De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein."

Transcriptie

1 1. Wat is MiFID? 2. Orderuitvoeringsbeleid 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten 5. Kosten en tarieven 6. Bijkomende informatie 7. Hoe worden mijn tegoeden en effecten beschermd? 1. Wat is MiFID? MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de belegger. De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. De MiFID-reglementering is van toepassing op een ruime waaier financiële instrumenten. Naast de gewone instrumenten zoals aandelen, obligaties, gestructureerde beleggingen en beleggingsfondsen, vallen hier ook opties, futures, geldmarktinstrumenten en overige derivaatcontracten onder. Beleggingsverzekeringen, spaarrekeningen en termijnrekeningen zijn echter uitgesloten. De MiFID-regels omvatten 4 domeinen: Zorgplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten (Know your customer) Informatieplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten (Inform your customer) Orderuitvoeringsbeleid en bijhorende transparantie (Best execution) Interne organisatie van de financiële instelling Zorgplicht - Know your customer De zorgplicht houdt in dat financiële instellingen zich op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inspannen om de belangen van hun cliënten optimaal te behartigen. Cliënten moeten ingedeeld worden in categorieën waarop specifieke beschermingsregels van toepassing zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: in aanmerking komende tegenpartijen, professionele cliënten en niet-professionele cliënten of retailcliënten. Die laatsten genieten de hoogste bescherming. De bank informeert u tot welke categorie u behoort, o.a. via de trimestriële overzichten van uw effectenrekening. Om na te kunnen gaan of de financiële diensten en producten die de Bank aanbiedt wel geschikt zijn voor of aangepast zijn aan de cliënt, zal uw Delta Lloyd-adviseur samen met u uw beleggersprofiel opstellen. Als cliënt bent u vrij om in te tekenen op een belegging die niet overeenstemt met uw profiel. In dat geval zal uw Delta Lloyd-adviseur geen advies (noch positief, noch negatief) verlenen en dit op het transactieborderel aanduiden. Bovendien zal hij u, indien nodig, waarschuwen als u deze belegging niet kent en/of er geen ervaring mee hebt. Wanneer er geen beleggersprofiel werd opgesteld, kunt u geen advies (noch positief, noch negatief) krijgen voor eender welke belegging. Indien u toch zonder vooraf bepaald beleggersprofiel wenst in te tekenen op een belegging, kunt u dat enkel doen wanneer u een borderel ondertekent waarin u uitdrukkelijk verklaart dat u het daarbij horende risico neemt. U hebt er dus alle belang bij om samen met uw Delta Lloyd-adviseur uw beleggersprofiel te bepalen.

2 Informatieplicht - Inform your customer De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die correct, duidelijk, volledig, tijdig en niet-misleidend is. De informatie moet eveneens aangepast zijn zodat de cliënt de risico s, de te verwachten kosten en inkomsten van elke voorgestelde dienst of product kan beoordelen. Deze informatieplicht gaat hand in hand met het aan elke cliëntencategorie verbonden beschermingsniveau. MiFID gaat er namelijk van uit dat hoe hoger het beschermingsniveau is dat u als cliënt geniet, hoe groter de behoefte aan informatie. Orderuitvoeringsbeleid - Best execution Het principe van best execution houdt in dat de bank alle redelijke stappen moet zetten om bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten het best mogelijk resultaat te bereiken voor haar cliënten. Het gaat om een middelenverbintenis. De financiële instelling moet kunnen aantonen dat iedere uitgevoerde transactie in overeenstemming is met haar uitvoeringsbeleid. Dat betekent niet dat voor iedere individuele transactie steeds het best mogelijke resultaat bekomen moet worden. Interne organisatie MiFID legt financiële instellingen ook strenge eisen op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering. Bijzondere regels moeten in acht genomen worden op het gebied van compliance, risk management en interne audit. Maar ook voor persoonlijke transacties, outsourcing en het behoud van gegevens gelden bijzondere afspraken. Er moeten eveneens speciale procedures opgevolgd worden voor het beheer van belangenconflicten en klachtenbehandeling. Wilt u graag nog meer informatie over MiFID? Contacteer uw beherend kantoor of klik hier om de brochure van Febelfin (de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector) te raadplegen. 2. Orderuitvoeringsbeleid Door het doorgeven van een order aan Delta Lloyd Bank aanvaardt de cliënt het orderuitvoeringsbeleid van Delta Lloyd Bank, conform de MiFID-reglementering en onze algemene bankvoorwaarden. Lees meer. 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten Inleiding Delta Lloyd Bank (hierna de bank genoemd) is verplicht om op grond van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) en de Wet van 25 april 2014 inzake het verstrekken van raad over financiële planning (RFP) een beleid en procedures uit te werken die gericht zijn op het voorkomen van belangenconflicten en het oplossen van bewezen conflictsituaties. Wat volgt beschrijft de maatregelen en bepalingen van het belangenconflictenbeleid van de bank dat erop gericht is om de belangen van haar cliënten te beschermen in geval van een belangenconflict bij het verstrekken van beleggingsdiensten in financiële instrumenten die onder de MiFID-richtlijn vallen of bij het verstrekken van RFP. Een belangenconflict is een situatie waarin, bij de uitoefening van de activiteiten van de bank, de belangen van de bank en/of van haar cliënten en/of van haar medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in strijd zijn, en dit voor zover de bank verplicht is te handelen in het belang van de cliënt. Een belangenconflict ontstaat wanneer de bank baat heeft bij een situatie én de cliënt een aanzienlijk risico op schade loopt als gevolg van deze situatie.

3 Belangenconflictenbeleid Als financiële dienstverlener en verschaffer van RFP kan de bank te maken krijgen met situaties waarin de belangen van een cliënt in conflict kunnen komen met die van een andere cliënt of met die van de bank, en zelfs met situaties waarin de belangen van de bank in conflict kunnen komen met die van een van haar medewerkers. In dit verband zijn in het bijzonder volgende gedragscodes en procedures van belang : > de gedragscode financiële transacties, met name de bepalingen over : - persoonlijke transacties van DLB-medewerkers - volmachten aan DLB-medewerkers - nevenactiviteiten van DLB-medewerkers - schenkingen aan DLB-medewerkers - belangenconflicten in hoofde van DLB-medewerkers - het verbod op tegenpartijstelling door DLB-medewerkers - de regels voor commerciële objectieven, incentives en rangschikkingen > de gedragscode relatiegeschenken > de MiFID-procedure over het commercialiseren van beleggingsproducten > procedure bestuurderskredieten > de onverenigbaarheidsregeling voor externe mandaten van de leiders/directeurs van Delta Lloyd Bank > het beloningsbeleid > het charter inzake asset management > de gedragscode inzake het verstrekken van raad over financiële planning > de klachtenprocedure > de klokkenluiderregeling. De middelen die de bank aanwendt om belangenconflicten te voorkomen en beheersen, omvatten organisatorische maatregelen en administratieve procedures voor de behandeling en de controle van acties met de bedoeling: > situaties op te sporen die (kunnen) leiden tot belangenconflicten, > belangenconflicten te voorkomen, > een adequaat beleid voor belangenconflictbeheersing uit te werken en te onderhouden, > cliënten te informeren wanneer, voor een specifieke verrichting, de getroffen maatregelen niet kunnen garanderen dat de belangen van de cliënten beschermd zullen worden. Getroffen maatregelen De bank heeft al haar activiteiten, met in begrip van het verstrekken van raad over financiële planning, doorgenomen om die situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten. Zij heeft ook adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen. De procedures en gedragscodes van de bank bepalen dat haar medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen, worden hierna beschreven. De in het beleid opgenomen preventiemiddelen omvatten zowel maatregelen die noodzakelijk zijn voor de strikte toepassing van de geldende teksten als een reeks aanvullende maatregelen om de naleving van deze normen te vergemakkelijken. Opleiding en begeleiding: de bank zorgt voor een geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen. Chinese walls /Scheiding van functies: om belangenconflicten in verband met de uitwisseling van gevoelige informatie en/of voorkennis te voorkomen, past de bank de hiërarchische en fysieke scheiding toe van activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken (bv. scheiding tussen activiteiten voor rekening van cliënten en activiteiten voor eigen rekening van de bank). Op die manier wordt iedere onterechte overdracht van vertrouwelijke informatie of voorkennis verhinderd.

4 Geschenken: alle medewerkers van de bank moeten uitdrukkelijk afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen van cliënten, leveranciers of derden komen. Verrichtingen door medewerkers: de medewerkers van de bank mogen de informatie over een cliënt, waar zij in het kader van hun beroepsactiviteiten over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures. Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst: wanneer de bank oordeelt dat het belangenconflict niet opgelost kan worden, kan de bank ervan afzien om voor deze cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen. Dit beleid belicht speciaal de vergoedingsprincipes binnen de bank voor een categorie van producten die Delta Lloyd Bank occasioneel op de markt brengt, nl. de gestructureerde producten (type Medium Term Notes, equity linked, buiten vermogensbeheer) uitgegeven door een bevoorrechte partner, nl. momenteel Société Générale. Voor de distributie van deze producten ontvangt de bank van Société Générale (1) een jaarlijkse portefeuillecommissie (variërend per product, meestal 0,20% à 0,80%) + (2) een jaarlijkse bonus van 0,20% op de volledige eindejaarportefeuille (of, indien dit een hoger bedrag is, 2,50% enkel op de eindejaarportefeuille komende van nieuwe verkoop in het voorbije jaar) + (3) een marketingvergoeding (tussenkomst in de marketingkosten van de bank) tot maximaal EUR per jaar. Deze bonus en marketingvergoeding zijn slechts van toepassing indien en zo lang de bank voor dit type producten exclusief met Société Générale werkt. Vermogensbeheer en open architectuur De afdeling Asset Management (AM) beslist onafhankelijk over het al dan niet selecteren en opnemen van Delta Lloyd Asset Management (DLAM) fondsen in de portefeuille discretionair vermogensbeheer of in het Delta Lloyd Premium en DL Privilege-dakfondsenbeheer. Tot 25% van het totaal volume geïnvesteerd in beleggingsfondsen (= globaal cijfer voor heel AM) komen DLAM-fondsen in aanmerking op voorwaarde dat ze minstens voldoen aan volgende vereisten: > de algemene investeringsfilosofie van de afdeling; > deze fondsen worden even grondig en volgens dezelfde criteria geanalyseerd als vergelijkbare niet-huisfondsen; > een minimale basistrackrecord van minimaal 3 jaar; Boven deze 25% krijgen DLAM-fondsen geen enkele voorrang, en komen ze dus slechts in aanmerking indien ze passen binnen de investeringsfilosofie en als er geen vergelijkbaar niet-dlam-fonds is dat beter gewaardeerd wordt volgens de door de afdeling algemeen bepaalde criteria. Gedragscode inzake het verstrekken van raad over financiële planning De dienst Estate Planning is als enige bevoegd om raad over financiële planning te verstrekken. Haar leden zullen alle procedures respecteren die voortvloeien uit de gedragscodes die in voege zijn binnen de bank. De dienst Estate Planning zal er in het bijzonder over waken dat de door haar verstrekte adviezen begrijpbaar zijn, dat ze onafhankelijk is op financieel vlak en dat ze de door haar verkregen informatie met discretie behandeld. Openbaarmaking van belangenconflicten Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een van haar cliënten met redelijke zekerheid te beschermen, dan brengt de bank hem, voordat zij in zijn naam handelt, duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard of van de oorzaak van deze belangenconflicten zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.

5 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten Uitgebreide informatie over de aard en risico s van de financiële instrumenten vindt u hier. 5. Kosten en tarieven Alle details van de kosten en tarieven van beleggingen leest u hier. Alle details van de kosten en tarieven van Private Banking kunnen worden opgevraagd via 6. Bijkomende informatie Talen waarin Delta Lloyd Bank met u communiceert De communicatie tussen de cliënt en Delta Lloyd Bank verloopt in het Nederlands of Frans, naar keuze van de cliënt. De communicatie met een Delta Lloyd Bank-kantoor of -agentschap in het Vlaams of Waals Gewest kan echter door de bank worden beperkt tot respectievelijk het Nederlands of het Frans. Alle contracten, reglementen en andere bankdocumenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Methoden van communicatie Delta Lloyd Bank communiceert via diverse kanalen met haar cliënten, onder andere: > Via rekeninguittreksels, beheersverslagen, periodieke overzichten en andere mededelingen, die u per post worden bezorgd of elektronisch ter beschikking worden gesteld via een dagafschriftendrukker of via Online Banking. > Via borderellen > Via brochures, technische fiches of informatiebulletins > Via reglementen, de Algemene Bankvoorwaarden en tarieflijsten Vergunning De bank heeft als toezichthouders de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), congresstraat 10-16, 1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De bank is in de FSMA-registers (zie ingeschreven als kredietinstelling en als verzekeringstussenpersoon (FSMA A). De bank is ook in de NBB-registers (zie ingeschreven als kredietinstelling. Verbonden agenten De zelfstandige bankagenten van Delta Lloyd Bank zijn ingeschreven bij de FSMA. Alle gegevens zijn terug te vinden op de website van de FSMA: onder de rubriek Tussenpersonen. Aard, frequentie en tijdschema van de rapporten over de verrichting van de dienst U wordt over al uw verrichtingen geïnformeerd via rekeninguittreksels die u ter beschikking worden gesteld via brief, dagafschriftendrukker (DAD) of online banking. In functie van het soort verrichting is dat dagelijks, wekelijks, 14-daags, maandelijks of trimestrieel. Indien u over een effectenrekening beschikt, worden de rekeninguittreksels dagelijks ter beschikking gesteld en ontvangt u op het einde van elk kwartaal een overzicht van de inhoud van deze rekening.

6 7. Hoe worden mijn tegoeden en effecten beschermd? Cashtegoeden (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening) Uw deposito s zijn tot maximaal EUR beschermd voor wat cashtegoeden betreft. Dit zijn gelddeposito s (in EER-munten) op zicht-, spaar- en termijnrekeningen bij Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Bank-kasbons en -obligaties, voor zover ze op naam zijn of worden aangehouden op een effectenrekening bij Delta Lloyd Bank of bij een andere financiële instelling die lid is van de beschermingsregeling. Deze bescherming geldt dus niet voor kasbons en obligaties die u in een kluis of thuis bewaart. Effecten Effecten en andere financiële instrumenten die op een Delta Lloyd Bank-effectenrekening staan, zijn beschermd tot EUR in geval van faillissement van de effectenbewaarder. Dat geldt ook voor kasbons en obligaties die niet door Delta Lloyd Bank zijn uitgegeven. De titularis van een effectenrekening blijft steeds eigenaar van al zijn effecten en andere financiële instrumenten die hij op die effectenrekening aanhoudt. Dat is en blijft zo, ook als de financiële instelling waar de effectenrekening wordt aangehouden failliet zou gaan. Ook in dat geval kunt u als eigenaar van die effecten steeds de teruggave vorderen (bv. door transfert naar een andere financiële instelling). Bovendien zijn alle financiële instellingen tegenwoordig verplicht om met een geïndividualiseerde effectenrekening per cliënt te werken (in hun administratie, boekhouding, rapportering, enz.) zodat het steeds 100% transparant is en blijft van welke financiële instrumenten elke cliënt titularis is. Het voorgaande geldt evenzeer voor effectenrekeningen die gebruikt worden in het kader van discretionair vermogensbeheer, m.a.w. ook in dat geval zijn uw garanties als cliënt maximaal. Gemeenschappelijke rekeningen Verschillende personen (bv. echtgenoten) die gelden of effecten hebben op een gemeenschappelijke rekening, kunnen elk afzonderlijk aanspraak maken op een vergoeding van maximaal EUR voor gelddeposito s en maximaal EUR voor effecten die niet teruggegeven kunnen worden door de curator. Het saldo van de gemeenschappelijke rekening wordt in gelijke delen toebedeeld aan de medehouders. Verdere toelichting hierover kunt u bekomen bij het beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, gevestigd te 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14 of via

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het?

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? Een goede belegging vinden is geen kwestie van geluk. Vertrouw op ons advies. Bankieren met gezond verstand Onder persoonlijk beleggingsadvies verstaan we de

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V.

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. WET- EN REGELGEVING en overige informatie op het gebied van EFFECTENDIENSTVERLENING Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014 00 MiFID Brochure ERGO Insurance NV 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Beleggen in financiële producten Consumentengids over

Beleggen in financiële producten Consumentengids over FINANCIËLE DIENSTEN NADER TOEGELICHT Beleggen in financiële producten Consumentengids over de MiFID-richtlijn COMITÉ VAN EUROPESE EFFECTENREGELGEVERS COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen.

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen. 1 2 Beste klant, Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie