V O O R J A A R Keurmerk voor CBO s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R J A A R 2 0 1 1. Keurmerk voor CBO s"

Transcriptie

1 V O O R J A A R Verder in deze uitgave Maatwerkregeling kantorenmarkt Terugblik op 2010 Pagina 2 MyVidema vernieuwd Pagina 7 Tien jaar STG Hotels verliezen rechtszaak Pagina 12 Een rondje langs vertoners MPA-jurist Okke Delfos Visser: Videma als voorbeeld voor de rest van Europa De Motion Picture Association of America (MPA) is een belangrijke partner van Videma. De achterban van deze branchevereniging bestaat uit de zes grote Amerikaanse film- en tv-studio s, die samen een aanzienlijk marktaandeel hebben in het aanbod op Nederlandse televisiezenders. Okke Delfos Visser begeleidt bij de MPA de meest uiteenlopende juridische kwesties, waaronder de strijd tegen online-piraterij. In een uitgebreid interview vertelt hij over zijn werk en steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij Videma een warm hart toedraagt. Bij de MPA zien wij Videma als een voorbeeld voor de rest van Europa. Ze hanteren een bijzonder transparant systeem, waarmee onze studio s heel goed uit de voeten kunnen. Pagina 4 Videma heeft inmiddels meer dan licenties afgesloten met bedrijven en instellingen voor het zakelijk gebruik van televisie. Het gaat om onder meer cafés, hotels, recreatieparken, winkels, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, scholen, sportclubs en fitnesscentra. Het Videma Magazine trok kris kras door het land en ging op bezoek bij een aantal vertoners. Keurmerk voor CBO s Er is lang en stevig aan gewerkt, maar uiteindelijk is een keurmerk voor CBO s een feit. Daarmee is de huidige gedragscode van branchevereniging VOI E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Pagina 3 Pagina 8

2 Positieve terugblik op 2010 Videma kijkt met een positief gevoel terug op Niet alleen nam het aantal licentienemers fors toe, ook de incasso groeide met maar liefst 15% tot bijna 10 miljoen. WK Voetbal De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het Wereldkampioenschap Voetbal, waarbij Videma in Nederland de rechtenbelangen van wereldvoetbalorganisatie FIFA behartigde. De zeven wedstrijden van het Nederlands Elftal leidden tot een grote vraag naar zogenaamde Evenementenlicenties. Blikvangers waren de evenementen op het Museumplein in Amsterdam, de concerten van Guus Meeuwis in Eindhoven en Experts van Oranje in De Kuip in Rotterdam. Vanzelfsprekend was het WK ook voor veel cafés een reden om schermen op te hangen. Dat zorgde voor een toename van het aantal horecalicenties. Op dit moment beschikken zo n horecagelegenheden over een Videma-licentie. Buitendienst Vooral door het intensiveren van buitendienstactiviteiten steeg de incasso bij hotels en recreatiebedrijven met ruim 15%. De buitendienst richt zich vooral op bedrijven die niet reageren op de mailingcampagnes van Videma. Deze campagnes komen meestal in samenwerking met brancheorganisaties tot stand. Daarbij wordt de achterban de mogelijkheid geboden gebruik te maken van speciale kortingsregelingen. Bedrijven die niet reageren, worden bezocht. Als daarbij wordt vastgesteld dat een licentie vereist is, kan de buitendienst deze ter plekke regelen. Er worden in dat geval echter wel extra kosten in rekening gebracht. 2 Maatwerkregeling voor kantoren en bedrijfsgebouwen Tussen MKB Nederland, VNO-NCW en Videma zijn afspraken gemaakt voor het gebruik van televisie in kantoren en bedrijfsgebouwen. Per 1 juli 2011 wordt een maatwerkregeling van kracht. De regeling is bedoeld voor het interne gebruik in bijvoorbeeld werkruimten, personeelsrestaurants en recepties. Op die plaatsen is het gebruik van televisie de laatste jaren stevig toegenomen. Steeds vaker plaatsen bedrijven een tv in de receptie en ook personeelsrestaurants beschikken in toenemende mate over schermen om bij grote tv-evenementen, zoals het WK- en EK-Voetbal, gezamenlijk te kunnen kijken. Voor deze vormen van tv-gebruik is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Die toestemming wordt geregeld met een door Videma verstrekte licentie. Onderzoek Een onafhankelijk bureau verrichtte in opdracht van Videma onderzoek naar de aard en omvang van het tv-gebruik in kantoren en bedrijfsgebouwen. Voor de vraagstelling hebben MKB Nederland en VNO-NCW suggesties aangedragen. De maatwerkregeling die op 1 juli van kracht wordt, geldt in de eerste plaats voor bedrijven met meer dan twintig werknemers. Voor de overige ondernemingen is de ingangsdatum 1 januari 2012.

3 Keurmerk voor CBO s is rond De 17 bij brancheorganisatie VOI E aangesloten collectieve beheersorganisaties gaan nog dit jaar een groot aantal bindende gedragsregels invoeren. Deze CBO s, zoals Buma/Stemra, Sena, Reprorecht en Videma, verdienen het CBO-Keurmerk als ze aan strikte voorwaarden voldoen na toetsing door het onafhankelijke Keurmerkinstituut. Met de instelling van het keurmerk is de huidige Gedragscode van VOI E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Transparantie Het kwaliteitskeurmerk geeft vertrouwen aan belanghebbenden (rechthebbenden, gebruikers, overheid en toezichthouder) dat het collectief beheer op een goede wijze wordt uitgeoefend. Zo zijn er regels voor de omgang met rechthebbenden: voor tijdige en volledige verdeling van de gelden, voor normering van kosten, voor inspraak in het beheer van gelden en voor de eventuele besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. Ook omvat het keurmerk regels voor transparantie en service aan gebruikers, zoals voor het overleg over tarieven en een volledige informatievoorziening. Bovendien moet men zich houden aan strikte regels en termijnen voor het afhandelen van eventuele klachten van gebruikers. Dat laatste zonodig op basis van onafhankelijke geschillenbeslechting. Zelfregulering Het keurmerk voorziet in een periodieke rapportering door alle CBO s aan het wettelijke College van Toezicht voor Auteurs- en Naburige Rechten met alle informatie die het College van de CBO s verlangt. De keurmerkcriteria zijn er op gericht dat de CBO s zoveel mogelijk via zelfregulering invulling geven aan de wettelijke normen. Op die wijze ontstaat een goede wisselwerking met het College, zodat zelfregulering en wettelijk toezicht complementair zijn. VOI E heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het College het CBO- Keurmerk positief waardeert. Het Keurmerkinstituut verricht als onafhankelijke certificerende instelling de jaarlijkse audits, beheert het keurmerk en publiceert op zijn website de actuele gegevens van de keurmerkhouders. De eerste audits zullen medio 2011 worden verricht. VOI E gaat ervan uit dat al haar leden voor het einde van dit jaar voorzien zijn van het CBO- Keurmerk. Bewaking Om de certificering van CBO s af te stemmen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen en de onpartijdigheid van de uitvoering te bewaken heeft VOI E een adviescollege ingesteld: de Commissie van Belanghebbenden. Deze Commissie is samengesteld uit de drie kringen van de belangrijkste belanghebbende partijen: de gebruikers (aangewezen door VNO- NCW en MKB-Nederland), de rechthebbenden en de CBO s. Het Keurmerkinstituut levert de onafhankelijke voorzitter. Het CBO-Keurmerk is één van de tastbare resultaten van de werkgroep die VNO-NCW, MKB Nederland, VOI E en de ministeries van Justitie en EZ hebben ingesteld, onder voorzitterschap van Marco Pastors. Goede stap op weg naar meer vertrouwen Directeur Michel Frequin van VOI E is verheugd over de instelling van het CBO- Keurmerk voor CBO s. Ik denk dat ieder keurmerk-project begint met het pr-aspect. Het is goed om aan de buitenwacht te laten zien dat wij aan bepaalde normen voldoen. Maar je hebt pas wat aan een keurmerk als het ook daadwerkelijk leidt tot verbeteringen in de bedrijfsvoering. Ik ben blij dat dit laatste ook gerealiseerd is met het CBO-Keurmerk. Door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de financiën, voor de juridische zaken, voor de directie en voor het bestuur samen na te laten denken over toetsbare normen voor kwaliteit is draagvlak ontstaan voor meer harmonisatie en transparantie van de bedrijfsprocessen van de CBO s. Zoals staatssecretaris Teeven in zijn speerpuntennota terecht aangeeft is het voor het vertrouwen in het auteursrecht en in de naburige rechten van groot belang dat er meer vertrouwen komt in de rechtenorganisaties. Met het CBO-Keurmerk hebben de VOI Eleden daarin een goede stap gezet. 3

4 Mr. Okke Delfos Visser van MPA : Bij de Motion Picture Association of America (MPA), de branchevereniging van de grote Amerikaanse film- en tv-studio s, begeleidt mr. Okke Delfos Wij zien Videma voor de Visser de meest uiteenlopende juridische kwesties. De MPA is een belangrijke partner van Videma omdat haar achterban een groot marktaandeel heeft in het aanbod op Nederlandse televisiezenders. Het gaat om Warner Bros, Fox, Sony, Paramount, Universal en Disney. De MPA levert deze zes studio s diensten op het gebied van wetgeving, belastingzaken, lobby en juridische procedures. Delfos Visser opereert vanuit het Europese MPA-hoofdkwartier in Brussel en houdt zich onder andere intensief bezig met onlinepiraterij. Vooral de laatste jaren zetten de MPA-advocaten stevig in op websites die films op illegale basis aanbieden. Eén van de partijen die daarin hardnekkig blijft volharden is Pirate Bay, een van oorsprong Zweedse anticopyright-organisatie die sinds de oprichting in 2004 tientallen malen door rechters in verschillende landen is veroordeeld. Toch duikt Pirate Bay telkens weer vanaf andere locaties op. Omweg Okke Delfos Visser: Veel piratensites worden veroordeeld door de rechter, maar na de veroordeling van de website worden de illegale activiteiten vaak via een omweg voortgezet. Ze wijken met hun sites uit naar landen waar het lastiger is om te handhaven. We hebben door de aangescherpte Europese richtlijnen wel een houvast bij allerlei zaken, maar het is lastiger in landen met een beperkte wetgeving op het gebied van auteursrecht en internet. 4

5 als voorbeeld rest van Europa Delfos Visser en de zijnen hebben hun handen meer dan vol aan de rechtszaken tegen de grote internetsites. We houden vooral die grote organisaties scherp in de gaten omdat zij vaak enorme omzetten bij miljoenen bezoekers genereren. En daardoor worden onze film- en tv-studio s flink aangetast in hun bestaansrecht. Blokkeren Actueel in de strijd die de MPA tegen illegale aanbieders voert, is het blokkeren van websites door access providers. Deze bieden particulieren en/of bedrijven faciliteiten om verbinding te maken met het internet maar weigeren vooralsnog illegale sites te blokkeren. Delfos Visser: Bij gevoelige zaken zoals terrorisme gebeurt dat doorgaans en uiteraard zeer terecht wel, maar bij het aanbod van films beroepen zij zich onder meer op de vrijheid van meningsuiting en stellen zij dat rechthebbenden massaal consumenten zouden moeten dagvaarden. Europese richtlijn maakt blokkeren van sites juridisch mogelijk De MPA volgt echter nu juist een beleid, waarbij het laten blokkeren van illegale sites het doel is. Bewust wordt niet gekozen voor het aanpakken van eindgebruikers. Delfos Visser constateert dat de Nederlandse rechters wel sites verbieden of opdragen om films en muziek uit hun aanbod te filteren, maar tegelijkertijd nog een terughoudende houding aannemen over blokkeren. Hij verwijst in dit verband naar een zaak die in de zomer van 2010 tegen Pirate Bay werd gevoerd. Het vonnis voorzag niet in een blokkering van de site en bepaalde dat Brein de eindgebruikers moest gaan aanspreken. We vonden dat een teleurstellende beslissing, omdat de Europese Commissie ook al heeft uitgesproken niet de voorkeur te geven aan het dagvaarden van eindgebruikers. Artikel 8.3 van de Europese auteursrichtlijn geeft duidelijk aan dat het blokkeren van illegale sites juridisch mogelijk is. Bescherming Medio april gloorde aan het Nederlandse front weer enige hoop voor Delfos Visser en de zijnen. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kondigde toen een modernisering van het Auteursrecht aan. Hij wil niet alleen het vertrouwen in de auteursrechtorganisaties vergroten en de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars in contractsonderhandelingen versterken, maar streeft ook naar bescherming en stimulering van het legaal aanbod van auteursrechtelijk materiaal op internet. Geven en nemen Delfos Visser is tevreden over het standpunt van Teeven dat de strijd niet tegen de eindgebruikers moet worden gevoerd en dat het aanspreken en blokkeren van de illegale sites zijn voorkeur heeft. Dat is een duidelijke stap in de richting die wij ook nastreven. Downloaden uit illegale bron mag niet meer, maar daar stelt hij tegenover dat de thuiskopieheffingen wat hem betreft mogen worden afgeschaft. Zoals een politicus betaamt, geeft en neemt hij dus een beetje. Wij zijn in ieder geval wél blij met zijn standpunt dat je die sites moet kunnen aanpakken en ook blokkeren. We hopen dat de Nederlandse rechters daar ook rekening mee gaan houden. Wij willen in ieder geval niet terug naar de periode van na het Kazaa-vonnis waarin rechthebbenden geen andere mogelijkheid leken te hebben dan het aanpakken van eindgebruikers. Ervaring In zijn dagelijkse juridische activiteiten weet Okke Delfos Visser zich gesteund door een royale auteursrechtelijke ervaring. Voordat hij werd gevraagd door de MPA was hij werkzaam bij Buma/Stemra, Cedar en Brein. Zijn fascinatie voor het auteursrecht ontstond tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht, waar hij bij de marechaussee in 1994 werd geconfronteerd met een onderzoek tegen de verhandeling van illegale cd s. Dat bleek een onderdeel van een veel groter onderzoek naar illegale praktijken in oostelijk Europa. Tijdens zijn werk voor Buma/Stemra speelde de geruchtmakende zaak tegen Kazaa en later werd zijn auteursrechtelijke ervaring verder vergroot bij Cedar en Brein. Enorme verandering Delfos Visser heeft de ontwikkelingen bij Videma met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd en sinds anderhalf jaar zit hij nog dichter bij het vuur doordat hij de MPA vertegenwoordigt in het toezichthoudende orgaan STG. Dat Videma nog niet dezelfde naamsbekendheid geniet als grotere broer Buma verbaast hem niet echt. In vergelijking met Buma/ Stemra is Videma natuurlijk nog een relatief jonge organisatie. Als ik de huidige situatie vergelijk met vijf jaar geleden, heeft zich al een enorme verandering voltrokken. En als dat zo doorzet, denk ik dat over nog eens vijf jaar Videma ook bij het algemene publiek zal zijn ingeburgerd zoals Buma/Stemra. Sterke verbetering in acceptatie door de politiek Delfos Visser signaleert ook een sterke verbetering in de acceptatie van collectieve beheersorganisaties door de politiek. Je mag Vervolg op pagina 6 5

6 vaststellen dat de activiteiten van VOI E daaraan goed hebben bijgedragen. Ik heb ook nooit het idee gehad dat Buma en Videma op zichzelf echt ter discussie hebben gestaan. Er was altijd wél gedoe over de hoogte van de facturen. En die discussie zal waarschijnlijk ook nooit ophouden. Ik krijg daar in de praktijk nog regelmatig mee te maken. En het verzet komt er meestal op neer dat men heel simpel minder wil betalen Belevingswereld Het online-aanbod van de film- en tv-studio s volgt Delfos Visser nauwgezet. Je ziet dan dat in landen als Amerika en Groot-Britannië, waar het online aanbod groter is, de mensen best bereid zijn om te betalen. Maar ik zie ook hoe belangrijk het is op welke manier je dat doet. De praktijk leert dat je films moet aanbieden op een wijze die dichtbij de belevingswereld van de mensen ligt. Sommige studio s zijn begonnen met het aanbieden van hun films via Facebook. Dat is een mooi voorbeeld van dichtbij je klanten staan. Streamen via Facebook; ik voorzie een goede toekomst voor dat fenomeen. YouTube prima platform voor beginnende filmmaker De MPA-jurist krijgt de laatste tijd steeds vaker met het fenomeen YouTube te maken. Ik houd me daar intensief mee bezig en ik vind het een bijzonder interessant medium. Sommige artiesten regelen vrijstellingen met YouTube, maar anderen willen dat per se niet. In ieder geval zijn er steeds meer mensen die op YouTube een goede boterham verdienen. Een toenemend aantal presentatoren, commentatoren, muziekmakers en andere mediaspelers krijgt miljoenen views per dag en kan daarvan leven. Ga dat eens vergelijken met het werk voor een traditionele omroep. Ik zie het ook als een prima platform voor de beginnende filmmaker. Zakenmodel Natuurlijk zijn er verplichtingen tussen YouTube en de rechthebbenden, maar altijd op basis van een duidelijk zakenmodel. Die aanpak staat haaks op de piratensites, die alles voor zichzelf opeisen. Daar is geen enkele rechtvaardiging voor en ik geloof er absoluut in dat we dit soort sites kunnen afremmen en uiteindelijk ook kunnen laten verwijderen. Het is de kunst om een klimaat te scheppen waarin het illegaal aanbieden geen enkele zin meer heeft, omdat dat consequent en onmiddellijk wordt aangepakt. En dat zal heus nog wel even duren, maar ik blijf er heel positief over. Je moet wel voortdurend blijven balanceren met de verschillende belangen. Belangen van consumenten en van internetaanbieders. Zelf exploiteren Behalve de anti-copyright-groeperingen die het liefst het complete auteursrecht om zeep zouden willen helpen, zijn er ook bewegingen waarneembaar die in de richting van een internetheffing wijzen. Of in het aanmelden van individuele links (notice and takedown), zodat je de illegaliteit via die weg kunt aanpakken. Delfos Visser: De filmindustrie gelooft daar niet in. Wij zien veel meer heil in het zelf kunnen exploiteren van je films op een manier die de consument aanspreekt. 6

7 Kortzichtig Dat er nog steeds mensen zijn die het auteursrecht liever vandaag dan morgen afgeschaft willen zien, schrijft Delfos Visser toe aan een curieuze vorm van kortzichtigheid. Hoe zien die mensen dan de toekomst voor zich? Aan de ene kant film- en tv-maatschappijen die al die films en series maken en aan de andere kant clubs als Pirate Bay, die daarmee volledig hun gang kunnen gaan? Wie gaat dan op de lange termijn al die kostbare films betalen? Vooraf worden altijd investeerders gezocht voor films. En die willen weten hoe de exploitatie gaat verlopen via bioscoopbezoek, onlinerechten en televisierechten. Via de bioscoop zullen die producten het nog wel een tijdje uithouden, maar de miljoenen mensen die graag naar de grote blockbusters met speciale effecten kijken, komen dan niet meer aan hun trekken. Al die grote films kun je niet meer maken zonder het terugverdienen van de vaak honderden miljoenen aan investeringen. In de slotfase van het interview moet het Delfos Visser van het hart dat hij Videma op veel fronten een warm hart toedraagt. Bij de MPA zien wij Videma als een voorbeeld voor de rest van Europa. Ze hanteren een bijzonder transparant systeem, waarmee de studio s heel goed uit de voeten kunnen. Het is bij Videma altijd een kwestie van lange adem Het claimsysteem, de repartitie, het is allemaal heel soepel en precies. Je wordt echt betaald voor je werk. Ook de methode die Videma hanteert in het overleg met andere partijen is ons opgevallen. Er wordt niet geschroomd om met brancheorganisaties in overleg te gaan zonder meteen het mes op tafel te leggen. Draagvlak proberen te creëeren, uitleggen en nog eens uitleggen; het is bij Videma altijd een kwestie van lange adem. Ik vind het knap hoe relatief weinig Videma tot nu heeft moeten procederen. De rechtszaken tegen enkele cafés en een enkel hotel vormden eigenlijk de enige uitzonderingen. En dat was dan niet eens om geld los te krijgen, maar om het toetsen van een principe bij de rechter. Soms kom je door zo n rechtszaak ook als volwassenen tot elkaar over het verschil in uitleg van een artikel in de wet. Die aanpak spreekt ons zeer aan. De film- en tv-maatschappijen zijn nooit dol geweest op rechtszaken; heel simpel omdat we meer zien in goed overleg. Alles bij Videma draait om redelijkheid en dat zien wij als een goede vorm van belangenbehartiging. Licenties beheren via MyVidema Het MyVidema-gedeelte van de website heeft een verandering ondergaan. Licentienemers hebben nu de mogelijkheid hun licentie(s) online te raadplegen en te beheren. In MyVidema is ook een kopie van de laatste factuur beschikbaar, waarbij ook de betaalstatus wordt weergegeven. Eén factuur Op het gebied van de facturering wordt de samenwerking met Buma en Sena uitgebreid. In 2010 was er al een proef waarbij 150 horecaondernemers de auteursrechtelijke vergoeding voor zakelijk gebruik van tv en de muziekvergoeding voor Buma en Sena op één factuur in rekening gebracht kregen. De uitvoering was in handen van het door Buma en Sena opgerichte Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Dit initiatief was het gevolg van de aanbevelingen van de Werkgroep Verbetering Incasso Auteursrecht. In hun actieplan pleit de werkgroep onder meer voor een versimpeling van het administratieve traject. Eigen keuze Eric van der Ploeg, bij Videma verantwoordelijk voor de BackOffice, zegt dat de keuze voor de gezamenlijke factuur aan de licentienemer zelf is. Videma kan zich namelijk voorstellen dat licentienemers liever aparte facturen ontvangen, zodat zij de verschuldigde vergoedingen gespreid kunnen betalen. Dergelijke behoeften kwamen ook naar voren uit het onafhankelijk onderzoek dat wij ten tijde van de pilot hebben laten uitvoeren. Als eerste krijgen licentienemers in de horeca de gelegenheid via MyVidema aan te geven of zij hun Videma-vergoeding (met ingang van volgend jaar) willen toevoegen aan de gezamenlijke factuur die zij reeds van Buma en Sena ontvangen. 7

8 Een rondje langs vertoners Videma heeft in de loop der jaren met talloze Nederlandse bedrijven en instellingen afspraken gemaakt over het zakelijk gebruik van televisie. Het aantal licenties is inmiddels opgelopen tot ruim Het gaat om onder meer cafés, hotels, recreatieparken, winkels, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, scholen, sportclubs en fitnesscentra. Het Videma Magazine trok het land in en bezocht een aantal uiteenlopende vertoners. schotelantenne en via een eigen infrastructuur doorgestuurd naar alle tv-aansluitingen op het park. Van der Weerden: Vroeger hadden we net als de meeste bungalowparken allerlei betaalzenders, zoals Filmnet. Sinds de deal met Videma hebben we ons eigen kanalenpakket ingekrompen om de kosten te beperken. In het begin was er wel wat weerstand van de eigenaren van de bungalows. Uiteindelijk is nu iedereen tevreden omdat het tarief per bungalow beperkt blijft. Vakantiepark De Groene Heuvels Redelijkheid en vertrouwen als uitgangspunten Vakantiepark De Groene Heuvels ligt in een oogstrelende omgeving bij een grote recreatieplas in het grensgebied van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Het park telt ongeveer 200 comfortabele vrijstaande bungalows en een camping met 65 plaatsen. Het congrescentrum op het park biedt faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten en particuliere evenementen, zoals bruiloften en kinderfeestjes. Verder omvat deze accommodatie een café, een restaurant, een snackbar en een overdekt zwembad. Sander van der Weerden zwaait de scepter in De Groene Heuvels enthousiast en kordaat. 8 Al in de tweede week na zijn aantreden als manager maakte hij heldere afspraken met Videma over het gebruik van televisie in het park. Doordat hij al eerder zaken met Videma had gedaan voor het cafébedrijf van zijn moeder in Nijmegen, was Van der Weerden op de hoogte van het auteursrecht en de daaraan verbonden verplichtingen. Wij hebben afspraken met Videma gemaakt over het gebruik in drie segmenten: de bungalows, het café en de camping. Inkrimping De tv-signalen voor de zenders worden op De Groene Heuvels ontvangen met een Overtuigd Over de samenwerking met Videma is Sander van der Weerden zeer te spreken. Ik heb snel zaken kunnen doen omdat redelijkheid en goed vertrouwen de uitgangspunten zijn. Daarmee is mijn oorspronkelijke beeld over Videma duidelijk veranderd. Ik ben ook overtuigd van de noodzaak van het betalen van auteursrechten. Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat er nog bedrijven zijn die zich verzetten tegen Videma. Eigenlijk zou iedereen blij moeten zijn dat er een organisatie is die dit allemaal in één pakket regelt. Je moet er toch niet aan denken dat je zou moeten afrekenen met al die afzonderlijke rechthebbenden? Voorlichting Het voortdurend geven van goede voorlichting is volgens Van der Weerden de enige manier om de grootste weerstanden uit de wereld te helpen. Alleen al de rekeningen die de verschillende auteursrechtenorganisaties sturen, maken het voor veel mensen ingewikkeld. Ik ben zelf voorstander van één gezamenlijke factuur, al zal dat niet in alle gevallen mogelijk zijn. Door de afspraken met Videma weet ik in ieder geval precies waar ik aan toe ben.

9 Fitnesscentrum Kloos 2 U Televisie als kortstondige afleiding Toen Sietze Lebbing in 2004 samen met zijn echtgenote fitnesscentrum Kloos 2 U begon, was dit al het zesde bedrijf dat zich in Assen en omgeving in dit marktsegment begaf. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot boven de elf. Ondanks die stevige concurrentie is de voormalige zwem- en judoleraar en sportinstructeur erin geslaagd zijn bedrijf op te bouwen tot een gezonde onderneming. Videma Magazine bracht een bezoek aan Kloos 2 U en sprak met Sietze Lebbing over de relatie met Videma. Televisie en video worden in veel fitnesscentra gebruikt als onderdeel van de bedrijfsvoering. Meestal gebeurt dat tijdens de sportieve activiteiten, maar vaak wordt de televisie ook in een aparte ruimte aangewend om gezamenlijk naar live-sportevenementen te kijken. Verder worden soms tekenfilms in de kinderopvang van het fitnesscentrum vertoond. Bij Kloos 2 U in Assen blijft het gebruik van televisie beperkt tot de grote ruimte, waar vanaf de fitnesstoestellen naar twee schermen kan worden gekeken. Via het centraal geplaatste televisiescherm kan er onder het sporten naar televisie worden gekeken, op het andere scherm blijft het aanbod beperkt tot regionale reclameboodschappen. Maatwerkregeling Tot het moment waarop een vertegenwoordiger van de Videma-buitendienst bij Kloos 2 U binnenstapte, had Sietze Lebbing er nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet dat voor de vertoning van televisiebeelden een licentie nodig is. Dat je voor het afspelen van muziek moet betalen aan Buma is me wel bekend, maar dat er ook een regeling bestaat voor televisiebeelden, was voor mij nieuw. Lebbing sloot met Videma een maatwerkregeling af, die voorziet in een jaarvergoeding voor de beelden op het centrale scherm. Het toestel waarop slechts regionale reclame te zien is, valt niet onder de regeling. Service-onderdeel Aan de gedachte dat ook op het vertonen van televisiebeelden auteursrechten rusten, moest Lebbing overigens wel even wennen. De aanwezigheid van een tv-scherm zie ik bij ons eigenlijk alleen maar als een klein onderdeel van de service die wij aan onze klanten bieden. Het is ook voornamelijk bedoeld voor de mensen die de cardio-apparaten gebruiken. Tijdens twintig minuten lopen en fietsen is het een leuke afleiding. Je moet je er echter ook weer niet teveel door laten afleiden, want dat kan de trainingsresultaten nadelig beïnvloeden. Omzet Zijn enigszins kritische houding wordt Lebbing vooral ingegeven door de vergelijking met een café, waar aan de vertoning van bijvoorbeeld een live voetbalwedstrijd geld wordt verdiend door een grotere omzet. Dat is bij ons nooit het geval. Niemand komt hier om specifiek naar een bepaalde film of een voetbalwedstrijd te kijken. Wie als fitnesser een echte voetballiefhebber is, kijkt thuis of met anderen in een café naar de wedstrijd. Lebbing verrekent het Videma-tarief niet door in de prijzen van het fitnesscentrum. Dat zouden onze klanten beslist niet accepteren, zeker niet hier in het noorden, waar nuchterheid de overhand heeft. Onze contributie is puur gebaseerd op wat we in fitness te bieden hebben. Het kopje koffie én de tv zijn zaken die je als gratis service faciliteert. Tevreden Sietze Lebbing is voorlopig niet van plan om het aantal schermen in zijn bedrijf uit te breiden. De mensen zijn tevreden over de manier waarop de tv wordt gebruikt. In sommige fitnesscentra heb je een eigen tv-schermpje op het cardio-apparaat, waarop je zelf een zender kunt kiezen. Zo ver willen wij niet gaan. Wij blijven het gebruik van televisie zien als een kortstondige afleiding tijdens de fitnessoefeningen. 9

10 Een rondje Sporthalkantine De Kloosterhof Videma? Nooit van gehoord dat door de aanwezigheid van televisie veel meer omzet wordt gedraaid, is in mijn geval niet echt van toepassing. Natuurlijk zit het hier bij voetbalwedstrijden aardig vol en worden er best wat meer consumpties gebruikt, maar dan heb ik het eigenlijk alleen maar over het Nederlands Elftal. Voor de meeste andere wedstrijden kiezen mensen er toch vaak voor om thuis te kijken. Bovendien speelt het rookverbod een belangrijke rol. Ook daardoor blijven veel minder mensen dan vroeger hier in de kantine kijken. Dus met die extra inkomsten valt het echt wel mee. In het Gelderse dorpje Weurt staat Peter Huijnen te boek als een man die van zijn hart geen moordkuil maakt. Al meteen na de kennismaking in de door hem beheerde kantine van sporthal De Kloosterhof zegt hij het ronduit: Ik ben niet blij met de vergoeding die ik hier moet betalen voor het gebruik van de televisie. Maar Huijnen voegt daar onmiddellijk aan toe dat hij niets tegen Videma heeft. Integendeel zelfs, want hij koestert juist goede herinneringen aan het bezoek dat een vrouwelijk lid van de Videma-buitendienst hem vorig jaar bracht. Ik zal dat moment nooit vergeten, zegt hij lachend. Het was in de periode dat het buiten spekglad was en ik zag die mevrouw ploeteren om de ingang van de sporthal te bereiken. Ik ben meteen naar buiten gelopen, heb haar bij de arm genomen, naar binnen geleid en een kop koffie aangeboden. Toen ik vroeg wat ik voor haar kon betekenen, zei ze: Aangenaam, ik ben van Videma. Videma?, zei ik, Nooit van gehoord. En vervolgens vertelde zij op een heel vriendelijke en duidelijke manier om welke organisatie het gaat. Nadat ze ook had verteld dat er betaald moet worden voor het vertonen van tv-programma s, schoot het als een flits door me heen: Ik heb deze mevrouw netjes binnen 10 geholpen, maar dat kost me vervolgens wel enkele honderden euro s Geen verzet Peter Huijnen geeft toe dat de boodschap hem nogal rauw op het dak viel, maar dat hij tegelijkertijd begreep dat het hier om een wettelijke verplichting gaat en verzet dus geen enkele zin zou hebben. Bovendien kon ik niet kwaad worden op deze aardige mevrouw. Huijnen legt uit dat elke binnenkomende rekening hem in zijn huidige bedrijfsvoering een doorn in het oog is. Ik werk hier al twintig jaar en vooral sinds ik deze accommodatie van de gemeente pacht, heb ik voortdurend te maken met hoge lasten. Alle onderhoudscontracten moet ik zelf betalen en geld voor personeel is er niet. Ik sta er bovendien alleen voor en werk zeven dagen per week om het hoofd boven water te houden. Het is dus geen vetpot. En dan is elke rekening er eentje teveel. Kritisch Sinds de uitleg van die aardige mevrouw van Videma s buitendienst, heeft Huijnen wel wat meer begrip voor het feit dat de mensen die de programma s maken daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Maar hij wil ook graag een kritische kanttekening plaatsen. Het argument Pure service Huijnen heeft geen moment overwogen de vergoeding voor de auteursrechten te ontlopen door de televisie uit zijn sporthalkantine te halen. Als ik dat zou doen, krijg ik beslist klachten. Bovendien ben ik hier zelf de hele dag en wil via Teletekst en het nieuws toch ook een beetje bijblijven. Verder beschouw ik de aanwezigheid van de televisie als pure service voor de bezoekers. Voor Videma en alle andere auteursrechtelijke organisaties heeft hij nog een tip: Laat ze veel steken in goede voorlichting, zodat er meer begrip ontstaat. En dan graag op de manier zoals die mevrouw van Videma het mij heeft uitgelegd

Interview Jon van Eerd

Interview Jon van Eerd Magazine voor musici en acteurs In dit nummer (december 2012) Interview Jon van Eerd Nieuw thuiskopiestelsel per 1 Januari 2013 Online businessmodellen Het regeerakkoord Entertainment in de cloud December

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Inhoudsopgave Inleiding Waarom dit keurmerk? 3 Interviews Will Reijnders, Stichting KBA 11 Wilko Stronks, Reeleezee 15 Theo Klarenbeek,

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen KOOKBOEK De Beste Ingrediënten voor de Toekomst Verantwoording Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen 1 1 Inleiding...3 1.2 Management Summary...3 1.1 Evenementen...4 1.2 Virtueel Platform...5

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 kabelraad 07 informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket Op 9 februari jl. werd de analoge uitzending van het

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

INTERVIEW BENJAMIN HERMAN Je moet er hard aan trekken en goed voor ogen hebben wat je wilt. VIJF VRAGEN AAN... Alexander Beets

INTERVIEW BENJAMIN HERMAN Je moet er hard aan trekken en goed voor ogen hebben wat je wilt. VIJF VRAGEN AAN... Alexander Beets MAGAZINE VOOR MUSICI EN ACTEURS JULI 2015 INTERVIEW BENJAMIN HERMAN Je moet er hard aan trekken en goed voor ogen hebben wat je wilt VIJF VRAGEN AAN... Alexander Beets GOUDEN NOTEKRAKER Format Gouden Notekraker

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag.

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag. BRANCHEMAGAZINE, DE WERELD ACHTER HET REIZEN NUMMER 1 JANUARI 2010 ANVR stelt zich in op marktverandering Pag. 9 DTO in de praktijk Pag. 12 SGR richt garantiestichting op voor Turkijespecialisten Pag.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 17 februari 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie