L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d"

Transcriptie

1 7 e jaargang - nummer 2 - november 2008 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d K e r k e n g a a n n a d e n k e n o v e r h u n r e l i g i e u s e r f g o e d. S t r a t e g i s c h P l a n v o o r R e l i g i e u s E r f g o e d i n a a n t o c h t L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d Op 18 december zal prof. dr. Nico Nelissen tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van het Religieus Erfgoed aan minister Plasterk het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed aanbieden. Wij praten al vast met Nelissen over dit plan. Professor Nelissen woont afwisselend in Nijmegen en Maastricht. In die laatste stad bezoeken we hem. Hij woont daar tegenover de nieuwe bibliotheek en het Derlon Theater. Een nieuwbouwgebied, de Ceramique, pal tegenover de eeuwenoude stad en daarmee door een nieuwe wandelbrug verbonden. We verlaten zijn huis en steken de brug over. Hij wijst de kerktorens aan en vertelt over hun geschiedenis, waarbij hij grossiert in feiten en jaartallen. Op de andere oever aangekomen, geeft hij aan onder welke huizen nog restanten van het Romeinse castellum te vinden zijn. Dan slaan we linksaf, de stad in, naar de kapel van de 'Sterre der Zee': Maak hier maar een foto van mij. Niet stil zitten Zijn geliefde Maastricht, waar hij 65 jaar geleden geboren werd en waar hij nu weer neergestreken is. Een stad die hij nooit echt verliet. Veertig jaar lang doceerde Nelissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, eerst sociologie en daarna bestuurskunde en beleidswetenschappen. In diezelfde periode gaf hij daarnaast 26 jaar lang avondcolleges aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht. Nu is hij met emeritaat, maar hij zit bepaald niet stil. Hij is voorzitter van de Welstands- en Monumenten commissie in Maastricht, vervult diezelfde functie

2 H e t m e e s t b e l a n g w e k k e n d e i s d a t d e g e f r a g m e n t e e r d e k e n n i s o p d i t g e b i e d n u u i t m o n d t i n e e n u n i f o r m d o c u m e n t. in Den Bosch, is voorzitter van het Architectuurcentrum Nijmegen, en adviseur van talrijke clubs, die zich bezig houden met monumenten, welstand en stadsontwikkeling en is nu bovendien auteur van het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed. Ik kom uit een gezin met een klassiek arbeidsethos, geeft hij als verklaring voor zijn werkzaam leven. Wetgeving monumentenzorg Wanneer noemen we een gebouw een monument? Het begrip monument is aan permanente evolutie onderhevig. Vroeger letten we alleen op de grote gebouwen van lange tijd terug: kerken, kastelen, stadhuizen. Later werd bij de aanwijzing van monumenten ook aandacht besteed aan gewone woonhuizen en aan op objecten van tamelijk jonge datum, zoals fabrieken, banken, watertorens en bijvoorbeeld benzinestations. Bovendien is er een verschuiving opgetreden van individuele objecten naar ensembles. Pas in het begin van de twintigste eeuw werd het initiatief genomen om te komen tot een inventarisatie van de Nederlandse monumenten. Toen werd de regel gehanteerd, dat een gebouw minstens 50 jaar oud moest zijn. In 1961 kwam er eindelijk een monumentenwet. Het mooie van die wet was, dat er door het Rijk ook beschermde stads- en dorpsgezichten konden worden aangewezen. Zo zijn er in de daarop volgende jaren honderden aangewezen. Monumentenzorg was toen een rijkszaak en een rijkstaak. In 1988 werd de nieuwe monumentenwet van kracht. In het kader van de decentralisatie kregen gemeenten daarin een belangrijke rol toegewezen in de zorg voor monumenten. Zo kregen zij (onder voorwaarden) de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen voor het wijzigen van monumenten. Wat is het belangrijkste monument van Nederland? Moeilijk te zeggen, maar naar mijn mening is dat de Onze Lieve Vrouwe Basiliek hier in Maastricht, één van de oudste gebouwen in Nederland: de vroegste delen van de huidige kerk stammen uit de 11 e eeuw. En welk monument spreekt u persoonlijk het meest aan? Ik vind vestingwerken heel boeiend, zoals je die vindt in Naarden, Zaltbommel, Woudrichem, Heusden, Zwolle, Deventer, Boertange, Breda, Middelburg en natuurlijk ook in Maastricht. Gaat Nederland goed om met zijn monumenten? Ja. Nederland wordt in dit opzicht vaak als gidsland gezien. In vergelijking met omringende landen staan in ons land ook relatief veel gebouwen op de monumentenlijst. Blijft het aantal monumenten groeien? Uiteindelijk wel, want de architectuur blijft zich ontwikkelen en er zullen steeds weer voorbeelden van nieuwe architectuurstijlen beschermd worden. De vraag is echter of die bescherming alleen door het Rijk plaatsvindt, of dat in de toekomst vooral gemeenten tot bescherming van monumenten zullen overgaan. In de negentiger jaren is het monumentenbezit uit de periode geïnventariseerd, de zogeheten jongere bouwkunst en stedenbouw. Van de geselecteerde gebouwen hebben er enkele duizenden de monumentenlijst gehaald. Daarbij zaten veel nieuwere bouwstijlen, zoals alle neo-stijlen, art nouveau, jugendstil, de Delftse school, de Amsterdamse school, Het Nieuwe Bouwen enzovoort. Religieus erfgoed 2008 is het Jaar van het Religieus Erfgoed. Wat is religieus erfgoed? Dat moet je breed zien. Niet alleen kerken en kloosters, maar ook synagogen, moskeeën en tempels. Bovendien gaat het niet alleen om het gebouwd erfgoed, maar ook om het roerend erfgoed, zoals textilia, zilverwerk, lichtkronen, bisschopsstaven, kelken; kortom tienduizenden voorwerpen. Als gevolg van de secularisatie komen kerkgebouwen leeg te staan. Tussen nu en tien jaar zullen naar verwachting tot religieuze gebouwen hun functie verliezen. Die moeten herbestemd worden en een nieuwe functie krijgen, die passend en waardig is. En wat gaan we doen met de circa objecten die in deze zelfde periode overbodig worden? Gaan we ze verkopen, hergebruiken, omsmelten, in vitrines leggen, in musea bewaren? Daar moeten we over nadenken en passende maatregelen nemen. Wat het monumentenb eleid b etreft, i s Nederland een g id sland.

3 Strategisch plan Welke rol speelt dat Strategisch Plan daarin? Het meest belangwekkende is, dat bij het opstellen van het Strategisch Plan de gefragmenteerde kennis die in onze samenleving op dit gebied aanwezig is, bij elkaar is gebracht en is uitgemond in een document dat door alle partijen wordt gedragen. Vertegenwoordigers van de monotheïstische godsdiensten zijn bij de totstandkoming van dit document betrokken. Je ziet nu ook dat bij de verschillende kerkgenootschappen over hun religieus erfgoed wordt nagedacht. Met dat vliegwiel-effect ben ik erg blij. Wat gaat u op 18 december tegen de minister zeggen? Dat de overheid actief en creatief moet bijdragen aan het behoud van ons religieus erfgoed. In de eerste plaats door een goede diagnostiek, zodat we concreet boven water krijgen om welke gebouwen en roerende zaken het gaat. In de tweede plaats door goede informatie en educatie te verzorgen om de mensen bewust te maken van de waarde en de schoonheid van ons religieus erfgoed. En verder moet ook de financiering en de instandhouding van dat erfgoed geregeld worden. Het Jaar van het Religieus Erfgoed loopt ten einde, maar het echte werk begint pas daarna! TI P Zorg voor goed sleutelbeheer en zorg dat (reserve) sleutels buiten het bereik van bezoekers blijven. N i e u w b i j D o n a t u s Pe r s o o n l i j k e o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g Donatus kent al jaren een collectieve ongevallenverzekering, die instellingen en kerkbesturen kunnen afsluiten voor hun vrijwilligers of personeel. Voortdurend wordt echter gevraagd naar een persoonlijke of een gezinsongevallenverzekering. Dit product voeren wij vanaf heden. Donatus zelf is risicodrager, dat betekent dat wij de voordelen van de collectieve polis ook voor deze persoonlijke of gezinsverzekering kunnen hanteren. Ons tarief is eenvoudig en houdt geen rekening met het beroep van de verzekerden. De premie voor een gezin is slechts 25% hoger dan de premie voor één persoon. Een kerkbestuur kan ook een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld het kostersechtpaar. Het kerkbestuur is dan verzekeringnemer en betaalt de premie, het kostersechtpaar is de verzekerde. De voordelen van de ongevallenverzekering van Donatus op een rij: eenvoudige tariefstelling geen leeftijdsbeperking hoge uitkeringen voor functieverlies van bepaalde ledematen of organen, geldt ook voor whiplash extra uitkering van geen toeslagen voor gevaarlijke beroepen de toeslag voor een gezin bedraagt slechts 25% D e f i n a n c i ë l e c r i s i s e n D o n a t u s DI R ECTI E Overal kom je momenteel de woorden financiële crisis tegen. Het begon in de Verenigde Staten waar jarenlang hypotheekleningen werden verstrekt aan mensen die de daaraan verbonden kosten niet (meer) konden opbrengen. Betrokken banken hebben deze leningen, verpakt in ingewikkelde constructies, doorverkocht aan onder meer Europese banken. En zo raakte het financiële systeem wereldwijd besmet. Het is nog niet te overzien welke economische gevolgen dit uiteindelijk zal hebben. Wel zien we dat alom banken worden ondersteund door de Staat. Ook particuliere spaarders worden tot op zekere hoogte door de Staat beschermd. Dat geldt niet voor (particuliere) beleggers. Donatus staat, zoals alle financiële dienstverleners, onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dat geldt in het bijzonder voor de solvabiliteit. In geval van schade moet Donatus immers onverkort aan haar verplichtingen (kunnen) voldoen. Qua solvabiliteit neemt Donatus al jarenlang een vooraanstaande positie in te midden van de Nederlandse schadeverzekeraars. Het vermogen van Donatus is belegd overeenkomstig de regels van het door de DNB goedgekeurde beleggingsstatuut. Door de financiële crisis zijn deze beleggingen in waarde gedaald. De invloed daarvan zal ongetwijfeld het jaarresultaat van Donatus negatief beïnvloeden. Op dit moment is niet te voorspellen in welke mate. We gaan echter nog steeds uit van een positief resultaat voor dit jaar. Dat deze ontwikkelingen per saldo van invloed zullen zijn op de omvang van de premierestitutie over 2008, moge duidelijk zijn. Laten we hopen dat de beurzen zich de komende periode zullen herstellen. Per januari 2009 treden wij af als bestuurders van Donatus. Wij hebben een periode mogen meemaken waarin het bedrijf zich voorspoedig heeft ontwikkeld. Wij wensen onze opvolgers, de heren drs. A.G.F.J. van der Voorn en S. Kadijk, veel succes toe bij het verder leiden van dit prachtige bedrijf. Langs deze weg danken wij u voor het vertrouwen dat wij van u kregen en de arbeidsvreugde die ons al die jaren ten deel is gevallen. J. J.W. M. H e r m a n s L. H. M. van Zutphen ( rechts) 3

4 E v e n v o o r s t e l l e n Op 1 juli 2008 is mevrouw Ans Donkerde Groot (39) in dienst gekomen om post- en archiefwerkzaamheden te verrichten. Ans Donker was hiervoor al ruim een half jaar werkzaam bij Donatus, maar dan via een uitzendbureau. M a a k g e b r u i k v a n h e r b o u w w a a r d e m e t e r I s m i j n h u i s g o e d v e r z e k e r d? De vraag of uw woonhuis goed verzekerd is, hangt af van twee zaken. In de eerste plaats van de verzekerde waarde en in de tweede plaats van de polisvoorwaarden. U dient de herbouwwaarde te verzekeren, niet de WOZof de verkoopwaarde. Stel, uw woonhuis gaat geheel in vlammen op, welk bedrag heeft u dan nodig om de woning te herbouwen? Het antwoord op die vraag behoort de verzekerde som te zijn. Elk jaar passen wij die verzekerde som aan door middel van een index. De index is echter een gemiddelde en kan afwijken van de werkelijke waardestijging of -daling. Daarom adviseren wij u om gebruik te maken van onze herbouwwaardemeter. Vult u deze correct in, dan garandeert Donatus dat u volledig schadeloos wordt gesteld. Zo nodig zelfs boven de verzekerde som. Steeds meer mensen verzekeren ook hun fundamenten. Terecht, want ook fundamenten kunnen beschadigd raken bij ontploffing en extreme hitte. Daarnaast moeten bij sommige schades de fundamenten verwijderd worden. Vergeet ook de erfafscheidingen en de bijgebouwtjes niet. Donatus kent voor particulieren de uitgebreide woonhuisverzekering. Dit jaar hebben wij aparte voorwaarden ontwikkeld voor monumenten. Indien u een monument bewoont, adviseren wij u om uw polis te laten omzetten op de condities van de monumentenverzekering. Zo hebt u een optimale dekking. N i e u w b i j D o n a t u s G r a t i s m i l i e u s c h a d e d e k k i n g v o o r p a r t i c u l i e re n De MilieuSchadeVerzekering (MSV) voor kerken, ontwikkeld door Donatus in samenwerking met Fortis Verzekeringen, is een groot succes. Ruim 450 kerkbesturen hebben een MSV afgesloten. Wij hebben Fortis bereid gevonden ook dekking te bieden voor onze klanten met een woonhuisverzekering. Locale overheden maken steeds meer gebruik van hun bevoegdheid om bestuursdwang uit te oefenen. Ook zonder aansprakelijkheid kunt u geconfronteerd worden met opruimings- en saneringskosten die de overheid doorbelast. Milieuschade De woonhuisverzekering van Donatus biedt dekking voor saneringskosten (artikel 2F). Dit is echter een beperkte dekking. De saneringskosten zijn alleen verzekerd indien sprake is van een in de polis genoemd evenement, op uw eigen locatie. Met de uitbreiding die Donatus samen met Fortis Verzekeringen realiseert, vallen ook inkomende milieuschade en milieuschade die verzekerde veroorzaakt bij derden onder uw verzekering. Daarnaast biedt Donatus een dekking voor saneringskosten tot maximaal 15% van de verzekerde som. Indien dit bedrag niet toereikend is, financiert Fortis het resterende bedrag. Vanwege het grote belang van deze dekking heeft Donatus besloten om deze op alle woonhuisverzekeringen gratis toe te voegen. Dit doen wij door op woonhuispolissen een clausule te plaatsen waarin de dekking van Fortis van kracht wordt verklaard zonder hiervoor een premietoeslag in rekening te brengen. Voorbeeld: Uw buren bakken patat in een schuurtje, dat volstaat met chemicaliën. De vlam slaat in de pan en er breekt brand uit. Een deel van de vrijgekomen asbest komt in uw tuin terecht. Ook wordt uw tuin besmeurd met vervuild bluswater. Donatus vergoedt geen saneringskosten op grond van uw eigen woonhuispolis, er is immers geen sprake van brand van uw eigendommen. De MSV vergoedt de opruimings- en saneringskosten wel, ongeacht of uw buren aansprakelijk zijn.

5 Jo Hermans en Louis van Zutphen (rechts): "Onze opvolgers kunnen met optimisme de toekomst in." T r o u w e b e s t u u r d e r s V a n Z u t p h e n e n H e r m a n s z w a a i e n a f " I n d e z e n i c h e m a r k t h e b b e n w e e c h t w a t t e b i e d e n " Sinds 1986 en 1991 vormen respectievelijk Louis van Zutphen en Jo Hermans de directie van Donatus. Eind dit jaar dragen ze hun functies over aan Simon Kadijk en Alphons van der Voorn. Een goed moment om met beide heren terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Het zijn hectische tijden. Zullen we eerst even kijken wat de beurs doet? vraagt Van Zutphen, als hij het kantoor van Hermans binnenwandelt. Nee, laten we beginnen met het interview, antwoordt Hermans. dat lijkt me beter voor ons humeur. Daar gaan we dan. Wat deed u voordat u bij Donatus aan de slag ging? Z: Ik heb onder andere bij Bovemij en Interpolis gewerkt. Ik zit dus m n hele leven al in de verzekeringen. H: Dat geldt voor mij ook, ik kan bij wijze van spreken niets anders. We kenden elkaar van Bovemij, waar ik ook gewerkt heb. Van Zutphen tipte mij, dat hier een directiefunctie ontstond. Wat was de grootste verandering in de afgelopen jaren? Z: Op de werkvloer zelf is enorm veel veranderd. Toen ik hier kwam, was er een afdeling met typistes, die niets anders deden dan data verwerken en archiveren. Dankzij de automatisering is onze manier van werken compleet veranderd. H: Doordat al het eenvoudige administratiewerk wegviel, konden we ons veel meer op de kwaliteit en de inhoud van onze producten concentreren. Z: Klopt, in feite heeft de automatisering indirect gezorgd voor de upgrading van onze dienstverlening. Onze mensen hoeven geen dom werk meer te doen. Wat gaf u de meeste voldoening in uw werk? H: Dat we toch nog kans hebben gezien te groeien in een krimpende markt, want het kerkenbestand loopt terug. En dat zonder hoge risico s binnen te halen! Het gaat niet om kwantiteit, maar om de kwaliteit van de risico s die je dekt. Z: We zitten in een nichemarkt, maar daar hebben we ook echt

6 " We h e b b e n k a n s g e z i e n t e g r o e i e n i n e e n k r i m p e n d e m a r k t." wat te bieden. En dat geldt ook voor de monumentenmarkt, waarop we ons gaan begeven. De expertise die we hebben opgebouwd in het verzekeren van monumentale kerkgebouwen, is voor die markt ook buitengewoon interessant. Daarbij moet je denken aan kastelen, grachtenpanden, buitenhuizen, landgoederen, dat soort objecten. En waar denkt u met minder plezier aan terug? Z: We hebben pogingen gedaan om samen te gaan werken met buitenlandse kerkenverzekeraars. Dat is niet gelukt. H: Of ze vonden ons niet interessant genoeg, omdat we in hun ogen te klein waren, of we pasten niet goed bij elkaar, omdat wij een gespecialiseerde kerkenverzekeraar zijn, terwijl buitenlandse maatschappijen vaak een veel groter verzekeringspakket hebben met een bescheiden kerkenpoot." Het kerkelijk leven kalft af. Betekent dit ook een kentering voor de omvang van Donatus? Z: Zoals ik al eerder zei: we groeien nog steeds. Zelf had ik al eerder een daling van het aantal verzekerde objecten verwacht, maar dat komt natuurlijk wel. H: Intern is bij ons veel veranderd. We zijn geen katholiek clubje meer, maar een verzekeraar. Steeds meer protestantse kerken verzekeren bij ons. In de zestiger jaren kwamen de hervormden erbij, doordat we hun verzekeringsportefeuille Storm en Brand overnamen. Maar ook kleinere denominaties zien de voordelen van het verzekeren bij een specialist. De doopsgezinden kwamen op eigen initiatief naar ons toe; van de 250 kerkgebouwen van de vrijgemaakt-gereformeerden verzekeren we er nu al 175. Welk komisch voorval zult u nooit vergeten? Z: We hadden eens een schadegeval, waarbij een vrij kostbaar beeld uit een pastorie was gestolen. We keerden daar gulden voor uit. Een heel bedrag in die tijd. Maar gelukkig werd het beeld teruggevonden door de politie. Dus belde ik meneer pastoor op, met de boodschap dat zijn beeld terecht was. Toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn; hij wilde er graag een nachtje over slapen. De volgende dag belde hij terug met de mededeling, dat we het beeld wel mochten houden. Bij het idee dat het dievengilde mogelijk opnieuw de pastorie zou bezoeken, kon hij niet meer rustig slapen. Waarschijnlijk had hij het geld al opgemaakt aan andere zaken. We hebben het beeld toen via een kunsthandelaar verkocht. H: Ik kan me niet zo gauw een concreet voorval herinneren, maar ik denk wel met plezier terug aan hoe hier in huis ontzettend veel veranderd is. In mijn beginperiode werd er in de bestuursvergadering volop gerookt en geborreld. De laatste jeneverfles heeft nog een jaar of zes, zeven in de koelkast gestaan. Z: Ja, en na een bestuursvergadering gingen we altijd mee uit eten en werden er standaard Hajenius-sigaren gepresenteerd. Al met al zijn we uitgegroeid tot een professionele verzekeraar met personeel van uitstekende kwaliteit. Met deze maatschappij kunnen onze opvolgers met optimisme de toekomst in." Wo n e n i n e e n m o n u m e n t We vroegen prof. Nico Nelissen, die elders in deze nieuwsbrief geïnterviewd wordt, of hij nog tips heeft voor mensen die overwegen in een monumentaal pand te gaan wonen. "In de eerste plaats: realiseer je in welke omgeving je gaat wonen. Monumentale woonhuizen liggen vaak in binnensteden. Het is er vaak druk en historische binnensteden zijn geregeld het decor voor evenementen. In de derde plaats: ook het interieur hoort bij het monumentale karakter van een pand, zoals de indeling, de entreedeur, trappen, schoorstenen, keldergewelven en ornamenten. Wees heel terughoudend met aanpassingen, want daarmee tast je het monument zelf aan, wat tot onherstelbare schade en daardoor ook tot waardevermindering kan leiden. En in vierde plaats nog iets positiefs: voor het verbeteren of het in stand houden van een woonhuis dat, rijksmonument is, kan gebruik worden gemaakt van bestaande fiscale regelingen." In de tweede plaats: je kunt en mag niet zomaar aanpassingen aanbrengen; het monument zelf vormt altijd het uitgangspunt. Als je dat niet wilt, moet je voor nieuwbouw kiezen, want dan kun je een pand helemaal inrichten naar je eigen wensen.

7 Z e k e r h e i d b i j m o n u m e n t a l e s c h a d e Steeds meer eigenaren van monumenten weten de weg naar Donatus te vinden. Bij schade is het belangrijk dat monumenten in oorspronkelijke staat hersteld kunnen worden. De monumentenverzekering van Donatus biedt op dit punt een drietal oplossingen. Het restaureren en herstellen van monumenten is het werk van specialisten die gebruik maken van specifieke materialen en methoden. Uit onze ervaring met monumentale schades, blijkt dat de opstalindex hier geen rekening mee houdt. Na een aantal jaren kan een monument daardoor behoorlijk onderverzekerd zijn. Daarom hanteert Donatus voor kerken, orgels en monumentale panden een speciale index, die niet aan deze stijging voorbij gaat. Jaarlijks verhogen wij de opstalindex met 1,36%. Dat betekent over 10 jaar een correctie van bijna 15%. Daarnaast bieden wij een zogenaamde overdekking van 10%. Elke schade-uitkering verhogen wij met 10%, zodat onvoorziene en onverzekerde zaken niet ten laste komen van de verzekerde. De praktijk leert namelijk dat monumenteneigenaren bij het herstellen van schade graag andere wensen in één adem door willen realiseren. De aannemer of restaurateur kan dat dan gelijk meenemen. Ten slotte biedt onze monumentenverzekering een extra dekking voor voorzieningen en verbeteringen die op last van de overheid moeten worden aangebracht. Bijvoorbeeld een nooduitgang met stalen wenteltrap of de vernieuwing van een elektrische installatie. Met deze drie extra dekkingen geeft onze monumentenverzekering eigenaren zekerheid. De schadepenningen zijn voldoende om bij schade het herstel of de restauratie te laten uitvoeren. TI P Houd bij uw tuinaanleg en -onderhoud rekening met inbrekers. Beperk de hoogte van de begroeiing naast gebouwen, zodat inbrekers niet ongezien hun gang kunnen gaan. COLU M N G o e d k o o p i s d u u r k o o p De consumentenbond adviseert zo min mogelijk verzekeringen af te sluiten en vooral de goedkoopste te kiezen. Soms zegt een klant: Je kunt alles wel verzekeren. Anderen daarentegen besluiten niets te verzekeren. Deze redeneringen komen voort uit het idee dat alleen tastbare zaken geld waard zijn. Men is niet gewend om voor dienstverlening te betalen. Vandaar voldoende oproepen om met notarissen en makelaars te onderhandelen, maar geen om met schoenenverkopers of fietsenhandelaren te onderhandelen. Zekerheid Een ander misverstand is dat je premie voor niets betaalt, als er niets gebeurt. Bijvoorbeeld een reisverzekering voor een rondreis naar Australië. Een verzekering is een product, net als een fiets of een brood. Weliswaar geen tastbaar product, maar wel een product. Met een verzekering koop je namelijk zekerheid: financiële zekerheid. En die zekerheid heb je ook tijdens je rondreis. Het wonderlijke is dat je bij een verzekering wel naar de goedkoopste vraagt, maar dat je niet een schoenenwinkel binnenstapt en zegt: De goedkoopste herenschoen in maat 43 graag." Risico s Mijn advies is: begin vooraan. Welke risico s loop je en hoe kun je die risico s het beste beheersen? Dat kan door ze te vermijden. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen om je gebouw niet te verhuren. Een tweede mogelijkheid om risico s te beperken, is het nemen van preventieve maatregelen. Voor de risico s die overblijven, kun je dan kiezen of je die zelf wilt dragen of dat het beter is om ze tegen premiebetaling over te dragen aan een verzekeraar. Sommige kerkbesturen geven aan wegens geldgebrek de goedkoopste verzekering af te sluiten. Is dat verstandig? Je kunt als arm kerkbestuur wel kiezen voor alleen een dekking tegen brand, maar wat dan bij een grote inbraak? Er is immers geen geld. Is het juist voor verzekerden met weinig financiële middelen niet beter om uitgebreid te verzekeren? Dan betaal je elk jaar een vast bedrag in plaats van in een schadejaar veel en in een ander jaar weinig. Ik wens iedereen veel wijsheid toe bij deze besluitvorming. Simon Kadijk, Lid van de directie

8 O v e r s p a n n i n g, i n d u c t i e e n b l i k s e m In de polisvoorwaarden van Donatus zijn de gevolgen van blikseminslag verzekerd. Overspanning en inductie in woonhuizen zijn eveneens verzekerd. Voor overspanning en inductie in andere panden kennen wij bijzondere voorwaarden. Wij horen nog al eens dat de bliksem is ingeslagen in een telefoontoestel of een computer. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Bij zo n inslag blijft er weinig van uw computer of telefoon over. Ook kunnen elektronische apparaten beschadigen, wanneer de bliksem inslaat in uw omgeving of doordat er een verschil in spanning in de atmosfeer optreedt. We spreken dan van inductieschade. Panden zijn vaak beveiligd tegen blikseminslag door bliksemafleiders. Die bliksemafleiders kunnen samen met metalen onderdelen in het casco van het gebouw (zoals betonijzer) een zogenaamde kooi van Faraday vormen. Hierbij worden magnetische velden met inductiespanning opgewekt. De praktijk leert dat de bliksemafleider beschermt tegen blikseminslag, maar juist een verhoogde kans geeft op inductieschade in elektronische apparatuur. In de voorwaarden van Donatus is bepaald dat overspanning en inductie voor panden anders dan woonhuizen, gedekt is op voorwaarde dat de verzekerde voldoende beveiliging heeft aangebracht. Die zogenaamde potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging moeten dus zwaarder zijn wanneer het pand is voorzien van bliksemafleiders. Bent u voldoende beveiligd? Voor het antwoord op die vraag verwijst Donatus u naar de Nederlandse Praktijk Richtlijn: NPR 8110 klasse 2 en 3. Voor gebouwen zonder bliksemafleiding volstaat klasse 2. Gebouwen voorzien van een bliksemafleider, dienen te beveiligen volgens klasse 3. Het is nagenoeg onmogelijk om elk apparaat te beveiligen. Wij adviseren om in ieder geval telefooncentrales, oproepinstallaties en computerruimtes te beveiligen. Daar loopt u de grootste risico s; zowel schade door defecte apparatuur als schade door een verstoord bedrijfsproces. Uw installateur is op de hoogte van de NPR U kunt hem vragen in hoeverre uw installaties beveiligd zijn. Voor kerken geldt dat inductie en overspanning is gedekt indien er niet meer dan aan elektronische apparatuur aanwezig is per gebouw. Op de woonhuisverzekering is het risico van inductie volledig gedekt. R ayons Nick Fortezza Jan Westerbeek Donatus Dichterbij verschijnt enkele keren per jaar en wordt gratis toegezonden aan geïnteresseerden. Derk-Jan Baarda Rien Kop Chris van Eldik Peter Huvenaars Donatus Verzekeringen Hoff van Hollantlaan 8 Postbus AM Rosmalen tel fax Dick Collignon Patrick Schalken De Donatus buitendienstmedewerkers en de rayons waarin zij werkzaam zijn d o n a t u s v e r z e k e r i n g e n

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket NnL 1 De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren Beheert u een gebouw dat niet ouder is dan vijf jaar en is de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

Verzekeren molen geen doel, maar middel

Verzekeren molen geen doel, maar middel Stellingen Intro Verzekeren molen geen doel, maar middel door Simon Kadijk, directeur Donatus Verzekeringen Avond van de Limburgse Molen Eynderhoof, 5 maart 2013 Stellingen Intro Drie stellingen 1. Een

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen is in de 19e eeuw ontstaan vanuit

Donatus Verzekeringen is in de 19e eeuw ontstaan vanuit Donatus Verzekeringen werpt zich op als hoeder cultureel er fgoed Onlangs heeft Donatus Verzekeringen een historische beslissing genomen. De maatschappij die al sinds 1852 kerken verzekert, gaat zijn horizon

Nadere informatie

E e r s t e n i e u w e k e r k v a n H e r s t e l d H e r v o r m d e n. o u w d v e r z e k e r d. I n M i d d e l h a r n i s

E e r s t e n i e u w e k e r k v a n H e r s t e l d H e r v o r m d e n. o u w d v e r z e k e r d. I n M i d d e l h a r n i s 9 e jaargang - nummer 1 - maart 2010 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten I n M i d d e l h a r n i s E e r s t e n i e u w e k

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering Interpolis Alles in één Polis Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Verschil Oude Vernieuwde Wat kunt u verzekeren? woonhuis inclusief maximaal 2 bijgebouwen

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Contractduur Eigen risico Vork Hoe is de situatie nu? Deze brochure geeft een uitleg over de huidige en over de nieuwe mogelijkheden die leden van Donatus per 1

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

ASR MultiZeker polis

ASR MultiZeker polis ASR MultiZeker polis 2 Compleet verzekerd bij ASR Verzekeringen U kiest voor de rust van gewoon goed verzekerd zijn, zonder dat u er verder omkijken naar hebt. Met deze wens in ons achterhoofd hebben wij

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w

E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w 7e jaargang - nummer 1 - juni 2008 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij In formatie o v e r v e r z e k e re n v a n z o r g i n s t e l l i n g e n e n ke rke n Pe t e r B r e u k

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering Echt onafhankelijk vergelijken en eenvoudig afsluiten! Vergelijk en bespaar tot honderden euro s premie per jaar! Nieuw Voor leden en niet-leden Bespaar tot honderden

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Onderwerpen 3 februari 2016 Schade door terrorisme en uw verzekering Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico Voorwoord Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

VvE Verzekering. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, + overzichtelijke polis

VvE Verzekering. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor Vereniging van Eigenaren VvE Verzekering Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, zonder overlapping + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning!

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! veilig wonen, veilig leven Veilig wonen, Veilig leven De veiligheid van u en uw gezin De tijd dat het nadenken over de veiligheid van de

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Preventiebulletin Bliksem en overspanning

Preventiebulletin Bliksem en overspanning Versie : 1.1 Datum : 3 april 2007 Onderwerp : De gevolgen van bliksem en overspanning kunnen enorm zijn. Er valt onderscheid te maken tussen: Directe blikseminslag: een directe inslag van bliksem op het

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen "Windlust"

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen Windlust >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Cultureel Erfgoed IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Comfortabele Zekerheid

Comfortabele Zekerheid Comfortabele Zekerheid De meest uitgebreide verzekering voor uw foto- en videoapparatuur Wereldwijd verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging Maart 2011 Zoom in op zekerheid Van uw nieuwe duurzame

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! Hanneke Nuijten Veilig Erfgoed Seminar VBE 8 oktober 2014 Inhoud Introductiefilmpje RCE en Veilig Erfgoed Wat zijn (rijks)monumenten? Ingrepen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies. Dienstenwijzer Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.com A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK RESTAURATIEPLAN VAN HET ORGEL IN DE REMONSTRANTSE KERK IN WADDINXVEEN. Korte beschrijving van het orgel Het karakteristieke orgel in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen is een Rijksmonument.

Nadere informatie

BIBLIOTECA NACIONAL ARUBA. Monumenten op Aruba

BIBLIOTECA NACIONAL ARUBA. Monumenten op Aruba BIBLIOTECA NACIONAL ARUBA Monumenten op Aruba 1 Wat is een monument en wanneer wordt een gebouw een monument? Een monument is een onroerend goed, bijvoorbeeld een oud gebouw, dat belangrijk is door de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Oremfi 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. Hoofdkantoor Centrum Calle Hermanos Bazàn 2 03181 Torrevieja

Nadere informatie

Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekeringen De zin van de uitvaartverzekering Overlijden heeft een enorme impact op de nabestaanden. Daarom kiezen heel veel mensen ervoor om het hun nabestaanden zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

BOVAG-caravanpolis. Bovenstaande geldt voor de uitgebreide en beperkte dekking.

BOVAG-caravanpolis. Bovenstaande geldt voor de uitgebreide en beperkte dekking. BOVAG-caravanpolis Met de BOVAG-caravanpolis van Polis Direct bent u voordelig verzekerd tegen aantrekkelijke voorwaarden. U kunt kiezen voor een beperkte of een uitgebreide dekking. U start met 10% no-claimkorting

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie