Meer en veilig: de stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer en veilig: de stand van zaken"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaai voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets

2 Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets

3 O 9 APR Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan RWS/AVV: DeHID Hoofd SR Hoofd VL Hoofd VLP Hoofd SRM Contactpersoon Herman Weijers Datum 4 april 1996 Ons kenmerk DGV/DIP Onderwerp Tussenrapportage project Masterplan Fiets Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Uw kenmerk - Geachte heer, Bijgaand stuur ik u de tussenrapportage 'Meer en veilig: de stand van zaken' van het project Masterplan Fiets. Deze tussenrapportage beschrijft de activiteiten van de projectgroep Masterplan Fiets in de periode en de resultaten die daarmee bereikt zijn. Het rapport is daarmee één van de middelen waarmee de projectgroep de kennis over de tot stand gekomen en nog lopende projecten overdraagt aan de doelgroepen. Aan deze informatie-uitwisseling wordt in dit laatste jaar van het Masterplan Fiets ruim aandacht besteed. Dit gebeurt ondermeer door middel van provinciale ontmoetingsdagen en themabijeenkomsten waarbij deze 'stand van zaken' een nuttige informatiebron is en waarmee met name gemeenten en provincies hun voordeel kunnen doen. Deze tussenrapportage vormt tevens de basis voor een uitgebreide beleidsevaluatie van het project Masterplan Fiets, die gelijktijdig met de beëindiging van het project moet zijn afgerond. De stand van zaken met betrekking tot het fietsbeleid van Verkeer en Waterstaat kan als volgt worden samengevat. Het fietsgebruik heeft zich hersteld van een lichte terugval en bevond zich in 1995 weer op het niveau van In het voor- en natransport van het openbaar vervoer heeft de studenten-ov-kaart gezorgd voor een dip in het fietsgebruik. Met betrekking tot verkeersveiligheid zijn de doelstellingen voor 1990 gehaald bij de overleden fietsers (-15% t.o.v. 1986) en zelfs ruim overschreden bij de in ziekenhuis opgenomen gewonde fietsers (-27% i.p.v. de nagestreefde -10% daling t.o.v. 1986). Bezoekadres Plesmanweg 1-6 Telefoon Telefax Bereikbaar met tramlijn 1 (station es), tramlijn 9 (station hs en es) en buslijn 22 (station es) 2

4 DGV/DIP Ondanks een toenemende aandacht bij ondermeer gemeenten, blijft fietsendiefstal een ernstige belemmerende factor voor meer fietsgebruik. Wezenlijke aanpak ervan vraagt meer aandacht op alle bestuurlijke niveaus. Met vriendelijke groet, ir. A.G. Welleman projectleider Masterplan Fiets

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets april 1996

6 jj^aj Inhoud 1. Inleiding 2. Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering Het Masterplan Fiets: de ontstaansgeschiedenis Speerpunten en streefbeelden Meer en veilig: de betrokken partijen De projectgroep: rol en werkwijze Meer en veilig: de financiering De stand van zaken van de streefbeelden Overstap van auto naar fiets, ondersteuning lokaal en regionaal fietsbeleid Het werkterrein en de betrokken partijen Ondersteuning fietsbeleid Fietsbeleid in praktijk Fietsinfrastructuur Verbetering van de fiets Overstap van auto naar fiets + openbaar vervoer 49 Het werkterrein en de betrokken partijen 49 Argumenten voor de benadering van fiets + OV als vervoersketen 51 Fietsparkeervoorzieningen bij NS-stations 53 Fietsparkeervoorzieningen bij halten van het stads- en streekvervoer 56 Beschikbaarheid van de fiets aan de activiteitenzijde van de verplaatsing Veiligheid van fietsers Het werkterrein en de betrokken partijen Infrastructuur Voertuigveiligheid Gedrag 6. Fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie Het werkterrein en de betrokken partijen Fietsparkeerbeleid Fietsparkeervoorzieningen Fietssloten Identificatie- en registratiesystemen Bijlagen 1. Aangehaalde publikaties, gerangschikt per uitgever 2. Publikaties van de projectgroep Masterplan Fiets 3. Projecten in het kader van het Masterplan Fiets

7 ' * % Meer en veilig: de stand van zaken 1. Inleiding De eindstreep van het Masterplan Fiets is in zicht, maar het fietsbeleid in Nederland gaat verder. Dat is, kort samengevat, de situatie waarin het project Masterplan Fiets zich aan het begin van 1996 bevindt. Aan het eind van dit jaar, als het project wordt afgesloten, heeft de projectgroep samen met andere organisaties en afdelingen binnen en buiten het ministerie bijna zeven jaar gewerkt aan onderzoeks-, proef- en voorbeeldprojecten, aan symposia, brochures en videoprodukties. Met de activiteiten van de projectgroep heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een stimulans willen geven aan het fietsbeleid. Wat het effect daarvan is geweest, komt aan de orde in een uitgebreide evaluatie, die eind 1996 wordt afgerond. Daarnaast wordt in het laatste jaar ruim aandacht besteed aan informatie-uitwisseling over de kennis, de argumenten en de instrumenten die in de verschillende projecten zijn opgedaan. Dit gebeurt door middel van onder andere provinciale ontmoetingsdagen en themabijeenkomsten, het kwartaalblad Fietsverkeer en deze 'stand van zaken'. E t~t i -,-1' ü dl :"_«,~-*v 1 i Doel van het rapport Na een korte uiteenzetting over het Nederlandse fietsbeleid beschrijft dit rapport het verloop en de resultaten van de projecten die sinds 1990 zijn uitgevoerd in het kader van het Masterplan Fiets. Het is daarmee één van de middelen waarmee de projectgroep informatie over de tot stand gekomen en nog lopende projecten overdraagt aan de doelgroepen. Daarnaast vormt het rapport een basis voor de in 1996 uit te voeren evaluatie van het totale project. Deze rapportage is bedoeld voor gemeenten, provincies, openbaar-vervoerbedrijven, intermediaire organisaties, belangenorganisaties en actoren binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen deze doelgroepen richt het rapport zich tot iedereen die is betrokken bij de ontwikkeling, voorbereiding of uitvoering van fietsbeleid en tot degenen die vakmatig op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond verkeer en vervoer en fietsverkeer in het algemeen en rond het Masterplan Fiets in het bijzonder. Inhoud Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de inhoud en organisatie van het fietsbeleid van de rijksoverheid en de uitwerking daarvan in het kader van het Masterplan Fiets. Aan de orde komen de speerpunten en streefbeelden, de partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van fietsbeleid, de financiering ervan, de rol en werkwijze van de projectgroep Masterplan Fiets en de stand van zaken van de streefbeelden. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt nader ingegaan op de speerpunten van het Masterplan Fiets. Per speerpunt komen de activiteiten van de projectgroep en de resultaten die daarmee zijn behaald aan de orde. Van ieder project wordt aangegeven waarom het is uitgevoerd, wat ermee werd beoogd, wie Hoofdstuk 1 Inleiding

8 erbij betrokken waren, wat er is gebeurd, wat er goed en wat er fout is gegaan, wat de resultaten en leerervaringen waren en wat daarmee is gedaan. Indeling De hoofdstuktitels volgen de formulering zoals die is gehanteerd bij het opstellen van de speerpunten van het Masterplan Fiets. Uitzondering daarop is het speerpunt 'Overstap van auto naar fiets'. De omschrijving van dit speerpunt is in dit rapport ruim geïnterpreteerd, zodat alle projecten besproken konden worden die betrekking hebben op het ondersteunen van lokaal en regionaal fietsbeleid. Verder is het speerpunt 'Informatie-uitwisseling' niet in een apart hoofdstuk opgenomen aangezien het een wezenlijk en bij elk speerpunt terugkerend onderdeel van het werk van de projectgroep is. Om die reden komt informatie-uitwisseling aan de orde bij de bespreking van de rol en werkwijze van de projectgroep in hoofdstuk 2 en vervolgens bij de behandeling van de andere speerpunten. In hoofdstuk 4 zijn alle projecten bijeengebracht die verband houden met de combinatie openbaar vervoer en fiets. Ook stallingsprojecten bij OV-halten en -stations, die tevens verband houden met het speerpunt 'Fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie' van hoofdstuk 6, komen daar aan de orde, zodat alle voor openbaar-vervoerbedrijven relevante informatie op één plek gebundeld is. De paragraafindeling van de hoofdstukken 3 tot en met 6 is telkens dezelfde. Elk speerpunt wordt kort ingeleid, gevolgd door een overzicht van het werkterrein en de betrokken partijen. In de tweede paragraaf is aangegeven welke aandachtsvelden de projectgroep heeft aangegrepen voor het ontwikkelen van argumenten, instrumenten en praktijkervaring. Per aandachtsveld geeft het rapport een overzicht van afgeronde en lopende projecten en een beschrijving van de uitkomsten en resultaten. De projecten zijn daarbij als volgt ingedeeld: - onderzoeken - proef- en voorbeeldprojecten - ontwikkeling van argumenten en instrumenten - informatie-uitwisseling Het rapport bevat de volgende bijlagen: 1. Een lijst van in de tekst aangehaalde publikaties, gerangschikt per uitgever. 2. Een lijst van publikaties van de projectgroep Masterplan Fiets. 3. Een complete projectenlijst, gerangschikt per speerpunt. De nummers die in de overzichten zijn vermeld, verwijzen naar de pagina('s) waar de uitgave of het project ter sprake komt. Hoofdstuk 1 Inleiding

9 2. Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering Het Masterplan Fiets: de ontstaansgeschiedenis De rijksoverheid is sinds het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer nadrukkelijk partij in het Nederlandse fietsbeleid, een positie die in het Masterplan Fiets concreet is uitgewerkt. De inhoud van het Masterplan Fiets en de organisatie van het gelijknamige project zijn het onderwerp van dit hoofdstuk. In deel a van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1988 maakte het kabinet haar voornemens bekend voor het verkeers- en vervoersbeleid voor de jaren '90 en daarna. De doelstellingen waren ambitieus: het volgen van de vraag maakte plaats voor een sturend optreden. Een duurzame samenleving gold als maatstaf voor het te voeren beleid dat zich concentreerde rond de kernbegrippen bereikbaarheid en leefbaarheid. In reactie op dit voornemen vroeg een aantal organisaties de regering duidelijke keuzes te maken voor het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets. In het definitieve kabinetsstandpunt uit 1989, deel d van het structuurschema, werd deze vraag gehonoreerd. De fiets is in het SVV-II, als zelfstandig vervoermiddel en in combinatie met het openbaar vervoer, een belangrijk alternatief voor de auto. Daarnaast legt het structuurschema een relatie tussen fietsbeleid en het terugdringen van de verkeersonveiligheid. Meer en veilig Deze keuze van het kabinet is vervolgens uitgewerkt in de beleidsnotitie Masterplan Fiets, die op 25 juni 1991 door de minister aan de Tweede Kamer is aangeboden en in maart 1992 tijdens de behandeling in de Vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat brede steun kreeg. De centrale doelstelling van het fietsbeleid, zoals verwoord in het Masterplan Fiets luidt: 'Bevordering van het gebruik van de fiets met gelijktijdige vergroting van de veiligheid en aantrekkelijkheid van dat fietsgebruik' (Masterplan Fiets, 1991a). Kortweg: 'Meer en Veilig op de fiets', zoals ook de titel van de samenvattende brochure luidt (Masterplan Fiets, 1991 b/c). Al eerder, in september 1990, was de projectgroep Masterplan Fiets ingesteld. Naast een projectleider en een medewerker van de hoofdafdeling Infrastructuur van Rijkswaterstaat, bestond de projectgroep uit medewerkers van de hoofdafdeling Verkeersveiligheid en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en een medewerker van de directie Collectief Personenvervoer van het Directoraat Generaal voor het Vervoer. Later zijn vanuit de regionale directies van Rijkswaterstaat twee beleidsmedewerkers toegevoegd. Voor de planning en onder- Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

10 Speerpunten en streefbeelden steuning van de projecten en voor het onderdeel informatie-uitwisseling zijn consultants ingeschakeld. De projectgroep kreeg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Masterplan Fiets en voor het overleg met externe partijen. Sinds 1992 is de projectgroep binnen de V&W-organisatie ondergebracht bij de directie Individueel Personenverkeer van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer. Een bespreking van de rol en werkwijze van de projectgroep volgt op pagina 13. Daaraan vooraf gaat een overzicht van de speerpunten en streefbeelden van het Masterplan Fiets en van de partijen die bij het realiseren daarvan betrokken zijn. Dit hoofdstuk wordt afgerond met de stand van zaken van de streefbeelden. In de beleidsnotitie Masterplan Fiets zijn de volgende vijf speerpunten met bijbehorende streefbeelden voor de jaren 1995 en 2010 geformuleerd (de verwoording is hier en daar iets aangepast aan de uiteindelijke activiteiten): Speerpunt 1: overstap van auto naar fiets Streefbeelden: - Het aantal reizigerskilometer per fiets is in 2010 met 3,5 miljard (30%) toegenomen ten opzichte van Hiermee wordt een bijdrage geleverd van 8,75% aan de gewenste reductie van de groei van het autogebruik. De toename wordt gerealiseerd bij verplaatsingen tot 15 kilometer en voor alle ritmotieven: werken, winkelen, sociaal-recreatief. - Door de verbeterde infrastructuur is de reistijd voor fietsers naar economische en publiekstrekkende centra in 2010 met 20% gereduceerd. - In de steden is de reistijd per fiets voor afstanden tot 5 kilometer kleiner of gelijk aan die per auto. - In 1995 beschikken alle bedrijven en instellingen met meer dan 50 werknemers over een bedrijfsvervoersplan, waar de fiets onderdeel van uitmaakt. - In 2010 is het aantal verplaatsingen per fiets in het woon-werkverkeer ten opzichte van 1986 met 50% toegenomen. Speerpunt 2: overstap van auto naar fiets + openbaar vervoer Streefbeeld: - Door verbetering van de vervoersketen fiets + openbaar vervoer is in 2010 het treinvervoer met 1,5 miljard reizigerskilometer (15%) toegenomen ten opzichte van Hiermee wordt een bijdrage geleverd van 3,75% aan de gewenste reductie van de groei van het autogebruik. Speerpunt 3: veiligheid van fietsers Streefbeelden: - Het aantal verkeersdoden is in % lager dan in 1986 en in % lager. - Het aantal gewonden is in % lager dan in 1986 en in % lager. IO Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

11 Speerpunt 4: fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie Streefbeeld: - Het aantal diefstallen van fietsen is in 2000 substantieel afgenomen ten opzichte van Meer en veilig: de betrokken partijen Speerpunt 5: informatie-uitwisseling Streefbeelden: - In 1995 maakt het fietsbeleid integraal onderdeel uit van alle verkeers- en vervoersplannen van rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio's. - In 1995 is de informatie-overdracht afgerond over de resultaten van de voorbeeld- en proefprojecten. - In 1995 is het publiek breed geïnformeerd over de voor- en nadelen van de fiets ten opzichte van andere vervoermiddelen. Meeste fietsritten op gemeentelijke wegen Het merendeel van de fietsritten vindt plaats op straten en wegen die in beheer zijn bij gemeenten. Winst voor de fiets valt primair te boeken bij ritten, korter dan 7,5 kilometer, die met de auto worden gemaakt. Ook deze korte autoritten vinden grotendeels binnen de bebouwde kom plaats. Bij het bevorderen van het gebruik van de fiets en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers spelen gemeenten dan ook een essentiële rol. Het stimuleren van de overstap van auto naar fiets is voor gemeenten aantrekkelijk omdat dit bijdraagt aan een verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid. De fiets veroorzaakt in de stad geen congestie en neemt veel minder ruimte in. De overstap van auto naar fiets zorgt voor een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en afname van geluidsoverlast. Minder en langzamer rijdende auto's in de stad betekent minder ontmoetingen tussen auto's, fietsers en voetgangers en minder ernstige ongevallen. Meer fietsers en minder auto's levert ook in financiële zin voordelen op. Ruimte die vrijkomt door afname van het aantal rijdende en stilstaande auto's hoeft slechts ten dele te worden besteed aan het stallen van fietsen. Aparte infrastructuur voor 11 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

12 fietsverkeer is minder nodig. Bovendien betekent een eenvoudiger en minder zwaar belaste infrastructuur aanzienlijke besparingen op de post onderhoud. Provincie: wegbeheerder en coördinator Provincies richten zich vooral op verplaatsingen tussen regionale concentraties van herkomsten en bestemmingen: stads- en dorpskernen, bedrijventerreinen, openbaar-vervoerknooppunten, scholen en winkelgebieden. Het gaat op dit niveau om verplaatsingen tussen 5 en 15 kilometer, ofwel om een kwart van alle verplaatsingen. Voor afstanden tot 15 kilometer biedt de fiets, of de combinatie fiets + openbaar vervoer, op het provinciale wegennet voor veel autoritten een goed alternatief. Een verschuiving van autogebruik naar de fiets draagt ook hier bij aan verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid en levert directe financiële voordelen op door ontlasting van het wegennet. Fietsbeleid op provinciaal en regionaal niveau maakt het tevens mogelijk om het lokale verkeersbeleid van aan elkaar grenzende gemeenten op elkaar af te stemmen. Bij het overwegen van maatregelen om het autoverkeer te ontmoedigen kan daardoor de angst voor aantasting van de concurrentiepositie van de eigen gemeente beter ondervangen worden. Rijksoverheid: stimulator en wegbeheerder Het fietsbeleid van de rijksoverheid is gebaseerd op de doelstellingen van het SVV-II en het NMP+: halvering van de groei van het autogebruik, verbetering van de verkeersveiligheid, vermindering van de uitstoot van CO2, NOx en CxHy en reductie van de geluidshinder. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, treedt het rijk in de eerste plaats op als stimulator. Het rijk streeft daarbij sinds 1990 een integrale aanpak na, stimuleert innoverende ontwikkelingen, verzamelt en verspreidt kennis, levert financiële bijdragen, draagt zorg voor wet- en regelgeving en creëert door middel van voorlichting, voorbeeldprojecten en overleg een breed draagvlak voor het fietsbeleid bij de overheid (gemeenten, provincies, ministeries, inclusief de eigen V&W-organisatie) en particuliere organisaties. Als beheerder van het hoofdwegennet, en met name van de ringwegen rondom de grote steden, heeft het rijk ook een direct belang bij een goede bereikbaarheid van steden en een daarop afgestemd stedelijk verkeersbeleid. Een beperkte toegankelijkheid van de stad per auto, gecombineerd met een betere toegankelijkheid voor openbaar vervoer en fiets, draagt daaraan bij. Als daardoor de reistijdverhouding tussen vervoerwijzen verandert, kan dat leiden tot minder interlokale verplaatsingen met de auto, tot efficiënter gebruik van het hoofdwegennet en tot minder problemen bij de aansluiting van steden op dat net. Effectief stedelijk fietsbeleid kan er bovendien aan bijdragen dat lokale, dus betrekkelijk korte autoritten, niet steeds vaker op de ringwegen worden gemaakt. Zulk beleid helpt dus ook mee de files op die wegen te bestrijden. Vervoerbedrijven, ondernemingen en instellingen De ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid is niet alleen een zaak van rijk, provincies en gemeenten, maar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid, vervoerbedrijven, ondernemingen en instellingen. De verschillende overheden stimuleren ondernemingen en instellingen om de eigen bereikbaarheid te verbeteren door maatregelen voor de fiets op te nemen in hun vervoermanagement. Vervoerbedrijven werken aan een verbetering van de concurrentiepostie van de combinatie openbaar vervoer en fiets. 12 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

13 De projectgroep: rol en werkwijze Intermediaire organisaties en belangenbehartigers De stimulerende rol van de rijksoverheid met betrekking tot fietsbeleid krijgt mede gestalte door overleg en samenwerking met intermediaire organisaties als de VNG en belangenorganisaties als de Fietsersbond enfb, de ANWB en de RAI-vereniging. Ter ondersteuning van het lokale kader van de Fietsersbond heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat sinds 1992 budget beschikbaar gesteld. Hiervan organiseert de bond onder meer trainingen voor vrijwilligers bij lokale afdelingen en coördineert het landelijk bureau in Woerden de vertaling van landelijke campagnes naar het lokale en regionale niveau. Sinds 1991 levert het ministerie een financiële bijdrage aan het werk van de Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF), die onder meer de samenstelling, bewegwijzering en beschrijving van de Landelijke Fietsroutes verzorgt. Per eind 1996 zal in totaal ruim kilometer van dergelijke routes van wegwijzers zijn voorzien. Stimulator Om het streven van de rijksoverheid naar meer en veilig fietsgebruik, zoals verwoord in het Masterplan Fiets, gestalte te geven, is de gelijknamige projectgroep opgericht. Taak van de projectgroep is overheden, ondernemingen en instellingen te stimuleren een zodanig fietsbeleid te verankeren in hun beleidsplannen en activiteitenprogramma's, dat de streefbeelden uit de beleidsnotitie worden gehaald. De looptijd van het project was oorspronkelijk tot eind 1994, inmiddels is de einddatum gesteld op eind Doelgroepen De projectgroep onderscheidt de volgende doelgroepen: - de daadwerkelijke vormgevers van het fietsbeleid: gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en instellingen; - belangenorganisaties, die een stimulerende rol kunnen vervullen bij die primaire doelgroepen; - de rijksoverheid, waaronder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die via wet- en regelgeving, financiering en kennisontwikkeling de randvoorwaarden van het fietsbeleid van de primaire doelgroepen beïnvloedt. De projectgroep richt zich in haar activiteiten niet rechtstreeks tot de burger. Het is aan de doelgroepen die de fietsvoorzieningen tot stand brengen (potentiële) fietsers daarover te informeren en hen te stimuleren er gebruik van te maken. Publiekscampagnes zonder daadwerkelijke verbeteringen van de fietsvoorzieningen acht de projectgroep niet effectief. Doel: structurele verandering Om te bereiken dat er meer wordt gefietst en dat de veiligheid van fietsers verbetert, is een structurele verandering van het hele verkeers- en vervoerssysteem nodig. Een dergelijke aanpak betekent raakvlakken met andere beleidsterreinen en het maken van keuzes, niet alleen op het gebied van verkeer en fietsvoorzieningen, maar ook van de ruimtelijke ordening en van de inrichting en verbinding van woon-, werk-, recreatie- en natuurgebieden. 13 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

14 Meeren veilig: de stand van zaken Om de doelgroepen te stimuleren dergelijke keuzes te maken, hanteert de projectgroep de volgende strategie: - kennis vergroten en argumenten ontwikkelen om het draagvlak voor fietsbeleid onder bestuurders en andere beslissers te vergroten; - kennis vergroten en instrumenten ontwikkelen om het uitvoerende niveau in staat te stellen fietsbeleid te vertalen in plannen, maatregelen en voorzieningen; - via informatie-uitwisseling de resultaten hiervan aanbieden aan de doelgroepen. Uitvoering Bij de uitvoering van de strategie zijn ruim honderd projecten opgezet, onder te verdelen in: - onderzoeken - proef- en voorbeeldprojecten - ontwikkeling van argumenten en instrumenten - uitwisseling van informatie. In de volgende hoofdstukken wordt de stand van zaken van deze projecten per speerpunt besproken. Voor alle speerpunten geldt dat de projectgroep zo veel mogelijk discussie op gang heeft willen brengen. Niet zomaar willekeurig, maar evenmin extreem planmatig. Waar kennis ontbrak is onderzoek uitgezet, uitgevoerd en begeleid. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft hierin een belangrijke rol vervuld en maakte vanuit die betrokkenheid deel uit van de projectgroep. Om afzonderlijke aspecten van het fietsgebruik op haalbaarheid te onderzoeken of in de praktijk te testen, heeft de projectgroep proefprojecten opgezet en ondersteund. Ook zijn integrale voorbeeldprojecten gestart om de effecten van een samenhangend pakket van maatregelen op het fietsgebruik te meten. Informatie-uitwisseling wezenlijk onderdeel Om de doelstelling van het project, de verankering van fietsbeleid in de beleidsplannen en activiteitenprogramma's van de doelgroepen te kunnen realiseren, is uitwisseling van informatie een wezenlijk en steeds terugkerend onderdeel van de activiteiten. De informatie-uitwisseling is erop gericht de opgedane kennis en de ontwikkelde argumenten en instrumenten aan beslissers, beleidsmakers en uitvoerders van het fietsbeleid aan te reiken. Hiervoor is de volgende werkwijze gekozen: - doelgroepgericht informeren - concentreren op feiten en argumenten, de inhoud centraal - de integrale verkeers- en vervoersproblematiek hanteren als kader - informatie en zienswijzen ook door derden laten verspreiden en daartoe relaties opbouwen en onderhouden met relevante belangenorganisaties en andere intermediairen binnen en buiten het ministerie - informatief en sober presenteren - 'frapper toujours': een permanente informatiestroom in plaats van een paar grote klappers. De kennis, argumenten en instrumenten die resulteren uit de verschillende projecten worden, onafhankelijk van al of niet behaald succes, verspreid via brochures, handboeken, videofilms, het eigen kwartaalblad Fietsverkeer, artikelen in vakbladen, workshops en lezingen op studiedagen en congressen. 14 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

15 MPF-publikaties Meer en Veilig op de fiets, Meer en Veilig op de fiets - samenvatting, Vlotter op de fiets (C.R.O.W nr. 59), Het Masterplan Fiets uit de startblokken, Werken met de fiets, 1992 en Feiten over het fietsen in Nederland, Tekenen voor de fiets, ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur (C.R.O.W nr. 74), 1993 en Special Verkeerskunde (ANWB), november Een eigen plek voor de fiets, beleidswijzer voor veilig stallen (C.R.O.W nr. 86), Ruimte voor de fiets, voorbeelden uit steden in Nederland, Denemarken, Duitsland en Zwitserland, Wind in de schermen, Rationeel beheer van fietspaden (C.R.O.W nr. 94), Langzaam rijden gaat sneller (Infralab), Stallen in praktijk, voorbeelden van gemeentelijke fietsparkeerprojecten (C.R.O.W), Plaats maken voor de fiets, leidraad voor parkeren en stallen (C.R.O.W nr. 86), Video Masterplan Fiets, Nederlandse en Engelse versie (1992), Duitse versie (1993). Video Ruimte voor de fiets, Nederlandse, Engelse, Duitse en Chinese versie (1995). Opbouwen van netwerken Naast de produktie van brochures en video's, is gekozen voor informatieuitwisseling via persoonlijk contact en het opbouwen van netwerken, georganiseerd in de volgende actyiteiten: - regulier overleg met een Klankbordgroep; - regiodagen Fietsverkeer voor de contactpersonen bij de regionale directies van Rijkswaterstaat; - regionale bijeenkomsten rond 'Tekenen voor de fiets' voor medewerkers van ROV-en, provincies, vervoerregio's i.o., lokale enfb-afdelingen, IVV-eenheden en adviesbureaus; - regionale bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat over het gebruik van rekenmodellen bij het opstellen van fietsplannen; - symposium 'Gemeentelijk fietsbeleid, geen doel maar middel'; - inleidingen op congressen, symposia en andere bijeenkomsten; - PAO-cursus 'De fiets in het verkeers- en vervoerssysteem', 0,2 docentschap aan de Technische Universiteit van Delft en bijdragen aan onderwijsactiviteiten van derden; - overleg over de uitvoering van Masterplan Fiets-projecten; - themadagen per provincie over de stand van zaken rond fietsbeleid, in 1996 te houden, voor hoofden Verkeer en Vervoer van gemeenten en provincies en vertegenwoordigers van ROV-en, water- en recreatieschappen, enfbafdelingen, ANWB en WN. 15 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

16 Behalve uitwisseling van kennis, informatie en ervaring was voor de projectgroep de totstandkoming van samenwerking van belang, niet alleen mét de doelgroepen, maar ook tussen de betreffende organisaties. Ook bij het realiseren van fietsbeleid is het smeden van allianties, gericht op het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid, een wezenlijk onderdeel van het proces. Samenstelling Klankbordgroep Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Inter Provinciaal Overleg (IPO) Fietsersbond enfb Toeristenbond ANWB RAI-vereniging, afdeling Fietsen en Tweewieleronderdelen BOVAG, afdeling Tweewielers Rijwielhandelaren Organisatie NCBRM Nederlandse Spoorwegen (NS) VSN groep (Verenigd Streekvervoer Nederland) Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF) Stichting Fiets! Veilig Verkeer Nederland (VVN) Internationale belangstelling Voor het Nederlandse fietsbeleid bestaat in andere landen veel belangstelling. Namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat speelt de projectgroep een actieve rol in de internationale informatie-uitwisseling. Er zijn publikaties in het Engels en Duits geproduceerd en video's in het Engels, Duits en Chinees. Over de Nederlandse aanpak van het fietsbeleid zijn lezingen gehouden op congressen in diverse Europese landen, Canada, Cuba en China. Buitenlandse delegaties, op bezoek in ons land, zijn geïnformeerd over het hoe en waarom van het Masterplan Fiets. MPF-publikaties buitenland Bicycles first, Still more bikes behind de dikes (C.R.O.W record 6), Cycling in the city, pedalling in the polder (C.R.O.W record 9), Cycling in Dutch cities (Fietsersbond enfb), Sign up for the bike (C.R.O.W record 10), 1993 en Facts about cycling in the Netherlands, Radverkehrsplanung von A bis Z, 1994 en Cities make room for cyclists, Meer en veilig: de financiering Rijksbijdrageregeling en Infrafonds Gelijktijdig met de start van het Masterplan Fiets in 1990 stelde de rijksoverheid financiële bijdragen beschikbaar voor de uitvoering van het fietsbeleid. Tot 1 januari 1994 gebeurde dat via de Rijksbijdrageregeling Wegverkeersvoorzieningen. Deze regeling was bedoeld voor de subsidiëring van aanleg of reconstructie van reguliere infrastructurele fietsvoorzieningen en werd onder 16 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

17 verantwoordelijkheid van de regionale directies van Rijkswaterstaat uitgekeerd aan gemeenten en provincies. In 1990 en 1991 subsidieerde het rijk 80% van de kosten, vanaf 1992 droeg het rijk 50% bij. Uit de bijdrageregeling ondersteunde de projectgroep ook enkele innovatieve en grensverleggende projecten rond fietsinfrastructuur. Per 1 januari 1994 is de Rijksbijdrageregeling opgevolgd door de algemene maatregel van bestuur Infrafonds. Het subsidiepercentage bleef ongewijzigd. In de periode zijn in totaal 700 fietsprojecten tot stand gekomen met een bijdrage in het kader van een van beide regelingen. De projecten hadden in twee van de drie gevallen betrekking op de aanleg van fietspaden en -stroken, waarvan een totale lengte van 567 kilometer werd gerealiseerd. De overige projecten betroffen fietstunnels en -bruggen, rotondes, kruispuntverbeteringen en fietsenstallingen. In geld uitgedrukt droeg het rijk aan de 700 projecten ongeveer ƒ 239 miljoen bij, een bedrag dat nagenoeg overeenkomt met de ƒ 240 miljoen die in de beleidsnotitie Masterplan Fiets was begroot (Goudappel Coffeng, 1995). Ontwikkeling van de lengte van fietspaden, fietsstroken, auto- en spoorwegen lengte (in km) per 1/ fietspaden en -stroken totaal * fietspaden totaal w.v. buiten de kom fietsstroken totaal w.v. buiten de kom spoorwegen totale netlengte wegen totaal w.v. buiten de kom w.v. autosnelweg = cijfers zijn niet beschikbaar * = voorlopig cijfer bron: CBS Andere bronnen Naast gelden voor grensverleggende projecten uit de Rijksbijdrageregeling en het Infrafonds, beschikte de projectgroep over een deel van het SVV-budget voor het stimuleren van alternatieven voor de auto, de zogenaamde B&M-gelden. In de periode is ongeveer ƒ 10,5 miljoen hiervan besteed aan projecten met betrekking tot het fietsverkeer. Het betrof hier niet-infrastructurele projecten, experimenten, haalbaarheidsonderzoeken en projectevaluaties. Voor projecten gericht op het verhogen van de veiligheid van fietsers waren gelden beschikbaar uit het veiligheidsbudget van het Derde Meerjarenplan Verkeersveiligheid. Gedurende de periode is via dit budget ongeveer ƒ 4,5 miljoen besteed. 17 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

18 De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat leverde gedurende de looptijd van het project permanent onderzoekscapaciteit. Voor de uitvoering van onderzoeksprojecten was jaarlijks ongeveer ƒ 1 miljoen beschikbaar. Gebundelde Doeluitkering Vanaf 1 januari 1996 verloopt de toekenning van rijksbijdragen aan de uitvoering van het fietsbeleid niet meer via de regionale directies van Rijkswaterstaat maar via de (stads)provincies, die daartoe door het rijk in de gelegenheid worden gesteld door een Gebundelde Doeluitkering. Afhankelijk van de te hanteren richtlijnen zal het subsidiepercentage voor fietsvoorzieningen ongeveer 50% bedragen. Er is sprake van dat na 1 januari 1998 de Gebundelde Doeluitkering rechtstreeks naar de algemene gemeente- en provinciefondsen zal gaan. Vanaf dat moment hebben gemeenten en provincies zelf volledige zeggenschap over de financiering van aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen op het eigen wegennet. De stand van zaken van de streefbeelden In de periode zijn ruim honderd onderzoeks-, proef- en voorbeeldprojecten opgezet, gericht op het verbeteren van fietsvoorzieningen en het verminderen van belemmeringen voor fietsers. Doel van de projecten is om met behulp van de opgedane kennis en de verzamelde argumenten en instrumenten gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en organisaties te stimuleren fietsbeleid te verankeren in hun beleidsplannen en activiteitenprogramma's. Op dit moment, bijna aan het eind van het project, is vooral relevant of de informatie-uitwisseling met de intermediairen over de resultaten van de projecten is geslaagd en of het fietsbeleid is opgenomen in verkeers- en vervoersplannen van gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en organisaties. Om deze vragen te beantwoorden en om de effecten van het Masterplan Fiets in het juiste perspectief te plaatsen, wordt in 1996 een evaluatie uitgevoerd. Dit rapport gaat daaraan vooraf en geeft de stand van zaken, zowel van de streefbeelden (in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk) als van de projecten (in hoofdstuk 3 tot en met 6), zonder daar causale verbanden tussen te willen leggen. 18 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

19 Overstap van auto naar fiets Fietsgebruik: lichte stijging sinds 1986 (= referentiejaar SVV-II) In 1960 werden er met de fiets ongeveer evenveel kilometers afgelegd als met de auto. Daarna won de auto snel terrein en daalde het gebruik van de fiets. Aan die neerwaartse ontwikkeling maakten de oliecrises van 1973 een einde. Sindsdien stijgt het aantal jaarlijks verreden fietskilometers weer, om vanaf 1989 min of meer te stabiliseren. Het aantal kilometers dat per auto wordt afgelegd, is over de hele periode sterk blijven stijgen. ( miljard reizigerskilometer Aantal reizigerskilometer in mld per jaar, naar vervoerwijze, jaar auto motor bromfiets fiets te voet trein r. >us/tra ,3 15,7 66,3 104,0 110,2 116,8 125,1 125,5 128,1 126,1 129,1 0,9 1,4 0,5 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,2 5,9 5,4 2,6 1,8 1,9 1,7 1,3 1,3 1,4 1,4 9,6 17,1 12,6 9,9 11,8 11,9 12,8 12,6 12,5 12,4 12,9 7,0 6,8 5,7 5,3 5,3 5,1 5,2 5,3 5,2 5,3 5,8 6,2 7,8 8,0 8,9 9,0 8,9 11,1 15,2 15,4 15,2 14,4 metrt 5,0 6,1 5,4 5,9 6,2 6,2 7,4 8,8 9,2 9,2 8,5 Bron: CBS en ten dele AVV-bewerking van CBS/RAI-gegevens Fietsaandeel: tot 50% van de verplaatsingen Bij vergelijking van vervoerwijzen kan het aantal afgelegde kilometers een goede maat zijn, bijvoorbeeld als indicatie voor de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen zoals het broeikasgas CO2 en verzurende stoffen (NOx). Voor inzicht in de bijdrage die verschillende vervoerwijzen leveren aan de mobiliteit van personen, dus in de mate waarin men zich verplaatst om aan allerlei activiteiten deel te nemen, is doorgaans het aantal gemaakte verplaatsingen een betere maat. Het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen is de laatste vijfjaar stabiel. In Nederland wordt 27% van alle verplaatsingen per fiets gemaakt, 48% met de auto, 16% te voet en 6% met het openbaar vervoer. Verplaatsingen Nederland totaal per afstandsklasse (in km) aandeel per vervoerwijze (in %) ,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km >7,5 km auto OV fiets lopen totaal Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

20 Bij de keuze van vervoermiddel komt de fiets op de tweede plaats, in het stedelijk verkeer ook vaak als eerste omdat veel verplaatsingen er kort en dus goed befietsbaar zijn. In enkele middelgrote steden loopt het aandeel verplaatsingen per fiets op tot 50% van het totaal. Voor- en natransport met de fiets en te voet van en naar stations en halten van het openbaar vervoer zijn niet meegerekend bij het vaststellen van deze percentages. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar vervoerwijze, auto als bestuurder auto als passagier trein bus/tram/metro bromfiets 1) fiets lopen overig 1,13 0,48 0,05 0,13 0,05 0,95 0,60 0,03 1,24 0,47 0,06 0,11 0,05 1,04 0,62 0,03 1,20 0,48 0,08 0,13 0,04 0,97 0,60 0,03 1,22 0,47 0,07 0,14 0,04 0,98 0,58 0,03 1,24 0,48 0,08 0,13 0,04 0,96 0,58 0,03 1,22 0,50 0,07 0,12 0,04 0,99 0,62 0,03 totaal 3,42 3,63 3,54 3,54 3,54 3,58 1) Vanaf 1994 inclusief snorfiets. Bron: CBS Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Verplaatsingen per persoon per dag, aandeel per vervoerwijze -auto als bestuurder auto als passagier _trein _ bus/tram/metro -bromfiets -fiets Bron: CBS, voor cijfermateriaal zie bovenstaande tabel lopen.overig Woon-werkverkeer: mogelijkheden voor de fiets Van de verplaatsingen in het woon-werkverkeer betreft 56% afstanden die korter zijn dan 7,5 km. In de periode gebruikte 42% van de werknemers voor die ritten de fiets en eveneens 42% de auto. Om het autogebruik in het woon-werkverkeer te verminderen en het gebruik van de fiets, carpool en het openbaar vervoer te stimuleren, werken ondernemingen en instellingen aan plannen voor hun vervoermanagement. Volgens onderzoek van de 20 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Historie en toekomst: ruim honderd jaar verkeersveiligheidsbeleid en -kennis in Nederland

Historie en toekomst: ruim honderd jaar verkeersveiligheidsbeleid en -kennis in Nederland Historie en toekomst: ruim honderd jaar verkeersveiligheidsbeleid en -kennis in Nederland Dr. C.A. Bax R-2012-11 Historie en toekomst: ruim honderd jaar verkeersveiligheidsbeleid en -kennis in Nederland

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1989-1993. \r randstad uitzendbureau WF. Ttmdr wel haalbaar --TILJ

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1989-1993. \r randstad uitzendbureau WF. Ttmdr wel haalbaar --TILJ Ministerie van Verkeer en Waterstaat Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1989-1993 \r randstad uitzendbureau WF. ; Ttmdr wel haalbaar '' * i --TILJ C&^'h Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1989-1993 X r/il-:

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten adviseurs openbaar vervoer Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten Evaluatie In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Literatuurstudie Autodate

Literatuurstudie Autodate Literatuurstudie Autodate 77-99-78 Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv Documentbeschrijving Titel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Verslag activiteit 5: inventarisatie bruikbare data

Verslag activiteit 5: inventarisatie bruikbare data Dirk Ligtermoet, 9/11/99 Fietsersbond enfb: Benchmarking fietsbeleid Verslag activiteit 5: inventarisatie bruikbare data Inleiding In dit verslag wordt uitgewerkt op welke punten en waar data gezocht zijn

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

SVV ingekleurd. Z33-e31, Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994. Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

SVV ingekleurd. Z33-e31, Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994. Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Z33-e31, SVV ingekleurd Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer SW ingekleurd Bijlage: de

Nadere informatie

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008 De Fiets in de HBO-opleidingen Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak Breda, 2 juli 2008 Opdrachtgever Fietsberaad Contactpersoon Otto van Boggelen Projectleiding Ineke Spapé Projectuitvoering

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie