HET VOORNAAMWOORD. 1. Persoonlijk voornaamwoord. a) Het persoonlijk voornaamwoord van de 1ste en 2de persoon. 1 persoon. 2 persoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET VOORNAAMWOORD. 1. Persoonlijk voornaamwoord. a) Het persoonlijk voornaamwoord van de 1ste en 2de persoon. 1 persoon. 2 persoon"

Transcriptie

1 1. Persoonlijk voornaamwoord HET VOORNAAMWOORD a) Het persoonlijk voornaamwoord van 1ste en 2 persoon ste 1 persoon Nom. ego (ik) nos (wij) Voc Gen. mei nostri, nostrum Dat. mihi nobis Acc. me nos Abl. me nobis 2 persoon Nom. tu (jij) vos (jullie) Voc. tu vos Gen. tui vestri, vestrum Dat. tibi vobis Acc. te vos Abl. te vobis b) Het persoonlijk voornaamwoord van 3 persoon Voor het niet-werkerend persoonlijk voornaamwoord van 3 persoon maakt men gebruik van een aanwijzend voornaamwoord, meestal van is, ea, id (hij, zij, het) en soms van ille, illa, illud. Nom. is ea id Gen. eius eius eius Dat. ei ei ei Acc. eum eam id Abl. eo ea eo Nom. ei (ii) eae ea Gen. eorum earum eorum Dat. eis (iis) eis (iis) eis (iis) Acc. eos eas ea Abl. eis (iis) eis (iis) eis (iis) Het werkerend persoonlijk voornaamwoord van 3 persoon Nom. -- Voc. -- Gen. sui (van zich) Dat. sibi Acc. se, sese Abl. se, sese Nom. -- Voc. -- Gen. sui Dat. sibi Acc. se, sese Abl. se, sese Werkerend betekent terugwijzend naar het onrwerp (daarom bestaat geen nominatief!). Se, sui, sibi, se wordt altijd werkerend gebruikt, en heeft zelf vormen in enkelvoud en meervoud. 1

2 2. Bezittelijk voornaamwoord ste 1 persoon meus, mea, meum 2 persoon tuus, tua, tuum 3 persoon suus, sua, suum ste 1 persoon noster, nostra, nostrum 2 persoon vester, vestra, vestrum 3 persoon suus, sua, suum Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. De bezittelijke voornaamwoorn worn verbogen volgens adjectieven van o/averbuiging. Ze congrueren in naamval, geslacht en getal met het substantief waar ze bij staan. De bezittelijke voornaamwoorn van 1ste en 2 persoon worn werkerend en nietwerkerend gebruikt. Suus is altijd werkerend; in niet-werkeren zin gebruikt men genitief van is, ea, id: eius (van hem) of eorum (van hen). Bv. Hij bemint zijn (eigen) var. Amat suum patrem. Zij beminnen hun (eigen) var. Amant suum patrem. Ik bemin zijn var. Amo eius patrem. Hij bemint haar var. Amat eius patrem. Hij bemint zijn var (die van een anr). Amat eius patrem. Ik bemin hun var. Amo eorum patrem. Hij bemint hun var. Amat eorum patrem. 3. Aanwijzend voornaamwoord a) Er zijn drie voornaamwoorn met een sterk aanwijzen betekenis: hic, haec, hoc ze, dit (hier) iste, ista, istud die, dat (daar bij jou) ille, illa, illud die, dat (daar bij hem) Nom. hic haec hoc Gen. huius huius huius Dat. huic huic huic Acc. hunc hanc hoc Abl. hoc hac hoc Nom. hi hae haec Gen. horum harum horum Dat. his his his Acc. hos has haec Abl. his his his 2

3 Nom. iste ista istud Gen. istius istius istius Dat. isti isti isti Acc. istum istam istud Abl. isto ista isto Nom. isti istae ista Gen. istorum istarum istorum Dat. istis istis istis Acc. istos istas ista Abl. istis istis istis Nom. ille illa illud Gen. illius illius illius Dat. illi illi illi Acc. illum illam illud Abl. illo illa illo Nom. illi illae illa Gen. illorum illarum illorum Dat. illis illis illis Acc. illos illas illa Abl. illis illis illis Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. Hic is het aanwijzend voornaamwoord van eerste persoon, iste van twee persoon, en ille van r persoon. Ze verwijzen naar wat zich bij persoon bevindt, op welke afstand iets zich bevindt. Bv. hic liber dit boek (hier bij mij) iste liber dat boek (daar bij jou) ille liber dat boek (daar bij hem) Iste wordt soms(vooral in revoeringen) gebruikt om afkeer of minachting uit te drukken. Bv. iste homo die persoon, dat heerschap, dat stuk mens Ille kan een schakering van bewonring of bekendheid uitdrukken. Bv. ille princeps die (beroem) keizer ille latro die (beruchte) bandiet illa puella dat (knappe) meisje Bij het terugwijzen naar twee tevoren genoem personen of zaken, wijst hic gewoonlijk terug naar het laatstgenoem, en ille naar het eerstgenoem. Dan spreekt men ook van een verwijzend voornaamwoord. Bv. Animam cura potius quam corpus, quoniam hoc perit, illa manet. Zorg eerr voor je ziel dan voor je lichaam, want dit laatste vergaat, terwijl eerste blijft. Heel vaak kondigt hic aan wat onmidllijk volgt, vandaar dat vertaling dan het volgen is. 3

4 b) Er zijn drie voornaamwoorn die geen sterk aanwijzen betekenis meer hebben: zij staan in plaats van een reeds genoem persoon of zaak, kondigen die zaak aan, of leggen een bijzonre klemtoon: is, ea, id bijvoeglijk: ze, die, dit, dat zelfstandig: gene, datgene; hij, zij, het im, eam, im hetzelf, zelf ipse, ipsa, ipsum zelf; ikzelf, hijzelf... Nom. is ea id Gen. eius eius eius Dat. ei ei ei Acc. eum eam id Abl. eo ea eo Nom. ei (ii) eae ea Gen. eorum earum eorum Dat. eis (iis) eis (iis) eis (iis) Acc. eos eas ea Abl. eis (iis) eis (iis) eis (iis) Nom. im eam im Gen. eiusm eiusm eiusm Dat. eim eim eim Acc. eunm eanm im Abl. eom eam eom Nom. eim eaem eam Gen. eorunm earunm eorunm Dat. eism eism eism Acc. eosm easm eam Abl. eism eism eism De verbuiging is zelf als die van is, ea, id, maar eind -m in vormen van is, ea, id wordt -n voor een -d (assimilatie). Nom. ipse ipsa ipsum Gen. ipsius ipsius ipsius Dat. ipsi ipsi ipsi Acc. ipsum ipsam ipsum Abl. ipso ipsa ipso Nom. ipsi ipsae ipsa Gen. ipsorum ipsarum ipsorum Dat. ipsis ipsis ipsis Acc. ipsos ipsas ipsa Abl. ipsis ipsis ipsis 4

5 Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. Is, ea, id is het zwakste aanwijzend voornaamwoord. Het wordt gebruikt als persoonlijk voornaamwoord van 3 persoon (niet werkerend) om terug te wijzen naar een persoon of zaak die juist genoemd is; vaak is het ook het antecent van qui. Bv. Mater eum amat. Moer houdt van hem. Is, ea, id wordt als neutraal aanwijzend voornaamwoord gebruikt met betekenis van die, dat zonr verre bijbetekenis. Bv. Eam iniuriam moleste ferebant Dat onrecht konn ze moeilijk verdragen. De genitief van is, ea, id wordt gebruikt als bezittelijk voornaamwoord van r persoon niet werkerend. Bv. Villam eius viso. Ik bezoek zijn landhuis. 4. Betrekkelijk voornaamwoord Nom. qui quae quod Gen. cuius cuius cuius Dat. cui cui cui Acc. quem quam quod Abl. quo qua quo Nom. qui quae quae Gen. quorum quarum quorum Dat. quibus quibus quibus Acc. quos quas quae Abl. quibus quibus quibus Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. Het betrekkelijk voornaamwoord heeft een antecent, waarmee het overeenkomt in geslacht en getal. De naamval wordt bepaald door zijn functie in bijzin. Bv. Puella, quae rit, felix est. Het meisje dat lacht, is gelukkig. Puella, quam vis, felix est. Het meisje, dat je ziet, is gelukkig. Er bestaan ook twee onbepaald betrekkelijke voornaamwoorn: - quicumque, quaecumque, quodcumque: om het even wie/wat/welke; verbuiging is die van qui, quae, quod met het achtervoegsel -cumque. - quisquis, quidquid: al wie, al wat; enkel ze twee vormen bestaan, samen met een ablatief enkelvoud quoquo. Het schijnrelativum (pseudorelativum, verbindingsrelativum) heeft volledig vorm en verbuiging van qui, quae, quod. De betekenis is echter die van een aanwijzend voornaamwoord (et is, ea, id). Het verbindt zin alleen maar sterker dan een gewoon aanwijzend voornaamwoord met vorige zin. Bv. Quibus succensis circumventi flamma exanimantur homines. En nadat ze in brand zijn gestoken, komen mensen in vlammen om. 5

6 5. Vragend voornaamwoord Nom. quis quis quid Gen. cuius cuius cuius Dat. cui cui cui Acc. quem quam quid Abl. quo qua quo Nom. qui quae quae Gen. quorum quarum quorum Dat. quibus quibus quibus Acc. quos quas quae Abl. quibus quibus quibus Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. Het zelfstandig gebruikte quis, quis, quid wijkt enkel in nominatief enkelvoud (en acc. onz. enk) af van verbuiging van het betrekkelijke voornaamwoord. Het betekent dan wie, wat? Als het bijvoeglijk gebruikt wordt, is verbuiging helemaal gelijk aan die van het betrekkelijk voornaamwoord. Het betekent dan welke? Tot vragen voornaamwoorn worn ook gerekend: - qualis, -is, -e? hoe? welke? wat voor een? - quantus, -a, -um? hoe groot? hoe veel? - uter, utra, utrum? wie van bein? 6. Onbepaald voornaamwoord Als onbepaal voornaamwoorn onrschein we: - aliquis, aliquis, aliquid iemand, iets - quidam, quaedam, quoddam een (zekere), een of anre; zelfst.: iemand, iets - quisquam, quisquam, quicquam iemand, iets - quisque, quaeque, quidque iereen, ier Hiertoe worn ook gerekend: - nemo niemand - nihil niets - uterque, utraque, utrumque elk van bein en onbepaal adjectieven: - alius, alia, aliud anr - alter, altera, alterum anr (van twee) - nonnullus, -a, -um enkele, verscheine - nullus, -a, -um geen enkele - omnis, -is, -e geheel, elke; mv.: alle - solus, -a, -um alleen - totus, -a, -um gans, geheel - ullus, -a, -um enig 6

7 Bijzonrhen over het gebruik en betekenis. aliquis wordt meestal zelfstandig gebruikt en verbogen volgens quis (maar nom./acc. onz. mv.: aliqua) na si, nisi, ne en num wordt aliquis vervangen door quis: iemand, iets quidam wordt meestal bijvoeglijk gebruikt en verbogen volgens qui (en -m wordt -n voor -d-) quisquam en quisque worn meestal zelfstandig gebruikt en verbogen volgens quis. soms treffen we unusquisque aan in plaats van quisque; bij unusquisque worn bei len verbogen: uniuscuiusque, unumquemque,... Als ze voornaamwoorn anrs (zijn bijvoeglijk ipv zelfstandig en omgekeerd) gebruikt worn, dan kan hun verbuiging afwijken in nominatief (volgens qui in plaats van quis en omgekeerd) nemo en nihil worn onregelmatig verbogen, en hebben uiteraard geen meervoud. Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. nemo nullius nemini neminem nullo Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. nihil nullius rei nulli rei nihil nulla re onbepaal adjectieven op -us of -er volgen voornaamwoorlijke verbuiging en hebben dus een genitief enkelvoud op -ius en een datief enkelvoud op -i. 7

Inhoud. Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen. geef meer dan les

Inhoud. Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen. geef meer dan les Inhoud 2 Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen geef meer dan les Repetitio umbra De onderwereld Een vervelende mug (naar Vergilius) Een Tantaluskwelling

Nadere informatie

De strijd van een christen

De strijd van een christen opm de agone christiano vs3 8/7/06 10:29 AM Pagina 3 Aurelius Augustinus De strijd van een christen [De agone christiano] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren CAPUT SECUNDUM TAALSTUDIE. Werkwoorden vervoegen

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren  CAPUT SECUNDUM TAALSTUDIE. Werkwoorden vervoegen CAPUT SECUNDUM TAALSTUDIE Werkwoorden vervoegen 1. De infinitief In de woordenlijst vinden we de woorden altijd in dezelfde vorm. Deze vorm, die we het grondwoord noemen, is voor een werkwoord de infinitief..

Nadere informatie

dienaar minimalist pelgrim

dienaar minimalist pelgrim That s me! dienaar minimalist pelgrim Hallo, mijn naam is dave, geboren in hoogeveen (1986) en ik vind jullie heel tof! Momenteel zoek ik een organisatie waar ik als communicatie-vormgever mijn steentje

Nadere informatie

Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête

Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête 11-01-2016 09:40:29 Algemeen Enquête naam Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête Auteur Richard Žižka Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/w8v9c1t1j4l2t5m9f Eerste antwoord

Nadere informatie

De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39)

De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39) De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39) 5. Dagelijks zelfonderzoek Het voorbeeld van Sextius Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem; 159 sensus nom mv (van de manus groep) perducendi sunt gerundivum van verplichting

Nadere informatie

Grammatica Latijn. Laatste versie: 30 januari

Grammatica Latijn. Laatste versie: 30 januari Grammatica Latijn Laatste versie: 30 januari 2006 www.latijnpage.com Inleiding Deze grammatica is afkomstig van en mag alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt worden! Op geen enkele manier mag deze grammatica

Nadere informatie

Elementaire grammatica van het Latijn

Elementaire grammatica van het Latijn Middenschool Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap Elementaire grammatica van het Latijn Eerste, tweede en derde graad Opgesteld door P. Pieters en N. Croux INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs

Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs 16-09-2016 Verzuipen, watertrappelen of zwemmen? ehaal je zwemdiploma Latijn of Grieks! Met de insteek van een diploma, of (met eigen vereisten) krijgen

Nadere informatie

Griekse taalleer. Vormleer van het Attisch dialect. Sint-Jan Berchmanscollege. Antwerpen

Griekse taalleer. Vormleer van het Attisch dialect. Sint-Jan Berchmanscollege. Antwerpen Griekse taalleer Vormleer van het Attisch dialect Sint-Jan Berchmanscollege. Antwerpen 1998 Hoofdstuk 1 Het Naamwoord 1 De verbuiging van het naamwoord [1-9] 2 De eerste klasse van substantieven en adjectieven

Nadere informatie

Inhoud Jan Brams - Wendy Geerts - Eliane Lammens Wim Moreau - Philippe Moury

Inhoud Jan Brams - Wendy Geerts - Eliane Lammens Wim Moreau - Philippe Moury Inhoud 1 Jan Brams - Wendy Geerts - Eliane Lammens Wim Moreau - Philippe Moury a Sanoma company I lingua latina Lingua Latina Romeinse cijfers Het Latijnse alfabet Uitspraak van het Latijn Woordsoorten

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be CAPUT PRIMUM. De uitspraak van het Latijn

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be CAPUT PRIMUM. De uitspraak van het Latijn CAPUT PRIMUM De uitspraak van het Latijn 1) Pegasus p. 12: het Latijn en zijn dochtertalen Kaart 1 : Het Latijn (de taal van Latium) werd gesproken in het Romeinse rijk. Kaart 3 : Het Latijn leeft voort

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren CAPUT TERTIUM TAALSTUDIE

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren  CAPUT TERTIUM TAALSTUDIE CAPUT TERTIUM TAALSTUDIE STRUCTUUR VAN DE ZIN: DE BIJVOEGLIJKE BEPALING Pegasus p. 78-79 We kunnen een zin verdelen in... Sommige zinsdelen kunnen verder onderverdeeld worden in... Het belangrijkste woord

Nadere informatie

DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling

DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling A. De tijdbepalende bijzin 1. voegwoorden met een indicatief a. - simul ac, simul atque : zodra - ubi (primum), ut

Nadere informatie

AIRR Onderhoudswijzer

AIRR Onderhoudswijzer Onderhoudswijzer AIRR Onderhoudswijzer Verantwoordelijkheden voor huurder & verhuurder Huurder en verhuurder hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud, reparatie en vervanging aan onderdelen

Nadere informatie

jaarplan Latijn 4 lestijden.xlsx

jaarplan Latijn 4 lestijden.xlsx Referentie leerplan : D/2011/7841/001 JAARPLAN LATIJN EERSTE GRAAD EERSTE JAAR 4 UUR PER WEEK Handboek : Ars Legendi Vestibulum: taalboek, leesboek, woordenlijst Voeten: Bij het begin van elke les worden

Nadere informatie

jaarplan Latijn 5 lestijden.xlsx

jaarplan Latijn 5 lestijden.xlsx JAARPLAN LATIJN EERSTE GRAAD EERSTE JAAR 5 UUR PER WEEK Referentie leerplan : D/2011/7841/001 Handboek : Ars Legendi Vestibulum: taalboek, leesboek, woordenlijst Voeten: Bij het begin van elke les worden

Nadere informatie

Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel. Netwerk jij mee?

Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel. Netwerk jij mee? Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel Netwerk jij mee? Als vestigingsverantwoordelijke word je regelmatig voor vraagstukken geplaatst i.v.m. communicatie. In essentie zijn de meeste van die vraagstukken

Nadere informatie

Extra oefeningen bij Pegasus1, Caput 2

Extra oefeningen bij Pegasus1, Caput 2 Extra oefeningen bij Pegasus1, Caput 2 OEFENINGEN OP DE ESSE EN POSSE 1. Noem de persoon, het getal en geef weer met het juiste onderwerp. persoon en getal vertaling (met O) sumus est possum potes sunt

Nadere informatie

TalencentrumBarneveld.nl LATIJN LES 5

TalencentrumBarneveld.nl LATIJN LES 5 pagina:1 5.1 Aanwijzende voornaamwoorden (1) hic servus vinum emit = deze slaaf koopt wijn deze (hic) is een aanwijzend voornaamwoord. voorbeelden: hoc servum punit = hij straft deze slaaf dominum huius

Nadere informatie

Wijsheid van leerlingen

Wijsheid van leerlingen opm wijsheid van leerlingen vs2b 23-07-2007 15:59 Pagina 3 Aurelius Augustinus Wijsheid van leerlingen Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis 148-150] Bezorgd,

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

MINERVA OPDRACHTEN BIJ HOOFDSTUK 14. Rome: een multiculturele samenleving

MINERVA OPDRACHTEN BIJ HOOFDSTUK 14. Rome: een multiculturele samenleving MINERVA OPDRACHTEN BIJ HOOFDSTUK 14 Rome: een multiculturele samenleving 6 Herhaling: geslachtsregels woorden groep 1, 2 en 3............................................. In deel 1 van Minerva heb je de

Nadere informatie

MARKET GARDEN 70 jaar

MARKET GARDEN 70 jaar Logo s Elementen Als logo-elementen zijn de typisch herkenbare elementen gebruikt die men associeert bij de gedachte aan Operation Market Garden zoals de John Frost-brug, een jeep en de parachutisten met

Nadere informatie

H u i s s t i j l H a n d b o e k september 2013

H u i s s t i j l H a n d b o e k september 2013 H u i s s t i j l h a n d b o e k september 2013 2 Introductie 3 Waarom dit huisstijlhandboek? Index Logo 4 5 6 7 8 9 10 Lettertype 11 12 Huisstijldragers 13 14 15 16/18 19 20 21 22 23 Vormgeving Kleuren

Nadere informatie

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament Beknopte grammatica voor de cursus Grieks van het Nieuwe Testament versie 1.0 Menno Haaijman scripture4all.org Tijdens de try-out voor de cursus bleek dat veel, zo niet alle, toehoorders de Nederlandse

Nadere informatie

Stap voor stap Latijn leren (en) lezen in het eerste jaar

Stap voor stap Latijn leren (en) lezen in het eerste jaar Stap voor stap Latijn leren (en) lezen in het eerste jaar Marjan Hillewaere ENW AUGent, 6/11/ 13 Studiedag Taal en Tekst. De rol van taalbeschouwing in het klassieketalenonderwijs. Latijn leren (en) lezen

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 9.00-12.00 uur Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 21 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

4 Имена существительные Zelfstandige naamwoorden

4 Имена существительные Zelfstandige naamwoorden 4 Имена существительные Zelfstandige naamwoorden Zelfstandige naamwoorden hebben geen lidwoord Russische zelfstandige naamwoorden hebben geen lidwoord. Of een zelfstandig naamwoord bepaald of onbepaald

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat straat nummer bestemming type softwareversie kwh/m² nieuwbouw Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van de woning

Nadere informatie

Het Goede Vrijdag gebed voor de Joden in de Tridentijnse ritus 2008

Het Goede Vrijdag gebed voor de Joden in de Tridentijnse ritus 2008 Het Goede Vrijdag gebed voor de Joden in de Tridentijnse ritus 2008 Op 7 juli 2007 gaf paus Benedictus XVI in een motu proprio (= een brief op persoonlijk gezag van de paus, buiten de curie om) het groene

Nadere informatie

kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan wat maakt een huisstijl een schild dat de client beschermd

kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan wat maakt een huisstijl een schild dat de client beschermd kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan een schild dat de client beschermd wat maakt een huisstijl Wat maakt nu eigenlijk een huisstijl zo persoonlijk. Niet alleen een logo en een kleurtje.

Nadere informatie

online magazine vraagsturing details opmaak Kleuren Hexadecimaal RGB #ffe000 R 255 G 224 B 0 #28b8ce R 40 G 184 B 206 #893bbe R 137 G 59 B 190

online magazine vraagsturing details opmaak Kleuren Hexadecimaal RGB #ffe000 R 255 G 224 B 0 #28b8ce R 40 G 184 B 206 #893bbe R 137 G 59 B 190 online magazine vraagsturing details opmaak Kleuren Hexadecimaal RGB #ffe000 R G B 0 #bce R 0 G B 0 #bbe R G B #bedc R G B 0 #00e R 0 G B #ff0 R G B # R 0 G B #000ff R 0 G B #ea R 0 G B #ac00 R G 0 B 0

Nadere informatie

BIJBELS GRIEKS LES 8

BIJBELS GRIEKS LES 8 Pagina:1 8.1 De aoristus medium Voordat we zo het lezen van een stuk uit Johannes 3 gaan voorbereiden eerst nog de aoristus medium en de conjunctivus en het woordje Hieronder vindt u nog naast elkaar de

Nadere informatie

Vriendelijk doch beslist. Huisstijl Handboek Leger des Heils

Vriendelijk doch beslist. Huisstijl Handboek Leger des Heils Vriendelijk doch beslist Huisstijl Handboek Leger des Heils RedMatters B.V. 2013 Introductie "Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen

Nadere informatie

TalencentrumBarneveld.nl. LATIJN Herhaling 1. (les 1 t/m 5)

TalencentrumBarneveld.nl. LATIJN Herhaling 1. (les 1 t/m 5) pagina:1 Dit is de eerste herhalingsles. In deze les worden de belangrijkste zaken uit de eerste vijf lessen herhaald. Neemt u deze lessen nog eens goed door. Ook de opgaven met de uitwerkingen. Veel succes!

Nadere informatie

Eindexamen vwo Latijn 2013-I

Eindexamen vwo Latijn 2013-I Beoordelingsmodel voor de vragen Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 1 maximumscore 2 a. Nero 1 b. (Het voorbeeld betreft Augustus en) Nero behoort tot de

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni uur. Vragenboekje

Examen VWO. Latijn. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni uur. Vragenboekje Latijn Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen

Nadere informatie

Koers gehouden. De blik vooruit

Koers gehouden. De blik vooruit Koers gehouden 2005 was voor UWV een lastig jaar. Dat wisten we van tevoren. De agenda was overvol, met de voorbereidingen voor de invoering van de WIA, de Zorgverzekeringswet en WALVIS per 1 januari 2006,

Nadere informatie

Voordat ik je uitleg wat voornaamwoorden zijn, wil ik je vragen of je bij het lezen van de onderstaande zinnen een plaatje voor je ziet.

Voordat ik je uitleg wat voornaamwoorden zijn, wil ik je vragen of je bij het lezen van de onderstaande zinnen een plaatje voor je ziet. Voornaamwoorden Door Henk Wolf. Groningen, 2014. In dit artikeltje leer je wat voornaamwoorden zijn, welke soorten voornaamwoorden er bestaan en welke kenmerken elk van die soorten heeft. Wat zijn voornaamwoorden?

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Latijn Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Aspérges me, Dómine, hyssópo,

Aspérges me, Dómine, hyssópo, Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor; lavábis me, et super nivem dealbábor. Ps. Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam. V. Glória Patri... Vóór de hoogmis ZEGENING MET GEWIJD WATER

Nadere informatie

ELO opdrachten les 13

ELO opdrachten les 13 ELO opdrachten les 13 De ELO opdrachten van les 13 bestaan uit 4 onderdelen. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je deze maakt. Noteer de titels van elk onderdeel wel steeds in je schrift. De verschillende

Nadere informatie

huisstijlboek campagne 2014

huisstijlboek campagne 2014 huisstijlboek campagne 2014 inhoud LOGO + WEBSITE campagne campagnemateriaal affiche advertentie folder BEACHFLAG SPANDOEK ONLINE BANNERS E-MAILSIGNATUUR extra s facebook P3 P4 p5 P6 P7 p8 P9 P10 P11 P12

Nadere informatie

PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT. PLACE YOUR HEAEDINg APRIL The Hague

PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT. PLACE YOUR HEAEDINg APRIL The Hague PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT The Hague 10 05 2014 PLACE YOUR HEAEDINg APRIL 2008 1 OFFERTE {OPDRACHTGEVER} Appalti Bezoekadres Ethiam lores 1234 XX Tellus

Nadere informatie

Lochristi. We koesteren vrijwilligers. Hun droomhuis dankzij ons! Burgerkrant Nr 3-2011 - Uitgave van Open Vld Lochristi INHOUD

Lochristi. We koesteren vrijwilligers. Hun droomhuis dankzij ons! Burgerkrant Nr 3-2011 - Uitgave van Open Vld Lochristi INHOUD Burgerkrant Nr 3-2011 - Uitgave van Open Vld Lochristi Lochristi Vierde succesvolle eetfestijn voor Koester, 27 augustus 2011. We koesteren vrijwilligers Hier komt een onderschrift. Hun droomhuis dankzij

Nadere informatie

DMCS. Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken stelt zich voor. Professionaliseringsslag

DMCS. Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken stelt zich voor. Professionaliseringsslag DMCS Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken stelt zich voor Professionaliseringsslag Met de invoering van de nieuwe indeling maakt DMCS een professionaliseringsslag. Belangrijke elementen

Nadere informatie

ANTWERPSE KMO-ACADEMIE CONCREET RESULTAAT OP MAAT VAN UW KMO 50% KORTING MET DE KMO- PORTEFEUILLE! TRAININGEN

ANTWERPSE KMO-ACADEMIE CONCREET RESULTAAT OP MAAT VAN UW KMO 50% KORTING MET DE KMO- PORTEFEUILLE! TRAININGEN ANTWERPSE KMO-ACADEMIE CONCREET RESULTAAT OP MAAT VAN UW KMO EEN INITIATIEF VAN SYNTRA BEDRIJFSTRAININGEN I.S.M. KMO-PROMOTIES VZW OPEN 50% KORTING MET DE KMO- PORTEFEUILLE! TRAININGEN VOORJAAR 2016 wwww.syntra-ab.be/antwerpse-kmoacademie.be

Nadere informatie

Gezond Acme. Een onderzoek naar de effecten van HealthSnackers op gezonde leefstijl van medewerkers van Acme

Gezond Acme. Een onderzoek naar de effecten van HealthSnackers op gezonde leefstijl van medewerkers van Acme MEI 2015 Gezond Acme Een onderzoek naar de effecten van HealthSnackers op gezonde leefstijl van medewerkers van Acme Een pilot van The Habit Agency i.s.m. Human Capital Care COLOFON Dit is een uitgave

Nadere informatie

Eigen communicatiedragers

Eigen communicatiedragers 1 GO! huisstijlgids 2014 1. GO! logo Het logo is opgebouwd uit twee verschillende lettertypes: GO! staat in het lettertype VAG Rounded, staat in het lettertype Flanders Art. We reiken twee versies van

Nadere informatie

Op termijn kan hiermee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Op termijn kan hiermee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen. Wat is EPB? Nieuwbouw/Renovatie (EPB: Energie Prestatie Binnenklimaat) EPB, ook energieprestatieregelgeving genoemd, is een methode om energiezuinige en comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen,

Nadere informatie

Scalae. Copyright SCALAE ISBN 978-90-301-4204-1

Scalae. Copyright SCALAE ISBN 978-90-301-4204-1 SCALAE Scalae L E E S G R A M M AT I C A L AT I J N L E E S G R A M M AT I C A L AT I J N ISBN 978-90-301-4204-1 ARLESC0L_cover.indd 1 3/09/13 15:58 Ars Legendi Scalae leesgrammatica David Stienaers Marc

Nadere informatie

Eindexamen Latijn vwo 2000 - I

Eindexamen Latijn vwo 2000 - I Eindexamen Latijn vwo 2 - I Tekst De voorspelbaarheid van de toekomst earum rerum nihil habent rationis,quare futura sint 2 Zoals een boer bij het zien van een bloem weet dat er een vrucht zal verschijnen,zo

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. tijdvak 1 vrijdag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn. tijdvak 1 vrijdag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 vrijdag 22 mei 9.00-12.00 uur Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Leraar: Dag Jef. Jef: Dag mevrouw. Hoe gaat het met u? Leraar: Goed, dank je. En met jou? Jef: Ook goed. ----------- Mark: Hallo

Nadere informatie

Voorkant. BP 1.3 Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten

Voorkant. BP 1.3 Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten Voorkant BP 1.3 Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten Naam: Jolanda Spinder Studentnummer: 0123456 Klas: SW2bsa Inleverdatum: 05042013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënteren... 4 POP...

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Het jaarverslag als marketingtool. Doe meer met uw jaarverslag

Het jaarverslag als marketingtool. Doe meer met uw jaarverslag Het jaarverslag als marketingtool Doe meer met uw jaarverslag Jaarverslag Elke organisatie is verplicht tot het uitbrengen van een jaarverslag. Deze verplichting geldt het openbaar maken van de financiële

Nadere informatie

Concept website Ronde van Vlaanderen. Opdracht MM-A Opleiding Web Designer Sandra Röling. 98e editie

Concept website Ronde van Vlaanderen. Opdracht MM-A Opleiding Web Designer Sandra Röling. 98e editie RONDE VAN VLAANDEREN Concept website Ronde van Vlaanderen Opdracht MM-A Opleiding Web Designer Sandra Röling 98e editie RONDE VAN VLAANDEREN 98e editie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Brainstorm 6 3.

Nadere informatie

SYNTAXIS VAN DE NAAMVALLEN

SYNTAXIS VAN DE NAAMVALLEN SYNTAXIS VAN DE NAAMVALLEN Herhaal eerst de verbuigingen van het substantief en het adjectief. A. DE NOMINATIEF De nominatief is de naamval van het onderwerp en het NDG (Naamwoordelijk Deel van het Gezegde).

Nadere informatie

Huis Geloof, Hoop en Liefde Huis Geloof, Hoop en Liefde

Huis Geloof, Hoop en Liefde Huis Geloof, Hoop en Liefde Huis Geloof, Hoop en Liefde Huis Geloof, Hoop en Liefde 44 5 Binnenkant 26 Ricus Dullaert Toen Ricus Dullaert, pastor en antiekhandelaar, zijn huis aan de Binnenkant kocht, waren de rococo woonkamers verworden

Nadere informatie

De leerplannen geven een aantal pedagogisch- didactische wenken.

De leerplannen geven een aantal pedagogisch- didactische wenken. WERKEN AAN EEN LEESMETHODE Inleiding Dit artikel betreedt geen nieuwe paden. Elke vakgroep buigt zich immers over de leesmethode die de leraren willen aanleren aan hun leerlingen. Het leerplan onderstreept

Nadere informatie

HET DOOPSEL VAN KINDEREN BUITENGEWONE VORM VAN DE ROMEINSE RITUS

HET DOOPSEL VAN KINDEREN BUITENGEWONE VORM VAN DE ROMEINSE RITUS HET DOOPSEL VAN KINDEREN BUITENGEWONE VORM VAN DE ROMEINSE RITUS E HET HEILIG DOOPSEL Voor het binnengaan van de kerk De celebrant verwelkomt de familie : Vrede zij u. Pax vobis De celebrant ondervraagt

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. tijdvak 1 donderdag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn. tijdvak 1 donderdag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen.

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Fonts - voorbeelduitwerking - Opdracht bij van licht tot zicht - Kees van Overveld

Fonts - voorbeelduitwerking - Opdracht bij van licht tot zicht - Kees van Overveld Fonts - voorbeelduitwerking - Opdracht bij van licht tot zicht - Kees van Overveld Er zijn diverse sites op het Internet waar fonts te vinden zijn. Fonts hebben leesbaarheidsaspecten en betekenisaspecten.

Nadere informatie

Bijbel en christendom

Bijbel en christendom Bijbel en christendom Klas 4, periode 1, 2014-2015 Nomen:. Nieuwe testament: Lucas Plinius Secundus: brieven 96-97 Het Nieuwe Testament: het evangelie van Lucas Nieuwe Testament Het Nieuwe Testament begint

Nadere informatie

1 Overzicht van de historische ontwikkeling van het Latijn

1 Overzicht van de historische ontwikkeling van het Latijn Appendix 1161 1 Overzicht van de historische ontwikkeling van het Latijn De Latijnse taal (lingua latīna) is genoemd naar de Latīnī, de inwoners van de streek Latium in Centraal-Italië, nu Lazio genoemd,

Nadere informatie

Guidea: Brand manual & corporate styleguide

Guidea: Brand manual & corporate styleguide Guidea: Brand manual & corporate styleguide LOGO LOGO: KEUZES Afhankelijk van de vraag en bestemming kan een ander logo gebruikt worden. LOGO: GEBRUIK X = 10 mm 10mm is de minimum witruimte die moet worden

Nadere informatie

Spelling & Formuleren. Week 2-7

Spelling & Formuleren. Week 2-7 Spelling & Formuleren Week 2-7 Tentamenstof Boek: Praktische cursus Spelling 6e druk Auteur: M. Klein & M. Visscher Alle hoofdstukken behalve hoofdstuk 4 Proeftentamens zie Blackboard Succes! TEGENWOORDIGE

Nadere informatie

De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus dare caveas lenonem

De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus dare caveas lenonem De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus Harm Pinkster Woordenboeken en grammatica s zijn beide hulpmiddelen om iets over een of meer aspecten van een taal te weten te komen. Op het eerste

Nadere informatie

Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de VERON huisstijl

Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de VERON huisstijl Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de VERON huisstijl September 2014 Inhoud 1 Inhoud 1 2 Inleiding 3 De basis 3 Logo (de basis) 5-6 Logo (plaatsing en toepassingen)

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding (door Ineke Sluiter) 1 HANDBOEK LATIJN. Begrippen 11 Goed Latijn 11 Woordsoorten 11

INHOUD. Inleiding (door Ineke Sluiter) 1 HANDBOEK LATIJN. Begrippen 11 Goed Latijn 11 Woordsoorten 11 INHOUD Inleiding (door Ineke Sluiter) 1 HANDBOEK LATIJN Begrippen 11 Goed Latijn 11 Woordsoorten 11 Hoofdstuk 1 Het naamwoord 13 1 Definitie 13 2 Eigenschappen 13 2.1 Hoedanigheid 13 2.2 Woordgeslacht

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 9.00-12.00 uur Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

Een antwoord op vragen vanuit de vakgroepen Latijn / Grieks

Een antwoord op vragen vanuit de vakgroepen Latijn / Grieks KLASSIEKE TALEN Een antwoord op vragen vanuit de vakgroepen Latijn / Grieks 1 Hoe bereiken wij volgens de nieuwe leerplannen best de doelstelling 'leesplezier boven alles'? Het begrijpen van een tekst

Nadere informatie

1. De vroegste tijden op aarde Woordenlijst

1. De vroegste tijden op aarde Woordenlijst 1. De vroegste tijden op aarde Woordenlijst * ante (vz.): voor (plaats of tijd) * mare, maris (o.): zee * et (vgw.): en; ook * terra, ae: aarde; land, streek * caelum, i: hemel * qui, quae, quod (betr.

Nadere informatie

BIJBELS GRIEKS LES 10

BIJBELS GRIEKS LES 10 Pagina:1 10.1 Nog meer werkwoorden op - In de vorige les behandelden we het werkwoord Er zijn echter nog meer werkwoorden op -. Een ander bekende werkwoorden op - is = zetten. Toch worden deze laatste

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Palmpasen. voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar roepen

Op weg naar Pasen. Palmpasen. voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar roepen Op weg naar Pasen Palmpasen Welkom Inleiding op de dienst Openingsvers en Lofprijzing: 190a Zingen Psalm 22a voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL Home Fotobond Nieuw Venster of Tab Actueel Galerie FotoNieuws Links Historie Contact Fshow Fshow Fshow Fshow Nieuw Venster of Tab Niet te veel tekst. Visueel houd en! Databank

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

5. Een moeilijk begin

5. Een moeilijk begin 5. Een moeilijk begin Woordenlijst Basistekst * forte (bw.): toevallig * duo, duae, duo (hoofdtelw.): twee * par, paris: gelijk (aan) * pro + abl. (voorz.): in de plaats van; in verhouding tot; ten voordele

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de WeHelpen huisstijl. september 2012 Versie 1.0

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de WeHelpen huisstijl. september 2012 Versie 1.0 Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de WeHelpen huisstijl september 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. Kernwaarden en visie 2. Logo 3. Opbouw logo 4. Omgaan met het logo 5.

Nadere informatie

boek Pegasus 2 editie 2012 hoofdstuk Caput 2 2.3 De actieve indicatief perfectum

boek Pegasus 2 editie 2012 hoofdstuk Caput 2 2.3 De actieve indicatief perfectum Naam toets: Pegasus 2 caput 2 Datum: 03-01-2012 Betreft: overzicht van items, antwoorden en metadata 1 Sleep naar de juiste plaats in de tabel. (1 punten) 2.3 De actieve indicatief perfectum 2 Sleep naar

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

De geslachtsregels van de a-, o-, u- en e-stammen, inclusief de uitzonderingen manus en domus. Van de medeklinkerstammen de regels:

De geslachtsregels van de a-, o-, u- en e-stammen, inclusief de uitzonderingen manus en domus. Van de medeklinkerstammen de regels: De minimumlijst Latijn bestaat uit drie delen: I vormleer, II syntaxis en III stilistische middelen. Deel I en II bevatten een opsomming van de taalkundige verschijnselen die kandidaten moeten kennen en

Nadere informatie

RTV Rijnmond Jaarverslag 2011

RTV Rijnmond Jaarverslag 2011 Rij nm nm on on d.n l t on d nm dt ex nm Rij on Rij dio Rij TV Ra d9 3.4 FM RTV Rijnmond Jaarverslag 2011 2 Kijkcijfers Colofon evenementen Sport Inhoudsopgave Inhoudsopgave Programma s jaarverslag over

Nadere informatie

De zeer grote bomen van de bergwouden worden vaak door immense kracht van stormen geveld.

De zeer grote bomen van de bergwouden worden vaak door immense kracht van stormen geveld. Latijn herhaling grammatica Fortuna les 3 t/m 32 A Vertaal de zinnen en benoem Nr Zin Vertaling Benoeming 1 Custos e turri alta urbis veteris in flumen altum cecidit. 2 A plebe miserrima domus pulchrae

Nadere informatie

REGIEBOEK HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE HUISSTIJL

REGIEBOEK HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE HUISSTIJL REGIEBOEK HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE HUISSTIJL HET LOGO (Q) Componenten De cirkel met tandwieltjes ALLES OVER WERK Baseline: Rhode-Medium Wide Samenstelling rode ondergrond: C 25% M 98% Y 98% K

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken van het Oudnederlands 1

Belangrijkste kenmerken van het Oudnederlands 1 Belangrijkste kenmerken van het Oudnederlands 1 Oudnederlandse spelling De Oudnederlandse spelling steunde op het Latijnse alfabet tussen u en v geen verschil bijv. uogala* (=vogel) w (voor de 10e eeuw)

Nadere informatie

Identiteit. Change yourself Change the world

Identiteit. Change yourself Change the world Huisstijl handboek Inhoud Identiteit...3 Uitstraling...4 Kleurspecificaties...5 Typografie Lobster...6 Typografie Helvetica...7 Zakenkaartje...8 Briefpapier...9 Envelop...10 Desktop website...11 Mobiele

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn Latijn. tijdvak 2 woensdag 23 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn Latijn. tijdvak 2 woensdag 23 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-12.00 uur tevens oud programma Latijn Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Smeva Group Website design 14-03-2012. Versterk je merk

Smeva Group Website design 14-03-2012. Versterk je merk Smeva Group Website design 14-03-2012 Versterk je merk Geerlofs Homepage en marktpagina Smeva Group Login NL EN DU FR Vul hier uw zoekterm in... Home Over ons Nieuws en Service Vacatures Contact Geerlofs

Nadere informatie

TalencentrumBarneveld.nl LATIJN LES 9. De futur van het werkwoord kunnen (posse) is dan makkelijk te onthouden.

TalencentrumBarneveld.nl LATIJN LES 9. De futur van het werkwoord kunnen (posse) is dan makkelijk te onthouden. pagina:1 9.1 De futur van het werkwoord zijn en kunnen. We gaan nog even verder met de behandeling van de futur. De futur van het werkwoord zijn (esse) luidt als volgt : ero, eris, erit, erimus, eritis,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 GROEP CRELAN

JAARVERSLAG 2014 GROEP CRELAN JAARVERSLAG 2014 GROEP CRELAN 05 Woord vooraf 07 in een oogopslag Jaarverslag 2014 GROEP CRELAN 17 bestuursverslag 59 geconsolideerde jaarrekening Een moderne bank met een menselijke aanpak De Belgische

Nadere informatie

Instructie Belastingen: Briefsjablonen, naamgeving en ondertekening + bijlagen

Instructie Belastingen: Briefsjablonen, naamgeving en ondertekening + bijlagen Documentcode Bijlage nummer 0.1 Horend bij Briefsjablonen Rijkshuisstijl Datum 22 juni 2015 Onze referentie Instructie Belastingen: Briefsjablonen, naamgeving en ondertekening + bijlagen xxx/00/xx Inleiding

Nadere informatie

Vrede. Homo Ludensviering 16 juni 2013 Ludenkapel, Doorn. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Da pacem, Domine. Stilte

Vrede. Homo Ludensviering 16 juni 2013 Ludenkapel, Doorn. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Da pacem, Domine. Stilte Homo Ludensviering 16 juni 2013 Ludenkapel, Doorn Vrede Vooraf Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Da pacem, Domine Da pacem, Domine (Tempeliers manuscript van Het Heilige Graf, 12 de eeuw) Da pacem,

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Comenius College, De Savornin Lohman, Hilfertsheem-Beatrix en College de OpMaat vormen samen CVO t Gooi Huisstijl handboek Uitgave december 2011

Nadere informatie