Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Cbs De Vuurtoren"

Transcriptie

1 Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg.

2 Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren. Ouders die hun kind aan de zorg van het team van deze school toevertrouwen maken een goede keuze. Als bestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor onze scholen, de heer E.J.Ph. uit de Bos is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de Vuurtoren. De SCOH beheert 31 scholen voor basisonderwijs, 4 speciale scholen voor basisonderwijs, 1 praktijkschool en 2 expertisecentra. Deze scholen liggen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Daarnaast is ook de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen met ons verbonden. Deze stichting beheert 21 peuterspeelzalen, die allemaal dicht bij onze scholen liggen. (In het geval van de naam school is dat peuterspeelzaal De Matroosjes. De SCOH wordt voor de beleidsmatige ondersteuning bijgestaan door het stafbureau SCOH. Alle SCOH-scholen zijn bijzondere scholen. Dit betekent, dat het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel staat beschreven, de basis voor ons handelen is. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de Bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen, ze zijn bij hen betrokken. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren. De schoolgids vindt zijn oorsprong in de Kwaliteitswet. Deze wet verplicht de scholen de ouders te informeren over het onderwijs en alle activiteiten die zich op de scholen afspelen. Over het onderwijs en alle andere activiteiten op de scholen kunt u als ouder ook meepraten en beslissen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent SCOH een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die het niveau van de individuele school overstijgen. In deze schoolgids vindt u informatie over onze CBS De Vuurtoren. U leest erin waar het schoolteam voor staat en u krijgt een indruk van al de activiteiten die zich in en om de school afspelen. Als bestuur hebben wij vertrouwen in de directie en het schoolteam. Zij zijn de eersten bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren). Wij wensen uw kind(eren) op onze school een fijne tijd toe. Hoogachtend, G van Drielen, Voorzitter College van Bestuur Postadres Postbus 18546, 2502 EM Den Haag Bezoekadres Laan van Meerdervoort 70, 2517AN Den Haag Telefoon Internet 2

3 Inleiding Deze schoolgids voor het schooljaar is bedoeld voor ouders die kinderen bij ons op school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Waar in de gids gesproken wordt over ouders bedoelen wij de ouders en / of verzorgers van de leerlingen. In deze schoolgids vertellen wij wat u van ons mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten. Wij streven er naar u zo volledig mogelijk te informeren over de werkwijzen en doelen van de school. In deze schoolgids wordt verteld hoe het onderwijs in de Christelijke basisschool De Vuurtoren is geregeld. U vindt informatie over het aantal groepen, de groepsgrootte, de zorg voor de leerlingen, de registratie van de resultaten enz. Ook treft u informatie aan over een aantal praktische zaken zoals de schooltijden, de vakanties, schoolregels enz. Wij hopen dat veel vragen over de school en de schoolorganisatie door deze schoolgids kunnen worden beantwoord. Als ouder staat u voor de verantwoordelijke taak een school te kiezen waar uw kind zich veilig voelt, waar de nodige zorg wordt gegeven. Een school die er voor zorg draagt dat het onderwijs en de begeleiding aansluit bij uw opvattingen daarover. De Christelijke basisschool De Vuurtoren staat voor identiteit, veiligheid en kwaliteitszorg. Die drie sleutelwoorden zijn belangrijk, want 8 jaar lang is de basisschool een tweede huis voor uw kind. Ouders die in de toekomst hun kind op onze school willen plaatsen en die meer willen weten over De Vuurtoren nodigen wij graag uit voor een rondleiding. Kijkt u ook eens rustig rond op onze website ( ). Namens het team van De Vuurtoren E.J.Ph. uit de Bos 3

4 ONZE IDENTITEIT De religieuze identiteit De school werkt vanuit de beginselen van het protestant Christendom en ziet de Bijbel als richtsnoer voor ons dagelijks denken en doen. De manier waarop deze identiteit in de praktijk wordt gebracht, wordt beïnvloed door de samenstelling van de ouder- en leerling populatie. Onze school bestaat voor een belangrijk deel uit ouders en kinderen met een andere dan PC geloofsachtergrond en de resterende 20% wordt voor een belangrijk deel gevormd door ouders en kinderen zonder geloofsachtergrond. Iedereen is bij ons op school van harte welkom, waarbij het hebben van wederzijds respect voor elkanders overtuigingen zeer belangrijk is. Wij beschouwen onszelf dan ook als een school, waarin we met elkaar leven en van elkaar leren zonder hierin termen als beter of slechter, sterker of zwakker te gebruiken. Ieder kind, ieder mens mag en kan bij ons op school in gelijkwaardigheid leren, leven en werken. Op onze school ontmoeten wij elkaar in gelijkwaardigheid. Vanuit die gedachte kunnen wij ons ontmoetingsschool noemen. Leven en werken vanuit de Protestants Christelijke overtuiging. Respect voor alle geloven en opvattingen Samenzijn in gelijkwaardigheid Kiezen voor overeenkomsten en niet voor verschillen 4 Wij openen de dag met gebed, waarbij de bidhouding wordt vrijgelaten Religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes, worden bij medewerkers en stagiaires niet geaccepteerd Alle kinderen doen actief en VERPLICHT mee aan de kerst- en paasviering De pedagogische identiteit De school kiest voor het kind en wil van daaruit werken aan de ontwikkeling van het kind in een ononderbroken proces vanaf onze peutergroepen tot en met groep 8. Deze kindgerichte aanpak houdt in dat wij de leerstof afstemmen op het kind en niet het kind op de leerstof. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van wat het kind KAN en niet vanuit de vaststelling wat het kind (nog) niet kan. Wij kiezen dan ook in beginsel voor een driedeling in niveaus in de groepen: 15% uitval naar beneden 70% gemiddelde beheersing 5% uitval naar boven De school biedt de kinderen een veilige en geborgen leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op hun school. Op deze manier gaan kinderen met plezier naar school. Vanuit plezier ontstaat de wil om te leren en te ontwikkelen. De school ziet de ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Wij willen in gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid naar alle kinderen samen optrekken met de ouders. Dit allemaal vanuit het motto Het is uw kind dat bij ons op school zit. Leerling gerichte aanpak Met plezier naar school Ouders en school zijn samen verantwoordelijk en daarop onderling aanspreekbaar Waarden en normen zijn belangrijk op school en thuis

5 De didactische identiteit Ons uitgangspunt is uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen en daarbij willen we uitgaan van de drie basisbehoeften van een kind: relatie, competentie en autonomie. De wijze van lesgeven op onze school wordt beïnvloed door bovenstaande principes. Binnen het jaarklassensysteem hanteren wij passend onderwijs, hetgeen onder meer inhoudt dat de inrichting en organisatie van de lesstof wordt beïnvloed door de verschillen tussen kinderen. De door de school gebruikte lesmethodes sporen ook met deze principes en nieuwe methodes zullen ook worden gekozen op basis van deze principes. De leerkracht is de hele schooldag interactief met alle leerlingen bezig en zal zich in de dagelijkse praktijk laten leiden door de leerlingen in zijn of haar groep. Van groot belang is ook de vaststelling dat we het onderwijsleerproces zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten. Dit betekent dat we lesuitval zoveel als mogelijk voorkomen en dat iedere dag zo min mogelijk tijd verloren gaat door leswisselingen, te lange pauzes en andere afwijkingen van het dagprogramma. Wij zijn een school en in onze ogen DE school waarin wij als hoofddoel hebben de kinderen te laten leren. Dat betekent dat wij ons onderwijs zo inrichten, dat er veel aandacht is voor zelfstandig werken en voor samenwerken. Klassikaal onderwijs met alle ruimte voor de individuele leerling. Moderne methodes Veel aandacht voor zelfstandig werken Veel aandacht voor samen werken Gebruik maken van verschillende les- en leervormen, zoals Coöperatief Leren De maatschappelijke identiteit De school maakt onderdeel uit van de maatschappij waarin de school werkt en staat. Het is goed om vast te stellen dat onze eerste opdracht het lesgeven aan de kinderen is zodat de kinderen kunnen leren. Wij zijn als school tussen uur en uur verantwoordelijk voor het leerproces van alle kinderen tussen de 2 ½ en de 13 jaar. De mensen die op onze school werken, zijn voor dat werk toegerust. Wij zijn ons echter wel bewust van onze positie in de maatschappij en wij hebben dan ook dagelijks te maken met invloeden van buitenaf. Als school willen wij ons niet afsluiten daarvan en zien wij onszelf ook deel uitmaken van een breder geheel, waarin kinderen tussen half acht s morgens en zes uur s avonds kunnen worden opgevangen en begeleid. Voorschoolse Opvang (VSO), Tussenschoolse Opvang (TSO) en Naschoolse Opvang (NSO) zijn op school goed georganiseerd en komen tegemoet aan de wensen van kinderen en ouders. VSO en TSO worden door de school in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd; de NSO is in samenwerking met 2Samen. De school staat in principe open voor de gedachte deel uit te maken van een breder geheel, waarbij de deelnemende organisaties vanuit hun eigen competenties en verantwoordelijkheden handelen en daarin worden aangestuurd door een overkoepelende verantwoordelijkheid. Het is in dit verband ook goed vast te stellen, dat de school structureel contacten onderhoudt met externe instanties, zoals CJG Jeugdteam, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, de buurtvereniging en de wijkagent. Ook zijn er zij het wat meer incidenteel contact met de woningbouwcorporaties. Van belang is dat ieder kind zich thuis voelt op school en zich veilig en geborgen voelt. Ouderbetrokkenheid Samen school maken is van groot belang, want de kinderen op school zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders/verzorgers en schoolteam. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden, maar met beide het kind als centraal punt. Db-klassenouders en medezeggenschapsraad spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit de school zien wij ouders als partner van de school en als partners zijn we wederzijds aanspreekbaar op ons handelen en denken. In onze communicatie met de betrokken ouders zijn de volgende elementen van wezenlijk belang: eens per jaar verschijnt de nieuwe schoolgids op de website twee keer in de week is er spelinloop bij de peuter- en kleutergroepen eens per jaar vindt de algemene informatieavond plaats drie keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de rapportgesprekken stimuleren ouderbetrokkenheid middels de verteltas, openbare lessen en oudercursussen 5

6 Teamwerking Als Cbs De Vuurtorenteam willen wij samen staan voor Uw kind onze gemeenschappelijke zorg. Dit kunnen wij doen door via regelmatige reflectie, peiling en bevraging de eigen klas- en schoolwerking kritisch te evalueren en de kwaliteit ervan te bewaken, borgen en verbeteren (schoolzelfevaluatie en ontwikkeling). Met het oog op interne schoolontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen willen we de professionele ontwikkeling van elke leerkracht of medewerker aanmoedigen en, indien nodig, ondersteunen. Iedere leerkracht heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten en door gebruik te maken van elkanders sterke punten en oog te hebben voor elkanders hulpvragen willen we als schoolteam een kansrijk maar ook zorgzaam team zijn. Wij werken vanuit de ambitie samen iedere dag een beetje beter te worden. ONZE VISIE Ons onderwijs is gebaseerd op de basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen zijn de basis van ons onderwijs. De groei die kinderen op deze punten doormaken, is bepalend voor de wijze waarop zij zich straks kunnen manifesteren als zelfstandige, onafhankelijke volwassenen. We zien het als onze taak dat we de kinderen in hun groei naar deze zelfstandigheid ondersteunen en uitdagen, en even belangrijk vinden we het dat zij het vertrouwen krijgen dat nodig is om te kunnen ontdekken, te experimenteren, te leren en te ervaren. Wij hebben vertrouwen in het lerend vermogen van de kinderen, en onderkennen dat zij daarin moeten groeien en onze begeleiding daarbij nodig hebben. We stellen hoge eisen aan de kinderen, zonder daarbij te veeleisend te worden. We werken in belangrijke mate docent gestuurd, en ons handelen doet een beroep op het zelfstandig handelen van het kind en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Wij bieden de kinderen structuur, en creëren ruimte om binnen de structuur gedifferentieerd om te gaan met de verschillende leerbehoeftes van de kinderen. Elk kind is anders, leert anders en vraagt een eigen ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat, rijk aan uitdagingen en gebaseerd op waardering en respect. Fouten maken zien we als noodzakelijk en goed in de ontwikkeling van het kind. Wij zorgen er voor dat zij zich er door gesterkt voelen en het niet zien als falen, maar als een krachtig leerproces. Goed onderwijs stelt kinderen in staat om maximaal tot ontwikkeling te komen en zichzelf te realiseren. Dat vraagt naast vakmanschap m.b.t. klassenmanagement, instructie en interactie, het vermogen om los te laten. Het loslaten van kinderen wanneer het kan, en ook het loslaten van methoden, roosters, etc. wanneer nodig. De ontwikkeling van kinderen is een dynamisch proces. Hierbij moeten we de kinderen structuur bieden, maar mogen structuren niet gaan leiden tot beperkingen. Wij realiseren ons dat de ouders in deze groei naar zelfstandigheid een serieuze en belangrijke partner zijn, waarbij we elkanders expertise respecteren. Deze uitgangspunten hebben een directe relatie met de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven. Wij koppelen ze aan drie belangrijke uitgangspunten in ons pedagogisch didactisch handelen. Klassenmanagement, instructie en interactie. Ons pedagogisch didactisch handelen in relatie tot de basisbehoeften van het kind, laat zich als volgt kenmerken. Relatie Competentie Autonomie Interactie Leerlingen persoonlijk Leerlingen helpen Leerlingen ruimte geven, 6

7 Instructie Klassenorganisatie ontmoeten. Waardering, respect Een instructie geven die veilig is voor leerlingen en op maat de juiste uitdagingen stelt Ontmoetingstijd creëren met leerlingen. Tijd voor zelfstandig werken/leren maken. Tijd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele leerbehoeftes reflecteren. Leerlingen uitdagen tot leren Activerend leren centraal stellen in opdrachten. Effectief onderwijzen gericht op zelfstandigheid Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen leerlingen loslaten,initiatieven honoreren Leerlingen (mede) de taak en/of de vormgeving daarvan laten kiezen. Het vragende kind centraal stellen Met leerlingen plannen wat ze gaan doen, hoe ze het gaan doen Eigen planningen maken ONZE KERNWAARDEN In samenspraak met team, ouders en leerlingen van de school hebben wij 6 kernwaarden vastgesteld en gedefinieerd. Deze zes kernwaarden zijn vervolgens verduidelijkt door het te beschrijven in waarneembaar gedrag van alle direct betrokkenen. Onze zes kernwaarden zijn : 7 Positiviteit Draagt bij aan de emotionele groei van allen (waar het leuk is, wil je graag zijn) Elkaar complimenten geven Optimisme en enthousiasme Denken in kansen Uitgaan van het goede in de mens Respect Naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, het kan prettig zijn dat niet iedereen hetzelfde is! Laten merken dat je mensen in hun waarde(volheid) laat Openstaan voor elkaar; heb respect voor jezelf en je hebt respect voor anderen Oog hebben voor verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Respect voor alle geloven en opvattingen We spreken elkaar aan op afspraken Laat je zien door correcte kleding; geen petten of andere hoofdeksels, beleefdheid en vriendelijkheid Saamhorigheid Genieten dat je dingen samen kan en mag doen Rekening houden met anderen Denken vanuit WIJ Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne schoolsfeer Veiligheid Veiligheid in materialen en middelen

8 Emotionele veiligheid; jezelf mogen zijn Gemaakte afspraken zijn zichtbaar en toepasbaar Onderlinge contacten zijn vreedzaam Verantwoordelijkheid Aanspreekbaar zijn op eigen gedrag en handelen Zorgvuldig omgaan met materialen en middelen (van jezelf en van de ander) Je bent eigenaar van je eigen woorden, acties en daden Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt het werk lichter en is er meer tijd voor groei, inspiratie en ontwikkeling Vertrouwen Mensen het gevoel geven dat ze veilig bij je zijn Op iemand kunnen rekenen Loyaal zijn naar elkaar Jezelf aan afspraken houden Uitgaan van het goede in de mens ONS GEBOUW Sinds januari 2004 bewonen we ons nieuwe gebouw. Meer en meer besteden wij op school aandacht aan duurzaamheid en milieubewust gedrag. TOELATINGSBELEID Wanneer een kind 4 jaar is, mag het naar de eerste groep van de basisschool. Voordat de kinderen hun 4e verjaardag vieren, worden ze al op school uitgenodigd om te komen wennen ; dit zijn de zgn. wendagen. worden er gepland. In de maanden december en juni worden leerlingen niet ingepland om te starten. Wanneer oudere kinderen aangemeld worden, wordt in alle gevallen contact opgenomen met de school van herkomst en geïnformeerd naar de reden van vertrek. Met de scholen in de nabije omgeving zijn afspraken gemaakt om het shoppen van ouders tegen te gaan. Ook toetsen wij de kinderen om na te gaan of wij de zorg wel kunnen bieden, die een kind nodig heeft. Wanneer bij aanmelding blijkt dat kinderen geen Nederlands spreken, worden zij verwezen naar een zgn. neveninstroomgroep op een andere school. Op korte afstand van onze school zijn deze faciliteiten aanwezig. Deze afspraak is in overeenstemming met het beleid van de Gemeente Den Haag. Verder zijn er een aantal schoolregels waaraan iedereen, zonder uitzondering zich te houden heeft. In het bijzonder geldt, dat 4 jarigen volledig zindelijk zijn voordat zij kunnen beginnen met naar schoolgaan. Bij de aanmelding wordt altijd medegedeeld dat wij een Protestants Christelijke school zijn; we beginnen en eindigen de dag met een gebed en vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel. Alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan gymnastiek en zwemmen (inclusief douchen), maar ook met uitstapjes, schoolreisjes en schoolkampen en andere schoolactiviteiten. Ouders, die daar anders over denken, moeten voor een andere school kiezen. Verder: De volgende situaties zijn bij aanmelding mogelijk. Leerlingen jonger dan vier jaar Leerlingen, ouder dan vier jaar, die zich wegens verhuizing vestigen in het voedingsgebied van onze school Leerlingen, afkomstig van een andere school uit ons voedingsgebied 8

9 Leerlingen van een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) die teruggeplaatst kunnen worden in het reguliere basisonderwijs, waartoe cbs de Vuurtoren behoort Leerlingen ouder dan 4 jaar die nooit eerder op een reguliere basisschool hebben gezeten Wanneer een leerling aangemeld wordt, besluit de directie testgegevens van een leerling intern dan wel extern op te vragen c.q. de leerling zelf te testen. Op basis van deze resultaten en rekening houdend met de actuele groepssamenstelling kan besloten worden of deze leerling op onze school geplaatst kan worden. Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling wordt toegelaten. De beslissing wordt genomen door de directie. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Een evenwichtige balans in de groepsgrootte (wanneer het leerlingenaantal van de groep door de plaatsing een aanvaardbare grootte overstijgt, is er altijd overleg met de groepsleerkracht) Een evenwichtige balans tussen zorg- en niet-zorgleerlingen, waarbij de aspecten sociaal-emotionele gesteldheid, taal en cognitieve achterstanden de beoordelingscriteria vormen De realisatie van kwalitatief goed onderwijs, zoals beschreven in het schoolplan De groepsleerkracht kan zijn taak zo vervullen, dat optimale aandacht voor alle leerlingen gewaarborgd is De eventuele testgegevens van het kind Het eventueel aanwezige onderwijskundige rapport van een leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht Wanneer de leerling niet wordt toegelaten, krijgen de ouders/verzorgers hierover telefonisch bericht. Zorgprofiel SPPOH en zorgarrangementen Sinds 1 augustus 2014 maakt onze school uit van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. Binnen deze organisatie geeft de school uitvoering aan de wet Passend Onderwijs. In de wet Passend Onderwijs staat dat iedere school moet beschikken over een zorgprofiel. Voor onze school betekent dit het volgende: In staat de basisondersteuning te beiden aan de leerlingen Deskundig op terrein van Autistisch Spectrum Stoornissen Gebouw technische belemmeringen voor kinderen met een lichamelijke handicap (geen lift aanwezig) Goede zorgorganisatie en goed werkend IZC Kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben kunnen via de school in aanmerking komen voor een individueel zorgarrangement. Dit zorgarrangement neemt daarmee de plaats in van het vroegere LGF arrangement (Leerling Gebonden Financiering, ook wel genoemd het rugzakje). Omdat SPPOH een zeer grote organisatie heeft, is besloten dat er per wijk zal worden samengewerkt met alle scholen en met het centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Onze school behoort bij stadsdeel Scheveningen. Naast individuele arrangement bestaat ook de mogelijkheid via de school een groepsarrangement aan te vragen. 9 Dyslexie : onze aanpak Algemeen Dyslectische kinderen zijn niet gebaat bij een eenzijdig handelingsplan gericht op remediëren. Voor hen stellen we een plan van aanpak op, dit plan kent een invulling van alle belangrijke aspecten: Accepteren // Begrijpen // Compenseren // Dispenseren // Extra leerhulp

10 Accepteren: Accepteren houdt in het als een feit aannemen dat het kind problemen heeft als gevolg van de dyslexie en op de hoogte zijn van de consequenties. Een dyslectisch kind kan niet, in dezelfde tijd, hetzelfde niveau van lezen en spellen behalen als een niet-dyslecticus. Het kind zal altijd kleine foutjes blijven maken op het gebied van lezen en spellen en soms rekenen. Het lezen zal sneller verbeteren dan het spellen en waarschijnlijk ook op een hoger niveau komen. Het spellen is het grootste probleem, dit speelt bij allerlei taken een rol op school en in de thuissituatie. Het maken van fouten kan emotionele gevolgen hebben, deze kunnen weer van invloed zijn op de prestaties. Begrijpen Voor de dyslectici en hun omgeving is het van groot belang dat zij de problemen begrijpen. Het is belangrijk te overzien waar het kind problemen zal tegenkomen en vooraf te bedenken hoe hiermee om te gaan. Een goed inzicht in taakaspecten is hiervoor nodig. Compenseren Het verwerken van schriftelijke informatie is moeilijk voor dyslectische kinderen. Door hen te leren dat zij hun sterke eigenschappen kunnen gebruiken om te compenseren, kunnen zij de informatie wel verwerken. Dispenseren Sommige taakaspecten zijn bij dyslectische kinderen niet geautomatiseerd en vergen heel veel tijd. Ook kunnen zij de aandacht niet altijd goed verdelen over verschillende opdrachten. Door de hoeveelheid werk te verminderen, de tijd te verlengen, of een kind van sommige opdrachten vrij te stellen, of hulpmaterialen laten gebruiken kunnen wij de kinderen dispensatie bieden. Extra leerhulp In het plan kan ook extra leerhulp worden aangegeven, afhankelijk van de leerachterstand of hiaten in de kennis. De hulp moet niet alleen worden toegespitst op het verwerven van kennis, maar vooral op het toepassen van kennis. De didactische vaardigheden van DIM/Marzano De school wil zich profileren als DIM/ Marzano school en dat betekent, dat we hebben afgesproken, dat alle leerkrachten in alle groepen de didactische vaardigheden van DIM/Marzano toepassen. De volgende didactische vaardigheden worden door de leerkrachten gebruikt: Identificeren van overeenkomsten en verschillen Samenvatten en notities maken Inspanningen bevestigen en erkenning geven Huiswerk en oefening Non verbale representatie Coöperatief leren Doelen stellen en feedback geven Vragen stellen en hypotheses testen Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken Marzano heeft aangetoond, dat wanneer deze didactische vaardigheden consequent worden gehanteerd door de leerkrachten in alle groepen het onderwijsrendement met ten minste 20% verhoogd wordt. 10

11 Opbrengst Gericht Werken Ten behoeve van Opbrengst gericht Werken heeft de school een set met afspraken gemaakt, die gehanteerd worden in alle groepen en die tot doel hebben de gemiddelde vaardigheidsscores van de individuele leerling, de groep en de gehele school steeds op een hogere niveau te brengen. De volgende afspraken zijn gemaakt : 1. Ten behoeve van het leerlingvolgsysteem gebruikt de school de CITO-LOVS toetsen 2. De leerkracht neemt de toets op de JUISTE manier af: a. De leerkracht kent en gebruikt de handleiding van de toets b. De leerkracht wijkt niet af van de handleiding van de toets i. Indien in de handleiding van de toets niet wordt aangegeven, dat aanpassingen zijn toegestaan voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, dan zijn aanpassingen niet toegestaan c. De toets wordt op het aangewezen moment afgenomen i. Het juiste toetsmoment wordt bepaald door de Intern Begeleider d. De toets wordt bij alle leerlingen afgenomen i. Een leerling met een eigen programma wordt op dat niveau getoetst. Bijvoorbeeld: leerling zit in groep 7 maar werkt op niveau groep 7 tijdens afname E7 wordt bij deze leerling E6 afgenomen 3. De toetsresultaten worden op de correcte manier door de leerkracht ingebracht in ons leerlingvolgsysteem Cito LVS en Esis. 4. De leerkracht houdt bij of er tijdens de toetsafname sprake is geweest van afwijkende gebeurtenissen, die van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten van de groep 5. De januari toets wordt met de groepsleerkracht besproken in februari 6. De toetsresultaten worden bekeken door de Intern begeleiders en daarna besproken met de groepsleerkracht. Daarbij zijn de volgende gesprekselementen relevant: a. Is de toets op de juiste wijze afgenomen b. Is de toets bij alle leerlingen afgenomen c. Zijn er bijzonderheden te melden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de groep d. Wat is de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep e. Wat is de norm vaardigheidsscore voor de groep f. Welk leerrendement is in de afgelopen 5 maanden gehaald g. Wat is het nieuwe streefgetal h. Welke acties moeten worden ondernomen om op de norm te komen dan wel boven de norm te blijven c.q. het streefgetal te halen i. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en leiden tot een inspanningsverplichting voor de komende 5 maanden 7. Indien op afwijkende momenten een CITO toets wordt afgenomen (vanuit diagnostische waarde) dan wordt deze toets niet ingebracht in ons leerlingvolgsysteem anders dan bij de algemene opmerkingen. 11 Schorsing/verwijdering van een leerling Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directie c.q. de voorzitter College van Bestuur besluiten deze leerling te schorsen dan wel deze leerling van onze school te verwijderen. De beslissing tot schorsing wordt in een gesprek met ouders medegedeeld en schriftelijk bevestigd. Een schorsing duurt nooit langer dan een week. Tijdens deze schorsing wordt de leerling geacht thuis schoolwerk te maken en mag het zich niet in de buurt van de school ophouden. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de directie en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de voorzitter CvB van de SCOH medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken

12 ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Vervolgens beslist het bevoegd gezag (bestuur) binnen 4 weken over het bezwaar, maar zal wel de ouders eerst horen. 12 Ons onderwijs Zo'n eerste dag op zo'n nieuwe school is vaak heel erg spannend, zowel voor het kind als voor de ouders. De eerste uren is het nog een beetje wennen, maar die onwennigheid gaat snel over, want er zijn zoveel leuke dingen in de klas: een poppenhoek, een bouwhoek, een zand-/watertafel, een boekenhoek, ontwikkelingsmaterialen en een heleboel andere kinderen om mee te spelen. De kinderen leren met elkaar om te gaan, wat belangrijk is voor hun sociale ontwikkeling. Naast het spelen worden allerlei technieken aangeleerd, zoals plakken, knippen, scheuren, kleuren en verven. Op gezette tijden spelen de kinderen van groep 1/2 buiten of met speciaal gymnastiekmateriaal in onze gymzaal. Na de gymles wordt gemengd gedoucht. Wij doen dat om optimaal toezicht te houden op onze kinderen. Bovendien is het organisatorisch veel beter te regelen dan wanneer de kinderen gescheiden douchen. Alle kinderen v.d groepen 3 t/m 8 douchen; uitzondering : schriftelijk doktersadvies. In alle groepen wordt er thematisch gewerkt. In de groepen 1/2 werken de kinderen met hulp van de CITO methode Piramide over thema s zoals Kleur & Vorm, Tellen, de Herfst, Sinterklaas, Kerstmis etc. Hierbij leren de kinderen veel nieuwe woorden. Piramide is een programma voor alle kinderen maar in het bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om leerlingen met mogelijke taalachterstanden. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Een en ander wordt gerealiseerd middels diverse projecten. De kinderen werken 2 tot 3 weken aan een project en dit gebeurt in vier fasen: oriënteren demonstreren verbreden verdiepen Ook werken wij bij de kleuters met de methode Piramide, die vooral gericht is op mondelinge taal en ontluikende geletterdheid. Verder werken wij om de fijne motoriek te ontwikkelen met Pennenstreken. N.B. Het komt nogal eens voor dat 4-jarige kinderen thuis nog niet geleerd hebben om zich aan te kleden wanneer ze naar de wc geweest zijn, nog niet zelfstandig hun boterham kunnen opeten of hun jas aan kunnen doen. Het is heel belangrijk, dat de kinderen dit soort dingen wel kunnen wanneer ze op school komen. Hoe leren kinderen? Kinderen leren vooral van voorbeelden. Van wie krijgen zij voorbeelden: van hun ouders, van leerkrachten, van opa s en oma s, van oudere broertjes en zusjes, maar ook van de televisie. Het is dus heel belangrijk dat kinderen met al deze categorieën in aanraking komen. Als school hebben we gekozen voor het vormen van (combinatie) groepen. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre de vorming van combinatiegroepen nodig is. Bij de jongste kleuters wordt gebruik gemaakt van de CITO methode Piramide. Daarnaast is er veel tijd en ruimte voor de algemene ontwikkeling van kinderen op het gebied van spel, motoriek en sociaal gedrag. Bij de oudste kleuters wordt ook gebruik gemaakt van de CITO methode Piramide. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar de cognitieve ontwikkeling en wordt gezorgd voor een goede basis om naar groep 3 te gaan. Bij zowel de jongste als de oudste kleuters ligt het speerpunt bij de taal- en woordenschatontwikkeling. Het is van het allergrootste belang, dat alle kinderen de Nederlandse taal spreken VOORDAT ze bij ons op school komen.

13 Voor het bijhouden van de sociaal emotionele ontwikkelingen gebruiken wij in de groepen 1 en 2 het observatie instrument KIJK. In de Gemeente Den Haag is een samenwerkingsverband ontstaan tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen met als doel kinderen die dreigen een taalachterstand op te lopen snel en goed in kaart te brengen en op de juiste manier hulp te bieden. In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is hiervoor een uitwisselingsplatform (UP) ingericht. Ook onze school doet hieraan mee. Wij doen dat omdat we hiermee alle kinderen nog beter kunnen helpen bij hun taalontwikkeling. De leerkrachten houden een zgn. vorderingenlijst bij en de kinderen worden op gezette tijden getoetst. Met het toetsen wordt onderzocht of het kind zich in positieve zin ontwikkelt en op welke terreinen een kind extra hulp nodig heeft. Indien uit de toetsen blijkt, dat de leerling achterblijft ten opzichte van de groep wordt besloten VVE tutoring ( indien we extra personeel hebben) in te zetten. Tutoring is de individuele hulp in een groep aan kinderen die extra steun nodig hebben. Nadat er in de groepen 1/2 al gezorgd is voor een stevige ondergrond, beginnen de kinderen in groep 3 met het leren lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurt met veel plezier. De kinderen gaan steeds meer letters en woorden herkennen en lezen; binnen enkele maanden zijn ze al in staat om eenvoudige boekjes te lezen. U zult verbaasd zijn hoe snel het leesproces zal gaan. Het leren lezen en rekenen gebeurt voor een groot gedeelte spelenderwijs. Op een leuke en gezellige wijze zijn de kinderen bezig met lees- en rekenspelletjes, naast de lessen waarbij ze zeer geconcentreerd moeten zijn. Na de Kerstvakantie doen alle kinderen van groep 3 aan een toets mee. De uitslag van de toets wordt door de leerkracht met u besproken. In groep 5 t/m 8 wordt naast rekenen, taal, lezen en schrijven veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken zoals: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Tijdens deze uren wordt regelmatig gebruik gemaakt van diverse multimedia materialen. De kinderen moeten na verloop van tijd in staat zijn om met behulp van de materialen uit het documentatiecentrum, zelfstandig werkstukjes te maken of een spreekbeurt te houden. De school beschikt over een uitgebreid computernetwerk met in alle lokalen een digitaal schoolbord. Huiswerk: In de groepen 6, 7 en 8 (en groepen 4 en 5 af en toe) is het de gewoonte regelmatig huiswerk aan de kinderen mee te geven. Op deze manier werken de kinderen thuis aan opdrachten, die op school niet helemaal af waren of nog eens goed geleerd moeten worden. Tevens wennen de kinderen aan het idee dat in het Voortgezet Onderwijs ook huiswerk gemaakt moet worden. Boekbesprekingen, spreekbeurten en het maken van werkstukken zijn ook vormen van huiswerk waar we veel aandacht op school aan besteden. De leerkracht zorgt voor een verantwoorde opbouw van het werk en vertelt natuurlijk aan de kinderen hoe zij het werk moeten maken. De kinderen maken en leren het huiswerk zelf en zorgen ervoor dat het materiaal weer in een tas op school komt. In groep 8 is een agenda en rekenmachine verplicht. Wij adviseren een goedkope agenda aan te schaffen. Dure agenda s staan vol met reclame en onnodige foto s. Om het maken en leren van huiswerk te doen slagen is medewerking van thuis natuurlijk noodzakelijk. Een positieve benadering en een rustige plek om het huiswerk te maken zijn daarbij onontbeerlijk. De kinderen van groep 1 t/m 8 worden van tijd tot tijd aan toetsen en testen onderworpen. De volgende toetsen worden bij ons op school afgenomen: Groep 1 en 2 : Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters 13

14 Groep 3 t/m 8 DMT Groep 8 : CITO-DMT, Woordenschat, Begrijpend lezen(4-8), Spelling, Rekenen, AVI (bij uitval), : Drempel onderzoek (extra) de CITO eindtoets Onze school neemt deel aan de landelijke CITO-eindtoets en scoort goed ten opzichte van vergelijkbare scholen! De score is de afgelopen jaren stabiel op 534,2. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden deze toetsen zorgvuldig bewaard in ons LVS (Leerling Volg Systeem). De registratie gebeurt voornamelijk digitaal. Voor leerkrachten is het van groot belang te weten wat een kind wel of juist nog niet beheerst. Ons onderwijs is er op gericht elk kind die aandacht te geven, die het nodig heeft. Op een zeer aantrekkelijke manier worden o.a. spelling, de tafels en de topografie geoefend. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat op school ook de nodige aandacht aan de creatieve vakken besteed wordt. Naast tekenen en handvaardigheid wordt aandacht besteed aan muzikale vorming en bewegingsonderwijs. De school besteedt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (Goed Gedaan) van alle kinderen. Ten behoeve van een goede registratie van de ontwikkelingen maken wij gebruik van het programma (groepen 1 & 2) KIJK.. PRIVACY Sinds januari 2013 beschikt iedere school en peuterspeelzaal binnen de SCOH/SPCP over een privacy protocol. Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Het volledige protocol is op school en peuterspeelzaal ter inzage. Op school en psz wordt veel vastgelegd als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. De school/psz heeft daarin ook wettelijke verplichtingen. In het privacyprotocol vindt u belangrijke informatie over : Wat wordt bewaard Wie bewaart het Hoe lang wordt het bewaard Wie heeft toegang tot dit alles Aan wie mogen welke gegevens verstrekt worden Schrijft u uw kind in bij ons op school of peuterspeelzaal dan kunt u direct een exemplaar van het privacyprotocol inzien. Wist u dat.. => alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard? => dat ons Leerling Volg Systeem (LVS) en ons Leerling Administratie Systeem (LAS) gevuld zijn met gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens => dat u als ouder altijd inzagerecht hebt in het dossier van uw kind => dat u daarvoor alleen maar een afspraak met de directeur of de peuterleidster hoeft te maken => dat u het recht heeft feitelijk onjuiste persoonsgegevens te laten veranderen => dat het toegangsbeheer nauwkeurig en zorgvuldig is vastgelegd Wat leren de kinderen op school? 14

15 Kerndoelen: Onze school valt onder de wet op het Primair Onderwijs. In deze wet staat in artikel 8 dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. Dit betekent dat het onderwijs zich moet richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de kinderen, op het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Deze brede vorming wordt uitgedrukt in twee groepen kerndoelen en referentieniveaus: 1. Kerndoelen, die te maken hebben met de leergebieden: Nederlandse taal, Engelse taal Rekenen en wiskunde Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, de samenleving, de techniek, milieu, de natuur en gezond en redzaam gedrag) Lichamelijke opvoeding Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid), muziek, spel, bevordering van het taalgebruik en beweging 2. Kerndoelen, die de leergebieden overstijgen (deze hebben betrekking op alle leergebieden) Deze kerndoelen zijn gegroepeerd rond de thema s: Zelfbeeld Werkhouding Sociaal gedrag Planmatig werken Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën Nieuwe media, zoals gebruik van ICT De kerndoelen vinden we terug in de op school gebruikte methoden. Deze methoden staan vermeld in het schoolplan. Bij de keuze van de methoden zijn we o.a. uitgegaan van een geordende aanbieding, een duidelijke structurering van de leerstof, de ontwikkeling van het zelfontdekkend en probleemoplossend vermogen, de visuele ondersteuning, het aanbod van herhaling- en oefenstof en de differentiatie in verwerking. Verdeling van de leerstof. De leerstof is in blokken verdeeld, beginnend bij de aanvangsgroep en eindigend bij de hoogste groep. De leerstof wordt in niveaus of individueel aangeboden, in de eigen groep. In de kleutergroep wordt gewerkt aan de leervoorwaarden. In groep 3 wordt gestart met aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. Aangepast aan hun niveau werken de leerlingen zo ver mogelijk de leerstof door. Ieder leerling is uniek en verschillend. Iedere leerling is uniek en verschillend in zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen achtergrond, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen ontwikkelingsniveau. Als de leerling op school komt, wordt aan de hand van informatie van de ouder(s)/verzorger(s) en dossierinformatie de geschiedenis, achtergrond, mogelijkheden, het niveau en de voortgang in ontwikkeling in kaart gebracht. Voor wat betreft de leervakken wordt voor iedere leerling vastgesteld op welk niveau hij zit, op welke wijze hij het beste kan leren en op welke wijze het kind geholpen moet worden bij eventuele leerproblemen. Op grond van het onderzoek wordt daarna, indien nodig, een behandelingsprogramma geschreven voor behandeling in de groep door de groepsleerkracht of buiten de groep door de remedial teacher ( bij een eigen leerlijn) Voor wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bekeken welke omgeving en aanpak het beste past bij de leerling. Bovengenoemde informatie over de leerling wordt schriftelijk vastgelegd. In de loop van het jaar wordt iedere leerling minimaal drie keer besproken. Dan wordt o.a. bekeken hoe de sociaalemotionele en didactische ontwikkeling verloopt. Leren en differentiatie. 15

16 Aangezien iedere leerling uniek en verschillend is, is differentiatie van wezenlijk belang voor goed onderwijs. Een aantal keren per jaar worden methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Op grond van de vorderingen bij het toetsmoment wordt op de leerlingbespreking bepaald, of nader onderzoek noodzakelijk is. Differentiatie bij technisch lezen: Niveaugroepen: In groepjes trainen de leerlingen het technisch lezen. Daarnaast kunnen de leerlingen in groepjes op hun eigen niveau werken in een speciaal programma, dat op basis van onderzoek door de leerkracht is opgesteld. Ook werkt een aantal kinderen met computerleesprogramma's. Binnen de methode leeslijn zijn diverse differentiatiemogelijkheden. Tutorlezen binnen diverse groepen onderling. Leerlingen kunnen binnen of buiten de groep, individueel of in een groepje, gedurende een bepaalde tijd een speciaal leesprogramma aangeboden krijgen. Differentiatie bij rekenen: Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van methodeafhankelijke toetsen bekeken in welk rekenniveau de leerlingen het volgend schooljaar verder gaan. Aan het begin van het schooljaar worden alle nieuwe leerlingen getoetst. De toetsing geeft o.a. een beeld van het beheersingsniveau, het rekeninzicht, het rekentempo en de rekenproblemen. Aan de hand van de resultaten en toetsen wordt de leerling in een niveau geplaatst. Individuele of groepsgewijze rekenhulp door leerkracht. Leerlingen kunnen binnen of buiten de groep, individueel of in een klein groepje, gedurende een bepaalde tijd een speciaal rekenprogramma aangeboden krijgen. Differentiatie bij andere leerstofgebieden. Bij andere leerstofgebieden wordt voortdurend afgestemd op de mogelijkheden van de leerling, bijv. bij een leerling met een zwak auditief geheugen moet de informatie kort en concreet zijn. Er moet voortdurend gecontroleerd worden of informatie opgenomen is. Er moet veel herhaling en training ingebouwd worden. De groepsleerkracht en de zorg voor de leerling. In de zorg rond de leerling is de groepsleerkracht de centrale figuur. Vanuit een goede, positief stimulerende relatie met het kind draagt de groepsleerkracht zorg voor de uitvoering van het handelingsplan. Hij/zij informeert de ouders over het handelingsplan en de ontwikkeling van de leerling. Als u als ouder zaken over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider daarover spreken. De coördinatie van de zorg is in handen van onze Intern Begeleider Mw. A. v.vd. Geest-Toet. Leerlingbegeleiding en extra ondersteuning. Voordat een kind geplaatst wordt, zorgen de directie en de interne begeleider ervoor dat de leerkracht, bij wie het kind komt, over voldoende informatie beschikt om met het kind goed te kunnen starten. De leerkracht bestudeert ook, indien van toepassing, vooraf het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Om ervoor te zorgen dat ieder kind die zorg krijgt, die het nodig heeft, vinden er structureel leerlingbesprekingen plaats. De interne begeleider bespreekt dan met de leerkracht en eventuele andere teamleden, die het kind begeleiden, hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en welke vervolgafspraken ten aanzien van de begeleiding gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd. De interne begeleider is verantwoordelijk voor de goede coördinatie en afstemming van de hulp. Extra ondersteuning. Zowel bij plaatsing als tijdens de begeleiding van uw kind op onze school kan blijken dat er extra ondersteuning gewenst is voor uw kind. Dit wordt dan uiteraard met u besproken, zowel voordat de begeleiding start als tijdens de begeleiding. Binnen onze school kennen we de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden: 16

17 . Maatschappelijk werk: Onze school heeft deskundigheid op het gebied van maatschappelijk werk in de persoon van de School Maatschappelijk Werkster. V. van Heiningen is iedere maandagmiddag op school aanwezig. Ook onderhouden wij nauwe banden met het reguliere maatschappelijk werk via de Jeugdhulpverlening of het Opvoedsteunpunt. Uitgangspunt bij deze begeleiding is dat ouders het zelf moeten willen. Aanleiding tot de begeleiding kan een hulpvraag van de ouders of van de school zijn. Naast de ondersteuning in de thuissituatie van het kind kunnen er, afhankelijk van de belangstelling, op school koffieochtenden en oudergespreksgroepen georganiseerd worden. Externe ondersteuning: Als wij denken aan een vorm van ondersteuning buiten de school (bijv. fysiotherapie of speltherapie), dan wordt dit in een adviesgesprek met de ouders besproken. De mogelijkheid bestaat dat uw kind fysiotherapie krijgt. Dit gebeurt door een fysiotherapeut, die niet aan de school is verbonden. Als uw kind in aanmerking komt voor fysiotherapie, wordt er eerst met u hierover contact opgenomen. De verwijzing verloopt via de jeugdarts van de GGD: u krijgt een verwijzingsbrief, die u vervolgens mee moet nemen naar uw huisarts. Dit is nodig voor uw verzekering. De fysiotherapie wordt niet betaald door de school, maar - gedeeltelijk - via uw particuliere verzekering. Als er externe ondersteuning plaatsvindt, dan is er vanuit school met de ouders en de hulpverlener contact om te zorgen voor een goede afstemming. DOUBLEREN en VERSNELLEN! 1. Algemene uitgangspunten inzake doubleren: In principe behoort doubleren nog steeds tot de mogelijkheden van de school. Wel is het van belang de volgende zaken goed in de gaten te houden: Van wezenlijk belang voor de beslissing is het welbevinden van de leerling Grootste zorg en belemmering is de taalontwikkeling van de leerlingen Wel of niet doubleren moet naadloos passen in de onderwijskundige visie van de school waar het gaat om omgaan met verschillen en passend onderwijs Voorts is belangrijk vast te stellen dat een doublure nooit leidt tot opnieuw meer van hetzelfde Ook is het van belang vanaf de eerste dag een goed volg- en registratiesysteem te hanteren in de vorm van de CITO en de CITO LVS toetsen Iedere beslissing is een beslissing op zichzelf en kan van kind tot kind verschillen Doubleren in groep 1 heeft niet de voorkeur. Kinderen stromen in principe door naar groep 2 Doubleren in groep 2 kan tot de mogelijkheden behoren. Kernelementen voor de beslissing zijn: i. Welbevinden van de leerling ii. Cognitieve ontwikkeling en cognitieve mogelijkheden van de leerling iii. Sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling Doubleren in groep 3 kan tot de mogelijkheden behoren Doubleren in groep 4 kan tot de mogelijkheden behoren In uitzonderlijke gevallen kan doubleren in vanaf groep 3 tot en met 7 tot de mogelijkheden behoren Vanaf groep 5 gaan leerlingen door met het programma naar de volgende groepen. Daarbij is wel van belang vast te stellen dat aan een overgangsbeslissing gekoppeld zijn mogelijke aparte leerlijnen voor die leerling. Met name bij die leerlingen zijn we niet leerstof gericht bezig maar laten wij ons leiden door de competenties van die leerling Leerkrachten hanteren uitstroomprofiel vanaf groep 5 in hun gesprekken met de ouders/verzorgers 17

18 2. Procedures Vroegtijdige signalering vraagt vroegtijdige informatie naar de ouders. De basisgedachte daarin zal altijd zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind ( het is uw kind dat bij ons op school zit). De zorgen risicoleerlingen worden regelmatig besproken met de groepsleerkracht, de ouders en eventueel de Intern Begeleider. Beslissingen inzake doubleren worden genomen tenminste 6 weken voor einde van het schooljaar. Uitzondering daarop is het schooljaar waarin de leerlingen al eind juni vakantie krijgen. Dan valt de beslissing eind mei, begin juni Als basis voor de beslissing wordt gehanteerd: het beeld van de leerkracht de resultaten van de juni CITO toetsen en observaties het beeld van de Intern Begeleider De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de directie van de school, gevoed door voornoemde elementen. De beslissing zal worden gecommuniceerd naar de ouders door de Intern Begeleider en de groepsleerkracht in de vorm van een school(directie)besluit. En een mondelinge toelichting daarop. Ouders conformeren zich aan het besluit van de school. Indien er sprake is van onenigheid met de ouders zal de ouders worden geadviseerd een andere school te kiezen daar deze school niet de verantwoordelijkheid voor de groei en het welbevinden van de leerling kan dragen. 1. Uitgangspunten inzake versnelling Zorgleerlingen die voldoen aan de term uitval naar boven voldoen aan de volgende criteria: Cognitie is de sleutel Sociaal emotionele ontwikkeling wordt meegenomen in de afweging maar zal niet de doorslaggevende factor zijn er is sprake van bewezen hoogintelligentie er is sprake van bewezen hoogbegaafdheid er is sprake van bewezen structureel en consequent scoren van hoogste CITO A resultaten op alle terreinen Al datgene wat de school doet met deze leerlingen is vooraf gecommuniceerd met de ouders en geschiedt in en na overleg. Het prerogatief voor de keuzes ligt bij de school Iedere zes weken is er tussen de ouders, de groepsleerkracht en de Intern begeleider een rapportagegesprek, waarin aan de orde komen: i. Hoe zijn de afspraken van het vorig gesprek nagekomen ii. Hoe is het in de groep iii. Hoe is het thuis iv. Hoe ervaart de leerling het zelf v. Kunnen we / moeten we doorgaan en zo ja hoe? vi. Afrondend wordt nieuwe datum vastgesteld 2. Afspraken Op basis van voornoemde criteria zijn de volgende scenario s denkbaar: blijft in de huidige jaargroep en ontvangt verrijkings- en verdiepingsmateriaal i. in zeer beperkte mate omdat in feite op voorhand al is aangetoond dat daarmee niet tegemoet gekomen wordt aan prikkelende cognitieve uitdagingen blijft zitten in de huidige jaargroep en wordt op vakonderdelen qua leerstofplanning losgelaten i. start van een lesblok is afname van eindtoets van dat lesblok 1. indien >90% goed dan is sprake van beheersing en kan de volgende toets worden gemaakt 2. indien <90% beheersing dan voor die specifieke onderdelen opmaken van handelingsplan en de leerling voorzien van individuele instructie alsmede relevante oefening; daarna opnieuw toetsing en vaststellen dat >90% wordt beheerst 3. Indien alle leerstof van dat schooljaar is behandeld en met goed gevolg is getoetst, wordt gekozen voor aanvullende materialen dan wel vervangende 18

19 opdrachten. Er wordt niet gekozen voor aanbieden leerstof van daaropvolgend jaar ii. bij andere onderdelen blijft planning van de jaargroep gehandhaafd iii. Leerling gaat niet versneld door de basisschool gaat versneld door naar volgende jaargroep i. op basis van toetsresultaten wordt vastgesteld dat de leerlingen op meerdere vakgebieden de toetsen maakt en structureel >90% goed heeft en de stof derhalve zonder instructie beheerst ii. Deze vaststelling leidt tot versnelling van het jaarklassensysteem 1. leerling volgt eigen traject 2. leerling kan in de loop van het schooljaar de overstap naar een hogere jaarklas maken iii. Keuzes en toetsingen worden vastgelegd in een handelingsplan verlaat versneld de basisschool i. op grond van voornoemd scenario is het mogelijk, dat een leerling versneld de basisschool doorloopt en eerder naar het Voortgezet onderwijs zal gaan. ii. Indien leerling op jongere leeftijd naar VO gaat, zal in en na overleg met ouders een besluit genomen worden over: 1. wel of niet meedoen met afscheidsavond groep 8 2. wel of niet deelnemen aan schoolkamp groep 8 PROCEDURE OVERGANG NAAR Voortgezet Onderwijs Om op een zorgvuldige wijze de overstap te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs hanteren wij de volgende stappen: 1. afname eindtoets in groep 8 In september/oktober is er voor alle leerlingen de DREMPELtoets.april worden de leerlingen van groep 8 gedurende drie dagen getoetst met behulp van de CITO eindtoets. De score geeft een goede indicatie naar welke school voor Voortgezet Onderwijs de leerling kan gaan. Alle leerlingen doen ook mee met het zogeheten Drempelonderzoek. 2. traject keuze school VO In het voorjaar organiseren alle VO scholen informatiedagen en avonden. Ouders en leerlingen wordt dringend geadviseerd om hier zeker naar toe te gaan. 3. oudergesprekken Vanaf groep 5 worden de ouders via een uitdraai van de CITO toetsresultaten geïnformeerd. 4. adviesgesprekken groep 8 19

20 In november vinden de adviesgesprekken op school plaats. Tijdens dat gesprek krijgt u van de leerkracht te horen welke advies uw kind zal krijgen. In Den Haag is afgesproken, dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor het aannamebeleid van de scholen voor VO. Uitstroomgegevens eind groep 8 ( juni 2015) Categorie VO Aantal leerlingen Percentage Praktijkonderwijs 3 0 VMBO zonder(lwoo) % VMBO kader 4 15 VMBOTL 6 27 VMBO TL/HAVO 6 16 HAVO % HAVO/VWO 4 8 VWO 8 13 TOTAAL CITO 534 Procedure Leerlingenzorg op school Zodra een leerling op school binnenkomt, wordt een leerling dossier aangelegd. In dit dossier zitten zakelijke gegevens, zoals het inschrijfformulier, en ontwikkelingsgegevens. De toetsresultaten van bijvoorbeeld de CITO toetsen worden hierin bewaard. In het dossier komen ook gespreksverslagen en rapportages van extern deskundigen. Ons Privacy reglement is hierop van toepassing. De school hanteert de volgende stappen: observeren en signaleren twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsing regelmatig methode gebonden toetsing regelmatig observaties in de groepen 1 en 2 en bij de peuters KIJK twee keer per jaar observaties en registraties van de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van het programma KIJK analyseren de resultaten worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken de bespreking leidt tot vastgelegde handelingen en doelgerichte acties diagnosticeren bij mogelijke zorgleerlingen wordt vervolgonderzoek gerealiseerd ouders/verzorgers worden hier direct bij betrokken handelen aangepaste lesprogramma s kunnen nodig zijn ouders/verzorgers worden regelmatig (eens per zes weken) geïnformeerd over de stand van zaken extern hulp kan nodig zijn evalueren regelmatig wordt vastgesteld welke resultaten worden gehaald opbrengstgericht werken leidt tot het formuleren van meetbare doelen in en na overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of aanpassingen nodig zijn in en na overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of externe hulp nodig is iedere zes weken is overleg met ouders/verzorgers 20

21 IZC De school beschikt over een eigen IZC. Hierin hebben zitting de Intern Begeleider, de orthopedagoge/schoolbegeleider HCO, de schoolverpleegkundige, SMW en op afroep de leerplichtambtenaar. Zorgleerlingen worden (met instemming van de ouders/verzorgers) multidisciplinair besproken en acties worden uitgezet. De procedure is als volgt : > leerkracht signaleert problemen > leerkracht bespreekt met Intern Begeleider > Intern Begeleider bespreekt met ouders > ouders ondertekenen toestemmingsverklaring > leerling wordt ingebracht in IZC > acties en afspraken worden teruggekoppeld naar ouders Schoolbegeleidingsdienst Alle scholen in Den Haag worden door het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) bijgestaan in hun streven het onderwijs aan hun school zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook onze school maakt van deze diensten gebruik. Groep 1 en 2 Door goed naar kinderen te kijken (hen te observeren) komt een leerkracht nogal eens voor een probleem te staan, waar zij niet direct een oplossing voor heeft. Onze school maakt in deze gevallen gebruik van medewerkers van het HCO voor het raadplegen en het uitbesteden van onderzoek. Zo nodig wordt voor kinderen van groep 2 een zgn. schoolrijpheidsonderzoek aangevraagd. Groep 3 In groep 3 wordt er d.m.v. DGOhoever de kinderen in hun ontwikkeling zijn. De uitslag van dit onderzoek wordt ook met de ouders besproken. Groep 8 Veel scholen voor Voortgezet Onderwijs vragen om een uitslag van een toets, die bepaalt voor welke vorm van voortgezet onderwijs een kind geschikt is. Het HCO heeft ook zo'n toets. Om naast de CITO toets nog meer inzicht in de mogelijkheden/onmogelijkheden van kinderen te krijgen maken wij als school ook hiervan gebruik. De drempeltoets is er 1 van. De resultaten worden met de ouders besproken. Al deze onderzoeken zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk te weten te komen wat de beste manier is om kinderen te helpen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dossiers en rapportages Van uw kind wordt in de loop van de schoolperiode een dossier opgebouwd. We bewaren ze in een afgesloten ruimte of in een met wachtwoorden beveiligd computerprogramma. Teamleden kunnen gebruik maken van het dossier om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het onderwijs. Dit dossier is voor u als ouder altijd (na afspraak) in te zien. Het gaat immers om uw kind. Van de meeste gegevens heeft u zelf de originelen of heeft u kopieën gekregen. Beide ouders hebben (ook na een scheiding) recht op het inzien van het dossier of informatie over de ontwikkeling van hun kind, tenzij er een andere gerechtelijke uitspraak ligt. Een en ander is geregeld via het SCOH/SPCP Privacy reglement. Onderwijskundige rapporten. Als een leerling onze school verlaat (tijdens de schoolloopbaan of aan het einde van groep 8) vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in voor de vervolgschool. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan dan zo goed mogelijk plaatsvinden. De leerlingen 21

22 van groep 8 worden aan het einde van het schooljaar besproken door de leerkracht van de basisschool en de betrokkenen in het voortgezet onderwijs. Als uw kind onze school verlaat, volgt het onderwijskundig rapport. Er komt een moment dat uw kind onze school gaat verlaten. Normaal gesproken zal dat aan het eind van groep 8 zijn, maar ook een verhuizing of andere reden kan voor het einde van de een basisschoolperiode zorgen. Met name in de laatste gevallen is het verstandig om de directeur en de groepsleerkracht tijdig van het a.s. vertrek op de hoogte te stellen. De school kan dan de uitschrijving goed administratief verwerken en de groepsleerkracht kan in alle rust het onderwijskundig rapport opstellen. Dit onderwijskundig rapport wordt geschreven voor de nieuwe school van uw kind en verschaft informatie over de leerprestaties, -vorderingen en de door onze school gehanteerde methodes. De nieuwe school beschikt dan direct over de benodigde informatie en kan direct met uw kind aan de slag. Als ouder kunt u desgewenst een kopie van dit rapport ontvangen. Het origineel sturen wij naar de directie van de nieuwe school. Organisatie bij ziektes etc. Leerkrachten kunnen ziek zijn of compensatieverlof opnemen. In beide gevallen wordt gezorgd voor adequate vervanging. Op school hebben wij daarover de volgende afspraken: extern wordt gezocht naar vervanging (eventueel via een onderwijsuitzendbureau) intern worden groep overstijgende leerkrachten ingezet intern worden stagiaires ingezet een groep kan worden verdeeld over andere groepen een groep komt een dag niet naar school ouders krijgen ten minste 1 dag van tevoren te horen dat hun kind een dag thuis moet blijven Stagiaires Gedurende het schooljaar geven wij studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen op school om zodoende het vak van leerkracht te leren. Naast stagiaires van de PABO ontvangen wij ook SPW stagiaires die in opleiding zijn voor onderwijsassistent en ontvangen wij af en toe universitaire stagiaires. Alle stagiaires moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 6 maanden. Schooltijden Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Het is dan de bedoeling dat de kinderen rustig naar binnen gaan. De leerkrachten zijn dan in of bij hun lokaal om kinderen en ouders te woord te staan. Om uur gaat de tweede bel. Dan is het de bedoeling dat de lessen beginnen. In samenwerking met Bureau Leerplicht wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen wel op tijd op school zijn. Herhaaldelijk te laat komen kan leiden tot acties van de leerplichtambtenaar. De schooltijden zijn: 's ochtends 's middags groep 1 t/m groep 1,2,3 vrijdagmiddag = vrij Op woensdagen hebben de groepen 1 t/m 8 ALLEMAAL tot uur les. 22

23 Leerplicht en verlof De leerplicht is de verplichting die ouders/verzorgers hebben om er voor te zorgen, dat hun kind ingeschreven staat op een school en dat het kind deze school ook inderdaad bezoekt. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand waarin het kind vijf jaar wordt. Vanaf het vierde jaar mag een kind op de basisschool worden ingeschreven. Leerlingen kunnen extra verlof krijgen. Een vijfjarige leerling kan (in overleg met de directie) maximaal 10 uren extra verlof per week krijgen, als blijkt dat een hele schoolweek nog te vermoeiend is. Aan leerplichtigen kan door de directeur wegens gewichtige omstandigheden (bijv. overlijden van een familielid, huwelijk of jubileum) extra verlof worden verleend voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Het verlof moet schriftelijk en bijtijds worden aangevraagd. De directie zal ook schriftelijk reageren. Het is niet de bedoeling dat kinderen eerder op vakantie gaan en het is niet de bedoeling dat kinderen later terugkomen. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders/verzorgers kunnen ter verantwoording worden geroepen. Bovendien kan procesverbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar. Vakanties Zie actuele INFORMTIE OP ONZE WEBSITE N.B. Het is niet toegestaan zonder toestemming buiten de hierboven vermelde vakanties om op vakantie te gaan. Vrije (mid)dagen Er zijn een aantal vrije dagen voor de gehele school gepland, hierop hebben de leerkrachten bijv. studiedagen. In de jaarkalender staan alle vrije dagen en vakanties vermeld. Schoolverzuim Helaas hebben we het afgelopen schooljaar weer te maken gehad met een aantal gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim. De Leerplichtwet is daar erg duidelijk in. Kinderen moeten naar school en zijn verplicht aan alle activiteiten mee te doen. Dit geldt ook voor zwemmen en gymnastiek. Door met de schoolleiding te overleggen, voorkomt u vervelende situaties, want elk verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze is weer verplicht een procesverbaal op te maken; een flinke boete is dan het resultaat. Ziekmeldingen In geval van ziekte of andere bijzonderheden dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Dit kan telefonisch onder nummer: Ook kunt u een sturen naar DE GROEPSWEBSITE VAN UW KIND. 23

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie