Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen"

Transcriptie

1 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de regio) Arnhem? Hoe verhoudt zich dat tot het landelijke perspectief? Wat zijn de ontwikkelingen en de verwachtingen? Daarna gaat het in op de aanbodkant van de arbeidsmarkt: Wat zijn de ontwikkelingen in de beroepsbevolking en de werkloosheid? Mensen die een sociale zekerheidsuitkering ontvangen, nemen nu nog niet volledig deel aan de arbeidsmarkt, maar vormen wel een arbeidspotentieel. In het laatste deel van deze factsheet wordt ingegaan op deze doelgroep voor de arbeidsmarkt. Wat zijn de ontwikkelingen in bijstand, WW en Wajong in (de regio) Arnhem? Hoe verhoudt zich dat tot het landelijke perspectief? Werkgelegenheid - Na een groeiperiode van de werkgelegenheid in Arnhem, is het aantal banen bij Arnhemse bedrijven in de afgelopen drie jaren vrijwel stabiel. - Ten opzichte van Nederland en de grote steden ontwikkelde de werkgelegenheid in Arnhem zich tussen 2008 en 2010 positief. Na 2010 groeit de werkgelegenheid in Nederland en de grote steden, terwijl er in Arnhem stabilisatie optreedt. - De omvang van de werkgelegenheid in Arnhem en de regiogemeenten is ongeveer van gelijke omvang. - In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in Arnhem lager dan in de regiogemeenten. - De werkgelegenheid in Arnhem heeft een belangrijke functie voor de regio: ruim een kwart van de banen bij Arnhemse bedrijven wordt bezet door mensen uit de regiogemeenten. - De werkgelegenheid in de regiogemeenten biedt ook werk voor de Arnhemse beroepsbevolking: bijna 15% van de Arnhemse beroepsbevolking werkt in de regiogemeenten. Arbeidsmarkt - In Arnhem en de regiogemeenten is het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) sterker gestegen dan de vraag naar arbeid (werkgelegenheid). Na een aanvankelijke daling van de werkloosheid is de werkloosheid na 2009 weer gestegen. - In theorie is er in Arnhem en de regiogemeenten voldoende vraag naar arbeid voor de beroepsbevolking. Toch is er sprake van werkloosheid. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. - De verwachting is dat de beroepsbevolking in Arnhem en de regiogemeenten tot 2015 verder zal toenemen. De werkgelegenheid zal in 2012 dalen en daarna weer groeien. - In 2012 zal de werkloosheid nog toenemen, vanaf 2013 zal de werkloosheid naar verwachting stabiliseren. Uitkeringen - Begin oktober ontvingen in Arnhem bijna mensen een bijstandsuitkering. Dat is veel in vergelijking met andere grote steden, Nederland en de regiogemeenten. - Arnhem heeft vooral veel mensen die al lange tijd in de bijstand zitten. - Daarnaast zijn er in Arnhem circa mensen met een WW-uitkering en circa met een Wajonguitkering. Vooral het aantal Wajonguitkeringen is hoog in vergelijking met andere grote steden, Nederland en de regiogemeenten. - In de regiogemeenten zijn circa mensen die bijstand ontvangen, mensen die WW ontvangen en circa mensen die een Wajonguitkering hebben. Werkzoekenden uit de regiogemeenten concurreren vaak om dezelfde banen als werkzoekenden uit Arnhem zelf. Mensen uit de regiogemeenten hebben vaak een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Arnhem en de regiogemeenten hebben sinds 2009 te maken met een stijging van de bijstand en de WW. De ontwikkeling van de bijstand en de WW is afhankelijk van economische ontwikkelingen. De instroom in de bijstand is in Arnhem in 2011 wel kleiner dan in 2010, maar nog wel altijd hoger dan vóór de economische crisis. ONDERWERP DIENST Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober 2012 Intern Advies/Informatievoorziening/O&S

2 Werkgelegenheid Arnhem Figuur 1: Werkgelegenheidsontwikkeling Arnhem Bron: PWE, bewerking O&S Ontwikkeling werkgelegenheid Arnhem In de periode is de werkgelegenheid in Arnhem gegroeid van banen in 2002 naar banen in Dit is een groei van 5,5%, een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,6%. In de beginperiode van deze eeuw daalde de werkgelegenheid. Vanaf 2005 groeide de werkgelegenheid en naderde in 2008 de grens, die in 2009 voor het eerst werd overschreden. In 2010 was er nog sprake van beperkte groei (0,2%). In 2011 was er een lichte daling (-0,1%). Daarmee is de werkgelegenheid de afgelopen drie jaar vrijwel stabiel. 2 factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober Zakelijke en fin. Dienstverl. Handel en horeca Vervoer, opslag en communicatie Landbouw en visserij Bouw Overige dienstverlening Industrie/nutsbedrijven Ontwikkeling werkgelegenheid Arnhem In de periode is de werkgelegenheid met ongeveer 70 banen afgenomen. Dit is een afname van 0,1%. Dit komt vooral op conto van de sectoren industrie/nutsbedrijven, overige dienstverlening (m.n. overheid en gezondheidszorg) en de bouw. In de sectoren zakelijke dienstverlening, handel en horeca en vervoer, opslag en communicatie is de werkgelegenheid gegroeid (zie figuur 2). De kleine bedrijven (5 of meer werknemers) hebben de negatieve ontwikkeling wat getemperd. De kleine bedrijven boekten een groei van bijna 270 banen, terwijl bij de grote(re) bedrijven (meer dan 5 werknemers) het aantal banen met bijna 350 afnam. Figuur 2: Groei- en krimpsectoren Arnhem Bron: PWE, bewerking O&S

3 Bedrijfsvestigingen Arnhem starters opheffingen Figuur 3: Starters en opheffingen Arnhem Bron: KVK, bewerking O&S 19% 9% 1% % 2011 Ontwikkeling bedrijfsvestigingen, starters en opheffingen Arnhem Het aantal bedrijfsvestigingen is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid van bijna bedrijfsvestigingen in 2002 naar bedrijfsvestigingen in Dit is een groei van 45%. Vooral in de periode na 2007 is het aantal vestigingen sterk gegroeid. In deze periode van economische groei heeft het aantal ZZP-ers een vlucht genomen. De groei van het aantal bedrijfsvestigingen is ook terug te zien in het aantal starters. Het aantal starters is in de periode gegroeid van ruim 400 in 2002 naar bijna in 2011 (zie figuur 3). Dit is meer dan een verdriedubbeling in 10 jaar tijd. De sterke toename in de jaren 2010 en 2011 heeft voor een deel ook te maken met de veranderingen in het Nieuwe Handels Register (NHR) van de Kamer van Koophandel (inschrijvingsverplichting voor vrije beroepen en de overheid). Anderzijds weerspiegelt dit ook de opmars van het aantal ZZP-ers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat na vier jaar 62% van de gestarte bedrijven nog actief is. Bij zzp'ers ligt dit percentage beduidend lager, slechts een kleine 30% is nog actief als ondernemer. Tegenover de starters staan ook opheffingen van bedrijven. Figuur 3 laat zien dat vanaf 2005 er een positief saldo is van starters en opheffingen. Het aantal opheffingen neemt evenwel in de loop van de periode toe. Arnhem en de regio 3 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober % Arnhem regiogemeenten overig Gelderland overig Nederland buitenland Figuur 4: Inkomende pendel bij Arnhemse bedrijven, 2011 Bron: PWE, bewerking O&S Arnhem heeft voor de regio een belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Ruim een kwart van de banen bij de Arnhemse bedrijven wordt bezet door mensen uit de regiogemeenten (zie figuur 4). Omgekeerd zijn er ook Arnhemmers die in de regiogemeenten werken. De inkomende pendel is groter dan de uitgaande pendel: het pendelsaldo vanuit de regio bedraagt ruim Nog niet de helft van de banen bij Arnhemse bedrijven wordt door Arnhemmers bezet. Ook vanuit de overige gemeenten in Gelderland en vanuit de rest van Nederland is er een aanzienlijke pendelstroom naar Arnhem (19% en 9%).

4 Arnhem in breder perspectief Arnhem regiogemeenten Figuur 5: Werkgelegenheidsontwikkeling Arnhem en regiogemeenten Bron: PWE, bewerking O&S Arnhem en de regio De werkgelegenheid in de regio 1 heeft anno 2011 een ongeveer gelijke omvang als de stad Arnhem namelijk banen (zie figuur 5). De werkgelegenheid in de regio is in de periode gegroeid van ruim naar bijna in Dit is een groei van 6,7%. Dit is een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,8%. De groei in de regio ligt hiermee hoger dan de groei in Arnhem. In de periode is het aantal banen in de regio met 0,2% gegroeid, in Arnhem nam de werkgelegenheid af (-0,1%). In de eerste jaren van deze eeuw daalde de werkgelegenheid zowel in Arnhem als in de regiogemeenten. Vanaf 2005 is de werkgelegenheid zowel in Arnhem als in de regiogemeenten flink gegroeid en bereikte in beide gebieden de grens. De laatste twee jaren stabiliseert de werkgelegenheid min of meer in beide gebieden. 4 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober Arnhem in landelijk perspectief In periode is de werkgelegenheid zowel in Arnhem, de G36 2 als in Nederland gegroeid (zie figuur 6). In de periode ontwikkelt de werkgelegenheid in Arnhem zich op gelijk niveau als het landelijk gemiddelde en de G36. Na 2008 neemt de groei in Arnhem sterker toe en stabiliseert daarna, terwijl de werkgelegenheid in Nederland en de G36 daalt en daarna weer licht toeneemt Arnhem Nederland G-36 Figuur 6: Indexcijfers werkgelegenheidsontwikkeling Arnhem, G36 en Nederland Bron: LISA, bewerking O&S 1 Regiogemeenten: Rheden, Rozendaal, Lingewaard, Over-Betuwe, Renkum, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden, Doesburg 2 De G36 zijn de 31 steden van de het voormalige grote steden beleid plus de overige vijf plus gemeenten.

5 Arbeidsmarkt en toekomstperspectief indexcijfers 2002= Arnhem plus regiogemeenten 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 96 0,0% Beroepsbevolking w erkgelegenheid w erkloosheid % Figuur 7: Ontwikkeling arbeidsmarkt Arnhem plus regiogemeenten Bron: PWE, PEV (actualisering 2012) BEO Provincie Gelderland Arnhem plus regiogemeenten Ontwikkeling beroepsbevolking en werkloosheid De ontwikkeling van de bevolking is van belang voor de ontwikkeling van het arbeidsaanbod m.a.w. hoeveel mensen zijn er beschikbaar voor werk. Anderzijds is er voldoende vraag naar arbeid (werkgelegenheid). De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen en functioneert regionaal en zelfs bovenregionaal. De beroepsbevolking 1 is in de regio (Arnhem plus de regiogemeenten) ten opzichte van 2002 met 8% toegenomen. De werkgelegenheid is in dezelfde periode met 6% toegenomen. Dit betekent dat de vraag naar arbeid achter is gebleven bij het arbeidsaanbod (zie figuur 7). Figuur 7 laat tevens zien dat de werkloosheid stijgt bij een afname van de werkgelegenheid en daalt bij een toename van de werkgelegenheid. Het werkloosheidspercentage in Arnhem ligt structureel hoger dan in de regiogemeenten. Hoewel in absolute zin de werkgelegenheid in de regio groter is dan de beroepsbevolking is er sprake van werkloosheid. Dit duidt erop dat er sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt (de vraag sluit niet aan bij het aanbod). 5 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober 2012 indexcijfers 2002= ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Toekomstperspectief: korte termijn verwachtingen Op basis van de Provinciale Economische Verkenning, gebaseerd op de decemberraming van het CPB, zal in de periode in Arnhem en de regiogemeenten de beroepsbevolking verder stijgen. De werkgelegenheid zal naar verwachting in 2012 dalen en de werkloosheid stijgen. Na 2012 neemt de werkgelegenheid weer toe en daalt de werkloosheid en stabiliseert in de jaren daarna (zie figuur 8) Beroepsbevolking w erkgelegenheid w erkloosheid % Figuur 8: Ontwikkeling arbeidsmarkt Arnhem plus regiogemeenten Bron: PWE, PEV (actualisering 2012) BEO Provincie Gelderland 1 Mensen die werken of beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt voor tenminste 12 uur per week

6 Uitkeringen sociale zekerheid: de bijstand Figuur 9: Aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens met aanvrager onder de 65 jaar per 1 januari en begin oktober 2012 (voorlopig cijfer). Bron: Dienst IZ, bewerking O&S < 1 jaar 1-3 jaar > 3 jaar Figuur 10: Aantal uitkeringen naar uitkeringsduur, 1 januari Bron: IZ, bewerking O&S nieuwe uitkeringen beëindigde uitkeringen okt. 2012* Huishoudens met bijstand Per 1 januari 2012 hadden Arnhemse huishoudens een bijstandsuitkering bestemd voor aanvragers onder de 65 jaar 1. Sinds 2009 stijgt het aantal WWB-uitkeringen (zie figuur 9). Dit hangt samen met de economische crisis. Een voorlopig cijfer van begin oktober 2012 laat zien dat het aantal uitkeringen in de loop van 2012 verder toeneemt. Uitkeringsduur Vorig jaar was de instroom beperkter dan in de twee jaar voorgaande jaren; het aantal uitkeringen met een looptijd van minder dan een jaar is met circa 250 afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar (zie figuur 10). Het aantal uitkeringen met een langere looptijd is wel toegenomen met circa 400 personen. Vooral het aantal uitkeringen met een duur van 1 tot 3 is sterk toegenomen. Het aantal uitkeringen met een duur van drie jaar of langer is vrij stabiel. Instroom en uitstroom uit de WWB Dat de instroom in 2011 lager is dan in 2010 blijkt ook uit de kernkaart van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie figuur 11). Het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen in 2011 is lager dan in 2010, maar nog wel steeds hoger dan voor de economische crisis. Het aantal beëindigde uitkeringen is in 2011 lager dan in Data van het CBS over uitstroom naar werk geven aan dat het aantal uitkeringen dat beëindigd werd vanwege werk in Arnhem in 2010 op 7,2% ligt 2. Dat is relatief laag; landelijk ligt het percentage op 9%. Het CBS geeft aan dat dit samenhangt met inspanningen van de gemeente, maar ook met de vraag naar arbeid in de regio en de mate waarin de bijstandsontvanger kansrijk is op de arbeidsmarkt. 6 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober 2012 Figuur 11: Nieuwe en beëindigde bijstandsuitkeringen, Bron: kernkaart, Ministerie SZW 1 Dit betreft alleen uitkeringen aan mensen in particuliere huishoudens. Uitkeringen aan bewoners van instellingen en tehuizen zijn hier buiten beschouwing gelaten. 2

7 Arnhem in landelijk perspectief 8% 6% 4% 2% 0% jul- 12 Arnhem g36 regio Nederland Figuur 12: Aandeel WWB-uitkeringen als % van de 15 tot 65-jarigen in Arnhem, regiogemeenten, grote steden en Nederland, 1 januari Bron: CBS wwb arnhem regio wwb < 1 jaar arnhem regio wwb > 1 jaar arnhem regio Bijstand in perspectief Arnhem heeft een hoog bijstandsniveau, niet alleen in vergelijking met de regiogemeenten en Nederland, maar ook in vergelijking met andere grote steden. Vooral langdurige bijstandsafhankelijkheid komt veel voor in Arnhem. Arnhem wijkt niet af van het gemiddelde van de grote steden met het aandeel kortlopende uitkeringen. Ten opzichte van de regiogemeenten (en landelijk) heeft Arnhem veel kortlopende uitkeringen. De hogere bijstandsafhankelijkheid hangt samen met de bevolkingssamenstelling van Arnhem, de arbeidsmarkt en (in het verleden gevoerd) beleid. De ontwikkeling van de bijstand in Arnhem volgt in grote lijnen de landelijke ontwikkelingen: van 2004 tot 2009 daalde het aantal uitkeringen. Vanaf 2009 loopt het aantal uitkeringen weer op. Arnhem heeft de afgelopen jaren een deel van haar achterstand ingelopen. Met name in de periode 2008 tot 2011 was de ontwikkeling van de bijstand in Arnhem gunstiger dan elders. Vanaf 2011 stijgt het aantal bijstandsuitkeringen in Arnhem wat sterker dan elders. 7 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober % 6% 4% 2% 0% Arnhem g36 regio Nederland WW-uitkeringen in perspectief Het aandeel WW-uitkeringen ligt in Arnhem iets hoger dan in andere grote steden, de regiogemeenten en landelijk. De ontwikkeling van de WW volgt in grote lijnen de landelijke ontwikkelingen. Het aantal WW-uitkeringen was zeer laag in 2002 waarna het langzaam opliep tot Na 2005 tot 2009 nam het aantal WW-uitkeringen weer af. Vanaf 2009 steeg het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen is vrijwel stabiel in de afgelopen drie jaar. Figuur 13: Aandeel WW-uitkeringen als % van de 15 tot 65-jarigen in Arnhem, regio Arnhem, grote steden en Nederland, 1 januari Bron: CBS WW Arnhem regio Deze cijfers verschillen van cijfers die Werk en Inkomen zelf gebruikt, doordat het CBS niet alleen mensen en instellingen en tehuizen buiten beschouwing laat, maar ook dak- en thuislozen. Bovendien neemt het CBS geblokkeerde uitkeringen niet mee.

8 4% 3% 2% 1% 0% Arnhem g36 regio Nederland Figuur 14: Aandeel Wajongers als % van de 15 tot 65-jarigen in Arnhem, regio Arnhem, grote steden en Nederland, 1 januari Bron: CBS Wajong Arnhem regio Ontwikkelingen Wajong In Arnhem ontvangen relatief veel mensen een Wajong-uitkering. Bovendien stijgt het aantal Wajong-uitkeringen in Arnhem sneller dan in de regiogemeenten,andere grote steden en landelijk. Het hoge aantal Wajongers kan samenhangen met de aanwezigheid van instellingen voor gehandicapten. Dat verklaart echter niet de sterkere toename. Uit landelijke publicaties 1 blijkt dat niet alleen lichamelijk gehandicapten en zwaar verstandelijk gehandicapten instromen in de Wajong. De sterke toename van de Wajong hangt vooral samen met de instroom van mensen met een lichte verstandelijke handicap en mensen met autisme, ADHD en andere psychische of ontwikkelingsstoornissen. De instroom in de Wajong is dan ook afhankelijk van het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Daarnaast hangt de groei van de Wajong samen met de invoer van de WWB 2. Cliënten worden vanuit WWB doorverwezen naar de Wajong. 8 Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen, oktober 2012 Op de website treft u meer cijfermateriaal aan over de arbeidsmarkt en sociale zekerheidsuitkeringen in Arnhem. (rubriek Politiek en Organisatie > Onderzoek en Cijfers) Voor verdere informatie kunt u en naar 1 Zie bijvoorbeeld: Beperkt aan het werk, SCP, 2010; Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties, SCP, 2007 en UWV kwartaalverkenningen 2010-IV, UWv, kennismemo UWV regionale verschillen Wajong:

FEITEN EN CIJFERS 2010/11

FEITEN EN CIJFERS 2010/11 FEITEN EN CIJFERS 2010/11 UITKERINGEN SOCIALE ZEKERHEID STIJGING BIJSTAND, WW EN WAJONG, UITKERINGSAFHANKELIJKHEID HOOG IN ARNHEM Na een jarenlange daling stijgt het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2009.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT

WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Factsheet WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Ontwikkelingen werkgelegenheid Arnhem. Aantal bedrijven groeit vooral door groei aantal ZZP-ers 2. Werkgelegenheid daalt tot onder de 00.000 Verlies van.400 banen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Trendrapportage Economie 2016

Trendrapportage Economie 2016 Trendrapportage Economie 06 Economische ontwikkelingen Na zeven magere jaren groeit de Nederlandse economie weer over een breed front. Volgens het CBS staan bijna alle signalen die bepalend zijn voor de

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie