Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Cbs De Vuurtoren"

Transcriptie

1 Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg.

2 Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren. Ouders die hun kind aan de zorg van het team van deze school toevertrouwen maken een goede keuze. Als bestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor onze scholen, de heer E.J.Ph. uit de Bos is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de Vuurtoren. De SCOH beheert 31 scholen voor basisonderwijs, 4 speciale scholen voor basisonderwijs, 1 praktijkschool en 2 expertisecentra. Deze scholen liggen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Daarnaast is ook de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen met ons verbonden. Deze stichting beheert 21 peuterspeelzalen, die allemaal dicht bij onze scholen liggen. (In het geval van de naam school is dat peuterspeelzaal De Matroosjes. De SCOH wordt voor de beleidsmatige ondersteuning bijgestaan door het stafbureau SCOH. Alle SCOH-scholen zijn bijzondere scholen. Dit betekent, dat het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel staat beschreven, de basis voor ons handelen is. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de Bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen, ze zijn bij hen betrokken. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren. De schoolgids vindt zijn oorsprong in de Kwaliteitswet. Deze wet verplicht de scholen de ouders te informeren over het onderwijs en alle activiteiten die zich op de scholen afspelen. Over het onderwijs en alle andere activiteiten op de scholen kunt u als ouder ook meepraten en beslissen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent SCOH een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die het niveau van de individuele school overstijgen. In deze schoolgids vindt u informatie over onze CBS De Vuurtoren. U leest erin waar het schoolteam voor staat en u krijgt een indruk van al de activiteiten die zich in en om de school afspelen. Als bestuur hebben wij vertrouwen in de directie en het schoolteam. Zij zijn de eersten bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren). Wij wensen uw kind(eren) op onze school een fijne tijd toe. Hoogachtend, G van Drielen, Voorzitter College van Bestuur Postadres Postbus 18546, 2502 EM Den Haag Bezoekadres Laan van Meerdervoort 70, 2517AN Den Haag Telefoon Internet 2

3 Inleiding Deze schoolgids voor het schooljaar is bedoeld voor ouders die kinderen bij ons op school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Waar in de gids gesproken wordt over ouders bedoelen wij de ouders en / of verzorgers van de leerlingen. In deze schoolgids vertellen wij wat u van ons mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten. Wij streven er naar u zo volledig mogelijk te informeren over de werkwijzen en doelen van de school. In deze schoolgids wordt verteld hoe het onderwijs in de Christelijke basisschool De Vuurtoren is geregeld. U vindt informatie over het aantal groepen, de groepsgrootte, de zorg voor de leerlingen, de registratie van de resultaten enz. Ook treft u informatie aan over een aantal praktische zaken zoals de schooltijden, de vakanties, schoolregels enz. Wij hopen dat veel vragen over de school en de schoolorganisatie door deze schoolgids kunnen worden beantwoord. Als ouder staat u voor de verantwoordelijke taak een school te kiezen waar uw kind zich veilig voelt, waar de nodige zorg wordt gegeven. Een school die er voor zorg draagt dat het onderwijs en de begeleiding aansluit bij uw opvattingen daarover. De Christelijke basisschool De Vuurtoren staat voor identiteit, veiligheid en kwaliteitszorg. Die drie sleutelwoorden zijn belangrijk, want 8 jaar lang is de basisschool een tweede huis voor uw kind. Ouders die in de toekomst hun kind op onze school willen plaatsen en die meer willen weten over De Vuurtoren nodigen wij graag uit voor een rondleiding. Kijkt u ook eens rustig rond op onze website ( ). Namens het team van De Vuurtoren E.J.Ph. uit de Bos 3

4 ONZE IDENTITEIT De religieuze identiteit De school werkt vanuit de beginselen van het protestant Christendom en ziet de Bijbel als richtsnoer voor ons dagelijks denken en doen. De manier waarop deze identiteit in de praktijk wordt gebracht, wordt beïnvloed door de samenstelling van de ouder- en leerling populatie. Onze school bestaat voor een belangrijk deel uit ouders en kinderen met een andere dan PC geloofsachtergrond en de resterende 20% wordt voor een belangrijk deel gevormd door ouders en kinderen zonder geloofsachtergrond. Iedereen is bij ons op school van harte welkom, waarbij het hebben van wederzijds respect voor elkanders overtuigingen zeer belangrijk is. Wij beschouwen onszelf dan ook als een school, waarin we met elkaar leven en van elkaar leren zonder hierin termen als beter of slechter, sterker of zwakker te gebruiken. Ieder kind, ieder mens mag en kan bij ons op school in gelijkwaardigheid leren, leven en werken. Op onze school ontmoeten wij elkaar in gelijkwaardigheid. Vanuit die gedachte kunnen wij ons ontmoetingsschool noemen. Leven en werken vanuit de Protestants Christelijke overtuiging. Respect voor alle geloven en opvattingen Samenzijn in gelijkwaardigheid Kiezen voor overeenkomsten en niet voor verschillen 4 Wij openen de dag met gebed, waarbij de bidhouding wordt vrijgelaten Religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes, worden bij medewerkers en stagiaires niet geaccepteerd Alle kinderen doen actief en VERPLICHT mee aan de kerst- en paasviering De pedagogische identiteit De school kiest voor het kind en wil van daaruit werken aan de ontwikkeling van het kind in een ononderbroken proces vanaf onze peutergroepen tot en met groep 8. Deze kindgerichte aanpak houdt in dat wij de leerstof afstemmen op het kind en niet het kind op de leerstof. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van wat het kind KAN en niet vanuit de vaststelling wat het kind (nog) niet kan. Wij kiezen dan ook in beginsel voor een driedeling in niveaus in de groepen: 15% uitval naar beneden 70% gemiddelde beheersing 5% uitval naar boven De school biedt de kinderen een veilige en geborgen leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op hun school. Op deze manier gaan kinderen met plezier naar school. Vanuit plezier ontstaat de wil om te leren en te ontwikkelen. De school ziet de ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Wij willen in gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid naar alle kinderen samen optrekken met de ouders. Dit allemaal vanuit het motto Het is uw kind dat bij ons op school zit. Leerling gerichte aanpak Met plezier naar school Ouders en school zijn samen verantwoordelijk en daarop onderling aanspreekbaar Waarden en normen zijn belangrijk op school en thuis

5 De didactische identiteit Ons uitgangspunt is uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen en daarbij willen we uitgaan van de drie basisbehoeften van een kind: relatie, competentie en autonomie. De wijze van lesgeven op onze school wordt beïnvloed door bovenstaande principes. Binnen het jaarklassensysteem hanteren wij passend onderwijs, hetgeen onder meer inhoudt dat de inrichting en organisatie van de lesstof wordt beïnvloed door de verschillen tussen kinderen. De door de school gebruikte lesmethodes sporen ook met deze principes en nieuwe methodes zullen ook worden gekozen op basis van deze principes. De leerkracht is de hele schooldag interactief met alle leerlingen bezig en zal zich in de dagelijkse praktijk laten leiden door de leerlingen in zijn of haar groep. Van groot belang is ook de vaststelling dat we het onderwijsleerproces zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten. Dit betekent dat we lesuitval zoveel als mogelijk voorkomen en dat iedere dag zo min mogelijk tijd verloren gaat door leswisselingen, te lange pauzes en andere afwijkingen van het dagprogramma. Wij zijn een school en in onze ogen DE school waarin wij als hoofddoel hebben de kinderen te laten leren. Dat betekent dat wij ons onderwijs zo inrichten, dat er veel aandacht is voor zelfstandig werken en voor samenwerken. Klassikaal onderwijs met alle ruimte voor de individuele leerling. Moderne methodes Veel aandacht voor zelfstandig werken Veel aandacht voor samen werken Gebruik maken van verschillende les- en leervormen, zoals Coöperatief Leren De maatschappelijke identiteit De school maakt onderdeel uit van de maatschappij waarin de school werkt en staat. Het is goed om vast te stellen dat onze eerste opdracht het lesgeven aan de kinderen is zodat de kinderen kunnen leren. Wij zijn als school tussen uur en uur verantwoordelijk voor het leerproces van alle kinderen tussen de 2 ½ en de 13 jaar. De mensen die op onze school werken, zijn voor dat werk toegerust. Wij zijn ons echter wel bewust van onze positie in de maatschappij en wij hebben dan ook dagelijks te maken met invloeden van buitenaf. Als school willen wij ons niet afsluiten daarvan en zien wij onszelf ook deel uitmaken van een breder geheel, waarin kinderen tussen half acht s morgens en zes uur s avonds kunnen worden opgevangen en begeleid. Voorschoolse Opvang (VSO), Tussenschoolse Opvang (TSO) en Naschoolse Opvang (NSO) zijn op school goed georganiseerd en komen tegemoet aan de wensen van kinderen en ouders. VSO en TSO worden door de school in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd; de NSO is in samenwerking met 2Samen. De school staat in principe open voor de gedachte deel uit te maken van een breder geheel, waarbij de deelnemende organisaties vanuit hun eigen competenties en verantwoordelijkheden handelen en daarin worden aangestuurd door een overkoepelende verantwoordelijkheid. Het is in dit verband ook goed vast te stellen, dat de school structureel contacten onderhoudt met externe instanties, zoals CJG Jeugdteam, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, de buurtvereniging en de wijkagent. Ook zijn er zij het wat meer incidenteel contact met de woningbouwcorporaties. Van belang is dat ieder kind zich thuis voelt op school en zich veilig en geborgen voelt. Ouderbetrokkenheid Samen school maken is van groot belang, want de kinderen op school zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders/verzorgers en schoolteam. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden, maar met beide het kind als centraal punt. Db-klassenouders en medezeggenschapsraad spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit de school zien wij ouders als partner van de school en als partners zijn we wederzijds aanspreekbaar op ons handelen en denken. In onze communicatie met de betrokken ouders zijn de volgende elementen van wezenlijk belang: eens per jaar verschijnt de nieuwe schoolgids op de website twee keer in de week is er spelinloop bij de peuter- en kleutergroepen eens per jaar vindt de algemene informatieavond plaats drie keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de rapportgesprekken stimuleren ouderbetrokkenheid middels de verteltas, openbare lessen en oudercursussen 5

6 Teamwerking Als Cbs De Vuurtorenteam willen wij samen staan voor Uw kind onze gemeenschappelijke zorg. Dit kunnen wij doen door via regelmatige reflectie, peiling en bevraging de eigen klas- en schoolwerking kritisch te evalueren en de kwaliteit ervan te bewaken, borgen en verbeteren (schoolzelfevaluatie en ontwikkeling). Met het oog op interne schoolontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen willen we de professionele ontwikkeling van elke leerkracht of medewerker aanmoedigen en, indien nodig, ondersteunen. Iedere leerkracht heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten en door gebruik te maken van elkanders sterke punten en oog te hebben voor elkanders hulpvragen willen we als schoolteam een kansrijk maar ook zorgzaam team zijn. Wij werken vanuit de ambitie samen iedere dag een beetje beter te worden. ONZE VISIE Ons onderwijs is gebaseerd op de basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen zijn de basis van ons onderwijs. De groei die kinderen op deze punten doormaken, is bepalend voor de wijze waarop zij zich straks kunnen manifesteren als zelfstandige, onafhankelijke volwassenen. We zien het als onze taak dat we de kinderen in hun groei naar deze zelfstandigheid ondersteunen en uitdagen, en even belangrijk vinden we het dat zij het vertrouwen krijgen dat nodig is om te kunnen ontdekken, te experimenteren, te leren en te ervaren. Wij hebben vertrouwen in het lerend vermogen van de kinderen, en onderkennen dat zij daarin moeten groeien en onze begeleiding daarbij nodig hebben. We stellen hoge eisen aan de kinderen, zonder daarbij te veeleisend te worden. We werken in belangrijke mate docent gestuurd, en ons handelen doet een beroep op het zelfstandig handelen van het kind en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Wij bieden de kinderen structuur, en creëren ruimte om binnen de structuur gedifferentieerd om te gaan met de verschillende leerbehoeftes van de kinderen. Elk kind is anders, leert anders en vraagt een eigen ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat, rijk aan uitdagingen en gebaseerd op waardering en respect. Fouten maken zien we als noodzakelijk en goed in de ontwikkeling van het kind. Wij zorgen er voor dat zij zich er door gesterkt voelen en het niet zien als falen, maar als een krachtig leerproces. Goed onderwijs stelt kinderen in staat om maximaal tot ontwikkeling te komen en zichzelf te realiseren. Dat vraagt naast vakmanschap m.b.t. klassenmanagement, instructie en interactie, het vermogen om los te laten. Het loslaten van kinderen wanneer het kan, en ook het loslaten van methoden, roosters, etc. wanneer nodig. De ontwikkeling van kinderen is een dynamisch proces. Hierbij moeten we de kinderen structuur bieden, maar mogen structuren niet gaan leiden tot beperkingen. Wij realiseren ons dat de ouders in deze groei naar zelfstandigheid een serieuze en belangrijke partner zijn, waarbij we elkanders expertise respecteren. Deze uitgangspunten hebben een directe relatie met de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven. Wij koppelen ze aan drie belangrijke uitgangspunten in ons pedagogisch didactisch handelen. Klassenmanagement, instructie en interactie. Ons pedagogisch didactisch handelen in relatie tot de basisbehoeften van het kind, laat zich als volgt kenmerken. Relatie Competentie Autonomie Interactie Leerlingen persoonlijk Leerlingen helpen Leerlingen ruimte geven, 6

7 Instructie Klassenorganisatie ontmoeten. Waardering, respect Een instructie geven die veilig is voor leerlingen en op maat de juiste uitdagingen stelt Ontmoetingstijd creëren met leerlingen. Tijd voor zelfstandig werken/leren maken. Tijd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele leerbehoeftes reflecteren. Leerlingen uitdagen tot leren Activerend leren centraal stellen in opdrachten. Effectief onderwijzen gericht op zelfstandigheid Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen leerlingen loslaten,initiatieven honoreren Leerlingen (mede) de taak en/of de vormgeving daarvan laten kiezen. Het vragende kind centraal stellen Met leerlingen plannen wat ze gaan doen, hoe ze het gaan doen Eigen planningen maken ONZE KERNWAARDEN In samenspraak met team, ouders en leerlingen van de school hebben wij 6 kernwaarden vastgesteld en gedefinieerd. Deze zes kernwaarden zijn vervolgens verduidelijkt door het te beschrijven in waarneembaar gedrag van alle direct betrokkenen. Onze zes kernwaarden zijn : 7 Positiviteit Draagt bij aan de emotionele groei van allen (waar het leuk is, wil je graag zijn) Elkaar complimenten geven Optimisme en enthousiasme Denken in kansen Uitgaan van het goede in de mens Respect Naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, het kan prettig zijn dat niet iedereen hetzelfde is! Laten merken dat je mensen in hun waarde(volheid) laat Openstaan voor elkaar; heb respect voor jezelf en je hebt respect voor anderen Oog hebben voor verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Respect voor alle geloven en opvattingen We spreken elkaar aan op afspraken Laat je zien door correcte kleding; geen petten of andere hoofdeksels, beleefdheid en vriendelijkheid Saamhorigheid Genieten dat je dingen samen kan en mag doen Rekening houden met anderen Denken vanuit WIJ Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne schoolsfeer Veiligheid Veiligheid in materialen en middelen

8 Emotionele veiligheid; jezelf mogen zijn Gemaakte afspraken zijn zichtbaar en toepasbaar Onderlinge contacten zijn vreedzaam Verantwoordelijkheid Aanspreekbaar zijn op eigen gedrag en handelen Zorgvuldig omgaan met materialen en middelen (van jezelf en van de ander) Je bent eigenaar van je eigen woorden, acties en daden Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt het werk lichter en is er meer tijd voor groei, inspiratie en ontwikkeling Vertrouwen Mensen het gevoel geven dat ze veilig bij je zijn Op iemand kunnen rekenen Loyaal zijn naar elkaar Jezelf aan afspraken houden Uitgaan van het goede in de mens ONS GEBOUW Sinds januari 2004 bewonen we ons nieuwe gebouw. Meer en meer besteden wij op school aandacht aan duurzaamheid en milieubewust gedrag. TOELATINGSBELEID Wanneer een kind 4 jaar is, mag het naar de eerste groep van de basisschool. Voordat de kinderen hun 4e verjaardag vieren, worden ze al op school uitgenodigd om te komen wennen ; dit zijn de zgn. wendagen. worden er gepland. In de maanden december en juni worden leerlingen niet ingepland om te starten. Wanneer oudere kinderen aangemeld worden, wordt in alle gevallen contact opgenomen met de school van herkomst en geïnformeerd naar de reden van vertrek. Met de scholen in de nabije omgeving zijn afspraken gemaakt om het shoppen van ouders tegen te gaan. Ook toetsen wij de kinderen om na te gaan of wij de zorg wel kunnen bieden, die een kind nodig heeft. Wanneer bij aanmelding blijkt dat kinderen geen Nederlands spreken, worden zij verwezen naar een zgn. neveninstroomgroep op een andere school. Op korte afstand van onze school zijn deze faciliteiten aanwezig. Deze afspraak is in overeenstemming met het beleid van de Gemeente Den Haag. Verder zijn er een aantal schoolregels waaraan iedereen, zonder uitzondering zich te houden heeft. In het bijzonder geldt, dat 4 jarigen volledig zindelijk zijn voordat zij kunnen beginnen met naar schoolgaan. Bij de aanmelding wordt altijd medegedeeld dat wij een Protestants Christelijke school zijn; we beginnen en eindigen de dag met een gebed en vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel. Alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan gymnastiek en zwemmen (inclusief douchen), maar ook met uitstapjes, schoolreisjes en schoolkampen en andere schoolactiviteiten. Ouders, die daar anders over denken, moeten voor een andere school kiezen. Verder: De volgende situaties zijn bij aanmelding mogelijk. Leerlingen jonger dan vier jaar Leerlingen, ouder dan vier jaar, die zich wegens verhuizing vestigen in het voedingsgebied van onze school Leerlingen, afkomstig van een andere school uit ons voedingsgebied 8

9 Leerlingen van een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) die teruggeplaatst kunnen worden in het reguliere basisonderwijs, waartoe cbs de Vuurtoren behoort Leerlingen ouder dan 4 jaar die nooit eerder op een reguliere basisschool hebben gezeten Wanneer een leerling aangemeld wordt, besluit de directie testgegevens van een leerling intern dan wel extern op te vragen c.q. de leerling zelf te testen. Op basis van deze resultaten en rekening houdend met de actuele groepssamenstelling kan besloten worden of deze leerling op onze school geplaatst kan worden. Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling wordt toegelaten. De beslissing wordt genomen door de directie. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Een evenwichtige balans in de groepsgrootte (wanneer het leerlingenaantal van de groep door de plaatsing een aanvaardbare grootte overstijgt, is er altijd overleg met de groepsleerkracht) Een evenwichtige balans tussen zorg- en niet-zorgleerlingen, waarbij de aspecten sociaal-emotionele gesteldheid, taal en cognitieve achterstanden de beoordelingscriteria vormen De realisatie van kwalitatief goed onderwijs, zoals beschreven in het schoolplan De groepsleerkracht kan zijn taak zo vervullen, dat optimale aandacht voor alle leerlingen gewaarborgd is De eventuele testgegevens van het kind Het eventueel aanwezige onderwijskundige rapport van een leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht Wanneer de leerling niet wordt toegelaten, krijgen de ouders/verzorgers hierover telefonisch bericht. Zorgprofiel SPPOH en zorgarrangementen Sinds 1 augustus 2014 maakt onze school uit van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. Binnen deze organisatie geeft de school uitvoering aan de wet Passend Onderwijs. In de wet Passend Onderwijs staat dat iedere school moet beschikken over een zorgprofiel. Voor onze school betekent dit het volgende: In staat de basisondersteuning te beiden aan de leerlingen Deskundig op terrein van Autistisch Spectrum Stoornissen Gebouw technische belemmeringen voor kinderen met een lichamelijke handicap (geen lift aanwezig) Goede zorgorganisatie en goed werkend IZC Kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben kunnen via de school in aanmerking komen voor een individueel zorgarrangement. Dit zorgarrangement neemt daarmee de plaats in van het vroegere LGF arrangement (Leerling Gebonden Financiering, ook wel genoemd het rugzakje). Omdat SPPOH een zeer grote organisatie heeft, is besloten dat er per wijk zal worden samengewerkt met alle scholen en met het centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Onze school behoort bij stadsdeel Scheveningen. Naast individuele arrangement bestaat ook de mogelijkheid via de school een groepsarrangement aan te vragen. 9 Dyslexie : onze aanpak Algemeen Dyslectische kinderen zijn niet gebaat bij een eenzijdig handelingsplan gericht op remediëren. Voor hen stellen we een plan van aanpak op, dit plan kent een invulling van alle belangrijke aspecten: Accepteren // Begrijpen // Compenseren // Dispenseren // Extra leerhulp

10 Accepteren: Accepteren houdt in het als een feit aannemen dat het kind problemen heeft als gevolg van de dyslexie en op de hoogte zijn van de consequenties. Een dyslectisch kind kan niet, in dezelfde tijd, hetzelfde niveau van lezen en spellen behalen als een niet-dyslecticus. Het kind zal altijd kleine foutjes blijven maken op het gebied van lezen en spellen en soms rekenen. Het lezen zal sneller verbeteren dan het spellen en waarschijnlijk ook op een hoger niveau komen. Het spellen is het grootste probleem, dit speelt bij allerlei taken een rol op school en in de thuissituatie. Het maken van fouten kan emotionele gevolgen hebben, deze kunnen weer van invloed zijn op de prestaties. Begrijpen Voor de dyslectici en hun omgeving is het van groot belang dat zij de problemen begrijpen. Het is belangrijk te overzien waar het kind problemen zal tegenkomen en vooraf te bedenken hoe hiermee om te gaan. Een goed inzicht in taakaspecten is hiervoor nodig. Compenseren Het verwerken van schriftelijke informatie is moeilijk voor dyslectische kinderen. Door hen te leren dat zij hun sterke eigenschappen kunnen gebruiken om te compenseren, kunnen zij de informatie wel verwerken. Dispenseren Sommige taakaspecten zijn bij dyslectische kinderen niet geautomatiseerd en vergen heel veel tijd. Ook kunnen zij de aandacht niet altijd goed verdelen over verschillende opdrachten. Door de hoeveelheid werk te verminderen, de tijd te verlengen, of een kind van sommige opdrachten vrij te stellen, of hulpmaterialen laten gebruiken kunnen wij de kinderen dispensatie bieden. Extra leerhulp In het plan kan ook extra leerhulp worden aangegeven, afhankelijk van de leerachterstand of hiaten in de kennis. De hulp moet niet alleen worden toegespitst op het verwerven van kennis, maar vooral op het toepassen van kennis. De didactische vaardigheden van DIM/Marzano De school wil zich profileren als DIM/ Marzano school en dat betekent, dat we hebben afgesproken, dat alle leerkrachten in alle groepen de didactische vaardigheden van DIM/Marzano toepassen. De volgende didactische vaardigheden worden door de leerkrachten gebruikt: Identificeren van overeenkomsten en verschillen Samenvatten en notities maken Inspanningen bevestigen en erkenning geven Huiswerk en oefening Non verbale representatie Coöperatief leren Doelen stellen en feedback geven Vragen stellen en hypotheses testen Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken Marzano heeft aangetoond, dat wanneer deze didactische vaardigheden consequent worden gehanteerd door de leerkrachten in alle groepen het onderwijsrendement met ten minste 20% verhoogd wordt. 10

11 Opbrengst Gericht Werken Ten behoeve van Opbrengst gericht Werken heeft de school een set met afspraken gemaakt, die gehanteerd worden in alle groepen en die tot doel hebben de gemiddelde vaardigheidsscores van de individuele leerling, de groep en de gehele school steeds op een hogere niveau te brengen. De volgende afspraken zijn gemaakt : 1. Ten behoeve van het leerlingvolgsysteem gebruikt de school de CITO-LOVS toetsen 2. De leerkracht neemt de toets op de JUISTE manier af: a. De leerkracht kent en gebruikt de handleiding van de toets b. De leerkracht wijkt niet af van de handleiding van de toets i. Indien in de handleiding van de toets niet wordt aangegeven, dat aanpassingen zijn toegestaan voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, dan zijn aanpassingen niet toegestaan c. De toets wordt op het aangewezen moment afgenomen i. Het juiste toetsmoment wordt bepaald door de Intern Begeleider d. De toets wordt bij alle leerlingen afgenomen i. Een leerling met een eigen programma wordt op dat niveau getoetst. Bijvoorbeeld: leerling zit in groep 7 maar werkt op niveau groep 7 tijdens afname E7 wordt bij deze leerling E6 afgenomen 3. De toetsresultaten worden op de correcte manier door de leerkracht ingebracht in ons leerlingvolgsysteem Cito LVS en Esis. 4. De leerkracht houdt bij of er tijdens de toetsafname sprake is geweest van afwijkende gebeurtenissen, die van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten van de groep 5. De januari toets wordt met de groepsleerkracht besproken in februari 6. De toetsresultaten worden bekeken door de Intern begeleiders en daarna besproken met de groepsleerkracht. Daarbij zijn de volgende gesprekselementen relevant: a. Is de toets op de juiste wijze afgenomen b. Is de toets bij alle leerlingen afgenomen c. Zijn er bijzonderheden te melden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de groep d. Wat is de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep e. Wat is de norm vaardigheidsscore voor de groep f. Welk leerrendement is in de afgelopen 5 maanden gehaald g. Wat is het nieuwe streefgetal h. Welke acties moeten worden ondernomen om op de norm te komen dan wel boven de norm te blijven c.q. het streefgetal te halen i. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en leiden tot een inspanningsverplichting voor de komende 5 maanden 7. Indien op afwijkende momenten een CITO toets wordt afgenomen (vanuit diagnostische waarde) dan wordt deze toets niet ingebracht in ons leerlingvolgsysteem anders dan bij de algemene opmerkingen. 11 Schorsing/verwijdering van een leerling Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directie c.q. de voorzitter College van Bestuur besluiten deze leerling te schorsen dan wel deze leerling van onze school te verwijderen. De beslissing tot schorsing wordt in een gesprek met ouders medegedeeld en schriftelijk bevestigd. Een schorsing duurt nooit langer dan een week. Tijdens deze schorsing wordt de leerling geacht thuis schoolwerk te maken en mag het zich niet in de buurt van de school ophouden. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de directie en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de voorzitter CvB van de SCOH medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken

12 ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Vervolgens beslist het bevoegd gezag (bestuur) binnen 4 weken over het bezwaar, maar zal wel de ouders eerst horen. 12 Ons onderwijs Zo'n eerste dag op zo'n nieuwe school is vaak heel erg spannend, zowel voor het kind als voor de ouders. De eerste uren is het nog een beetje wennen, maar die onwennigheid gaat snel over, want er zijn zoveel leuke dingen in de klas: een poppenhoek, een bouwhoek, een zand-/watertafel, een boekenhoek, ontwikkelingsmaterialen en een heleboel andere kinderen om mee te spelen. De kinderen leren met elkaar om te gaan, wat belangrijk is voor hun sociale ontwikkeling. Naast het spelen worden allerlei technieken aangeleerd, zoals plakken, knippen, scheuren, kleuren en verven. Op gezette tijden spelen de kinderen van groep 1/2 buiten of met speciaal gymnastiekmateriaal in onze gymzaal. Na de gymles wordt gemengd gedoucht. Wij doen dat om optimaal toezicht te houden op onze kinderen. Bovendien is het organisatorisch veel beter te regelen dan wanneer de kinderen gescheiden douchen. Alle kinderen v.d groepen 3 t/m 8 douchen; uitzondering : schriftelijk doktersadvies. In alle groepen wordt er thematisch gewerkt. In de groepen 1/2 werken de kinderen met hulp van de CITO methode Piramide over thema s zoals Kleur & Vorm, Tellen, de Herfst, Sinterklaas, Kerstmis etc. Hierbij leren de kinderen veel nieuwe woorden. Piramide is een programma voor alle kinderen maar in het bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om leerlingen met mogelijke taalachterstanden. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Een en ander wordt gerealiseerd middels diverse projecten. De kinderen werken 2 tot 3 weken aan een project en dit gebeurt in vier fasen: oriënteren demonstreren verbreden verdiepen Ook werken wij bij de kleuters met de methode Piramide, die vooral gericht is op mondelinge taal en ontluikende geletterdheid. Verder werken wij om de fijne motoriek te ontwikkelen met Pennenstreken. N.B. Het komt nogal eens voor dat 4-jarige kinderen thuis nog niet geleerd hebben om zich aan te kleden wanneer ze naar de wc geweest zijn, nog niet zelfstandig hun boterham kunnen opeten of hun jas aan kunnen doen. Het is heel belangrijk, dat de kinderen dit soort dingen wel kunnen wanneer ze op school komen. Hoe leren kinderen? Kinderen leren vooral van voorbeelden. Van wie krijgen zij voorbeelden: van hun ouders, van leerkrachten, van opa s en oma s, van oudere broertjes en zusjes, maar ook van de televisie. Het is dus heel belangrijk dat kinderen met al deze categorieën in aanraking komen. Als school hebben we gekozen voor het vormen van (combinatie) groepen. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre de vorming van combinatiegroepen nodig is. Bij de jongste kleuters wordt gebruik gemaakt van de CITO methode Piramide. Daarnaast is er veel tijd en ruimte voor de algemene ontwikkeling van kinderen op het gebied van spel, motoriek en sociaal gedrag. Bij de oudste kleuters wordt ook gebruik gemaakt van de CITO methode Piramide. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar de cognitieve ontwikkeling en wordt gezorgd voor een goede basis om naar groep 3 te gaan. Bij zowel de jongste als de oudste kleuters ligt het speerpunt bij de taal- en woordenschatontwikkeling. Het is van het allergrootste belang, dat alle kinderen de Nederlandse taal spreken VOORDAT ze bij ons op school komen.

13 Voor het bijhouden van de sociaal emotionele ontwikkelingen gebruiken wij in de groepen 1 en 2 het observatie instrument KIJK. In de Gemeente Den Haag is een samenwerkingsverband ontstaan tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen met als doel kinderen die dreigen een taalachterstand op te lopen snel en goed in kaart te brengen en op de juiste manier hulp te bieden. In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is hiervoor een uitwisselingsplatform (UP) ingericht. Ook onze school doet hieraan mee. Wij doen dat omdat we hiermee alle kinderen nog beter kunnen helpen bij hun taalontwikkeling. De leerkrachten houden een zgn. vorderingenlijst bij en de kinderen worden op gezette tijden getoetst. Met het toetsen wordt onderzocht of het kind zich in positieve zin ontwikkelt en op welke terreinen een kind extra hulp nodig heeft. Indien uit de toetsen blijkt, dat de leerling achterblijft ten opzichte van de groep wordt besloten VVE tutoring ( indien we extra personeel hebben) in te zetten. Tutoring is de individuele hulp in een groep aan kinderen die extra steun nodig hebben. Nadat er in de groepen 1/2 al gezorgd is voor een stevige ondergrond, beginnen de kinderen in groep 3 met het leren lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurt met veel plezier. De kinderen gaan steeds meer letters en woorden herkennen en lezen; binnen enkele maanden zijn ze al in staat om eenvoudige boekjes te lezen. U zult verbaasd zijn hoe snel het leesproces zal gaan. Het leren lezen en rekenen gebeurt voor een groot gedeelte spelenderwijs. Op een leuke en gezellige wijze zijn de kinderen bezig met lees- en rekenspelletjes, naast de lessen waarbij ze zeer geconcentreerd moeten zijn. Na de Kerstvakantie doen alle kinderen van groep 3 aan een toets mee. De uitslag van de toets wordt door de leerkracht met u besproken. In groep 5 t/m 8 wordt naast rekenen, taal, lezen en schrijven veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken zoals: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Tijdens deze uren wordt regelmatig gebruik gemaakt van diverse multimedia materialen. De kinderen moeten na verloop van tijd in staat zijn om met behulp van de materialen uit het documentatiecentrum, zelfstandig werkstukjes te maken of een spreekbeurt te houden. De school beschikt over een uitgebreid computernetwerk met in alle lokalen een digitaal schoolbord. Huiswerk: In de groepen 6, 7 en 8 (en groepen 4 en 5 af en toe) is het de gewoonte regelmatig huiswerk aan de kinderen mee te geven. Op deze manier werken de kinderen thuis aan opdrachten, die op school niet helemaal af waren of nog eens goed geleerd moeten worden. Tevens wennen de kinderen aan het idee dat in het Voortgezet Onderwijs ook huiswerk gemaakt moet worden. Boekbesprekingen, spreekbeurten en het maken van werkstukken zijn ook vormen van huiswerk waar we veel aandacht op school aan besteden. De leerkracht zorgt voor een verantwoorde opbouw van het werk en vertelt natuurlijk aan de kinderen hoe zij het werk moeten maken. De kinderen maken en leren het huiswerk zelf en zorgen ervoor dat het materiaal weer in een tas op school komt. In groep 8 is een agenda en rekenmachine verplicht. Wij adviseren een goedkope agenda aan te schaffen. Dure agenda s staan vol met reclame en onnodige foto s. Om het maken en leren van huiswerk te doen slagen is medewerking van thuis natuurlijk noodzakelijk. Een positieve benadering en een rustige plek om het huiswerk te maken zijn daarbij onontbeerlijk. De kinderen van groep 1 t/m 8 worden van tijd tot tijd aan toetsen en testen onderworpen. De volgende toetsen worden bij ons op school afgenomen: Groep 1 en 2 : Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters 13

14 Groep 3 t/m 8 DMT Groep 8 : CITO-DMT, Woordenschat, Begrijpend lezen(4-8), Spelling, Rekenen, AVI (bij uitval), : Drempel onderzoek (extra) de CITO eindtoets Onze school neemt deel aan de landelijke CITO-eindtoets en scoort goed ten opzichte van vergelijkbare scholen! De score is de afgelopen jaren stabiel op 534,2. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden deze toetsen zorgvuldig bewaard in ons LVS (Leerling Volg Systeem). De registratie gebeurt voornamelijk digitaal. Voor leerkrachten is het van groot belang te weten wat een kind wel of juist nog niet beheerst. Ons onderwijs is er op gericht elk kind die aandacht te geven, die het nodig heeft. Op een zeer aantrekkelijke manier worden o.a. spelling, de tafels en de topografie geoefend. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat op school ook de nodige aandacht aan de creatieve vakken besteed wordt. Naast tekenen en handvaardigheid wordt aandacht besteed aan muzikale vorming en bewegingsonderwijs. De school besteedt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (Goed Gedaan) van alle kinderen. Ten behoeve van een goede registratie van de ontwikkelingen maken wij gebruik van het programma (groepen 1 & 2) KIJK.. PRIVACY Sinds januari 2013 beschikt iedere school en peuterspeelzaal binnen de SCOH/SPCP over een privacy protocol. Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Het volledige protocol is op school en peuterspeelzaal ter inzage. Op school en psz wordt veel vastgelegd als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. De school/psz heeft daarin ook wettelijke verplichtingen. In het privacyprotocol vindt u belangrijke informatie over : Wat wordt bewaard Wie bewaart het Hoe lang wordt het bewaard Wie heeft toegang tot dit alles Aan wie mogen welke gegevens verstrekt worden Schrijft u uw kind in bij ons op school of peuterspeelzaal dan kunt u direct een exemplaar van het privacyprotocol inzien. Wist u dat.. => alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard? => dat ons Leerling Volg Systeem (LVS) en ons Leerling Administratie Systeem (LAS) gevuld zijn met gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens => dat u als ouder altijd inzagerecht hebt in het dossier van uw kind => dat u daarvoor alleen maar een afspraak met de directeur of de peuterleidster hoeft te maken => dat u het recht heeft feitelijk onjuiste persoonsgegevens te laten veranderen => dat het toegangsbeheer nauwkeurig en zorgvuldig is vastgelegd Wat leren de kinderen op school? 14

15 Kerndoelen: Onze school valt onder de wet op het Primair Onderwijs. In deze wet staat in artikel 8 dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. Dit betekent dat het onderwijs zich moet richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de kinderen, op het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Deze brede vorming wordt uitgedrukt in twee groepen kerndoelen en referentieniveaus: 1. Kerndoelen, die te maken hebben met de leergebieden: Nederlandse taal, Engelse taal Rekenen en wiskunde Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, de samenleving, de techniek, milieu, de natuur en gezond en redzaam gedrag) Lichamelijke opvoeding Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid), muziek, spel, bevordering van het taalgebruik en beweging 2. Kerndoelen, die de leergebieden overstijgen (deze hebben betrekking op alle leergebieden) Deze kerndoelen zijn gegroepeerd rond de thema s: Zelfbeeld Werkhouding Sociaal gedrag Planmatig werken Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën Nieuwe media, zoals gebruik van ICT De kerndoelen vinden we terug in de op school gebruikte methoden. Deze methoden staan vermeld in het schoolplan. Bij de keuze van de methoden zijn we o.a. uitgegaan van een geordende aanbieding, een duidelijke structurering van de leerstof, de ontwikkeling van het zelfontdekkend en probleemoplossend vermogen, de visuele ondersteuning, het aanbod van herhaling- en oefenstof en de differentiatie in verwerking. Verdeling van de leerstof. De leerstof is in blokken verdeeld, beginnend bij de aanvangsgroep en eindigend bij de hoogste groep. De leerstof wordt in niveaus of individueel aangeboden, in de eigen groep. In de kleutergroep wordt gewerkt aan de leervoorwaarden. In groep 3 wordt gestart met aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. Aangepast aan hun niveau werken de leerlingen zo ver mogelijk de leerstof door. Ieder leerling is uniek en verschillend. Iedere leerling is uniek en verschillend in zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen achtergrond, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen ontwikkelingsniveau. Als de leerling op school komt, wordt aan de hand van informatie van de ouder(s)/verzorger(s) en dossierinformatie de geschiedenis, achtergrond, mogelijkheden, het niveau en de voortgang in ontwikkeling in kaart gebracht. Voor wat betreft de leervakken wordt voor iedere leerling vastgesteld op welk niveau hij zit, op welke wijze hij het beste kan leren en op welke wijze het kind geholpen moet worden bij eventuele leerproblemen. Op grond van het onderzoek wordt daarna, indien nodig, een behandelingsprogramma geschreven voor behandeling in de groep door de groepsleerkracht of buiten de groep door de remedial teacher ( bij een eigen leerlijn) Voor wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bekeken welke omgeving en aanpak het beste past bij de leerling. Bovengenoemde informatie over de leerling wordt schriftelijk vastgelegd. In de loop van het jaar wordt iedere leerling minimaal drie keer besproken. Dan wordt o.a. bekeken hoe de sociaalemotionele en didactische ontwikkeling verloopt. Leren en differentiatie. 15

16 Aangezien iedere leerling uniek en verschillend is, is differentiatie van wezenlijk belang voor goed onderwijs. Een aantal keren per jaar worden methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Op grond van de vorderingen bij het toetsmoment wordt op de leerlingbespreking bepaald, of nader onderzoek noodzakelijk is. Differentiatie bij technisch lezen: Niveaugroepen: In groepjes trainen de leerlingen het technisch lezen. Daarnaast kunnen de leerlingen in groepjes op hun eigen niveau werken in een speciaal programma, dat op basis van onderzoek door de leerkracht is opgesteld. Ook werkt een aantal kinderen met computerleesprogramma's. Binnen de methode leeslijn zijn diverse differentiatiemogelijkheden. Tutorlezen binnen diverse groepen onderling. Leerlingen kunnen binnen of buiten de groep, individueel of in een groepje, gedurende een bepaalde tijd een speciaal leesprogramma aangeboden krijgen. Differentiatie bij rekenen: Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van methodeafhankelijke toetsen bekeken in welk rekenniveau de leerlingen het volgend schooljaar verder gaan. Aan het begin van het schooljaar worden alle nieuwe leerlingen getoetst. De toetsing geeft o.a. een beeld van het beheersingsniveau, het rekeninzicht, het rekentempo en de rekenproblemen. Aan de hand van de resultaten en toetsen wordt de leerling in een niveau geplaatst. Individuele of groepsgewijze rekenhulp door leerkracht. Leerlingen kunnen binnen of buiten de groep, individueel of in een klein groepje, gedurende een bepaalde tijd een speciaal rekenprogramma aangeboden krijgen. Differentiatie bij andere leerstofgebieden. Bij andere leerstofgebieden wordt voortdurend afgestemd op de mogelijkheden van de leerling, bijv. bij een leerling met een zwak auditief geheugen moet de informatie kort en concreet zijn. Er moet voortdurend gecontroleerd worden of informatie opgenomen is. Er moet veel herhaling en training ingebouwd worden. De groepsleerkracht en de zorg voor de leerling. In de zorg rond de leerling is de groepsleerkracht de centrale figuur. Vanuit een goede, positief stimulerende relatie met het kind draagt de groepsleerkracht zorg voor de uitvoering van het handelingsplan. Hij/zij informeert de ouders over het handelingsplan en de ontwikkeling van de leerling. Als u als ouder zaken over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider daarover spreken. De coördinatie van de zorg is in handen van onze Intern Begeleider Mw. A. v.vd. Geest-Toet. Leerlingbegeleiding en extra ondersteuning. Voordat een kind geplaatst wordt, zorgen de directie en de interne begeleider ervoor dat de leerkracht, bij wie het kind komt, over voldoende informatie beschikt om met het kind goed te kunnen starten. De leerkracht bestudeert ook, indien van toepassing, vooraf het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Om ervoor te zorgen dat ieder kind die zorg krijgt, die het nodig heeft, vinden er structureel leerlingbesprekingen plaats. De interne begeleider bespreekt dan met de leerkracht en eventuele andere teamleden, die het kind begeleiden, hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en welke vervolgafspraken ten aanzien van de begeleiding gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd. De interne begeleider is verantwoordelijk voor de goede coördinatie en afstemming van de hulp. Extra ondersteuning. Zowel bij plaatsing als tijdens de begeleiding van uw kind op onze school kan blijken dat er extra ondersteuning gewenst is voor uw kind. Dit wordt dan uiteraard met u besproken, zowel voordat de begeleiding start als tijdens de begeleiding. Binnen onze school kennen we de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden: 16

17 . Maatschappelijk werk: Onze school heeft deskundigheid op het gebied van maatschappelijk werk in de persoon van de School Maatschappelijk Werkster. V. van Heiningen is iedere maandagmiddag op school aanwezig. Ook onderhouden wij nauwe banden met het reguliere maatschappelijk werk via de Jeugdhulpverlening of het Opvoedsteunpunt. Uitgangspunt bij deze begeleiding is dat ouders het zelf moeten willen. Aanleiding tot de begeleiding kan een hulpvraag van de ouders of van de school zijn. Naast de ondersteuning in de thuissituatie van het kind kunnen er, afhankelijk van de belangstelling, op school koffieochtenden en oudergespreksgroepen georganiseerd worden. Externe ondersteuning: Als wij denken aan een vorm van ondersteuning buiten de school (bijv. fysiotherapie of speltherapie), dan wordt dit in een adviesgesprek met de ouders besproken. De mogelijkheid bestaat dat uw kind fysiotherapie krijgt. Dit gebeurt door een fysiotherapeut, die niet aan de school is verbonden. Als uw kind in aanmerking komt voor fysiotherapie, wordt er eerst met u hierover contact opgenomen. De verwijzing verloopt via de jeugdarts van de GGD: u krijgt een verwijzingsbrief, die u vervolgens mee moet nemen naar uw huisarts. Dit is nodig voor uw verzekering. De fysiotherapie wordt niet betaald door de school, maar - gedeeltelijk - via uw particuliere verzekering. Als er externe ondersteuning plaatsvindt, dan is er vanuit school met de ouders en de hulpverlener contact om te zorgen voor een goede afstemming. DOUBLEREN en VERSNELLEN! 1. Algemene uitgangspunten inzake doubleren: In principe behoort doubleren nog steeds tot de mogelijkheden van de school. Wel is het van belang de volgende zaken goed in de gaten te houden: Van wezenlijk belang voor de beslissing is het welbevinden van de leerling Grootste zorg en belemmering is de taalontwikkeling van de leerlingen Wel of niet doubleren moet naadloos passen in de onderwijskundige visie van de school waar het gaat om omgaan met verschillen en passend onderwijs Voorts is belangrijk vast te stellen dat een doublure nooit leidt tot opnieuw meer van hetzelfde Ook is het van belang vanaf de eerste dag een goed volg- en registratiesysteem te hanteren in de vorm van de CITO en de CITO LVS toetsen Iedere beslissing is een beslissing op zichzelf en kan van kind tot kind verschillen Doubleren in groep 1 heeft niet de voorkeur. Kinderen stromen in principe door naar groep 2 Doubleren in groep 2 kan tot de mogelijkheden behoren. Kernelementen voor de beslissing zijn: i. Welbevinden van de leerling ii. Cognitieve ontwikkeling en cognitieve mogelijkheden van de leerling iii. Sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling Doubleren in groep 3 kan tot de mogelijkheden behoren Doubleren in groep 4 kan tot de mogelijkheden behoren In uitzonderlijke gevallen kan doubleren in vanaf groep 3 tot en met 7 tot de mogelijkheden behoren Vanaf groep 5 gaan leerlingen door met het programma naar de volgende groepen. Daarbij is wel van belang vast te stellen dat aan een overgangsbeslissing gekoppeld zijn mogelijke aparte leerlijnen voor die leerling. Met name bij die leerlingen zijn we niet leerstof gericht bezig maar laten wij ons leiden door de competenties van die leerling Leerkrachten hanteren uitstroomprofiel vanaf groep 5 in hun gesprekken met de ouders/verzorgers 17

18 2. Procedures Vroegtijdige signalering vraagt vroegtijdige informatie naar de ouders. De basisgedachte daarin zal altijd zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind ( het is uw kind dat bij ons op school zit). De zorgen risicoleerlingen worden regelmatig besproken met de groepsleerkracht, de ouders en eventueel de Intern Begeleider. Beslissingen inzake doubleren worden genomen tenminste 6 weken voor einde van het schooljaar. Uitzondering daarop is het schooljaar waarin de leerlingen al eind juni vakantie krijgen. Dan valt de beslissing eind mei, begin juni Als basis voor de beslissing wordt gehanteerd: het beeld van de leerkracht de resultaten van de juni CITO toetsen en observaties het beeld van de Intern Begeleider De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de directie van de school, gevoed door voornoemde elementen. De beslissing zal worden gecommuniceerd naar de ouders door de Intern Begeleider en de groepsleerkracht in de vorm van een school(directie)besluit. En een mondelinge toelichting daarop. Ouders conformeren zich aan het besluit van de school. Indien er sprake is van onenigheid met de ouders zal de ouders worden geadviseerd een andere school te kiezen daar deze school niet de verantwoordelijkheid voor de groei en het welbevinden van de leerling kan dragen. 1. Uitgangspunten inzake versnelling Zorgleerlingen die voldoen aan de term uitval naar boven voldoen aan de volgende criteria: Cognitie is de sleutel Sociaal emotionele ontwikkeling wordt meegenomen in de afweging maar zal niet de doorslaggevende factor zijn er is sprake van bewezen hoogintelligentie er is sprake van bewezen hoogbegaafdheid er is sprake van bewezen structureel en consequent scoren van hoogste CITO A resultaten op alle terreinen Al datgene wat de school doet met deze leerlingen is vooraf gecommuniceerd met de ouders en geschiedt in en na overleg. Het prerogatief voor de keuzes ligt bij de school Iedere zes weken is er tussen de ouders, de groepsleerkracht en de Intern begeleider een rapportagegesprek, waarin aan de orde komen: i. Hoe zijn de afspraken van het vorig gesprek nagekomen ii. Hoe is het in de groep iii. Hoe is het thuis iv. Hoe ervaart de leerling het zelf v. Kunnen we / moeten we doorgaan en zo ja hoe? vi. Afrondend wordt nieuwe datum vastgesteld 2. Afspraken Op basis van voornoemde criteria zijn de volgende scenario s denkbaar: blijft in de huidige jaargroep en ontvangt verrijkings- en verdiepingsmateriaal i. in zeer beperkte mate omdat in feite op voorhand al is aangetoond dat daarmee niet tegemoet gekomen wordt aan prikkelende cognitieve uitdagingen blijft zitten in de huidige jaargroep en wordt op vakonderdelen qua leerstofplanning losgelaten i. start van een lesblok is afname van eindtoets van dat lesblok 1. indien >90% goed dan is sprake van beheersing en kan de volgende toets worden gemaakt 2. indien <90% beheersing dan voor die specifieke onderdelen opmaken van handelingsplan en de leerling voorzien van individuele instructie alsmede relevante oefening; daarna opnieuw toetsing en vaststellen dat >90% wordt beheerst 3. Indien alle leerstof van dat schooljaar is behandeld en met goed gevolg is getoetst, wordt gekozen voor aanvullende materialen dan wel vervangende 18

19 opdrachten. Er wordt niet gekozen voor aanbieden leerstof van daaropvolgend jaar ii. bij andere onderdelen blijft planning van de jaargroep gehandhaafd iii. Leerling gaat niet versneld door de basisschool gaat versneld door naar volgende jaargroep i. op basis van toetsresultaten wordt vastgesteld dat de leerlingen op meerdere vakgebieden de toetsen maakt en structureel >90% goed heeft en de stof derhalve zonder instructie beheerst ii. Deze vaststelling leidt tot versnelling van het jaarklassensysteem 1. leerling volgt eigen traject 2. leerling kan in de loop van het schooljaar de overstap naar een hogere jaarklas maken iii. Keuzes en toetsingen worden vastgelegd in een handelingsplan verlaat versneld de basisschool i. op grond van voornoemd scenario is het mogelijk, dat een leerling versneld de basisschool doorloopt en eerder naar het Voortgezet onderwijs zal gaan. ii. Indien leerling op jongere leeftijd naar VO gaat, zal in en na overleg met ouders een besluit genomen worden over: 1. wel of niet meedoen met afscheidsavond groep 8 2. wel of niet deelnemen aan schoolkamp groep 8 PROCEDURE OVERGANG NAAR Voortgezet Onderwijs Om op een zorgvuldige wijze de overstap te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs hanteren wij de volgende stappen: 1. afname eindtoets in groep 8 In september/oktober is er voor alle leerlingen de DREMPELtoets.april worden de leerlingen van groep 8 gedurende drie dagen getoetst met behulp van de CITO eindtoets. De score geeft een goede indicatie naar welke school voor Voortgezet Onderwijs de leerling kan gaan. Alle leerlingen doen ook mee met het zogeheten Drempelonderzoek. 2. traject keuze school VO In het voorjaar organiseren alle VO scholen informatiedagen en avonden. Ouders en leerlingen wordt dringend geadviseerd om hier zeker naar toe te gaan. 3. oudergesprekken Vanaf groep 5 worden de ouders via een uitdraai van de CITO toetsresultaten geïnformeerd. 4. adviesgesprekken groep 8 19

20 In november vinden de adviesgesprekken op school plaats. Tijdens dat gesprek krijgt u van de leerkracht te horen welke advies uw kind zal krijgen. In Den Haag is afgesproken, dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor het aannamebeleid van de scholen voor VO. Uitstroomgegevens eind groep 8 ( juni 2015) Categorie VO Aantal leerlingen Percentage Praktijkonderwijs 3 0 VMBO zonder(lwoo) % VMBO kader 4 15 VMBOTL 6 27 VMBO TL/HAVO 6 16 HAVO % HAVO/VWO 4 8 VWO 8 13 TOTAAL CITO 534 Procedure Leerlingenzorg op school Zodra een leerling op school binnenkomt, wordt een leerling dossier aangelegd. In dit dossier zitten zakelijke gegevens, zoals het inschrijfformulier, en ontwikkelingsgegevens. De toetsresultaten van bijvoorbeeld de CITO toetsen worden hierin bewaard. In het dossier komen ook gespreksverslagen en rapportages van extern deskundigen. Ons Privacy reglement is hierop van toepassing. De school hanteert de volgende stappen: observeren en signaleren twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsing regelmatig methode gebonden toetsing regelmatig observaties in de groepen 1 en 2 en bij de peuters KIJK twee keer per jaar observaties en registraties van de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van het programma KIJK analyseren de resultaten worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken de bespreking leidt tot vastgelegde handelingen en doelgerichte acties diagnosticeren bij mogelijke zorgleerlingen wordt vervolgonderzoek gerealiseerd ouders/verzorgers worden hier direct bij betrokken handelen aangepaste lesprogramma s kunnen nodig zijn ouders/verzorgers worden regelmatig (eens per zes weken) geïnformeerd over de stand van zaken extern hulp kan nodig zijn evalueren regelmatig wordt vastgesteld welke resultaten worden gehaald opbrengstgericht werken leidt tot het formuleren van meetbare doelen in en na overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of aanpassingen nodig zijn in en na overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of externe hulp nodig is iedere zes weken is overleg met ouders/verzorgers 20

21 IZC De school beschikt over een eigen IZC. Hierin hebben zitting de Intern Begeleider, de orthopedagoge/schoolbegeleider HCO, de schoolverpleegkundige, SMW en op afroep de leerplichtambtenaar. Zorgleerlingen worden (met instemming van de ouders/verzorgers) multidisciplinair besproken en acties worden uitgezet. De procedure is als volgt : > leerkracht signaleert problemen > leerkracht bespreekt met Intern Begeleider > Intern Begeleider bespreekt met ouders > ouders ondertekenen toestemmingsverklaring > leerling wordt ingebracht in IZC > acties en afspraken worden teruggekoppeld naar ouders Schoolbegeleidingsdienst Alle scholen in Den Haag worden door het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) bijgestaan in hun streven het onderwijs aan hun school zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook onze school maakt van deze diensten gebruik. Groep 1 en 2 Door goed naar kinderen te kijken (hen te observeren) komt een leerkracht nogal eens voor een probleem te staan, waar zij niet direct een oplossing voor heeft. Onze school maakt in deze gevallen gebruik van medewerkers van het HCO voor het raadplegen en het uitbesteden van onderzoek. Zo nodig wordt voor kinderen van groep 2 een zgn. schoolrijpheidsonderzoek aangevraagd. Groep 3 In groep 3 wordt er d.m.v. DGOhoever de kinderen in hun ontwikkeling zijn. De uitslag van dit onderzoek wordt ook met de ouders besproken. Groep 8 Veel scholen voor Voortgezet Onderwijs vragen om een uitslag van een toets, die bepaalt voor welke vorm van voortgezet onderwijs een kind geschikt is. Het HCO heeft ook zo'n toets. Om naast de CITO toets nog meer inzicht in de mogelijkheden/onmogelijkheden van kinderen te krijgen maken wij als school ook hiervan gebruik. De drempeltoets is er 1 van. De resultaten worden met de ouders besproken. Al deze onderzoeken zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk te weten te komen wat de beste manier is om kinderen te helpen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dossiers en rapportages Van uw kind wordt in de loop van de schoolperiode een dossier opgebouwd. We bewaren ze in een afgesloten ruimte of in een met wachtwoorden beveiligd computerprogramma. Teamleden kunnen gebruik maken van het dossier om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het onderwijs. Dit dossier is voor u als ouder altijd (na afspraak) in te zien. Het gaat immers om uw kind. Van de meeste gegevens heeft u zelf de originelen of heeft u kopieën gekregen. Beide ouders hebben (ook na een scheiding) recht op het inzien van het dossier of informatie over de ontwikkeling van hun kind, tenzij er een andere gerechtelijke uitspraak ligt. Een en ander is geregeld via het SCOH/SPCP Privacy reglement. Onderwijskundige rapporten. Als een leerling onze school verlaat (tijdens de schoolloopbaan of aan het einde van groep 8) vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in voor de vervolgschool. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan dan zo goed mogelijk plaatsvinden. De leerlingen 21

22 van groep 8 worden aan het einde van het schooljaar besproken door de leerkracht van de basisschool en de betrokkenen in het voortgezet onderwijs. Als uw kind onze school verlaat, volgt het onderwijskundig rapport. Er komt een moment dat uw kind onze school gaat verlaten. Normaal gesproken zal dat aan het eind van groep 8 zijn, maar ook een verhuizing of andere reden kan voor het einde van de een basisschoolperiode zorgen. Met name in de laatste gevallen is het verstandig om de directeur en de groepsleerkracht tijdig van het a.s. vertrek op de hoogte te stellen. De school kan dan de uitschrijving goed administratief verwerken en de groepsleerkracht kan in alle rust het onderwijskundig rapport opstellen. Dit onderwijskundig rapport wordt geschreven voor de nieuwe school van uw kind en verschaft informatie over de leerprestaties, -vorderingen en de door onze school gehanteerde methodes. De nieuwe school beschikt dan direct over de benodigde informatie en kan direct met uw kind aan de slag. Als ouder kunt u desgewenst een kopie van dit rapport ontvangen. Het origineel sturen wij naar de directie van de nieuwe school. Organisatie bij ziektes etc. Leerkrachten kunnen ziek zijn of compensatieverlof opnemen. In beide gevallen wordt gezorgd voor adequate vervanging. Op school hebben wij daarover de volgende afspraken: extern wordt gezocht naar vervanging (eventueel via een onderwijsuitzendbureau) intern worden groep overstijgende leerkrachten ingezet intern worden stagiaires ingezet een groep kan worden verdeeld over andere groepen een groep komt een dag niet naar school ouders krijgen ten minste 1 dag van tevoren te horen dat hun kind een dag thuis moet blijven Stagiaires Gedurende het schooljaar geven wij studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen op school om zodoende het vak van leerkracht te leren. Naast stagiaires van de PABO ontvangen wij ook SPW stagiaires die in opleiding zijn voor onderwijsassistent en ontvangen wij af en toe universitaire stagiaires. Alle stagiaires moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 6 maanden. Schooltijden Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Het is dan de bedoeling dat de kinderen rustig naar binnen gaan. De leerkrachten zijn dan in of bij hun lokaal om kinderen en ouders te woord te staan. Om uur gaat de tweede bel. Dan is het de bedoeling dat de lessen beginnen. In samenwerking met Bureau Leerplicht wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen wel op tijd op school zijn. Herhaaldelijk te laat komen kan leiden tot acties van de leerplichtambtenaar. De schooltijden zijn: 's ochtends 's middags groep 1 t/m groep 1,2,3 vrijdagmiddag = vrij Op woensdagen hebben de groepen 1 t/m 8 ALLEMAAL tot uur les. 22

23 Leerplicht en verlof De leerplicht is de verplichting die ouders/verzorgers hebben om er voor te zorgen, dat hun kind ingeschreven staat op een school en dat het kind deze school ook inderdaad bezoekt. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand waarin het kind vijf jaar wordt. Vanaf het vierde jaar mag een kind op de basisschool worden ingeschreven. Leerlingen kunnen extra verlof krijgen. Een vijfjarige leerling kan (in overleg met de directie) maximaal 10 uren extra verlof per week krijgen, als blijkt dat een hele schoolweek nog te vermoeiend is. Aan leerplichtigen kan door de directeur wegens gewichtige omstandigheden (bijv. overlijden van een familielid, huwelijk of jubileum) extra verlof worden verleend voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Het verlof moet schriftelijk en bijtijds worden aangevraagd. De directie zal ook schriftelijk reageren. Het is niet de bedoeling dat kinderen eerder op vakantie gaan en het is niet de bedoeling dat kinderen later terugkomen. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders/verzorgers kunnen ter verantwoording worden geroepen. Bovendien kan procesverbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar. Vakanties Zie actuele INFORMTIE OP ONZE WEBSITE N.B. Het is niet toegestaan zonder toestemming buiten de hierboven vermelde vakanties om op vakantie te gaan. Vrije (mid)dagen Er zijn een aantal vrije dagen voor de gehele school gepland, hierop hebben de leerkrachten bijv. studiedagen. In de jaarkalender staan alle vrije dagen en vakanties vermeld. Schoolverzuim Helaas hebben we het afgelopen schooljaar weer te maken gehad met een aantal gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim. De Leerplichtwet is daar erg duidelijk in. Kinderen moeten naar school en zijn verplicht aan alle activiteiten mee te doen. Dit geldt ook voor zwemmen en gymnastiek. Door met de schoolleiding te overleggen, voorkomt u vervelende situaties, want elk verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze is weer verplicht een procesverbaal op te maken; een flinke boete is dan het resultaat. Ziekmeldingen In geval van ziekte of andere bijzonderheden dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Dit kan telefonisch onder nummer: Ook kunt u een sturen naar DE GROEPSWEBSITE VAN UW KIND. 23

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden De school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De SCOH is

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg

Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg CBS De Vuurtoren Stevinstraat 65 E 2587 EB Den Haag Tel: 070-3540031 www.cbsdevuurtoren.nl 01. Inleiding blz. 3 02. Voorwoord SCOH 5 03. Visie op onderwijs 7 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer.

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer. DE OVERGANG NAAR GROEP 3 Ongeveer 90% van de kinderen die voor 1 januari zes jaar worden, hebben geen noemenswaardige problemen met de overgang van groep 2 naar groep 3. De 10% kinderen die wel twijfels

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie