Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties 2012 18 januari 2012"

Transcriptie

1 Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties januari 2012 SWR conferentie een groot succes Woensdag 18 januari vond in cultureel centrum d n Bogerd in Druten de SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties 2012 plaats. Tijdens deze interactieve middag namen wij als samenwerkende woningcorporaties onze samenwerkingspartners mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in het speelveld. Zo werd niet alleen stilgestaan bij en gediscussieerd over de politieke ontwikkelingen en de gevolgen van de door de overheid gestelde inkomensgrens, maar ook bij de demografische ontwikkelingen in de regio, de leefbaarheid, de woonkwaliteit en verstedelijking. Hoewel krimp nog niet in alle kernen even zichtbaar is, zijn de voorspellingen dat we daar ook in onze regio mee te maken krijgen. Wat betekent dit voor de dorpen? En wat betekent dit voor de keuzes die corporaties (moeten) maken? Met het thema samenwerking en de oproep tot het bundelen van krachten, werd de conferentie afgesloten. Ruim 150 genodigden woonden de conferentie bij. IN DIT VERSLAG In dit verslag vindt u een beknopte weergave van de discussies en de tijdens deze middag getrokken conclusies. En zoals door veel deelnemers al werd aangegeven: Deze conferentie vraagt vooral om een vervolg! Bent u benieuwd naar het vervolg en de SWR activiteiten? Sluit u dan via aan bij onze LinkedIn groep Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland. We gaan deze netwerkgroep gebruiken als platform voor het informeren en discussiëren over de opgave die wij samen met u in de Regio Rivierenland hebben en de vervolgacties die hiervoor nodig zijn. Samen staan we sterk! 1

2 OPBOUW PROGRAMMA Het programma was opgebouwd rondom de thema s politieke ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en sectorontwikkelingen & samenwerking. Ieder thema werd ingeleid met een sprekend filmpje en een kort interview met een van de SWR-directeuren. Aansluitend hieraan stond de discussie met de deelnemers in de zaal centraal. Gijs Wanders, voormalig NOS presentator en verslaggever, was de dagvoorzitter en leidde het programma en de discussies in goede banen. In zijn voorzittersrol werd Gijs bijgestaan door Jaap van Dam van Kleurrijk Wonen en Frédérique Bijl van Stichting Woningbeheer Betuwe. Elk thema werd afgesloten met een optreden door het theatergezelschap van het Toverbaltheater uit Beneden-Leeuwen. AFTRAP De aftrap van de conferentie werd gegeven door Jaap van Dam (Kleurrijk Wonen) en Frederique Bijl (Stichting Woningbeheer Betuwe). Tijdens deze aftrap is stil gestaan bij het belang van wonen en de toenemende aandacht voor leefbaarheid. Leefbaarheid is een breed begrip en wordt door diverse organisaties verschillend gedefinieerd. In essentie gaat het over de kwaliteit van het wonen (zowel van de woning als de woonomgeving) en aspecten rondom zorg, welzijn en economie. De aanleiding voor de conferentie vormde de diverse landelijke ontwikkelingen binnen de corporatiemarkt: ontwikkelingen op o.a. het gebied van de wet- en regelgeving (politiek) en financiën. Maar ook demografische, sociale ontwikkelingen en marktontwikkelingen op regionaal niveau zijn een aanleiding. Het doel van de conferentie was om deze ontwikkelingen toe te lichten en samen met de partners te bespreken. Ook zij worden namelijk met (de gevolgen van) deze ontwikkelingen geconfronteerd. Waar mogelijk zal gezocht worden naar verschillende samenwerkingsverbanden om op deze ontwikkelingen in te spelen. THEMA POLITIEKE ONTWKKELINGEN Filmpje Het thema werd ingeleid met korte film over de door de regering ingestelde inkomensgrens en de consequenties daarvan. NB. Omdat hierbij gebruik is gemaakt van fragmenten van RTL4 en NOS kan dit filmpje niet op YouTube worden geplaatst. In het filmpje kwam duidelijk naar voren dat veel woningzoekenden door de gestelde inkomensgrens niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en daarmee 2

3 buiten de boot dreigen te vallen, omdat zij niet genoeg verdienen voor een koopwoning of een huurwoning met een huurprijs boven de 650. Als gevolg hiervan blijven zij zitten waar zij zitten en dit is veelal in een goedkope huurwoning. Dit betekent dat de gewenste doorstroom niet op gang komt en dat anderen die wachten op een goedkope huurwoning, nog langer moeten wachten. Actualiteiten In het op het filmpje volgende interview met Peter van den Heuvel (Woonlinie) werd het thema politieke ontwikkelingen nog wat uitgediept en vervolgens wat breder getrokken. Daarmee kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Huurgrens en middeninkomens Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een betaalbaar huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot euro per jaar. Middeninkomens vallen daardoor buiten de boot doordat zij net te veel geld verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, terwijl zij net te weinig geld verdienen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen inmiddels van deze inkomensgrens af. Kooprecht voor huurders In het regeerakkoord was al afgesproken dat huurders het recht krijgen om hun huis tegen een redelijke prijs te kopen, maar nu heeft het kabinet besloten dat Woningcorporaties worden verplicht om 75 procent van hun huizenvoorraad te koop aan te bieden. "We willen eigenwoningbezit stimuleren. Het geeft ook een impuls aan de woningmarkt, waar we ons grote zorgen over maken," aldus minister Spies van Binnenlandse Zaken. Reactie vanuit de zaal hierop is dat in Engeland eenzelfde initiatief op een fiasco is uitgelopen. Waarom zou het in Nederland wel een succes worden? Daarbij komt dat jongeren meer belang hechten aan arbeidsparticipatie. Deze groep wil zich niet vastleggen voor 30 jaar (hypotheek). Samenvatting en conclusies o.b.v. de reacties uit de zaal: Als corporaties moeten we gezamenlijk één lijn trekken en een statement maken richting de politiek. Aedes kan hierin een nadrukkelijkere rol spelen (bijv. door uit te spreken dat corporaties niet meer gaan bouwen). Aedes geeft aan dat dit onderwerp hoog op de agenda staat. Corporaties geven echter aan dat Aedes sterker het geluid van de achterban moet vertegenwoordigen in het bestuurlijk overleg. Nu komen de reacties vanuit de corporaties zelf (al dan niet gezamenlijk). Er moet gevraagd worden om een duidelijke(re) visie. Deze is volgens meerdere aanwezigen- nu nog onvoldoende uitgewerkt. Pas op basis van deze visie kan beleid worden gemaakt. In deze visie moet tevens de inkomensgrens worden toegelicht. In de discussie hierover zijn meerdere grenzen genoemd: , maar ook euro. Waar ligt echter de focus van de corporaties? 3

4 THEMA DEMOGRAFIE EN MARKT Filmpje Het thema werd ingeleid met een korte film over de kleine kern Enspijk. Hier zien we de effecten van het teruglopende voorzieningenniveau. Welke opgave brengt dit voor bewoners maar ook voor de andere partijen met zich mee? Het filmpje kan worden nagekeken via onderstaande link: Actualiteiten In het interview met Marinus Kempe (De Kernen) werd vervolgens doorgepraat over het filmpje en het thema leefbaarheid. Allereerst wordt aangegeven dat leefbaarheid een breed begrip is, een containerbegrip. Het heeft betrekking op wonen, leven, zorg, voorzieningen en nog meer. In het filmpje is ingezoomd op de aanwezigheid van voorzieningen. Met name voor ouderen is (de bereikbaarheid van) voorzieningen van belang, met name die van de supermarkt. De afwezigheid van voorzieningen kan de leefbaarheid in een dorp als Enspijk beïnvloeden. Naast de aanwezigheid van voorzieningen is gesproken over de gemeenschapszin. Het is van belang dat deze aanwezig is. Hierin ligt namelijk de basis voor bevolkingsinitiatieven (voor het vergroten van de leefbaarheid). Daarbij is de vraag aan bod gekomen op welke wijze de corporatie de leefbaarheid in kaart kan brengen en om nodig de leefbaarheid te vergroten. Corporaties zelf geven aan dat zij hierin met name een faciliterende rol hebben. Is krimp op te lossen? Naast krimp wordt gesproken over ontgroening. Jongeren trekken weg uit kleine kernen. Redenen die hiervoor worden aangedragen zijn de lange wachtlijsten voor woningen en het gebrek aan voorzieningen/activiteiten voor deze groep. Daardoor trekken zij weg. Samenvatting van de reacties uit de zaal: Krimp wordt veroorzaakt door het gebrek aan keuze. Deze keuze zit het niet alleen in de woningen. Want ook bij de realisatie van nieuwbouw blijkt de animo laag te zijn. De aanwezige provincie reageert met de stelling: Bouw de juiste woningen, op het juiste moment en de juiste plek. Kleurrijk Wonen geeft aan dat je jongeren momenteel met name bindt met werk/arbeid. De focus moet dus liggen op het stimuleren van de werkgelegenheid. Een andere reactie uit de zaal was dat (beter) gekeken moet worden naar wat de mensen nodig hebben. We moeten niet vasthouden aan de voorzieningen die er eerder wel waren. Daarbij moet men regionaal denken. Het is niet meer realistisch dat elk dorp zijn eigen voorzieningen heeft (als voorbeeld werd hierbij genoemd het industrieterrein). Er zal regionaal gekeken moeten worden en op een regionaal niveau zullen keuzes gemaakt moeten worden die goed zijn op lokaal niveau. 4

5 THEMA SECTORONTWIKKELINGEN EN SAMENWERKING Filmpje In het inleidende filmpje werd ingezoomd op het succes van samenwerking aan de hand van een concreet gerealiseerd project: het Kulturhus in Afferden. In het filmpje komen het bestuur, de beheerder, bewoners en diverse gebruikers waaronder de Stichting Voormekaar aan het woord. Bekijk het filmpje via: Themaverdieping Met René Roelofsma van Alphons Ariëns is nagesproken over dit door zijn corporatie gerealiseerde project en de betekenis hiervan. De conclusie van zijn betoog is dat maatschappelijke organisaties gezamenlijk voor een uitdaging staan. Zij kunnen niet langer vanuit hun eigen-ik redeneren. Samen staan ze sterk bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen voor de doelgroep. In reactie op een vraag vanuit de zaal ten aanzien van de samenwerking tussen de corporatie en de overheid geeft René aan dat de corporatie er vooral is voor de beschikbaarheid van de woningen en de overheid voor de betaalbaarheid van de woningen. Dit statement leidt tot een hevige discussie. Ook vanuit de andere SWR corporaties wordt aangegeven dat dit standpunt niet gedeeld wordt. Dit is dan ook een zeker een onderwerp dat terug komt op de SWR agenda. Samenvatting van de reacties uit de zaal Er wordt erkent dat organisaties steeds meer moeten samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. De opgave wordt complexer en is veelal niet meer als lokaal te bestempelen. Op dit moment wordt er in de regio reeds op verschillende gebieden samengewerkt. Deze samenwerking moet zich echter niet beperken tot samenwerking op bestuurlijk niveau. Aangegeven wordt dat met name de samenwerking op de werkvloer nog verbeterd kan worden. Samenwerking betekent het inleveren van autonomie. Partijen moeten ook durven loslaten. Juist hier ligt voor veel partijen nog een opgave. Maar dat we er met elkaar voor willen gaan is duidelijk! 5

6 AFSLUITING Na een afsluitend optreden van het gezelschap van het Toverbaltheater waarin alle partijen succes werd toegewenst met de uitdagingen van de komende periode, sloten de dagvoorzitters af met een korte review van de thema s die aan bod zijn gekomen. FOTOVERSLAG Bent u benieuwd naar de foto s die gemaakt zijn tijdens de conferentie? Via deze link vindt u een digitale rapportage: VERVOLG Zoals in de inleiding al werd aangegeven onderschrijven wij het belang van de vervolgacties. Wilt u die en ons als SWR corporaties blijven volgen? Sluit u dan via aan bij onze LinkedIn groep Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland. Wilt u ons mailen? Dat kan via ons adres SWR DEELNEMERS De van de SWR deel uitmakende corporaties zijn: Kleurrijk Wonen, Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen, Woonstichting De Kernen, Stichting Woningbeheer Betuwe, Woningstichting Maasdriel, Woonlinie, Woningstichting Alphons Ariëns, Stichting Volkshuisvesting Tiel en Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW Tiel). 6

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting Vooruitgang 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting Vooruitgang 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting Vooruitgang 2010-2013 Utrecht, 31 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D.

Nadere informatie

Visitatierapport. Ressort Wonen 2010-2013

Visitatierapport. Ressort Wonen 2010-2013 Visitatierapport Ressort Wonen 2010-2013 Utrecht, 31 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D. Albeda (voorzitter)

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES 26 augustus 2014 Rapportage voor Aedes, Bonden CNV/FNV en Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW) ARBEIDSMARKT VERKENNING WONINGCORPORATIES Rapportage

Nadere informatie

Woningstichting Urmond. Visitatierapport

Woningstichting Urmond. Visitatierapport Woningstichting Urmond Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer J. Kleijwegt (voorzitter)

Nadere informatie