Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2""

Transcriptie

1 College: OLOGMK03 Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2" Collegevoorstel Inleiding Vanaf 28 juni tot en met 9 augustus heeft de provinciale Ontwerpverordening Ruimte, fase 2 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was er voor eenieder gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Feitelijke informatie Aangezien de periode van terinzagelegging in de vakantieperiode viel ontbrak de tijd om de ingediende zienswijze vooraf ter vaststelling aan uw college voor te leggen. Afweging De verordening is een belangrijk document voor de gemeente, omdat deze bindend is bij het vaststellen van bestemmingsplannen en projectbesluiten. Dat betekent dat de provincie bij afwijking van die verordening gebruik kan maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van een reactieve aanwijzing. Het is dan ook van groot belang dat de ontwerpverordening wordt vergeleken met het vastgestelde gemeentelijke beleid en de ambities voor de lopende bestuursperiode. Uit die vergelijking is duidelijk geworden dat de verordening over het algemeen het ruimtelijk programma van de gemeente Heusden voldoende accommodeert. Wel zijn er omtrent het beschermingsregime binnen de Groenblauwe mantel en de aangewezen gebieden met cultuurhistorische waarde, wat vraagpunten en heroverwegingspunten aangegeven. Voor wat betreft de in de verordening opgenomen Landschapinvesteringsregel zijn er bij onze planeconomen nog veel vragen over de grondslag voor, en de hoogte van de bijdrage. Aangezien deze regel extra druk oplevert op de exploitatie van nieuwe woongebieden, is gevraagd om verduidelijking van die regeling en zijn er suggesties gedaan om de regeling wat flexibeler te maken. Op die wijze kan worden voorkomen dat de regeling onbedoeld leidt tot verdere stagnatie van de woningbouw en de daaruit te financieren nieuwe landschapsontwikkeling. Het meest cruciaal lijkt echter een bijstelling van de verordening voor het gebied Poort van Heusden. Ten opzichte van het tot voor kort geldende gebiedsplan Waalboss, is het gebied dat tot het voormalige Land van ooit werd gerekend verkleind. Door deze bijstelling van de begrenzing is juist het minst kwetsbare gebied ontdaan van zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Kortheidshalve wordt voor de volledige argumentatie naar de ingediende zienswijze, zoals die aan dit voorstel is toegevoegd, verwezen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 College: OLOGMK03 Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2" BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 31 augustus 2010 besloten: de ingediende zienswijze op de provinciale Ontwerpverordening Ruimte, Fase 2 voor kennisgeving aan te nemen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant Postbus MC 'S-HERTOGENBOSCH Ons kenmerk: Uw kenmerk: Uw brief van: Behandeld door: M.T.G Kuper Doorkiesnummer: (073) adres: Onderwerp: Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Aantal bijlagen: Datum: 9 augustus 2010 Verz. 9 augustus 2010 Vermeld bij uw correspondentie altijd ons kenmerk! Geachte heer, mevrouw, Postadres Gemeente Heusden Postbus AA Vlijmen Bezoekadressen Julianastraat 34 Vlijmen Raadhuisplein 16 Drunen Telefoon (073) Fax (073) Digitaal loket Met belangstelling en waardering heeft ons college kennis genomen van de ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant, zoals die door u ter inzage is gelegd vanaf 28 juni jongstleden. De voortvarendheid in het besluitvormingsproces is groot, en maakt het mogelijk om tijdig te toetsen in welke mate de verordening aansluit bij de ambities en plannen die de gemeente heeft ten aanzien van haar verdere ruimtelijke ontwikkeling. Het resultaat van deze beoordeling zullen wij per onderdeel aangeven. 1. Kaartlaag 7: Water a. Ons college kan instemmen met het aangewezen winterbed zoals dat op de verordening is aangegeven in de omgeving van de Heusden Vesting. Dat vooral vanwege de ontheffingsmogelijkheid die is opgenomen. Daardoor blijft de door de gemeente Heusden voorgestane transformatie van het gebied mogelijk. b. Ten aanzien van de boringvrije zone valt op dat deze deels overlapt met het bestaande stedelijke (zoek)gebied. Ons college verzoekt u om in de beantwoording van deze zienswijze, dan wel in de tekst van de verordening, aan te geven dat de boringvrije zone de verdere stedelijke ontwikkeling in deze gebieden niet in de weg staat. Dit laatste temeer omdat er in het betrokken gebied geen sprake is van een 25, dan wel 100 jaarszone. Bankrelatie Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) * *

4 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 2 van 8 2. Kaartlaag 8: Cultuurhistorie a. De begrenzing van het cultuurhistorisch waardevolle gebied overlapt aan de westzijde van Drunen met het gebied dat onderwerp vormt van de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL). Ons college verzoekt u derhalve om expliciet in de beantwoording van deze zienswijze aan te geven dat de aanwijzing tot cultuurhistorisch landschap geen beletsel vormt voor de in het kader van het GOL opgenomen infrastructurele ontwikkelingen. b. Ten aanzien van de opgenomen complexen van cultuurhistorisch belang is ons college verheugd dat de verordening ruimte biedt voor het ontwikkelen van nieuwe gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden in en rond deze complexen. Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat de cultuurhistorische waarden behouden blijven. 3. Kaartlaag 9: Agrarisch gebied a. De begrenzing van de Groenblauwe mantel en Agrarisch gebied ter hoogte van de Veldweg, ten noorden van Haarsteeg (zie figuur 1 onder deze zienswijze), dient in de ogen van ons college te worden aangepast. De gemeente Heusden heeft in samenspraak met medewerkers zowel als bestuurders van uw provincie, een legalisatietraject ingezet voor het recylingbedrijf dat daar aan de Veldweg 2 gevestigd is (rood omcirkeld in figuur 1). Onderdeel van de planontwikkeling is de oprichting van een Biomassavergassings installatie. Een dergelijke ontwikkeling past beter in een gebied met de aanduiding Agrarisch gebied dan in een gebied met de aanduiding Groenblauwe mantel. Om die reden verzoekt ons college u om het betrokken perceel op te nemen als Agrarisch gebied. b. Conform de onlangs vastgestelde Ontwikkelingvisie Buitengebied van de gemeente Heusden verzoekt ons college U om het gebied tussen Doeveren en de Oever van de Maas, zich ten oosten uitstrekkend tot aan de locatie Jonker Fris, aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines. 4. Kaartlaag 10: Wijzigingen ten opzichte van verordening fase 1 a. De ontwikkeling in en rond de Poort van Heusden (het voormalige Land van Ooit) is ook reeds bij de inspraak op de verordening fase 1 aan de orde gesteld. Nu de verordening met de voorgestelde wijzigingen gecompleteerd wordt, wil ons college u met nadruk vragen om de begrenzing van het gebied Integratie Stad/land in overeenstemming te brengen met de begrenzing die in het Duurzame ruimtelijk structuurbeeld was opgenomen voor het land van Ooit (zie figuur 2 onder deze zienswijze). Juist door de toevoeging van dit deel van het plangebied wordt het mogelijk om de meest waardevolle landschappelijke delen van het gebied te ontzien bij een herontwikkeling. b. In aansluiting op het standpunt zoals verwoord onder 4a zou ons college nog meer de voorkeur geven aan een uitbreiding van het gebied ïntegratie Stad-Land, door het toevoegen van een zone ten zuiden van de Bosscheweg (zie figuur 3). Daarmee zou het mogelijk worden om een

5 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 3 van 8 landschappelijk zone te creëren vanaf de A59 tot aan de Meerdijk in combinatie met een landschappelijk goed ingepast woongebied. c. Verder verzoekt ons college om in aansluiting op de eerder door de gemeente vastgestelde gebiedsvisie Poort van Heusden, de kleine groene gebieden zoals die zijn aangegeven in figuur 4 (rood omcirkeld) te onttrekken aan de EHS. Door een dergelijk onttrekking wordt het mogelijk om in te zetten op een versterking van de landschapswaarden aan de westzijde van het attractiepark, die veel minder intensief wordt gebruikt. 5. Regels verordening a. Regel Investeren in het landschap i. Noch uit de regeling zelf, noch uit de toelichting wordt ons duidelijk of het mogelijk is om de investering in landschap die deze regel voorschrijft in lid 2, ook te doen in het uitleggebied zelf. Ons college verzoekt u om in de beantwoording van de zienswijzen expliciet aan te geven dat dit wel het geval is. ii. Het opnemen van de 5% norm in lid 2 onder a, is in de ogen van ons college een riskante keuze. Zeker in het huidige tijdperk waarin de exploitatie van nieuwe plangebieden onder zware druk staat, kan een dergelijk harde en inflexibele norm ertoe leiden dat de exploitatie zodanig onder druk komt te staan dat deze niet meer dekkend te krijgen is. Het gevolg is dan niet alleen stagnatie in de woningbouw, maar ook in de landschapsinvesteringen. Om die reden verzoekt ons college u om de regel te flexibiliseren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door vast te leggen dat de hoogte van de bijdrage jaarlijks wordt bepaald. Daarbij heeft het onze voorkeur om dit te laten doen in het Regionaal Planningsoverleg (RPO), omdat dit ook het gremium is waarin de afspraken worden gemaakt over verstedelijking en landschapsontwikkeling. iii. Daar waar lid 2 onder b een norm aangeeft van 50% van de waardevermeerdering tengevolge van het bestemmingsplan, gaat ons college er vanuit dat het gaat om de netto waardevermeerdering (waarbij dus alle kosten die te maken hebben gehad met de planontwikkeling van die vermeerdering worden afgetrokken). Ook de waardevermeerdering als gevolg van bouw en woonrijp maken dient in de ogen van ons college eveneens niet meegenomen te worden. Verder gaan wij ervan uit dat de basis voor de waardevermeerdering wordt gevormd door de verkrijgingsprijs, en niet door de oorspronkelijke waarde in het agrarisch handelsverkeer. Ons college verzoekt u om de regeling op dit punt in bovengenoemde zin te verduidelijken, dan wel in de beantwoording expliciet te bevestigen dat deze aannames juist zijn. iv. De gemeente Heusden wil in de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied (vaststelling gepland 2011) aan

6 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 4 van 8 bestaande functies in het buitengebied een redelijke uitbreidingsmogelijkheid bieden van max. 15 %. In de toelichting van het bestemmingsplan zal een verantwoording worden opgenomen zoals bedoeld in artikel van de Verordening Ruimte. De landschapsinvesteringsregeling in artikel van de Verordening Ruimte vraagt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied een kwaliteitsverbetering (financiële bijdrage) van 50% van de waardevermeerdering van de betrokken gronden. Gezien het grote aantal bouwvlakken in de integrale herziening is het praktisch vrijwel onhaalbaar om per bouwblok afspraken te maken over de beoogde landschapsinvestering. Dit zou in elk geval onevenredig veel werkdruk opleveren. Met het oog hierop stellen wij voor om artikel zodanig aan te passen dat bij een integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied een verantwoording op hoofdlijnen mogelijk is. Daarbij zou dan de de planologische verankering/bescherming van EHS-gebieden, ecologische verbindingszones, cultuurhistorisch waardevolle gebieden en gebieden met waterbelangen beschouwd moeten kunnen worden als voldoende kwaliteitsverbetering van het landschap in relatie tot de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bouwblokken. b bescherming en ontwikkeling Groenblauwe mantel i. In deze regel wordt de uitbreiding van niet grondgebonden agrarische bedrijven niet toegestaan. Ons college bepleit echter het toestaan van redelijke uitbreidingsmogelijkheden aan deze bedrijven. Dit onder de voorwaarde dat daarbij wordt aangetoond dat de uitbreiding geen negatief effect heeft op waarden in dit deel van de Groenblauwe mantel en een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de kernkwaliteiten van de omgeving. ii. In het verlengde daarvan zien wij niet in waarom in art in zijn algemeenheid wordt uitgesloten dat binnen de Groenblauwe mantel een voorziening voor dagrecreatie wordt gevestigd. Dit lijkt ons niet gewenst, zeker aangezien in de toelichting wordt gesteld dat het versterken van de recreatieve kwaliteit een van de doelen is voor de Groenblauwe mantel. iii. Ook is ons college onduidelijk waarom in art de vestiging van een agrarisch technisch hulpbedrijf of een agrarisch verwant bedrijf niet wordt toegestaan, terwijl het op grond van artikel wel is toegestaan om de vestiging van overige nietagrarische bedrijven in milieucategorie 1 en 2 mogelijk te maken.

7 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 5 van 8 Mochten er naar aanleiding van deze zienswijze nog vragen zijn dan verzoek ik u vriendelijk om met ondergetekende contact op te nemen voor een nadere toelichting. Hoogachtend, namens het college van Heusden, Team Ondersteuning Leefomgeving, M.T.G Kuper

8 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 6 van 8 Figuur 1: perceel aan de Veldweg 2 Figuur 2: Land van Ooit zoals opgenomen in het Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld Waalboss

9 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 7 van 8 Figuur 3: zoekgebied integratie Stad-land

10 Ons kenmerk Onderwerp Inspraak ontwerpverordening ruimte Noord-Brabant Datum 9 augustus 2010 Pagina 8 van 8 Figuur 4: Aan EHS te onttrekken gebiedsdelen Poort van Heusden

11 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp

12 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Ontwerp Overzicht kaartlagen (schaal 1: ) Inhoud Kaartlaag 7 Water Kaartlaag 8 Cultuurhistorie Kaartlaag 9 Agrarisch gebied Kaartlaag 10 Wijzigingen ten opzichte van Verordening ruimte fase 1 Legenda Overzichtskaart met bladindeling Kaart 1, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 2, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 3, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 4, kaartlaag 7 t/m 10 Viewer met digitale kaart en tekst van de verordening is beschikbaar via Kaart 5, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 6, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 7, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 8, kaartlaag 7 t/m 10 Kaart 9, kaartlaag 7 t/m 10 Opmaak atlas: Bureau GEO, provincie Noord-Brabant, 1 juni 2010 Tek. nr Legenda en kaartlagen Bladindeling

13 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Legenda ONTWERP Provincie Noord-Brabant Besluitgebied 7: Water Waterwingebied 25-jaarszone kwetsbaar 25-jaarszone zeer kwetsbaar 100-jaarszone zeer kwetsbaar in landelijke regio 100-jaarszone zeer kwetsbaar in stedelijke regio Boringsvrije zone Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen! Primaire waterkering en beschermingszone Aansluiting primaire waterkering Winterbed Langetermijnreservering winterbed 8: Cultuurhistorie Aardkundig waardevol gebied Cultuurhistorisch waardevol gebied Nationaal Landschap Het Groene Woud! Nationaal Landschap De Hollandse Waterlinie Complex van cultuurhistorisch belang 9: Agrarisch gebied Agrarisch gebied Gebied teeltondersteunende kassen toegestaan Groenblauwe mantel Beheergebied ecologische hoofdstructuur Zoekgebied voor windturbines Uit Verordening ruimte fase 1 (niet in inspraak). Ecologische hoofdstructuur 10: Wijzigingen ten opzichte van Verordening fase 1 Nieuw zoekgebied ecologische verbindingszone Verwijderd zoekgebied ecologische verbindingszone Verwijderd zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Nieuw regionaal waterbergingsgebied Verwijderd regionaal waterbergingsgebied Verwijderde ecologische hoofdstructuur Uit Verordening ruimte fase 1 (niet in inspraak). Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Reserveringsgebied waterberging Bron: Provincie Noord-Brabant Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010

14 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Bladindeling 1 : ONTWERP Provincie Noord-Brabant km Ondergrond: Eurocartografie 2007 Bron: Provincie Noord-Brabant Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010

15 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 7: Water kaartlaag 7 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

16 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 8: Cultuurhistorie kaartlaag 8 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

17 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 9: Agrarisch gebied kaartlaag 9 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

18 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlaag 10: Wijzigingen ten opzichte van Verordening ruimte fase 1 kaartlaag 10 I I ONTWERP kaart 2 van 9 Woudrichem Sleeuwijk Werkendam Oudendijk Rijswijk Giessen Uitwijk Andel Nieuwendijk Waardhuizen Veen Almkerk Spijk I I 3 I 1 I Wijk en Aalburg Gewande Babyloniº nbroek Bokhoven Genderen Hank Hedikhuizen Heusden Dussen Meeuwen Empel Heesbeen Eethen Herpt Doeveren Peerenboom Engelen Oud-Heusden Drongelen s-hertogenbosch Haarsteeg Oud-Heusdense Weiden Drimmelen Geertruidenberg Elshout Oud-Drimmelen Raamsdonkveer Vlijmen De Laan Capelle Raamsdonk Nieuwkuijk Waspik Waalwijk Made Waspik-Boven Drunen Nieuwe-Vaart Vrijhoeve Honderd Bunder Sprang Loons hoekje Oosteind Oosterhout Klein Dongen De Margriet Kaatsheuvel s-gravenmoer Cromvoirt Distelberg Giersbergen Vaart I Bron ondergrond: Copyright 2009 Topografische Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn. Opmaak: bureau GEO, tek.nr , 1 juni 2010 Vught I Den Hout km / Provincie Noord-Brabant

19 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Ontwerp Inspraakversie Gedeputeerde Staten 1/22 juni 2010

20 LET OP: De tekst van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, heeft een aantal soorten opmaak: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Vervallen delen van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, zijn doorgehaald (doorgehaald) Ongewijzigde delen van de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, zijn cursief (cursief) De nieuwe en gewijzigde teksten van Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, hebben geen speciale opmaak LET OP: 1. de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1, is op 23 april 2010 vastgesteld door Provinciale Staten en met ingang van 1 juni 2010 in werking getreden. 2. de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, is een herziening (aanvulling en wijziging) van fase 1. Fase 2 is op 1 juni 2010 als ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten ligt van 24 juni tot en met 4 augustus 2010 ter inzage voor inspraak. De vaststelling door Provinciale Staten wordt voorzien op 10 december De inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari op 22 juni 2010 hebben Gedeputeerde Staten enkele aanpassingen aangebracht in de tekst zoals die op 1 juni 2010 is vastgesteld, dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Commissie Ruimte en Milieu. Ÿ In het voorstel aan Provinciale Staten ter vaststelling van Verordening ruimte, fase 2, zullen de volgende wijzigingen in de tekst en de kaartlagen worden doorgevoerd: 1. de volgorde van de verschillende paragrafen in hoofdstuk 3 van de Verordening wordt aangepast met de daarbij behorende hernummering; 2. een aantal termen worden aangepast aan de actuele benamingen zoals die in de Structuurvisie RO worden gehanteerd. Het gaat daarbij mogelijk onder meer om de term Regionaal planningsoverleg (RPO) en het hanteren van de termen stedelijke en landelijke regio en de daarbij behorende aanpassingen op de kaartlaag. Deze voorgestelde aanpassingen behelzen geen inhoudelijke beleidswijzigingen. 2/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

21 Inhoudsopgave Regels 13 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (GEWIJZIGD) 14 Paragraaf 1.1. Algemene bepalingen (GEWIJZIGD) 14 Artikel Algemene begripsbepalingen (GEWIJZIGD) 14 Artikel Werking van deze verordening (ONGEWIJZIGD) 14 Paragraaf 1.2. Bevordering van ruimtelijke kwaliteit (NIEUW) 14 Artikel Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (NIEUW) 14 Artikel Investeren in het landschap (NIEUW) 15 Hoofdstuk 2. Stedelijke ontwikkeling (GEWIJZIGD) 17 Paragraaf 2.1. Stedelijke ontwikkeling (GEWIJZIGD) 17 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 17 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor stedelijke ontwikkeling (ONGEWIJZIGD) 17 Artikel Stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied (ONGEWIJZIGD) 18 Artikel Stedelijke ontwikkeling in zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling (DEELS NIEUW) 18 Artikel Stedelijke ontwikkeling in de gebieden integratie stad - land (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor nieuwbouw van woningen (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor aan te leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties (ONGEWIJZIGD) 19 Artikel Regels voor bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties (ONGEWIJZIGD) 20 Artikel Regels voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in kernen in landelijke regio's (ONGEWIJZIGD) 20 Artikel Regels voor windturbines in bestaand stedelijk gebied (NIEUW) 21 Artikel Regels voor bovenregionale detailhandel en Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 3/102

22 leisurevoorzieningen (NIEUW) 21 Artikel Overgangsbepaling (ONGEWIJZIGD) 22 Hoofdstuk 3. Buitengebied (GEWIJZIGD) 23 Paragraaf 3.1. Ecologische hoofdstructuur (GEWIJZIGD) 23 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 23 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden (ONGEWIJZIGD) 23 Artikel Bescherming van de ecologische hoofdstructuur (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Bescherming van het zoekgebied voor ecologische verbindingszone (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Bescherming van de attentiegebieden ehs (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur om ecologische redenen (ONGEWIJZIGD) 24 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek om niet-ecologische redenen (procedure) (ONGEWIJZIGD) 25 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van het nee-tenzij principe (ONGEWIJZIGD) 25 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van de saldobenadering (ONGEWIJZIGD) 26 Artikel Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen (ONGEWIJZIGD) 26 Artikel Wijziging van de begrenzing van de zoekgebieden voor ecologische verbindingszone en de attentiegebieden ehs op verzoek (ONGEWIJZIGD) 27 Artikel Regels inzake compensatieplan (HERNOEMD EN NIEUW) 27 Artikel Voorwaarden voor compensatie (NIEUW) 28 Artikel Monitoring (NIEUW) 29 Paragraaf 3.2. Water (HERNOEMD) 29 4/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

23 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (DEELS NIEUW) 29 Artikel Aanwijzing en begrenzing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden voor waterberging (ONGEWIJZIGD) 29 Artikel Bescherming regionale waterbergingsgebieden (ONGEWIJZIGD) 30 Artikel Bescherming reserveringsgebieden waterberging (ONGEWIJZIGD) 30 Artikel Aanwijzing en begrenzing van beschermingszone voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening (NIEUW) 30 Artikel Bescherming van beschermingszone voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening (NIEUW) 31 Artikel Aanwijzing en begrenzing van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (NIEUW) 31 Artikel Bescherming van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (NIEUW) 31 Artikel Aanwijzing en begrenzing van primaire waterkering en beschermingszone en aansluiting primaire waterkering (NIEUW) 31 Artikel Bescherming van primaire waterkering en beschermingszone en aansluiting primaire waterkering (NIEUW) 32 Artikel Aanwijzing en begrenzing van winterbed en langetermijnreservering winterbed (NIEUW) 32 Artikel Bescherming van winterbed (NIEUW) 32 Paragraaf 3.3. Ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij (GEWIJZIGD) 32 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (ONGEWIJZIGD) 32 Artikel Integrale zonering en aanwijzing en begrenzing van overige extensiverings- en verwevingsgebieden (ONGEWIJZIGD) 33 Artikel Regels voor extensiveringsgebieden (ONGEWIJZIGD) 33 Artikel Regels voor verwevingsgebieden (DEELS NIEUW) 34 Artikel Regels voor landbouwontwikkelingsgebieden (DEELS NIEUW) 35 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 5/102

24 Artikel Tijdelijke regels voor lopende zaken (ONGEWIJZIGD)36 Artikel Regels voor intensieve geiten- en schapenhouderijen (ONGEWIJZIGD) 36 Artikel Regels voor bouwblokken waar de Regeling beëindiging veehouderijtakken is toegepast (NIEUW) 36 Paragraaf 3.4. Glastuinbouw (GEWIJZIGD) 37 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (ONGEWIJZIGD) 37 Artikel Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor glastuinbouw (ONGEWIJZIGD) 37 Artikel Regels voor mogelijk doorgroeigebied (GEWIJZIGD) 37 Artikel Regels voor vestigingsgebied (GEWIJZIGD) 38 Artikel Regels voor glasboomteeltgebied Zundert (ONGEWIJZIGD) 38 Artikel Regels voor uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de aangewezen gebieden (ONGEWIJZIGD) 38 Artikel Aanwijzing van vestigingsgebied op verzoek (NIEUW) 38 Paragraaf 3.5. Agrarische gebieden (NIEUW) 39 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 39 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de agrarische gebieden (NIEUW) 40 Artikel Ontwikkelingsperspectief voor de agrarische gebieden (NIEUW) 40 Artikel Grondgebonden agrarische bedrijven (NIEUW) 40 Artikel Overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven (NIEUW) 41 Paragraaf 3.6. Groenblauwe mantel (NIEUW) 41 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 41 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de groenblauwe mantel en de daarbinnen gelegen gebieden (NIEUW) 42 Artikel Bescherming en ontwikkeling van de groenblauwe mantel (NIEUW) 43 Artikel Wijziging van de begrenzing van de groenblauwe 6/102 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2,

25 mantel en de daarbinnen gelegen gebieden (NIEUW) 43 Paragraaf 3.7. Bescherming van aardkundige en cultuurhistorische waarden en nationale landschappen (NIEUW) 44 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 44 Artikel Aanwijzing, begrenzing en beschrijving van de aardkundig waardevolle gebieden (NIEUW) 44 Artikel Bescherming van de aardkundig waardevolle gebieden (NIEUW) 44 Artikel Aanwijzing, begrenzing en beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle gebieden (NIEUW) 45 Artikel Bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle gebieden (NIEUW) 45 Artikel Aanwijzing en begrenzing van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Beschrijving van de kernkwaliteiten van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Bescherming van de nationale landschappen (NIEUW) 45 Artikel Regels voor complexen van cultuurhistorisch belang (NIEUW) 46 Paragraaf 3.8. Niet-agrarische activiteiten (NIEUW) 46 Artikel Bijzondere begripsbepalingen (NIEUW) 46 Artikel Regels voor het wonen in het buitengebied (NIEUW) 47 Artikel Regels voor ruimte-voor-ruimtekavels (VERPLAATST EN GEWIJZIGD) 48 Artikel Nadere regels inzake ruimte-voor-ruimtekavels (VERPLAATST EN GEWIJZIGD) 48 Artikel Kwaliteitsverbetering in bebouwingsconcentraties (NIEUW) 49 Artikel Regels voor nieuwe landgoederen (NIEUW) 49 Artikel Regels voor verblijfs- en dagrecreatie (NIEUW) 50 Artikel Regels voor sportvoorzieningen en diverse vrije-tijds-voorzieningen in het buitengebied (NIEUW) 51 Artikel Regels voor agrarisch-technisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven (NIEUW) 52 Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2, 7/102

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1 Overzichtskaarten Overzicht kaartlagen (schaal 1: 100.000) nhoud Kaartlaag 1 Bestaand stedelijk gebied Kaartlaag Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Kaartlaag 3 Ecologische hoofdstructuur Kaartlaag

Nadere informatie

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant, fase Kaartlagen Ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant, fase Ontwerp Overzicht kaartlagen (schaal 1: 100.000) nhoud Kaartlaag 7 Water Kaartlaag 8 Cultuurhistorie Kaartlaag

Nadere informatie

Verordening ruimte Noord-Brabant 2011

Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 Gedeputeerde Staten 2 november 2010/ 7 december 2010/ 14 december 2010 Provinciale Staten 17 december 2010 Inhoudsopgave Regels 6 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Legenda Water Besluitgebied Stedelijke ontwikkeling Bestaand stedelijk gebied: Stedelijk concentratiegebied (toegevoegd) Kernen in landelijk gebied (toegevoegd) Bestaand stedelijk gebied (verwijderd) Stedelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012 Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made Maart 2012 WELMERS BURG S T E D E N B O U W 2 Stedenbouwkundig plan Zandstraat - Made - maart 2012 Inleiding Zwaluwe Bouw is eigenaar van een perceel grond ten

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal Postbus 5000 4700 KA

Nadere informatie

Verordening ruimte Noord-Brabant 2011

Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 Provincie Noord-Brabant Provinciale Staten 17 december 2010 REGELS Inhoudsopgave Regels 6 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 7 Artikel 1.1. Begripsbepalingen 7 Artikel

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Verordening ruimte 2012 Provinciale Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 6 gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013 Provincie Noord-Brabant Gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER R-RE/2013/224 R-RE GEMEENTE reg.nr.: UH. 22-2-2013 8-8-2013 BOXMEER Ingek. 2 2 FEB 2013 Afd.: PI- Kopi Brabantlaan 1 Postbus

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant l»i O. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. Nr; MOERDIJK t 9 JUNI 2015 Brabanllaon 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Wijziging 3 Negen kernen 2012 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

IIII III III III III II II II II

IIII III III III III II II II II Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Gemeenteraad van Loon op Zand Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL INGEKOMEN / 0 JULI 2013 GEMEENTE LOON OP ZAND IIII III III III III II II II II 2013.10660 Afdeling: Cfü4l

Nadere informatie

Bijlage I - Aanwijzing en normering regionale waterkeringen Verordening Water Noord-Brabant, artikel 2.1 en 2.2

Bijlage I - Aanwijzing en normering regionale waterkeringen Verordening Water Noord-Brabant, artikel 2.1 en 2.2 ijlage I - anwijzing en normering regionale waterkeringen Verordening Water Noord-rabant, artikel 2.1 en 2.2 Provincie Noord-rabant Opgenomen in Waterverordening Rivierenland 1/150 (in de meeste gevallen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 36.4 van de Verordening ruimte 2014;

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr.

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr. Provincie Noord-Brabant Brabontloon 1 Gemeente Someren lngekomen Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 De raad van de gemeente Somert'n Postbus 290 5710AG SOMEREN! I Nr. 2 5 OKT.

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W 12 augustus 2014 Dossiernummer 14.33.603 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Lichthoven (The Student Hotel) Inleiding Het gebied Lichthoven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Sportpark Almbos Woudrichem Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 5.3

Nadere informatie

Eva Welten - van Gerwen Advies

Eva Welten - van Gerwen Advies Eva Welten - van Gerwen Advies Van: Mol, Raymond van Verzonden: dinsdag 2 september 2014 13:57 Aan: Niezen, Henk Onderwerp: RE: vooroverleg wijzigingsplan Dr. de Quayweg 76 in De

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

VERZONDEN. 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk 2 6 MEI 20U. Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN

VERZONDEN. 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk 2 6 MEI 20U. Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN llll Uil 1402972 Gem. STEENBERGEN Kopie aan: 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Oostkamer 2015, Tilburg Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 11.2 van de Verordening ruimte

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan 'Klimbos e.o.' gemeente Bergen op Zoom (ehs herbegrenzing) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26 Zaaknummer: OLOGJvB26 Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. weigering verzoek om wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen" ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning Samenvatting: Inleiding: Tegen de kapvergunning voor het rooien van 18 beuken aan de Veilingstraat te Elshout (langs de geluidsschermen aan de A 59) is onder meer bezwaar gemaakt door de heer Van Dijk

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE de ondergetekenden 1. De Gemeente Heusden, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door drs. J. Hamming, burgemeester

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Reeweg 3 Asten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 4.9 van de Verordening

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak 'AAKNR. Raad van de gemeente Etten-Leur Postbus 10100 4870 GA ETTEN LEUR i^öcfliuninrch 015 Afdeling; 0 \AJ Vertronwa^k OA NEE Datum Ons numntci 25 februari 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind)

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind) 13 FEB 2014 IMIIIIIII llllll lílí IIII J.A.M. Krijnen IO.140 6 952 14/02/2014 Baarschotsestraat 4 4849 BL Dorst 0161-411650 d.d. 10 februari 2014 Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen College Onderwerp: V200701230 Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen Samenvatting: Inleiding: Dor het Heusdens bedrijven platform

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V20100394 Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Samenvatting: Inleiding: Op 26 juni 2008 is een verzoek ingediend door de familie Boll uit Doeveren om

Nadere informatie

Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869

Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869 Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869 Afdeling: : Bouwen en Wonen Onderwerp : - voorstel tot het opstarten van diverse zelfstandige projectprocedures (ZPP) als bedoeld in artikel 19, lid

Nadere informatie

beantwoording vragen artikel 61 fractie Heusden Eén inzake uitvoering leerlingenvervoer

beantwoording vragen artikel 61 fractie Heusden Eén inzake uitvoering leerlingenvervoer Onderwerp Zaaknummer: OWZIG16 beantwoording vragen artikel 61 fractie Heusden Eén inzake uitvoering leerlingenvervoer Collegevoorstel Inleiding In de brief van 20 juni 2011 stelt de fractie Heusden Eén

Nadere informatie

Inleiding/aanleiding Op 19 maart 2010 is het burgerinitiatief Megastallen Nee behandeld door Provinciale Staten.

Inleiding/aanleiding Op 19 maart 2010 is het burgerinitiatief Megastallen Nee behandeld door Provinciale Staten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Besluitvorming debat Megastallen Nee Inleiding/aanleiding Op 19 maart 2010 is het burgerinitiatief Megastallen Nee behandeld door Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: PBDC16. Vragen art. 61 Heesbeen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: PBDC16. Vragen art. 61 Heesbeen Zaaknummer: PBDC16 Onderwerp Vragen art. 61 Heesbeen Collegevoorstel Inleiding Op 15 mei heeft de fractie Gemeentebelangen per mail vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

ilse Bijlagen

ilse Bijlagen ilse 14ink05309 Gemeente Drimmelen T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Mevrouw C. Segeren Postbus 19 4920 AA Made 1 4 JULI 2014 m MA PZ OW BRW MO ag Diverse 1 Onderwerp Wagenberg Zuid Datum

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008.

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008. Burgemeester V200701212 Onderwerp: Verzoek van de Hobby-handwerkclub te Drunen (club houdende in de Hunenhof te Drunen) om een bijdrage voor het vieren van het 10-jarig bestaan van de hobbyhandwerkclub

Nadere informatie

Inspraakreacties en vooroverleg

Inspraakreacties en vooroverleg Inspraakreacties en vooroverleg 1. Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 s-hertogenbosch Vooroverlegreactie Achtermijterbaan 1: Provincie acht vestiging van een containerservicebedrijf, gelet op de aard

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

: Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden

: Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden Raad : 25 mei 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200314059 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden Toelichting In januari 2002 is besloten om de Wet

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg

Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg Zaaknummer: OOPPH04 Onderwerp Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg Collegevoorstel Inleiding Het college heeft in de vergadering van 2 december 2008 besloten de nieuwbouw van

Nadere informatie

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen Samenvatting: Inleiding: Bij de verkoop van de bouwgrond voor de 13 appartementen aan de Afrikalaan hoek Boliviaring in Drunen in 1995 is afgesproken dat de woningen enkel mogen worden bewoond door personen

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges

Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges College Onderwerp: V200801500 Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges Collegevoorstel Inleiding: Met dagtekening 9 juli 2008 is een brief ontvangen van de heer R. van Laarhoven gericht aan

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 2 april 2013 Datum B&W besluit 26 maart 2013 Portefeuillehouder P. Beerten Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill.

Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill. Nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill. 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Kinderdagverblijf Rodenweg 3 te Mill heeft vanaf woensdag 26 februari

Nadere informatie

Verordening ruimte 2014

Verordening ruimte 2014 Verordening ruimte 2014 Verordening ruimte 2014 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Artikel 2 Werking van deze verordening 17 Hoofdstuk 2 Algemene regels

Nadere informatie

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200501536 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : voorstel tot het verlenen van medewerking aan de aanvraag zelfstandige projectprocedure van de heer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032 Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 17 juni 2014 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan W4 Aan de raad. Beslispunten *Z000C92A36 1. Geen exploitatieplan vast te stellen

Nadere informatie

Verordening ruimte 2014 vastgesteld

Verordening ruimte 2014 vastgesteld Verordening ruimte 2014 vastgesteld Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Algemene toelichting op Verordening ruimte 204 7 1.1 De functie van een Verordening ruimte 7 1.2 Relatie Structuurvisie RO en

Nadere informatie

Verordening ruimte 2014 (versie juli 2015) vastgesteld

Verordening ruimte 2014 (versie juli 2015) vastgesteld Verordening ruimte 2014 (versie juli 2015) vastgesteld Inhoudsopgave Toelichting 8 Hoofdstuk 1 Algemene toelichting op Verordening ruimte 2014 8 1.1 De functie van een Verordening ruimte 8 1.2 Relatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie