De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013"

Transcriptie

1 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres maart 2013

2 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing van de christendemocratie in Vlaanderen en Brussel. Met JONGCD&V zijn we overtuigd van de kracht van de christendemocratische kernprincipes het personalisme, het rentmeesterschap en de subsidiariteit. Het zijn die kernprincipes die ervoor gezorgd hebben dat CD&V als partij tot op vandaag mee gestalte geeft aan een nieuw Vlaanderen, een nieuw België en een nieuw Europa. Tegelijk onderstrepen we de noodzaak van het heruitlijnen van die principes in het licht van de uitdagingen die de Zesde Staatshervorming biedt. Als christendemocratische partij zijn we verplicht dit met regelmaat te doen: we doen immers aan politiek vanuit een maatschappijvisie. In die maatschappijvisie staat voor ons de mens centraal. Daarom gaan we als christendemocraten altijd op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde, naast de exclusief economische meerwaarde. Bovendien ijvert JONGCD&V voor het drastisch terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen, teneinde de klimaatveranderingen te beperken en te komen tot een koolstofarme, duurzame en leefbare samenleving. Wij zijn de partij van het pluralisme, die de verscheidenheid van de samenleving erkent en respecteert. Vanuit deze overtuiging spreekt JONGCD&V zich uit voor de verdere versterking van het inclusieve karakter van onze samenleving. Wat ons als christendemocraten uniek maakt, is dat we mee vorm geven aan de sociale cohesie en de maatschappelijke vertegenwoordiging. Als maatschappelijke voorwaarde stellen wij daarvoor de onlosmakelijke verbondenheid van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit voorop. Door verantwoordelijkheid en solidariteit kan het vrije initiatief primeren op administratieve regelneverij. JONGCD&V wil zo gaan naar een leefbare samenleving waarin duurzame keuzes worden gemaakt. JONGCD&V wil zo ook gaan naar een samenleving met minder normen en meer waarden waarbij we het onderwijs, gezin en middenveld beschouwen als de motor van de maatschappelijke integratie. JONGCD&V is bezorgd om de staat van de democratie. Populisme maakt overal in Europa opmars, ook in België. Politiek mag geen dagjespolitiek zijn; politiek moet de waan van de dag overschrijden. Al te vaak wordt de wet gebruikt als instrument om de perceptie van het moment bij te sturen, veeleer dan de samenleving richting te geven. Wij schrikken niet terug voor een genuanceerd argument. Voor ons geen steekvlampolitiek of koterijwetgeving. Met onze maatschappijvisie primeert voor JONGCD&V het vinden van duurzame oplossingen vanuit een pragmatische ingesteldheid. Als de kwaliteit kan primeren, mag dat tijd kosten. Deze lijnen zetten we hieronder verder om in praktische aandachtspunten in verschillende beleidsdomeinen. Deze zijn opgedeeld in de thema s: wonen, mobiliteit, werken, leren, ondernemen, gezin, zorg, samenleving en overheid. 2

3 WONEN: Duurzaam (samen)wonen betaalbaar maken Met de Zesde Staatshervorming krijgt Vlaanderen alle instrumenten in handen voor een omvattend woonbeleid. Dit is dé uitgelezen kans om de rol van de overheid in het garanderen van het recht op wonen te herdenken. JONGCD&V wil dit doen rond drie clusters. Betaalbaar wonen Elke Vlaming heeft recht op een betaalbare woning. De rol van de overheid in het garanderen van dat recht is tweeledig: verzekeren dat iedere Vlaming in staat is de eigendom van een eigen woning te kunnen verwerven of een betaalbare woning te kunnen huren; en verzekeren dat Vlamingen kunnen wonen volgens hun samenlevingswensen. Een eigen huis is een bron van zekerheid. Het aandeel eigendomswoningen in Vlaanderen bedraagt 75 procent, wat net boven het Europese gemiddelde ligt. Een eigen huis, als sparen op lange termijn, is bovendien een belangrijke aanvulling op een karig pensioen we spreken van de vijfde pensioenpijler. De overheid heeft het bezit van een eigen huis doorheen de tijd altijd willen stimuleren 1. Vandaag is veruit het belangrijkste instrument daarin de fiscale aftrek voor een eerste eigen woning, kortweg de woonbonus. Dit instrument staat echter onder druk. Het huidige woonbeleid is goed voor iedereen die zich een huis kan permitteren, maar het Mattheus-effect loert al snel om de hoek: voor we het weten worden de rijken nog rijker en de armen nog armer. We blijven toekomstige generaties uitzicht geven op een eigen woning. We willen meer aandacht voor jonge gezinnen die het op vandaag moeilijk hebben om een eigen huis te kopen. JONGCD&V pleit daarvoor voor een herziening van de woonbonus. We mogen de toekomstige generaties niet met een torenhoge financiële last opzadelen voor eigendom dat vandaag wordt verworven. De toekomstige generaties moeten uitzicht houden op een eigen woning. We willen nadenken of we toekomstige huiseigenaars niet beter kunnen ondersteunen op het moment dat een eigen huis het zwaarste weegt op de persoonlijke financiën, namelijk in de eerste jaren van het eigenaarschap. Het verder inzetten en versterken van de Vlaamse Woonlening voor gezinnen met een laag of bescheiden inkomen moet ook de eigendomsondersteuning ten goede komen. 1 De Vlaamse en de federale overheid hebben het bezit van een eigen huis doorheen de tijd via fiscale stimuli willen aanmoedigen. De Vlaamse overheid deed dit door de verlaging van de registratierechten van 12,5% naar 10% (KI > 745 Euro) en van 6% naar 5% (KI < 745 Euro) bij de aankoop van een woning. Het kadastraal inkomen (KI) stemt overeen met de theoretische huurwaarde van een onroerend goed op 1 januari 1975 over een periode van één jaar. Deze huurwaarde zou om de 10 jaar moeten herzien worden middels een algemene perequatie. De indexatie van 1, 6813 (voor 2013à zou dit moeten opvangen, maar dit is verre van het geval. De federale overheid deed dit in 2005 onder meer middels de invoering van de woonbonus. Als vereenvoudiging van het bestaande stelsel en als middel om mensen aan te zetten tot het verwerven van een woning als zekerheid voor de toekomst werd toen de woonbonus ingevoerd. Niet geïndexeerd komt dit neer op een basisaftrek van 1500 EUR EUR + 50 EUR (indien minimum 3 kinderen) tijdens de eerste 10 jaar. Na 10 jaar blijft enkel de basisaftrek van 1500 EUR over. 3

4 Pleiten voor een woonbonus én voor het verlagen van fiscale druk gaat niet samen. Bovendien moeten we aandacht hebben voor de vraag van de betaalbaarheid van de woonbonus (bij ongewijzigd beleid) na de Zesde Staatshervorming. Na die Staatshervorming zal de Vlaamse overheid in deze bevoegd zijn. Bij ongewijzigd beleid zouden de kosten voor Vlaanderen tegen 2025 oplopen tot 3 miljard EUR per jaar. Nochtans komt maar voor 1,5 miljard EUR middelen over in deze materie. 75% tot 80% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning, een record. Evenwel zakken zelfs in crisistijd de koopwoningprijzen niet of nauwelijks: tekenen van een overgesubsidieerde koopwoningmarkt. JONGCD&V pleit daarom voor een herziening van de woonbonus op basis van de volgende principes: De woonbonus wordt nog uitsluitend toegekend voor de verwerving van de eerste en enige woning. Zij wordt niet meer toegekend bij het verwerven van tweede, derde of andere woningen. De woonbonus moet selectiever worden toegekend. In de feiten stellen we vast dat heel wat steunmaatregelen inzake woningverwerving niet prioritair terechtkomen bij de lagere inkomenscategorieën of bij die woonvormen die we vanuit een optiek van rentmeesterschap behoren te stimuleren: o o De woonbonus moet compact wonen (bv. instapwoningen) stimuleren en afgebouwd worden naarmate de grootte van de woonst toeneemt. De ruimte is niet onbeperkt. Dit heeft als bijkomend positief gevolg dat onrechtstreeks de woonbonus in grotere mate zal terechtkomen bij de lagere inkomenscategorieën (die vaker noodgedwongen voor een kleinere woonst kiezen). Op die manier wordt ook het klassieke probleem van het rechtstreeks koppelen van maatregelen aan het inkomen vermeden: nl. de categorie die zich net op de grenzen van de barema s bevindt. De woonbonus moet energiezuinig wonen stimuleren. Zo kan bv. gedacht worden aan het koppelen van de woonbonus aan het E-peil dat de woning haalt (of zal halen na verbouwingen). JONGCD&V pleit tevens voor een herziening van het registratierecht op onroerende goederen en wel op basis van de volgende principes: Wij willen het registratierecht loskoppelen van het kadastraal inkomen. Dit is immers geen weerspiegeling van de werkelijke waarde van een onroerend goed. Wij pleiten voor de invoering van een eenvormig of progressief tarief gelinkt aan de werkelijke waarde van het onroerend goed. Naast de belasting bij de verkoop van het onroerend goed wordt het kadastraal inkomen ook gebruikt voor het bepalen van de onroerende voorheffing (OV) en het inkomen uit onroerend goed in de personenbelasting. JONGCD&V pleit voor een rechtvaardige belasting op onroerend goed rekening houdend met de volgende principes: De onroerende voorheffing en de belasting op onroerend goed in de personenbelasting dienen te worden bepaald op basis van de werkelijke waarde/inkomen van het goed waarop ze betrekking heeft. 4

5 JONGCD&V wil dat er op de huurmarkt gefocust wordt op betaalbaarheid én kwaliteit: Het privaat aanbod moet aantrekkelijker gemaakt worden. Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve staat van de woning. Dat wil zeggen dat fiscale voordelen en renovatiepremies aangewend moeten worden om de kwaliteit van de woning te verbeteren zodat de woonkost (waaronder we onder andere energiefacturen verstaan) betaalbaar blijft, ook voor de zwakkere groepen in onze samenleving. Daarbij denken we in het bijzonder aan huurwoningen van oudere huiseigenaars. Om de kwaliteit van huurwoningen te verbeteren pleit JONGCD&V ervoor om een voordeel toe te kennen in het geval oudere huiseigenaars alsnog kiezen voor de renovatie van hun huurwoning. De voorwaarde is dan wel dat de erfgenamen de woning verder zullen verhuren en dat de huurprijs begrensd wordt (met uitzondering van indexering), zodat de woning die in kwaliteit verbeterd is, toch betaalbaar blijft. Naar de huurders die het pand vandaag huren toe, dient met een vork gewerkt te worden die een percentage ten aanzien van de waarde van het huis bedraagt. Ook is JONGCD&V voorstander van systemen die de betaling van de huur verzekeren. Om betaalbaar huren te bevorderen, wenst JONGCD&V dat bestaande juridische constructies en creatieve formules met het oog op betaalbaar huren door de overheid beter bekend gemaakt worden. Een betere wettelijke verankering van het leegstandsbeheer vooral in een grootstedelijke context is daarbij een absolute must om die uitdaging aan te gaan. JONGCD&V pleit verder voor het beter toepassen en innen van de leegstandbelastingen, in het bijzonder in Brussel. Zo ook dient er aandacht te worden besteed aan het bestrijden van leegstand boven winkels en dit met het oog op het behoud van een goede mix van commerciële en woonfuncties in de (groot)stad. Een goed aanbod van sociale huisvesting is belangrijk. Sociaal huren is echter ook sociale verantwoordelijkheid nemen. In die zin pleit JONGCD&V voor het koppelen van sociale verhuring aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de woongemeenschap. JONGCD&V pleit ook voor bijkomende maatregelen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarenboven is JONGCD&V voor het moderniseren en tegelijk vereenvoudigen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. JONGCD&V wil afraden bouwgronden in volle eigendom over te dragen, en bepleit dat via een constructie van erfpachtrecht, mede-eigendomsrecht en coöperatieve vennootschappen gekomen wordt tot betaalbare woningen voor jongeren en sociaal zwakkeren, die ook de speculatie op de woningmarkt beperken. Tot slot is de huur- en woonwetgeving onvoldoende aangepast aan nieuwe vormen van samenleven, kleinere gezinnen en de nakende groei van het aantal 1- tot 2-persoonshuishoudens. Het is voor JONGCD&V daarom noodzakelijk dat flexibele samenlevingsvormen mogelijk gemaakt worden. Zo moet volgens ons samenwonen van startende werkers mogelijk blijven én gefaciliteerd worden. Daarenboven dient het indelen van gezinswoningen voor eenoudergezinnen en jonge koppels vergemakkelijkt worden, uiteraard tegen het licht van evenwichten op de lokale woningmarkt en zonder aan de kwaliteit van de algemene huisvesting in te boeten. 5

6 Rekening houdend met het feit dat huisvesting verantwoordelijk is voor bijna 40% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, pleit JONGCD&V voor inventieve oplossingen en een fiscale stimuleringspolitiek die leiden tot een lager, efficiënter en duurzamer energieverbruik. Bovendien moeten we erover waken dat energiezuinige en passieve woningen betaalbaar blijven voor iedereen. In Brussel, waar 60% van de bevolking huurt en waar huisvesting verantwoordelijk is voor 60% van de uitstoot van broeikasgassen, moeten eigenaars fiscaal gestimuleerd worden om hun eigendommen beter te isoleren. Zo zullen ook huurders van een lagere energiefactuur kunnen genieten. Duurzaam samen wonen JONGCD&V wil een vurig pleidooi houden voor samen wonen in plaats van naast elkaar wonen. Dit hangt samen met een hernieuwde opvatting over solidariteit in de 21 e eeuw. Voor JONGCD&V is solidariteit in de 21 e eeuw ook ruimtelijk gebonden: onderlinge afhankelijkheid wordt sterk duidelijk in een lokale leef- en woonomgeving. Mensen delen weinig of hebben weinig gemeenschappelijk, behalve dan de plaats die ze samen bewonen of gebruiken. In een lokale wijk leven mensen met allerhande achtergrond samen én dienen zij het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar zij op lokaal niveau voor staan: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaam leven, enz. Enkel door de krachten in lokale gemeenschappen te bundelen én door samen te leven, samen te wonen kan de levenskwaliteit van de lokale wijk, gemeente of stad verbeteren. JONGCD&V pleit er daarom voor dat co-housing in het burgerlijk recht fiscaal en bancair vergemakkelijkt wordt. Het element geïntegreerd samen wonen maakt dat ook de coöperatie een ideaal instrument is om woonprojecten in te realiseren: collectief bouwen, democratisch aandeelhouderschap, de nadruk op maatschappelijke meerwaarde, enz. zijn aspecten die volledig kaderen binnen die filosofie. JONGCD&V wil verder dat de overheid inzet op geïntegreerd duurzaam samen wonen. Een aantal concrete voorstellen: Tegen 2030 worden er zo n tot 2-persoonshuishoudens van een leeftijd van 80+ verwacht. Intergenerationeel samenwonen, zoals kangoeroewonen, moet volgens JONGCD&V opgenomen worden in nieuwe huisvestingsprojecten en stadsontwikkelingsplannen. JONGCD&V pleit voor een geïntegreerd lokaal woonbeleid, waar sociale huisvesting een onderdeel van is. Doorstroming moet ook meer aandacht krijgen: de sociale woning als start, om dan door te stromen naar de reguliere huur- en koopmarkt. Zo n geïntegreerd woonbeleid kan een krachtig instrument van stadsontwikkeling zijn en bijdragen tot een doordachte ruimtelijke ordening en sociale mix, mits ook de gemeenten uit de periferie financieel worden geprikkeld om de 9%-norm te halen. Het ontbreken van voldoende sociale huisvestingsinitiatieven in de periferie legt een onhoudbare druk op onze steden, zowel op budgettair vlak als naar socio-economische houdbaarheid. Met het oog op het realiseren van energieneutraliteit van steden en gemeenten in 2030, kan een geïntegreerd woonbeleid ook een duurzaamheidimpuls geven. De aankoop van bestaande, bij voorkeur leegstaande woningen kan een interessant alternatief vormen voor sociale nieuwbouw. 6

7 In nieuwe huisvestingsprojecten beschouwt JONGCD&V het element samen wonen en leven als een essentiële randvoorwaarde. Bijvoorbeeld zien we dit gerealiseerd door in nieuwe woonprojecten ruimte te voorzien voor: Gemeenschapsruimtes in nieuwe woonprojecten, waar huurders en eigenaars samen kunnen komen. Ook semiprivate woongelegenheden kaderen binnen deze gedachte. JONGCD&V pleit ervoor dat binnen bestaande woongelegenheden mensen gestimuleerd worden om onbenutte ruimtes aan te wenden voor andere (tijdelijke) invullingen. Groene ontmoetingsplaatsen zoals groepstuinen waar inwoners van een nieuwe of vernieuwde wijk elkaar kunnen ontmoeten (sociale functie) en kunnen tuinieren en hun eigen groenten kweken (ecologische functie). Brownfield Development 2 moet daarbij meer aangewend worden voor integrale woonprojecten: grote leegstaande sites en oude industriegebieden kunnen een ideale experimenteerruimte bieden voor integraal wonen. Waar nodig kan de overheid dergelijke ontwikkeling mee stimuleren. JONGCD&V wil extra inspanningen leveren omtrent het oprichten van duurzame klimaatwijken. 3 Stedelijk wonen CD&V blijft de lokale partij bij uitstek. In de steden lijkt het christendemocratische verhaal minder aan te slaan. Nochtans zou de stad, waar mensen en verschillende (bijna alle) maatschappelijke functies (huisvesting, economie, onderwijs, sociale en culturele organisaties, etc.) elkaar ontmoeten, juist de christendemocratische omgeving bij uitstek moeten zijn. Steden ondergingen reeds grondige maatschappelijke veranderingen, maar deze veranderingen zullen in de toekomst nog veel groter zijn. We weten immers dat meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. Tegen 2040 zal dit aandeel oplopen tot twee derde. Concreet wenst JONGCD&V in te zetten op volgende elementen: Ruimte voor de maatschappij: JONGCD&V gelooft in een aanpak op mensenmaat, met het initiatief en de dialoog vanuit de lokale gemeenschap, rekening houdend met de multiculturele achtergrond van de stadsbewoners. Hierbij moeten de mensen en de lokale maatschappelijke organisaties het initiatiefrecht krijgen om de ambities van de gemeenschap mee te bepalen. 2 Brownfields zijn braakliggende of onderbenutte (voormalig industriële) terreinen of sites waar herontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten, maar die een potentieel hebben voor hergebruik. 3 Op dit moment loopt er in West-Vlaanderen al een pilootproject in Ieper, waar er een goede en vlotte samenwerking is tussen verschillende bestuursniveaus (lokaal, provinciaal, intercommunales en sociale woonmaatschappij). Dit project verdient zeker navolging elders in Vlaanderen en kan in grootstedelijke context ook een groene en duurzame vernieuwing van de stad betekenen. 7

8 Stedelijk samenwonen: JONGCD&V wenst anonimiteit in de stadsbuurt te bestrijden door het stimuleren van groepsdynamiek en vrijwilligersinitiatieven. Dit kan gerealiseerd worden door in te zetten op de versterking van de wijkwerking waar actieve participatie en co-creatie door bewoners-vrijwilligers gestimuleerd wordt. De krachten bundelen: JONGCD&V moedigt het vrijwillig fuseren van kleine gemeentes aan om zo efficiëntie en kwalitatieve diensten te garanderen. Een schaalvergroting dringt zich op om op een gepaste manier antwoord te bieden aan opkomende vragen op het vlak van OCMW, mobiliteit en cultuur. Het bundelen van krachten op lokaal niveau, gaat gepaard met een dienstverlening die dicht bij de burgers en dus lokaal georganiseerd kan worden. JONGCD&V pleit voor duurzame steden: Verwacht wordt dat de bevolking in Vlaanderen door demografische groei en migratie verder zal toenemen, voornamelijk in de centrumsteden. Een duidelijk onderscheid tussen platteland en stadskernen moet worden nagestreefd. Een duurzame inplanting via een degelijke ruimtelijke planning moet leiden tot een slimme verdichting die de open ruimte (zowel natuur als landbouw) spaart voor verdere uitdeining van de bebouwde oppervlakte. Om dit onder meer te realiseren, pleit JONGCD&V voor een stop op lintbebouwing. Er moet in de toekomst ingezet worden op inwijking van de steden. Kwalitatieve publieke ruimte met groen is volgens JONGCD&V een essentiële waarde die ook haalbaar zou moeten zijn voor de stadsbewoner. Integratie van open ruimte in de stad, en verbindingen tussen groene stadzones en de omliggende groene buitenranden via een zogenaamde lobben -structuur hebben ook rechtstreekse (micro)klimatologische effecten, en garanderen een gezondere en natuurlijkere stadsomgeving. JONGCD&V pleit ook voor een duurzame economische stadsontwikkeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar de uitbouw van een levendige commerciële stadskern in tegenstelling tot de winkelcentra, baanwinkels etc. in de stadsrand, die vaak een nefaste impact hebben op de authentieke winkelstraten in het stadscentrum. Een goede ruimtelijke planning vereist ook een verstandige integratie van regionale ruimte-inrichting en mobiliteit, die rekening houdt met pendelverkeer van en naar de stad, en de noodzaak voor efficiënte toelevering en goederentransport via bijvoorbeeld city-depots. JONGCD&V gaat daarom resoluut voor het integreren van mobiliteitsplannen in de ruimtelijke ordening. Overleg tussen de verschillende beleidsniveaus is essentieel voor de werking tussen de verschillende instanties. JONGCD&V pleit dat bedrijven een quotum hebben op basis van hun milieu-impact (schadelijkheid, oppervlakte bedrijf, transport ) dat verplicht geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare energie, waterzuivering, groene daken Op die manier dragen ze er toe bij om hun impact op de omgeving en bij uitbreiding het klimaat te beperken (milieupuntensysteem). 8

9 MOBILITEIT: Inclusief en efficiënt JONGCD&V laat zich in haar mobiliteitsvisie leiden door het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar en collectief vervoer, en pas daarna de Personenwagen. Om dit principe meer kracht bij te zetten, worden volgende punten naar voren geschoven: JONGCD&V pleit voor een snelle bekrachtiging van het Go for Zero -programma dat streeft naar nul verkeersdoden. We pleiten in deze context voor de invoer van het alcoholslot voor recidivisten en het rijbewijs met punten. JONGCD&V wenst de vervuiling door het wegverkeer aan te pakken door een groenere fiscaliteit, met als uitgangspunt de vervuiler betaalt. Concreet zijn we voorstander van rekeningrijden, waarbij rekening wordt gehouden met soort vervoersmiddel, emissies en tijdstip van de dag. JONGCD&V moedigt verder systeem aan die autodelen bevorderen (carpoolen, cambio, etc.) Het beleid moet de zoektocht naar innovatieve vervoersvormen ondersteunen. Mobiliteit brengt mensen letterlijk bij elkaar en vervult daardoor een belangrijke sociale functie. Wanneer mobiliteit ontbreekt, geeft dit vaak ook een beperking op de maatschappelijke integratie van jongeren, bejaarden en kansarmen bv. voor het bereiken van werk, winkels, ontspanning, enz. In die zin zijn toegankelijke tarieven voor het gebruik van het openbaar vervoer een goede zaak, althans zolang ze toegekend worden op basis van criteria die oneigenlijk gebruik vermijden. JONGCD&V is evenwel tegen volledig gratis openbaar vervoer: een kostprijs, al is die minimaal, geeft de burger een groter verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het openbaar vervoer dat aangeboden wordt. JONGCD&V pleit voor een voordeeltarief voor scholieren van het secundair onderwijs en wil het systeem waarbij de familie van een werknemer van overheidsbedrijven gratis met de trein rijdt ook terugschroeven. JONGCD&V moedigt de initiatieven rond het creëren van een ééngemaakt inter-gewestelijk of nationaal vervoersbewijs aan. Via een elektronische ID kan zo eenvoudig overgestapt worden tussen de verschillende netten én vervoersmiddelen (trein, bus, fiets,...). JONGCD&V pleit voor een inclusieve mobiliteit: kwalitatieve openbare dienstverlening is een basisvereiste voor een democratische en rechtvaardige mobiliteit. Het basisaanbod in verkeersluwe gebieden (landelijke dorpskernen) of op verkeersluwe tijdstippen (nachtdiensten) behoort ook tot de gehele dienst van openbaar vervoer die moet worden aangeboden. Ook dienen industriegebieden via het openbare vervoersaanbod bereikbaar te zijn. Op dit moment omvat het decreet basismobiliteit enkel woongebied. Het is belangrijk dat industriegebieden bereikbaar zijn via het openbare vervoersaanbod. Om dit aan de lokale situatie aangepast vervoersaanbod te realiseren, is een goed overlegmodel tussen vervoersmaatschappijen, lokale overheden en eindgebruiker noodzakelijk. 9

10 Een groot deel van de mobiliteitsproblematiek bestaat uit woon-werkverkeer. Daarom moet werk gemaakt worden van een denkoefening die onderzoekt hoe het al dan niet fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt om de afstand tussen woonst en werkplek te verkleinen. Nabijheid is immers de beste mobiliteit. Verder dient er voor oplossingen aangaande het mobiliteitsvraagstuk te worden gekeken naar de ons omringende landen. Daar bestaan immers heel wat beproefde concepten die ook in ons land kunnen worden toegepast. Denken we daarbij maar aan het park and ride-systeem in Amsterdam waarbij gratis OV-tickets worden aangeboden bij gebruik van bepaalde parkings aan de stadsrand. In functie van een compleet Vlaams mobiliteitsplan streeft JONGCD&V naar doelgerichte investeringen die leiden tot een optimalisatie van, enerzijds, het openbaar vervoer in al haar facetten, en, anderzijds, de infrastructuur en een betere ontsluiting voor bepaalde gebieden. Betreffende de optimalisatie van het openbaar vervoer, is het noodzakelijk dat een duidelijk en correct investeringsplan wordt opgesteld dat afgestemd is op de noden en behoeften van de verschillende Vlaamse regio s dat ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoer voor elke Vlaming een aantrekkelijk vervoersmiddel wordt. Betreffende de optimalisatie van de infrastructuur en een betere ontsluiting voor bepaalde gebieden, pleit JONGCD&V ervoor om de noden en behoeften van de verschillende Vlaamse regio s mee in rekening te nemen zodat een vlotte mobiliteit met het centrum van het land gegarandeerd kan worden. JONGCD&V vindt dat buitenlandse voertuigen meebetalen om onze wegen te onderhouden. Een elektronisch wegenvignet met een vaste kost per jaar zou een gedeelte van de wegenwerken kunnen financieren. Idealiter wordt dit op Benelux- of Europees niveau gekoppeld aan rekeningrijden. Voor JONGCD&V neemt een doordacht, efficiënt en coherent parkeerbeleid een volwaardige plaats in binnen het mobiliteitsbeleid. Vooral in steden dreigt het parkeeraanbod onvoldoende te worden om aan de vraag te voldoen. Daarom krijgen het bewoners- en kortparkeren voor JONGCD&V de voorrang in de stad en wenst JONGCD&V het parkeeraanbod op de openbare weg terug te dringen ten voordele van vervangingsparkings die niet op de openbare weg liggen. Zo kan de openbare ruimte in de stad heraangelegd worden, wat de levenskwaliteit ten goede komt. 10

11 WERKEN: Hervorming arbeidsmarkt JONGCD&V wil de nadruk van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid verschuiven en onderschrijft het flexicurity-principe uit het Scandinavische welvaartsmodel. We benadrukken dat noch de flexibiliteit noch de security haalbaar zijn zonder een sterk arbeidsmarktbeleid. Hiervoor rekenen we niet alleen op het sociaal overleg, maar ook op de verhoging van de arbeidsparticipatie. Meer mensen activeren is volgens ons immers de enige manier om dit systeem betaalbaar te houden. We dienen een kanttekening te maken dat de overheid in tijden van crisis werkgevers mag ondersteunen in het behoud van hun werknemers door middel van de tijdelijke werkloosheidsregeling. Deze houdt in dat werkgevers hun werknemers tijdelijk kunnen parkeren tot wanneer de economie weer aantrekt. Wij dienen een stabiele werksituatie maximaal te ondersteunen, dit werkt bevorderend voor het individu en zorgt ervoor dat deze zijn koopkracht kan behouden. Het zorgt er ook voor dat het consumentenvertrouwen op peil blijft in tijden van crisis. Flexibel werken via co-sourcing en pooling Onze arbeidsmarkt krijgt het verwijt niet dynamisch en weinig wendbaar te zijn, onder meer door het duur ontslagrecht dat aanwerven ontmoedigt. Het inzetten van het brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dient afgebouwd te worden. Wij zijn voor het verder optrekken van de leeftijd om beroep te kunnen doen op deze regeling. JONGCD&V vraagt eerder om systemen van co-sourcen en poolen van medewerkers te faciliteren. Onder pooling verstaan we werknemers poolen bij een bepaalde werkgever die als kernactiviteit heeft hen afwisselend in de verschillende bedrijven in te zetten. Onder co-sourcing wordt dan weer begrepen flexibel werknemers tewerkgesteld in één bedrijf tijdelijk inzetten in een ander bedrijf. JONGCD&V pleit ook voor een verschuiving van het gewicht van anciënniteit in de loonberekening. In tijden waar jongeren precies een duwtje in de rug nodig hebben, zijn de lonen het laagst. JONGCD&V pleit tenslotte voor een correcte balans tussen werk en leven. Een concreet voorbeeld kan zijn dat afhankelijk van de wensen van werkgever/werknemer, er via een dialoog een overeenkomst kan bereikt worden over flexibel samengestelde verloningspakketten, vakantiedagen, arbeidsuren, etc. Het is onze christendemocratische overtuiging dat we werken om te leven en niet omgekeerd. Daarom willen we de nodige flexibiliteit kunnen inbouwen, in combinatie met gezinsvriendelijke en gezinsondersteunende maatregelen om de balans te behouden. Arbeidsflexibiliteit mag immers geen excuus zijn om de kostbare gezinstijd in te korten of te ondermijnen. Voor JONGCD&V betekent flexibel werken: een meer effectieve manier van werken individuele, persoonlijke, situatie en functieafhankelijke afspraken tussen leidinggevende en medewerker verhoogde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de medewerkers de duur van de arbeidscarrière is voor ons belangrijker dan het begin- en eindpunt ervan de mogelijkheid tot telewerk en office-pooling aanbieden voor die beroepen waarvoor dat mogelijk is zodat de werknemer zijn eigen arbeidsuren kan regelen en ook buiten het nine-tofive systeem beschikbaar is. 11

12 Competitiviteit verhogen In discussies over de competitiviteit van de Belgische economie wordt vaak verwezen naar de te hoge loonkosten. Om extra tewerkstelling of behoud van jobs te bewerkstelligen, speelt naast innovatie en flexibiliteit ook de kostprijs van arbeid ten opzichte van kapitaal een belangrijke rol. JONGCD&V pleit ervoor om de kosten te drukken door een combinatie van onderstaande 3 voorstellen: De invoering van de 40-uren werkweek met behoud van hetzelfde brutoloon verhoogt het rendement van arbeid. Een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op zowel consumptie, vermogen, als milieuvervuilend gedrag wat het aanwerven van nieuwe medewerkers goedkoper maakt. Het optrekken van de belastingvrije som waardoor vooral startende jongeren en laaggeschoolden netto meer zullen verdienen, zonder de competitiviteit van ondernemingen te schaden. JONGCD&V wil daarnaast de kwaliteit van arbeid verbeteren door opleiding, training, attitude naar een hoger niveau te tillen. Ook de productiviteit willen we verhogen door meer bedrijfsspecifieke opleidingen en betere technieken die de werknemer in staat stellen beter te werken. Er moet ook meer kennisoverdracht zijn van ouderen naar jongeren. Pleidooi voor een eenheidsstatuut De problematiek van de waterval in het secundair onderwijs (zie ook onder) heeft betrekking op maatschappelijke waardering. Een cruciaal element in de waardering van een opleiding is de vraag waar je later met het diploma terecht kan en hoe dat diploma gevaloriseerd wordt. In België is er nog altijd een onderscheid tussen het ambtenaren-, arbeiders- en het bediendestatuut, waarbij het bediendestatuut veel aantrekkelijker en voordeliger zou zijn. Afhankelijk van het statuut zullen werknemers bereid moeten zijn om een deel van hun rechten in te leveren. Aan de andere kant heeft dit tot voordeel dat gelijke statuten zorgen voor quasi onbeperkte mobiliteit op de arbeidsmarkt is dit iets wat wij absoluut willen nastreven. JONGCD&V pleit daarom voor een eenheidsstatuut ter vervanging van de huidige statuten voor ambtenaren, bedienden en arbeiders. Rugzaksysteem Het leerproces stopt niet na de schoolbanken, zeker niet in een wereld die zichzelf blijft innoveren. Elke werknemer moet daarom de mogelijkheid krijgen voldoende opleiding te krijgen tijdens zijn loopbaan om zich bij te scholen volgens zijn persoonlijke ontwikkeling. Bedrijfsopleidingen vormen hiertoe een aanzet maar zijn teveel gericht op interne competenties, zonder exploitatie van het volledige potentieel. JONGCD&V pleit daarom voor een rugzaksysteem waarmee de werknemer zijn eigen opleidingen kan financieren. De financiering hiervan wordt door de ondernemingen gedaan in een heroriëntering van de bijdragen voor de opleidingsfondsen. Het voordeel van dit 12

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 We kozen ervoor om één programma te maken

Nadere informatie

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 CD&V FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 1 SAMEN WERKEN AAN MORGEN VOOR MEER ZEKERHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID INHOUDSOPGAVE I. Waarom een oranje

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement. www.jonggroen.be/congres

CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement. www.jonggroen.be/congres CONGRES 2.0 Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement www.jonggroen.be/congres INHOUD Onderwijs 4 Jongeren en geld 10 Jeugd en cultuur 16 Congres praktisch 21 onderwijs 1 2 3 4 5 6 7 8

Nadere informatie

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad CONGREs bouwstenen voor de ecologische stad De stad als kiem van een ecologische samenleving Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven www.jonggroen.be/stad2030 INHOUD De stad als kiem van een ecologische

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie