Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2""

Transcriptie

1 College: OLOGMK03 Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2" Collegevoorstel Inleiding Vanaf 28 juni tot en met 9 augustus heeft de provinciale Ontwerpverordening Ruimte, fase 2 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was er voor eenieder gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Feitelijke informatie Aangezien de periode van terinzagelegging in de vakantieperiode viel ontbrak de tijd om de ingediende zienswijze vooraf ter vaststelling aan uw college voor te leggen. Afweging De verordening is een belangrijk document voor de gemeente, omdat deze bindend is bij het vaststellen van bestemmingsplannen en projectbesluiten. Dat betekent dat de provincie bij afwijking van die verordening gebruik kan maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van een reactieve aanwijzing. Het is dan ook van groot belang dat de ontwerpverordening wordt vergeleken met het vastgestelde gemeentelijke beleid en de ambities voor de lopende bestuursperiode. Uit die vergelijking is duidelijk geworden dat de verordening over het algemeen het ruimtelijk programma van de gemeente Heusden voldoende accommodeert. Wel zijn er omtrent het beschermingsregime binnen de Groenblauwe mantel en de aangewezen gebieden met cultuurhistorische waarde, wat vraagpunten en heroverwegingspunten aangegeven. Voor wat betreft de in de verordening opgenomen Landschapinvesteringsregel zijn er bij onze planeconomen nog veel vragen over de grondslag voor, en de hoogte van de bijdrage. Aangezien deze regel extra druk oplevert op de exploitatie van nieuwe woongebieden, is gevraagd om verduidelijking van die regeling en zijn er suggesties gedaan om de regeling wat flexibeler te maken. Op die wijze kan worden voorkomen dat de regeling onbedoeld leidt tot verdere stagnatie van de woningbouw en de daaruit te financieren nieuwe landschapsontwikkeling. Het meest cruciaal lijkt echter een bijstelling van de verordening voor het gebied Poort van Heusden. Ten opzichte van het tot voor kort geldende gebiedsplan Waalboss, is het gebied dat tot het voormalige Land van ooit werd gerekend verkleind. Door deze bijstelling van de begrenzing is juist het minst kwetsbare gebied ontdaan van zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Kortheidshalve wordt voor de volledige argumentatie naar de ingediende zienswijze, zoals die aan dit voorstel is toegevoegd, verwezen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 College: OLOGMK03 Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2" BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 31 augustus 2010 besloten: de ingediende zienswijze op de provinciale Ontwerpverordening Ruimte, Fase 2 voor kennisgeving aan te nemen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant Postbus MC 'S-HERTOGENBOSCH Ons kenmerk: Uw kenmerk: Uw brief van: Behandeld door: M.T.G Kuper Doorkiesnummer: (073) adres: Onderwerp: Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Aantal bijlagen: Datum: 9 augustus 2010 Verz. 9 augustus 2010 Vermeld bij uw correspondentie altijd ons kenmerk! Geachte heer, mevrouw, Postadres Gemeente Heusden Postbus AA Vlijmen Bezoekadressen Julianastraat 34 Vlijmen Raadhuisplein 16 Drunen Telefoon (073) Fax (073) Digitaal loket Met belangstelling en waardering heeft ons college kennis genomen van de ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant, zoals die door u ter inzage is gelegd vanaf 28 juni jongstleden. De voortvarendheid in het besluitvormingsproces is groot, en maakt het mogelijk om tijdig te toetsen in welke mate de verordening aansluit bij de ambities en plannen die de gemeente heeft ten aanzien van haar verdere ruimtelijke ontwikkeling. Het resultaat van deze beoordeling zullen wij per onderdeel aangeven. 1. Kaartlaag 7: Water a. Ons college kan instemmen met het aangewezen winterbed zoals dat op de verordening is aangegeven in de omgeving van de Heusden Vesting. Dat vooral vanwege de ontheffingsmogelijkheid die is opgenomen. Daardoor blijft de door de gemeente Heusden voorgestane transformatie van het gebied mogelijk. b. Ten aanzien van de boringvrije zone valt op dat deze deels overlapt met het bestaande stedelijke (zoek)gebied. Ons college verzoekt u om in de beantwoording van deze zienswijze, dan wel in de tekst van de verordening, aan te geven dat de boringvrije zone de verdere stedelijke ontwikkeling in deze gebieden niet in de weg staat. Dit laatste temeer omdat er in het betrokken gebied geen sprake is van een 25, dan wel 100 jaarszone. Bankrelatie Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) * *

4 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 2 van 8 2. Kaartlaag 8: Cultuurhistorie a. De begrenzing van het cultuurhistorisch waardevolle gebied overlapt aan de westzijde van Drunen met het gebied dat onderwerp vormt van de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL). Ons college verzoekt u derhalve om expliciet in de beantwoording van deze zienswijze aan te geven dat de aanwijzing tot cultuurhistorisch landschap geen beletsel vormt voor de in het kader van het GOL opgenomen infrastructurele ontwikkelingen. b. Ten aanzien van de opgenomen complexen van cultuurhistorisch belang is ons college verheugd dat de verordening ruimte biedt voor het ontwikkelen van nieuwe gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden in en rond deze complexen. Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat de cultuurhistorische waarden behouden blijven. 3. Kaartlaag 9: Agrarisch gebied a. De begrenzing van de Groenblauwe mantel en Agrarisch gebied ter hoogte van de Veldweg, ten noorden van Haarsteeg (zie figuur 1 onder deze zienswijze), dient in de ogen van ons college te worden aangepast. De gemeente Heusden heeft in samenspraak met medewerkers zowel als bestuurders van uw provincie, een legalisatietraject ingezet voor het recylingbedrijf dat daar aan de Veldweg 2 gevestigd is (rood omcirkeld in figuur 1). Onderdeel van de planontwikkeling is de oprichting van een Biomassavergassings installatie. Een dergelijke ontwikkeling past beter in een gebied met de aanduiding Agrarisch gebied dan in een gebied met de aanduiding Groenblauwe mantel. Om die reden verzoekt ons college u om het betrokken perceel op te nemen als Agrarisch gebied. b. Conform de onlangs vastgestelde Ontwikkelingvisie Buitengebied van de gemeente Heusden verzoekt ons college U om het gebied tussen Doeveren en de Oever van de Maas, zich ten oosten uitstrekkend tot aan de locatie Jonker Fris, aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines. 4. Kaartlaag 10: Wijzigingen ten opzichte van verordening fase 1 a. De ontwikkeling in en rond de Poort van Heusden (het voormalige Land van Ooit) is ook reeds bij de inspraak op de verordening fase 1 aan de orde gesteld. Nu de verordening met de voorgestelde wijzigingen gecompleteerd wordt, wil ons college u met nadruk vragen om de begrenzing van het gebied Integratie Stad/land in overeenstemming te brengen met de begrenzing die in het Duurzame ruimtelijk structuurbeeld was opgenomen voor het land van Ooit (zie figuur 2 onder deze zienswijze). Juist door de toevoeging van dit deel van het plangebied wordt het mogelijk om de meest waardevolle landschappelijke delen van het gebied te ontzien bij een herontwikkeling. b. In aansluiting op het standpunt zoals verwoord onder 4a zou ons college nog meer de voorkeur geven aan een uitbreiding van het gebied ïntegratie Stad-Land, door het toevoegen van een zone ten zuiden van de Bosscheweg (zie figuur 3). Daarmee zou het mogelijk worden om een

5 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 3 van 8 landschappelijk zone te creëren vanaf de A59 tot aan de Meerdijk in combinatie met een landschappelijk goed ingepast woongebied. c. Verder verzoekt ons college om in aansluiting op de eerder door de gemeente vastgestelde gebiedsvisie Poort van Heusden, de kleine groene gebieden zoals die zijn aangegeven in figuur 4 (rood omcirkeld) te onttrekken aan de EHS. Door een dergelijk onttrekking wordt het mogelijk om in te zetten op een versterking van de landschapswaarden aan de westzijde van het attractiepark, die veel minder intensief wordt gebruikt. 5. Regels verordening a. Regel Investeren in het landschap i. Noch uit de regeling zelf, noch uit de toelichting wordt ons duidelijk of het mogelijk is om de investering in landschap die deze regel voorschrijft in lid 2, ook te doen in het uitleggebied zelf. Ons college verzoekt u om in de beantwoording van de zienswijzen expliciet aan te geven dat dit wel het geval is. ii. Het opnemen van de 5% norm in lid 2 onder a, is in de ogen van ons college een riskante keuze. Zeker in het huidige tijdperk waarin de exploitatie van nieuwe plangebieden onder zware druk staat, kan een dergelijk harde en inflexibele norm ertoe leiden dat de exploitatie zodanig onder druk komt te staan dat deze niet meer dekkend te krijgen is. Het gevolg is dan niet alleen stagnatie in de woningbouw, maar ook in de landschapsinvesteringen. Om die reden verzoekt ons college u om de regel te flexibiliseren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door vast te leggen dat de hoogte van de bijdrage jaarlijks wordt bepaald. Daarbij heeft het onze voorkeur om dit te laten doen in het Regionaal Planningsoverleg (RPO), omdat dit ook het gremium is waarin de afspraken worden gemaakt over verstedelijking en landschapsontwikkeling. iii. Daar waar lid 2 onder b een norm aangeeft van 50% van de waardevermeerdering tengevolge van het bestemmingsplan, gaat ons college er vanuit dat het gaat om de netto waardevermeerdering (waarbij dus alle kosten die te maken hebben gehad met de planontwikkeling van die vermeerdering worden afgetrokken). Ook de waardevermeerdering als gevolg van bouw en woonrijp maken dient in de ogen van ons college eveneens niet meegenomen te worden. Verder gaan wij ervan uit dat de basis voor de waardevermeerdering wordt gevormd door de verkrijgingsprijs, en niet door de oorspronkelijke waarde in het agrarisch handelsverkeer. Ons college verzoekt u om de regeling op dit punt in bovengenoemde zin te verduidelijken, dan wel in de beantwoording expliciet te bevestigen dat deze aannames juist zijn. iv. De gemeente Heusden wil in de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied (vaststelling gepland 2011) aan

6 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 4 van 8 bestaande functies in het buitengebied een redelijke uitbreidingsmogelijkheid bieden van max. 15 %. In de toelichting van het bestemmingsplan zal een verantwoording worden opgenomen zoals bedoeld in artikel van de Verordening Ruimte. De landschapsinvesteringsregeling in artikel van de Verordening Ruimte vraagt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied een kwaliteitsverbetering (financiële bijdrage) van 50% van de waardevermeerdering van de betrokken gronden. Gezien het grote aantal bouwvlakken in de integrale herziening is het praktisch vrijwel onhaalbaar om per bouwblok afspraken te maken over de beoogde landschapsinvestering. Dit zou in elk geval onevenredig veel werkdruk opleveren. Met het oog hierop stellen wij voor om artikel zodanig aan te passen dat bij een integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied een verantwoording op hoofdlijnen mogelijk is. Daarbij zou dan de de planologische verankering/bescherming van EHS-gebieden, ecologische verbindingszones, cultuurhistorisch waardevolle gebieden en gebieden met waterbelangen beschouwd moeten kunnen worden als voldoende kwaliteitsverbetering van het landschap in relatie tot de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bouwblokken. b bescherming en ontwikkeling Groenblauwe mantel i. In deze regel wordt de uitbreiding van niet grondgebonden agrarische bedrijven niet toegestaan. Ons college bepleit echter het toestaan van redelijke uitbreidingsmogelijkheden aan deze bedrijven. Dit onder de voorwaarde dat daarbij wordt aangetoond dat de uitbreiding geen negatief effect heeft op waarden in dit deel van de Groenblauwe mantel en een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de kernkwaliteiten van de omgeving. ii. In het verlengde daarvan zien wij niet in waarom in art in zijn algemeenheid wordt uitgesloten dat binnen de Groenblauwe mantel een voorziening voor dagrecreatie wordt gevestigd. Dit lijkt ons niet gewenst, zeker aangezien in de toelichting wordt gesteld dat het versterken van de recreatieve kwaliteit een van de doelen is voor de Groenblauwe mantel. iii. Ook is ons college onduidelijk waarom in art de vestiging van een agrarisch technisch hulpbedrijf of een agrarisch verwant bedrijf niet wordt toegestaan, terwijl het op grond van artikel wel is toegestaan om de vestiging van overige nietagrarische bedrijven in milieucategorie 1 en 2 mogelijk te maken.

7 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 5 van 8 Mochten er naar aanleiding van deze zienswijze nog vragen zijn dan verzoek ik u vriendelijk om met ondergetekende contact op te nemen voor een nadere toelichting. Hoogachtend, namens het college van Heusden, Team Ondersteuning Leefomgeving, M.T.G Kuper

8 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 6 van 8 Figuur 1: perceel aan de Veldweg 2 Figuur 2: Land van Ooit zoals opgenomen in het Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld Waalboss

9 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 7 van 8 Figuur 3: zoekgebied integratie Stad-land

10 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 8 van 8 Figuur 4: Aan EHS te onttrekken gebiedsdelen Poort van Heusden

11 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp

12 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Ontwerp Overzicht kaartlagen (schaal 1: ) Inhoud Kaartlaag 7 Water Kaartlaag 8 Cultuurhistorie Kaartlaag 9 Agrarisch gebied Kaartlaag 10 Wijzigingen ten opzichte van Verordening ruimte fase 1 Legenda Overzichtskaart met bladindeling Kaart 1, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 2, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 3, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 4, kaartlaag 7 t/m 10 Viewer met digitale kaart en tekst van de verordening is beschikbaar via Kaart 5, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 6, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 7, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 8, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 9, kaartlaag 7 t/m 10 Opmaak atlas: Bureau GEO, provincie Noord-Brabant, 1 juni 2010 Tek. nr Legenda en kaartlagen Bladindeling

13 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Legenda ONTWERP Provincie Noord-Brabant Besluitgebied 7: Water Waterwingebied 25-jaarszone kwetsbaar 25-jaarszone zeer kwetsbaar 100-jaarszone zeer kwetsbaar in landelijke regio 100-jaarszone zeer kwetsbaar in stedelijke regio Boringsvrije zone Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen! Primaire waterkering en beschermingszone Aansluiting primaire waterkering Winterbed Langetermijnreservering winterbed 8: Cultuurhistorie Aardkundig waardevol gebied Cultuurhistorisch waardevol gebied Nationaal Landschap Het Groene Woud! Nationaal Landschap De Hollandse Waterlinie Complex van cultuurhistorisch belang 9: Agrarisch gebied Agrarisch gebied Gebied teeltondersteunende kassen toegestaan Groenblauwe mantel Beheergebied ecologische hoofdstructuur Zoekgebied voor windturbines Uit Verordening ruimte fase 1 (niet in inspraak). Ecologische hoofdstructuur 10: Wijzigingen ten opzichte van Verordening fase 1 Nieuw zoekgebied ecologische verbindingszone Verwijderd zoekgebied ecologische verbindingszone Verwijderd zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Nieuw regionaal waterbergingsgebied Verwijderd regionaal waterbergingsgebied Verwijderde ecologische hoofdstructuur Uit Verordening ruimte fase 1 (niet in inspraak). Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Reserveringsgebied waterberging Bron: Provincie Noord-Brabant Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010

14 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Bladindeling 1 : ONTWERP Provincie Noord-Brabant km Ondergrond: Eurocartografie 2007 Bron: Provincie Noord-Brabant Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010

15 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 7: Water kaartlaag 7 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

16 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 8: Cultuurhistorie kaartlaag 8 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

17 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 9: Agrarisch gebied kaartlaag 9 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

18 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 10: Wijzigingen ten opzichte van Verordening ruimte fase 1 kaartlaag 10 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

19 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Ontwerp Inspraakversie Gedeputeerde Staten 1/22 juni 2010

20 LET OP: De tekst van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, heeft een aantal soorten opmaak: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Vervallen delen van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, zijn doorgehaald (doorgehaald) Ongewijzigde delen van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, zijn cursief (cursief) De nieuwe en gewijzigde teksten van Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, hebben geen speciale opmaak LET OP: 1. de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, is op 23 april 2010 vastgesteld door Provinciale Staten en met ingang van 1 juni 2010 in werking getreden. 2. de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, is een herziening (aanvulling en wijziging) van fase 1. Fase 2 is op 1 juni 2010 als ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten ligt van 24 juni tot en met 4 augustus 2010 ter inzage voor inspraak. De vaststelling door Provinciale Staten wordt voorzien op 10 december De inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari op 22 juni 2010 hebben Gedeputeerde Staten enkele aanpassingen aangebracht in de tekst zoals die op 1 juni 2010 is vastgesteld, dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Commissie Ruimte en Milieu. Ÿ In het voorstel aan Provinciale Staten ter vaststelling van Verordening ruimte, fase 2, zullen de volgende wijzigingen in de tekst en de kaartlagen worden doorgevoerd: 1. de volgorde van de verschillende paragrafen in hoofdstuk 3 van de Verordening wordt aangepast met de daarbij behorende hernummering; 2. een aantal termen worden aangepast aan de actuele benamingen zoals die in de Structuurvisie RO worden gehanteerd. Het gaat daarbij mogelijk onder meer om de term Regionaal planningsoverleg (RPO) en het hanteren van de termen stedelijke en landelijke regio en de daarbij behorende aanpassingen op de kaartlaag. Deze voorgestelde aanpassingen behelzen geen inhoudelijke beleidswijzigingen. 2/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

21 Inhoudsopgave Regels 13 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (GEWIJZIGD) 14 Paragraaf 1.1. Algemene bepalingen (GEWIJZIGD) 14 Artikel Algemene begripsbepalingen (GEWIJZIGD) 14 Artikel Werking van deze verordening (ONGEWIJZIGD) 14 Paragraaf 1.2. Bevordering van ruimtelijke kwaliteit (NIEUW) 14 Artikel Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (NIEUW) 14 Artikel Investeren in het landschap (NIEUW) 15 Hoofdstuk 2. Stedelijke ontwikkeling (GEWIJZIGD) 17 Paragraaf 2.1. Stedelijke ontwikkeling (GEWIJZIGD) 17 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 17 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor stedelijke ontwikkeling (ONGEWIJZIGD) 17 Artikel Stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied (ONGEWIJZIGD) 18 Artikel Stedelijke ontwikkeling in zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling (DEELS NIEUW) 18 Artikel Stedelijke ontwikkeling in de gebieden integratie stad - land (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor nieuwbouw van woningen (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor aan te leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties (ONGEWIJZIGD) 20 Artikel Regels voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in kernen in landelijke regio's (ONGEWIJZIGD) 20 Artikel Regels voor windturbines in bestaand stedelijk gebied (NIEUW) 21 Artikel Regels voor bovenregionale detailhandel en Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 3/102

22 leisurevoorzieningen (NIEUW) 21 Artikel Overgangsbepaling (ONGEWIJZIGD) 22 Hoofdstuk 3. Buitengebied (GEWIJZIGD) 23 Paragraaf 3.1. Ecologische hoofdstructuur (GEWIJZIGD) 23 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 23 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden (ONGEWIJZIGD) 23 Artikel Bescherming van de ecologische hoofdstructuur (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Bescherming van het zoekgebied voor ecologische verbindingszone (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Bescherming van de attentiegebieden ehs (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur om ecologische redenen (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek om niet-ecologische redenen (procedure) (ONGEWIJZIGD) 25 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van het nee-tenzij principe (ONGEWIJZIGD) 25 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van de saldobenadering (ONGEWIJZIGD) 26 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen (ONGEWIJZIGD) 26 Artikel Wijziging van de begrenzing van de zoekgebieden voor ecologische verbindingszone en de attentiegebieden ehs op verzoek (ONGEWIJZIGD) 27 Artikel Regels inzake compensatieplan (HERNOEMD EN NIEUW) 27 Artikel Voorwaarden voor compensatie (NIEUW) 28 Artikel Monitoring (NIEUW) 29 Paragraaf 3.2. Water (HERNOEMD) 29 4/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

23 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 29 Artikel Aanwijzing en begrenzing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden voor waterberging (ONGEWIJZIGD) 29 Artikel Bescherming regionale waterbergingsgebieden (ONGEWIJZIGD) 30 Artikel Bescherming reserveringsgebieden waterberging (ONGEWIJZIGD) 30 Artikel Aanwijzing en begrenzing van beschermingszone voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening (NIEUW) 30 Artikel Bescherming van beschermingszone voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening (NIEUW) 31 Artikel Aanwijzing en begrenzing van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (NIEUW) 31 Artikel Bescherming van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (NIEUW) 31 Artikel Aanwijzing en begrenzing van primaire waterkering en beschermingszone en aansluiting primaire waterkering (NIEUW) 31 Artikel Bescherming van primaire waterkering en beschermingszone en aansluiting primaire waterkering (NIEUW) 32 Artikel Aanwijzing en begrenzing van winterbed en langetermijnreservering winterbed (NIEUW) 32 Artikel Bescherming van winterbed (NIEUW) 32 Paragraaf 3.3. Ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij (GEWIJZIGD) 32 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (ONGEWIJZIGD) 32 Artikel Integrale zonering en aanwijzing en begrenzing van overige extensiverings- en verwevingsgebieden (ONGEWIJZIGD) 33 Artikel Regels voor extensiveringsgebieden (ONGEWIJZIGD) 33 Artikel Regels voor verwevingsgebieden (DEELS NIEUW) 34 Artikel Regels voor landbouwontwikkelingsgebieden (DEELS NIEUW) 35 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 5/102

24 Artikel Tijdelijke regels voor lopende zaken (ONGEWIJZIGD)36 Artikel Regels voor intensieve geiten- en schapenhouderijen (ONGEWIJZIGD) 36 Artikel Regels voor bouwblokken waar de Regeling beëindiging veehouderijtakken is toegepast (NIEUW) 36 Paragraaf 3.4. Glastuinbouw (GEWIJZIGD) 37 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (ONGEWIJZIGD) 37 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor glastuinbouw (ONGEWIJZIGD) 37 Artikel Regels voor mogelijk doorgroeigebied (GEWIJZIGD) 37 Artikel Regels voor vestigingsgebied (GEWIJZIGD) 38 Artikel Regels voor glasboomteeltgebied Zundert (ONGEWIJZIGD) 38 Artikel Regels voor uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de aangewezen gebieden (ONGEWIJZIGD) 38 Artikel Aanwijzing van vestigingsgebied op verzoek (NIEUW) 38 Paragraaf 3.5. Agrarische gebieden (NIEUW) 39 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 39 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de agrarische gebieden (NIEUW) 40 Artikel Ontwikkelingsperspectief voor de agrarische gebieden (NIEUW) 40 Artikel Grondgebonden agrarische bedrijven (NIEUW) 40 Artikel Overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven (NIEUW) 41 Paragraaf 3.6. Groenblauwe mantel (NIEUW) 41 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 41 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de groenblauwe mantel en de daarbinnen gelegen gebieden (NIEUW) 42 Artikel Bescherming en ontwikkeling van de groenblauwe mantel (NIEUW) 43 Artikel Wijziging van de begrenzing van de groenblauwe 6/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

25 mantel en de daarbinnen gelegen gebieden (NIEUW) 43 Paragraaf 3.7. Bescherming van aardkundige en cultuurhistorische waarden en nationale landschappen (NIEUW) 44 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 44 Artikel Aanwijzing, begrenzing en beschrijving van de aardkundig waardevolle gebieden (NIEUW) 44 Artikel Bescherming van de aardkundig waardevolle gebieden (NIEUW) 44 Artikel Aanwijzing, begrenzing en beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle gebieden (NIEUW) 45 Artikel Bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle gebieden (NIEUW) 45 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Beschrijving van de kernkwaliteiten van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Bescherming van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Regels voor complexen van cultuurhistorisch belang (NIEUW) 46 Paragraaf 3.8. Niet-agrarische activiteiten (NIEUW) 46 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 46 Artikel Regels voor het wonen in het buitengebied (NIEUW) 47 Artikel Regels voor ruimte-voor-ruimtekavels (VERPLAATST EN GEWIJZIGD) 48 Artikel Nadere regels inzake ruimte-voor-ruimtekavels (VERPLAATST EN GEWIJZIGD) 48 Artikel Kwaliteitsverbetering in bebouwingsconcentraties (NIEUW) 49 Artikel Regels voor nieuwe landgoederen (NIEUW) 49 Artikel Regels voor verblijfs- en dagrecreatie (NIEUW) 50 Artikel Regels voor sportvoorzieningen en diverse vrije-tijds-voorzieningen in het buitengebied (NIEUW) 51 Artikel Regels voor agrarisch-technisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven (NIEUW) 52 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 7/102

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mari├źnkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Beleidsneutrale omzetting van het Streekplan (zoals vastgesteld door PS in december 2004) Statencommissie nieuwe Wro In samenwerking met projectteam invoering nieuwe Wro

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie