L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d"

Transcriptie

1 7 e jaargang - nummer 2 - november 2008 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d K e r k e n g a a n n a d e n k e n o v e r h u n r e l i g i e u s e r f g o e d. S t r a t e g i s c h P l a n v o o r R e l i g i e u s E r f g o e d i n a a n t o c h t L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d Op 18 december zal prof. dr. Nico Nelissen tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van het Religieus Erfgoed aan minister Plasterk het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed aanbieden. Wij praten al vast met Nelissen over dit plan. Professor Nelissen woont afwisselend in Nijmegen en Maastricht. In die laatste stad bezoeken we hem. Hij woont daar tegenover de nieuwe bibliotheek en het Derlon Theater. Een nieuwbouwgebied, de Ceramique, pal tegenover de eeuwenoude stad en daarmee door een nieuwe wandelbrug verbonden. We verlaten zijn huis en steken de brug over. Hij wijst de kerktorens aan en vertelt over hun geschiedenis, waarbij hij grossiert in feiten en jaartallen. Op de andere oever aangekomen, geeft hij aan onder welke huizen nog restanten van het Romeinse castellum te vinden zijn. Dan slaan we linksaf, de stad in, naar de kapel van de 'Sterre der Zee': Maak hier maar een foto van mij. Niet stil zitten Zijn geliefde Maastricht, waar hij 65 jaar geleden geboren werd en waar hij nu weer neergestreken is. Een stad die hij nooit echt verliet. Veertig jaar lang doceerde Nelissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, eerst sociologie en daarna bestuurskunde en beleidswetenschappen. In diezelfde periode gaf hij daarnaast 26 jaar lang avondcolleges aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht. Nu is hij met emeritaat, maar hij zit bepaald niet stil. Hij is voorzitter van de Welstands- en Monumenten commissie in Maastricht, vervult diezelfde functie

2 H e t m e e s t b e l a n g w e k k e n d e i s d a t d e g e f r a g m e n t e e r d e k e n n i s o p d i t g e b i e d n u u i t m o n d t i n e e n u n i f o r m d o c u m e n t. in Den Bosch, is voorzitter van het Architectuurcentrum Nijmegen, en adviseur van talrijke clubs, die zich bezig houden met monumenten, welstand en stadsontwikkeling en is nu bovendien auteur van het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed. Ik kom uit een gezin met een klassiek arbeidsethos, geeft hij als verklaring voor zijn werkzaam leven. Wetgeving monumentenzorg Wanneer noemen we een gebouw een monument? Het begrip monument is aan permanente evolutie onderhevig. Vroeger letten we alleen op de grote gebouwen van lange tijd terug: kerken, kastelen, stadhuizen. Later werd bij de aanwijzing van monumenten ook aandacht besteed aan gewone woonhuizen en aan op objecten van tamelijk jonge datum, zoals fabrieken, banken, watertorens en bijvoorbeeld benzinestations. Bovendien is er een verschuiving opgetreden van individuele objecten naar ensembles. Pas in het begin van de twintigste eeuw werd het initiatief genomen om te komen tot een inventarisatie van de Nederlandse monumenten. Toen werd de regel gehanteerd, dat een gebouw minstens 50 jaar oud moest zijn. In 1961 kwam er eindelijk een monumentenwet. Het mooie van die wet was, dat er door het Rijk ook beschermde stads- en dorpsgezichten konden worden aangewezen. Zo zijn er in de daarop volgende jaren honderden aangewezen. Monumentenzorg was toen een rijkszaak en een rijkstaak. In 1988 werd de nieuwe monumentenwet van kracht. In het kader van de decentralisatie kregen gemeenten daarin een belangrijke rol toegewezen in de zorg voor monumenten. Zo kregen zij (onder voorwaarden) de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen voor het wijzigen van monumenten. Wat is het belangrijkste monument van Nederland? Moeilijk te zeggen, maar naar mijn mening is dat de Onze Lieve Vrouwe Basiliek hier in Maastricht, één van de oudste gebouwen in Nederland: de vroegste delen van de huidige kerk stammen uit de 11 e eeuw. En welk monument spreekt u persoonlijk het meest aan? Ik vind vestingwerken heel boeiend, zoals je die vindt in Naarden, Zaltbommel, Woudrichem, Heusden, Zwolle, Deventer, Boertange, Breda, Middelburg en natuurlijk ook in Maastricht. Gaat Nederland goed om met zijn monumenten? Ja. Nederland wordt in dit opzicht vaak als gidsland gezien. In vergelijking met omringende landen staan in ons land ook relatief veel gebouwen op de monumentenlijst. Blijft het aantal monumenten groeien? Uiteindelijk wel, want de architectuur blijft zich ontwikkelen en er zullen steeds weer voorbeelden van nieuwe architectuurstijlen beschermd worden. De vraag is echter of die bescherming alleen door het Rijk plaatsvindt, of dat in de toekomst vooral gemeenten tot bescherming van monumenten zullen overgaan. In de negentiger jaren is het monumentenbezit uit de periode geïnventariseerd, de zogeheten jongere bouwkunst en stedenbouw. Van de geselecteerde gebouwen hebben er enkele duizenden de monumentenlijst gehaald. Daarbij zaten veel nieuwere bouwstijlen, zoals alle neo-stijlen, art nouveau, jugendstil, de Delftse school, de Amsterdamse school, Het Nieuwe Bouwen enzovoort. Religieus erfgoed 2008 is het Jaar van het Religieus Erfgoed. Wat is religieus erfgoed? Dat moet je breed zien. Niet alleen kerken en kloosters, maar ook synagogen, moskeeën en tempels. Bovendien gaat het niet alleen om het gebouwd erfgoed, maar ook om het roerend erfgoed, zoals textilia, zilverwerk, lichtkronen, bisschopsstaven, kelken; kortom tienduizenden voorwerpen. Als gevolg van de secularisatie komen kerkgebouwen leeg te staan. Tussen nu en tien jaar zullen naar verwachting tot religieuze gebouwen hun functie verliezen. Die moeten herbestemd worden en een nieuwe functie krijgen, die passend en waardig is. En wat gaan we doen met de circa objecten die in deze zelfde periode overbodig worden? Gaan we ze verkopen, hergebruiken, omsmelten, in vitrines leggen, in musea bewaren? Daar moeten we over nadenken en passende maatregelen nemen. Wat het monumentenb eleid b etreft, i s Nederland een g id sland.

3 Strategisch plan Welke rol speelt dat Strategisch Plan daarin? Het meest belangwekkende is, dat bij het opstellen van het Strategisch Plan de gefragmenteerde kennis die in onze samenleving op dit gebied aanwezig is, bij elkaar is gebracht en is uitgemond in een document dat door alle partijen wordt gedragen. Vertegenwoordigers van de monotheïstische godsdiensten zijn bij de totstandkoming van dit document betrokken. Je ziet nu ook dat bij de verschillende kerkgenootschappen over hun religieus erfgoed wordt nagedacht. Met dat vliegwiel-effect ben ik erg blij. Wat gaat u op 18 december tegen de minister zeggen? Dat de overheid actief en creatief moet bijdragen aan het behoud van ons religieus erfgoed. In de eerste plaats door een goede diagnostiek, zodat we concreet boven water krijgen om welke gebouwen en roerende zaken het gaat. In de tweede plaats door goede informatie en educatie te verzorgen om de mensen bewust te maken van de waarde en de schoonheid van ons religieus erfgoed. En verder moet ook de financiering en de instandhouding van dat erfgoed geregeld worden. Het Jaar van het Religieus Erfgoed loopt ten einde, maar het echte werk begint pas daarna! TI P Zorg voor goed sleutelbeheer en zorg dat (reserve) sleutels buiten het bereik van bezoekers blijven. N i e u w b i j D o n a t u s Pe r s o o n l i j k e o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g Donatus kent al jaren een collectieve ongevallenverzekering, die instellingen en kerkbesturen kunnen afsluiten voor hun vrijwilligers of personeel. Voortdurend wordt echter gevraagd naar een persoonlijke of een gezinsongevallenverzekering. Dit product voeren wij vanaf heden. Donatus zelf is risicodrager, dat betekent dat wij de voordelen van de collectieve polis ook voor deze persoonlijke of gezinsverzekering kunnen hanteren. Ons tarief is eenvoudig en houdt geen rekening met het beroep van de verzekerden. De premie voor een gezin is slechts 25% hoger dan de premie voor één persoon. Een kerkbestuur kan ook een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld het kostersechtpaar. Het kerkbestuur is dan verzekeringnemer en betaalt de premie, het kostersechtpaar is de verzekerde. De voordelen van de ongevallenverzekering van Donatus op een rij: eenvoudige tariefstelling geen leeftijdsbeperking hoge uitkeringen voor functieverlies van bepaalde ledematen of organen, geldt ook voor whiplash extra uitkering van geen toeslagen voor gevaarlijke beroepen de toeslag voor een gezin bedraagt slechts 25% D e f i n a n c i ë l e c r i s i s e n D o n a t u s DI R ECTI E Overal kom je momenteel de woorden financiële crisis tegen. Het begon in de Verenigde Staten waar jarenlang hypotheekleningen werden verstrekt aan mensen die de daaraan verbonden kosten niet (meer) konden opbrengen. Betrokken banken hebben deze leningen, verpakt in ingewikkelde constructies, doorverkocht aan onder meer Europese banken. En zo raakte het financiële systeem wereldwijd besmet. Het is nog niet te overzien welke economische gevolgen dit uiteindelijk zal hebben. Wel zien we dat alom banken worden ondersteund door de Staat. Ook particuliere spaarders worden tot op zekere hoogte door de Staat beschermd. Dat geldt niet voor (particuliere) beleggers. Donatus staat, zoals alle financiële dienstverleners, onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dat geldt in het bijzonder voor de solvabiliteit. In geval van schade moet Donatus immers onverkort aan haar verplichtingen (kunnen) voldoen. Qua solvabiliteit neemt Donatus al jarenlang een vooraanstaande positie in te midden van de Nederlandse schadeverzekeraars. Het vermogen van Donatus is belegd overeenkomstig de regels van het door de DNB goedgekeurde beleggingsstatuut. Door de financiële crisis zijn deze beleggingen in waarde gedaald. De invloed daarvan zal ongetwijfeld het jaarresultaat van Donatus negatief beïnvloeden. Op dit moment is niet te voorspellen in welke mate. We gaan echter nog steeds uit van een positief resultaat voor dit jaar. Dat deze ontwikkelingen per saldo van invloed zullen zijn op de omvang van de premierestitutie over 2008, moge duidelijk zijn. Laten we hopen dat de beurzen zich de komende periode zullen herstellen. Per januari 2009 treden wij af als bestuurders van Donatus. Wij hebben een periode mogen meemaken waarin het bedrijf zich voorspoedig heeft ontwikkeld. Wij wensen onze opvolgers, de heren drs. A.G.F.J. van der Voorn en S. Kadijk, veel succes toe bij het verder leiden van dit prachtige bedrijf. Langs deze weg danken wij u voor het vertrouwen dat wij van u kregen en de arbeidsvreugde die ons al die jaren ten deel is gevallen. J. J.W. M. H e r m a n s L. H. M. van Zutphen ( rechts) 3

4 E v e n v o o r s t e l l e n Op 1 juli 2008 is mevrouw Ans Donkerde Groot (39) in dienst gekomen om post- en archiefwerkzaamheden te verrichten. Ans Donker was hiervoor al ruim een half jaar werkzaam bij Donatus, maar dan via een uitzendbureau. M a a k g e b r u i k v a n h e r b o u w w a a r d e m e t e r I s m i j n h u i s g o e d v e r z e k e r d? De vraag of uw woonhuis goed verzekerd is, hangt af van twee zaken. In de eerste plaats van de verzekerde waarde en in de tweede plaats van de polisvoorwaarden. U dient de herbouwwaarde te verzekeren, niet de WOZof de verkoopwaarde. Stel, uw woonhuis gaat geheel in vlammen op, welk bedrag heeft u dan nodig om de woning te herbouwen? Het antwoord op die vraag behoort de verzekerde som te zijn. Elk jaar passen wij die verzekerde som aan door middel van een index. De index is echter een gemiddelde en kan afwijken van de werkelijke waardestijging of -daling. Daarom adviseren wij u om gebruik te maken van onze herbouwwaardemeter. Vult u deze correct in, dan garandeert Donatus dat u volledig schadeloos wordt gesteld. Zo nodig zelfs boven de verzekerde som. Steeds meer mensen verzekeren ook hun fundamenten. Terecht, want ook fundamenten kunnen beschadigd raken bij ontploffing en extreme hitte. Daarnaast moeten bij sommige schades de fundamenten verwijderd worden. Vergeet ook de erfafscheidingen en de bijgebouwtjes niet. Donatus kent voor particulieren de uitgebreide woonhuisverzekering. Dit jaar hebben wij aparte voorwaarden ontwikkeld voor monumenten. Indien u een monument bewoont, adviseren wij u om uw polis te laten omzetten op de condities van de monumentenverzekering. Zo hebt u een optimale dekking. N i e u w b i j D o n a t u s G r a t i s m i l i e u s c h a d e d e k k i n g v o o r p a r t i c u l i e re n De MilieuSchadeVerzekering (MSV) voor kerken, ontwikkeld door Donatus in samenwerking met Fortis Verzekeringen, is een groot succes. Ruim 450 kerkbesturen hebben een MSV afgesloten. Wij hebben Fortis bereid gevonden ook dekking te bieden voor onze klanten met een woonhuisverzekering. Locale overheden maken steeds meer gebruik van hun bevoegdheid om bestuursdwang uit te oefenen. Ook zonder aansprakelijkheid kunt u geconfronteerd worden met opruimings- en saneringskosten die de overheid doorbelast. Milieuschade De woonhuisverzekering van Donatus biedt dekking voor saneringskosten (artikel 2F). Dit is echter een beperkte dekking. De saneringskosten zijn alleen verzekerd indien sprake is van een in de polis genoemd evenement, op uw eigen locatie. Met de uitbreiding die Donatus samen met Fortis Verzekeringen realiseert, vallen ook inkomende milieuschade en milieuschade die verzekerde veroorzaakt bij derden onder uw verzekering. Daarnaast biedt Donatus een dekking voor saneringskosten tot maximaal 15% van de verzekerde som. Indien dit bedrag niet toereikend is, financiert Fortis het resterende bedrag. Vanwege het grote belang van deze dekking heeft Donatus besloten om deze op alle woonhuisverzekeringen gratis toe te voegen. Dit doen wij door op woonhuispolissen een clausule te plaatsen waarin de dekking van Fortis van kracht wordt verklaard zonder hiervoor een premietoeslag in rekening te brengen. Voorbeeld: Uw buren bakken patat in een schuurtje, dat volstaat met chemicaliën. De vlam slaat in de pan en er breekt brand uit. Een deel van de vrijgekomen asbest komt in uw tuin terecht. Ook wordt uw tuin besmeurd met vervuild bluswater. Donatus vergoedt geen saneringskosten op grond van uw eigen woonhuispolis, er is immers geen sprake van brand van uw eigendommen. De MSV vergoedt de opruimings- en saneringskosten wel, ongeacht of uw buren aansprakelijk zijn.

5 Jo Hermans en Louis van Zutphen (rechts): "Onze opvolgers kunnen met optimisme de toekomst in." T r o u w e b e s t u u r d e r s V a n Z u t p h e n e n H e r m a n s z w a a i e n a f " I n d e z e n i c h e m a r k t h e b b e n w e e c h t w a t t e b i e d e n " Sinds 1986 en 1991 vormen respectievelijk Louis van Zutphen en Jo Hermans de directie van Donatus. Eind dit jaar dragen ze hun functies over aan Simon Kadijk en Alphons van der Voorn. Een goed moment om met beide heren terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Het zijn hectische tijden. Zullen we eerst even kijken wat de beurs doet? vraagt Van Zutphen, als hij het kantoor van Hermans binnenwandelt. Nee, laten we beginnen met het interview, antwoordt Hermans. dat lijkt me beter voor ons humeur. Daar gaan we dan. Wat deed u voordat u bij Donatus aan de slag ging? Z: Ik heb onder andere bij Bovemij en Interpolis gewerkt. Ik zit dus m n hele leven al in de verzekeringen. H: Dat geldt voor mij ook, ik kan bij wijze van spreken niets anders. We kenden elkaar van Bovemij, waar ik ook gewerkt heb. Van Zutphen tipte mij, dat hier een directiefunctie ontstond. Wat was de grootste verandering in de afgelopen jaren? Z: Op de werkvloer zelf is enorm veel veranderd. Toen ik hier kwam, was er een afdeling met typistes, die niets anders deden dan data verwerken en archiveren. Dankzij de automatisering is onze manier van werken compleet veranderd. H: Doordat al het eenvoudige administratiewerk wegviel, konden we ons veel meer op de kwaliteit en de inhoud van onze producten concentreren. Z: Klopt, in feite heeft de automatisering indirect gezorgd voor de upgrading van onze dienstverlening. Onze mensen hoeven geen dom werk meer te doen. Wat gaf u de meeste voldoening in uw werk? H: Dat we toch nog kans hebben gezien te groeien in een krimpende markt, want het kerkenbestand loopt terug. En dat zonder hoge risico s binnen te halen! Het gaat niet om kwantiteit, maar om de kwaliteit van de risico s die je dekt. Z: We zitten in een nichemarkt, maar daar hebben we ook echt

6 " We h e b b e n k a n s g e z i e n t e g r o e i e n i n e e n k r i m p e n d e m a r k t." wat te bieden. En dat geldt ook voor de monumentenmarkt, waarop we ons gaan begeven. De expertise die we hebben opgebouwd in het verzekeren van monumentale kerkgebouwen, is voor die markt ook buitengewoon interessant. Daarbij moet je denken aan kastelen, grachtenpanden, buitenhuizen, landgoederen, dat soort objecten. En waar denkt u met minder plezier aan terug? Z: We hebben pogingen gedaan om samen te gaan werken met buitenlandse kerkenverzekeraars. Dat is niet gelukt. H: Of ze vonden ons niet interessant genoeg, omdat we in hun ogen te klein waren, of we pasten niet goed bij elkaar, omdat wij een gespecialiseerde kerkenverzekeraar zijn, terwijl buitenlandse maatschappijen vaak een veel groter verzekeringspakket hebben met een bescheiden kerkenpoot." Het kerkelijk leven kalft af. Betekent dit ook een kentering voor de omvang van Donatus? Z: Zoals ik al eerder zei: we groeien nog steeds. Zelf had ik al eerder een daling van het aantal verzekerde objecten verwacht, maar dat komt natuurlijk wel. H: Intern is bij ons veel veranderd. We zijn geen katholiek clubje meer, maar een verzekeraar. Steeds meer protestantse kerken verzekeren bij ons. In de zestiger jaren kwamen de hervormden erbij, doordat we hun verzekeringsportefeuille Storm en Brand overnamen. Maar ook kleinere denominaties zien de voordelen van het verzekeren bij een specialist. De doopsgezinden kwamen op eigen initiatief naar ons toe; van de 250 kerkgebouwen van de vrijgemaakt-gereformeerden verzekeren we er nu al 175. Welk komisch voorval zult u nooit vergeten? Z: We hadden eens een schadegeval, waarbij een vrij kostbaar beeld uit een pastorie was gestolen. We keerden daar gulden voor uit. Een heel bedrag in die tijd. Maar gelukkig werd het beeld teruggevonden door de politie. Dus belde ik meneer pastoor op, met de boodschap dat zijn beeld terecht was. Toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn; hij wilde er graag een nachtje over slapen. De volgende dag belde hij terug met de mededeling, dat we het beeld wel mochten houden. Bij het idee dat het dievengilde mogelijk opnieuw de pastorie zou bezoeken, kon hij niet meer rustig slapen. Waarschijnlijk had hij het geld al opgemaakt aan andere zaken. We hebben het beeld toen via een kunsthandelaar verkocht. H: Ik kan me niet zo gauw een concreet voorval herinneren, maar ik denk wel met plezier terug aan hoe hier in huis ontzettend veel veranderd is. In mijn beginperiode werd er in de bestuursvergadering volop gerookt en geborreld. De laatste jeneverfles heeft nog een jaar of zes, zeven in de koelkast gestaan. Z: Ja, en na een bestuursvergadering gingen we altijd mee uit eten en werden er standaard Hajenius-sigaren gepresenteerd. Al met al zijn we uitgegroeid tot een professionele verzekeraar met personeel van uitstekende kwaliteit. Met deze maatschappij kunnen onze opvolgers met optimisme de toekomst in." Wo n e n i n e e n m o n u m e n t We vroegen prof. Nico Nelissen, die elders in deze nieuwsbrief geïnterviewd wordt, of hij nog tips heeft voor mensen die overwegen in een monumentaal pand te gaan wonen. "In de eerste plaats: realiseer je in welke omgeving je gaat wonen. Monumentale woonhuizen liggen vaak in binnensteden. Het is er vaak druk en historische binnensteden zijn geregeld het decor voor evenementen. In de derde plaats: ook het interieur hoort bij het monumentale karakter van een pand, zoals de indeling, de entreedeur, trappen, schoorstenen, keldergewelven en ornamenten. Wees heel terughoudend met aanpassingen, want daarmee tast je het monument zelf aan, wat tot onherstelbare schade en daardoor ook tot waardevermindering kan leiden. En in vierde plaats nog iets positiefs: voor het verbeteren of het in stand houden van een woonhuis dat, rijksmonument is, kan gebruik worden gemaakt van bestaande fiscale regelingen." In de tweede plaats: je kunt en mag niet zomaar aanpassingen aanbrengen; het monument zelf vormt altijd het uitgangspunt. Als je dat niet wilt, moet je voor nieuwbouw kiezen, want dan kun je een pand helemaal inrichten naar je eigen wensen.

7 Z e k e r h e i d b i j m o n u m e n t a l e s c h a d e Steeds meer eigenaren van monumenten weten de weg naar Donatus te vinden. Bij schade is het belangrijk dat monumenten in oorspronkelijke staat hersteld kunnen worden. De monumentenverzekering van Donatus biedt op dit punt een drietal oplossingen. Het restaureren en herstellen van monumenten is het werk van specialisten die gebruik maken van specifieke materialen en methoden. Uit onze ervaring met monumentale schades, blijkt dat de opstalindex hier geen rekening mee houdt. Na een aantal jaren kan een monument daardoor behoorlijk onderverzekerd zijn. Daarom hanteert Donatus voor kerken, orgels en monumentale panden een speciale index, die niet aan deze stijging voorbij gaat. Jaarlijks verhogen wij de opstalindex met 1,36%. Dat betekent over 10 jaar een correctie van bijna 15%. Daarnaast bieden wij een zogenaamde overdekking van 10%. Elke schade-uitkering verhogen wij met 10%, zodat onvoorziene en onverzekerde zaken niet ten laste komen van de verzekerde. De praktijk leert namelijk dat monumenteneigenaren bij het herstellen van schade graag andere wensen in één adem door willen realiseren. De aannemer of restaurateur kan dat dan gelijk meenemen. Ten slotte biedt onze monumentenverzekering een extra dekking voor voorzieningen en verbeteringen die op last van de overheid moeten worden aangebracht. Bijvoorbeeld een nooduitgang met stalen wenteltrap of de vernieuwing van een elektrische installatie. Met deze drie extra dekkingen geeft onze monumentenverzekering eigenaren zekerheid. De schadepenningen zijn voldoende om bij schade het herstel of de restauratie te laten uitvoeren. TI P Houd bij uw tuinaanleg en -onderhoud rekening met inbrekers. Beperk de hoogte van de begroeiing naast gebouwen, zodat inbrekers niet ongezien hun gang kunnen gaan. COLU M N G o e d k o o p i s d u u r k o o p De consumentenbond adviseert zo min mogelijk verzekeringen af te sluiten en vooral de goedkoopste te kiezen. Soms zegt een klant: Je kunt alles wel verzekeren. Anderen daarentegen besluiten niets te verzekeren. Deze redeneringen komen voort uit het idee dat alleen tastbare zaken geld waard zijn. Men is niet gewend om voor dienstverlening te betalen. Vandaar voldoende oproepen om met notarissen en makelaars te onderhandelen, maar geen om met schoenenverkopers of fietsenhandelaren te onderhandelen. Zekerheid Een ander misverstand is dat je premie voor niets betaalt, als er niets gebeurt. Bijvoorbeeld een reisverzekering voor een rondreis naar Australië. Een verzekering is een product, net als een fiets of een brood. Weliswaar geen tastbaar product, maar wel een product. Met een verzekering koop je namelijk zekerheid: financiële zekerheid. En die zekerheid heb je ook tijdens je rondreis. Het wonderlijke is dat je bij een verzekering wel naar de goedkoopste vraagt, maar dat je niet een schoenenwinkel binnenstapt en zegt: De goedkoopste herenschoen in maat 43 graag." Risico s Mijn advies is: begin vooraan. Welke risico s loop je en hoe kun je die risico s het beste beheersen? Dat kan door ze te vermijden. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen om je gebouw niet te verhuren. Een tweede mogelijkheid om risico s te beperken, is het nemen van preventieve maatregelen. Voor de risico s die overblijven, kun je dan kiezen of je die zelf wilt dragen of dat het beter is om ze tegen premiebetaling over te dragen aan een verzekeraar. Sommige kerkbesturen geven aan wegens geldgebrek de goedkoopste verzekering af te sluiten. Is dat verstandig? Je kunt als arm kerkbestuur wel kiezen voor alleen een dekking tegen brand, maar wat dan bij een grote inbraak? Er is immers geen geld. Is het juist voor verzekerden met weinig financiële middelen niet beter om uitgebreid te verzekeren? Dan betaal je elk jaar een vast bedrag in plaats van in een schadejaar veel en in een ander jaar weinig. Ik wens iedereen veel wijsheid toe bij deze besluitvorming. Simon Kadijk, Lid van de directie

8 O v e r s p a n n i n g, i n d u c t i e e n b l i k s e m In de polisvoorwaarden van Donatus zijn de gevolgen van blikseminslag verzekerd. Overspanning en inductie in woonhuizen zijn eveneens verzekerd. Voor overspanning en inductie in andere panden kennen wij bijzondere voorwaarden. Wij horen nog al eens dat de bliksem is ingeslagen in een telefoontoestel of een computer. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Bij zo n inslag blijft er weinig van uw computer of telefoon over. Ook kunnen elektronische apparaten beschadigen, wanneer de bliksem inslaat in uw omgeving of doordat er een verschil in spanning in de atmosfeer optreedt. We spreken dan van inductieschade. Panden zijn vaak beveiligd tegen blikseminslag door bliksemafleiders. Die bliksemafleiders kunnen samen met metalen onderdelen in het casco van het gebouw (zoals betonijzer) een zogenaamde kooi van Faraday vormen. Hierbij worden magnetische velden met inductiespanning opgewekt. De praktijk leert dat de bliksemafleider beschermt tegen blikseminslag, maar juist een verhoogde kans geeft op inductieschade in elektronische apparatuur. In de voorwaarden van Donatus is bepaald dat overspanning en inductie voor panden anders dan woonhuizen, gedekt is op voorwaarde dat de verzekerde voldoende beveiliging heeft aangebracht. Die zogenaamde potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging moeten dus zwaarder zijn wanneer het pand is voorzien van bliksemafleiders. Bent u voldoende beveiligd? Voor het antwoord op die vraag verwijst Donatus u naar de Nederlandse Praktijk Richtlijn: NPR 8110 klasse 2 en 3. Voor gebouwen zonder bliksemafleiding volstaat klasse 2. Gebouwen voorzien van een bliksemafleider, dienen te beveiligen volgens klasse 3. Het is nagenoeg onmogelijk om elk apparaat te beveiligen. Wij adviseren om in ieder geval telefooncentrales, oproepinstallaties en computerruimtes te beveiligen. Daar loopt u de grootste risico s; zowel schade door defecte apparatuur als schade door een verstoord bedrijfsproces. Uw installateur is op de hoogte van de NPR U kunt hem vragen in hoeverre uw installaties beveiligd zijn. Voor kerken geldt dat inductie en overspanning is gedekt indien er niet meer dan aan elektronische apparatuur aanwezig is per gebouw. Op de woonhuisverzekering is het risico van inductie volledig gedekt. R ayons Nick Fortezza Jan Westerbeek Donatus Dichterbij verschijnt enkele keren per jaar en wordt gratis toegezonden aan geïnteresseerden. Derk-Jan Baarda Rien Kop Chris van Eldik Peter Huvenaars Donatus Verzekeringen Hoff van Hollantlaan 8 Postbus AM Rosmalen tel fax Dick Collignon Patrick Schalken De Donatus buitendienstmedewerkers en de rayons waarin zij werkzaam zijn d o n a t u s v e r z e k e r i n g e n

B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d

B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d 8 e jaargang - nummer 1 - april 2009 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d E i g e n a r e n v a n m o n u m e

Nadere informatie

M e t v r a g e n v a n n u k i j k e n n a a r a n t w o o r d e n v a n t o e n. o u w d v e r z e k e r d

M e t v r a g e n v a n n u k i j k e n n a a r a n t w o o r d e n v a n t o e n. o u w d v e r z e k e r d 9 e jaargang - nummer 3 - november 2010 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten D o n a t u s p r o j e c t p a r t n e r v a n R e

Nadere informatie

Wi j z i j n e e n h e e l s a a i b e d r i j f

Wi j z i j n e e n h e e l s a a i b e d r i j f 9 e jaargang - nummer 2 - mei 2010 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten S K G - d i r e c t e u r T e u n C o p i e r : Wi j z i

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Donatus Dichterbij. Ik heb wel een traantje gelaten. Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe

Donatus Dichterbij. Ik heb wel een traantje gelaten. Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe 12 e jaargang - nummer 1 - maart 2013 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatus Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe Ik heb wel

Nadere informatie

bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond

bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond bulletin Hans Bakker Ondernemers en arbeidsrisico: de helft loopt onverzekerd rond Albert Molenaar Eigenaar Slijterij De Stient over Molenaar & Zwarthoed Sindy Hoekstra Administratieve duizendpoot blikt

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Wat hebben de spaarloonregeling, ziekteverzuim en de Wet PEMBA gemeen?

Wat hebben de spaarloonregeling, ziekteverzuim en de Wet PEMBA gemeen? Actueel nr 13 / november 2002 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Communicatie,

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

bulletin Kees Tuijp Vertrouwde dienstverlening met het M&Z Plan Jan Smit / Marco Sombroek NEN 3140, APK voor uw bedrijfspand

bulletin Kees Tuijp Vertrouwde dienstverlening met het M&Z Plan Jan Smit / Marco Sombroek NEN 3140, APK voor uw bedrijfspand bulletin Kees Tuijp Vertrouwde dienstverlening met het M&Z Plan Jan Smit / Marco Sombroek NEN 3140, APK voor uw bedrijfspand Gerard Günther Als privé en zakelijke klant over Molenaar & Zwarthoed Hein Molenaar

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie