FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 64, KvK-nummer Faillissementsnummer : F 09/15/253 Datum uitspraak : 23 april Rechtbank Rotterdam Op verzoek van : eigen aangifte Curator : Mr. A.I. Mekes Rechter-commissaris : Mr. W.J. Don Boedelrekening : NL12 RABO Activiteiten onderneming : management- /organisatieadviesbureau Personeel gemiddeld aantal : 1 Netto omzet : 2014: , : ,00 Verslagperiode : 23 april 2015 t/m heden *********

2 2 Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Gefailleerde is op 5 december 2013 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer G.J. Halkus. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo ,18 (verlies); Het resultaat na belastingen bedroeg per 27 april ,94 (verlies). 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal per ultimo 2014 bedroeg ,28; Het balanstotaal op 27 april 2015 bedroeg , Lopende procedures Gefailleerde is niet betrokken bij gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen Voor zover heden bekend, heeft gefailleerde geen verzekeringen afgesloten. 1.6 Huur Gefailleerde huurt een flexibele kantoorruimte van Flexado Business Point aan de Goudsesingel 64 te Rotterdam. Maandelijks is een huur verschuldigd van 69,00, exclusief BTW. Aangezien er van de kantoorruimte in de praktijk geen gebruik werd gemaakt, heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 Fw.

3 3 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement van BNF Management B.V. hangt samen met meerdere faillissementen van gelieerde ondernemingen. Het betreffen de faillissementen van Solution Benelux B.V. (F ), Dexton ICT Intelligence B.V. (F ), B.I.C. Business Interaction Company B.V. (F ) en Solution Corporation B.V. (F ). De faillissementen van de vennootschappen (inclusief de onderhavige vennootschap) houden alle verband met het feit dat de softwarerechten, die toebehoren aan een gelieerde onderneming in Luxemburg, onverkoopbaar blijven en er steeds minder klanten zijn, die gebruik maken van de betreffende software. Het betreft hier een (verouderd) CRMsoftwaresysteem. Dexton ICT Intelligence B.V. was de laatste entiteit, die zich ten behoeve van de Luxemburgse vennootschap actief bezighield met het verlenen van technisch onderhoud en telefonische support ten behoeve van het CRM-softwaresysteem voor een tiental grote Nederlandse klanten. In verband met haar faillissement, dat is uitgesproken op 7 januari 2014, is de uitvoering van de technische onderhoudswerkzaamheden voor de vier op dat moment nog resterende klanten overgenomen door de houdster van de software, zijnde Dexton Software Sarl, zulks op basis van de licentieovereenkomst, die tussen de vennootschapen was gesloten. Dexton Software Sarl heeft in die periode samen met haar moedervennootschap, Dexton Group Sarl, gezocht naar een Nederlandse partner, aan wie zij de nog resterende onderhoudswerkzaamheden voor de Nederlandse klanten kon uitbesteden. Die partij is gevonden, maar verlangde wel dat de heer Halkus via een Nederlandse rechtspersoon in het geheel betrokken zou blijven. Om die reden is gefailleerde opgericht, waarbij de heer Halkus als werknemer in dienst is getreden. Feitelijk zijn er door gefailleerde echter weinig werkzaamheden verricht. De uitbesteding van de onderhoudswerkzaamheden is juridisch gezien een verhouding gebleven tussen Dexton Software Sarl en de Nederlandse inlener. De heer Halkus, althans gefailleerde, vormde slechts een tussenschakel op papier. Gefailleerde is gedurende haar bestaan ook steeds in het leven gehouden door Dexton Group Sarl, die het (minimale) salaris van de heer Halkus, de loonheffingen, de huurverplichtingen en de leaseverplichtingen met betrekking tot de auto van de heer Halkus heeft voldaan, zulks terwijl gefailleerde wegens het gebrek aan eigen activiteiten daar geen opbrengsten tegenover kon zetten.

4 4 Dexton Group Sarl heeft haar vorderingen in deze steeds maandelijks kwijtgescholden, althans verrekend met in rekening gebrachte servicevergoedingen, waarbij werd gefactureerd op een wijze die ertoe leidde dat de groepsverhouding maandelijks nagenoeg op nihil uitkwam. Handhaving van een dergelijke situatie was echter onverantwoord en diende geen reëel doel meer, zulks als gevolg van het feit dat er niet langer concreet zicht bestond op verkoop van de software. Ook de bank van de Luxemburgse vennootschappen heeft om die reden erop aangedrongen een einde te maken aan het voortbestaan van de in de praktijk inactieve vennootschap BNF Management B.V. Enkel onder die voorwaarde is zij bereid nog langer geduld te betrachten in het kader van de verkoop van de software en de financiering aan de Luxemburgse vennootschappen nog niet op te zeggen. Met voornoemde achtergrond is de heer Halkus heden overgegaan tot het doen van eigen aangifte van het faillissement ten aanzien van BNF Management B.V. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Ten tijde van het faillissement was bij gefailleerde uitsluitend de heer Halkus als werknemer in loondienst werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voorafgaande aan het faillissement was de heer Halkus eveneens bij gefailleerde werkzaam. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na van de rechter-commissaris verkregen machtiging heeft de curator op 29 april 2015 de heer Halkus schriftelijk het ontslag aangezegd. Tevens heeft aanmelding bij het UWV (voor zover relevant) plaatsgevonden.

5 5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen/voorraad 3.5 Beschrijving Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen, noch over voorraden. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Bodemvoorrecht fiscus Onderhanden werk 3.8 Beschrijving Van onderhanden werk is geen sprake. 3.9 Verkoopopbrengst

6 Boedelbijdrage Andere activa 3.11 Beschrijving 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Op het eerste gezicht lijken er geen vorderingen op debiteuren te bestaan. 4.2 Opbrengst Nog n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Rabobank te Rotterdam. Op de bankrekening bevindt zich een creditsaldo van 1,56. De curator heeft de Rabobank verzocht het creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening. 5.2 Leaseovereenkomsten Gefailleerde heeft ter zake de operational lease van een personenauto een leaseovereenkomst gesloten met Alphabet Belgium LTR N.V. De leaseauto is aan de leasemaatschappij geretourneerd. 5.3 Beschrijving zekerheden

7 7 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ter zake geleverde zaken. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een reclamerecht ter zake geleverde zaken. 5.8 Retentierechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een retentierecht ter zake geleverde zaken. 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart/voortzetten Daartoe zijn geen mogelijkheden. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Opbrengst 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde aan de curator ter beschikking gesteld. De curator verricht hierin onderzoek.

8 8 7.2 Depot jaarrekeningen Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen opgesteld en derhalve evenmin gedeponeerd. Daartoe was zij ook nog niet verplicht, zulks in verband met het feit dat er sprake is geweest van boekjaarverlegging en de eerste op te maken jaarrekening, die van het jaar 2014 zou moeten zijn. Dit boekjaar is evenwel eerst recentelijk geëindigd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Het aandelenkapitaal bedroeg 100,00. De curator heeft geconstateerd dat het aandelenkapitaal rechtsgeldig is volgestort. 7.5 Rekening-courantvordering directie Nader onderzoek vindt plaats. 7.6 Onbehoorlijk bestuur Nader onderzoek vindt plaats. 7.7 Paulianeus handelen Nader onderzoek vindt plaats. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris en verschotten curator, UWV en verhuurder: p.m. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ad 1.398,00 ter zake loonheffingen ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV Tot op heden geen.

9 9 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben twee crediteuren hun vordering ingediend bij de curator. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren De twee crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling De vooruitzichten voor de crediteuren zijn op het eerste gezicht somber. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het onderhavige faillissement af te kunnen wikkelen binnen een termijn van 12 maanden. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich in eerste instantie richten op het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en in de administratie. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden, zoals hieronder nader genoemd onder Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend uiterlijk op 23 juli Boedelactief Nihil.

10 Nog te verrichten werkzaamheden - verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; - incasseren creditsaldo bankrekening; - inventariseren crediteuren; - inventariseren debiteuren; - nader onderzoek vordering in rekening-courant; - nader onderzoek in de administratie; - nader onderzoek paulianeus handelen; - nader onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 21 mei 2015 A.I. Mekes curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 december 2010 Gegevens onderneming : De Zijderoute B.V., statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2801 KB) Gouda aan de Wijdstraat 31 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie