Social business: geef het de ruimte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social business: geef het de ruimte!"

Transcriptie

1 31 Social business: geef het de ruimte! De sociale wijkaanpak gaat door, maar op een andere leest. Ondanks afnemende middelen is er de wens om in de sociale wijkaanpak dezelfde ambities te realiseren. De vraag daarbij is vooral hoe je dit kunt doen. De social business biedt een interessant denkkader dat al veelvuldig in de praktijk is gebracht. Een pleidooi om vaker maatschappelijke doelstellingen als een social business te organiseren. De Colour Kitchen in Amsterdam-West: een voorbeeld uit de wijkaanpak. Jongeren met een Wajong-uitkering krijgen les in de keuken van het restaurant (Foto Marc Driessen / Hollandse Hoogte)

2 32 door Jasper van der Wal, Kwartiermaker wonen, wijkvernieuwing en maatschappelijke ontwikkeling bij VanNimwegen H et rapport Doorzetten en Loslaten van de Visitatiecommissie Wijkaanpak is al weer twee jaar oud maar nog altijd actueel. Daarin wordt gepleit om meer over te laten aan lokale initiatieven. In termen van rijksbeleid en lokaal beleid moet meer 'op eigen kracht' gebeuren. Daarbij moeten we in het oog houden dat fysieke wijkaanpak, via grootschalige herstructurering, door de economische context achterhaald is. Het zal veel meer aankomen op een combinatie van goed beheer van de bestaande voorraad, ondersteund door gerichte fysieke ingrepen en sociaal-economische initiatieven. Hoewel de fysieke aanpak minder ingrijpend zal zijn, wordt er nog wel een beroep gedaan op een brede betrokkenheid van woningcorporaties. Woningcorporaties willen zelf ook bijdragen aan beheer en verbetering van woonwijken, alleen zijn zij minder dan voorheen bereid en in staat om de rekening te betalen voor fysieke investeringen buiten hun woningvoorraad. Ook neemt draagvlak af voor bijdragen die vallen buiten hun kernactiviteit beheer- en verhuur van woningen. Er zijn bij andere partijen, zoals de rijksoverheid, gemeenten, zorg- en welzijnspartners en de werkvoorziening, ook veel minder middelen beschikbaar. Dit roept de vraag op hoe de maatschappelijk-economische kant dan tóch kan worden ontplooid. Het concept social business biedt hierbij kansen. Social business: als concept zou oud als de weg naar Rome Tussen activiteiten van de overheid, burgers en marktpartijen zijn hybride organisaties actief in het vervullen van tal van behoeften. Een social business realiseert maatschappelijke doelen met het vehikel van een onderneming. Het verschil met reguliere bedrijvigheid is dat eventuele winsten (dividend) niet terugvloeien naar investeerders, maar dat het geld wordt geherinvesteerd ten behoeve van het sociale oogmerk. Het sociale doel staat altijd voorop. Maar er moet te allen tijde ook geld verdiend worden. De social business is recentelijk meer in de belangstelling komen te staan door de inspanningen van Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus (de man van de microkredieten). Op YouTube is een mooi filmpje te zien waarin Mohammed Yunus de social business aanprijst. Sociale doelen verschillen per context. In India is voedzaam eten produceren en distribueren een maatschappelijk streven. Daarvoor kun je een social business opzetten zoals het filmpje laat zien. Wij kennen in Nederland een uitgebreid sociaal vangnet. Dat zorgt ervoor dat in tal van basisbehoeften wordt voorzien. Sociale problematieken hebben bij ons dus een andere aard. Wij duiken er al snel bovenop als iets onder het gemiddelde scoort. In Nederland zal dus ook een ander soort social business ontstaan dan in landen die weinig overheidsingrijpen kennen. In Nederland zijn al gauw middelen beschikbaar indien er onvoldoende koopkracht is voor een collectief goed. Omdat een social business concurreert met volledig gesubsidieerde initiatieven, die veelal gratis aangeboden worden, ontkomt de social business er niet aan ook slim met subsidies en giften om te gaan. De businesscase wordt gevoed door drie geldstromen: primair uit de handel en secondair uit geld van liefdadigheid en overheid. In veel gevallen zal de ondernemer zijn zaken zo combineren, dat zijn business onafhankelijk blijft van instituties en regelingen. Eigenlijk is het fenomeen social business, letterlijk vertaald maatschappelijk ondernemen, zo oud als de weg naar Rome. De weg is de laatste jaren alleen wat weinig bewandeld. Neem de sociale woningbouw en het welzijnswerk: werden zij in hun oorsprong nog gedreven door figuren uit de maatschappelijke bovenlaag die ondernemingen opzetten waar eerst geld verdiend werd, voordat het werd uitgegeven, nu gaat het meestal precies andersom. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken worden een wereld ingetrokken van subsidiestromen, fondsaanvragen en projectbudgetten. De maatschappelijke ondernemingen van weleer zijn geïnstitutionaliseerd, verambtelijkt en organisatorisch opgeschaald. Het lijkt wel of ze steeds minder in staat zijn om met een ondernemersbril naar sociale vraagstukken te kijken. De vraag is of deze social businesses van weleer - de zorginstellingen, welzijnsinstellingen en woningcorporaties - nog de juiste antwoorden geven voor de sociale noden in onze wijken. Wat we nodig hebben zijn nieuwe toetreders op de markt voor maatschappelijk ondernemen.

3 Social business is economie Social business onderscheidt zich van liefdadigheid, doordat er altijd een tegenprestatie wordt verlangd. Met het sociale oogmerk valt wat te verdienen. Dit nodigt uit tot uitbreiding van succesvolle social business en het beëindigen van onsuccesvolle. Creatieve destructie heet dit proces in de woorden van econoom Schumpeter. De social business vecht in de markt om de gunst van de consument of bedrijven (aan wie deze toelevert). Daarmee is het aan de ondernemer om waarde te creëren en te verzilveren. De kasstroom van de onderneming wordt gevoed door opbrengst uit producten of diensten. Hoe meer diensten hoe meer winst, en hoe meer sociale doelen worden bereikt. Bijkomend voordeel is dat transacties een prijs krijgen. Ze vertegen- 33 woordigen naast een sociale ook een economische waarde. In een tijd waarin het sturen op maatschappelijk rendement steeds belangrijker wordt, kan de social business maatschappelijke initiatieven op een transparante manier via het marktmechanisme waarderen. Ik durf te stellen dat dit leidt tot een efficiëntere toedeling van middelen zodat er meer beschikbaar blijft voor zij die het nodig hebben. De terreinen waarop de social business kan worden toegepast zijn divers. Met reclassering, ontmoeting, gehandicaptenzorg, kinderopvang, werkloosheidsbestrijding, speeltuinwerk en leefbaarheidsverbetering is waarde te creëren. Veel van deze zaken worden als maatschappelijk probleem ervaren in aandachtswijken en kunnen op wijkniveau worden beetgepakt. Hiervoor is een andere manier van kijken nodig en AanBouw is als bedrijf actief in onder andere Rotterdam Rijnmond, Den Haag en Amsterdam en helpt mensen vanuit een kansarme positie aan het werk, vaak met uitzicht op een vaste baan

4 34 een andere manier van organiseren, uitlokken en ondersteunen van initiatief. Burgerkracht als antwoord? Binnen het discours van het sociaal domein wordt inmiddels ook in Nederland steeds meer aandacht geschonken aan het fenomeen sociaal ondernemerschap. Dan heet het bijvoorbeeld Social Enterprise, bewonersbedrijf, een coöperatie, een buurtcentrum in zelfbeheer, enzovoorts. De begrippen worden nogal eens door elkaar gehaald. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen initiatieven die marktgeoriënteerd zijn (social business), en degene die zich hoofdzakelijk richten op de gemeenschap (ruilhandel, wederkerigheid). Wat kunnen we van die laatste verwachten? Tegenwoordig zien beleidsmakers veel heil in het inzetten van de eigen kracht van mensen. Mensen zouden zowel individueel als binnen gemeenschappen meer zelf moeten (kunnen) oppakken. Jos van der Lans en Nico Boer introduceerden hiervoor het begrip burgerkracht. Het sluit aan bij het Britse gedachtengoed van de Big Society, waarin lokale gemeenschappen trusts vormen om maatschappelijke opgaven te tackelen. Deze gedachten sluiten aan bij het concept van een nieuw en humaner kapitalisme; een alternatief voor de neoliberale economie die ons de kredietcrisis in leidde. Een nieuwe economie gebaseerd op nieuwe collectieve waarden. Rode conservatief Phillip Blond schreef er een aardig boekje over. Het lijkt logisch om in een tijd van bezuiniging en krimp meer bij de gemeenschap neer te leggen. Zo ver als Blond wil ik niet gaan, want in Nederland lijkt de gemeenschap minder geërodeerd dan in Groot-Brittannië (waar sinds 1979 de Conservatieven en Labour konden domineren). En wat keer op keer blijkt: gemeenschappen zijn geen uitvoerders van sociaal beleid, want ze doen waar ze zin in hebben op hun volstrekt eigen manier. Veel sociale initiatieven van overheid en charitas zijn opgezet vanuit de onterechte gedachte dat er geen geld mee te verdienen valt Ik geloof eerder in sociaal kapitalisme. Veel sociale initiatieven van overheid en charitas zijn opgezet vanuit de onterechte gedachte dat er geen geld mee te verdienen valt. Daarmee isoleren deze zich van het economisch systeem. Er ontstaat een subsidieafhankelijkheid die het initiatief steeds verder doet afdrijven van de normale wetten van vraag en aanbod. Vaak resteert een aanbodgericht, inefficiënt systeem van projecten die geen basis hebben, wanneer de subsidie stopt. Daarmee is het sociale doel nastrevenswaardig, maar kun je de vraag stellen of het bouwwerk van de sociale aanpak juist is gefundeerd. Voorbeelden van social business in de wijkaanpak De wijkaanpak richt zich op gebieden waar tal van problemen culmineren. Er wordt door professionals gewerkt aan de woonomgeving en voorzieningen, aan veiligheid en leefbaarheid, aan kansen op leren, werken en integreren. Sleutelwerkplaats Uit Dordrecht komt het voorbeeld van een doe-het-zelf sleutelwerkplaats die ervoor zorgde dat straatsleutelaars van de stoepen verdwenen. De sleutelwerkplaats reduceerde de straatoverlast en bleek een van de succesvolste in zijn soort. In zijn opzet bleek het project echter kostbaar en inefficiënt. Door met de bril van de social business naar het initiatief te kijken zijn enkele interessante nieuwe oplossingen bedacht. Deze hebben geleid tot adoptie door een reguliere ondernemer die de werkplaats ook in daluren goed weet te benutten. Tevens is een onderwijsinstelling aangehaakt die leerwerkplekken voor de automobielbranche verzorgd. Daarmee snijdt het mes nu aan twee kanten: meer opbrengsten en minder subsidiebeslag en een betere relatie met het lokale bedrijfsleven. Leren, werken en kunst Millers in Delfshaven is het initiatief van een sociale entrepreneur die zijn restaurantbedrijf gebruikt om jongeren te helpen. Het personeel van het restaurant wordt iedere dag versterkt met de inzet van jongeren uit Pension Maaszicht, opvanghuis voor dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam. Met het bezoek aan Millers werken de eters mee aan hun toekomst. Millers ziet zichzelf een maatschappelijk betrokken restaurant en het voert een duurzame kaart. Onderdelen van het leeraanbod zijn: sociale vaardigheden, kook- en serveertechnieken en deelnemen aan promotionele activiteiten, zoals het boek Rotterdam kookt over!. Alle jongeren gaan op voor het diploma Sociale Hygiëne. De essentie van deze social business: Millers functioneert als volwaardig restaurantbedrijf. Het doel is om de jongeren te leren leren en werken. Na het traject lopen de jongeren elders stage. Het project staat ook open voor een aantal jongeren dat niet in Maaszicht woont. Formeel valt het traject onder de stichting MaasJeugd en Toekomst, ofwel MaasJeT. Het is niet alleen inspirerend; je kunt er heerlijk eten. Social return uitzendbureau Op steeds meer plaatsen vraagt de overheid een maatschappelijke bijdrage aan hun leveranciers via het social return instrument. Social return betekent dat een percentage van de opdrachtsom maatschappelijk wordt teruggegeven. Het wordt ook wel de 5% regeling genoemd. Meestal krijgt dit de vorm van kansen bieden op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: werklozen, gehandicapten etc. Op deze manier worden reguliere bedrijven aangespoord om hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) hard te maken en mensen uit bijzondere doelgroepen aan te nemen. In de wijkaanpak zijn er hiervoor veel kansen. BV AanBouw werkt voor bedrijven die geconfronteerd worden met een social return verplichting van de overheid en het lastig vinden hier een antwoord op te geven. AanBouw neemt mensen vanuit een uitkeringssituatie in dienst, leidt ze op, begeleidt ze en plaatst deze bij deze bedrijven. Met deze bedrijven heeft het de afgelopen jaren een goede band opgebouwd. De BV verdient zijn geld zowel met het ontzorgen van de werkgever als het ontzorgen van de sociale dienst van de gemeente. Het bedrijf heeft in het kader van social return de afgelopen jaren honderden mensen vanuit een kansarme positie aan het werk geholpen vaak met uitzicht op een vaste baan. Er zijn continu circa mensen in dienst op reguliere basis en met behoud van uitkering. AanBouw is als bedrijf actief in onder andere Rotterdam Rijnmond, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Maastricht. In deze steden opereert de onderneming vanuit bestaande locaties. Daarnaast wordt samengewerkt met andere gemeenten, zoals Rijswijk, Delft en Gouda. Deze social business werkt dus als een bijzonder uitzendbureau dat een niche in de markt heeft gevonden om als succesvol bedrijf te opereren. Ruim baan voor de social business? Een social business is een bedrijf. kan op tal van maatschappelijke terreinen worden opgezet. weet behoeftes te bevredigen en daarmee sociale problemen op te lossen.

5 35 biedt een perspectief voor aanpakken die door bestaande partijen in het sociale domein al lang niet meer worden gerealiseerd. kan geldstromen slim combineren zodat een ideale mix tussen geld verdienen, vraagondersteuning en liefdadigheid ontstaat. biedt een denkraam voor een nieuwe organisatie van sociale aanpakken. kan een nieuwe dynamiek ontketenen in sociale projecten die daarmee duurzamer worden ingebed binnen en buiten organisaties. Dat klinkt allemaal aardig, maar waarom is het dan toch nog zo lastig om deze manier van maatschappelijk organiseren in de praktijk te brengen? Het meest zuiver is het wanneer de overheid startsubsidies als startkapitaal levert, want dan dwing je echt ondernemerschap af Fondsen in plaats van subsidie Iedere social business kent zijn eigen verdienmodel. De ene ontvangt nul subsidie en is helemaal onafhankelijk van de overheid. Andere hebben subsidie nodig om te kunnen voortbestaan. Sommige social business hadden een startsubsidie nodig als springplank. Het meest zuiver is het wanneer de overheid startsubsidies als startkapitaal levert, want dan dwing je echt ondernemerschap af. Dat is voor de meeste overheden echter een brug te ver, want het past niet in hun manier van werken. De Bewonersbedrijven van het Landelijk Steunpunt Aandachtswijken (LSA) zijn wel op een dergelijke manier gefinancierd. De bekostiging van dit experiment is trouwens exemplarisch hoe de overheid zich tot social business verhoudt: de overheid levert procesgeld en het startkapitaal komt van derden. In het geval van Bewonersbedrijven van de Nationale Postcodeloterij en Aedes Fonds Werken aan wonen. Een club als Start Foundation, voortgekomen uit uitzendbureau Start, heeft al jaren ervaring met het financieren van sociale ondernemingen. Die starten meestal op initiatief van gedreven maatschappelijk bewogen ondernemers. Beleidsdoelstellingen zijn juist zelden het startpunt. Tussen beleidswens en social business zit dus vaak de nodige spanning, die overigens helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Relatie overheid en social business Daar waar social business een subsidie ontvangt, is deze bijvoorbeeld gebaseerd op specifieke zorgbehoefte van bijzondere personeelsleden. Geld komt vaak van de gemeentelijke sociale dienst of uit de AWBZ. Soms wordt door een gemeente of woningcorporatie een lumpsum bedrag verstrekt vanwege het ontbreken van koopkrachtige vraag in een bepaald gebied (aandachtswijken). Het al dan niet ontvangen van subsidie is meestal afhankelijk van hoe goed de social business zichzelf weet te verkopen. Een probleem hierbij is nog wel dat de overheid niet alleen subsidie-eisen stelt, maar soms ook op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Dat heeft een negatief effect op de wendbaarheid en de verdiencapaciteit van de onderneming, en daarmee op de herhaalbaarheid van de social business. De overheid en het maatschappelijk middenveld zouden meer een faciliterende rol moeten hebben en minder een programmerende. Wat aardig werkt is de manier waarop een aantal woningcorporaties social business stimuleert via het om niet of met korting beschikbaar stellen van vastgoed. Het maatschappelijk offer bestaat dan uit een lager vastgoedrendement. Daarmee geven zij de vrijheid voor de sociale ondernemer om te woekeren met zijn talenten. Via bijvoorbeeld een prijsvraag kan de ondernemer met het beste aanbod worden gevonden. Voorbeelden uit de wijkaanpak zijn de Colour Kitchen, Coffeemania en Bookstore Foundation. Een probleem van gratis huur is dat het concurrentievervalsend kan werken. Via ingroeihuur kun je hieraan tegemoet komen en tegelijkertijd een beter vastgoedrendement realiseren. De Kansenflat in de Dordtse wijk Wielwijk werkt volgens een dergelijk principe. Breekbaarheid van de social business Zoals iedere onderneming kan ook een social business failliet gaan. Je ziet in de levensloop van social business dat de afhankelijkheid van subsidies een risico is. Bijvoorbeeld met het afschaffen van de rijkssubsidie op Melkertbanen, legden ook veel sociale ondernemingen die daarvan afhankelijk waren het loodje. Soms verandert juist de markt zo snel dat de social business het niet bijhoudt. Een voorbeeld is de Utrechtse daklozenkrant: een schoolvoorbeeld van een subsidieloze social business. Het wijzigen van de daklozenpopulatie (minder Swiebertjes, meer Oost-Europeanen) en een toename van liefdadigheid (mensen gaven wel geld maar hoefden geen krant) sloeg de bodem onder het verdienmodel weg. Beëindiging van het bedrijf was onontkoombaar. Een fusie met de Amsterdamse krant zorgde voor een doorstart. Het bewijs van Schumpeters theorie: alleen de wendbare onderneming verzekert zich van zijn voortbestaan. Resumerend De social business biedt een interessant alternatief voor gesubsidieerde sociale aanpakken en burgerkrachtinitiatieven. Deze business is uit te lokken door in plaats van subsidies fondsen, vastgoed of andere middelen ter beschikking te stellen aan sociale entrepreneurs. Geef ze de ruimte om te ondernemen en om te mislukken. Literatuur Phillip Blond (2010), Red Tory. How Left And Right Have Broken Britain And How We Can Fix It. Faber and Faber. Visitatiecommissie wijkenaanpak (2011), Doorzetten en loslaten, de topekomst van de wijkenaanpak. Visitatiecommissie wijkenaanpak. Links

Als we dit van tevoren hadden geweten.

Als we dit van tevoren hadden geweten. Als we dit van tevoren hadden geweten. Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven 24-09-2015 Reinout Kleinhans - Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Foto s: www.bewonersbedrijven.nl Delft University

Nadere informatie

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Introductie Gemeenten staan voor steeds grotere uitdagingen. Door samen te werken met sociale ondernemers en in ves

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Coproductie of contraproductie?

Coproductie of contraproductie? Coproductie of contraproductie? Over de moeizame samenwerking tussen gemeenten en Bewonersbedrijven 03-11-2015 Reinout Kleinhans - Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Bron foto s: www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg

Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg Burgerschapsmodel achter vermaatschappelijking van de jeugdzorg Evelien Tonkens Hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector Universiteit voor Humanistiek Utrecht Symposium Kinderrechtencommissariaat

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Dag van de Public Controller Ondernemerschap bij publieke organisaties

Dag van de Public Controller Ondernemerschap bij publieke organisaties Dag van de Public Controller Ondernemerschap bij publieke organisaties Jasper van der Wal 22 april 2010 1 2 Ondernemerschap bij publieke organisaties Definitie van ondernemerschap Sense of urgency Mogelijkheden

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de wijk

Werkgelegenheid in de wijk Werkgelegenheid in de wijk IBN Sociaal ondernemen Verkenning speelveld rondom werkgelegenheid in de wijk Voorbeelden en ervaringen IBN Facilitair Waar staat IBN voor IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Social Deal De Dobbelsteen, Breda voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Big Deal voor de Dobbelsteen, 22 mei 2013 Waarom deze notitie? Sinds jaar en dag gebruiken diverse groepen en verenigingen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat ACHTERSTANDSWIJK BLOEMKOOLWIJK KRACHTWIJK _ Ieder voor zich Hoofd boven water houden Niet betrokken sociaal klimaat Mix betrokken en ieder voor zich Leukje hofjes bloeien, andere vervallen Waar gaat het

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES!

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA: VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! U heeft een mooi project om laaggeletterde werkzoekenden op te leiden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Health Impact Bonds. Een nieuw financieringsinstrument voor de gezondheidszorg

Health Impact Bonds. Een nieuw financieringsinstrument voor de gezondheidszorg Health Impact Bonds Een nieuw financieringsinstrument voor de gezondheidszorg Health Impact Bonds Introductie Door de doorzettende trend van vergrijzing en bezuinigingen staat de gezondheidszorg voor steeds

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Workshop Wijkeconomie

Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie 1. JJJJJJJjjjj 1 Regie over eigen leven en omgeving Burgerkracht van klein tot groot 2 Monopolie op beleid naar de burger MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS Gevraagd:

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Samenvatting Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Datum 15 augustus 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Projectnummer

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Activeringscentrum Power Enschede

Activeringscentrum Power Enschede Activeringscentrum Power Enschede Korte karakteristiek In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

BewonersBedrijf in de Startblokken. Wat komt er kijken bij de start van een BewonersBedrijf?

BewonersBedrijf in de Startblokken. Wat komt er kijken bij de start van een BewonersBedrijf? BewonersBedrijf in de Startblokken Wat komt er kijken bij de start van een BewonersBedrijf? EVEN VOORSTELLEN Rutger van Weeren twitter: @RvanWeeren 2 WIE ZIJN JULLIE? Wie bent u? Met welke vraag bent u

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Buurthuis 3.0 ONS is goed bezig

Buurthuis 3.0 ONS is goed bezig Buurthuis 3.0 ONS is goed bezig Bewonerscoöperatie ONS, Geeren-Zuid in Breda ONS, een buurthuis 3.0 in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. De 12 vrouwen en één

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 1 Crisis van sociaal beleid (2008) Tragiek van sociaal beleid:

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie