Meer en veilig: de stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer en veilig: de stand van zaken"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaai voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets

2 Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets

3 O 9 APR Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan RWS/AVV: DeHID Hoofd SR Hoofd VL Hoofd VLP Hoofd SRM Contactpersoon Herman Weijers Datum 4 april 1996 Ons kenmerk DGV/DIP Onderwerp Tussenrapportage project Masterplan Fiets Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Uw kenmerk - Geachte heer, Bijgaand stuur ik u de tussenrapportage 'Meer en veilig: de stand van zaken' van het project Masterplan Fiets. Deze tussenrapportage beschrijft de activiteiten van de projectgroep Masterplan Fiets in de periode en de resultaten die daarmee bereikt zijn. Het rapport is daarmee één van de middelen waarmee de projectgroep de kennis over de tot stand gekomen en nog lopende projecten overdraagt aan de doelgroepen. Aan deze informatie-uitwisseling wordt in dit laatste jaar van het Masterplan Fiets ruim aandacht besteed. Dit gebeurt ondermeer door middel van provinciale ontmoetingsdagen en themabijeenkomsten waarbij deze 'stand van zaken' een nuttige informatiebron is en waarmee met name gemeenten en provincies hun voordeel kunnen doen. Deze tussenrapportage vormt tevens de basis voor een uitgebreide beleidsevaluatie van het project Masterplan Fiets, die gelijktijdig met de beëindiging van het project moet zijn afgerond. De stand van zaken met betrekking tot het fietsbeleid van Verkeer en Waterstaat kan als volgt worden samengevat. Het fietsgebruik heeft zich hersteld van een lichte terugval en bevond zich in 1995 weer op het niveau van In het voor- en natransport van het openbaar vervoer heeft de studenten-ov-kaart gezorgd voor een dip in het fietsgebruik. Met betrekking tot verkeersveiligheid zijn de doelstellingen voor 1990 gehaald bij de overleden fietsers (-15% t.o.v. 1986) en zelfs ruim overschreden bij de in ziekenhuis opgenomen gewonde fietsers (-27% i.p.v. de nagestreefde -10% daling t.o.v. 1986). Bezoekadres Plesmanweg 1-6 Telefoon Telefax Bereikbaar met tramlijn 1 (station es), tramlijn 9 (station hs en es) en buslijn 22 (station es) 2

4 DGV/DIP Ondanks een toenemende aandacht bij ondermeer gemeenten, blijft fietsendiefstal een ernstige belemmerende factor voor meer fietsgebruik. Wezenlijke aanpak ervan vraagt meer aandacht op alle bestuurlijke niveaus. Met vriendelijke groet, ir. A.G. Welleman projectleider Masterplan Fiets

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets april 1996

6 jj^aj Inhoud 1. Inleiding 2. Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering Het Masterplan Fiets: de ontstaansgeschiedenis Speerpunten en streefbeelden Meer en veilig: de betrokken partijen De projectgroep: rol en werkwijze Meer en veilig: de financiering De stand van zaken van de streefbeelden Overstap van auto naar fiets, ondersteuning lokaal en regionaal fietsbeleid Het werkterrein en de betrokken partijen Ondersteuning fietsbeleid Fietsbeleid in praktijk Fietsinfrastructuur Verbetering van de fiets Overstap van auto naar fiets + openbaar vervoer 49 Het werkterrein en de betrokken partijen 49 Argumenten voor de benadering van fiets + OV als vervoersketen 51 Fietsparkeervoorzieningen bij NS-stations 53 Fietsparkeervoorzieningen bij halten van het stads- en streekvervoer 56 Beschikbaarheid van de fiets aan de activiteitenzijde van de verplaatsing Veiligheid van fietsers Het werkterrein en de betrokken partijen Infrastructuur Voertuigveiligheid Gedrag 6. Fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie Het werkterrein en de betrokken partijen Fietsparkeerbeleid Fietsparkeervoorzieningen Fietssloten Identificatie- en registratiesystemen Bijlagen 1. Aangehaalde publikaties, gerangschikt per uitgever 2. Publikaties van de projectgroep Masterplan Fiets 3. Projecten in het kader van het Masterplan Fiets

7 ' * % Meer en veilig: de stand van zaken 1. Inleiding De eindstreep van het Masterplan Fiets is in zicht, maar het fietsbeleid in Nederland gaat verder. Dat is, kort samengevat, de situatie waarin het project Masterplan Fiets zich aan het begin van 1996 bevindt. Aan het eind van dit jaar, als het project wordt afgesloten, heeft de projectgroep samen met andere organisaties en afdelingen binnen en buiten het ministerie bijna zeven jaar gewerkt aan onderzoeks-, proef- en voorbeeldprojecten, aan symposia, brochures en videoprodukties. Met de activiteiten van de projectgroep heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een stimulans willen geven aan het fietsbeleid. Wat het effect daarvan is geweest, komt aan de orde in een uitgebreide evaluatie, die eind 1996 wordt afgerond. Daarnaast wordt in het laatste jaar ruim aandacht besteed aan informatie-uitwisseling over de kennis, de argumenten en de instrumenten die in de verschillende projecten zijn opgedaan. Dit gebeurt door middel van onder andere provinciale ontmoetingsdagen en themabijeenkomsten, het kwartaalblad Fietsverkeer en deze 'stand van zaken'. E t~t i -,-1' ü dl :"_«,~-*v 1 i Doel van het rapport Na een korte uiteenzetting over het Nederlandse fietsbeleid beschrijft dit rapport het verloop en de resultaten van de projecten die sinds 1990 zijn uitgevoerd in het kader van het Masterplan Fiets. Het is daarmee één van de middelen waarmee de projectgroep informatie over de tot stand gekomen en nog lopende projecten overdraagt aan de doelgroepen. Daarnaast vormt het rapport een basis voor de in 1996 uit te voeren evaluatie van het totale project. Deze rapportage is bedoeld voor gemeenten, provincies, openbaar-vervoerbedrijven, intermediaire organisaties, belangenorganisaties en actoren binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen deze doelgroepen richt het rapport zich tot iedereen die is betrokken bij de ontwikkeling, voorbereiding of uitvoering van fietsbeleid en tot degenen die vakmatig op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond verkeer en vervoer en fietsverkeer in het algemeen en rond het Masterplan Fiets in het bijzonder. Inhoud Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de inhoud en organisatie van het fietsbeleid van de rijksoverheid en de uitwerking daarvan in het kader van het Masterplan Fiets. Aan de orde komen de speerpunten en streefbeelden, de partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van fietsbeleid, de financiering ervan, de rol en werkwijze van de projectgroep Masterplan Fiets en de stand van zaken van de streefbeelden. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt nader ingegaan op de speerpunten van het Masterplan Fiets. Per speerpunt komen de activiteiten van de projectgroep en de resultaten die daarmee zijn behaald aan de orde. Van ieder project wordt aangegeven waarom het is uitgevoerd, wat ermee werd beoogd, wie Hoofdstuk 1 Inleiding

8 erbij betrokken waren, wat er is gebeurd, wat er goed en wat er fout is gegaan, wat de resultaten en leerervaringen waren en wat daarmee is gedaan. Indeling De hoofdstuktitels volgen de formulering zoals die is gehanteerd bij het opstellen van de speerpunten van het Masterplan Fiets. Uitzondering daarop is het speerpunt 'Overstap van auto naar fiets'. De omschrijving van dit speerpunt is in dit rapport ruim geïnterpreteerd, zodat alle projecten besproken konden worden die betrekking hebben op het ondersteunen van lokaal en regionaal fietsbeleid. Verder is het speerpunt 'Informatie-uitwisseling' niet in een apart hoofdstuk opgenomen aangezien het een wezenlijk en bij elk speerpunt terugkerend onderdeel van het werk van de projectgroep is. Om die reden komt informatie-uitwisseling aan de orde bij de bespreking van de rol en werkwijze van de projectgroep in hoofdstuk 2 en vervolgens bij de behandeling van de andere speerpunten. In hoofdstuk 4 zijn alle projecten bijeengebracht die verband houden met de combinatie openbaar vervoer en fiets. Ook stallingsprojecten bij OV-halten en -stations, die tevens verband houden met het speerpunt 'Fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie' van hoofdstuk 6, komen daar aan de orde, zodat alle voor openbaar-vervoerbedrijven relevante informatie op één plek gebundeld is. De paragraafindeling van de hoofdstukken 3 tot en met 6 is telkens dezelfde. Elk speerpunt wordt kort ingeleid, gevolgd door een overzicht van het werkterrein en de betrokken partijen. In de tweede paragraaf is aangegeven welke aandachtsvelden de projectgroep heeft aangegrepen voor het ontwikkelen van argumenten, instrumenten en praktijkervaring. Per aandachtsveld geeft het rapport een overzicht van afgeronde en lopende projecten en een beschrijving van de uitkomsten en resultaten. De projecten zijn daarbij als volgt ingedeeld: - onderzoeken - proef- en voorbeeldprojecten - ontwikkeling van argumenten en instrumenten - informatie-uitwisseling Het rapport bevat de volgende bijlagen: 1. Een lijst van in de tekst aangehaalde publikaties, gerangschikt per uitgever. 2. Een lijst van publikaties van de projectgroep Masterplan Fiets. 3. Een complete projectenlijst, gerangschikt per speerpunt. De nummers die in de overzichten zijn vermeld, verwijzen naar de pagina('s) waar de uitgave of het project ter sprake komt. Hoofdstuk 1 Inleiding

9 2. Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering Het Masterplan Fiets: de ontstaansgeschiedenis De rijksoverheid is sinds het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer nadrukkelijk partij in het Nederlandse fietsbeleid, een positie die in het Masterplan Fiets concreet is uitgewerkt. De inhoud van het Masterplan Fiets en de organisatie van het gelijknamige project zijn het onderwerp van dit hoofdstuk. In deel a van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1988 maakte het kabinet haar voornemens bekend voor het verkeers- en vervoersbeleid voor de jaren '90 en daarna. De doelstellingen waren ambitieus: het volgen van de vraag maakte plaats voor een sturend optreden. Een duurzame samenleving gold als maatstaf voor het te voeren beleid dat zich concentreerde rond de kernbegrippen bereikbaarheid en leefbaarheid. In reactie op dit voornemen vroeg een aantal organisaties de regering duidelijke keuzes te maken voor het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets. In het definitieve kabinetsstandpunt uit 1989, deel d van het structuurschema, werd deze vraag gehonoreerd. De fiets is in het SVV-II, als zelfstandig vervoermiddel en in combinatie met het openbaar vervoer, een belangrijk alternatief voor de auto. Daarnaast legt het structuurschema een relatie tussen fietsbeleid en het terugdringen van de verkeersonveiligheid. Meer en veilig Deze keuze van het kabinet is vervolgens uitgewerkt in de beleidsnotitie Masterplan Fiets, die op 25 juni 1991 door de minister aan de Tweede Kamer is aangeboden en in maart 1992 tijdens de behandeling in de Vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat brede steun kreeg. De centrale doelstelling van het fietsbeleid, zoals verwoord in het Masterplan Fiets luidt: 'Bevordering van het gebruik van de fiets met gelijktijdige vergroting van de veiligheid en aantrekkelijkheid van dat fietsgebruik' (Masterplan Fiets, 1991a). Kortweg: 'Meer en Veilig op de fiets', zoals ook de titel van de samenvattende brochure luidt (Masterplan Fiets, 1991 b/c). Al eerder, in september 1990, was de projectgroep Masterplan Fiets ingesteld. Naast een projectleider en een medewerker van de hoofdafdeling Infrastructuur van Rijkswaterstaat, bestond de projectgroep uit medewerkers van de hoofdafdeling Verkeersveiligheid en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en een medewerker van de directie Collectief Personenvervoer van het Directoraat Generaal voor het Vervoer. Later zijn vanuit de regionale directies van Rijkswaterstaat twee beleidsmedewerkers toegevoegd. Voor de planning en onder- Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

10 Speerpunten en streefbeelden steuning van de projecten en voor het onderdeel informatie-uitwisseling zijn consultants ingeschakeld. De projectgroep kreeg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Masterplan Fiets en voor het overleg met externe partijen. Sinds 1992 is de projectgroep binnen de V&W-organisatie ondergebracht bij de directie Individueel Personenverkeer van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer. Een bespreking van de rol en werkwijze van de projectgroep volgt op pagina 13. Daaraan vooraf gaat een overzicht van de speerpunten en streefbeelden van het Masterplan Fiets en van de partijen die bij het realiseren daarvan betrokken zijn. Dit hoofdstuk wordt afgerond met de stand van zaken van de streefbeelden. In de beleidsnotitie Masterplan Fiets zijn de volgende vijf speerpunten met bijbehorende streefbeelden voor de jaren 1995 en 2010 geformuleerd (de verwoording is hier en daar iets aangepast aan de uiteindelijke activiteiten): Speerpunt 1: overstap van auto naar fiets Streefbeelden: - Het aantal reizigerskilometer per fiets is in 2010 met 3,5 miljard (30%) toegenomen ten opzichte van Hiermee wordt een bijdrage geleverd van 8,75% aan de gewenste reductie van de groei van het autogebruik. De toename wordt gerealiseerd bij verplaatsingen tot 15 kilometer en voor alle ritmotieven: werken, winkelen, sociaal-recreatief. - Door de verbeterde infrastructuur is de reistijd voor fietsers naar economische en publiekstrekkende centra in 2010 met 20% gereduceerd. - In de steden is de reistijd per fiets voor afstanden tot 5 kilometer kleiner of gelijk aan die per auto. - In 1995 beschikken alle bedrijven en instellingen met meer dan 50 werknemers over een bedrijfsvervoersplan, waar de fiets onderdeel van uitmaakt. - In 2010 is het aantal verplaatsingen per fiets in het woon-werkverkeer ten opzichte van 1986 met 50% toegenomen. Speerpunt 2: overstap van auto naar fiets + openbaar vervoer Streefbeeld: - Door verbetering van de vervoersketen fiets + openbaar vervoer is in 2010 het treinvervoer met 1,5 miljard reizigerskilometer (15%) toegenomen ten opzichte van Hiermee wordt een bijdrage geleverd van 3,75% aan de gewenste reductie van de groei van het autogebruik. Speerpunt 3: veiligheid van fietsers Streefbeelden: - Het aantal verkeersdoden is in % lager dan in 1986 en in % lager. - Het aantal gewonden is in % lager dan in 1986 en in % lager. IO Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

11 Speerpunt 4: fietsparkeervoorzieningen en diefstalpreventie Streefbeeld: - Het aantal diefstallen van fietsen is in 2000 substantieel afgenomen ten opzichte van Meer en veilig: de betrokken partijen Speerpunt 5: informatie-uitwisseling Streefbeelden: - In 1995 maakt het fietsbeleid integraal onderdeel uit van alle verkeers- en vervoersplannen van rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio's. - In 1995 is de informatie-overdracht afgerond over de resultaten van de voorbeeld- en proefprojecten. - In 1995 is het publiek breed geïnformeerd over de voor- en nadelen van de fiets ten opzichte van andere vervoermiddelen. Meeste fietsritten op gemeentelijke wegen Het merendeel van de fietsritten vindt plaats op straten en wegen die in beheer zijn bij gemeenten. Winst voor de fiets valt primair te boeken bij ritten, korter dan 7,5 kilometer, die met de auto worden gemaakt. Ook deze korte autoritten vinden grotendeels binnen de bebouwde kom plaats. Bij het bevorderen van het gebruik van de fiets en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers spelen gemeenten dan ook een essentiële rol. Het stimuleren van de overstap van auto naar fiets is voor gemeenten aantrekkelijk omdat dit bijdraagt aan een verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid. De fiets veroorzaakt in de stad geen congestie en neemt veel minder ruimte in. De overstap van auto naar fiets zorgt voor een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en afname van geluidsoverlast. Minder en langzamer rijdende auto's in de stad betekent minder ontmoetingen tussen auto's, fietsers en voetgangers en minder ernstige ongevallen. Meer fietsers en minder auto's levert ook in financiële zin voordelen op. Ruimte die vrijkomt door afname van het aantal rijdende en stilstaande auto's hoeft slechts ten dele te worden besteed aan het stallen van fietsen. Aparte infrastructuur voor 11 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

12 fietsverkeer is minder nodig. Bovendien betekent een eenvoudiger en minder zwaar belaste infrastructuur aanzienlijke besparingen op de post onderhoud. Provincie: wegbeheerder en coördinator Provincies richten zich vooral op verplaatsingen tussen regionale concentraties van herkomsten en bestemmingen: stads- en dorpskernen, bedrijventerreinen, openbaar-vervoerknooppunten, scholen en winkelgebieden. Het gaat op dit niveau om verplaatsingen tussen 5 en 15 kilometer, ofwel om een kwart van alle verplaatsingen. Voor afstanden tot 15 kilometer biedt de fiets, of de combinatie fiets + openbaar vervoer, op het provinciale wegennet voor veel autoritten een goed alternatief. Een verschuiving van autogebruik naar de fiets draagt ook hier bij aan verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid en levert directe financiële voordelen op door ontlasting van het wegennet. Fietsbeleid op provinciaal en regionaal niveau maakt het tevens mogelijk om het lokale verkeersbeleid van aan elkaar grenzende gemeenten op elkaar af te stemmen. Bij het overwegen van maatregelen om het autoverkeer te ontmoedigen kan daardoor de angst voor aantasting van de concurrentiepositie van de eigen gemeente beter ondervangen worden. Rijksoverheid: stimulator en wegbeheerder Het fietsbeleid van de rijksoverheid is gebaseerd op de doelstellingen van het SVV-II en het NMP+: halvering van de groei van het autogebruik, verbetering van de verkeersveiligheid, vermindering van de uitstoot van CO2, NOx en CxHy en reductie van de geluidshinder. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, treedt het rijk in de eerste plaats op als stimulator. Het rijk streeft daarbij sinds 1990 een integrale aanpak na, stimuleert innoverende ontwikkelingen, verzamelt en verspreidt kennis, levert financiële bijdragen, draagt zorg voor wet- en regelgeving en creëert door middel van voorlichting, voorbeeldprojecten en overleg een breed draagvlak voor het fietsbeleid bij de overheid (gemeenten, provincies, ministeries, inclusief de eigen V&W-organisatie) en particuliere organisaties. Als beheerder van het hoofdwegennet, en met name van de ringwegen rondom de grote steden, heeft het rijk ook een direct belang bij een goede bereikbaarheid van steden en een daarop afgestemd stedelijk verkeersbeleid. Een beperkte toegankelijkheid van de stad per auto, gecombineerd met een betere toegankelijkheid voor openbaar vervoer en fiets, draagt daaraan bij. Als daardoor de reistijdverhouding tussen vervoerwijzen verandert, kan dat leiden tot minder interlokale verplaatsingen met de auto, tot efficiënter gebruik van het hoofdwegennet en tot minder problemen bij de aansluiting van steden op dat net. Effectief stedelijk fietsbeleid kan er bovendien aan bijdragen dat lokale, dus betrekkelijk korte autoritten, niet steeds vaker op de ringwegen worden gemaakt. Zulk beleid helpt dus ook mee de files op die wegen te bestrijden. Vervoerbedrijven, ondernemingen en instellingen De ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid is niet alleen een zaak van rijk, provincies en gemeenten, maar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid, vervoerbedrijven, ondernemingen en instellingen. De verschillende overheden stimuleren ondernemingen en instellingen om de eigen bereikbaarheid te verbeteren door maatregelen voor de fiets op te nemen in hun vervoermanagement. Vervoerbedrijven werken aan een verbetering van de concurrentiepostie van de combinatie openbaar vervoer en fiets. 12 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

13 De projectgroep: rol en werkwijze Intermediaire organisaties en belangenbehartigers De stimulerende rol van de rijksoverheid met betrekking tot fietsbeleid krijgt mede gestalte door overleg en samenwerking met intermediaire organisaties als de VNG en belangenorganisaties als de Fietsersbond enfb, de ANWB en de RAI-vereniging. Ter ondersteuning van het lokale kader van de Fietsersbond heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat sinds 1992 budget beschikbaar gesteld. Hiervan organiseert de bond onder meer trainingen voor vrijwilligers bij lokale afdelingen en coördineert het landelijk bureau in Woerden de vertaling van landelijke campagnes naar het lokale en regionale niveau. Sinds 1991 levert het ministerie een financiële bijdrage aan het werk van de Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF), die onder meer de samenstelling, bewegwijzering en beschrijving van de Landelijke Fietsroutes verzorgt. Per eind 1996 zal in totaal ruim kilometer van dergelijke routes van wegwijzers zijn voorzien. Stimulator Om het streven van de rijksoverheid naar meer en veilig fietsgebruik, zoals verwoord in het Masterplan Fiets, gestalte te geven, is de gelijknamige projectgroep opgericht. Taak van de projectgroep is overheden, ondernemingen en instellingen te stimuleren een zodanig fietsbeleid te verankeren in hun beleidsplannen en activiteitenprogramma's, dat de streefbeelden uit de beleidsnotitie worden gehaald. De looptijd van het project was oorspronkelijk tot eind 1994, inmiddels is de einddatum gesteld op eind Doelgroepen De projectgroep onderscheidt de volgende doelgroepen: - de daadwerkelijke vormgevers van het fietsbeleid: gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en instellingen; - belangenorganisaties, die een stimulerende rol kunnen vervullen bij die primaire doelgroepen; - de rijksoverheid, waaronder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die via wet- en regelgeving, financiering en kennisontwikkeling de randvoorwaarden van het fietsbeleid van de primaire doelgroepen beïnvloedt. De projectgroep richt zich in haar activiteiten niet rechtstreeks tot de burger. Het is aan de doelgroepen die de fietsvoorzieningen tot stand brengen (potentiële) fietsers daarover te informeren en hen te stimuleren er gebruik van te maken. Publiekscampagnes zonder daadwerkelijke verbeteringen van de fietsvoorzieningen acht de projectgroep niet effectief. Doel: structurele verandering Om te bereiken dat er meer wordt gefietst en dat de veiligheid van fietsers verbetert, is een structurele verandering van het hele verkeers- en vervoerssysteem nodig. Een dergelijke aanpak betekent raakvlakken met andere beleidsterreinen en het maken van keuzes, niet alleen op het gebied van verkeer en fietsvoorzieningen, maar ook van de ruimtelijke ordening en van de inrichting en verbinding van woon-, werk-, recreatie- en natuurgebieden. 13 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

14 Meeren veilig: de stand van zaken Om de doelgroepen te stimuleren dergelijke keuzes te maken, hanteert de projectgroep de volgende strategie: - kennis vergroten en argumenten ontwikkelen om het draagvlak voor fietsbeleid onder bestuurders en andere beslissers te vergroten; - kennis vergroten en instrumenten ontwikkelen om het uitvoerende niveau in staat te stellen fietsbeleid te vertalen in plannen, maatregelen en voorzieningen; - via informatie-uitwisseling de resultaten hiervan aanbieden aan de doelgroepen. Uitvoering Bij de uitvoering van de strategie zijn ruim honderd projecten opgezet, onder te verdelen in: - onderzoeken - proef- en voorbeeldprojecten - ontwikkeling van argumenten en instrumenten - uitwisseling van informatie. In de volgende hoofdstukken wordt de stand van zaken van deze projecten per speerpunt besproken. Voor alle speerpunten geldt dat de projectgroep zo veel mogelijk discussie op gang heeft willen brengen. Niet zomaar willekeurig, maar evenmin extreem planmatig. Waar kennis ontbrak is onderzoek uitgezet, uitgevoerd en begeleid. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft hierin een belangrijke rol vervuld en maakte vanuit die betrokkenheid deel uit van de projectgroep. Om afzonderlijke aspecten van het fietsgebruik op haalbaarheid te onderzoeken of in de praktijk te testen, heeft de projectgroep proefprojecten opgezet en ondersteund. Ook zijn integrale voorbeeldprojecten gestart om de effecten van een samenhangend pakket van maatregelen op het fietsgebruik te meten. Informatie-uitwisseling wezenlijk onderdeel Om de doelstelling van het project, de verankering van fietsbeleid in de beleidsplannen en activiteitenprogramma's van de doelgroepen te kunnen realiseren, is uitwisseling van informatie een wezenlijk en steeds terugkerend onderdeel van de activiteiten. De informatie-uitwisseling is erop gericht de opgedane kennis en de ontwikkelde argumenten en instrumenten aan beslissers, beleidsmakers en uitvoerders van het fietsbeleid aan te reiken. Hiervoor is de volgende werkwijze gekozen: - doelgroepgericht informeren - concentreren op feiten en argumenten, de inhoud centraal - de integrale verkeers- en vervoersproblematiek hanteren als kader - informatie en zienswijzen ook door derden laten verspreiden en daartoe relaties opbouwen en onderhouden met relevante belangenorganisaties en andere intermediairen binnen en buiten het ministerie - informatief en sober presenteren - 'frapper toujours': een permanente informatiestroom in plaats van een paar grote klappers. De kennis, argumenten en instrumenten die resulteren uit de verschillende projecten worden, onafhankelijk van al of niet behaald succes, verspreid via brochures, handboeken, videofilms, het eigen kwartaalblad Fietsverkeer, artikelen in vakbladen, workshops en lezingen op studiedagen en congressen. 14 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

15 MPF-publikaties Meer en Veilig op de fiets, Meer en Veilig op de fiets - samenvatting, Vlotter op de fiets (C.R.O.W nr. 59), Het Masterplan Fiets uit de startblokken, Werken met de fiets, 1992 en Feiten over het fietsen in Nederland, Tekenen voor de fiets, ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur (C.R.O.W nr. 74), 1993 en Special Verkeerskunde (ANWB), november Een eigen plek voor de fiets, beleidswijzer voor veilig stallen (C.R.O.W nr. 86), Ruimte voor de fiets, voorbeelden uit steden in Nederland, Denemarken, Duitsland en Zwitserland, Wind in de schermen, Rationeel beheer van fietspaden (C.R.O.W nr. 94), Langzaam rijden gaat sneller (Infralab), Stallen in praktijk, voorbeelden van gemeentelijke fietsparkeerprojecten (C.R.O.W), Plaats maken voor de fiets, leidraad voor parkeren en stallen (C.R.O.W nr. 86), Video Masterplan Fiets, Nederlandse en Engelse versie (1992), Duitse versie (1993). Video Ruimte voor de fiets, Nederlandse, Engelse, Duitse en Chinese versie (1995). Opbouwen van netwerken Naast de produktie van brochures en video's, is gekozen voor informatieuitwisseling via persoonlijk contact en het opbouwen van netwerken, georganiseerd in de volgende actyiteiten: - regulier overleg met een Klankbordgroep; - regiodagen Fietsverkeer voor de contactpersonen bij de regionale directies van Rijkswaterstaat; - regionale bijeenkomsten rond 'Tekenen voor de fiets' voor medewerkers van ROV-en, provincies, vervoerregio's i.o., lokale enfb-afdelingen, IVV-eenheden en adviesbureaus; - regionale bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat over het gebruik van rekenmodellen bij het opstellen van fietsplannen; - symposium 'Gemeentelijk fietsbeleid, geen doel maar middel'; - inleidingen op congressen, symposia en andere bijeenkomsten; - PAO-cursus 'De fiets in het verkeers- en vervoerssysteem', 0,2 docentschap aan de Technische Universiteit van Delft en bijdragen aan onderwijsactiviteiten van derden; - overleg over de uitvoering van Masterplan Fiets-projecten; - themadagen per provincie over de stand van zaken rond fietsbeleid, in 1996 te houden, voor hoofden Verkeer en Vervoer van gemeenten en provincies en vertegenwoordigers van ROV-en, water- en recreatieschappen, enfbafdelingen, ANWB en WN. 15 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

16 Behalve uitwisseling van kennis, informatie en ervaring was voor de projectgroep de totstandkoming van samenwerking van belang, niet alleen mét de doelgroepen, maar ook tussen de betreffende organisaties. Ook bij het realiseren van fietsbeleid is het smeden van allianties, gericht op het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid, een wezenlijk onderdeel van het proces. Samenstelling Klankbordgroep Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Inter Provinciaal Overleg (IPO) Fietsersbond enfb Toeristenbond ANWB RAI-vereniging, afdeling Fietsen en Tweewieleronderdelen BOVAG, afdeling Tweewielers Rijwielhandelaren Organisatie NCBRM Nederlandse Spoorwegen (NS) VSN groep (Verenigd Streekvervoer Nederland) Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF) Stichting Fiets! Veilig Verkeer Nederland (VVN) Internationale belangstelling Voor het Nederlandse fietsbeleid bestaat in andere landen veel belangstelling. Namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat speelt de projectgroep een actieve rol in de internationale informatie-uitwisseling. Er zijn publikaties in het Engels en Duits geproduceerd en video's in het Engels, Duits en Chinees. Over de Nederlandse aanpak van het fietsbeleid zijn lezingen gehouden op congressen in diverse Europese landen, Canada, Cuba en China. Buitenlandse delegaties, op bezoek in ons land, zijn geïnformeerd over het hoe en waarom van het Masterplan Fiets. MPF-publikaties buitenland Bicycles first, Still more bikes behind de dikes (C.R.O.W record 6), Cycling in the city, pedalling in the polder (C.R.O.W record 9), Cycling in Dutch cities (Fietsersbond enfb), Sign up for the bike (C.R.O.W record 10), 1993 en Facts about cycling in the Netherlands, Radverkehrsplanung von A bis Z, 1994 en Cities make room for cyclists, Meer en veilig: de financiering Rijksbijdrageregeling en Infrafonds Gelijktijdig met de start van het Masterplan Fiets in 1990 stelde de rijksoverheid financiële bijdragen beschikbaar voor de uitvoering van het fietsbeleid. Tot 1 januari 1994 gebeurde dat via de Rijksbijdrageregeling Wegverkeersvoorzieningen. Deze regeling was bedoeld voor de subsidiëring van aanleg of reconstructie van reguliere infrastructurele fietsvoorzieningen en werd onder 16 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

17 verantwoordelijkheid van de regionale directies van Rijkswaterstaat uitgekeerd aan gemeenten en provincies. In 1990 en 1991 subsidieerde het rijk 80% van de kosten, vanaf 1992 droeg het rijk 50% bij. Uit de bijdrageregeling ondersteunde de projectgroep ook enkele innovatieve en grensverleggende projecten rond fietsinfrastructuur. Per 1 januari 1994 is de Rijksbijdrageregeling opgevolgd door de algemene maatregel van bestuur Infrafonds. Het subsidiepercentage bleef ongewijzigd. In de periode zijn in totaal 700 fietsprojecten tot stand gekomen met een bijdrage in het kader van een van beide regelingen. De projecten hadden in twee van de drie gevallen betrekking op de aanleg van fietspaden en -stroken, waarvan een totale lengte van 567 kilometer werd gerealiseerd. De overige projecten betroffen fietstunnels en -bruggen, rotondes, kruispuntverbeteringen en fietsenstallingen. In geld uitgedrukt droeg het rijk aan de 700 projecten ongeveer ƒ 239 miljoen bij, een bedrag dat nagenoeg overeenkomt met de ƒ 240 miljoen die in de beleidsnotitie Masterplan Fiets was begroot (Goudappel Coffeng, 1995). Ontwikkeling van de lengte van fietspaden, fietsstroken, auto- en spoorwegen lengte (in km) per 1/ fietspaden en -stroken totaal * fietspaden totaal w.v. buiten de kom fietsstroken totaal w.v. buiten de kom spoorwegen totale netlengte wegen totaal w.v. buiten de kom w.v. autosnelweg = cijfers zijn niet beschikbaar * = voorlopig cijfer bron: CBS Andere bronnen Naast gelden voor grensverleggende projecten uit de Rijksbijdrageregeling en het Infrafonds, beschikte de projectgroep over een deel van het SVV-budget voor het stimuleren van alternatieven voor de auto, de zogenaamde B&M-gelden. In de periode is ongeveer ƒ 10,5 miljoen hiervan besteed aan projecten met betrekking tot het fietsverkeer. Het betrof hier niet-infrastructurele projecten, experimenten, haalbaarheidsonderzoeken en projectevaluaties. Voor projecten gericht op het verhogen van de veiligheid van fietsers waren gelden beschikbaar uit het veiligheidsbudget van het Derde Meerjarenplan Verkeersveiligheid. Gedurende de periode is via dit budget ongeveer ƒ 4,5 miljoen besteed. 17 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

18 De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat leverde gedurende de looptijd van het project permanent onderzoekscapaciteit. Voor de uitvoering van onderzoeksprojecten was jaarlijks ongeveer ƒ 1 miljoen beschikbaar. Gebundelde Doeluitkering Vanaf 1 januari 1996 verloopt de toekenning van rijksbijdragen aan de uitvoering van het fietsbeleid niet meer via de regionale directies van Rijkswaterstaat maar via de (stads)provincies, die daartoe door het rijk in de gelegenheid worden gesteld door een Gebundelde Doeluitkering. Afhankelijk van de te hanteren richtlijnen zal het subsidiepercentage voor fietsvoorzieningen ongeveer 50% bedragen. Er is sprake van dat na 1 januari 1998 de Gebundelde Doeluitkering rechtstreeks naar de algemene gemeente- en provinciefondsen zal gaan. Vanaf dat moment hebben gemeenten en provincies zelf volledige zeggenschap over de financiering van aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen op het eigen wegennet. De stand van zaken van de streefbeelden In de periode zijn ruim honderd onderzoeks-, proef- en voorbeeldprojecten opgezet, gericht op het verbeteren van fietsvoorzieningen en het verminderen van belemmeringen voor fietsers. Doel van de projecten is om met behulp van de opgedane kennis en de verzamelde argumenten en instrumenten gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en organisaties te stimuleren fietsbeleid te verankeren in hun beleidsplannen en activiteitenprogramma's. Op dit moment, bijna aan het eind van het project, is vooral relevant of de informatie-uitwisseling met de intermediairen over de resultaten van de projecten is geslaagd en of het fietsbeleid is opgenomen in verkeers- en vervoersplannen van gemeenten, provincies, OV-bedrijven, ondernemingen en organisaties. Om deze vragen te beantwoorden en om de effecten van het Masterplan Fiets in het juiste perspectief te plaatsen, wordt in 1996 een evaluatie uitgevoerd. Dit rapport gaat daaraan vooraf en geeft de stand van zaken, zowel van de streefbeelden (in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk) als van de projecten (in hoofdstuk 3 tot en met 6), zonder daar causale verbanden tussen te willen leggen. 18 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

19 Overstap van auto naar fiets Fietsgebruik: lichte stijging sinds 1986 (= referentiejaar SVV-II) In 1960 werden er met de fiets ongeveer evenveel kilometers afgelegd als met de auto. Daarna won de auto snel terrein en daalde het gebruik van de fiets. Aan die neerwaartse ontwikkeling maakten de oliecrises van 1973 een einde. Sindsdien stijgt het aantal jaarlijks verreden fietskilometers weer, om vanaf 1989 min of meer te stabiliseren. Het aantal kilometers dat per auto wordt afgelegd, is over de hele periode sterk blijven stijgen. ( miljard reizigerskilometer Aantal reizigerskilometer in mld per jaar, naar vervoerwijze, jaar auto motor bromfiets fiets te voet trein r. >us/tra ,3 15,7 66,3 104,0 110,2 116,8 125,1 125,5 128,1 126,1 129,1 0,9 1,4 0,5 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,2 5,9 5,4 2,6 1,8 1,9 1,7 1,3 1,3 1,4 1,4 9,6 17,1 12,6 9,9 11,8 11,9 12,8 12,6 12,5 12,4 12,9 7,0 6,8 5,7 5,3 5,3 5,1 5,2 5,3 5,2 5,3 5,8 6,2 7,8 8,0 8,9 9,0 8,9 11,1 15,2 15,4 15,2 14,4 metrt 5,0 6,1 5,4 5,9 6,2 6,2 7,4 8,8 9,2 9,2 8,5 Bron: CBS en ten dele AVV-bewerking van CBS/RAI-gegevens Fietsaandeel: tot 50% van de verplaatsingen Bij vergelijking van vervoerwijzen kan het aantal afgelegde kilometers een goede maat zijn, bijvoorbeeld als indicatie voor de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen zoals het broeikasgas CO2 en verzurende stoffen (NOx). Voor inzicht in de bijdrage die verschillende vervoerwijzen leveren aan de mobiliteit van personen, dus in de mate waarin men zich verplaatst om aan allerlei activiteiten deel te nemen, is doorgaans het aantal gemaakte verplaatsingen een betere maat. Het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen is de laatste vijfjaar stabiel. In Nederland wordt 27% van alle verplaatsingen per fiets gemaakt, 48% met de auto, 16% te voet en 6% met het openbaar vervoer. Verplaatsingen Nederland totaal per afstandsklasse (in km) aandeel per vervoerwijze (in %) ,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km >7,5 km auto OV fiets lopen totaal Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

20 Bij de keuze van vervoermiddel komt de fiets op de tweede plaats, in het stedelijk verkeer ook vaak als eerste omdat veel verplaatsingen er kort en dus goed befietsbaar zijn. In enkele middelgrote steden loopt het aandeel verplaatsingen per fiets op tot 50% van het totaal. Voor- en natransport met de fiets en te voet van en naar stations en halten van het openbaar vervoer zijn niet meegerekend bij het vaststellen van deze percentages. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar vervoerwijze, auto als bestuurder auto als passagier trein bus/tram/metro bromfiets 1) fiets lopen overig 1,13 0,48 0,05 0,13 0,05 0,95 0,60 0,03 1,24 0,47 0,06 0,11 0,05 1,04 0,62 0,03 1,20 0,48 0,08 0,13 0,04 0,97 0,60 0,03 1,22 0,47 0,07 0,14 0,04 0,98 0,58 0,03 1,24 0,48 0,08 0,13 0,04 0,96 0,58 0,03 1,22 0,50 0,07 0,12 0,04 0,99 0,62 0,03 totaal 3,42 3,63 3,54 3,54 3,54 3,58 1) Vanaf 1994 inclusief snorfiets. Bron: CBS Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Verplaatsingen per persoon per dag, aandeel per vervoerwijze -auto als bestuurder auto als passagier _trein _ bus/tram/metro -bromfiets -fiets Bron: CBS, voor cijfermateriaal zie bovenstaande tabel lopen.overig Woon-werkverkeer: mogelijkheden voor de fiets Van de verplaatsingen in het woon-werkverkeer betreft 56% afstanden die korter zijn dan 7,5 km. In de periode gebruikte 42% van de werknemers voor die ritten de fiets en eveneens 42% de auto. Om het autogebruik in het woon-werkverkeer te verminderen en het gebruik van de fiets, carpool en het openbaar vervoer te stimuleren, werken ondernemingen en instellingen aan plannen voor hun vervoermanagement. Volgens onderzoek van de 20 Hoofdstuk 2 Het Nederlandse fietsbeleid in uitvoering

Meer en veilig: de stand van zaken

Meer en veilig: de stand van zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken '. Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets 1990-1995 Activiteiten in het

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Feddema-Wardenaar, MY

Feddema-Wardenaar, MY Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: noreply@fietsberaad.nl Verzonden: woensdag 3 oktober 2012 8:20 Aan: griffie Onderwerp: Nieuwsbrief Fietsberaad - oktober 2012 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

haarlemmermeer@fietsersbond.nl

haarlemmermeer@fietsersbond.nl De aftrap van de Fietsbalans meeting in 2010. Foto Fietshan 1 Welkom bij de presentatie van de resultaten van de fietsbalans-2. De fietsmeting in Hoofddorp is gereden op 6 juni 2010, en in Nieuw Vennep

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Fietsberaad 2007

Jaarverslag Fietsberaad 2007 Jaarverslag Fietsberaad 2007 Algemeen 2007 is voor het Fietsberaad een goed en productief jaar geweest. De geplande activiteiten uit werkprogramma voor 2007 zijn grotendeels uitgevoerd of op de rit gezet.

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Fietsersbond 1 Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Inleiding Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Hoe lang gaat dat nog goed? Met deze zinnen introduceert de VTL-organisatie

Nadere informatie

Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets

Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets Presentaties Opening (5 min) Wethouder Jannie Visscher Welkom en doel van de bijeenkomst: Naar een Agenda Fiets! met ambitie Context en achtergrond (10

Nadere informatie

lansingerland GEMEENTE De leden van de gemeenteraad Fax (010) 800 40 01 Lokale aanpak veilig fietsen Onderwerp Geachte raadsleden,

lansingerland GEMEENTE De leden van de gemeenteraad Fax (010) 800 40 01 Lokale aanpak veilig fietsen Onderwerp Geachte raadsleden, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE lansingerland De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 16 oktober

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 1 INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam 4/14/2015 Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam Fiets: de trends en ontwikkelingen De Stadsregio Amsterdam en haar doelen voor regionale (fiets)bereikbaarheid Oplossingen

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Fact sheet. Amsterdam fietsstad

Fact sheet. Amsterdam fietsstad Fact sheet nummer 3 oktober 2004 Amsterdam fietsstad Onder het motto Amsterdam Fietst! stimuleert de gemeente Amsterdam actief het gebruik van de fiets. Zo worden er nog meer veilige, snelle en comfortabele

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

FASTER. EASIER. COOLER.

FASTER. EASIER. COOLER. FASTER. EASIER. COOLER. BiTiBi. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de Europese Unie. Zowel EASME

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 469186 Datum : 22 augustus 2017 Programma : 3 Blad : 1 van 5 Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

MASTERPLAN FIETS. beleidsnotitie. til. Ministerie van Verkeer en Waterstaat juni 1991 C9461

MASTERPLAN FIETS. beleidsnotitie. til. Ministerie van Verkeer en Waterstaat juni 1991 C9461 MASTERPLAN FIETS beleidsnotitie til Ministerie van Verkeer en Waterstaat juni 1991 1 C9461 .. SAMENVATTING De fiets wordt sinds de twintiger jaren massaal gebruikt in Nederland. Nog steeds is het de tweede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan NS Reizigers Directeur commercie Hans Peters Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer Arnoud Frerichs 070-4569556 Datum 28 juli

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets Statenmededeling Onderwerp Stand van zaken Fiets in de Versnelling Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De stand van zaken van het programma Fiets in de Versnelling. Aanleiding In

Nadere informatie

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit 2011 2020. Een eerste reactie van de Fietsersbond afdeling Nijmegen Nijmegen 14 september 2011 Nijmegen@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl www.fietsersbondnijmegen.org

Nadere informatie

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad 1 WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad Moet en kan het anders? Minister Eurlings waagt een grote sprong. Hij lijkt nauwelijks te hebben nagedacht over de

Nadere informatie

Trends in fietsgebruik

Trends in fietsgebruik Trends in fietsgebruik Lucas Harms Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Universiteit van Amsterdam Trends in fietsgebruik A. Toenemende drukte? B. Sociale en ruimtelijke verschillen C. Fiets in de keten

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Aan de schrijver(s) van het partijprogramma / Geachte mevrouw, meneer

Aan de schrijver(s) van het partijprogramma / Geachte mevrouw, meneer Den Helder, 20-september-2017 Onderwerp: Concrete punten voor het partijprogramma. Met bijlage. Aan de schrijver(s) van het partijprogramma 2018-2022 / Geachte mevrouw, meneer MEER FIETS, MEER RUIMTE De

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten 1:1111 1. Kaderwet Gebieden F 020 5507 310. Amsterdam, 15 juli 2004. de Vooruitgang. Geachte heer/mevrouw,

Gedeputeerde Staten 1:1111 1. Kaderwet Gebieden F 020 5507 310. Amsterdam, 15 juli 2004. de Vooruitgang. Geachte heer/mevrouw, 1:1111 1 Ii] : J kil Aan: Postbus 19199 19JULI 1000 GD Amsterdam Provinciale Staten 2 T Gedeputeerde Staten 020 6262 620 Kaderwet Gebieden F 020 5507 310 Giro 18650 service@mjljeudefensie.nl Amsterdam,

Nadere informatie

2513AA22XA 2016Z22998/2016D De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA 2016Z22998/2016D De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Als we een reductie van 15% willen behalen in deze sector, halen we met de vooropgestelde modal shift dus 19,33% van de vooropgestelde reducties.

Als we een reductie van 15% willen behalen in deze sector, halen we met de vooropgestelde modal shift dus 19,33% van de vooropgestelde reducties. Fietsbeleid 1. Samenvatting Mochten we in Vlaanderen evenveel fietsen als in Nederland in 2007, dan halen we met de modal shift richting fiets 2,9% van de C0 2 uitstoot inzake niet ETS-wegverkeer 1. Als

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Bezoek onze website www.fietsberaad.nl

Bezoek onze website www.fietsberaad.nl De waarde van fietsen Hans Voerknecht Bezoek onze website www.fietsberaad.nl Waarom Fietsberaad Internationaal Wereldwijd is fietsen hot,, overal werkt men er aan om het fietsen te stimuleren Zodra men

Nadere informatie

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA Koos Louwerse Ligtermoet + Louwerse bv Gouda, juni 2000 Verantwoording Kennisplatform Verdi

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie