Belastingscan 2015: Alle bedragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingscan 2015: Alle bedragen"

Transcriptie

1 Belastingscan 2015 en bedragen kindgebonden budget (pagina 3) Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers via de werkgever/uitkeringsinstantie: Heffingskorting (AHK) * 2 inkomens? = toepassing op het hoogste inkomen. Niet volledige toepassing = T-verzoek per jaar * uitzondering WWB en een laag ander inkomen: De AHK wordt toegepast op het andere 183,58 per maand (eventueel lagere) inkomen. De restant AHK wordt toegepast bij de brutering van de bijstand. AHK minstverdienende partner. De hieronder vermelde bedragen zijn maximaal : *Een lager inkomen van de meestverdienende partner = lagere teruggave * Hoger inkomen van de minstverdienende partner = lagere teruggave * in het kalenderjaar meer dan 6 maanden gehuwd of geregistreerd of samenwonend zijn. * samenwonend= ingeschreven op hetzelfde adres en voldoen aan een van de volgende voorwaarden: gezamenlijk kind, erkend kind, een kind van een van hen beiden, als pensioenpartner aangemeld, eigen woning als hoofdverblijf, of een notariële samenlevingovereenkomst hebben afgesloten. *let op: Het alleen maar 6 maanden samenwonen is onvoldoende! Zie uitleg pag. 4 * ouder en kind (extra voorwaarde 27 jaar of ouder) kunnen fiscaal ook partner zijn * de minstverdienende partner heeft minder belastbaar inkomen dan = 525 p. mnd * en de meestverdienende partner heeft meer belastbaar inkomen dan 6.300= 525 p. mnd ( n.b. direct vanaf de datum dat er niet meer samengewoond wordt of einde huwelijk = einde ahk-minstverdienende = doorgeven aan de fiscus! De eigen AHK loopt dan via de uitkering: hiervoor is geen loonbelastingverklaring bij de gemeente nodig) 2203 pj 183,58 pm Minstverdienende geboren voor pj 97,92 pm Minstverdienende geboren vanaf Arbeidskorting (AK) Max per jaar * alleen toepassing op inkomen, waarvoor gewerkt moet worden: loon, winst, freelancewerk * dus niet voor inkomsten uit WW, pensioenen enz. Max 183,53 per maand * tot = 1,810 % boven de 9.010= ,679 % van de meerinkomsten Werkbonus Max pj 93,58 pm Gering belang voor de bijstandverlening. Criteria: geboren in 1951/52/53 Tussen de en van WML verdienen. Zie criteria volgende pagina. Bij alleenstaande ouders All. Ouder Korting (AOK) Afgeschaft vanaf Zie informatie over het kindgebonden budget Bij kinderen (bij echtparen en alleenstaande ouders en ook alleenstaande ouders die medebewoner kostendeler zijn) Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (ICK) Basisbedrag 1033 p. jaar = 86,08 p. mnd bij Meer dan = 4% van het hogere inkomen Max per jaar 179,33 per maand * werkende ouder zijn. Uitzondering: de meestverdienende partner komt niet in aanmerking! * uit werk meer dan (indicatie: 12 x 404,75 per maand) aan belastbaar inkomen in het kalenderjaar verdienen of het recht op zelfstandigenaftrek hebben; * bij een echtpaar moeten beide partners inkomen uit arbeid hebben van meer dan De minstverdiende daarvan heeft dan recht op ICK. * en in het kalenderjaar behoort meer dan 6 maanden een kind tot de huishouding dat op 1-1- van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar * en dat kind staat ingeschreven op het woonadres van de ouder. (Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan bij de andere co-ouder) Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 715 per jaar 59,58 per maand (Wajongkorting) * geldt voor personen die recht op een Wajong uitkering hebben. Het UWV past deze heffingkorting toe op de Wajong. Indien het recht op Wajong door ander inkomen niet geëffectueerd wordt, kan er via de belastingdienst een beroep op de korting worden gedaan. * In de Wajonguitkering zit dus de al toepaste jonggehandicaptenkorting Aanvraag heffingskorting: Via loon of uitkering AHK, AK, Werkbonus (loonbelastingverklaring) en Jonggehandicaptenkorting Via de belastingdienst AHK-minstverdienende, ICK (voorlopige teruggave belastingen) Korting op bijstandsuitkering? Hoofdregel De heffingskortingen zijn inkomen en worden gekort Uitzondering: Jonggehandicaptenkorting vrijlaten *de jonggehandicaptenkorting wordt vrijgelaten voor personen van 27 of ouder. Bij de korting inkomsten uit Wajong moet de Wajong uitkering worden verminderd met de Jonggehandicaptenkorting! * Voor personen jonger dan 27 jaar geldt de vrijlating van deze heffingskorting niet! 1

2 Belastingscan 2015: Alle bedragen Jonger dan AOW leeftijd: AOW leeftijd= 65 plus 3 mnd: Heffingskorting Per jaar Per maand Per jaar Per maand Volledige algemene heffingskorting (AHK) , ,58 Minstverdienende partner geboren voor Afbouw AHK minstverdienende partner geboren ,92 n.v.t. n.v.t. op of na (60% van het volledige bedrag) Arbeidskorting voor lagere inkomsten(maximaal) , ,50 Werkbonus ,25 n.v.t. n.v.t. Alleenstaande ouderkorting n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Jonger dan AOW leeftijd: Vanaf een inkomen 4857 per jaar plus 4% van het inkomen meer dan Ouder dan AOW leeftijd: Vanaf een inkomen van 4857 per jaar plus 4% van het inkomen meer dan Basis Max Basis 86,08 Max 179,33 Basis 528 Basis 44,00 Max Max Jonggehandicaptenkorting ,58 n.v.t. n.v.t. Ouderenkorting* n.v.t. n.v.t ,83 Alleenstaande ouderenkorting* n.v.t. n.v.t ,08 Criteria: Voor de criteria van de heffingskortingen wordt verwezen naar het vorige blad. Voor de drie heffingskortingen voor ouderen ontbreken de criteria: * De werkbonus: a geboren in 1951, 1952 of 1953 b een inkomen uit werkzaamheden hebben van meer dan per jaar. c De bonus is maximaal bij een inkomen van 100% tot 120% wml. Daarboven wordt deze bonus gradueel afgebouwd. De werkgever brengt de werkbonus in mindering op de af te dragen loonbelasting (effect is een hoger netto inkomen). * De ouderenkorting: Een belastingplichtige heeft recht op de ouderenkorting als hij: a op 31 december plus 3 maanden is (de AOW leeftijd in 2015) b en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan per jaar. Boven de is de ouderenkorting 152 per jaar. Deze korting wordt verwerkt in de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 plus 3 maanden worden, kunnen met een T-biljet de (nog niet toegepaste) korting over de voorgaande maanden aanvragen. * De alleenstaande ouderenkorting: Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij recht heeft op een AOW uitkering voor een alleenstaande. Voor deze korting geldt geen maximum inkomensgrens. Ook deze korting wordt verwerkt in de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 plus 3 maanden worden, kunnen met een T-biljet de (nog niet toegepaste) korting over de voorgaande maanden aanvragen. Algemene aandachtspunten: VTB machtiging = informatie doorgeven! Het toepassen van een machtiging betekent niet dat de VTB groep voortaan alles gaat doen m.b.t. heffingskortingen!! Nadat de dienst Inwonerszaken op grond van een machtiging de VTB ontvangt, is het zaak dat de inkomensconsulent alle wijzigingen bij de klant die fiscale gevolgen hebben, doorneemt met de klant en doorgeeft aan het VTB team. De informatie komt daar niet automatisch!! Het belang: Bij het niet aanvragen van de heffingskorting een inkomstenverlies aan de kant van de klant en gemeente. En bij het ten onrechte doorlopen van een heffingskorting een te hoge korting en een terugvordering aan de kant van de belastingdienst. In de beide gevallen kan veel herstelwerk worden voorkomen. Niet steeds uitgaan van de genoemde maximale heffingskorting! Dit betreft o.m. de AHK minstverdienende partner (hoogte inkomsten partner en eigen inkomsten van belang) en de ICK (hoogte arbeidsinkomsten is relevant) Algemeen: Er is alleen recht op teruggave & heffingskorting voor zover er belasting wordt betaald. Invulhulp voor uitkeringsgerechtigden: Formulierenbrigade Rijnstad. (voor heffingskortingen, toeslagen en andere minimavoorzieningen) Productie: Jos Houtriet 2

3 Kindgebonden budget 2015: Stap 1: bepalen maximaal toeslagbedrag: (jaarbedragen) Aantal kinderen Ouder met toeslagpartner Alleenstaande ouder 1 kind 2 kinderen 3 kinderen Verhoging vanaf 4 e kind: per kind Verschil alleenstaande ouder en ouder met toeslagpartner = 3050 per jaar en 254,17 per maand. (onafhankelijjk van aantal kinderen) Stap 2 verhoog het maximale toeslag bedrag Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met: 231 voor elk kind van 12 ta.m. 15 jaar 296 voor elk kind van 16 en 17 jaar (vanaf 1 augustus 2015 is deze verhoging* 412) * De verhoging is een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (voorheen WTOS 16/17 voor ouders) Stap 3 Berekenen het (gezamenlijke) toetsingsinkomen in het lopende* kalenderjaar Belastbaar inkomen van de aanvrager. Belastbaar inkomen van de (eventuele toeslagpartner Gezamenlijke inkomen Het gaat om een zo correct mogelijke schatting! Te laag inschatten kan leiden tot terugvordering. Wijzigingen in inkomen moeten derhalve direct worden doorgegeven aan de belastingdienst Stap 4: Meer dan 19463? Bereken de vermindering: Meer dan ? Het meerdere is x 6,75% = de vermindering van het kindgebonden budget Stap 5: bereken het kindgebonden budget: Maximaal toeslag bedrag (stap 1) + verhoging (stap 2) - vermindering (stap 4 = het kindgebonden budget van uw klant Geen alleenstaande ouder voor de belastingdienst? Een alleenstaande ouder bij de gemeente kan bij de belastingdienst een toeslagpartner hebben. Op dat moment is geen recht op het kindgebonden budget als alleenstaande ouder Op dat moment kan er zich een dringende reden voordoen voor bijstandsverlening. M.b.t. het recht op het kindbonden budget geldt het maandrecht: de situatie op de eerste van de maand is bepalend voor de vraag of er recht is. Voor meer informatie over de vraag of iemand toeslagpartner is: zie het cursusmateriaal Wet hervorming kindregelingen of Welke ouder heeft recht op kindgebondenbudget? De ouder die recht heeft op kinderbijslag. Bij een gelijke verdeling van de zorg voor kinderen (co-ouders, die elk 3,5 dagen zorgen voor het kind is de moeder rechthebbend voor de kinderbijslag van het kind en daarmee ook rechthebbend voor het kindgebonden budget. Vermogen: Het vermogen mag niet te hoog zijn. Er geldt een vermogensvrijlating van per persoon die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Voor AOW'ers met een laag inkomen geldt een hogere vermogensvrijlating per persoon. Belang kindgebondenbudget * Belangrijke bron van inkomen voor alleenstaande ouders (voorlichting!) * Bezien van aanvulling (AB of BB) als er sprake is van het niet ontvangen van KGB inclusief alleenstaande ouder kop en dringende redenen. * Bij een lager recht op kindgebonden budget moet de beslagvrijevoet worden opgehoogd. Berekening: maximum kindgebonden budget - ontvangen kindgebonden budget = verhoging beslagvrije voet (en daarmee een verlaging van het beslag) * Kan een rol spelen bij de draagkrachtberekening BB van de gemeente 3

4 Wijzigingen in de heffingskortingen 2015 die van belang zijn bij de bijstandsverlening Verder verlaging van de algemene heffingskorting minstverdienenden voor personen geboren vanaf naar 97,92 per maand Afschaffing van de alleenstaande ouderkortingen Invoering ALO kop in het kindgebondenbudget AOW leeftijd omhoog naar 65 plus 3 maanden (dus later AOW en heffingskortingen voor ouderen) Wijzigingen in de heffingskortingen in 2014 die van belang zijn bij de bijstandverlening: Algemene heffingskorting minstverdienende partner: Voor de minstverdienende partner, geboren voor , is er geen afbouw van de AHK minstverdienende partner. Zij hebben recht op een AHK van 175,25 per maand (maximaal voor zover zij geen eigen inkomen hebben) Voor alle minstverdienende partners die zijn geboren op of na is vanaf nog maar één afbouwbedrag van 105,16 per maand. (maximaal voor zover zij geen eigen inkomen hebben) Het komt het voor dat het totale inkomen uit een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld WAO of WW) in combinatie met een beroep op de Toeslagenwet en de verlaagde AHK minstverdienende partner leidt tot een totaal inkomen dat lager is dan de bijstandsnorm. Er kan dan een beroep worden gedaan op een aanvulling vanuit de WWB. Tarief 1 e schijf inkomstenbelasting omlaag: De hoogte van de belastingheffing & premies volksverzekeringen op het laagste niveau is iets gedaald. Daardoor is er bij parttimewerk of lage uitkeringsinkomensten pas bij een hoger bedrag aan inkomen bij de meestverdienende bijstandsklant de mogelijkheid om een beroep te doen op de AHK minstverdienende 500 (2013: 470) AOW leeftijd omhoog: Vanaf wordt de AOW leeftijd 65 plus 2 maanden. Aandachtspunten bij heffingskortingen 2013 en daarvoor: Fiscaal partnerschap: (vanaf 2012) AHK minstverdienende kan (vanaf 2012) ook verstrekt worden aan samenwonenden, indien er zorg is voor een kind (- 18) van een van hen beiden. De AHK minstverdienende partner wordt (vanaf 2012) ook afgebouwd voor: a de minstverdienende partner geboren van tot en b de minstverdienende partner met een kind van dat jonger dan 6 jaar is bij het begin van het kalenderjaar en dat in de huishouding verblijft. In 2011 hadden deze twee groepen nog een volledige AHK minstverdienende partner. Er ontstaan daardoor vier groepen met een qua hoogte verschillend recht op AHK. Voor de 2013: A Minstverdienende partners geboren voor per jaar B Minstverdienende partners geboren tussen en per jaar C Minstverdienende die zorgt voor een kind dat per 1-1- van het jaar jonger is dan 6 jaar 1468 per jaar D Minstverdienende partners geboren na (zonder kind -6 jaar) 1335 per jaar I.t.t. de WWB kan fiscaal partnerschap ook bestaan tussen een ouder en een kind van 27 jaar of ouder, indien er aan de gebruikelijke voorwaarden voor samenwonenden wordt voldaan. (bijvoorbeeld omdat er een notarieel samenlevingscontract is opgesteld tussen dochter en vader) Alleenstaande ouders: (vanaf 2012 en volgende jaren) De alleenstaande ouder die na huwelijk of geregistreerd partnerschap duurzaam gescheiden leeft, blijft fiscaal partner. Dat blijft zo totdat zij/hij aan de volgende twee voorwaarden voldoet: A zij staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in het GBA en B zij heeft een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter 4

5 Pas nadat er voldaan is aan beide voorwaarden kan er recht zijn op de alleenstaande ouderkorting De alleenstaande ouderkorting (AOK) kent (vanaf 2012) een andere leeftijdgrens: er kan een beroep op worden gedaan, zolang het jongste kind op 1 januari van het kalenderjaar jonger dan 18 jaar is (Dit was 27 jaar). (2013: geboren na 31 december 1984) Voorwaarde voor de alleenstaande ouderkorting in 2012 is het voeren van een huishouding met geen ander dan kinderen, waarvan de jongste bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dat betekent dat er ook meerderjarige kinderen (ongeacht de leeftijd, dit was voorheen beperkt tot kinderen met een leeftijd tot 27 jaar) in het gezin kunnen verblijven waarmee ook de huishouding wordt gevoerd. Dit betekent dat er recht kan zijn op een AOK bij de fiscus terwijl de moeder met een kind onder de 18 en een kind boven de 18, vanuit de WWB wordt aangemerkt als een gezin. Voorwaarde voor de AOK is dat je een (zelfstandige) huishouding voert. (de huurder of eigenaar kan wel voor de AOK en AAOK in aanmerking komen, de onderhuurder niet) 5

6 Aandachtspunt fiscaal partnerschap (vanaf 2011 en volgende jaren) Inleiding Het begrip fiscaal partner is vanaf gewijzigd en wijkt nog meer af van het begrip gezamenlijke huishouding binnen de WWB. In de volgende pagina wordt u geïnformeerd over de hoofdzaken. De wijziging treft vooral samenwonenden en een beperktere mogelijkheid om voor de AHK minstverdienende in aanmerking te komen. De nieuwe regels over fiscaal partnerschap: Burgers zijn vanaf 2011 fiscaal partner als zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1 Gehuwd 2 Geregistreerd partner 3 Samenwonenden worden aangemerkt als fiscale partners, als zij ingeschreven zijn op hetzelfde adres bij het GBA en voldoen aan een van de volgende voorwaarden: a Samen een kind hebben b Een van hen heeft het kind van de ander erkend c Een van de partners heeft een kind onder de 18 jaar d Bij het pensioenfonds is de partner aangemeld als pensioenpartner e De partners zijn gezamenlijk eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is f Een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben (alleen voor meerderjarigen) Dit betekent dat iemand die alleen maar samenwonend is met een partner vanaf niet meer aangemerkt kan worden als een fiscale partner en daardoor ook niet meer in aanmerking kan komen voor de AHK minstverdienende (of het (vrijelijk) verdelen van fiscale aftrekposten over beide partners) AHK minstverdienende voor fiscale partners: Om voor de uitbetaling van de AHK in aanmerking te komen, moet iemand in een kalenderjaar langer dan 6 maanden fiscaal partner zijn. Wanneer begint het fiscale partnerschap? Huwelijk/geregistreerd partnerschap. Vanaf datum huwelijk/registratie. (enkel criterium) Eerdere inschrijving op hetzelfde adres (GBA) in het lopende jaar vervroegt het fiscale partnerschap Persoonlijke situatie Periode fiscale partner De klant is heel 2011 gehuwd of geregistreerd partner Heel 2011 De klant trouwt per 1 december 2011 of gaat een geregistreerd partnerschap aan. Het stel staat daarvoor vanaf 1 augustus 2011 al samen op hetzelfde adres ingeschreven De klant trouwt per 10 oktober 2011 en stond daarvoor nog niet ingeschreven op hetzelfde adres Vanaf de datum inschrijving bij de gemeente op het gezamenlijke adres. In dit geval dus per 1 augustus 2011 Vanaf de datum van het huwelijk: 10 oktober 2011 De klant trouwt / registreert per 1 december Het stel Vanaf de datum huwelijk/ geregistreerd partnerschap 1 staat in 2011 nog niet op hetzelfde adres ingeschreven december 2011 Samenwonen. Vanaf de datum dat de partners op hetzelfde adres staan ingeschreven en zij voldoen aan voorwaarden van het fiscaal partnerschap (dubbele criterium). Eerdere inschrijving op hetzelfde adres(gba) in het lopende jaar vervroegt het fiscale partnerschap De klant woont samen en is volgende regels een fiscaal Heel 2011 partner (er is bijvoorbeeld een gezamenlijk kind (zie 3 ). Zij staan heel 2011 samen op hetzelfde adres ingeschreven. De klant wordt in de loop van 2011 fiscaal partner door te voldoen aan een van de voorwaarden (zie 3) Zij staan heel 2011 op hetzelfde adres ingeschreven De klant wordt voldoet aan een van de criteria onder 3. Er is bijvoorbeeld een melding geweest bij het pensioenfonds per 1 oktober. Zij staan vanaf 1 mei in het lopende jaar op hetzelfde adres ingeschreven in het GBA De klant bevalt per 1 mei. Haar vriend woont dan op zichzelf. Per 1 augustus trekt hij bij haar in. Heel 2011 Vanaf de datum inschrijving gemeente: 1 mei (misschien kan deze klant nog net voldoen aan het AHKminstverdienende criterium: 6 maanden) Zij worden vanaf 1 augustus aangemerkt als fiscale partners. (deze klant zal dit jaar niet voldoen aan het AHK minstverdienende criterium) 6

7 Einde fiscaal partnerschap: Huwelijk/geregistreerd partnerschap. Bij gehuwden eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat de advocaat het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend bij de rechtbank en de gehuwden niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Bij geregistreerde partners eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat de beëindiging van het geregistreerde partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand en niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven* Persoonlijke situatie Periode fiscale partner De klant verzoek om een scheiding of een scheiding van tafel en bed. De klant staat al niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf datum opsturen echtscheidingsverzoek door de advocaat De klant beëindigt zijn geregistreerd partnerschap. Hij staat daarvoor al niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf de datum beëindiging geregistreerd partnerschap adres bij de burgerlijke stand* De klant vraagt om een scheiding of beëindigt zijn geregistreerd partnerschap. Hij staat daarna nog enige tijd ingeschreven op hetzelfde adres. Vanaf datum uitschrijving uit het (gezamenlijke) adres van de gemeente Samenwonen. Bij ongehuwde samenwonenden eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat zij niet meer ingeschreven staan op hetzelfde adres van de gemeente of als er niet meer aan de aanvullende eisen wordt voldaan De klant staat in de loop van 2011 niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf datum uitschrijving adres bij de gemeente Klant woont samen in de gezamenlijke eigen woning met haar vriend. De woning wordt verkocht per 1 oktober Het stel gaat in een gezamenlijke huurwoning woning Vanaf de datum dat de woning verkocht is voldoen zij niet meer aan objectieve eisen voor het fiscale partnerschap Het fiscaal partnerschap eindigt per 1 oktober Mogelijk kan er dit jaar nog gebruik worden gemaakt van de AHK minstverdienende (6 maanden of langer fiscale partners) in 2012 is dat niet meer het geval * T.a.v. het geregistreerd partnerschap is nog een vraag in onderzoek wanneer het geregistreerd partnerschap eindigt. A Op basis van de AWR ben je geen fiscaal partner meer als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de burgerlijke stand is ingeschreven B Tweede mogelijkheid is dat het fiscaal partnerschap eindigt als er een verzoek aan de rechter is gedaan (conform het einde van het fiscaal partnerschap bij een huwelijk.) 7

8 Begin en einde fiscaal partnerschap Jaargang(en): Themas: Fiscaal partnerschap. Als u in de loop van 2012 fiscale partner wordt van iemand, doordat u bijv. samen een kind krijgt, dan begint uw fiscaal partnerschap in 2012 op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de GBA. Voor 2012 en latere jaren blijft u dan wel fiscale partner van elkaar, tenzij u niet langer ingeschreven staat op hetzelfde woonadres in de GBA. Het fiscaal partnerschap eindigt: Als u getrouwd bent: vanaf het moment dat de advocaat het verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechtbank en u niet meer allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de GBA. Als u geregistreerd partner bent: vanaf het moment dat de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand en u niet meer allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de GBA. Als u ongehuwd samenwoont: vanaf de datum van uitschrijving van het adres bij de GBA. Bij overlijden. Overlijden In het jaar van overlijden, bent u slechts een deel van het jaar fiscale partners, nl. tot de dag van overlijden. U kunt kiezen voor vollejaarspartnerschap, om de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen te kunnen verdelen. Duurzaam gescheiden Bij de regeling van het fiscaal partnerschap 2011 was het aanvankelijk de bedoeling om aan de situatie van duurzaam gescheiden leven geen betekenis meer toe te kennen voor de inkomstenbelasting. Van duurzaam gescheiden leven is sprake als u niet meer in gezinsverband met uw echtgenoot samenwoont, ieder een afzonderlijk leven leidt, en die situatie is niet tijdelijk bedoeld. Dat bleek in de praktijk tot ongewenste gevolgen te leiden, waardoor in een aantal gevallen de toestand van duurzaam gescheiden leven nog wel een rol speelt. Niet genoeg kan worden benadrukt, dat duurzaam gescheiden geen rol meer speelt in de regeling van fiscaal partnerschap. Daarnaast zijn er andere regelingen, waarin de ongewenste gevolgen van het vervallen van het begrip duurzaam gescheiden, zijn gerepareerd. Duurzaam gescheiden speelt wel een rol in de volgende specifieke gevallen: Het recht op aftrek eigenwoningrente voor de vertrekkende partner in het kader van de echtscheidingsregeling geldt niet alleen voor de ex-partner, maar ook voor de duurzaam gescheiden partner. De termijn van 2 jaar gaat lopen op het moment van de duurzame scheiding. Als de vertrekkende partner een eigen woning koopt als hij duurzaam gescheiden is, maar nog wel fiscale partner is volgens de regels, zou er slechts voor één woning aftrek eigenwoningrente zijn voor de fiscale partners. Ook voor deze situatie is een uitzondering gemaakt: ook bij duurzaam gescheiden leven is voor beide woningen aftrek eigenwoningrente mogelijk. Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen zijn niet alleen aftrekbaar als u gescheiden bent, maar ook als u duurzaam gescheiden leeft. Bedenk ook dat duurzaam gescheiden leven bij Toeslagen als criterium is blijven bestaan. 8

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene Belastingscan 2014: Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers via de werkgever/uitkeringsinstantie:

Nadere informatie

Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4)

Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4) Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4) Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Met ingang van 1 januari 2015 is de norm van een alleenstaande ouder gelijk aan de norm van een alleenstaande. Alleenstaande ouders

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

FACTSHEET TOESLAGEN 1

FACTSHEET TOESLAGEN 1 FACTSHEET TOESLAGEN 1 Inleiding Een scheiding heeft meestal gevolgen voor het recht op en de hoogte van toeslagen. Om u hiervan een beeld te geven, hebben wij voor u de voorwaarden voor alle verschillende

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW;

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van de compensatie van personen die

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Wijzigingen kindregelingen per 2015

Wijzigingen kindregelingen per 2015 05/10/14 Wijzigingen kindregelingen per 2015 De kindregelingen die gelden in 2013 en 2014 zullen in 2015 gaan veranderen, van de 11 kindregelingen gaan we over naar 4 kindregelingen. De elf regelingen

Nadere informatie

Stimulansz, maart 2010. Handreiking Bijstand en belastingen 2010

Stimulansz, maart 2010. Handreiking Bijstand en belastingen 2010 Stimulansz, maart 2010 Handreiking Bijstand en belastingen 2010 Colofon Uitgave Stichting Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)2982800 F (030)2982801 www.stimulansz.nl info@stimulansz.nl Projectleiding

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN H.Th.P. van Houdt MFP CP, Certified Financial Planner Nederlandsche Planners Associatie B.V. Dit is het eerste deel van een

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Partij Piet Zaak Piet - Marie - pal met T Berekend per 06-01-2018 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens jaaropgaaf 33.000 33.000 Inkomsten

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2014 Partij Bas Zaak Bas - Ingrid - met T Berekend per 01-07-2014 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens jaaropgaaf

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2015 Partij Jan Zaak Jan - Anne - met T jan zonder T anne Berekend per 01-01-2015 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2015 Partij Jan Zaak Jan - Anne - zonder T jan zonder T anne Berekend per 01-01-2015 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 125382 22 december 2015 Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 Het college van de gemeente Heemstede; gelet op artikel

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Beleidsregels alleenstaande ouders De Friese Meren. de Beleidsregels alleenstaande ouders De Friese Meren vast te stellen:

Beleidsregels alleenstaande ouders De Friese Meren. de Beleidsregels alleenstaande ouders De Friese Meren vast te stellen: CVDR Officiële uitgave van De Fryske Marren. Nr. CVDR357578_1 25 juli 2017 Beleidsregels alleenstaande ouders De Friese Meren Collegebesluit 8 december 2014 Nummer: 45882 Het college van De Friese Meren

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2011 vastgesteld op 1.424,40 per maand. In verband hiermee zal het netto

Nadere informatie