1: OVER HET JAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1: OVER HET JAAR 1999 4"

Transcriptie

1 : OVER HET JAAR 999 4

2 _ m ()

3 ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva

4

5 Kengeallen 5 Organisaie van de NV WZHO 7 Aandeelhouders Raad van Commissarissen Ondernemingsraad Direcieverslag 9 Algemene beschouwingen Inern proces Mark en klan Waerlevering Sociaal verslag Financieel verslag Jaarrekening Balans per december 999 Wins en verliesrekening 999 Toeliching Toeliching op de balansposen Toeliching op de wins en verliesrekening Overige gegevens 8 EI

6

7 r , ,9,5 870, ,79, ,7 69, ,0 58, , , Producie (x 000 m) verkoop in eigen voorzieningsgebied Disribuie lenge hoofdleidingne in km aansluiingsdichheid in m aanal aansluiingen gemiddeld verbruik per aansluiing in m prijs per m exclusief BTW *) prijs per m exclusief BTW en exclusief grondwaerbelasing Balanscijfers (x f 000) aanschafwaarde maeriële vase aciva boekwaarde maeriële vase aciva boekwaarde in % van de aanschafwaarde boekwaarde per aansluiing x f eigen vermogen in % van he balansoaal inveseringen Resulaen (x f,000) waeropbrengsen renepercenage langlopende leningen bedrijfsresulaa vôôrfinancieringslasen resulaa nafinancieringslasen 9 // Personeel aanal personeelsleden **) aanal aansluiingen per personeelslid salarissen, sociale en pensioenlasen per personeelslid ziekepercenage , ,8 *) inclusief f **) 0,8 grondwaerbelasing berekeningsmehode is gebaseerd op volijd banen EI

8 Aandeelhouders De NV Waermaaschappij ZuidHolland Oos is een srucuurvennooschap Er zijn 748 aandelen geplaas bij de gemeenen in he ruim inwoners ellende voorzieningsgebied De plaasing van de aandelen is gerelaeerd aan he aanal inwoners per gemeene: per 000 inwoners heef een gemeene he rech op één aandeel De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besaa ui veregenwoordigers van de 6 gemeenen De belangrijkse bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is he goedkeuren van de jaarrekening en he vassellen van de arieven en meerjareninveseringsplannen De Raad van Commissarissen was per december 999 als volg samengeseld: voorzier: Ing H Lenderink secrearis: FJM Hilgers leden : GWAbbring NC Barendreg M Pi Drs H van Sanen Mr A van Laar Mr SJP Lyczak AH Meerburg Ir S Schaap JW Schuiling Drs PA Zevenbergen Direcie De sauaire direcie besond per december 999 ui algemeen direceur Ir ABlM Vos de WaeI Managemen He Managemen werd per december 999 gevormd door: M PQ)en COW Dubbeldam Raad van Commissarissen Eind 999 besond de Raad ui waalf personen Negen commissarissen worden voorgedragen door clusers van gemeenen Drie commissarissen hebben ziing in de Raad op grond van hun specifieke deskundigheid De Raad van Commissarissen oefen oezich ui op de direcie, benoem en onslaa direcieleden en keur de begroing goed Tevens zijn aan goedkeuring van de Raad onder andere onderworpen besluien en aanzien van geldleningen, he overnemen van bedrijven, he voeren van processen en de uigife van aandelen In he verslagjaarraden de heren HJ Beumer en Mr Drs COW Dubbelman af als commissaris De heer M Pi en de heer H van Sanen werden benoemd, de eerse op voordrach van de Ondernemingsraad, de weede door he cluser van de gemeenen Gorinchem, Leerdam, Vianen en Zederik De heer Ing H Lenderink rad af en werd herbenoemd door he cluser van de gemeenen Bergambach, Gouda, Krimpen aan den Ijssel, Moordrech, nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlis algemeen direceur: Ir ABIM Vos de WaeI direciesecrearis : Mevr Drs IJL CouwenbergVeraar bedrijfsdireceur Ing HArdesch hoofd Nieuwbouw Ir PJM Mense hoofd Verkoop A van der Gijp (ai) hoofd Personeel, Organisaie & Informaisering : Vacaure hoofd Waerkwaliei : Drs BG van der Heijden hoofd Financiën en Logisiek : MAG LambrechseAC Ondernemingsraad De Ondernemingsraad besond per december 999 ui: voorzier EF Heuckelbach plaasvervangend voorzier T van Seen is secrearis WdeBruijn plaasvervangend NdeWi secrearis penningmeeser : Mevr LM van den Berg leden : L Cornelissen H Bikker H Timmer R van Klaveren EI

9

10 II TClJjf Cl ricldi Cl Jaarlijks bespreken commissarissen en direcie gedurende een speciale sraegiedag de laase onwikkelingen binnen en buien WZHO, en de gevolgen hiervan voor de koers van WZHO In di verslagjaar werden belangrijke sraegische sappen geze, samen me de commissarissen en aandeelhouders Op he vlak van samenwerking werden inenies geconcreiseerd, en op he gebied van bedrijfsmaiger opereren werden kaders vasgeseld en lijnen uigeze naar de oekoms oe De Ondernemingsraad werd uieraard ook bij alle organisaorische veranderingen en projecen berokken en heef daarbij seeds een kriische, doch consrucieve rol gespeeld De mark voor nusbedrijven is in beweging, ook voor de waersecor Di leidde o herbezinning op de benadering van deze mark De inkomsen ui de bedrijfsmaige mark saan onder drukdoorda bedrijven, mede door echnologische onwikkelingen, seeds meer alernaieven zoeken en vinden voor drinkwaer Deze alernaieven resuleren veelal in een oplossing die goedkoper is dan de mprijs voor drinkwaer van WZHO Als bedrijven in oenemende mae kiezen voor de alernaieven, heef di verlies aan omze in de bedrijfsmaige mark een opwaars effec op de arieven voor de consumen als gevolg He voorkomen van een dergelijke ongewense onwikkeling vorm een voorname drijfveer voor de nieuwe sraegie voor de bedrijfsmaige mark WZHO heef voor de benadering van de bedrijfsmaige mark een aanal uigangspunen geformuleerd en hierover overleg gevoerd me de commissarissen en aandeelhouders, zowel ijdens de reguliere vergaderingen als ijdens een informele sudiebijeenkoms Eén uigangspun voor de nieuwe ariefsrucuur is en minse kosendekkende prijzen per produc in rekening e brengen Di geld bijvoorbeeld ook voor de kosen van de infrasrucuur, indien WZHO een back up voorziening lever He vasrech is in deze gevallen o op heden nie oereikend Een ander belangrijk uigangspun is dan ook da word gesreefd naar een beere verhouding ussen vase en variabele inkomsen, ofewel een hoger vasrechbedrag in combinaie me een lagere prijs per m Deze sysemaiek slui beer aan op he kosenparoon van WZHO: veel meer vase kosen dan variabele kosen De nieuwe aniefsrucuur zal in 000 worden ingevoerd Een uizondering hierop vormde de brandblusvoorzieningen, waarde gemeenen de klan van WZHO zijn Di onderdeel word in 000 nader uigewerk Hydr û C((TJ Di heef erin geresuleerd da WZHO zich bezonnen heef op maaregelen om enerzijds haar kosen erug e dringen, anderzijds haar inkomsen veilig e sellen WZHO wil di laase realiseren door een andere ariefsrucuur me concurrerende waeraneven en een breder pakke van producen en diensen aan e bieden Er wasveel aandach voor communicaie over de oekomsvisie me de medewerkers Behalve via he bedrijfsblad werd me de medewerkers uigebreid van gedachen gewisseld, ijdens een serie zeepkisbijeenkomsen me per keer kleine groepen medewerkers, op de verschillende vesigingen van WZHO Moo van deze bijeenkomsen was Naar een markgeriche organisaie Aan he eind van deze serie bijeenkomsen werd een weedaagse belegd me alle chefs Gesprokenwerd over de kansen en bedreigingen van WZHO, de veranderende vraag ui de mark, he veranderende werkaanbod, en wa di voor he bedrijf en de medewerkers gaa beekenen Als doelen werden vasgeseld groere mark en klangerichheid, kosenreducie en opimalisaie bedrijfsvoering Concree projecen als Infra Developmen, Markwerking & Prijsvorming, en K werden benoemd om deze doelsellingen e realiseren E Nada gedurende enkele jaren een allianie van vier waerleidingbedrijven in midden Nederland op vrijwillige basis samenwerke, onder andere resulerend in de opriching van Prodis BV (procesauomaisering), werd op april besloen krachiger vorm egaan geven aan de wens o samenwerking Een der bedrijven besloo een andere koers e gaan varen, maar de andere drie ekenden een inenieverklaring om o verdergaande samenwerking e komen en hier een juridische vorm voor e gaan zoeken Di resuleerde erin da op9 november999 de direcies van de NV Flevolandse Drinkwaermaaschappij (FDM), NV Waerleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) en Op 9november 999 werd ook he logovan Hydronbekend gemaak VInr: IrABIM Vos de WaeI, drs Ing LT van Bloois, Ir Ch P Bruggink

11 Kenmerkend van deze opze is he behoud van regionale auonomie me och de voordelen van schaalvergroing Daardoor word Hydron ook aanrekkelijkvoor deelname door andere bedrijven Als aan elkaar grenzende grondwaerbedrijven hebben de drie bedrijven gemeenschappelijke belangen op he gebied van de waerkeen Daarnaas is he in he belang van de consumenen, zowel qua diensverlening als qua arieven, da de posiie op de zakelijke mark word verserk Door samen e werken kunnen de bedrijven hun echnische kennis combineren en uibouwen Er zal gezamenlijk wonden geïnveseerd in onderzoek en in de onwikkeling van nieuwe producen He hiervoor benodigde financiële draagvlak word vergroo en door zaken gezamenlijk aan e pakken zullen efficiency voordelen onsaan De ondernemingsraad erkende al in een vroegijdig sadium he belang van schaalvergroing, en heef zich ook serk gemaak voor de opriching van Hydron De ondernemingsraden van WZHO, FDM, en WMN sloen een convenan me de direcies van de drie bedrijven en richen he ORPlaform op In he convenan is vasgelegd da de direcies van de drie bedrijven he ORPlaform zullen beschouwen als ware he een ondernemingsraad, zoda dezelfde rechen en plichen van de We op de Ondernemingsraden zouden gelden  Hevoorzieningsgebied van Hydron laa zich in he midden van he land goed zien WZHO bekend konden maken da zij voornemens waren de krachen e bundelen door een nieuw bedrijf op e richen, da de naam Hydron zal dragen He bijzondere van Hydron is de juridische vorm van een coöperaie, uniek in de waersecor Veel aandach ging in de eerse fase ui naar he opsellen van sauen In december gaven de commissarissen groen lich op de door de direcie voorgeselde sauen voor Hydron Tevens werd afgesproken de aandeelhouders begin 000 goed e informeren over de beekenis en aanpak van Hydron If=lO dwrr d krfl Samenwerking me waerschappen en gemeenen zie WZHO als onderdeel van haar maaschappelijkeaak Voor zowel de klanen als parijen waarmee WZHO samenwerk, wil WZHO een berouwbare en klangeriche parner zijn Deze wens heef geresuleerd in de opriching van een regionaal waerkeenbednijf Tnideau, waarvan WZHO en ZuidHollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) de aandeelhouders zijn Samen me gemeenen werken zij aan hun gemeenschappelijke zorgplich me berekking o inegraal waerkeenbeheer He waerkeenbednijf zal bijvoorbeeld gezamenlijk leidingen kunnen aanleggen en beheren Ook kan gedach worden aan de inning van nioollasen en afvalwaerzuivening op één rekening Da er één loke is, is enerzijds preiger voor de klan en anderzijds is da efficiëner Per januari 000 zal he nieuw opgeriche waerkeenbedrijf Tnideau worden gevesigd in he kanoor van WZHO e Gouda m

12 L/ r( f WZHO rich zich nie alleen op allianieparners en samenwerking binnen de waerkeen Om de relaie me de afnemers e versevigen is ook he aangaan van meerjaren conracen me groe bedrijven een belangrijk speerpun in de sraegie van WZHO De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waerleidingweaan groe verbruikers zal gaan verlenen, dwing WZHO in e spelen op deze wens Behoud van omze bij deze klanen saa voorop In 999 is WZHO me groe bedrijven onderhandelingen gesar over een meerjaren overeenkomsvoor de afname van waer en evenueel waergerelaeerde producen De aandeelhouders, die sauair de arieven vassellen, hebben de commissarissen gemachigd de arieven voor de zakelijke klanen goed e keuren op basis van de vasgeselde kaders Zij achen he namelijk nie in he bedrijfsbelang da deze conracen openbaar zijn De eerse handekening word in januari 000 geze De hiervoor beschreven sraegische lijnen zullen in de komende jaren gevolgd worden He is nadrukkelijk de wens van WZHO, da de samenwerking binnen Hydron zo snel mogelijk meen bedrijven zal gaan omvaen, daar di een krachige markposiie zal opleveren Ook binnen de waerkeen zal verdere samenwerking nagesreefd worden Voorop saa hierbij, da di de maaschappelijke aak van een nusbedrijf als WZHO en goede zal komen: beere service, een breder pakke producen en diensen, behoud echnologische kennis, leveningszekenheid, een uisekende drinkwaerkwaliei Daar saan we voor : EFI

13 ej e volooid en de vernieuwing van he leidingne beeken minder lekkages, minder onderhoud Tekenwerk word gedigialiseerd Aannemers kunnen veelal combinaièwerken (waer, gas, elecra) uivoeren, waardoor zij goedkoper kunnen werken Deze onwikkelingen illusreren da he werkaanbod binnen WZHO zowel gaa afnemen alsook veranderen Vooral voor de afdeling lnfra zal di groe consequenies gaan hebben Hierop aniciperend is WZHO er in 999 oe overgegaan de afdeling lnfra e reorganiseren en af e slanken Deze reorganisaie, lnfra Developmengenoemd, heef geresuleerd in een splising van de afdeling Infra in wee nieuwe afdelingen: Bedrijfsvoering en Nieuwbouw Er werd een inern mobilieisbureau ingeseld, om bovenallige medewerkers naar ander werk e begeleiden, zowel binnen als buien WZHO De ondernemingsraad hielp mee om draagvlak e creëren voor de veranderingen en benadruke he belang van een Sociaal Begeleidingsplan om de personele consequenies in goede banen e leiden Op8 okober 999 is di Sociaal Begeleidingsplan onderekend door veregenwoordigers van de vakverenigingen ABVA/KABO, CFO en WZHO 0 Onder deze iel is in 999 een rappor gepreseneerd waarin de presaies van waerleidingbedrijven in Nederland me elkaar zijn vergeleken Iniiaiefnemer hierin is de VEWIN, die samen me achien waerleidingbedrijven, waaronder WZHO, de sudie heef uigevoerd Geconcludeerd word da de waerkwaliei van WZHO voldoe aan de srengse norm Vervolgens blijk ui he rappor da meer dan 90% van de klanen evreden o zeer evreden is over he niveau van diensverlening Klanen van WZHO waren me name evreden over defacurering en ies minder evreden over he onderhoud Er zijn wel duidelijke verschillen waarneembaar wanneer gekeken word naar de ariefselling van waerleidingbedrijven De verschillen in kosen wonden deels verklaard door he verschil in bodemsooren en grondsoffen De kosen vooroppervlakewaer en oevergrondwaerbedrijven zijn alijd hoger dan voor grondwaerbednijven Voor WZHO bied he onderzoek aanknopingspunen om verdere verbeeringen e realiseren WZHO wil de komende drie jaar de kosen erugdringen, om zich beer e kunnen meen me andere bedrijven in de VEWINbenchmark De ene helf van de kosendoelselling word in 000 gerealiseerd Om de andere helf van de kosendoelselling e realiseren is een speciale projecgroep ingeseld die zich in 000 hierin gaa verdiepen bf Als organisaie gaa WZHO seeds meen oe naar een beheerssiuaie Na een aanal jaren van forse inveseringen, neem he aanal groe projecen nu af Door de aanleg van de slagader en diverse ransporleidingen is de Ieveringszekerheid veilig geseld en na de uibreiding van De Seeg is er voldoende zuiveningscapaciei beschikbaar en hoeven er geen nieuwe zuiveningssaions meere worden gebouwd He aanal reconsrucies als gevolg van groe infrasrucurele wenken neem af, dijkverzwaningen zijn versneld uigevoerd De vervanging van oude loden leidingen is zo goed als KMe Koen Kw He Kpnojec is, na Infra Developmen, één van de uivoeningsprogramma s om de doelsellingen van WZHO e verwezenlijken WZHO voel serk de noodzaak om juis als monopolis markconform e werken Daar veel klanen geen keus hebben is he een maaschappelijke plich om concurrerend e werken WZHO wil dan ook een organisaie zijn die zich kan vergelijken me bedrijven die in de mark opereren Bij de onwikkeling naar een markgeniche Organisaie 5gekozen voor een inegrale aanpak: klangenichheid, kosenbewuszijn en kwaliei De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waerleidingweaan groe verbruikers zal gaan verlenen, dwing WZHO in e spelen op hun wensen Behoud van omze bij deze klanen zal voorop saan om e voorkomen da WZHO de vase kosen die voor deze klanen nu eenmaal al gemaak zijn, moe doorberekenen aan de gebonden klanen, de kleinverbruikers Om een beere posiie in e kunnen nemen in de benchmark van waerleidingbedrijven, zullen de komende drie jaar de kosen fors en srucureel eruggebrach wonden De ondernemingsraad heef de noodzaak van he Kprojec onderschreven, maar selde wel de voorwaarde da zoveel mogelijk gerach word personele consequenies inern op e lossen WZHO moe uieraard wel de Ieveningszekerheid handhaven en de waerkwaliei kunnen garanderen Aan kwalieisverbeering zal blijvend aandach wonden beseed Zo worden onhardingsinsallaies gebouwd om egemoe e komen aan een wens van vele klanen Bij elke acie me berekking o de klan en kosendoelsellingen zal he effec op de kwaliei en leveningszekerheid grondig bekeken worden

14 È/Cl Sinds juni999 is WZHO officieel KAM gecerificeerd, nada in januari he Kamhandboek gereed was gekomen, waarin alle procedures en werkinsrucies voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen Taken, veranwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen werden eenduidig vasgelegd Op0 juni 999 werden door he Kiwa de KAMcerificaen uigereikijdens een feeselijke TamTamKamonbijbijeenkoms voor medewerkers, commissarissen en andere berokkenen Me de slogan Kwaliei is ons waermerk brach WZHOo uidrukking da we kwaliei willen leveren He is uniek da een bedrijf egelijkerijd op he gebied van Kwaliei, Arbo en Milieu gecerificeerd word De cerificering is goed voor he imago bij de klanen De laase jaren maken klanen seeds minder gebruikvan de mogelijkheid om de negiokanonen e bezoeken Klanen benuen in oenemende mae andere media zoals brieven, of de elefoon Daarnaas kregen de regio s een geringe(re) personele omvang en de werd de afdeling projecen gecenraliseend Hierdoor was he in sand houden van de disnicvesigingen dan ook geen reële opie meer Bovendien kan kanoorhuisvesing een bijdrage leveren aan de onwikkeling en doelsellingen van de organisaie; openheid, communicaie en flexibiliei zijn daarbij belangrijke sleuelwoorden De keuze voor één vesigingsplaas was hiermee gemaak Nie onbelangrijk is da me de cenrale huisvesing een belangrijke kosenreducie kan worden gerealiseerd Per november 999 zijn de negiokanoren Boskoop, Ridderkenk en Lexmond verlaen en zijn alle kanoonmedewerkers in Gouda gevesigd He jaar 999 sond voor he primaire proces van dninkwaerlevering ook in he eken van de millenniumwisseling Me veel exra inze van de medewerkers is he hele jaar door inensief gewerk aan de voorbereidingen, eneinde een ongesoorde levering van drinkwaer e kunnen waarborgen In de week van 7 o en me april hebben de regio s ZuidWes en Noord en he hoofdkanoor e Gouda bijvoorbeeld op noodsroom gedraaid, om e esen of we na de millenniumovergang minsens ien dagen op noodsroom zouden kunnen draaien In okober 999 heef WZHO samen me de gemeene Moordrech, Regionale Brandweer MiddenHolland en allianieparner FDM een nooddrinkwaeroefening uigevoerd Belangrijkse leerpunen van de oefeningen waren he samenwerken me overheden en he gebruik van communicaiemiddelen Deze zijn in voldoende mae aanwezig, maar men bleek nog nie genoeg geraind e zijn om daarvan bij calamieien op een goede wijze gebruik e maken De oefeningen krijgen een jaarlijks erugkerend karaker in de vorm van een Oefening Crisisorganisaie Na alle voorbereidingen was he voor de medewerkers geen verrassing meer, da ijdens de millenniumwisseling de drinkwaervoorziening zonder incidenen is verlopen L4 De heer Meekma reikde cerificaen ui aan deheer Vos de WaeI Â Na de nooddrinkwaeroefening moes de flexiank gedroogd worden op ZS Rodenhuis

15 krh Na he drama van de legionellabesmeing op de Flora e Bovenkarspel was WZHO een der eerse waenmaaschappijen me een aanbod op he gebied van Legionella In maar is WZHO gesar me een mailing naar 6000 bedrijfsmaige klanen zoals gezondheidsinsellingen, sporaccomodaies, campingbedrijven en horecabedrijven Daarnaas werden adverenies geplaas en is er een folder gemaak om zowel zakelijke klanen als consumenen e adviseren over maaregelen er prevenie Verder zijn wee accounmanagers aangeseld om zorg e dragen voor acquisiie bij bedrijven en gemeenen He aanal reacies was enorm, In 999 heef WZHO meen dan 500 legionellaanalyses uigevoerd bij bedrijven en insellingen Op veerien locaies is inmiddels een legionellabesmeing geconsaeerd Legionellabesmeingen en de daaraan verbonden risico s hebben de aandach gekregen van verschillende overheidsinsanies en deze aandach heef inmiddels geleid o de wens van deoverheid om eigenaren van een collecieve warmwaerinsallaie e verplichen om deze wanmwaerinsallaie regelmaig e (laen) conroleren Een en anderzal weelijk geregeld en vasgelegd worden in de nieuwe waenleidingwe Om de periode o he van krach worden van een weelijke regeling e overbruggen is een Inerim Beheensproocol opgeseld da bedrijven en insellingen moe helpen om de warmwaeninsallaie zodanig in e richen en e beheren da de groei van Legionellabaceniën zoveel mogelijkword voorkomen Deaandach van de overheid voor deze problémaiek heef he bewuszijn ook bij de klanen van WZHO vergroo, zoda WZHO haar experise op di errein, bijvoorbeeld inzake onwerp leidingneen en bemonsening van he drinkwaer, nu volop kan benuen necor(tcerl Als gevolg van de verhoging van he BTWarief voor drinkwaer heefwzho ongeveer 800 elefonische en schrifelijke reacies onvangen De programmauur van he Venbruiks Informaie Syseem moes worden aangepas op de nieuwe wegeving inzake de BTW op he drinkwaer reclkbhecld voorr Om de bereikbaarheid voor klanen e vergroen is een zogenoemde Vox Queu geïnsalleerd Di syseem geef de mogelijkheid om indien alle oesellen in gesprek zijn een melding e geven van he aanal wachenden en bied de mogelijkheid bij calamieien een kore boodschap in e spreken He syseem geef daarnaas saisische gegevens oven he aanal inkomende gesprekken, gemiddelde wachijd en he elefoonaanbod In sepember 999 is door een exern bureau een proef uigevoerd me elefonisch incasseren van opensaandevorderingen Deze proef is zeer succesvol verlopen: 77,% van de ui handen gegeven kwianies zijn beaald In okober hebben de incasseendens een raining Telefonisch Incasseren gevolgd, zoda di in eigen beheer kan worden uigevoerd ijrui / m iiri Ook he versuren van de meeropnamekaaren is succesvol verlopen In november zijn 5000 kaaren versuurd me he verzoek om de waermeersand op e nemen Eind november was ruim 9% van de sanden onvangen en verwerk Slechs 8000 meers zijn vanwege moeilijk bereikbare meers door meeropnemers opgenomen

16 /i DClik Zuiveningssaion De Laak is gelegen in he zuidooselijk deel van he voorzieningsgebied van WZHO en verzorg de drinkwaervoorziening in de Vijfheerenlanden en een groo deel van de Alblasserwaard He waer da op De Laak word opgepomp is diepgrondwaer De huidige zuiveringsinsallaie zal de komendejaren ingrijpend worden gewijzigd De aanleiding is da sinds enige ijd he besrijdingsmiddel benazon in he ruwe waer word aangeroffen Benazon is door BASF in Duisland gedurende de jaren 60 o 80 op de rivier de Rijn geloosd en druppel nu langzaam door o in he opgepompe grondwaervan De Laak Modelberekeningen hebben aangeoond da vanaf he jaar 00 overschrijding van de norm zal plaasvinden Pas over 0 jaar zal he benazongehale in he opgepompe waer weer o onder de norm dalen Om benazon, da nie door de radiionele zandfilers word opgevangen, ui he opgepompe waer e verwijderen zullen aciefkoolfilers bijgebouwd worden Daarnaas word door de consumen seeds nadrukkelijker gevraagd om onhard drinkwaer Om kosen e besparen is eind 998 op de Algemene Aandeelhoudersvergadering besloen om gelijkijdig me de bouw van de acief koolfilers ook een onhardingsinsallaie e realiseren De onharding laer bouwen blijk aanzienlijk duurder e zijn Naas he gemak voor de consumenword door de onharding he meaaloplossend (koperen lood) vermogen van he waer verlaagd, waardoorde milieubelasing eveneens daal He onwerp is inmiddels afgerond en begin 00 word begonnen me de bouw Naar verwaching zal de nieuwbouw eind 00 gereed zijn Om ijdens de bouw nie he risico e lopen da doorslag van benazon in he reine waer opreed, is als ijdelijke vangneconsrucieweeal besaande zandfilers me acief kool gevuld mbnfrae Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken naar verbeering van de beluching, opimalisaie van de onhardirig en acief koolfilraie omda en de laase jaren benazon werd aangeroffen in he ruwe waer Om een gedegen keuze e kunnen maken voor een e realiseren zuiveningsopze is in he afgelopen jaar door een exern bureau ènsyseemkeuze onderzoek uigevoerdhienui kwam naar voren da membraanfilaraie eén mogelijke ie is Me behulpvan membraanfilraie kan hezelfde resulaa bereik worden da nume:droogfilraie;onharding, acief koolfilraie en VYdesiif,,, bereik word Na een proef van 9 maanden zal in 000 duidelijk worden of membraagfilraie op langere ermijn he mees rendabel is, Tmnso ederek Eind 999 is de Tnanspor4ieidng Nedenle gebruik genomen: een 5600 meer lan ransporleiding, aangé&oen op de s lopend van Bergambach naar Nede is de leveningszekerheid in he verzo Nedenlek gewaarborgd, rmee ebied Dsrbu d u Syseem Binnen de afdeling Bedrijfsvoering beheerden ekenaars meer dan 5000 ekeningenvan he leidingne binnen he leveningsgebied van de WZHO In 997 is een projecgroep DIS gesar me he invenariseren van manieren om me behulp van een digiaal syseem al he ekenwerk efficiëner e verrichen Eén van de redenen voor digialisering was da vanui verschillende invalshoeken van he bedrijf seeds meer de behoefe onsond om alle beschikbare informaiee combineren Uniforme en vooral snelle en juise informaie is nodig om de juise beslissingen bij aanleg en beheer van he leidingne, maar ook bij he verhelpen van soringen e kunnen nemen Consequenie was da er speciale sofware onwikkeld moes worden en da vervolgens 400 km aan leidingen digiaal in kaar moe wonden gebrach Eind 999 heef de projecgroep DIS in samenwerking me een exern conversiebuneau 500 km leiding digiaal in kaar gebrach Naar verwaching zal de conversie in de loop van 00 gereed komen 4 C Nobel in chloorruime De Hooge Boom In de afgelopen jaren is veel aandach beseed aan verbeering van he zuiveningsproces op zuiveringsaion De Hooge Boom e Kamenik EI,

17 Clb de WZHO heef in 998 definiief besloen om he zuiveringssaion De Seeg e Langerakgrooschalig uie breiden De Seeg heef nu een diepgrondwaerwinning van 6 miljoen kubieke meer en die word uigebreid me 5 miljoen kubieke meer De uibreiding is nodig om de levering van waer in de oekoms zeker e sellen He waer da in Langenak word opgepomp is van naure hard door de aanwezigheid van calcium en magnesium Om egemoe e komen aan de wensen van de consumen word gelijkijdig ook een onhandingsinsallaie gebouwd De bouwacivieien vorderen gesaag en de bouw zal vermoedelijk januari00 gereed zijn Ongeveer een jaar laer (vanwege de benodigde inwerkijd) zal he nieuwe gedeele van De Seeg operaioneel zijn Werkws Cli De afdeling Waerkwaliei heef ook in 999 de waersamenselling onderzoch op allerlei gevaarlijke en minder gevaarlijke soffen!n bijlage C is een overzich gegeven van de kwaliei van he waer da door de ien zuiveringssaions van de WZHO geleverd is Bij déze conrole zijn incideneel normoverschnijdingen aan he lich gekomen Behalve benazon zijn er ook een paar nieuwe besrijdingsmiddelen in he ruwwaen van enkele zuiveringssaions aangeoond, zoals Chlooroluron, Diunon en Isoprounon; deze soffen behoren o de groep van de zogenoemde fenylureumherbiciden De aanwezige koolfilens blijken deze soffen goed e verwijderen He aanbrengen van wapening voor De eigen producie van zuiveningssaion Den Hoorn e Alphen aan den Rijn is gesop Aanleiding hiervoor was een verslecherende ruwwaerkwaliei: de concenraies ammonium en mangaan namen eveel oe Door bijmenging me wéer afkomsig van de slagader heef normoverschrijding nie plaasgevonden een van de filerwanden He dragen van een helm ijdens de uivoering van de werkzaamheden op he bouwerrein is verplich In he kader van de nooddninkwaervoonziening is de chloorvnaag vasgeseld van de verschillende kwalieien drinkwaer van de zuiveringssaions Hierdoor kan vooraf een goede schaing gemaak worden van de benodigde hoeveelheid chloor bij calamieien Voor enkele anorganische analyses is een robo aangeschaf en in gebruik genomen waardoor een aanal handmaige handelingen door de desbereffende analisen serk is verminderd en hiermee eveneens de kans op fouen In he kader van he KAMsyseem werd gesar me he opsellen van he Gevaarlijke Soffen Regisen De bedoeling hiervan is da alle soffen die binnen WZHO gebruik worden me een evenueel risico voor de medewerker in di syseem worden opgenomen en door alle afdelingen de gegevens per sof kunnen wonden opgevraagd EFI

18 i [ r: uiicl (j Opl december999 sonden er 8 medewerkers op de loonlijs, 64 vrouwen (0,%) en 55 mannen (79,9%) Zeven medewerkers maaken gebruik van de FURregeling, omda zij de 60jarige leefijd hadden bereik Achenwinig medewerkers namen vrijwillig onslag wegens he aanvaanden van een funcie elders Gedurende he verslagjaar zijn winig medewerkers in diens gereden en drie daarvan zijn in 999 ui diens gegaan i 0 eu: BJ Hagen MAG Lambrechse RM Jacobs JC Kreuknie Mevr B Grondman In verband me overlijden hebben wij afscheid moeen nemen van vijf oudmedewerkers: de heren P Ooserom, J Noorlander, M van den Berg, J Huisman en DT Zijlsra j A van der Gijp W Perdbk WH, Menriik R, ve erdö DGC Kooijrj Ade Vroq AFIHdrsirI< JE Hofégen A Çe Hennepe Mevr A M SnaesIlimpen L Middelkoop ML Cornelissen C Rijneveld JH Rijneveld A Langerak K Kazen GMvanVlie JS Swijnenburg D Dijksa ClFrÏrfM) prrnr He ldprojec heef uieraard onrus gebrach in een aanal funciegroepen, me name oen bekend werd da er een vijfenwinig funcies minder e vergeven waren Gevolg hiervan was da de loopbaanadviseur veelvuldig werd geraadpleegd, 5 a H de Vos A Brauns B G van der Heijden, A Schenk A Schouen PW Dijksra B Schulz T Mouhaan an TW KlooWijIç KPH; Kapein CJ vaçiheuckeum H de Kloe He ziekeverzuim onwikkelde zich als volg: Januari 7,%,6% Februari 7,0% 4,6% Maar 5,0% 5,9% April 6,6% 5,6% Mei 7,7%,% Juni 4,% 4,0% Juli 4,0% 4,5% Augusus,8%,7% Sepember,5% 5,4% Okober 4,% 5,5% November 5,6% 6,4% December 6,6% 7,% Toaal 5,4% 4,8%, D Om de drempel van een oversap naar een ander bedrijf e verlagen, is onder andere de mogelijkheid geboden om op deacheringsbasis over e sappen naar een andere werkgever Negen medewerkers hebben hiervan gebruik gemaak, waarbij ze he uizich kregen op een arbeidsovereenkoms bij de nieuwe werkgever Verder hebben vier medewerkers de oversap naar een nieuwe baan in één keer genomen en zijn in de loop van 999 ui diens gegaan Ach medewerkers hebben bij WZHO binnen een andere afdeling een nieuwe funcie gevonden Een weeal medewerkers heef de inenie uigesproken WZHO e willen verlaen, maar is nog zoekende naar een passende funcie Drie medewerkers zullen in verband me FUR in 000 afscheid nemen van WZHO en kunnen om die reden op zogenaamde bovenformaievebasis hun oorspronkelijke funcie blijven uioefenen o de daum van hun verrek /

19 f Overzich formaie Aanal personeelsleden 998 Direcie Beleidsonderseuning PO&I Infna Bedrijfsvoering Nieuwbouw Financiën & Logisiek Verkoop WaerkwalieiTrainees Exern gedeacheerd Toaal *) per 8 Aanal Aanal volijdbanen formaieplaasen ,,, 4,6 4, ,6,5 7, 5,8 5 96, ,,5 4,8 6,5 8, ,5 4,5 0 6, 47, 8,5,5 8 8, ,07 07,80 00,5 94,4 december 999 nog nie herplaas Op 8 okober werd onder oeziend oog van mevrouw Tienkamp (WZHO) vhe Sociaal Begeleidingsplan me supplemengeekend Namens de vakbonden ekenden de heer Seriese (ABVAIKABO) en de heer Hoeksma (CFO) ED

20 ACP!O De arbeidsinspecie heefwhzo 999 wee maal bezoch De arbeidsinspecie concludeerde da WZHO voldoe aan alle eisen Er hebben zich ach bednijfsongevallen voorgedaan, die hebben geleid o 5 verzuimdagen He ging om kleine ongevallen zoals huidirriaie, versuiking, droge keel, hoofdpijn, nekpijn, gebroken rib en schaafwonden Waar mogelijk en noodzakelijk zijn binnen de lijnafdelingen aanvullende maaregelen geroffen of middelen beschikbaar geseld om soorgelijke incidenen in de oekoms e voorkomen Wekelijks houd de bedrijfsars spreekuur, da vrij regelmaig is bezoch De leidinggevenden houden ook verzuimgesprekken, indien hieroe aanleiding besaa Door de bedrijfsars zijn evens griepvaccinaies versrek: medewerkers maaken hiervan gebruik Beschermende kleding en maerialen zijn een belangrijkonderdeel van goede werkomsandigheden

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006 N.V. Hollandse Bosbouw Maaschapplj Urech Jaarverslag 26 JAARVERSLAG 26 nhoudsopgave Bladzijde,. SAMENSTELLNGSVERKLARNG 1 2. ALGEMEEN 1. Vasselling jaarrekening 25 3. ANALYSE 1. Resulaa 2. Financiële posiie

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

stand van zaken. Guido Bayens

stand van zaken. Guido Bayens archiecuur overheid Gecompliceerde pas de deux De elekronische overheid word onder archiecuur gebouwd De overheid saa voor de groe uidaging haar elekronische diensverlening ui e breiden en e opimaliseren.

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Koningswoud ACCOUNTANCY

Koningswoud ACCOUNTANCY He besuur van de Sicing Hoop voor de Jongeren lnernaionaal Koolmees 53 3245ïP Sommelsdijk Dirksland, 28 juni 2017 Geac besuur, Hiermee brengen wij rappor ui omren de jaarrekening 2016 van uw sicing. ln

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n rbl? ll\ SAMENVATTNG rlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da ï:r bcrocp r.rr- J9en rrrrrrgzl6n hnfr geldr * xccar dar agclegd -Ê ijklr id ern hoger prorgrbreide ruhrernie Fr*g unnen co-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie