DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan 2014 2016. 1 november 2013"

Transcriptie

1 DE UTRECHTSE SPELEN Beleidsplan november 2013

2 Vooraf: Na een drietal succesvolle theaterseizoenen in de vorige Cultuurnotaperiode is De Utrechtse Spelen in 2012 in ernstige financiële problemen geraakt. Daarop hebben de subsidiërende overheden en de stichting zich tezamen ingespannen voor een herstelplan waarmee de stichting kon worden behoed voor een faillissement. Eind 2012 resulteerde dit in een overbruggingskrediet van de Gemeente Utrecht en beschikkingen voor de Cultuurnotaperiode van zowel de Gemeente als het Ministerie van OCW. Om de positie van het stadsgezelschap ook op langere termijn veilig te stellen moest De Utrechtse Spelen in september beslissingen nemen over het toekomstig artistiek profiel en de personele invulling daarvan. De Raad van Toezicht van De Utrechtse Spelen heeft met instemming van de gemeente Utrecht en het Ministerie van OCW in mei 2013 besloten zich hierbij te laten adviseren door een commissie van deskundigen, die moest waarborgen dat dit gebeurde op grond van een zorgvuldige en open verkenning van de mogelijkheden in het artistieke veld. In juni 2013 werd de Commissie Lawson geïnstalleerd. Op basis van intensieve gesprekken kwamen zij in september tot de conclusie dat in de theatersector van Utrecht de aanwezigheid van een stadsgezelschap wordt omarmd en men uitziet naar de inspiratie en samenwerkingsmogelijkheden die het kan bieden. De Commissie Lawson adviseerde een model voor een stadsgezelschap waarin het artistieke gezicht mede wordt bepaald door een algemeen directeur met een gemengd zakelijk en artistiek profiel. De algemeen directeur is de bestuurder en daarmee eindverantwoordelijke van het gezelschap. In samenwerking met een gezichtsbepalende maker als artistiek directeur krijgt het gezelschap gestalte. Gezamenlijk zullen zij, op basis van de artistieke koers, vorm geven aan de allianties in het Utrechtse theaterveld. Met deze uitgangspunten werden Jacques van Veen als algemeen directeur en Thibaud Delpeut als artistiek directeur aan de Raad van Toezicht voorgedragen. Op basis van een concept-activiteitenplan dat door beide in augustus was voorbereid, werden zij op 9 september in hun functie benoemd. De financiële en organisatorische uitgangspositie van De Utrechtse Spelen, is na de financiële sanering en de daarbij noodzakelijk reorganisatie, drastisch veranderd ten opzichte van de vorige Cultuurnotaperiode. Tot 2013 ontving De Utrechtse Spelen een totale overheidsbijdrage van K ( OCW K ; Provincie Utrecht K en Gemeente Utrecht 447 K). Voor de periode geeft het Ministerie van OCW een jaarlijkse bijdrage van 1,5 miljoen en de Gemeente Utrecht een bijdrage van 500 K. De bijdrage van de Provincie Utrecht is met ingang van 2013 komen te vervallen. Van het negatief eigen vermogen uit de vorige periode is nog een bedrag van 916K voor het eind van 2016 in te lopen. Daarbij werd als onderdeel van het herstelplan vastgesteld dat De Utrechtse Spelen aan het eind van 2016 een begin heeft gemaakt met de opbouw van een noodzakelijke bedrijfsreserve. Per saldo betekent dit dat per boekjaar een totale overheidssteun van gemiddeld ,- beschikbaar is. Na twee reorganisaties is de vaste formatie van De Utrechtse Spelen teruggebracht van 15,8 fte naar 4,2 fte. Met functies voor marketing, techniek, financiën, bureaumanagement en dramaturgie. Met de benoeming van de nieuwe directie werd in september 2013 hier 1,7 fte aan toegevoegd. Kortom een uitdagende maar niet onrealistische opdracht voor de nieuwe directie. 2

3 Visie: The audience must be made to feel in order to think Arthur Miller Bovenstaande zinsnede van de Amerikaanse auteur Arthur Miller is van directe waarde voor de essentie van het onderliggende programma voor De Utrechtse Spelen in de jaren en daarna. Utrecht, de Domstad, is vanuit de geschiedenis bij uitstek een plaats van bezinning. Vroeger vanuit religieus opzicht, vandaag de dag vanuit humanistisch perspectief. Op deze plaats, zich verhoudend tot deze historische context, vervolgt De Utrechtse Spelen op eigen, theatrale wijze de zoektocht naar de grote vraag: Hoe te leven? Aan de hand van een uitgebalanceerd programma van klassiek, modern klassiek en hypermodern materiaal, zullen we het publiek meenemen op een zoektocht naar de waarde van de grote verhalen in een wereld die soms ten onder lijkt te gaan aan een altijd groeiende complexiteit. Daarbij worden we gedreven door de vraag of de mens werkelijk ten prooi is aan het lot in een wereld zonder goden, of dat het mogelijk is om de geschiedenis achter ons te laten en in vrijheid, uit vrije wil een nieuwe wereld te scheppen. De wereldgeschiedenis heeft ons maar al te vaak bewezen dat het denken over de toekomst in utopische termen heeft geleid tot totalitarisme en vernietiging, waarbij grote helden zich al snel ontpoppen tot dictatoren. Niettemin is de utopische drang van de mens wellicht aangeboren en niet te ontkennen en is het onmogelijk om vanuit louter cynisme als mens te handelen. Waar liggen onze verantwoordelijkheden als mens? Moeten we rekenschap afleggen over ons eigen bestaan, of strekt onze invloed zich verder uit dan we graag toegeven? Hoe kan een individu zich verhouden tot het steeds grotere collectief van bijvoorbeeld Europa; zonder daarbij de gedachte van de vrije wil te verruilen voor een modern noodlot: ten prooi zijn aan een onoverzichtelijk geheel? Het zijn kolossale vragen die in onversneden vorm haast onmogelijk te verwerken zijn. Niettemin hebben vele auteurs er zich toe verhouden. Onze zoektocht naar mogelijke antwoorden leidt ons langs verschillende bladzijden in de geschiedenis van onze westerse beschaving, laverend tussen utopie en dystopie. De reis gaat van de bakermat in het oude Griekenland, via de Tweede Wereldoorlog, tot de dag van morgen. Van Sarah Kane's fulminerende Blasted en het iriserende kwaad in Nacht tot de griekse oervertelling Phaedra en Jose Saramago's hallucinante toekomstvisioen Stad der blinden. En ook het voortdurende onderzoek naar de waarde van het oeuvre of gedachtengoed van schrijvers en filosofen dat onze partners van theatercollectief De Warme Winkel voortdrijft is een vertakking van deze zoektocht, in hun hoogsteigen vorm. Evenals de Playground!-avonden, waarin jonge schrijvers en toneelspelers hun stukken of onderzoeken presenteren voor een publiek in ons eigen huis, de Paardenkathedraal. In een sfeer van persoonlijke betrokkenheid bij de wereld en ons publiek schuwen we de hoogdrempeligheid niet. In verschillende vormen leggen we ons publiek stuksgewijs omvangrijke vraagstukken voor, altijd doordrongen van het besef dat de juiste, persoonlijke context de ruimte voor de vraag schept. Voor De Utrechtse Spelen staat altijd voorop, of het nu draait om een studievoorstelling van een jong talent, een regie van Thibaud Delpeut of een montagevoorstelling van De Warme Winkel, dat de overgave waarmee de voorstelling wordt gepresenteerd volledig moet zijn. Wij geven evenveel aan ons publiek als we van hen vragen. Want een meeslepende avond staat een grote vraag niet in de weg. En vice versa. Juist daarom is het bovenstaande devies van Miller voor ons dan ook van grote waarde. Vanuit de gevoelsmatige noodzaak daartoe, komt men tot denken. 3

4 Doelstelling: De Utrechtse Spelen wil een gezichtsbepalend gezelschap zijn met een stevige verankering in de stad enerzijds en een landelijke uitstraling anderzijds. Het onderliggende programma weerspiegelt een aantal met elkaar samenhangende uitgangspunten : positionering in het theaterlandschap van Nederland, het artistieke klimaat van de stad en de bredere verantwoordelijkheid voor talent en maatschappij. Met een vliegende start in deze kunstenplanperiode wordt tevens de blik gericht op de volgende kunstenplanperiode. Daarbij is er de ambitie om niet enkel te herstellen, maar ook te groeien door plannen te ontwikkelen voor een grotere Utrechtse BIS instelling. De directie geeft dan ook blijk van een inzet en opdracht voor een periode van zes jaar, tot het einde van het volgende kunstenplan. Maar first things first. In het huidige doorstart-scenario is het, kort op het reddingsplan, onmiskenbaar noodzakelijk in de activiteiten een ordening aan te brengen op basis van prioriteiten en een tijdspad. De voorliggende ordening geeft blijk van urgentie ten opzichte van de kerntaak voor het Utrechtse stadsgezelschap: stevige positionering met kwalitatief hoogwaardige, inhoudelijk uitdagende en modern geënsceneerde voorstellingen in de schouwburgen van Utrecht en daarbuiten. Daarmee keert het gezelschap ten aanzien van de opdracht en uit visie terug naar de basis. Tegelijkertijd wordt het gesprek geïnitieerd met het aanwezige Utrechtse theatertalent en de veelheid aan theaterinstellingen die de stad rijk is. De Utrechtse Spelen ziet een taak voor zichzelf weggelegd als centrale theatervoorziening in de stad die bestaansrecht kan verlenen en ontlenen aan andere initiatieven, onze collega's. Als BIS instelling wil De Utrechtse Spelen dan ook graag een rol van betekenis spelen in de breedte van het Utrechtse en landelijke theaterklimaat. Op korte termijn wordt enerzijds een concrete samenwerking gezocht met andere Utrechtse makers of groepen. Daarbij wil De Utrechtse Spelen een open en inviterende houding aannemen, terwijl tegelijkertijd moet worden gewaakt voor het doen van onrealistische toezeggingen. Het is van belang te komen tot een goede analyse van het veld en een zinvolle visie op een duurzame samenwerking die kan leiden tot kwaliteit. Afhankelijk van artistieke verwantschap en de specifieke situaties van die makers kunnen daaraan verschillende vormen worden gekoppeld. Die kunnen variëren van coproductie (bijv. met Het Filiaal), cocreatie (bijv. met De Warme Winkel ), tot co-presentatie (Stadsschouwburg Utrecht, SPRING, TweeTakt) en ondersteuning op inhoudelijk, zakelijk of ander vlak (bijv. van kleine initiatieven als Het NUT en community theatre als STUT). Dergelijke allianties en samenwerkingen krijgen, na een onderzoekstermijn in het najaar van 2013 en eerste helft 2014, nog in deze kunstenplanperiode hun beslag in het activiteitenprogramma. Voorts wordt de langetermijnvisie verder uitgewerkt in de jaren om zo vertegenwoordigd te zijn in de het nieuwe Kunstenplan In het spel met en in de stad is een cruciale rol zijn weggelegd voor ons eigen theater De Paardenkathedraal, een toegankelijke plek voor werk, presentatie, inspiratie, ontmoeting en uitwisseling. In De Paardenkathedraal kan worden gerepeteerd en getoond. Er worden specifiek voor dit theater ontwikkelde standplaatsvoorstellingen beoogd die in inhoud en vorm de potentie hebben een landelijk publiek naar Utrecht te trekken, dan wel aansluitend een landelijk tournee langs de vlakke vloer accommodaties. Een belangrijke taak die De Utrechtse Spelen tot slot voor zichzelf ziet weggelegd is die van 4

5 talentontwikkeling in de keten van verantwoordelijkheid, van het kunstvakonderwijs tot de theaterpraktijk en het publiek. Aan de HKU worden diensten en expertise ter beschikking gesteld. Middels workshops en masterclasses voor studenten van de Toneelschool wordt de binding met de jongste generatie aangejaagd en een kwaliteitsslag veroorzaakt. Daarnaast wordt voor de HKU Writing for Performance een programma ontwikkeld met begeleiding aan studenten, lezingen van nieuw werk door professionele acteurs en een reeks expertmeetings met internationaal gerenommeerde schrijvers. Voor de periode (het resterende deel van deze Cultuurnota periode) zijn op die manier duidelijk drie sporen herkenbaar, die gezamenlijk een helder en eenduidig profiel schetsen. De grote zaal projecten komen allen uit in Stadsschouwburg Utrecht en kennen stevige speelperiodes die niettemin realistisch worden ingeschat. Na een eerste premièreperiode gaan de voorstellingen op tournee langs de schouwburgen van Nederland, om uiteindelijk de periode af te sluiten met een 'homecomingperiode' in Utrecht. In overleg met Stadsschouwburg Utrecht wordt gezocht naar het meest passende en aantrekkelijke ritme van bespeling. Jaarlijks wordt een locatievoorstelling voor een groot publiek geproduceerd. Utrecht begint een sterke naam te krijgen als centrale stad voor locatie- en site specific theater. Deze profilering sluit nauw aan bij het artistiek parcours van zowel regisseur Thibaud Delpeut als makers als De Warme Winkel. Deze producties gaan in première in Utrecht, op een iconisch plek in de stad, in nauwe samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht, DMO en de Dienst StadsOntwikkeling. Deze contacten zijn gelegd en vragen nu nadere uitwerking. Na de Utrechtse periode wordt de voorstelling ook getoond op de bekende zomerfestivals, Oerol, Over het IJ en Boulevard. Optioneel wordt de speelperiode afgesloten in Utrecht, volgens het 'homecoming' principe. Tenslotte krijgt De Paardenkathedraal een centrale plek als werk-, onderzoeks- en presentatiehuis. Jaarlijks wordt een kleine voorstelling geproduceerd die in principe als standplaatsvoorstelling fungeert en aansprekend en prikkelend genoeg is om bezoekers uit het hele land naar De Paardenkathedraal te trekken. Daarnaast is ons huis de ontmoetingsplek van studenten en jonge kunstenaars aan het begin van hun ontwikkeling met de professionele theaterpraktijk en het publiek. Ook de ondersteuning van collegainstellingen en kunstenaars in de stad krijgt concreet vorm door het aanbieden van repetitie faciliteiten. Op termijn zou De Paardenkathedraal ook de centrale werking van ontmoetingsplek met het publiek van De Utrechtse Spelen moeten worden, waar alternatieven activiteiten, debatten, verdiepingsprogramma's en randprogrammering een natuurlijke en vertrouwde plaats krijgen. De optie een ensemble van welke omvang dan ook te vormen behoort de komende jaren niet tot de mogelijkheden. Niettemin is het van belang een duidelijk profiel te creëren met een aantal regelmatig terugkerende acteurs als kern. Door enkele acteurs per twee jaar twee producties te laten spelen, ontstaat toch een soort gezicht naast de repertoirekeuze en regisseur(s). Voorgesteld ligt hier een conceptprogramma voor de jaren die resteren in deze kunstenplanperiode, De voorstelling Monsters in de regie van Mathias Mooij is reeds in productie, en gaat in februari 2014 voor een reeks voor voorstellingen in De Paardenkathedraal in première. De eerste beoogde grote zaal voorstelling in de regie van Thibaud Delpeut voor het najaar van 2014 moest al snel tot productie en verkoop worden gezet. Phaedra in de vertaling van Hugo Claus gaat daarmee op 10 oktober in première in Stadsschouwburg Utrecht en reist daarna door het land tot met 13 december

6 Om het Utrechtse publiek niet tot het najaar van 2014 te laten wachten op een kennismaking met de nieuwe directie van hun Stadsgezelschap, hebben we er voor gekozen om in het voorjaar van 2014 een drietal eerdere creaties en één nieuwe productie van Thibaud Delpeut in De Paardenkathedraal en op locatie te presenteren. De alliantieplannen moeten verder worden onderzocht en uitgewerkt, maar zijn op het moment van schrijven niet te concretiseren. Genoemde namen met betrekking tot rolbezetting in de jaren 2015 en 2016 zijn voorstellen die zeker binnen de mogelijkheden liggen op basis van eerdere samenwerkingen met de artistiek directeur. Enkele zijn gepolst en serieus geïnteresseerd of hebben al toegezegd. Wij kijken vol overgave en artistieke lust, maar ook met realiteitszin en ondernemersdrang uit naar de komende zes jaar. Positionering: lokaal, nationaal en internationaal Pas in 2009 wees het Rijk Utrecht aan als vestigingsplaats van een van de BIS gezelschappen. Het toenmalige theatergezelschap De Paardenkathedraal kwam het meest in aanmerking voor deze functie. Het gezelschap werd getransformeerd tot het Stadsgezelschap De Utrechtse Spelen. Met succesvolle producties werd zowel in Utrecht als ook in de landelijke schouwburgen een groot publiek bereikt. De bespeling van het eigen huis De Paardenkathedraal werd op een lager pitje gezet. Met de nieuw gekozen artistieke koers wil De Utrechtse Spelen eerst en vooral haar relatie met het Utrechtse publiek en de partners versterken, en De Paardenkathedraal weer het middelpunt laten worden van een het levendige Utrechtse theaterklimaat. Een intensieve samenwerking met presenterende en producerende instellingen is niet alleen een wens van de nieuwe directie maar ook noodzakelijk om haar ambities te kunnen realiseren. Met zowel voorstellingen in de Stadsschouwburg Utrecht als in eigen huis en op bijzondere locaties, veelal in samenwerking met een festival, zal De Utrechtse Spelen vaak te zien en te horen zijn. Met de financiële beperkingen zullen we tot het einde van deze Cultuurnotaperiode een productie per jaar presenteren in het netwerk van de landelijke schouwburgen. Daarnaast maken we grote locatievoorstellingen die we op een aantal nationale festivals willen presenteren. De kleiner gemonteerde voorstellingen die we uitbrengen in De Paardenkathedraal kunnen aansluitend of in daarop volgend seizoen gepresenteerd worden in het netwerk van landelijke vlakke vloer theaters. Ook vanuit het buitenland is inmiddels aandacht voor het werk van Thibaud Delpeut. In het najaar van 2013 en 2014 zal hij een regie maken bij Schauspielhaus Frankfurt. Als we extra fondsen bereid vinden hierin ons te steunen willen ze deze producties ook in Utrecht en enkele andere grote steden in Nederland presenteren. Middels het internationale netwerk van de directie zullen we het werk van De Utrechtse Spelen en artistiek directeur Thibaud Delpeut onder de aandacht brengen van internationale festivals en podia. 6

7 Talentontwikkeling: De Utrechtse Spelen ziet het als onontbeerlijk om te investeren in het talent in haar nabije en bredere omgeving. Om het draagvlak voor de kunsten en de generatie podiumkunstenaars op te bouwen vinden we het nodig om vanaf de basis te ondersteunen. Daarbij vinden we het van belang de barrière te slechten tussen opleidingen en werkveld, vanuit de optiek dat de praktijk de beste leerschool is en er tegelijkertijd ook vanuit de praktijk een zinvolle en duurzame investering in de opleidingstrajecten moet worden gedaan. We nemen het voortouw in de stad door het gesprek te initiëren met de verschillende betrokken partijen: HKU, Het Huis, Stadsschouwburg Utrecht en Theater Kikker en onszelf. Via dit periodieke overleg willen we bereiken dat, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de taken omtrent talentontwikkeling goed verdeeld worden, passend bij zowel de instellingen als de talenten zelf. Want elk talent heeft zijn specifieke eigenschappen en elke instelling heeft zijn eigen profiel. Daarnaast wil De Utrechtse Spelen meerjarig investeren in de studenten van de Theateropleiding en de afdeling Writing for Performance, beide HKU opleidingen. We ontwikkelen daarvoor een traject samen met de studieleiders, in een glijdende schaal van de school naar de praktijk van het theater. Met de Theaterstudenten beginnen we vroeg in de opleiding met een jaarlijkse workshop om vervolgens, via begeleidingen en kleine voorstellingen in De Paardenkathedraal, uit te komen bij stageplaatsen in een van onze producties. Zo bieden we een breed palet aan mogelijkheden, investeren we mee in hun ontwikkeling en leren we onze acteurs van morgen vroeg kennen. Met de studenten van de schrijfopleiding (Writing for Performance) pakken we het vergelijkbaar aan, maar specifiek toegesneden op nut en noodzaak van dit individuelere vakgebied. In de eerste fase van de opleiding bieden we expertise aan van onze dramaturg en regisseur voor coaching en expertmeetings op het vlak van structuur, dramaturgie en opvoeringspraktijk. In een latere fase gaat de begeleiding dieper door enkele studenten intensiever te coachen bij het vervaardigen van een avondvullende tekst. In deze fase bieden we ook ruimte in ons huis aan scènestudies met aan ons verbonden acteurs en geënsceneerde lezingen van proefversies. Uiteindelijk bieden we ruimte aan het werk van een afstuderende schrijver door het in een werkopvoering te ensceneren. Zowel de acteurs als de schrijvers willen we bij de activiteiten in De Paardenkathedraal in beperkte mate de confrontatie met het publiek laten aangaan in het speciaal ontwikkelde Playground! programma. Zo kunnen zij hun werk toetsen aan de praktijk en krijgt het publiek de kans vroeg kennis te maken met de spelers van morgen. Via deze weg bouwen we gezamenlijk aan het draagvlak voor de podiumkunsten. Het publiek ontdekt dat talent zich moet ontwikkelen en het talent leert kennis te nemen van de realiteit van de toeschouwer. Hoe transparanter deze situatie is, hoe beter. Juist daarom is het nodig om dit in eigen huis te doen. Onder de titel Playground! zullen we op verschillende momenten in het seizoen, voorjaar en najaar een driedaags weekend programma presenteren in De Paardenkathedraal. Te beginnen in het najaar van

8 Ondernemerschap: Met de beperkte middelen die er voor de komende jaren beschikbaar zijn hebben we toch een voorlopige planning kunnen maken waarmee we aan de gewenste prestatie-eisen kunnen voldoen. In de financiering hebben we vooralsnog op bescheiden niveau rekening gehouden met extra inkomsten zoals fondsen, sponsors en private bijdragen. Voor het behalen van de begrote publieksinkomsten zullen we de artistieke koers, repertoirekeuzes en de plaats van presentatie helder met elkaar verbinden. Kennis van de bestaande en nieuwe publieksgroepen is medebepalend voor de aard van de producties. In het voorjaar van 2014 geven we een uitgebreide presentatie van de nieuwe artistieke koers van De Utrechtse Spelen, door middel van een serie bestaande voorstellingen en een nieuwe voorstelling van Thibaud Delpeut. De plannen laten zien dat we een gevarieerd aanbod van klassiek en nieuw repertoire, voor de grote zaal, op locatie, in de school en in het eigen huis De Paardenkathedraal, zullen presenteren. Met lokale en nationale partners zullen we samenwerken en coproducties aangaan. Producties zullen op lange termijn worden voorbereid waardoor kansen op financiering uit de derde geldstroom, fondsen en bedrijven groter worden. Om een tijdige en efficiënte planning voor de voorstelling in de landelijke schouwburgen te realiseren hebben we de verkoop vooralsnog uitbesteed aan Theaterbureau WallisFinkers. De verkoop van locatievoorstellingen kleine producties houden we in eigen beheer. Een ensemble van acteurs in vaste dienst is niet aan de orde, door de langetermijnplanning zijn we wel in staat een kern van acteurs met regelmatig terug te laten komen, waarmee ze mede gezichtsbepalend worden voor het gezelschap. Hetzelfde geldt voor de inzet van de overige medewerkers met wie we ook tijdelijke dienstverbanden aangaan voor de duur van de productie. Een goede voorbereiding moet de productietijd tot een minimum beperken, zonder de artistieke kwaliteit aan te tasten. Samen met de Stadsschouwburg Utrecht streven we naar een stijging van het aantal speelbeurten in de komende jaren. Een intensieve samenwerking op het gebied van marketing/communicatie en kaartverkoop is daarbij vanzelfsprekend. Ons eigen theater De Paardenkathedraal zal niet alleen gebruikt worden voor onze eigen repetities en presentaties, maar ook voor collega gezelschappen en festivals. De bestaande vriendenstichting van De Utrechtse Spelen zal nieuw leven worden ingeblazen. Speciale aanbiedingen voor de leden, zoals het bijwonen van repetities en readings, zodat ook zij als ambassadeurs van het gezelschap kunnen optreden. We gaan werken aan de opbouw van een Business club voor het Utrechtse bedrijfsleven. Niet per se de grote bekende nationale bedrijven, maar het lokale midden en klein bedrijf is onze eerste focus. Voor speciale projecten, zoals de locatievoorstellingen zoeken we samen met onze partners naar fondsen en sponsors. Samenwerking met andere grote Utrechtse kunstinstellingen is voor de hand liggend. 8

9 Marketing en Communicatie: Marketing en Communicatie worden in een vroeg stadium betrokken bij de artistieke en productionele planning. De verschillende presentatievormen, repertoire voor de schouwburgen, locatievoorstellingen in het kader van een festival, activiteiten in De Paardenkathedraal en voorstellingen op de scholen, vragen ieder om een eigen aanpak. Doelgroepen en USP s worden geformuleerd om zo een goed evenwicht in programmering en de marketing te bereiken. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gezelschap in de stad Utrecht heeft daarbij de eerste prioriteit. De presentatie van voorstelling op de podia van Stadsschouwburg Utrecht en festivals biedt de mogelijkheid om ook op het gebied van marketing nauw samen te werken en meer publiek te trekken. Gezamenlijke kaartverkoop, onderzoek en relatieonderhoud zijn hierbij speerpunten. Naast de klassieke middelen als affiches, brochures en flyers zal veel aandacht worden besteed aan de online promotie, de eigen website en sociale media. De marketing zal vooral bestaan uit voorstelling gerelateerde campagnes, naast een bescheiden corporate communicatie beleid. Via de online media zullen potentiële bezoekers worden gevoed met teasers, informatie, previews en bijdragen van de bezoekers zelf. Acteurs, muzikanten, regisseurs en vormgevers maar ook technici kunnen via de online media een bijdrage leveren aan het persoonlijke contact met onze bezoekers, en daarmee het gezelschap letterlijk en figuurlijk een gezicht geven. Door koppeling met de websites van collega-instellingen kan het publiek op onze site zich informeren op het brede theateraanbod in de stad. In het verleden is veel ervaring opgedaan en een goed relatienetwerk opgebouwd met de lokale en nationale media. Betaalde aandacht en zichtbare partnerships en barter-overeenkomsten worden op maat per voorstelling ingezet. De samenwerking met RTV Utrecht zal worden geïntensiveerd. Uiteraard zal De Utrechtse Spelen haar bijdrage leveren aan de collectieve cultuurpromotie bij het Utrechts Uitbureau en de city marketing van de stad Utrecht. Voor voorstellingen die een theatertournee kennen worden op de steden toegepaste marketingcommunicatieplannen ontwikkeld. Onze marketing- en communicatiecampagnes moeten zich onderscheiden door hoge kwaliteit en originaliteit. We willen werken met de beste mensen en bureaus, maar gaan nadrukkelijk ook op zoek naar jong talent. Zo willen we bijvoorbeeld zoeken naar samenwerking met de Afdeling Design van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waar we studenten concrete opdrachten kunnen geven rondom onze producties. Op dit moment is er sprake van een landelijke trend waarbij de kaartverkoop voor theatervoorstellingen, mede als gevolg van de financiële crisis, zwaar onder druk staat. Daar waar in de afgelopen jaren de prijzen voortdurend zijn gestegen, wordt het tijd voor een meer flexibele prijsstelling. Afhankelijk van productie, speelperiode, vraag en aanbod, doelgroep, inkomen, plaats en regio maar vooral het moment van aankoop, zullen we de prijs bepalen. Ten slotte willen we onze inspanningen meetbaar maken. Structureel: door jaarlijkse doelstellingen voor de groei van ons klantenbestand, de mailinglijsten en het aantal volgers, fans en vrienden van De Utrechtse Spelen op diverse sociale media vast te stellen. Maar ook bij al onze producties: marketing- en communicatie-inspanningen moeten aantoonbaar bijdragen deze doelstellingen. Door onze plannen structureel van Key Performance Indicators (KPI's) te voorzien, meten we wat we doen, leren we wat werkt en wat niet en kan elke nieuwe campagne voortbouwen op het succes van de vorige. 9

10 Management organisatie en kwaliteitsborging: De Utrechtse Spelen wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model, conform de aanbevelingen van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden: Steven de Waal ( voorzitter), Monique Mourits, Remco Dolstra en Roland Jurriëns. Er zijn nog twee vacatures, waarvoor kandidaten zullen worden gezocht met een zakelijk/financieel profiel en met een artistiek profiel. De leiding van de organisatie is in handen van de statutair bestuurder, tevens algemeen directeur Jacques van Veen en artistiek directeur Thibaud Delpeut. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. Samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken en werkwijze zijn vastgelegd in een reglement. De Utrechtse Spelen kent gezien de bescheiden omvang geen ondernemingsraad. De directie zal twee maal per jaar een personeel vertegenwoordigende vergadering beleggen. De financiële sturing gebeurt in nauwe samenwerking tussen de algemeen directeur en de controller, op basis van afzonderlijke productiebegrotingen. Alle voorstellingen en presentaties worden zowel artistiek als zakelijk geëvalueerd. Vacatures in de organisatie worden ingevuld op basis van actuele functieprofielen. 10

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein 14 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Meerjarenbeleid 2013-2016: missie, visie en doelstellingen... 3 2. Inhoudelijke ambities voor

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids N ederlands letterenfonds dutch foundation for literature Beleids plan 2013 2016 Het boek is nog niet uit Lucebert Inleiding 3 Hoofdstuk 1 7 Auteursbeleid Nieuw beleid: zichtbaarheid auteurs 7 Regelingen

Nadere informatie