De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013"

Transcriptie

1 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres maart 2013

2 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing van de christendemocratie in Vlaanderen en Brussel. Met JONGCD&V zijn we overtuigd van de kracht van de christendemocratische kernprincipes het personalisme, het rentmeesterschap en de subsidiariteit. Het zijn die kernprincipes die ervoor gezorgd hebben dat CD&V als partij tot op vandaag mee gestalte geeft aan een nieuw Vlaanderen, een nieuw België en een nieuw Europa. Tegelijk onderstrepen we de noodzaak van het heruitlijnen van die principes in het licht van de uitdagingen die de Zesde Staatshervorming biedt. Als christendemocratische partij zijn we verplicht dit met regelmaat te doen: we doen immers aan politiek vanuit een maatschappijvisie. In die maatschappijvisie staat voor ons de mens centraal. Daarom gaan we als christendemocraten altijd op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde, naast de exclusief economische meerwaarde. Bovendien ijvert JONGCD&V voor het drastisch terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen, teneinde de klimaatveranderingen te beperken en te komen tot een koolstofarme, duurzame en leefbare samenleving. Wij zijn de partij van het pluralisme, die de verscheidenheid van de samenleving erkent en respecteert. Vanuit deze overtuiging spreekt JONGCD&V zich uit voor de verdere versterking van het inclusieve karakter van onze samenleving. Wat ons als christendemocraten uniek maakt, is dat we mee vorm geven aan de sociale cohesie en de maatschappelijke vertegenwoordiging. Als maatschappelijke voorwaarde stellen wij daarvoor de onlosmakelijke verbondenheid van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit voorop. Door verantwoordelijkheid en solidariteit kan het vrije initiatief primeren op administratieve regelneverij. JONGCD&V wil zo gaan naar een leefbare samenleving waarin duurzame keuzes worden gemaakt. JONGCD&V wil zo ook gaan naar een samenleving met minder normen en meer waarden waarbij we het onderwijs, gezin en middenveld beschouwen als de motor van de maatschappelijke integratie. JONGCD&V is bezorgd om de staat van de democratie. Populisme maakt overal in Europa opmars, ook in België. Politiek mag geen dagjespolitiek zijn; politiek moet de waan van de dag overschrijden. Al te vaak wordt de wet gebruikt als instrument om de perceptie van het moment bij te sturen, veeleer dan de samenleving richting te geven. Wij schrikken niet terug voor een genuanceerd argument. Voor ons geen steekvlampolitiek of koterijwetgeving. Met onze maatschappijvisie primeert voor JONGCD&V het vinden van duurzame oplossingen vanuit een pragmatische ingesteldheid. Als de kwaliteit kan primeren, mag dat tijd kosten. Deze lijnen zetten we hieronder verder om in praktische aandachtspunten in verschillende beleidsdomeinen. Deze zijn opgedeeld in de thema s: wonen, mobiliteit, werken, leren, ondernemen, gezin, zorg, samenleving en overheid. 2

3 WONEN: Duurzaam (samen)wonen betaalbaar maken Met de Zesde Staatshervorming krijgt Vlaanderen alle instrumenten in handen voor een omvattend woonbeleid. Dit is dé uitgelezen kans om de rol van de overheid in het garanderen van het recht op wonen te herdenken. JONGCD&V wil dit doen rond drie clusters. Betaalbaar wonen Elke Vlaming heeft recht op een betaalbare woning. De rol van de overheid in het garanderen van dat recht is tweeledig: verzekeren dat iedere Vlaming in staat is de eigendom van een eigen woning te kunnen verwerven of een betaalbare woning te kunnen huren; en verzekeren dat Vlamingen kunnen wonen volgens hun samenlevingswensen. Een eigen huis is een bron van zekerheid. Het aandeel eigendomswoningen in Vlaanderen bedraagt 75 procent, wat net boven het Europese gemiddelde ligt. Een eigen huis, als sparen op lange termijn, is bovendien een belangrijke aanvulling op een karig pensioen we spreken van de vijfde pensioenpijler. De overheid heeft het bezit van een eigen huis doorheen de tijd altijd willen stimuleren 1. Vandaag is veruit het belangrijkste instrument daarin de fiscale aftrek voor een eerste eigen woning, kortweg de woonbonus. Dit instrument staat echter onder druk. Het huidige woonbeleid is goed voor iedereen die zich een huis kan permitteren, maar het Mattheus-effect loert al snel om de hoek: voor we het weten worden de rijken nog rijker en de armen nog armer. We blijven toekomstige generaties uitzicht geven op een eigen woning. We willen meer aandacht voor jonge gezinnen die het op vandaag moeilijk hebben om een eigen huis te kopen. JONGCD&V pleit daarvoor voor een herziening van de woonbonus. We mogen de toekomstige generaties niet met een torenhoge financiële last opzadelen voor eigendom dat vandaag wordt verworven. De toekomstige generaties moeten uitzicht houden op een eigen woning. We willen nadenken of we toekomstige huiseigenaars niet beter kunnen ondersteunen op het moment dat een eigen huis het zwaarste weegt op de persoonlijke financiën, namelijk in de eerste jaren van het eigenaarschap. Het verder inzetten en versterken van de Vlaamse Woonlening voor gezinnen met een laag of bescheiden inkomen moet ook de eigendomsondersteuning ten goede komen. 1 De Vlaamse en de federale overheid hebben het bezit van een eigen huis doorheen de tijd via fiscale stimuli willen aanmoedigen. De Vlaamse overheid deed dit door de verlaging van de registratierechten van 12,5% naar 10% (KI > 745 Euro) en van 6% naar 5% (KI < 745 Euro) bij de aankoop van een woning. Het kadastraal inkomen (KI) stemt overeen met de theoretische huurwaarde van een onroerend goed op 1 januari 1975 over een periode van één jaar. Deze huurwaarde zou om de 10 jaar moeten herzien worden middels een algemene perequatie. De indexatie van 1, 6813 (voor 2013à zou dit moeten opvangen, maar dit is verre van het geval. De federale overheid deed dit in 2005 onder meer middels de invoering van de woonbonus. Als vereenvoudiging van het bestaande stelsel en als middel om mensen aan te zetten tot het verwerven van een woning als zekerheid voor de toekomst werd toen de woonbonus ingevoerd. Niet geïndexeerd komt dit neer op een basisaftrek van 1500 EUR EUR + 50 EUR (indien minimum 3 kinderen) tijdens de eerste 10 jaar. Na 10 jaar blijft enkel de basisaftrek van 1500 EUR over. 3

4 Pleiten voor een woonbonus én voor het verlagen van fiscale druk gaat niet samen. Bovendien moeten we aandacht hebben voor de vraag van de betaalbaarheid van de woonbonus (bij ongewijzigd beleid) na de Zesde Staatshervorming. Na die Staatshervorming zal de Vlaamse overheid in deze bevoegd zijn. Bij ongewijzigd beleid zouden de kosten voor Vlaanderen tegen 2025 oplopen tot 3 miljard EUR per jaar. Nochtans komt maar voor 1,5 miljard EUR middelen over in deze materie. 75% tot 80% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning, een record. Evenwel zakken zelfs in crisistijd de koopwoningprijzen niet of nauwelijks: tekenen van een overgesubsidieerde koopwoningmarkt. JONGCD&V pleit daarom voor een herziening van de woonbonus op basis van de volgende principes: De woonbonus wordt nog uitsluitend toegekend voor de verwerving van de eerste en enige woning. Zij wordt niet meer toegekend bij het verwerven van tweede, derde of andere woningen. De woonbonus moet selectiever worden toegekend. In de feiten stellen we vast dat heel wat steunmaatregelen inzake woningverwerving niet prioritair terechtkomen bij de lagere inkomenscategorieën of bij die woonvormen die we vanuit een optiek van rentmeesterschap behoren te stimuleren: o o De woonbonus moet compact wonen (bv. instapwoningen) stimuleren en afgebouwd worden naarmate de grootte van de woonst toeneemt. De ruimte is niet onbeperkt. Dit heeft als bijkomend positief gevolg dat onrechtstreeks de woonbonus in grotere mate zal terechtkomen bij de lagere inkomenscategorieën (die vaker noodgedwongen voor een kleinere woonst kiezen). Op die manier wordt ook het klassieke probleem van het rechtstreeks koppelen van maatregelen aan het inkomen vermeden: nl. de categorie die zich net op de grenzen van de barema s bevindt. De woonbonus moet energiezuinig wonen stimuleren. Zo kan bv. gedacht worden aan het koppelen van de woonbonus aan het E-peil dat de woning haalt (of zal halen na verbouwingen). JONGCD&V pleit tevens voor een herziening van het registratierecht op onroerende goederen en wel op basis van de volgende principes: Wij willen het registratierecht loskoppelen van het kadastraal inkomen. Dit is immers geen weerspiegeling van de werkelijke waarde van een onroerend goed. Wij pleiten voor de invoering van een eenvormig of progressief tarief gelinkt aan de werkelijke waarde van het onroerend goed. Naast de belasting bij de verkoop van het onroerend goed wordt het kadastraal inkomen ook gebruikt voor het bepalen van de onroerende voorheffing (OV) en het inkomen uit onroerend goed in de personenbelasting. JONGCD&V pleit voor een rechtvaardige belasting op onroerend goed rekening houdend met de volgende principes: De onroerende voorheffing en de belasting op onroerend goed in de personenbelasting dienen te worden bepaald op basis van de werkelijke waarde/inkomen van het goed waarop ze betrekking heeft. 4

5 JONGCD&V wil dat er op de huurmarkt gefocust wordt op betaalbaarheid én kwaliteit: Het privaat aanbod moet aantrekkelijker gemaakt worden. Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve staat van de woning. Dat wil zeggen dat fiscale voordelen en renovatiepremies aangewend moeten worden om de kwaliteit van de woning te verbeteren zodat de woonkost (waaronder we onder andere energiefacturen verstaan) betaalbaar blijft, ook voor de zwakkere groepen in onze samenleving. Daarbij denken we in het bijzonder aan huurwoningen van oudere huiseigenaars. Om de kwaliteit van huurwoningen te verbeteren pleit JONGCD&V ervoor om een voordeel toe te kennen in het geval oudere huiseigenaars alsnog kiezen voor de renovatie van hun huurwoning. De voorwaarde is dan wel dat de erfgenamen de woning verder zullen verhuren en dat de huurprijs begrensd wordt (met uitzondering van indexering), zodat de woning die in kwaliteit verbeterd is, toch betaalbaar blijft. Naar de huurders die het pand vandaag huren toe, dient met een vork gewerkt te worden die een percentage ten aanzien van de waarde van het huis bedraagt. Ook is JONGCD&V voorstander van systemen die de betaling van de huur verzekeren. Om betaalbaar huren te bevorderen, wenst JONGCD&V dat bestaande juridische constructies en creatieve formules met het oog op betaalbaar huren door de overheid beter bekend gemaakt worden. Een betere wettelijke verankering van het leegstandsbeheer vooral in een grootstedelijke context is daarbij een absolute must om die uitdaging aan te gaan. JONGCD&V pleit verder voor het beter toepassen en innen van de leegstandbelastingen, in het bijzonder in Brussel. Zo ook dient er aandacht te worden besteed aan het bestrijden van leegstand boven winkels en dit met het oog op het behoud van een goede mix van commerciële en woonfuncties in de (groot)stad. Een goed aanbod van sociale huisvesting is belangrijk. Sociaal huren is echter ook sociale verantwoordelijkheid nemen. In die zin pleit JONGCD&V voor het koppelen van sociale verhuring aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de woongemeenschap. JONGCD&V pleit ook voor bijkomende maatregelen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarenboven is JONGCD&V voor het moderniseren en tegelijk vereenvoudigen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. JONGCD&V wil afraden bouwgronden in volle eigendom over te dragen, en bepleit dat via een constructie van erfpachtrecht, mede-eigendomsrecht en coöperatieve vennootschappen gekomen wordt tot betaalbare woningen voor jongeren en sociaal zwakkeren, die ook de speculatie op de woningmarkt beperken. Tot slot is de huur- en woonwetgeving onvoldoende aangepast aan nieuwe vormen van samenleven, kleinere gezinnen en de nakende groei van het aantal 1- tot 2-persoonshuishoudens. Het is voor JONGCD&V daarom noodzakelijk dat flexibele samenlevingsvormen mogelijk gemaakt worden. Zo moet volgens ons samenwonen van startende werkers mogelijk blijven én gefaciliteerd worden. Daarenboven dient het indelen van gezinswoningen voor eenoudergezinnen en jonge koppels vergemakkelijkt worden, uiteraard tegen het licht van evenwichten op de lokale woningmarkt en zonder aan de kwaliteit van de algemene huisvesting in te boeten. 5

6 Rekening houdend met het feit dat huisvesting verantwoordelijk is voor bijna 40% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, pleit JONGCD&V voor inventieve oplossingen en een fiscale stimuleringspolitiek die leiden tot een lager, efficiënter en duurzamer energieverbruik. Bovendien moeten we erover waken dat energiezuinige en passieve woningen betaalbaar blijven voor iedereen. In Brussel, waar 60% van de bevolking huurt en waar huisvesting verantwoordelijk is voor 60% van de uitstoot van broeikasgassen, moeten eigenaars fiscaal gestimuleerd worden om hun eigendommen beter te isoleren. Zo zullen ook huurders van een lagere energiefactuur kunnen genieten. Duurzaam samen wonen JONGCD&V wil een vurig pleidooi houden voor samen wonen in plaats van naast elkaar wonen. Dit hangt samen met een hernieuwde opvatting over solidariteit in de 21 e eeuw. Voor JONGCD&V is solidariteit in de 21 e eeuw ook ruimtelijk gebonden: onderlinge afhankelijkheid wordt sterk duidelijk in een lokale leef- en woonomgeving. Mensen delen weinig of hebben weinig gemeenschappelijk, behalve dan de plaats die ze samen bewonen of gebruiken. In een lokale wijk leven mensen met allerhande achtergrond samen én dienen zij het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar zij op lokaal niveau voor staan: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaam leven, enz. Enkel door de krachten in lokale gemeenschappen te bundelen én door samen te leven, samen te wonen kan de levenskwaliteit van de lokale wijk, gemeente of stad verbeteren. JONGCD&V pleit er daarom voor dat co-housing in het burgerlijk recht fiscaal en bancair vergemakkelijkt wordt. Het element geïntegreerd samen wonen maakt dat ook de coöperatie een ideaal instrument is om woonprojecten in te realiseren: collectief bouwen, democratisch aandeelhouderschap, de nadruk op maatschappelijke meerwaarde, enz. zijn aspecten die volledig kaderen binnen die filosofie. JONGCD&V wil verder dat de overheid inzet op geïntegreerd duurzaam samen wonen. Een aantal concrete voorstellen: Tegen 2030 worden er zo n tot 2-persoonshuishoudens van een leeftijd van 80+ verwacht. Intergenerationeel samenwonen, zoals kangoeroewonen, moet volgens JONGCD&V opgenomen worden in nieuwe huisvestingsprojecten en stadsontwikkelingsplannen. JONGCD&V pleit voor een geïntegreerd lokaal woonbeleid, waar sociale huisvesting een onderdeel van is. Doorstroming moet ook meer aandacht krijgen: de sociale woning als start, om dan door te stromen naar de reguliere huur- en koopmarkt. Zo n geïntegreerd woonbeleid kan een krachtig instrument van stadsontwikkeling zijn en bijdragen tot een doordachte ruimtelijke ordening en sociale mix, mits ook de gemeenten uit de periferie financieel worden geprikkeld om de 9%-norm te halen. Het ontbreken van voldoende sociale huisvestingsinitiatieven in de periferie legt een onhoudbare druk op onze steden, zowel op budgettair vlak als naar socio-economische houdbaarheid. Met het oog op het realiseren van energieneutraliteit van steden en gemeenten in 2030, kan een geïntegreerd woonbeleid ook een duurzaamheidimpuls geven. De aankoop van bestaande, bij voorkeur leegstaande woningen kan een interessant alternatief vormen voor sociale nieuwbouw. 6

7 In nieuwe huisvestingsprojecten beschouwt JONGCD&V het element samen wonen en leven als een essentiële randvoorwaarde. Bijvoorbeeld zien we dit gerealiseerd door in nieuwe woonprojecten ruimte te voorzien voor: Gemeenschapsruimtes in nieuwe woonprojecten, waar huurders en eigenaars samen kunnen komen. Ook semiprivate woongelegenheden kaderen binnen deze gedachte. JONGCD&V pleit ervoor dat binnen bestaande woongelegenheden mensen gestimuleerd worden om onbenutte ruimtes aan te wenden voor andere (tijdelijke) invullingen. Groene ontmoetingsplaatsen zoals groepstuinen waar inwoners van een nieuwe of vernieuwde wijk elkaar kunnen ontmoeten (sociale functie) en kunnen tuinieren en hun eigen groenten kweken (ecologische functie). Brownfield Development 2 moet daarbij meer aangewend worden voor integrale woonprojecten: grote leegstaande sites en oude industriegebieden kunnen een ideale experimenteerruimte bieden voor integraal wonen. Waar nodig kan de overheid dergelijke ontwikkeling mee stimuleren. JONGCD&V wil extra inspanningen leveren omtrent het oprichten van duurzame klimaatwijken. 3 Stedelijk wonen CD&V blijft de lokale partij bij uitstek. In de steden lijkt het christendemocratische verhaal minder aan te slaan. Nochtans zou de stad, waar mensen en verschillende (bijna alle) maatschappelijke functies (huisvesting, economie, onderwijs, sociale en culturele organisaties, etc.) elkaar ontmoeten, juist de christendemocratische omgeving bij uitstek moeten zijn. Steden ondergingen reeds grondige maatschappelijke veranderingen, maar deze veranderingen zullen in de toekomst nog veel groter zijn. We weten immers dat meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. Tegen 2040 zal dit aandeel oplopen tot twee derde. Concreet wenst JONGCD&V in te zetten op volgende elementen: Ruimte voor de maatschappij: JONGCD&V gelooft in een aanpak op mensenmaat, met het initiatief en de dialoog vanuit de lokale gemeenschap, rekening houdend met de multiculturele achtergrond van de stadsbewoners. Hierbij moeten de mensen en de lokale maatschappelijke organisaties het initiatiefrecht krijgen om de ambities van de gemeenschap mee te bepalen. 2 Brownfields zijn braakliggende of onderbenutte (voormalig industriële) terreinen of sites waar herontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten, maar die een potentieel hebben voor hergebruik. 3 Op dit moment loopt er in West-Vlaanderen al een pilootproject in Ieper, waar er een goede en vlotte samenwerking is tussen verschillende bestuursniveaus (lokaal, provinciaal, intercommunales en sociale woonmaatschappij). Dit project verdient zeker navolging elders in Vlaanderen en kan in grootstedelijke context ook een groene en duurzame vernieuwing van de stad betekenen. 7

8 Stedelijk samenwonen: JONGCD&V wenst anonimiteit in de stadsbuurt te bestrijden door het stimuleren van groepsdynamiek en vrijwilligersinitiatieven. Dit kan gerealiseerd worden door in te zetten op de versterking van de wijkwerking waar actieve participatie en co-creatie door bewoners-vrijwilligers gestimuleerd wordt. De krachten bundelen: JONGCD&V moedigt het vrijwillig fuseren van kleine gemeentes aan om zo efficiëntie en kwalitatieve diensten te garanderen. Een schaalvergroting dringt zich op om op een gepaste manier antwoord te bieden aan opkomende vragen op het vlak van OCMW, mobiliteit en cultuur. Het bundelen van krachten op lokaal niveau, gaat gepaard met een dienstverlening die dicht bij de burgers en dus lokaal georganiseerd kan worden. JONGCD&V pleit voor duurzame steden: Verwacht wordt dat de bevolking in Vlaanderen door demografische groei en migratie verder zal toenemen, voornamelijk in de centrumsteden. Een duidelijk onderscheid tussen platteland en stadskernen moet worden nagestreefd. Een duurzame inplanting via een degelijke ruimtelijke planning moet leiden tot een slimme verdichting die de open ruimte (zowel natuur als landbouw) spaart voor verdere uitdeining van de bebouwde oppervlakte. Om dit onder meer te realiseren, pleit JONGCD&V voor een stop op lintbebouwing. Er moet in de toekomst ingezet worden op inwijking van de steden. Kwalitatieve publieke ruimte met groen is volgens JONGCD&V een essentiële waarde die ook haalbaar zou moeten zijn voor de stadsbewoner. Integratie van open ruimte in de stad, en verbindingen tussen groene stadzones en de omliggende groene buitenranden via een zogenaamde lobben -structuur hebben ook rechtstreekse (micro)klimatologische effecten, en garanderen een gezondere en natuurlijkere stadsomgeving. JONGCD&V pleit ook voor een duurzame economische stadsontwikkeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar de uitbouw van een levendige commerciële stadskern in tegenstelling tot de winkelcentra, baanwinkels etc. in de stadsrand, die vaak een nefaste impact hebben op de authentieke winkelstraten in het stadscentrum. Een goede ruimtelijke planning vereist ook een verstandige integratie van regionale ruimte-inrichting en mobiliteit, die rekening houdt met pendelverkeer van en naar de stad, en de noodzaak voor efficiënte toelevering en goederentransport via bijvoorbeeld city-depots. JONGCD&V gaat daarom resoluut voor het integreren van mobiliteitsplannen in de ruimtelijke ordening. Overleg tussen de verschillende beleidsniveaus is essentieel voor de werking tussen de verschillende instanties. JONGCD&V pleit dat bedrijven een quotum hebben op basis van hun milieu-impact (schadelijkheid, oppervlakte bedrijf, transport ) dat verplicht geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare energie, waterzuivering, groene daken Op die manier dragen ze er toe bij om hun impact op de omgeving en bij uitbreiding het klimaat te beperken (milieupuntensysteem). 8

9 MOBILITEIT: Inclusief en efficiënt JONGCD&V laat zich in haar mobiliteitsvisie leiden door het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar en collectief vervoer, en pas daarna de Personenwagen. Om dit principe meer kracht bij te zetten, worden volgende punten naar voren geschoven: JONGCD&V pleit voor een snelle bekrachtiging van het Go for Zero -programma dat streeft naar nul verkeersdoden. We pleiten in deze context voor de invoer van het alcoholslot voor recidivisten en het rijbewijs met punten. JONGCD&V wenst de vervuiling door het wegverkeer aan te pakken door een groenere fiscaliteit, met als uitgangspunt de vervuiler betaalt. Concreet zijn we voorstander van rekeningrijden, waarbij rekening wordt gehouden met soort vervoersmiddel, emissies en tijdstip van de dag. JONGCD&V moedigt verder systeem aan die autodelen bevorderen (carpoolen, cambio, etc.) Het beleid moet de zoektocht naar innovatieve vervoersvormen ondersteunen. Mobiliteit brengt mensen letterlijk bij elkaar en vervult daardoor een belangrijke sociale functie. Wanneer mobiliteit ontbreekt, geeft dit vaak ook een beperking op de maatschappelijke integratie van jongeren, bejaarden en kansarmen bv. voor het bereiken van werk, winkels, ontspanning, enz. In die zin zijn toegankelijke tarieven voor het gebruik van het openbaar vervoer een goede zaak, althans zolang ze toegekend worden op basis van criteria die oneigenlijk gebruik vermijden. JONGCD&V is evenwel tegen volledig gratis openbaar vervoer: een kostprijs, al is die minimaal, geeft de burger een groter verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het openbaar vervoer dat aangeboden wordt. JONGCD&V pleit voor een voordeeltarief voor scholieren van het secundair onderwijs en wil het systeem waarbij de familie van een werknemer van overheidsbedrijven gratis met de trein rijdt ook terugschroeven. JONGCD&V moedigt de initiatieven rond het creëren van een ééngemaakt inter-gewestelijk of nationaal vervoersbewijs aan. Via een elektronische ID kan zo eenvoudig overgestapt worden tussen de verschillende netten én vervoersmiddelen (trein, bus, fiets,...). JONGCD&V pleit voor een inclusieve mobiliteit: kwalitatieve openbare dienstverlening is een basisvereiste voor een democratische en rechtvaardige mobiliteit. Het basisaanbod in verkeersluwe gebieden (landelijke dorpskernen) of op verkeersluwe tijdstippen (nachtdiensten) behoort ook tot de gehele dienst van openbaar vervoer die moet worden aangeboden. Ook dienen industriegebieden via het openbare vervoersaanbod bereikbaar te zijn. Op dit moment omvat het decreet basismobiliteit enkel woongebied. Het is belangrijk dat industriegebieden bereikbaar zijn via het openbare vervoersaanbod. Om dit aan de lokale situatie aangepast vervoersaanbod te realiseren, is een goed overlegmodel tussen vervoersmaatschappijen, lokale overheden en eindgebruiker noodzakelijk. 9

10 Een groot deel van de mobiliteitsproblematiek bestaat uit woon-werkverkeer. Daarom moet werk gemaakt worden van een denkoefening die onderzoekt hoe het al dan niet fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt om de afstand tussen woonst en werkplek te verkleinen. Nabijheid is immers de beste mobiliteit. Verder dient er voor oplossingen aangaande het mobiliteitsvraagstuk te worden gekeken naar de ons omringende landen. Daar bestaan immers heel wat beproefde concepten die ook in ons land kunnen worden toegepast. Denken we daarbij maar aan het park and ride-systeem in Amsterdam waarbij gratis OV-tickets worden aangeboden bij gebruik van bepaalde parkings aan de stadsrand. In functie van een compleet Vlaams mobiliteitsplan streeft JONGCD&V naar doelgerichte investeringen die leiden tot een optimalisatie van, enerzijds, het openbaar vervoer in al haar facetten, en, anderzijds, de infrastructuur en een betere ontsluiting voor bepaalde gebieden. Betreffende de optimalisatie van het openbaar vervoer, is het noodzakelijk dat een duidelijk en correct investeringsplan wordt opgesteld dat afgestemd is op de noden en behoeften van de verschillende Vlaamse regio s dat ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoer voor elke Vlaming een aantrekkelijk vervoersmiddel wordt. Betreffende de optimalisatie van de infrastructuur en een betere ontsluiting voor bepaalde gebieden, pleit JONGCD&V ervoor om de noden en behoeften van de verschillende Vlaamse regio s mee in rekening te nemen zodat een vlotte mobiliteit met het centrum van het land gegarandeerd kan worden. JONGCD&V vindt dat buitenlandse voertuigen meebetalen om onze wegen te onderhouden. Een elektronisch wegenvignet met een vaste kost per jaar zou een gedeelte van de wegenwerken kunnen financieren. Idealiter wordt dit op Benelux- of Europees niveau gekoppeld aan rekeningrijden. Voor JONGCD&V neemt een doordacht, efficiënt en coherent parkeerbeleid een volwaardige plaats in binnen het mobiliteitsbeleid. Vooral in steden dreigt het parkeeraanbod onvoldoende te worden om aan de vraag te voldoen. Daarom krijgen het bewoners- en kortparkeren voor JONGCD&V de voorrang in de stad en wenst JONGCD&V het parkeeraanbod op de openbare weg terug te dringen ten voordele van vervangingsparkings die niet op de openbare weg liggen. Zo kan de openbare ruimte in de stad heraangelegd worden, wat de levenskwaliteit ten goede komt. 10

11 WERKEN: Hervorming arbeidsmarkt JONGCD&V wil de nadruk van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid verschuiven en onderschrijft het flexicurity-principe uit het Scandinavische welvaartsmodel. We benadrukken dat noch de flexibiliteit noch de security haalbaar zijn zonder een sterk arbeidsmarktbeleid. Hiervoor rekenen we niet alleen op het sociaal overleg, maar ook op de verhoging van de arbeidsparticipatie. Meer mensen activeren is volgens ons immers de enige manier om dit systeem betaalbaar te houden. We dienen een kanttekening te maken dat de overheid in tijden van crisis werkgevers mag ondersteunen in het behoud van hun werknemers door middel van de tijdelijke werkloosheidsregeling. Deze houdt in dat werkgevers hun werknemers tijdelijk kunnen parkeren tot wanneer de economie weer aantrekt. Wij dienen een stabiele werksituatie maximaal te ondersteunen, dit werkt bevorderend voor het individu en zorgt ervoor dat deze zijn koopkracht kan behouden. Het zorgt er ook voor dat het consumentenvertrouwen op peil blijft in tijden van crisis. Flexibel werken via co-sourcing en pooling Onze arbeidsmarkt krijgt het verwijt niet dynamisch en weinig wendbaar te zijn, onder meer door het duur ontslagrecht dat aanwerven ontmoedigt. Het inzetten van het brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dient afgebouwd te worden. Wij zijn voor het verder optrekken van de leeftijd om beroep te kunnen doen op deze regeling. JONGCD&V vraagt eerder om systemen van co-sourcen en poolen van medewerkers te faciliteren. Onder pooling verstaan we werknemers poolen bij een bepaalde werkgever die als kernactiviteit heeft hen afwisselend in de verschillende bedrijven in te zetten. Onder co-sourcing wordt dan weer begrepen flexibel werknemers tewerkgesteld in één bedrijf tijdelijk inzetten in een ander bedrijf. JONGCD&V pleit ook voor een verschuiving van het gewicht van anciënniteit in de loonberekening. In tijden waar jongeren precies een duwtje in de rug nodig hebben, zijn de lonen het laagst. JONGCD&V pleit tenslotte voor een correcte balans tussen werk en leven. Een concreet voorbeeld kan zijn dat afhankelijk van de wensen van werkgever/werknemer, er via een dialoog een overeenkomst kan bereikt worden over flexibel samengestelde verloningspakketten, vakantiedagen, arbeidsuren, etc. Het is onze christendemocratische overtuiging dat we werken om te leven en niet omgekeerd. Daarom willen we de nodige flexibiliteit kunnen inbouwen, in combinatie met gezinsvriendelijke en gezinsondersteunende maatregelen om de balans te behouden. Arbeidsflexibiliteit mag immers geen excuus zijn om de kostbare gezinstijd in te korten of te ondermijnen. Voor JONGCD&V betekent flexibel werken: een meer effectieve manier van werken individuele, persoonlijke, situatie en functieafhankelijke afspraken tussen leidinggevende en medewerker verhoogde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de medewerkers de duur van de arbeidscarrière is voor ons belangrijker dan het begin- en eindpunt ervan de mogelijkheid tot telewerk en office-pooling aanbieden voor die beroepen waarvoor dat mogelijk is zodat de werknemer zijn eigen arbeidsuren kan regelen en ook buiten het nine-tofive systeem beschikbaar is. 11

12 Competitiviteit verhogen In discussies over de competitiviteit van de Belgische economie wordt vaak verwezen naar de te hoge loonkosten. Om extra tewerkstelling of behoud van jobs te bewerkstelligen, speelt naast innovatie en flexibiliteit ook de kostprijs van arbeid ten opzichte van kapitaal een belangrijke rol. JONGCD&V pleit ervoor om de kosten te drukken door een combinatie van onderstaande 3 voorstellen: De invoering van de 40-uren werkweek met behoud van hetzelfde brutoloon verhoogt het rendement van arbeid. Een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op zowel consumptie, vermogen, als milieuvervuilend gedrag wat het aanwerven van nieuwe medewerkers goedkoper maakt. Het optrekken van de belastingvrije som waardoor vooral startende jongeren en laaggeschoolden netto meer zullen verdienen, zonder de competitiviteit van ondernemingen te schaden. JONGCD&V wil daarnaast de kwaliteit van arbeid verbeteren door opleiding, training, attitude naar een hoger niveau te tillen. Ook de productiviteit willen we verhogen door meer bedrijfsspecifieke opleidingen en betere technieken die de werknemer in staat stellen beter te werken. Er moet ook meer kennisoverdracht zijn van ouderen naar jongeren. Pleidooi voor een eenheidsstatuut De problematiek van de waterval in het secundair onderwijs (zie ook onder) heeft betrekking op maatschappelijke waardering. Een cruciaal element in de waardering van een opleiding is de vraag waar je later met het diploma terecht kan en hoe dat diploma gevaloriseerd wordt. In België is er nog altijd een onderscheid tussen het ambtenaren-, arbeiders- en het bediendestatuut, waarbij het bediendestatuut veel aantrekkelijker en voordeliger zou zijn. Afhankelijk van het statuut zullen werknemers bereid moeten zijn om een deel van hun rechten in te leveren. Aan de andere kant heeft dit tot voordeel dat gelijke statuten zorgen voor quasi onbeperkte mobiliteit op de arbeidsmarkt is dit iets wat wij absoluut willen nastreven. JONGCD&V pleit daarom voor een eenheidsstatuut ter vervanging van de huidige statuten voor ambtenaren, bedienden en arbeiders. Rugzaksysteem Het leerproces stopt niet na de schoolbanken, zeker niet in een wereld die zichzelf blijft innoveren. Elke werknemer moet daarom de mogelijkheid krijgen voldoende opleiding te krijgen tijdens zijn loopbaan om zich bij te scholen volgens zijn persoonlijke ontwikkeling. Bedrijfsopleidingen vormen hiertoe een aanzet maar zijn teveel gericht op interne competenties, zonder exploitatie van het volledige potentieel. JONGCD&V pleit daarom voor een rugzaksysteem waarmee de werknemer zijn eigen opleidingen kan financieren. De financiering hiervan wordt door de ondernemingen gedaan in een heroriëntering van de bijdragen voor de opleidingsfondsen. Het voordeel van dit 12

13 rugzaksysteem is de transfereerbaarheid van de werknemer zonder verlies van rechten, wat arbeidsmobiliteit en efficiënte arbeidsallocatie aanmoedigt. Dit rugzaksysteem zou ook kunnen ingepast worden in een eenheidsstatuut voor arbeiders, bedienden en ambtenaren, waarbij ook de ontslagvergoeding wordt opgenomen. De werkgever betaalt een vaste bijdrage per maand waarbij bij ontslag de kosten voor heroriëntatie en loopbaanbegeleiding worden betaald uit de opgebouwde rechten. Bij vrijwillig ontslag worden de rechten automatisch meegenomen in de rugzak zodat arbeidsmobiliteit wordt aangemoedigd, tegelijk daalt de directe kost van ontslagvergoedingen voor werkgevers. Activering In de toekomst zal elk talent nodig zijn. In lijn met het principe van flexicurity moeten we dan ook mensen activeren om te kiezen voor werk. Zonder werk vallen is echter vaak geen keuze en mag niet zomaar leiden tot een zware financiële achterstand omwille van conjuncturele omstandigheden. JONGCD&V pleit daarom voor een verdere herwerking van de werkloosheidsuitkering door een opsplitsing ervan in een degressieve werkloosheidsuitkering en een uitkering voor mensen die een snel, doelgericht activeringstraject volgen. Deze laatste zou een volwaardig inkomen garanderen voor diegenen die zich inschakelen in herscholing en actieve zoekstrategieën. In tegenstelling tot rigide termijnen zou degressiviteit flexibel moeten zijn en bepaald moeten worden door objectieve arbeidsmarktparameters die de kans om werk te vinden reflecteren. Sensibilisering Momenteel zijn er verschillende pensioenhervormingen gaande. Toch hebben burgers amper tot geen idee wat de impact van hun carrièrekeuzes zal zijn op hun latere pensioen. Daarom zou elke burger jaarlijks de status van zijn later pensioen moeten kennen zodat hij of zij aangemoedigd wordt bijkomend te werken en te sparen. JONGCD&V pleit ervoor om bij elke belastingsaanslag een individuele berekening te voegen die de burger informeert over de hoogte van zijn wettelijk pensioen volgens zijn loopbaan. 13

14 LEREN: De leerkracht herwaarderen, de leerling werkervaring geven Inzetten op werkstages JONGCD&V is van mening dat het onderwijs in het kader van levenslang leren een belangrijke bijdrage moet leveren aan het integraal competentiebeleid. Dit moet gebeuren door de grote ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs maximaal te beperken en de bestaande laaggeschooldheid weg te werken. Dit kan via meer flexibele onderwijsvormen zoals werkplekleren, het leren op basis van ervaring. In de filosofie van levenslang leren wil JONGCD&V het principe van afwisselend leren en werken structureel verankeren in het Vlaamse onderwijs. Dit kan via meer flexibele onderwijsvormen zoals werkplekleren, avondonderwijs en afstandsonderwijs. Er is een nood aan meer en betere werkervaringsplaatsen, waar veel aandacht besteed wordt aan de educatieve bijdragen en degelijke opvolging en begeleiding van de lerende. Ook in het hoger onderwijs moet het belang van stages opgewaardeerd worden. JONGCD&V pleit daarom voor het inbouwen van werkstages tijdens de opleiding, indien dit een meerwaarde blijkt voor de opleiding en er voldoende kwaliteitsvolle stageplaatsen beschikbaar zijn. Zo krijgt de student niet alleen zicht op de verschillende jobmogelijkheden, maar komt hij bovendien met de nodige ervaring aan de start van zijn professionele carri re. De Vlaamse overheid kan voorzien in fiscale incentives voor bedrijven die stageplaatsen voorzien. JONGCD&V pleit voor het maximaal stimuleren van uitwisselingsprogramma s inzake onderwijs en stageplaatsen. Door zich langdurig in een andere cultuur te begeven kan men de voor- en nadelen van diverse culturen beter inschatten. Bovendien stellen dergelijke uitwisselingen onze Belgische studenten in staat zich nog sterker dan vandaag te profileren als polyglotten. Immersieonderwijs en leerkrachtenmobiliteit over de taalgrens zijn structurele maatregelen die de dalende talenkennis van de Belgische leerlingen kunnen tegengaan, zeker in een drietalig land dat daarvoor alle troeven in huis heeft. Aanpakken van de waterval in het secundair onderwijs De waterval in het secundair onderwijs, waarmee het zakken van Algemeen Secundair Onderwijs naar Technisch Secundair Onderwijs naar Beroeps Secundair Onderwijs en Deeltijds Onderwijs bedoeld wordt, is verantwoordelijk voor een groot deel van de studievertraging en ongekwalificeerde uitstroom. Bovendien weten we dat het secundair onderwijs geen systeem is van sociale promotie, maar sociale reproductie bevestigt. Daarom zijn de meer kwetsbare groepen in onze maatschappij hier het eerste slachtoffer van. JONGCD&V pleit er daarom voor dat ASO, TSO, BSO en DBSO als gelijkwaardige worden beschouwd, niet hiërarchisch worden gerangschikt, en dat de verschillende opleidingen benaderd worden vanuit hun finaliteit. Op die manier wordt de specifieke waarde van elke opleiding in de verf gezet. Bovendien pleit JONGCD&V voor het opwaarderen van het technische en beroepssecundair onderwijs, door het ten volle erkennen van het TSO- en BSO-diploma s als volwaardige diploma s waarmee je op de arbeidsmarkt terecht kan. Verder is JONGCD&V vragende partij om bij aanvang van het secundair onderwijs oriëntatieproeven in te voeren om te bekijken welke studierichting het best bij de leerling past. 14

15 Herwaardering van het beroep van leerkrachten Diplomavoorwaarden leerkrachten De OESO landen die hoog scoren in het OESO vergelijkend onderwijsonderzoek (Pisa) (die landen die topkwaliteit combineren met een kleine kloof tussen sterkst en zwakst presterenden), hebben niet toevallig allemaal leerkrachten basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs op masterniveau ingeschaald. Als JONGCD&V ers hechten we voor het basisonderwijs vooral belang aan kwaliteitsvol onderwijs. Daarom willen we het beroep van leerkracht herwaarderen. We geven de kans voor leerkrachten in het basis- en lager secundair onderwijs om tijdens hun onderwijscarrière extra competenties te vergaren die tot een professioneel masterdiploma kunnen leiden. Het gaat hier over een specifieke professionele masteropleiding voor het basis- en eerstegraad secundair onderwijs, waaruit je niet kan doorvloeien naar hogere graden secundair onderwijs. Een automatische gelijkschakeling is in deze niet mogelijk. Betere carrièremogelijkheden voor leerkrachten In het kader van een minder vlakke, meer flexibele en aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten pleit JONGCD&V voor: de uitdoving van de vaste benoemingen van leerkrachten. de introductie van zesjarige mandaatfuncties voor leidinggevende functies in het basis- en secundair onderwijs, gebaseerd op competenties van de individuele kandidaat. senior-leraren die zich meer bezig houden met de begeleiding en de overdracht van het vakmanschap van het lesgeven. Overstap van de arbeidsmarkt naar onderwijs JONGCD&V pleit ervoor dat er voldoende mogelijkheden geboden worden dat mensen op een vlotte manier de overstap kunnen maken vanuit het werkveld naar het onderwijs. Op deze manier kunnen ze hun kennis overdragen aan de toekomstige arbeidskrachten. Hier moet de nodige aandacht geboden worden dat anciënniteit meer overgenomen wordt zodat dit aantrekkelijker wordt. Teach First in de Vlaamse gemeenschap Het Vlaamse onderwijs behoort tot het beste ter wereld. Toch slagen we er vaak niet in om kinderen uit minder sterke sociaaleconomische en anders-etnische milieus aansluiting te laten vinden. Om dit te verhelpen stelt JONGCD&V de invoering van het Teach First programma voor. Teach First rekruteert getalenteerde studenten op hogescholen en universiteiten voor een intensieve opleiding, in samenwerking met lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. Naast de pedagogische basisvaardigheden, ligt de focus sterk op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. Met de steun van een persoonlijke coach staan ze al in het eerste jaar voor een klas van leerlingen die zich kenmerken door hun minder sterke sociaaleconomische achtergrond. Ze helpen leerlingen in hun 15

16 eigen capaciteiten te geloven, om verwachtingen te creëren en doelen te stellen. Wat betreft de leerlingen zelf werd bewezen dat het programma leidt tot betere resultaten. Jeugdwerkloosheid vanuit het onderwijs aanpakken JONGCD&V vindt dat het huidig aanbod van opleidingen dient getoetst te worden aan overlappingen, lacunes en maatschappelijke relevantie. n de verschillende opleidingsgebieden streven we naar een con nu m van opleidingen gaande van weinig tot sterk abstract. We vragen ook dat er een structureel overleg komt tussen het onderwijs en de werkgevers, zowel profit als nonprofit, om het onderwijsaanbod af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. We maken hierbij wel de belangrijke opmerking dat de uiteindelijke overgang naar de arbeidsmarkt niet de enige of belangrijkste doelstelling van het onderwijs mag zijn. De algemeen vormende opdracht van het onderwijs blijft van groot belang. Tegelijk pleiten we zowel voor een bredere erkenning van diploma s en elders verworven competenties (EVC), in het bijzonder in de zoektocht naar het invullen van knelpuntberoepen, als voor een sensibiliseren en ondersteunen van werkgevers opdat zij een deel van de verantwoordelijkheid zouden opnemen door realistische instapvoorwaarden te hanteren die ze koppelen aan vervolmakingtrajecten voor jonge werknemers binnen het bedrijf (i.p.v. te verwachten dat het onderwijs de perfecte medewerkers aan de deur aflevert). Daarnaast moet iedereen steeds de mogelijkheid krijgen om zich om te scholen tot een knelpuntberoep. In deze context vindt JONGCD&V dat het oriëntatiebeleid moet doorgetrokken worden tot in de arbeidsmarkt. Het verhaal eindigt immers niet bij het afstuderen. In het verleden heeft JONGCD&V steeds gepleit voor een oriëntatiebeleid waarbij de student met al zijn talenten en interesses centraal staat. Een intensieve samenwerking tussen de verschillende onderwijsniveaus is onontbeerlijk. Gedurende de ganse loopbaan van een leerling/student zou een globaal ori nta edossier bijgehouden moeten worden. JONGCD&V pleit voor het maximaal betrekken van de ouders bij de studies van de scholieren. Ouders hebben niet enkel veel rechten (bijgekregen) t.o.v. de schooldirectie, maar zouden zich ook sterker van hun plichten t.o.v. hun schoolgaande kinderen moeten kwijten. JONGCD&V wil de tendens van kleuters die wegblijven uit het kleuteronderwijs in grootsteden een halt toeroepen door ouders te sensibiliseren rond het belang van participatie. Brede School JONGCD&V pleit ervoor om het aanbod aan Brede Scholen nog uit te breiden. Door te werken rond gelijke kansenonderwijs, door gelijklopende en bij elkaar aansluitende ontwikkelingskansen te bieden en door de handen in elkaar te slaan met verschillende culturele, sportieve en andere partners biedt de Brede School een antwoord op lokale noden en kansen van elke leerling. 16

17 ONDERNEMEN: Jong innovatief ondernemerschap stimuleren Volgens JONGCD&V moeten jonge ondernemers alle kansen kunnen krijgen om te slagen in hun opzet. Nieuwe innovatieve ondernemingen vormen de basis voor de toekomstige werkgelegenheid, welvaart en welzijn. We onderstrepen daarbij de kansen tot vrij initiatief die aan ondernemers moeten geboden worden, er moet transparantere regelgeving zijn die ondernemerschap niet in de weg staat. Voor startende ondernemers vinden we het als jonge christendemocraten belangrijk dat zij bij de overheid aan een one-stop ondernemersloket terecht kunnen voor alle administratieve vragen en verplichtingen. Broedplaatsen voor startende ondernemers Een belangrijk potentieel van de Vlaamse economie situeert zich op het kruispunt van onderwijs, innovatie en ondernemerschap. In de juiste setting kunnen deze unieke troeven elkaar versterken bij het stimuleren van nieuw ondernemerschap. Wanneer startende ondernemers dicht bij elkaar huizen, inspireren ze elkaar en ontstaan er sneller synergieën en creatieve initiatieven. Gerealiseerde innovaties kunnen ook terugvloeien in het onderwijscurriculum en zo een inspiratiebron vormen voor studenten. De Vlaamse overheid doet vandaag reeds heel wat om ondernemerschap in Vlaanderen te promoten. Niettemin blijft het aanmoedigen van een ondernemersstart noodzakelijk. JONGCD&V pleit voor de doorgedreven ontwikkeling van ondernemersincubatoren in Vlaanderen. Deze incubatoren of broedplaatsen spelen een faciliterende en versnellende rol bij de creatie van startende ondernemingen waarbij synergieën met kenniscentra gestimuleerd worden. In deze incubatoren worden de nodige diensten aangeboden die startende ondernemingen kunnen bijstaan in de uitbouw van hun organisatie. Bovendien bieden dergelijke ruimtes een broedplaats van creativiteit en potentiële samenwerkingsverbanden. Concreet kan dit door het lokale, intergemeentelijke of provinciale niveau worden doorgevoerd. Zo zijn er al voorbeelden van starterscentra in verschillende West-Vlaamse steden, waar starters begeleid worden en een goedkoop onderdak krijgen om te starten. De provinciale inzet is in deze enorm belangrijk en zorgt ervoor dat heel wat extra starters de kans krijgen om zich vlot te vestigen met zelfs enige begeleiding. We ondersteunen en promoten initiatieven waarbij vastgoedmakelaars samenwerken met eigenaars van panden om deze gedurende een bepaald tijdsbestek (bijvoorbeeld het eerste jaar) aan de helft van de oorspronkelijke huurprijs op de markt te zetten. Deze lagere aanvangshuurprijzen vergroten de kans op overleven aanzienlijk voor startende ondernemers. Tegelijkertijd is dit een instrument om leegstand in steden en gemeenten weg te werken. Pleidooi voor sociaal en coöperatief ondernemerschap JONGCD&V pleit voor het versterken van sociaal ondernemerschap in Vlaanderen. Dit type ondernemerschap heeft een dubbel voordeel: het combineert economische - en maatschappelijke meerwaarde. Met de vele uitdagingen van vandaag, kunnen sociale ondernemers een belangrijke motor worden voor maatschappelijke verandering. Ook maatschappelijke organisaties, 17

18 zorgverstrekkers, enz. kunnen nog meer innovatief te werk gaan en meedenken aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast bepleit JONGCD&V de meerwaarde van coöperaties voor startende ondernemers. Het schaalvoordeel en de duurzaamheid die doorgedreven samenwerkingsverbanden door bijvoorbeeld groepsaankopen bieden, versterkt op termijn de groeikansen van beginnende ondernemers. Hier verwijzen we naar stelling 32.1 van het Econovision-congres en kader onder 3.1. Alles op alles voor ondernemerschap. Ook wil JONGCD&V werken aan de beeldvorming rond ondernemen. We vragen ook meer aandacht voor voorbeeldbedrijven, creativiteit en durf en het aanmoedigen van jongeren om engagement op te nemen in het verenigingsleven. JONGCD&V pleit voor een structureel lagere en sterk vereenvoudigde vennootschapsbelasting. Door het basistarief van de bedrijfsvoorheffing te laten zakken van 33,99% naar 25% krijgen alle bedrijven de nodige financiële zuurstof, en niet enkel zij die het zich kunnen veroorloven om de beste fiscalisten onder de arm te nemen. Bovendien kijken buitenlandse investeerders (FDI's) vaak enkel naar de nominale belastingsdruk i.p.v. naar de effectieve belastingsdruk. JONGCD&V pleit voor het drastisch verlagen van de werkgeversbijdragen voor de eerste personeelsleden die een bedrijf aanwerft. Hierdoor kunnen startende bedrijven sneller groeien. Hierdoor zullen meer jongeren sneller een job vinden. Overgangsstatuut Vandaag is men ofwel werknemer, werkzoekende of werkgever (zelfstandige). Voor zelfstandigen in bijberoep is de toegelaten omzet beperkt om geen schijnzelfstandigheid toe te laten. De stap van de ene situatie (werknemer, ambtenaar of werkloos) naar zelfstandige is zeer groot door de sociale bijdragen die binnen het eerste trimester reeds verschuldigd zijn. JONGCD&V pleit daarom voor een statuut dat een geleidelijke overgang naar een eigen zaak vergemakkelijkt. 18

19 GEZIN: Het nieuwe gezinsbeeld wettelijk doortrekken In deze veranderende maatschappij is ook de opvatting van het gezin sterk veranderd. We zijn geëvolueerd van mama en papa met twee kinderen naar co-housing, nieuw samengestelde gezinnen, intergenerationeel wonen en gezinnen met holebi-ouders. Volgens JONGCD&V is een gezin daarom elk duurzaam samenlevingsverband tussen meer dan één persoon. Deze kan in bepaalde vormen rechten en plichten genereren. Traditionele invulling van het erfrecht voorbijgestreefd Ons huidige erfrecht dateert van uit de tijd van Napoleon. De enige ingrijpende wijziging die in de tussentijd gebeurd is, is de invoering van de erfrechten van de langstlevende echtgenoot in de jaren 80 van de vorige eeuw. In ons huidig stelsel wordt het voorbehouden erfdeel van kinderen volgens JONGCD&V nog te strikt geïnterpreteerd. Dit maakt dat bijvoorbeeld kleinkinderen niet of slechts beperkt kunnen erven van hun grootouders, net wanneer die mogelijkheid de kleinkinderen bij de opstart van hun leven zou kunnen helpen. Het resulteert in frustratie bij de grootouders om de kleinkinderen te helpen bij de opstart van hun leven, wat het oorspronkelijke doel van erfenissen was, maar ook bij de kinderen, want zij erven pas wanneer ze zelf bijna pensioengerechtigden zijn. JONGCD&V pleit voor de mogelijkheid voor kinderen om gedeeltelijk te verzaken aan de nalatenschap van hun ouders, in het voordeel van hun eigen kinderen, zonder dat deze begunstiging op het beschikbaar deel aangerekend wordt. JONGCD&V pleit voor het invoeren van de erfrechtovereenkomst, waarbij de ouders met alle kinderen een verdeling van de erfenis overeenkomen. JONGCD&V bepleit dat in een hervormd erfrecht stiefkinderen, d.w.z. kinderen van de partner waar er een huwelijk of een wettelijke samenwoning mee was, toch moeten kunnen erven van de stiefouder. Indien zij door de stiefouder opgenomen werden in het testament, dient hetzelfde erfrecht van toepassing te zijn als dat van de echte kinderen. JONGCD&V is van mening dat in de nieuw samengestelde gezinnen ook de stiefkinderen recht hebben op een redelijk en proportioneel deel van de erfenis. Kinderopvang In de eerste plaats wil JONGCD&V zorgen voor een statuut voor onthaalmoeders. De zoektocht van ouders naar een opvangplaats voor hun baby zou gemakkelijker moeten kunnen. JONGCD&V wil streven naar de creatie van bijkomende kwalitatieve kinderopvang, onder andere door ondernemingen die eenvoudiger opvang voor de kinderen van werknemers moeten kunnen organiseren. Daarnaast verdienen opvangplaatsen in de zelfstandige sector gelijkwaardige financiële ondersteuning, voor gelijkwaardige kwaliteit. Coöperaties rond kinderopvang verdienen een duwtje in de rug. Naast de scherpere prijzen die men in groep kan bedingen, is er een sociaal surplus. Er is meer nood aan opvang, verzorging en begeleiding en samen kan men die organiseren. De druk op de schouders van jonge, werkende mensen en gezinnen neemt toe wanneer ze verschillende functies in hun leven moeten combineren (werk, ouderschap, mantelzorg, etc.). 19

20 Daarom pleit JONGCD&V voor het verder uitbouwen van inclusieve werkomgevingen waarin opvangmogelijkheden voor kinderen en aangeboden worden. Kinderbijslag Kinderbijslag vinden wij als jonge christendemocraten op vandaag een te complexe aangelegenheid. Het is de moeder die het ontvangt, maar het fonds van de vader die de uitkering verzorgt. In geval van echtscheiding, dient er gekeken te worden of er co-ouderschap is, en als je alleenstaande bent, is er opnieuw een andere regeling. Eveneens is voor de kinderbijslag niet elk kind gelijk. Het eerste kind krijgt minder dan het tweede en deze dan ook weer minder dan de derde. Slechts vanaf het derde kind is elke volgende gelijk. JONGCD&V is ervan overtuigd dat elk kind voor de kinderbijslag in beginsel gelijk dient te zijn. De bestaande vermeerderingen die er bestaan voor de zorgkinderen, dienen zeker en vast behouden te blijven. Daarnaast pleit JONGCD&V voor een vereenvoudiging van de toekenning via de voorbereiding van een eenvormige kinderbijslag voor alle kinderen, of deze nu kinderen van werknemers, ambtenaren of zelfstandigen zijn. Jeugdhulpverlening zonder tussenschotten JONGCD&V wil dat de hinderlijke schotten tussen de verschillende sectoren van de hulpverlening weggehaald worden, zodat jongeren, ouders en hulpverleners makkelijker de juiste hulp vinden. Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is complex en versnipperd. Afhankelijk van de problematiek valt de hulp onder de bevoegdheid van het Algemeen Welzijnswerk, Jongerenwelzijn, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind en Gezin of de Geestelijke Gezondheidszorg. Tussen al die sectoren zijn er nu teveel muurtjes. Adoptie JONGCD&V vraagt ook meer transparantie bij adoptie en een vlottere instroom van kandidaatadoptieouders. Gerechtelijke omkadering van de nieuwe gezinnen Justitie moet efficiënter georganiseerd worden: procedures moeten binnen een redelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Het jarenlang aanslepen van processen is nefast voor het vertrouwen van de burger in de rechtvaardigheid van de samenleving. Niettemin dient een onafhankelijke justitie in dubbele aanleg gegarandeerd te zijn voor iedereen in de maatschappij. Daarom pleit JONGCD&V dat minstens het voorstel van de Familierechtbank eindelijk verder wordt uitgewerkt. De procedures met betrekking tot de familiezaken zitten vaak op het niveau van het vredegerecht, maar ook bij eerste aanleg en bij de jeugdrechtbank, en in sommige procedures afwisselend bij beiden. JONGCD&V bepleit daarom dat familiezaken een aparte rechtbank krijgen, net zoals er een aparte rechtbank is voor werknemers en handelaars. Deze aparte rechtbank zou een serieuze ontlasting van de rechtbank van eerste aanleg, alsook de vredegerechten. Zij zouden zich dan meer kunnen toeleggen op de residuaire zaken. 20

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Er zit meer in onze gezinnen

Er zit meer in onze gezinnen Er zit meer in onze gezinnen 1. Werk en gezin beter combineren Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang. Open Vld wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000.

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Een coöperatief woonmodel

Een coöperatief woonmodel 16 december 2016 Collectief Goed Een coöperatief woonmodel Voor eerst sinds 1945 dalend aantal eigenaars. Daling aankoop enkel bij de 40% laagste inkomens! Stijgende huurprijzen Brussel: +22,2% Vlaanderen:

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS CD&V 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST ONDERWIJS DE AANPAKKERS VAN MORGEN ZITTEN VANDAAG IN MIJN KLAS. ONS VLAAMS ONDERWIJS IS TOP! PARTICIPATIE VAN KINDEREN VANAF 3 JAAR IN HET ONDERWIJS HEEFT

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Tussenkomst Jo De Ro (Open Vld) Maar vooral beste ouders en leerkrachten die thuis dit actueel debat aan t volgen zijn:

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Vakantieopvang. Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond

Vakantieopvang. Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond Vakantieopvang Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond mei 2017 De Gezinsbond stelt vast 1 dat vakantieopvang bij de meeste gezinnen met kinderen

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Bart Cockx SHERPPA, Universiteit Gent Denkersprogramma van de KVAB rond jeugdwerkloosheid Congres Brussel, 11 december 2013 Wat is het probleem?

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België advies CRB 2014-1820 Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België CRB 2014-1820 Advies over de Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België BRUSSEL 15.10.2014

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Aandachtspunt: Niet alles doen, we kunnen niet overal nr 1 zijn. : Fabrieken voor de toekomst: o Samenwerking

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Inhoud Inleiding... 3 Gewenste functies van openbaar vervoer... 4 Exit basismobiliteit?... 4 Definitie basisbereikbaarheid... 5 Uitgangspunten

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie