1: OVER HET JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1: OVER HET JAAR 1999 4"

Transcriptie

1 : OVER HET JAAR 999 4

2 _ m ()

3 ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva

4

5 Kengeallen 5 Organisaie van de NV WZHO 7 Aandeelhouders Raad van Commissarissen Ondernemingsraad Direcieverslag 9 Algemene beschouwingen Inern proces Mark en klan Waerlevering Sociaal verslag Financieel verslag Jaarrekening Balans per december 999 Wins en verliesrekening 999 Toeliching Toeliching op de balansposen Toeliching op de wins en verliesrekening Overige gegevens 8 EI

6

7 r , ,9,5 870, ,79, ,7 69, ,0 58, , , Producie (x 000 m) verkoop in eigen voorzieningsgebied Disribuie lenge hoofdleidingne in km aansluiingsdichheid in m aanal aansluiingen gemiddeld verbruik per aansluiing in m prijs per m exclusief BTW *) prijs per m exclusief BTW en exclusief grondwaerbelasing Balanscijfers (x f 000) aanschafwaarde maeriële vase aciva boekwaarde maeriële vase aciva boekwaarde in % van de aanschafwaarde boekwaarde per aansluiing x f eigen vermogen in % van he balansoaal inveseringen Resulaen (x f,000) waeropbrengsen renepercenage langlopende leningen bedrijfsresulaa vôôrfinancieringslasen resulaa nafinancieringslasen 9 // Personeel aanal personeelsleden **) aanal aansluiingen per personeelslid salarissen, sociale en pensioenlasen per personeelslid ziekepercenage , ,8 *) inclusief f **) 0,8 grondwaerbelasing berekeningsmehode is gebaseerd op volijd banen EI

8 Aandeelhouders De NV Waermaaschappij ZuidHolland Oos is een srucuurvennooschap Er zijn 748 aandelen geplaas bij de gemeenen in he ruim inwoners ellende voorzieningsgebied De plaasing van de aandelen is gerelaeerd aan he aanal inwoners per gemeene: per 000 inwoners heef een gemeene he rech op één aandeel De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besaa ui veregenwoordigers van de 6 gemeenen De belangrijkse bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is he goedkeuren van de jaarrekening en he vassellen van de arieven en meerjareninveseringsplannen De Raad van Commissarissen was per december 999 als volg samengeseld: voorzier: Ing H Lenderink secrearis: FJM Hilgers leden : GWAbbring NC Barendreg M Pi Drs H van Sanen Mr A van Laar Mr SJP Lyczak AH Meerburg Ir S Schaap JW Schuiling Drs PA Zevenbergen Direcie De sauaire direcie besond per december 999 ui algemeen direceur Ir ABlM Vos de WaeI Managemen He Managemen werd per december 999 gevormd door: M PQ)en COW Dubbeldam Raad van Commissarissen Eind 999 besond de Raad ui waalf personen Negen commissarissen worden voorgedragen door clusers van gemeenen Drie commissarissen hebben ziing in de Raad op grond van hun specifieke deskundigheid De Raad van Commissarissen oefen oezich ui op de direcie, benoem en onslaa direcieleden en keur de begroing goed Tevens zijn aan goedkeuring van de Raad onder andere onderworpen besluien en aanzien van geldleningen, he overnemen van bedrijven, he voeren van processen en de uigife van aandelen In he verslagjaarraden de heren HJ Beumer en Mr Drs COW Dubbelman af als commissaris De heer M Pi en de heer H van Sanen werden benoemd, de eerse op voordrach van de Ondernemingsraad, de weede door he cluser van de gemeenen Gorinchem, Leerdam, Vianen en Zederik De heer Ing H Lenderink rad af en werd herbenoemd door he cluser van de gemeenen Bergambach, Gouda, Krimpen aan den Ijssel, Moordrech, nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlis algemeen direceur: Ir ABIM Vos de WaeI direciesecrearis : Mevr Drs IJL CouwenbergVeraar bedrijfsdireceur Ing HArdesch hoofd Nieuwbouw Ir PJM Mense hoofd Verkoop A van der Gijp (ai) hoofd Personeel, Organisaie & Informaisering : Vacaure hoofd Waerkwaliei : Drs BG van der Heijden hoofd Financiën en Logisiek : MAG LambrechseAC Ondernemingsraad De Ondernemingsraad besond per december 999 ui: voorzier EF Heuckelbach plaasvervangend voorzier T van Seen is secrearis WdeBruijn plaasvervangend NdeWi secrearis penningmeeser : Mevr LM van den Berg leden : L Cornelissen H Bikker H Timmer R van Klaveren EI

9

10 II TClJjf Cl ricldi Cl Jaarlijks bespreken commissarissen en direcie gedurende een speciale sraegiedag de laase onwikkelingen binnen en buien WZHO, en de gevolgen hiervan voor de koers van WZHO In di verslagjaar werden belangrijke sraegische sappen geze, samen me de commissarissen en aandeelhouders Op he vlak van samenwerking werden inenies geconcreiseerd, en op he gebied van bedrijfsmaiger opereren werden kaders vasgeseld en lijnen uigeze naar de oekoms oe De Ondernemingsraad werd uieraard ook bij alle organisaorische veranderingen en projecen berokken en heef daarbij seeds een kriische, doch consrucieve rol gespeeld De mark voor nusbedrijven is in beweging, ook voor de waersecor Di leidde o herbezinning op de benadering van deze mark De inkomsen ui de bedrijfsmaige mark saan onder drukdoorda bedrijven, mede door echnologische onwikkelingen, seeds meer alernaieven zoeken en vinden voor drinkwaer Deze alernaieven resuleren veelal in een oplossing die goedkoper is dan de mprijs voor drinkwaer van WZHO Als bedrijven in oenemende mae kiezen voor de alernaieven, heef di verlies aan omze in de bedrijfsmaige mark een opwaars effec op de arieven voor de consumen als gevolg He voorkomen van een dergelijke ongewense onwikkeling vorm een voorname drijfveer voor de nieuwe sraegie voor de bedrijfsmaige mark WZHO heef voor de benadering van de bedrijfsmaige mark een aanal uigangspunen geformuleerd en hierover overleg gevoerd me de commissarissen en aandeelhouders, zowel ijdens de reguliere vergaderingen als ijdens een informele sudiebijeenkoms Eén uigangspun voor de nieuwe ariefsrucuur is en minse kosendekkende prijzen per produc in rekening e brengen Di geld bijvoorbeeld ook voor de kosen van de infrasrucuur, indien WZHO een back up voorziening lever He vasrech is in deze gevallen o op heden nie oereikend Een ander belangrijk uigangspun is dan ook da word gesreefd naar een beere verhouding ussen vase en variabele inkomsen, ofewel een hoger vasrechbedrag in combinaie me een lagere prijs per m Deze sysemaiek slui beer aan op he kosenparoon van WZHO: veel meer vase kosen dan variabele kosen De nieuwe aniefsrucuur zal in 000 worden ingevoerd Een uizondering hierop vormde de brandblusvoorzieningen, waarde gemeenen de klan van WZHO zijn Di onderdeel word in 000 nader uigewerk Hydr û C((TJ Di heef erin geresuleerd da WZHO zich bezonnen heef op maaregelen om enerzijds haar kosen erug e dringen, anderzijds haar inkomsen veilig e sellen WZHO wil di laase realiseren door een andere ariefsrucuur me concurrerende waeraneven en een breder pakke van producen en diensen aan e bieden Er wasveel aandach voor communicaie over de oekomsvisie me de medewerkers Behalve via he bedrijfsblad werd me de medewerkers uigebreid van gedachen gewisseld, ijdens een serie zeepkisbijeenkomsen me per keer kleine groepen medewerkers, op de verschillende vesigingen van WZHO Moo van deze bijeenkomsen was Naar een markgeriche organisaie Aan he eind van deze serie bijeenkomsen werd een weedaagse belegd me alle chefs Gesprokenwerd over de kansen en bedreigingen van WZHO, de veranderende vraag ui de mark, he veranderende werkaanbod, en wa di voor he bedrijf en de medewerkers gaa beekenen Als doelen werden vasgeseld groere mark en klangerichheid, kosenreducie en opimalisaie bedrijfsvoering Concree projecen als Infra Developmen, Markwerking & Prijsvorming, en K werden benoemd om deze doelsellingen e realiseren E Nada gedurende enkele jaren een allianie van vier waerleidingbedrijven in midden Nederland op vrijwillige basis samenwerke, onder andere resulerend in de opriching van Prodis BV (procesauomaisering), werd op april besloen krachiger vorm egaan geven aan de wens o samenwerking Een der bedrijven besloo een andere koers e gaan varen, maar de andere drie ekenden een inenieverklaring om o verdergaande samenwerking e komen en hier een juridische vorm voor e gaan zoeken Di resuleerde erin da op9 november999 de direcies van de NV Flevolandse Drinkwaermaaschappij (FDM), NV Waerleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) en Op 9november 999 werd ook he logovan Hydronbekend gemaak VInr: IrABIM Vos de WaeI, drs Ing LT van Bloois, Ir Ch P Bruggink

11 Kenmerkend van deze opze is he behoud van regionale auonomie me och de voordelen van schaalvergroing Daardoor word Hydron ook aanrekkelijkvoor deelname door andere bedrijven Als aan elkaar grenzende grondwaerbedrijven hebben de drie bedrijven gemeenschappelijke belangen op he gebied van de waerkeen Daarnaas is he in he belang van de consumenen, zowel qua diensverlening als qua arieven, da de posiie op de zakelijke mark word verserk Door samen e werken kunnen de bedrijven hun echnische kennis combineren en uibouwen Er zal gezamenlijk wonden geïnveseerd in onderzoek en in de onwikkeling van nieuwe producen He hiervoor benodigde financiële draagvlak word vergroo en door zaken gezamenlijk aan e pakken zullen efficiency voordelen onsaan De ondernemingsraad erkende al in een vroegijdig sadium he belang van schaalvergroing, en heef zich ook serk gemaak voor de opriching van Hydron De ondernemingsraden van WZHO, FDM, en WMN sloen een convenan me de direcies van de drie bedrijven en richen he ORPlaform op In he convenan is vasgelegd da de direcies van de drie bedrijven he ORPlaform zullen beschouwen als ware he een ondernemingsraad, zoda dezelfde rechen en plichen van de We op de Ondernemingsraden zouden gelden  Hevoorzieningsgebied van Hydron laa zich in he midden van he land goed zien WZHO bekend konden maken da zij voornemens waren de krachen e bundelen door een nieuw bedrijf op e richen, da de naam Hydron zal dragen He bijzondere van Hydron is de juridische vorm van een coöperaie, uniek in de waersecor Veel aandach ging in de eerse fase ui naar he opsellen van sauen In december gaven de commissarissen groen lich op de door de direcie voorgeselde sauen voor Hydron Tevens werd afgesproken de aandeelhouders begin 000 goed e informeren over de beekenis en aanpak van Hydron If=lO dwrr d krfl Samenwerking me waerschappen en gemeenen zie WZHO als onderdeel van haar maaschappelijkeaak Voor zowel de klanen als parijen waarmee WZHO samenwerk, wil WZHO een berouwbare en klangeriche parner zijn Deze wens heef geresuleerd in de opriching van een regionaal waerkeenbednijf Tnideau, waarvan WZHO en ZuidHollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) de aandeelhouders zijn Samen me gemeenen werken zij aan hun gemeenschappelijke zorgplich me berekking o inegraal waerkeenbeheer He waerkeenbednijf zal bijvoorbeeld gezamenlijk leidingen kunnen aanleggen en beheren Ook kan gedach worden aan de inning van nioollasen en afvalwaerzuivening op één rekening Da er één loke is, is enerzijds preiger voor de klan en anderzijds is da efficiëner Per januari 000 zal he nieuw opgeriche waerkeenbedrijf Tnideau worden gevesigd in he kanoor van WZHO e Gouda m

12 L/ r( f WZHO rich zich nie alleen op allianieparners en samenwerking binnen de waerkeen Om de relaie me de afnemers e versevigen is ook he aangaan van meerjaren conracen me groe bedrijven een belangrijk speerpun in de sraegie van WZHO De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waerleidingweaan groe verbruikers zal gaan verlenen, dwing WZHO in e spelen op deze wens Behoud van omze bij deze klanen saa voorop In 999 is WZHO me groe bedrijven onderhandelingen gesar over een meerjaren overeenkomsvoor de afname van waer en evenueel waergerelaeerde producen De aandeelhouders, die sauair de arieven vassellen, hebben de commissarissen gemachigd de arieven voor de zakelijke klanen goed e keuren op basis van de vasgeselde kaders Zij achen he namelijk nie in he bedrijfsbelang da deze conracen openbaar zijn De eerse handekening word in januari 000 geze De hiervoor beschreven sraegische lijnen zullen in de komende jaren gevolgd worden He is nadrukkelijk de wens van WZHO, da de samenwerking binnen Hydron zo snel mogelijk meen bedrijven zal gaan omvaen, daar di een krachige markposiie zal opleveren Ook binnen de waerkeen zal verdere samenwerking nagesreefd worden Voorop saa hierbij, da di de maaschappelijke aak van een nusbedrijf als WZHO en goede zal komen: beere service, een breder pakke producen en diensen, behoud echnologische kennis, leveningszekenheid, een uisekende drinkwaerkwaliei Daar saan we voor : EFI

13 ej e volooid en de vernieuwing van he leidingne beeken minder lekkages, minder onderhoud Tekenwerk word gedigialiseerd Aannemers kunnen veelal combinaièwerken (waer, gas, elecra) uivoeren, waardoor zij goedkoper kunnen werken Deze onwikkelingen illusreren da he werkaanbod binnen WZHO zowel gaa afnemen alsook veranderen Vooral voor de afdeling lnfra zal di groe consequenies gaan hebben Hierop aniciperend is WZHO er in 999 oe overgegaan de afdeling lnfra e reorganiseren en af e slanken Deze reorganisaie, lnfra Developmengenoemd, heef geresuleerd in een splising van de afdeling Infra in wee nieuwe afdelingen: Bedrijfsvoering en Nieuwbouw Er werd een inern mobilieisbureau ingeseld, om bovenallige medewerkers naar ander werk e begeleiden, zowel binnen als buien WZHO De ondernemingsraad hielp mee om draagvlak e creëren voor de veranderingen en benadruke he belang van een Sociaal Begeleidingsplan om de personele consequenies in goede banen e leiden Op8 okober 999 is di Sociaal Begeleidingsplan onderekend door veregenwoordigers van de vakverenigingen ABVA/KABO, CFO en WZHO 0 Onder deze iel is in 999 een rappor gepreseneerd waarin de presaies van waerleidingbedrijven in Nederland me elkaar zijn vergeleken Iniiaiefnemer hierin is de VEWIN, die samen me achien waerleidingbedrijven, waaronder WZHO, de sudie heef uigevoerd Geconcludeerd word da de waerkwaliei van WZHO voldoe aan de srengse norm Vervolgens blijk ui he rappor da meer dan 90% van de klanen evreden o zeer evreden is over he niveau van diensverlening Klanen van WZHO waren me name evreden over defacurering en ies minder evreden over he onderhoud Er zijn wel duidelijke verschillen waarneembaar wanneer gekeken word naar de ariefselling van waerleidingbedrijven De verschillen in kosen wonden deels verklaard door he verschil in bodemsooren en grondsoffen De kosen vooroppervlakewaer en oevergrondwaerbedrijven zijn alijd hoger dan voor grondwaerbednijven Voor WZHO bied he onderzoek aanknopingspunen om verdere verbeeringen e realiseren WZHO wil de komende drie jaar de kosen erugdringen, om zich beer e kunnen meen me andere bedrijven in de VEWINbenchmark De ene helf van de kosendoelselling word in 000 gerealiseerd Om de andere helf van de kosendoelselling e realiseren is een speciale projecgroep ingeseld die zich in 000 hierin gaa verdiepen bf Als organisaie gaa WZHO seeds meen oe naar een beheerssiuaie Na een aanal jaren van forse inveseringen, neem he aanal groe projecen nu af Door de aanleg van de slagader en diverse ransporleidingen is de Ieveringszekerheid veilig geseld en na de uibreiding van De Seeg is er voldoende zuiveningscapaciei beschikbaar en hoeven er geen nieuwe zuiveningssaions meere worden gebouwd He aanal reconsrucies als gevolg van groe infrasrucurele wenken neem af, dijkverzwaningen zijn versneld uigevoerd De vervanging van oude loden leidingen is zo goed als KMe Koen Kw He Kpnojec is, na Infra Developmen, één van de uivoeningsprogramma s om de doelsellingen van WZHO e verwezenlijken WZHO voel serk de noodzaak om juis als monopolis markconform e werken Daar veel klanen geen keus hebben is he een maaschappelijke plich om concurrerend e werken WZHO wil dan ook een organisaie zijn die zich kan vergelijken me bedrijven die in de mark opereren Bij de onwikkeling naar een markgeniche Organisaie 5gekozen voor een inegrale aanpak: klangenichheid, kosenbewuszijn en kwaliei De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waerleidingweaan groe verbruikers zal gaan verlenen, dwing WZHO in e spelen op hun wensen Behoud van omze bij deze klanen zal voorop saan om e voorkomen da WZHO de vase kosen die voor deze klanen nu eenmaal al gemaak zijn, moe doorberekenen aan de gebonden klanen, de kleinverbruikers Om een beere posiie in e kunnen nemen in de benchmark van waerleidingbedrijven, zullen de komende drie jaar de kosen fors en srucureel eruggebrach wonden De ondernemingsraad heef de noodzaak van he Kprojec onderschreven, maar selde wel de voorwaarde da zoveel mogelijk gerach word personele consequenies inern op e lossen WZHO moe uieraard wel de Ieveningszekerheid handhaven en de waerkwaliei kunnen garanderen Aan kwalieisverbeering zal blijvend aandach wonden beseed Zo worden onhardingsinsallaies gebouwd om egemoe e komen aan een wens van vele klanen Bij elke acie me berekking o de klan en kosendoelsellingen zal he effec op de kwaliei en leveningszekerheid grondig bekeken worden

14 È/Cl Sinds juni999 is WZHO officieel KAM gecerificeerd, nada in januari he Kamhandboek gereed was gekomen, waarin alle procedures en werkinsrucies voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen Taken, veranwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen werden eenduidig vasgelegd Op0 juni 999 werden door he Kiwa de KAMcerificaen uigereikijdens een feeselijke TamTamKamonbijbijeenkoms voor medewerkers, commissarissen en andere berokkenen Me de slogan Kwaliei is ons waermerk brach WZHOo uidrukking da we kwaliei willen leveren He is uniek da een bedrijf egelijkerijd op he gebied van Kwaliei, Arbo en Milieu gecerificeerd word De cerificering is goed voor he imago bij de klanen De laase jaren maken klanen seeds minder gebruikvan de mogelijkheid om de negiokanonen e bezoeken Klanen benuen in oenemende mae andere media zoals brieven, of de elefoon Daarnaas kregen de regio s een geringe(re) personele omvang en de werd de afdeling projecen gecenraliseend Hierdoor was he in sand houden van de disnicvesigingen dan ook geen reële opie meer Bovendien kan kanoorhuisvesing een bijdrage leveren aan de onwikkeling en doelsellingen van de organisaie; openheid, communicaie en flexibiliei zijn daarbij belangrijke sleuelwoorden De keuze voor één vesigingsplaas was hiermee gemaak Nie onbelangrijk is da me de cenrale huisvesing een belangrijke kosenreducie kan worden gerealiseerd Per november 999 zijn de negiokanoren Boskoop, Ridderkenk en Lexmond verlaen en zijn alle kanoonmedewerkers in Gouda gevesigd He jaar 999 sond voor he primaire proces van dninkwaerlevering ook in he eken van de millenniumwisseling Me veel exra inze van de medewerkers is he hele jaar door inensief gewerk aan de voorbereidingen, eneinde een ongesoorde levering van drinkwaer e kunnen waarborgen In de week van 7 o en me april hebben de regio s ZuidWes en Noord en he hoofdkanoor e Gouda bijvoorbeeld op noodsroom gedraaid, om e esen of we na de millenniumovergang minsens ien dagen op noodsroom zouden kunnen draaien In okober 999 heef WZHO samen me de gemeene Moordrech, Regionale Brandweer MiddenHolland en allianieparner FDM een nooddrinkwaeroefening uigevoerd Belangrijkse leerpunen van de oefeningen waren he samenwerken me overheden en he gebruik van communicaiemiddelen Deze zijn in voldoende mae aanwezig, maar men bleek nog nie genoeg geraind e zijn om daarvan bij calamieien op een goede wijze gebruik e maken De oefeningen krijgen een jaarlijks erugkerend karaker in de vorm van een Oefening Crisisorganisaie Na alle voorbereidingen was he voor de medewerkers geen verrassing meer, da ijdens de millenniumwisseling de drinkwaervoorziening zonder incidenen is verlopen L4 De heer Meekma reikde cerificaen ui aan deheer Vos de WaeI Â Na de nooddrinkwaeroefening moes de flexiank gedroogd worden op ZS Rodenhuis

15 krh Na he drama van de legionellabesmeing op de Flora e Bovenkarspel was WZHO een der eerse waenmaaschappijen me een aanbod op he gebied van Legionella In maar is WZHO gesar me een mailing naar 6000 bedrijfsmaige klanen zoals gezondheidsinsellingen, sporaccomodaies, campingbedrijven en horecabedrijven Daarnaas werden adverenies geplaas en is er een folder gemaak om zowel zakelijke klanen als consumenen e adviseren over maaregelen er prevenie Verder zijn wee accounmanagers aangeseld om zorg e dragen voor acquisiie bij bedrijven en gemeenen He aanal reacies was enorm, In 999 heef WZHO meen dan 500 legionellaanalyses uigevoerd bij bedrijven en insellingen Op veerien locaies is inmiddels een legionellabesmeing geconsaeerd Legionellabesmeingen en de daaraan verbonden risico s hebben de aandach gekregen van verschillende overheidsinsanies en deze aandach heef inmiddels geleid o de wens van deoverheid om eigenaren van een collecieve warmwaerinsallaie e verplichen om deze wanmwaerinsallaie regelmaig e (laen) conroleren Een en anderzal weelijk geregeld en vasgelegd worden in de nieuwe waenleidingwe Om de periode o he van krach worden van een weelijke regeling e overbruggen is een Inerim Beheensproocol opgeseld da bedrijven en insellingen moe helpen om de warmwaeninsallaie zodanig in e richen en e beheren da de groei van Legionellabaceniën zoveel mogelijkword voorkomen Deaandach van de overheid voor deze problémaiek heef he bewuszijn ook bij de klanen van WZHO vergroo, zoda WZHO haar experise op di errein, bijvoorbeeld inzake onwerp leidingneen en bemonsening van he drinkwaer, nu volop kan benuen necor(tcerl Als gevolg van de verhoging van he BTWarief voor drinkwaer heefwzho ongeveer 800 elefonische en schrifelijke reacies onvangen De programmauur van he Venbruiks Informaie Syseem moes worden aangepas op de nieuwe wegeving inzake de BTW op he drinkwaer reclkbhecld voorr Om de bereikbaarheid voor klanen e vergroen is een zogenoemde Vox Queu geïnsalleerd Di syseem geef de mogelijkheid om indien alle oesellen in gesprek zijn een melding e geven van he aanal wachenden en bied de mogelijkheid bij calamieien een kore boodschap in e spreken He syseem geef daarnaas saisische gegevens oven he aanal inkomende gesprekken, gemiddelde wachijd en he elefoonaanbod In sepember 999 is door een exern bureau een proef uigevoerd me elefonisch incasseren van opensaandevorderingen Deze proef is zeer succesvol verlopen: 77,% van de ui handen gegeven kwianies zijn beaald In okober hebben de incasseendens een raining Telefonisch Incasseren gevolgd, zoda di in eigen beheer kan worden uigevoerd ijrui / m iiri Ook he versuren van de meeropnamekaaren is succesvol verlopen In november zijn 5000 kaaren versuurd me he verzoek om de waermeersand op e nemen Eind november was ruim 9% van de sanden onvangen en verwerk Slechs 8000 meers zijn vanwege moeilijk bereikbare meers door meeropnemers opgenomen

16 /i DClik Zuiveningssaion De Laak is gelegen in he zuidooselijk deel van he voorzieningsgebied van WZHO en verzorg de drinkwaervoorziening in de Vijfheerenlanden en een groo deel van de Alblasserwaard He waer da op De Laak word opgepomp is diepgrondwaer De huidige zuiveringsinsallaie zal de komendejaren ingrijpend worden gewijzigd De aanleiding is da sinds enige ijd he besrijdingsmiddel benazon in he ruwe waer word aangeroffen Benazon is door BASF in Duisland gedurende de jaren 60 o 80 op de rivier de Rijn geloosd en druppel nu langzaam door o in he opgepompe grondwaervan De Laak Modelberekeningen hebben aangeoond da vanaf he jaar 00 overschrijding van de norm zal plaasvinden Pas over 0 jaar zal he benazongehale in he opgepompe waer weer o onder de norm dalen Om benazon, da nie door de radiionele zandfilers word opgevangen, ui he opgepompe waer e verwijderen zullen aciefkoolfilers bijgebouwd worden Daarnaas word door de consumen seeds nadrukkelijker gevraagd om onhard drinkwaer Om kosen e besparen is eind 998 op de Algemene Aandeelhoudersvergadering besloen om gelijkijdig me de bouw van de acief koolfilers ook een onhardingsinsallaie e realiseren De onharding laer bouwen blijk aanzienlijk duurder e zijn Naas he gemak voor de consumenword door de onharding he meaaloplossend (koperen lood) vermogen van he waer verlaagd, waardoorde milieubelasing eveneens daal He onwerp is inmiddels afgerond en begin 00 word begonnen me de bouw Naar verwaching zal de nieuwbouw eind 00 gereed zijn Om ijdens de bouw nie he risico e lopen da doorslag van benazon in he reine waer opreed, is als ijdelijke vangneconsrucieweeal besaande zandfilers me acief kool gevuld mbnfrae Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken naar verbeering van de beluching, opimalisaie van de onhardirig en acief koolfilraie omda en de laase jaren benazon werd aangeroffen in he ruwe waer Om een gedegen keuze e kunnen maken voor een e realiseren zuiveningsopze is in he afgelopen jaar door een exern bureau ènsyseemkeuze onderzoek uigevoerdhienui kwam naar voren da membraanfilaraie eén mogelijke ie is Me behulpvan membraanfilraie kan hezelfde resulaa bereik worden da nume:droogfilraie;onharding, acief koolfilraie en VYdesiif,,, bereik word Na een proef van 9 maanden zal in 000 duidelijk worden of membraagfilraie op langere ermijn he mees rendabel is, Tmnso ederek Eind 999 is de Tnanspor4ieidng Nedenle gebruik genomen: een 5600 meer lan ransporleiding, aangé&oen op de s lopend van Bergambach naar Nede is de leveningszekerheid in he verzo Nedenlek gewaarborgd, rmee ebied Dsrbu d u Syseem Binnen de afdeling Bedrijfsvoering beheerden ekenaars meer dan 5000 ekeningenvan he leidingne binnen he leveningsgebied van de WZHO In 997 is een projecgroep DIS gesar me he invenariseren van manieren om me behulp van een digiaal syseem al he ekenwerk efficiëner e verrichen Eén van de redenen voor digialisering was da vanui verschillende invalshoeken van he bedrijf seeds meer de behoefe onsond om alle beschikbare informaiee combineren Uniforme en vooral snelle en juise informaie is nodig om de juise beslissingen bij aanleg en beheer van he leidingne, maar ook bij he verhelpen van soringen e kunnen nemen Consequenie was da er speciale sofware onwikkeld moes worden en da vervolgens 400 km aan leidingen digiaal in kaar moe wonden gebrach Eind 999 heef de projecgroep DIS in samenwerking me een exern conversiebuneau 500 km leiding digiaal in kaar gebrach Naar verwaching zal de conversie in de loop van 00 gereed komen 4 C Nobel in chloorruime De Hooge Boom In de afgelopen jaren is veel aandach beseed aan verbeering van he zuiveningsproces op zuiveringsaion De Hooge Boom e Kamenik EI,

17 Clb de WZHO heef in 998 definiief besloen om he zuiveringssaion De Seeg e Langerakgrooschalig uie breiden De Seeg heef nu een diepgrondwaerwinning van 6 miljoen kubieke meer en die word uigebreid me 5 miljoen kubieke meer De uibreiding is nodig om de levering van waer in de oekoms zeker e sellen He waer da in Langenak word opgepomp is van naure hard door de aanwezigheid van calcium en magnesium Om egemoe e komen aan de wensen van de consumen word gelijkijdig ook een onhandingsinsallaie gebouwd De bouwacivieien vorderen gesaag en de bouw zal vermoedelijk januari00 gereed zijn Ongeveer een jaar laer (vanwege de benodigde inwerkijd) zal he nieuwe gedeele van De Seeg operaioneel zijn Werkws Cli De afdeling Waerkwaliei heef ook in 999 de waersamenselling onderzoch op allerlei gevaarlijke en minder gevaarlijke soffen!n bijlage C is een overzich gegeven van de kwaliei van he waer da door de ien zuiveringssaions van de WZHO geleverd is Bij déze conrole zijn incideneel normoverschnijdingen aan he lich gekomen Behalve benazon zijn er ook een paar nieuwe besrijdingsmiddelen in he ruwwaen van enkele zuiveringssaions aangeoond, zoals Chlooroluron, Diunon en Isoprounon; deze soffen behoren o de groep van de zogenoemde fenylureumherbiciden De aanwezige koolfilens blijken deze soffen goed e verwijderen He aanbrengen van wapening voor De eigen producie van zuiveningssaion Den Hoorn e Alphen aan den Rijn is gesop Aanleiding hiervoor was een verslecherende ruwwaerkwaliei: de concenraies ammonium en mangaan namen eveel oe Door bijmenging me wéer afkomsig van de slagader heef normoverschrijding nie plaasgevonden een van de filerwanden He dragen van een helm ijdens de uivoering van de werkzaamheden op he bouwerrein is verplich In he kader van de nooddninkwaervoonziening is de chloorvnaag vasgeseld van de verschillende kwalieien drinkwaer van de zuiveringssaions Hierdoor kan vooraf een goede schaing gemaak worden van de benodigde hoeveelheid chloor bij calamieien Voor enkele anorganische analyses is een robo aangeschaf en in gebruik genomen waardoor een aanal handmaige handelingen door de desbereffende analisen serk is verminderd en hiermee eveneens de kans op fouen In he kader van he KAMsyseem werd gesar me he opsellen van he Gevaarlijke Soffen Regisen De bedoeling hiervan is da alle soffen die binnen WZHO gebruik worden me een evenueel risico voor de medewerker in di syseem worden opgenomen en door alle afdelingen de gegevens per sof kunnen wonden opgevraagd EFI

18 i [ r: uiicl (j Opl december999 sonden er 8 medewerkers op de loonlijs, 64 vrouwen (0,%) en 55 mannen (79,9%) Zeven medewerkers maaken gebruik van de FURregeling, omda zij de 60jarige leefijd hadden bereik Achenwinig medewerkers namen vrijwillig onslag wegens he aanvaanden van een funcie elders Gedurende he verslagjaar zijn winig medewerkers in diens gereden en drie daarvan zijn in 999 ui diens gegaan i 0 eu: BJ Hagen MAG Lambrechse RM Jacobs JC Kreuknie Mevr B Grondman In verband me overlijden hebben wij afscheid moeen nemen van vijf oudmedewerkers: de heren P Ooserom, J Noorlander, M van den Berg, J Huisman en DT Zijlsra j A van der Gijp W Perdbk WH, Menriik R, ve erdö DGC Kooijrj Ade Vroq AFIHdrsirI< JE Hofégen A Çe Hennepe Mevr A M SnaesIlimpen L Middelkoop ML Cornelissen C Rijneveld JH Rijneveld A Langerak K Kazen GMvanVlie JS Swijnenburg D Dijksa ClFrÏrfM) prrnr He ldprojec heef uieraard onrus gebrach in een aanal funciegroepen, me name oen bekend werd da er een vijfenwinig funcies minder e vergeven waren Gevolg hiervan was da de loopbaanadviseur veelvuldig werd geraadpleegd, 5 a H de Vos A Brauns B G van der Heijden, A Schenk A Schouen PW Dijksra B Schulz T Mouhaan an TW KlooWijIç KPH; Kapein CJ vaçiheuckeum H de Kloe He ziekeverzuim onwikkelde zich als volg: Januari 7,%,6% Februari 7,0% 4,6% Maar 5,0% 5,9% April 6,6% 5,6% Mei 7,7%,% Juni 4,% 4,0% Juli 4,0% 4,5% Augusus,8%,7% Sepember,5% 5,4% Okober 4,% 5,5% November 5,6% 6,4% December 6,6% 7,% Toaal 5,4% 4,8%, D Om de drempel van een oversap naar een ander bedrijf e verlagen, is onder andere de mogelijkheid geboden om op deacheringsbasis over e sappen naar een andere werkgever Negen medewerkers hebben hiervan gebruik gemaak, waarbij ze he uizich kregen op een arbeidsovereenkoms bij de nieuwe werkgever Verder hebben vier medewerkers de oversap naar een nieuwe baan in één keer genomen en zijn in de loop van 999 ui diens gegaan Ach medewerkers hebben bij WZHO binnen een andere afdeling een nieuwe funcie gevonden Een weeal medewerkers heef de inenie uigesproken WZHO e willen verlaen, maar is nog zoekende naar een passende funcie Drie medewerkers zullen in verband me FUR in 000 afscheid nemen van WZHO en kunnen om die reden op zogenaamde bovenformaievebasis hun oorspronkelijke funcie blijven uioefenen o de daum van hun verrek /

19 f Overzich formaie Aanal personeelsleden 998 Direcie Beleidsonderseuning PO&I Infna Bedrijfsvoering Nieuwbouw Financiën & Logisiek Verkoop WaerkwalieiTrainees Exern gedeacheerd Toaal *) per 8 Aanal Aanal volijdbanen formaieplaasen ,,, 4,6 4, ,6,5 7, 5,8 5 96, ,,5 4,8 6,5 8, ,5 4,5 0 6, 47, 8,5,5 8 8, ,07 07,80 00,5 94,4 december 999 nog nie herplaas Op 8 okober werd onder oeziend oog van mevrouw Tienkamp (WZHO) vhe Sociaal Begeleidingsplan me supplemengeekend Namens de vakbonden ekenden de heer Seriese (ABVAIKABO) en de heer Hoeksma (CFO) ED

20 ACP!O De arbeidsinspecie heefwhzo 999 wee maal bezoch De arbeidsinspecie concludeerde da WZHO voldoe aan alle eisen Er hebben zich ach bednijfsongevallen voorgedaan, die hebben geleid o 5 verzuimdagen He ging om kleine ongevallen zoals huidirriaie, versuiking, droge keel, hoofdpijn, nekpijn, gebroken rib en schaafwonden Waar mogelijk en noodzakelijk zijn binnen de lijnafdelingen aanvullende maaregelen geroffen of middelen beschikbaar geseld om soorgelijke incidenen in de oekoms e voorkomen Wekelijks houd de bedrijfsars spreekuur, da vrij regelmaig is bezoch De leidinggevenden houden ook verzuimgesprekken, indien hieroe aanleiding besaa Door de bedrijfsars zijn evens griepvaccinaies versrek: medewerkers maaken hiervan gebruik Beschermende kleding en maerialen zijn een belangrijkonderdeel van goede werkomsandigheden

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden groene IT MVO Voordelen, inerne succesfacoren en mvo Offshore sourcing: de voordelen voor onwikkelingslanden Over de voordelen van offshore sourcing voor bedrijven die daar gebruik van maken, is al veel

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis BIJLAGE BIJ DE GAZET VAN ANTWERPEN VAN 17 okober IN OPDRACHT VAN he Gemeenelijk Havenbedrijf Anwerpen HAVEN EN GOED Waar komen de cadeaujes van en Kersman vandaan? De haven nauurlijk: op sap me Axel Daeseleire

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie