Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :31:14 Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Wie heeft de macht? Een empirisch onderzoek naar de machtsverhouding tussen retailer en producent. Abstract: A few decades ago, the negotiation power in the grocery retailing sector used to be clearly on the side of large manufacturers because of a fragmented retail landscape. More recently, grocery retailers have evolved to players of equal size to these manufacturer giants, which makes the power balance between these two players much less obvious. On the one side, dominant manufacturers may have popular brands that give them the power to exercise control over retailers, who may feel forced to carry these highly-demanded brand items in the assortment. On the other side, retailers make the final decision on which items to list, which may force manufacturers to cooperate with them. Previous research on the topic of the power balance was mainly based on game theory, survey or account data,and remained largely undecided as to who has the power in the grocery retailing sector. What is more, this research did not consider what the consequences are of a conflict situation where channel members use OE Marketing Management Antwerpen Els Breugelmans When customer is king. Luk Warlop Samuel Franssens Webenquêtes: voltooien van een php/mysql programma. Abstract: De bedoeling van dit project is om een intern ontwikkeld enquêteprogramma, dat door ontwikkelaars onmiddellijk via het web toegankelijk is, verder af te werken en gebruiksvriendelijker te maken. Marcel Weverbergh Wanneer informatie een bedreiging wordt: kan communicatie aangepast aande "coping" strategieën van individuen het zoekgedrag beïnvloeden? Siegfried Dewitte Sabrina Bruyneel Laure Weckx Vlaams-Nederlandse Delta Monitor Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Vlaams-Nederlandse Delta Monitor Abstract: Het doel van het project is tweeledig. Ten eerste wordt de bestaande Vlaams-Nederlandse Deltamonitor uit 2012 geactualiseerd (t/m jaar 2011) en werkendeweg verbeterd. Ten tweede wordt de monitor uitgebreid met een nieuwe indicator rond kracht 5 uit de Ruimtelijk-economische en logistieke analyse. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Verleid door eten of toegewijd aan gezondheid: een cross-cultureel onderzoek naar doelen en gedrag Abstract: Een cross-cultureel (US,UK, Luxemburg & België) onderzoek gaat na hoeveel en welke mensen een gezondheidsdoel nastreven en hoe dit gerelateerd is aan hun BMI. Vervolgens gaan we na wanneer een zelfcontrole conflict meest waarschijnlijk optreedt: we onderzoeken hiervoor in welke mate consumenten ongezond met smaak associëren en of men een gezondheidsdoelstelling nastreeft omdat men dit zou moeten vs wil doen.

2 Mario Pandelaere Maggie Geuens Uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van de huurwoningen te 9000 Gent. Vergelijking tussen enerzijds kwaliteit en veiligheid van huurwoningen te 9000 Gent en anderzijds de huurprijs aan de hand van een matrixtabel Abstract: Het onderbouwen van een langetermijnvisie voor de Gentse woningmarkt, in het bijzonder de private huurwoningmarkt. Mede in functie daarvoor wordt de relatie tussen kwaliteit, veiligheid en huurprijs onderzocht, en dit wordt benaderd vanuit een geïntegreerde aanpak die kadert binnen de principes van duurzame ontwikkeling. Er worden indicatoren opgesteld. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Trendanalyse als meerwaarde bij innovatie? Hogeschool Gent Abstract: Heel wat tijdschriften en kranten hebben het over trends. Er zijn verschillende marktonderzoeksbureaus die trends analyseren en er artikels over publiceren. Trendwatchers hebben het erg druk met uiteenzettingen over de maatschappelijke trends, markttrends, consumententrends en producttrends. Een klein vooronderzoek wijst inderdaad op het belang van trends in onze samenleving. Maar wat is nu precies een trend en hebben trends enige wetenschappelijke waarde op gebied van innovatie? Welke rol kunnen trends spelen binnen het innovatieproces? Welke bedrijven doen aan trendanalyse? En op welke manier? Uit een relatief klein literatuuronderzoek lijkt het erop dat trendonderzoek in een aantal toonaangevende bedrijven cruciaal is met het oog op het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe campagnes, nieuwe managementtechnieken, nieuwe technologieën,... Maar over welke bedrijven gaat het hier en hangt het ook af van de sector waarin het bedrijf actief is? De hoofddoelstelling van dit project is dan ook te onderzoeken of trends een meerwaarde kunnen bieden in het innovatieproces van de Belgische bedrijven. Departement Bedrijfskunde Aalst Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Toegepaste Economie Grietje Vermoortele Ruth DeVreese Petra Couck Iris Vermeir Toelage van de Nationale Bank van België voor het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" Abstract: De toelage van de Nationale Bank zal als cofinanciering aangewend worden voor de werkingsmiddelen van het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" In dit project wordt de effectiviteit van geurmarketing onderzocht. Binnen sensoriële marketing neemt geur een alsmaar prominentere plaats in en retailers blijken er ook steeds meer in geïnteresseerd te zijn. Er zijn echter nog vele uitdagingen in het onderzoek hier rond, niet in het minst wat betreft de interactie-effecten met niet-atmosferische elementen (bv. product-type en individuele verschillen zoals persoonlijkheidskenmerken) alsook interactie-effecten met andere atmosferische elementen (zoals muziek, kleur, en licht). Deze laatste onderzoekspistes wint alsmaar aandacht daar een winkelbezoek alsmaar meer als een totaalervaring van cognitieve maar zeker ook affectieve elementen wordt benaderd. Willem JANSSENS Tijdinconsistente keuzes in de maatschappij en markt van vandaag: Hoe hedendaagse trends en ontwikkelingen onze voedingskeuzes beïnvloeden. Abstract: In het licht van de voortdurende toename van obisitas in onze huidige maatschappij, gaat dit onderzoeksproject na hoe hedendaagse ontwikkelingen in onze maatschappij en markt onze voedingskeuzes (tussen gezonde en ongezonde voeding) beïnvloeden. Vier dergelijke ontwikkelingen worden geadresseerd: (1) De omschakkeling naar online winkelkanalen (2) Een in-store retailtrend (3) Toenemend wantrouwen onder consumenten (4) De verhoogde blootstelling aan luxe Iris Vermeir Maggie Geuens The instability of risk preferences: time versus money, sexual motivation, hunger. Siegfried Dewitte Sabrina Bruyneel

3 Anouk Festjens The impact of process recovery on consumer behavior Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Yves Van Vaerenbergh Iris Vermeir The effects of regret on time-inconsistency. Siegfried Dewitte The effectiveness of a standard health symbol and the impact of healthyproduct lines on brand choice. Lien Lamey Anne ter Braak Stijn Maesen Studie naar de evolutie van het aankoopgedrag van de consument en de interesse in en het gebruik van verschillende distributievormen in de toekomst. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Op basis van een grondige literatuurstudie zal een overzicht gegeven worden van nieuwe distributievormen en trends in het aankoopgedrag van consumenten zoals deze in België en/of het buitenland kunnen vastgesteld worden. De bedoeling van de empirische studie is twee jaar na elkaar idendtiek dezelfde vragenlijst af te nemen bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Hiermee zal o.a. nagegaan worden of er wijzigingen optreden in de eisen en wensen van de consument aangaande de toekomstige winkel (betreffende service, openingsuren,...), evenals de interesse ende bereidheid om gebruik te maken van nieuwe distributievormen oals internet, teleboetiek,... Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS Steunpunt O&O Indicatoren ( ). Abstract: De missie van het "Steunpunt O&O Indicatoren" bestaat erin en perfomant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatie-performantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt het Steunpunt een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Universitair beheer en administratie Dirk Van Dyck Sport en economie Abstract: Persoonlijk onderzoek naar de economische betekenis van de sportsector en naar de specifieke wetmatigheden van de economie van de professionele ploegsporten. VAKGROEP ALGEMENE EN PUBLIEKE ECONOMIE Algemene economie Stephanus Kesenne Sporten als Holebi Vrije Universiteit Brussel Abstract: Parallel met het recent lopend OZR-project toegekend eind 1998 "Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie aan de VUB als functie van gezondheidsbevorderde activiteiten'. Wordt op grond van de in dit project reeds verzamelde literatuurgegevens inzake de functionering van fitnesscentra, nu een studie voorgesteld, die als specifiek doel heeft de "profielen". Wat betreft het management/het beheer en het beleid van de bestaande Vlaamse fitnesscentra in kaart te brengen. Hierbij zal de aandacht gaan naar diverse types fitnesscentra, die georganiseerd zijn in private en publieke institutionele settings. Dit voorstel haakt in op de eerste vaststellingen van hogervermelde lopend project. Deze tonen aan dat de voorwaarden voor een optimale, succesvolle functionering nauw verbonden zijn met de beschikbaarheid van een klaar welomschreven strategisch beleidsplan en een efficiënt operationeel management, die inhoudelijk aansluiten op een concrete "missie-verklaring". Finaal is de intentie deze studie te verbinden met de formulering van criteria voor "excellente functionering" alsook met aanbevelingen voor het realiseren van pro-actieve en kwaliteitsgerichte werkdoelstellingen. De beoogde eindresultaten van deze studie zullen op termijn gehanteerrd worden als platform om nieuwe externe gefinancierde researchinitiatieven over de kwaliteitszorg in fitnesscentra te lanceren en specifieke DADactiviteiten uit te bouwen. Dit laatste past in het kader van de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsprotocal dat de VUB opgezet heeft met de Zuid-Afrikaanse universiteit van Oranje Vrystraat.

4 Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT Sociale stratificatie ten aanzien van consumptie van voeding in Polen en België Abstract: Het onderzoeksproject richt zich op de lagere sociale klassen in de samenleving en hun consumptiegedrag ten aanzien van voeding. De doelstellingen van het project zijn tweevoudig. Ten eerste worden het nutritioneel gedrag en consumptiepatroon van de kwetsbare groepen binnen de bevolking onderzocht. Ten tweede worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het voedingsbeleid, die nuttig kunnen zijn voor zowel beleidsmakers als de stakeholders. Vakgroep Biologie Jacques Viaene Self-control and visual attention. Sabrina Bruyneel Justin Saddlemyer Self-control and perceptions of free-will. Sabrina Bruyneel Olga Tsoumani Seeing it and resisting it: How pre-exposure to temptation enhances self-control. Luk Warlop Siegfried Dewitte Aiste Grubliauskiene Scientometrische studie over een index voor coöperatieve innovatie tussen regio's op basis van de open innovatie theorie Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 28 juni 2012 het verblijf van Ling ZHU, Zhejiang University, China, goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ling ZHU onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Strategie en Innovatiemanagement, onder promotorschap van prof. dr. Wim Vanhaverbeke. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken? Abstract: Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of belemmeren. Bij de meeste bedrijven zijn innovaties georganiseerd in R&D projecten en geleid door R&D teams. Terwijl bestaande studies over R&D samenwerkingen vrijwel exclusief gebouwd zijn geweest op waarnemingen op bedrijfsniveau, werd de dynamiek op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden, zoals R&D projecten, en R&D teamleden die cruciaal zijn in het begrijpen van succesvolle R&D samenwerkingsverbanden, nog vrijwel niet nagegaan. In dit onderzoeksproject willen we een grote bijdrage leveren aan dit gebied door de fundamenten op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden te bepalen met een focus op de rol van R&D project kenmerken, technologie kenmerken, en kenmerken van R&D teams en teamleden. Meer precies, willen we de volgende vier onderzoeksdoelstellingen bereiken: - Ten eerste, willen we de omstandigheden identificeren waaronder projecten het meeste voordeel halen uit het aangaan van R&D samenwerkingsverbanden, en willen we een set van project kernmeren voorzien (bv. Middelen, complexiteit, strategisch doel, en ontwikkelingsfase) die positief bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. - Ten tweede, beogen we de optimale timing in samenwerkingsactiviteiten identificeren. - Ten derde, willen we een grondige kennis verwerven over de samenstelling van samenwerkingsportfolio's in R&D projecten. Ten slotte willen we adresseren hoe men collaboratieve R&D projecten voor succesvolle R&D samenwerkingsverbanden kan beheren en van personeel kan voorzien. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie

5 Wim VANHAVERBEKE Relatiemarketing: De impact van 'de individuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' op de effectiviteit van relatiemarketing. Vrije Universiteit Brussel Abstract: De Laatste jaren stapt men binnen marketing communicatie steeds meer af van massa communicatie. Een van de redenen hiervoor is de lage effectiviteit ervan te wijten aan media clutter enerzijds en de veranderende consument anderzijds. door de recente ontwikkelingen in inforaticaen communicatietechnologie stijgen de mogelijkheden in interactieve communicatie. Dit laatste wordt algemeen als de grote uitdaging en de grote opportuniteit gezien. Interactieve communicatie en daaruit voortvloeiend de toegenomen mogelijkheid om lange termijn relaties op te bouwen met de voor het bedrijf waardevolle klanten staat voor de meeste bedrijven hoogop de agenda. Dit laatste wordt ook wel relatiemarketing genoemd. Met de intrede van relatiemarketing wordt de focus herlegd van klanten acquisitie naar klanten retentie. Uit de iteratuur en uit eigen lopend onderzoek blijkt echter dat niet alle consumenten zo gebrand zijn op het aangenaal van relaties. De bedoeling van het voorgesteld onderzoek is enerzijds een valide en betrouwbare schaal op te stellen om de idividuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' te meten, en anderzijds na te gaan wat de impact s van verschillen in deze relatieneiging op relatiemarketing binnen een retail context. met anere woorden, er zal getracht worden te achterhalen hoe mensen verschillen op dit persoonlijkheidskenmerk het best benaderd worden om hen als tevreden, lange termijn klanten te kunnen behouden. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Maggie GEUENS Regionaliseringsindicatoren: een nieuw meetinstrument voor macro-regio's in multilaterale contexten. OE LINES Edith Drieskens Reclame in digitale spellen: attitudes, persuasieve impact, en modererende factoren Abstract: Digitale spellen zijn het snelst groeiende reclamemedium. Dit maakt reclame in digitale spellen een zeer relevant onderzoekstopic. Dit project beoogt algemene attitudes van spelers ten aanzien van deze nieuwe en populaire reclamevorm na te gaan. Ten tweede, heeft het project als doel om te onderzoeken hoe de persuasieve impact van reclame in digital spellen wordt gemodereerd door emotionele en contextuele factoren zoals digitale gamebeleving. Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) Karolien Poels Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Nathalie Dens Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Nathalie Dens Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. Abstract: Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model.

6 Psychologische determinanten van electronisch bankieren Vrije Universiteit Brussel Abstract: Onderzoek van psychologische determinanten (bv. Innovatiegerichtheid, computerattituden, locus of control) die een invloed uitoefenen op attituden t.o.v. en het gebruik van, verschillende vormen van electronische bankiersvormen voor de consument (bv. debet- en creditkaarten, Proton, thuisbankieren en telefonisch bankieren). Dit onderzoek wil specifiek aandacht besteden aan verschillen volgens leeftijden en aan interculturele verschillen via vergelijking b-van de Belgische en Nederlandse situatie. via vragenlijsten zullen deze aspecten in beide landen bevraagd worden. Aangezien dit onderzoek aansluit op reeds bestaande expertise, wordt slechts een gedeeltelijke financiering gevraagd. Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS Project Edison. Abstract: In dit project laten we jongeren kennis maken met een vaak vergeten aspect van wetenschappen: wetenschappelijk onderzoek bedrijven om te komen tot een product, wetenschap studeren als voorbereiding op een toekomst als ondernemer en industrieel. Via een trapsgewijze wedstrijd leiden we jongeren eerst langs de grote voorbeelden, om als eindpunt een eigen wetenschapsproject met economische finaliteit uit te werken. We sturen hen in een zelfstandige zoektocht, waarin ze de wetenschappers achter s'werelds grootste bedrijven ontdekken (Bayer, Solvay, Kodak, Microsoft'). Hiervoor bieden we een quiz aan, waarin vragen over bedrijven moeten beantwoord worden, uiteraard bedrijven die wij van tevoren uitzoeken omdat ze door wetenschappers gesticht zijn. Wie met succes deze eerste stap door komt, gaat naar fase twee: een voorstel indienen van een wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een (denkbeeldig) nieuw product. Om ideeën te verzamelen gaan de deelnemers daarvoor op studiereis naar wetenschaps-en industriemuseum La Vilette in Parijs, waar ze als echte ondernemers op seminarie samen met de projectleider brainstormen over hun voorstel. Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt voor de laatste fase: volledige (theoretische) uitwerking van alle fasen van het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is om te komen tot het product, tot en met een commerciële voorstelling voor een jury van potentiële investeerders. Uiteindelijk volgen de laureaten in verschillende groepen: het meest inventieve product, grootste wetenschappelijke uitdaging, beste commercieel perspectief'. In alle fases van de wedstrijd worden de deelnemers begeleidt door de projectmedewerker, die hen in contact brengt met de bedrijven die de know-how hebben om hun idee kunnen uit te werken, en die dus de nodige technische informatie kunnen verschaffen. Het project zit zo in de multidisciplinaire context tussen wetenschap, economie en management. De jongeren worden begeleidt in hun zoektocht naar experts uit de industrie. De informatie in de startfase vinden ze via een gestuurde zoektocht op het internet. De wetenschappelijke onderbouwing van hun voorstel wordt opgevolgd door de projectmedewerker, en door de onderzoekslabo's waarmee ze in contact komen. Biofysica en Biomedische Fysica Joris Dirckx Prijsrigiditeit in Europa en de VS: meting en verklaring op basis van scanner data Abstract: Prijsrigiditeit speelt een belangrijke rol in het conjunctuurverloop, waardoor het kennen van de omvang en oorzaken van prijsrigiditeit uitermate belangrijk is vanuit wetenschappelijk en beleidsoogpunt op basis van supermarkt scanner data vergelijken we het gedrag van prijszetters tussen Europa en de VS en testen het belang van impliciete contracten en deep habit formation als potentiële oorzaken van prijsrigiditeit. Vakgroep Sociale economie Freddy Heylen Power and consumer behavior. Luk Warlop Michelle van Gils Perceptuele vertekening in duurzame consumptie Abstract: Consumenten vallen ten prooi aan perceptuele vertekeningen waardoor de gepercipieerde duurzaamheid van consumptiekeuzes niet overeenstemt met de reële duurzaamheid ervan. Dit project definieert en test (moderators van) het polarisatie-effect, het polariteitseffect en de illusie van de negatieve voetafdruk. Vakgroep Personeelsbeleid-, arbeids- en organisatiepsychologie Bert Weijters OZR project SF12: Acquisitie, disseminatie en gebruik van marktkennis in een nieuwe marktomgeving.. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Door de toenemende concurrentie is er een grote impact van innovatie op het ondernemingsgebeuren, wat mede aanleiding geeft tot kortere product levenscycli en de noodzaak tot snellere vervanging van het bestaande productengamma. Een ineffectieve externe communicatie en in het bijzonder positionering, blijkt volgens recente studies een sleutelrol te spelen bij het falen van nieuwe producten. De ontwikkeling en commercializatie van nieuwe producten is evenwel strategisch gezien van groot belang. Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en het empirisch testen van een theoretisch denkkader, dat de externe communicatie, de determinanten en de impact ervan integreert. We spitsen ons hierbij toe op de introductie van nieuwe producten, met het oog op het verwerven van inzichten die de performantie van toekomstige introducties kunnen verbeteren.

7 Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS Organisatieveranderingen bij sportclubs onder invloed van een centraal geïmplementeerd kwaliteitssysteem Vrije Universiteit Brussel Abstract: De laatste jaren worden door heel wat sportfederaties en -liga's, mede onder impuls van een sturend sportbeleid, diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van het (jeugd)sportaanbod in de clubs gericht te verbeteren. Deze federaties en liga's zijn immers grotendeels afhankelijk van hun netwerk van clubs om hun doelstellingen te realiseren. Niettemin dienen sportclubs benaderd als relatief autonome organisaties, waardoor de invoering van een specifiek certificeringsysteem door Chappelet & Bayle (2005) naar voor wordt geschoven als één van de enige doeltreffende strategieën om de kwaliteit en performantie van dit netwerk te waarborgen en eventueel te beïnvloeden. Gelet op de gewenste evolutie naar een meer professionele, efficiënte en effectieve organisatiestructuur, willen we via dit onderzoeksproject vooral nagaan hoe clubs reageren op een centraal geïmplementeerd kwaliteitssysteem. Meer bepaald willen we evalueren hoe de clubs en hun jeugdopleidingen zich hieraan aanpassen en welke impact dit heeft op de structurele organisatie-kenmerken. Concreet zal bekeken worden welke organisatieveranderingen zich voordoen, op korte en lange termijn, bij clubs die aangesloten zijn bij een federatie (in casu gymnastiek en voetbal: GymFed, KBVB en Bundesliga) die een actief kwaliteitsbeleid voert op basis van een doorlichting en certificering van haar clubs of jeugdopleidingen. Hierbij zal, vertrekkend vanuit het theoretisch kader van Kikulis et al. (1995), de correlatie onderzocht worden tussen de (verbetering van) kwaliteit en de (verhoging van de) graad van professionalisering bij deze sportorganisaties. Het is van fundamenteel belang om de situationele context en typische karakteristieken van deze clubs op geen enkel moment uit het oog te verliezen. In die zin zal het (kwaliteits)beleid van de desbetreffende federaties ook getoetst worden aan de invloed op enkele prestatie-indicatoren en de tevredenheid van hun belangrijkste stakeholders. Sportbeleid en -management JO VAN HOECKE DIANE BREESCH Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Peter Goos Nathalie Dens Online winkelen: de impact van de layout en organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: In een eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan welke impact layout en organisatie van een online grocery winkel heeft op het online aankoopgedrag. Een tweede onderzoeksluik bestudeert in welke mate virtuele winkels als testinstrument gebruikt kunnen worden om het effect van merchandising in een traditionele winkel te voorspellen. Katia Campo Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Katia Campo Els Breugelmans Online conjoint keuze-experimenten voor het opsporen van latente marktsegmenten Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Peter Goos Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Abstract: Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten.

8 Patrick Van Kenhove Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoek naar de perceptie en het imago van Metro in België Abstract: De doelstelling van het project is drieledig. Ten eerste zal nagegaan worden welke concurrentiële positie Metro inneemt ten opzichte van zijn directe en indirecte concurrenten in de ogen van zijn doelgroep. Ten tweede zal het imago van Metro vergeleken worden met diverse merken uit verschillende sectoren. Ten derde, zal de perceptie van Metrotime onderzocht worden. Maggie Geuens Nieuwe strategieën uit de marketing voor gedragsverandering bij overgewicht. Abstract: Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem geworden in Vlaanderen. Er gaan verscheidene aandoeningen mee gepaard en er is een hoge financiële kost mee verbonden. Marketingtechnieken kunnen helpen om dit probleem aan te pakken. Door middel van smsboodschappen te versturen naar mensen met overgewicht en obesitas wordt onderzocht of deze sms-boodschappen zowel preventief (personen met overgewicht) als behandelend (personen met obesitas) gebruikt kunnen worden. De inhoud van deze sms-boodschappen is deels gepersonaliseerd op basis van hun score op de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag. Het effect van verschillende SMS frequenties zal hierbij onderzocht worden (op bv. gewichtsevolutie, attitudeveranderingen,...). Willem JANSSENS Multiple winkelkeuze voor frequent aangekochte consumptiegoederen: antecedenten, kenmerken en gevolgen. Abstract: Net als product- of merkkeuze binnen een productcategorie, is winkelkeuze van de consument vaak gekenmerkt door de selectie van 'multiple alternatieven'. In plaats van het ganse pakker van 'gerelateerde' producten (frequent aangekochte consumptiegoederen) aan te kopen in één enkele supermarkt, spreiden de meeste consumenten deze aankopen over meerdere winkelpunten/supermarkten ('multiple store shopping'), en dit met het oog op het maximeren van hun winkel- en consumptienut. Deze spreiding van aankopen kan gebeuren door andere supermarkten te bezoeken in opeenvolgende winkeltrips doorheen de tijd, dan wel door zich in meerdere winkelpunten te begeven tijdens een enkele trip. Deze laatste optie - ook 'multiple shopping' genoemd - laat toe te besparen op transactiekosten. Daar waar tal van publicaties gevarieerde productkeuze analyseren en verklaren, is het fenomeen van 'multiple store shopping' nog zeer weinig belicht. VAKGROEP MARKETING Katia Campo Mogelijkheden en grenzen voor een Vlaams telecommunicatiebeleid: Strategische en regulatorische voorwaarden. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Voorgesteld onderzoek beoogt de reorganisatie van het institutioneel kader van de Belgisch/Vlaamse telecommunicatie- en multimedieregulering ( en indirect van de aanverwante sectoren), met nadruk op de bevoegdheidsperspectieven voor de gemeenschappen. Het is daarbij de bedoeling op bestaande trends beleidsmatig te anticiperen. Dit beleidsvoorbereidend onderzoek is noodzakelijk, enerzijds in het licht van de nieuwe diensten en gedespecialiseerde infrastructuren die opgang maken als gevolg van de technologische convergentie tussen telecommunicatie en omroep, en anderzijds wanneer een eventuele gedeeltelijke regionalisering van de telecommunicatiebevoegdheden ter sprake komt. Verschillende beleidsscenario's en strategische opties voor de Vlaamse gemeenschap inzake telecom- en multimediaregularing kunnen onderzocht en tegenover elkaar afgewogen worden. Hiertoe worden twee essentiële databanken opgezet die aan alkaar gelieerd zullen worden. De eerste "strategische" databank beoogt een volledige inventarisering van de verschillende initiatieven die in Vlaanderen ondernomen worden door de verschillende actoren binnen de sector. De tweede "juridische" databank zal een volledig overzicht geven van relevante wetgeveing en regulering binnen het telecommunicatiebeleid (tarifering, universele dienstverlening, dit zowel op nummering, vergunningen, interconnectie en frequentiebeheer) en binnen het media- en cultureel beleid, dit zowel op Europees, federaal als regionaal vlak. Communicatiewetenschappen JEAN-CLAUDE BURGELMAN MMA-project "Het Belang van Limburg" Abstract: Onderzoek naar het klantenprofiel van de krant.

9 Patrick Van Kenhove MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Patrick Van Kenhove Mergers en acquisities - impact op merkimago. Abstract: Mergers en acquisities worden empirisch onderzocht in relatie tot merkwaarde. Dit wordt toegepast op hypotethische mergers in de banksector in twee landen (in casu België en Maleisië). Het onderzoeksinstrument dat ontworpen wordt dient de houdingen van de consument tegenover zijn huidige bank te meten en de impact op de merkwaarde onder de hypothese dat deze een andere bank overneemt ofwel zelf wordt overgenomen. Marcel Weverbergh Marketing modeling for retailer, manufacturer and consumer decisions. Lien Lamey Katia Campo Anne ter Braak Maya Vuegen Marketing modeling for retail decisions. FEB Antwerpen Katia Campo Els Breugelmans Sara Van der Maelen Marketing modeling. FEB Antwerpen Lien Lamey Katia Campo Kristina Melis Els Breugelmans Marketing Abstract: Consumentengedrag en communicatie. De modererende impact van attidundinale, persoonlijkheids- en situationele variabelen op attitude-gedragsinconsistentie: een toepassing op consumentenethiek en gezondheidsaspecten. De modererende impact van attitudinale, persoonlijkheids- en situationele variabelen op effectiviteit van communicatie. Patrick Van Kenhove Manufacturers and retailers going healthy: a standard health symbol andproliferation into a healthy line. Lien Lamey Anne ter Braak Berna Basar Longitudinaal onderzoek naar de effecten van het remodeleren van winkels op klanten en werknemers Abstract: Het veranderen van de fysische omgeving van winkels heeft impact op zowel klanten als werknemers. Ahv kwantitatieve en kwalitatieve data willen we de impact van een remodeling op zowel klanten als werknemers longitudinaal in kaart brengen: zowel na als tijdens de remodeling. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap

10 Bart Larivière Leren via licentieovereenkomsten: de mogelijkheden voor licentienemers in snelgroeiende ontwikkelingslanden Abstract: Hoewel de literatuur over open innovatie snel evolueert, zijn er nog grote lacunes. Onderzoekers hebben nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe het gebruik van de licentieovereenkomsten leidt tot betere innovatieresultaten in bedrijven van snelgroeiende ontwikkelingslanden zoals China, India, Zuid-Korea, Brazilië en anderen. Licentieovereenkomsten werden altijd bestudeerd vanuit het perspectief van de licentiegever, niet vanuit het perspectief van de licentienemer: onderzoek benadrukte hoe de licentiegever kan verdienen aan het in licentie geven van bestaande technologie. In dit promotieonderzoekonderzoek richten we ons op de vraag hoe de licentienemer kan leren van de in licentie genomen technologie. De belangrijkste onderzoeksvraag kan als volgt worden geformuleerd: Hoe kunnen licentieovereenkomsten een interessante externe bron van technologische kennis zijn en hoe kunnen licentiehouders in snel ontwikkelende landen leren van de kennis die ze in licentie nemen? Hoe kunnen ze op basis van deze externe technologie eigen technologische competenties ontwikkelen? Het ontbreken van betrouwbare databases over licentieovereenkomsten is de belangrijkste reden waarom licentieovereenkomsten niet op dezelfde onderzoeksbelangstelling konden rekenen als strategische allianties, fusies en overnames, etc. De Chinese regering (SIPO) heeft licentieovereenkomsen geregistreerd sinds 2000 en het is mogelijk om toegang te krijgen tot deze database via de Zhejiang University (het is geen publiek toegankelijke database). We zullen in de studie nagaan hoe licentieovereenkomsten van Chinese bedrijven een effect hebben op hun technologische prestaties. De database heeft een panel data structuur. Gebruikte econometrische technieken zijn negatief binomiaal modellen, probit modellen en event history analyse. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Anna ROIJAKKERS Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Interactieve digitale televisie en reclame-effecten. Abstract: Het onderzoek integreert het bestaand theoretische kader van traditioneel reclame-onderzoek met conceptuele raamwerken die werden ontworpen om de reactie van mensen op interactieve persuasieve stimuli (vb. Internet) te beschrijven, om te komen tot een nieuw theoretisch raamwerk gefundeerd op empirisch onderzoek in een interactieve digitale televisiecontext. Dit kan ook worden toegepast worden op reclamevormen in nieuwe media die traditionele broadcasting combineren met kijkerinteractie (vb. webcasting, mobile broadcasting, ). Innovative Inland Navigation (INLANAV). Abstract: Drie privépartners (, Schipco BV en Research Small Barges (BV) werken mee aan het INLANAV-platform om nieuwe schepen te ontwikkelen en de market take-up te bevorderen. De concepten gaan van duwbakken die door elektromotoren aangedreven worden, tot de realisatie van een automatisch geleid binnenschip met een groter scheepsruim. Hiertoe zullen nieuwe technologieën en materialen, zoals composieten, worden aangewend. De universiteit Antwerpen onderzoekt een tweefasig concept waarbij duwboten en binnenschepen gebruikt worden. In de eerste fase van het concept met duwboten en binnenschepen varen diverse binnenschepen, geduwd door één duwboot, op grote waterwegen uit van zeehavens naar kleine binnenwateren. In de tweede fase wordt het konvooi aan de ingang van een kleine binnenwaterweg losgekoppeld en varen de kleine binnenschepen zelfstandig uit. Dit concept spitst zich vooral toe op het combineren van schaalvoordelen op grote rivieren (d.w.z. duwboten en binnenschepen samen), terwijl de afzonderlijke binnenschepen klein en rendabel genoeg zijn om op kleine waterwegen te varen. Op die manier kan het konvooi zijn belangrijkste concurrent bekampen: het wegvervoer. Transport en ruimtelijke economie Eddy Van de Voorde Innovatie en reductie van time-to-market door planmatig proefnemen. Abstract: Dit project beoogt om vernieuwende zoekalgoritmes te ontwerpen voor het vinden van optimale statistische proefopzetten. Hiertoe zullen de nieuwste methoden voor combinatorische optimalisatie uit het operationeel onderzoek, meer bepaald metaheuristieken, ingezet worden in een nieuw toeassingsdomein, het experimenteel ontwerp. Zowel problemen met één doelfunctie als met meerdere doelfunctie zullen onze aandacht wegdragen. Engineering Management Wiskunde, statistiek en actuariaat Kenneth Sörensen Peter Goos

11 In goede en slechte tijden? Het effect van optimisme op besluitvorming Abstract: Dit project onderzoekt het effect van dispositioneel optimisme in besluitvorming. Drie onderzoeksvragen zullen bekeken worden. Ten eerste wordt nagegaan of optimisten meer op hun intuïtie vertrouwen in complexe keuzesituaties. Vervolgens zal ik onderzoeken of het verhoogde gevoel van controle dat optimisten ervaren zal leiden tot sub-optimale keuze-uitkomsten in gokspelen. Ten slotte wordt optimisme in service marketing onderzocht. Mario Pandelaere Individuele verschillen in hebzucht: oorzaken en gevolgen Abstract: Huidig project beoogt de ontwikkeling van een schaal om individuele verschillen in hebzucht te meten. Zodoende kan onderzocht worden welke persoonlijkheidskenmerken met hebzucht geassocieerd zijn. Daarnaast zal via experimenten worden onderzocht in welke mate hebzucht verschilt van materialisme en van afgunst Mario Pandelaere Implicit evolutionary motives can energize sustainable behavior Luk Warlop Jan Ryckmans Implicaties van het Ervaren van Schaarste op Consumentengedrag Abstract: De invloed van vier bronnen van schaarste (tijd, ruimte, voedsel en geld) op (1) consumentengedrag gerelateerd aan andere domeinen van schaarste, en (2) andere afhankelijke variabelen, zoals risicovol en competitief gedrag, wordt onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve schaarste en de subjectieve ervaring van schaarste. De psychologische ervaring van schaarste kan het gedrag van consumenten veranderen. Patrick Van Kenhove Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Abstract: Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Nathalie Dens Hoe waarderen patiënten "cure" en "care" online? Een marketing en "tekst mining" -benadering inzake schaalontwikkeling. Abstract: De recente ontwikkelingen in ICT stimuleren patiënten om een actieve rol op zich te nemen in het ziekteproces. Communicatie met peers in online forums ondersteunt hen hierbij via cognitieve (i.e. cure) en affectieve (i.e. care) kenniscreatie. Aangezien voorgaand onderzoek aantoont dat online zelfhulp een positieve impact heeft op algemeen welzijn, zal er een schaal ontwikkeld moeten worden om de kenniscreatie in deze zelfhulpgroepen te kwantificeren. De innovatieve online context biedt vele onderzoeksmogelijkheden, maar introduceert ook verschillende uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling, opslag en analyse. Marketing onderzoekers gebruiken een verklarende benadering om deze problemen aan te pakken, terwijl text miners een voorspellende aanpak hanteren, wat aangeeft dat er meer onderzoek nodig is dat deze methodes met elkaar confronteert. In dit huidige onderzoek gebruiken we dan ook twee benaderingen voor het ontwikkelen van een 'social support' schaal voor online communicatie; een marketing en een text mining aanpak. Annouk Lievens Hoe kunnen consumenten effectief gewapend worden tegen commerciële overtuigingspogingen? De rol van externe waarschuwingsboodschappen. Abstract: Consumenten weten dat reclame hen tracht te beïnvloeden, maar hun persuasion knowledge of overtuigingskennis aangaande subtielere communicatievormen zoals product placements is veel minder goed ontwikkeld. In dit project gaan we na of en via welke externe waarschuwingsboodschappen deze overtuigingskennis bij verschillende consumenten ver kan ontwikkeld en geactiveerd worden om hen zo ook beter te wapenen tegen allerhande commerciële beïnvloedingspogingen.

12 Maggie Geuens Het voorspellen van lifetime value aan de hand van de fasen vaan de financiële levenscyclus. Abstract: Klantretentie is geen perfect synoniem voor winst. Dit project onderzoekt "lifetime value", dat winst (value) met retentie (lifetime) combineert. Het project heeft als doel om verschillende klantenfasen te koppelen aan lifetime value, omdat ander onderzoek aantoonde dat de behoeften, alsook klantenvoorkeuren en -gedrag sterk afhankelijk zijn van de fase waarin met zich bevindt of indien men van fase verandert. Patrick Van Kenhove Het opmaken van een rooster voor het indicatief bepalen van de huurprijzen op basis van objectieve en subjectieve criteria, die van toepassing moeten zijn op alle woontypes Abstract: In het onderzoek wordt het instrument huurrooster ter objectivering van de huurprijzen ter objectivering van de huurprijzen verder ontwikkeld op het spoor dat door een paritaire huurcommissie werd uitgetekend. Ook alternatieven worden uitgewerkt. Er wordt nagegaan wat de mogelijk effecten op de huurmarkt zijn. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Het ontwerp van experimenten met gepaarde waarnemingen onder volgorde-effecten. Abstract: Om de kwantificeren hoe de leden van een doelgroep de verschillende kenmerken van producten, diensten, transportwijzen of gezondheidstoestanden waarderen worden in onder meer de marketing, de transporteconomie en de gezondheidseconomie experimenten met gepaarde waarnemingen gebruikt. De bedoeling van dit project is om methoden te ontwikkelen die het de onderzoekers toelaten dergelijke experimenten op een statistisch verantwoorde wijze op te zetten wanneer volgorde-effecten de keuzes van de respondenten kunnen beïnvloeden. Wiskunde, statistiek en actuariaat Peter Goos Het ontwerp van discrete keuze-experimenten aangepast aan het cognitief proces van de respondent. Abstract: In marketing, transport, gezondheidseconomie, milieu-economie en diverse andere domeinen van de economie worden discrete keuzeexperimenten veelvuldig gebruikt om de voorkeuren van mensen te onderzoeken voor bepaalde attributen van producten of diensten. Een typisch keuze-experiment legt respondenten een aantal keuzesets voor die elk bestaan uit een aantal alternatieven die gedefinieerd worden als combinaties van verschillende attribuutniveaus. Respondenten dienen dan hun preferentie voor een bepaald alternatief in elke keuzeset kenbaar te maken. Het doel van een discrete keuze-experiment is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de voorkeuren door slechts een gering aantal keuzesets aan een beperkt aantal respondenten voor te leggen (omwille van respondentvermoeidheid en kostenoverwegingen). Om dit te realiseren is het noodzakelijk om de alternatieven op een deskundige wijze te selecteren en toe te wijzen aan de keuzesets. Dit is mogelijk dankzij de technieken van optimaal experimenteel ontwerp. Het onderzoek naar het optimaal ontwerp van discrete keuze-experimenten is hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ontwerpen onder de vereenvoudigende veronderstelling dat respondenten in een experiment compenserende beslissingen nemen. Dit wil zeggen dat aantrekkelijke niveaus van één attribuut onaantrekkelijke niveaus van een ander attribuut compenseren. Omdat respondenten niet altijd rationeel handelen, is deze veronderstelling vaak verkeerd. Het doel van dit onderzoeksproject is om voor drie belangrijke situaties waarin respondenten afwijken van de compenserende beslissingsregel bij het nemen van keuzes optimale ontwerpen te ontwikkelen. Het project is daarom onderverdeeld in drie secties waarin we telkens inzoomen op één scenario waarin de compenserende beslissingsregel niet gevolgd wordt: (i) het scenario waarin de keuzesets van het experiment te veel attributen tonen en als gevolg daarvan respondenten attributen negeren bij de besluitvorming, (ii) het scenario waarin bepaalde attributen extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de beschrijving van de alternatieven en (iii) het scenario waarin bepaalde alternatieven extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de keuzesets. Het begrijpen van het cognitief proces van de respondenten in deze scenarios laat toe om dit proactief te betrekken bij het opzetten van optimale ontwerpen voor discrete keuze-experimenten. Engineering Management Guido Erreygers Peter Goos Roselinde Kessels Het meten van reacties op reclamestimuli en mediacontext met behulp van eye tracking. Abstract: De respons op reclamestimuli in wisselende mediacontexten wordt nagegaan door middel van twee experimenten. In beide wordt de techniek van de eye tracking gebruikt. In een eerste experiment wordt nagegaan op welke wijze verschillende mediacontexten in staat zijn als `primer' te dienen voor reclameverwerking. In een tweede experiment wordt getest in welke mate er aandacht is voor onderscheiden gebieden van webpagina's, en of dit een impact heeft op de zelfgerapporteerde verwerking van reclame op deze pagina's. Het meten van open innovatie prestaties Abstract: In deze thesis wordt een set van maatstaven ontwikkeld voor het meten van de performantie van open innovatie activiteiten in bedrijven. Deze maatstaven moeten zo ruim mogelijk toegepast kunnen worden op bedrijven van verschillende grootte in verschillende industrietakken, zodat

13 de effectiviteit van open innovatie in bedrijven in vele sectoren drastisch verbeterd kan worden. Via een combinatie twee onderzoeksmethoden zal het onderzoek maatstaven ontwikkelen voor Open Innovatie activiteiten in bedrijven zodat bedrijfsleiders de output van het onderzoek kunnen gebruiken als benchmark en als prestatie-norm. Dit onderzoek is enerzijds pragmatisch met de bedoeling om het bedrijfsleven te helpen met deze hardnekkige metingsproblematiek van open innovatieprestaties. Deze nieuwe maatstaven zin noodzakelijk omdat de traditionele innovatiemaatstaven - die ontwikkeld zijn voor gesloten innovatie hun relevantie verliezen wanneer bedrijven overstappen naar open innovatie (the R&D intensiteit is een typisch voorbeeld). Anderzijds is het onderzoek een uitgelezen kans om een belangrijke theoretische bijdrage te leveren, door de causale mechanismen tussen open innovatie praktijk in bedrijven en hun innovatiesucces aan te tonen. Deze subtiele causale mechanismen kunnen enkel gedetecteerd worden wanneer specifieke bedrijfsprocessen, strategieën en andere antecedenten geïdentificeerd zijn en gemeten worden door het management. Kortom, door te werken met nieuwe (open) innovatiemaatstaven kan men de innovatiemanagement theorie vanuit een nieuw perspectief bekijken, een perspectief dat meer in lijn ligt met de managementvereisten van open innovatie. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Het Managen van Klantenrelaties in een Multichannel Omgeving Abstract: Het is een tendens dat klanten steeds meer toegang hebben tot verschillende kanalen om te interageren met bedrijven (Cassab and MacLachlan 2009). Gebruikmakend van longitudinale gegevensbanken van verschillende bedrijven, beoogt deze proposal om een beter inzicht te verwerven in de gevolgen en de causale effecten die gepaard gaan met verschillende multichannel strategieën en klantenvoorkeuren. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Larivière Het kwantificeren van voorkeuren voor woontypologieën met discrete keuze-experimenten Abstract: Dit project beoogt het uitvoeren van een online discrete keuze-experiment om de voorkeuren voor woontypologieën van jonge mensen in Antwerpen te kwantificeren. We vragen een panel een keuze te maken uit verschillende woontypologieën gaande van collectief wonen tot individuele studios. De studie zal toelaten om onze recent ontwikkelde Bayesiaanse ontwerpmethode te valideren alsook een beleidsplan op te stellen in de huisvestingsmarkt. Engineering Management Peter Goos Roselinde Kessels Het Job Demands-Resources model als integratief kader om de prestaties van werknemers tijdens klachtenbehandeling te optimaliseren. Abstract: Realizing more than 75% of the GDP, the service industry represents an important aspect of the Belgian economy. Service providers go to great lengths to deliver good service. Yet, for example, break downs or employee mistakes may result in imperfect services and failures, which lead to customer dissatisfaction and complaints. A plethora of research has examined how service providers should optimally respond to customer complaints, and recognizes the crucial role of frontline employees: Their ability to solve the problem, show understanding for the inconvenience for customers, or provide explanations for why a failure occurred has a strong impact on customer satisfaction. Little is however known about how frontline employees may be stimulated in delivering excellent service performance (SRP). To build such knowledge, this projects proposes two studies aimed at advancing current SRP research in three important ways. First, using the job demands-resources model (JDR) as conceptunbsp;al fr Onderzoeksgroep HRRG Brussel Anja Van den Broeck Yves Van Vaerenbergh Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen Abstract: De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen. Het bouwen van een credit - scoring voorspellingsmodel voor een nutsbedrijf Abstract: niet beschikbaar Dirk Van den Poel Het begrijpen en beïnvloeden van klant percepties bij co-creation Abstract: Waarde co-creatie behelst de actieve deelname van de klant bij het creëren van een uniek product of dienst. In zowel de wetenschappelijke als de management literatuur wordt co-creatie gezien als een belangrijk middel om succesvol te concurreren. De voordelen van co-creatie hebben betrekking op het vormen van langdurige, winstgevende relaties met klant. Dit is op zijn beurt het resultaat van verhoogde productiviteit en verbeterde waarde percepties door de klant. Ondanks de populariteit van het onderwerp is er nauwelijks empirisch academisch

14 onderzoek beschikbaar over het fenomeen co-creatie. Het doel van dit onderzoek is dan ook meer kennis te vergaren over co-creatie door middel van een aantal empirische studies. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan: het begrijpen wat klanten precies waarderen in het geval van co-creatie en hoe deze waarde percepties veranderen door de tijd, het bestuderen van de gevolgen van deze waarde percepties in termen van performance, en het onderzoeken hoe de waarde percepties omtrent co-creatie positief beïnvloed kunnen worden. Slechts wanneer er voldoende wetenschappelijke kennis is rond deze onderwerpen kunnen ondernemingen de voordelen van co-creatie realiseren. Gilbert SWINNEN Willem JANSSENS Alexandra STREUKENS Het analyseren van de voordelen en het beheer uitdagingen van de open innovatie vanuit een HRM perspectief Abstract: De onderzoeksraad heeft op 18 mei 2009 het eerste verblijf van 3 maanden van mevr. Wangfang Li goedgekeurd ten laste van het BOFprogramma 'Korte Verblijven', en dit ter voorbereiding van een gezamenlijk doctoraat in de bedrijfseconomische wetenschappen, met als titel "Analyzing the benefits and management challenges of open innovation from a HRM perspective". De Onderzoeksraad besliste tevens dat de volgende verblijven van mevr. Li Wangfang ten laste van het BOF-programma 'Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking' genomen worden. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Haalbaarheid van jodium verrijkte linze in onderwijsverlenende voedingsprogramma's ter verbetering van de schoolprestaties, publieke gezondheids- en lanbouwbeleid in rurale, ingesloten gebiedern in Oost -Afrika (Kenia, Uganda en Tanzania) Abstract: Jodiul is een belangrijk mineraal, waarvan het gebrek sociale en publieke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Jodium verrijkt zout is weinig succesful in bepaalde risicogebieden. Niuewe, alternatieve strategieën zoals (GM) biofortificatie zijn echter hoopgevend. Deze studie evalueert de haalbaarheid van jodium verrijkte linze als voedingsprogramma's in scholn en onderzoekt de intresse bij landbouwers en ouders ten einde relevante beleidsaanbevelingen te formuleren. Vakgroep Landbouweconomie Xavier Gellynck Haalbaarheidsstudie naar cluster Cleantech in het wetenschapspark Greenbridge te Oostende Abstract: Dit project heeft als doel een strategische analyse uit te voeren van de Oostendse cluster rond hernieuwbare energie. Er zal worden nagegaan in welke mate de drie bovenvermelde succesfactoren aanwezig zijn die bijdragen tot het verder uitbouwen van de cluster. Meer specifiek zullen we volgende zaken bestuderen: (1) Analyse van hernieuwbare energie (focus op wind, bio-energie, zonne-energie, offshore energy) (2) In kaart brengen van bestaande spelers in de Oostendse cluster om zo de "Missing links" te identificeren en het nagaan van de aanwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden (3) De huidige alsook toekomstige rol en verwachting van strategische trekkers/ stakeholders bestuderen Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Gezamenlijke optimalisering van klantensegmentatie en marketingcommunicatieacties met het oog op het maximaliseren van de klantenwaarde op lange termijn Abstract: Met dit project wensen we enerzijds te onderzoeken welke klantensegmenten geïdentificeerd kunnen worden in termen van loyaliteit. Anderzijds willen we nagaan welke efficiënte marketingcommunicatieacties dienen te worden ondernomen naar deze segmenten toe met het oog op waardemaximalisatie van de klant op lange termijn. Het vernieuwende is dat beide aspecten geïntegreerd worden in één analyse door middel van optimalisatietechnieken. Dirk Van den Poel Gezamelijke studie van java hele programma-analyses Abstract: Met het oog op een efficientere en effectivere code-generatie werden een aantal heleprogramma-analyses ontwikkeld. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Koenraad De Bosschere Gevolgen van bezorgdheid om status en opzichtige consumptie Abstract: Huidig project test twee mogelijke gevolgen van een chronisch hoge of tijdelijke verhoogde bezorgdheid om status, namelijk dat 1) verhoogde bezorgdheid om status een competitieve mindset induceert doet toenemen en 2) de interesse in en belang van kwantitatieve producteigenschappen versterkt. Daarnaast wordt ook getest of opzichtige consumptie (conspicuous consumption) een positief effect heeft op zelfwaardering.

15 Mario Pandelaere Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving. Abstract: Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactieeffecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vullen. Ten eerste kunnen individuele verschillen (bv. persoonlijkheidskenmerken) het effect van geuren op het koopgedrag modereren. Het toevoegen van deze niet-atmosferische cues in mijn onderzoek laat me toe om na te gaan welke moderatoren relevant zijn en zo kunnen we bestaande en nieuwe bevindingen nuanceren. Ten tweede is winkelen een holistische ervaring waarbij de consument aan verschillende omgevingsvariabelen tegelijkertijd wordt blootgesteld. Dit betekent dat het effect van het ene atmosferische element beïnvloed kan worden door de mate waarin andere atmosferische elementen aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om interactie-effecten van geuren met andere atmosferische elementen te onderzoeken. Ten laatste stelde eerder onderzoek vast dat geuren invloed hebben op de aandacht die consumenten geven aan stimuli in de omgeving. In het laatste deel zal ik nagaan of geuren een effect hebben de mentale map van een winkel of een rek en of dit de waargenomen variëteit van en tevredenheid met het assortiment beïnvloedt. Willem JANSSENS Lieve DOUCE Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving Abstract: Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactieeffecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vullen. Ten eerste kunnen individuele verschillen (bv. persoonlijkheidskenmerken) het effect van geuren op het koopgedrag modereren. Het toevoegen van deze niet-atmosferische cues in mijn onderzoek laat me toe om na te gaan welke moderatoren relevant zijn en zo kunnen we bestaande en nieuwe bevindingen nuanceren. Ten tweede is winkelen een holistische ervaring waarbij de consument aan verschillende omgevingsvariabelen tegelijkertijd wordt blootgesteld. Dit betekent dat het effect van het ene atmosferische element beïnvloed kan worden door de mate waarin andere atmosferische elementen aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om interactie-effecten van geuren met andere atmosferische elementen te onderzoeken. Ten laatste stelde eerder onderzoek vast dat geuren invloed hebben op de aandacht die consumenten geven aan stimuli in de omgeving. In het laatste deel zal ik nagaan of geuren een effect hebben de mentale map van een winkel of een rek en of dit de waargenomen variëteit van en tevredenheid met het assortiment beïnvloedt. Willem JANSSENS Lieve DOUCE Geïntegreerde Marketing Communicatie: Synergieën creêren door reclame in verschillende media Abstract: Het project (een longitudinale studie van echte reclames in 4 landen) onderzoekt mogelijke synergieën tussen verschillende media om return te maximalizeren (gunstigere reacties tegenover reclame, activatie (informatie zoeken, website bezoeken, mond-tot-mond) en verkoop). We onderzoeken modererende effecten zoals socio-demografische profiel (leefdtijd, sociale klasse,...), media gebruik en connectedness, koopgedrag en cross-culturele verschillen. Nathalie Dens Gate to Financing. Abstract: Gate to Financing. VAKGROEP MANAGEMENT Management Koen Vandenbempt Effectiviteit van merkplaatsing: Naar een integrerend raamwerk. Abstract: Brand placement of merkplaatsing, het (tegen betaling) visueel en/of auditief opnemen van merkproducten of merkkentekens in media programma's, is één van de alternatieven die vandaag door marketers gebruikt worden om hun commerciële boodschap oventuigender te brengen. Het huidige onderzoeksvoorstel verenigt traditionele theorieën rond reclame en informatieverwerking met bestaande theoretische kaders over brand placement om nieuwe vraagstukken op te lossen die de literatuur totnogtoe grotendeels genegeerd heeft. Het onderzoek stelt een serie van 4 studies voor, waarin 4 verschillende types van moderatoren aan bod komen: karakteristieken van de brand placement (bvb. prominentie, plot connectie), contexteffecten (bvb. perceptie van of voorliefde voor het programma), geïntegreerde marketing communicatie (bvb. interactie met andere vormen van communicatie, zoals traditionele reclame) en bekendmaking (de expliciete onthulling dat

16 merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling). Er worden ook steeds verschillende uitkomstvariabelen (merkherinnering, houding tegen over het merk, aankoopintentie, attitude tov. brand placements, activering, etc.) gemeten. Op die manier moet het voorgestelde onderzoek ons in staat stellen om een breed raamwerk op te bouwen over de effectiviteit van brand placement, beschouwd vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste studie worden op basis van een inhoudsanalyse relevante karakteristieken van brand placements (bvb. lengte, positie op scherm, interactie, etc.) in kaart gebracht. Door middel van kwalitatief onderzoek (focusgroepgesprek en diepteinterviews) wordt gepeild naar hoe kijkers brand placements met uiteenlopende karakteristieken verwerken. Daarna wordt aan de hand van een veldonderzoek en experimenten, nagegaan hoe verschillende karakteristieken samen bijdragen tot de effectiviteit van brand placements. In een tweede studie wordt bestudeerd in welke mate de effectiviteit van verschillende brand placement karakteristieken al dan niet contextafhankelijk is. Of iemand al dan niet van het programma houdt, kan de reactie tegenover de placements in het programma beïnvloeden. Ook het genre (thriller, komedie) van het programma, kan een rol spelen. Door middel van een aantal veldexperimenten en lab experimenten wordt nagegaan wat de interactie is tussen kenmerken van de placement en kenmerken van de context, op relevante maatstaven met betrekking tot effectiviteit. In de derde studie wordt de interactie van brand placement en andere communicatievormen bestudeerd: hoe kan bijkomende communicatie (bvb. traditionele reclame) het effect van brand placements versterken, of kan communicatie voor concurrende merken voor verwarring zorgen? Ook de inhoud van de communicatie (bvb. endorser) en de timing van de comunicatie (voor of na programma) komt aan bod. De vierde studie omvat een reeks aan elkaar gerelateerde experimenten over het effect van bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling) op de effectiviteit van merkplaatsing. In dit onderzoek wordt bekendmaking op verschillende manieren gemanipuleerd: bekendmaking vs. geen bekendmaking, timing van de bekendmaking (voor, tijdens, na programma), niveau van bekendmaking (generiek, productcategorie, merkspecifiek) en modaliteit (visueel, auditief, audio-visueel). Nathalie Dens Yana Avramova Effectieve reclame- en merkstrategieën voor de introductie van nieuwe producten. Abstract: Het onderzoek heeft tot doel de reclame- en merkgerelateerde reacties van consumenten na te gaan op drie onderscheiden reclamestrategieën (rationeel, single-valence emotioneel en gemend emotioneel) voor drie merkstrategieën voor nieuwe productintroductie (nieuw merk, lijnextensie, merkextensie). Daarnaast wordt de modererende rol bestudeerd van consumentenkarakteristieken Consumer Innovatioveness, Need for Cognition, Affect Intensity en Proclivity to Accept Duality. Een onderzoek naar het belang van winkelpaden voor marketing informatie systemen Abstract: Dit onderzoeksprojecy heeft als doel de beweging van klanten in een winkelinrichting te bestuderen (bvb. Shopping-centra). Pad-data bevat waardevolle informatie voor markonderzoekers omdat deze weergeven hoe consumenten interageren met hun omgeving. Het doel van dit project is om methodes te ontwikkelen voor descriptieve en meer geavanceerde analysemes teneinde relevante inzichten te genereren voor het management. Dirk Van den Poel Een onderzoek naar de cross-culturele verschillen in het adoptieproces van elektrische auto's Abstract: In mijn doctoraat testte ik een model voor de adoptie van elektrische auto's in Vlaanderen. Dit voorstel breidt dit uit in een internationale context: 1. Empirisch testen van dit adoptiemodel in verschillende Europese landen 2. Empirisch testen van een alternatief model, gebaseerd op ethische determinanten, in verschillende Europese landen 3. Verklaren van de verschillen tussen deze landen, gebaseerd op culturele raamwerken. Productontwikkeling Ingrid Moons Doping en het aanbod ervan: een verkenning van de markt en een inschatting van de impact van anti-doping beleid in de Belgische en Franse wielersport. OE Strafrecht en Criminologie Letizia Paoli Do clothes make the man? Three essays on choice and possession in relation to consumers' self-concept. Abstract: Het menselijke zelf-concept is een idee een verzameling gepercipieerde attributen van zichzelf. Literatuur toont aan dat bezittingen en consumptiekeuzes een belangrijke positie nemen in het opbouwen en weergeven van dit zelfconcept. Keuzes vormen een concrete illustratie van een abstract zelfbeeld, zeker als die keuzes leiden tot het op diuurzame wijze vastleggen van dit zelfbeeld in de band met een bezitting. Dit

17 doctoraat situeert zich in de interactie tussen bezittingen, consumentenkeuzes en het zelfconcept. In een eerste essay herinterpreteren we bezit in het kader van construal level theorie om aan te tonen dat bezittingen psychologisch nabij zijn tot hun eigenaars. In een tweede essay, en gegeven de band tussen consumentenkeuzes en het zelfconcept, vinden we dat het aanbevelen van onze keuzes aan anderen een bron van bedreiging voor het zelfbeeld kan zijn als deze aanbevelingen niet worden opgevolgd. In een laatste essay vinden we dat een keuzesituatie op zich bedreigend kan zi Luk Warlop Siegfried Dewitte Bart Claus Dispositionele hebzucht: schaalontwikkeling en empirisch onderzoek naar oorzaken en gevolgen Abstract: Hoewel er veel onderzoek bestaat rond situationele invloeden op hebzuchtig gedrag, is er nauwelijks kennis over de oorzaken en gevolgen van hebzucht als persoonlijkheidskenmerk. Dit project onderzoekt individuele hebzucht en het effect ervan op gedrag een beoordelingen. Hiervoor wordt een schaal voor dispositionele hebzucht ontwikkeld en experimenteel onderzoek uitgevoerd dat hebzucht vergelijkt met jaloezie via economische speltheorie. Mario Pandelaere De rol van verantwoording bij simultane, sequentiële en alleenstaande keuzes met betrekking tot ongezond en gezond voedsel. Abstract: Consumenten maken vaak tijdsinconsistente keuzes waarin ze kiezen voor aantrekkelijke korte termijn opties in plaats van meer gebalanceerde lange termijn opties. Dit project stelt dat consumenten eerder tijdsinconsistente keuzes zullen maken indien deze gemakkelijker te verantwoorden zijn. We focussen op dagdagelijkse aankoopsituaties en onderzoeken (1) simultane versus sequentiële keuzes en (2) sequentiële versus afzonderlijke keuzes. Maggie Geuens De rol van netwerken in de ontwikkeling van markt-innovatieve competenties in universitaire spin-offs. Abstract: Het wordt algemeen erkend dat universitaire spin-offs steeds belangrijker worden voor innovatie en economische groei. De ontwikkeling van een wetenschappelijke vondst naar een succesvol bedrijf blijft echter problematisch en is nog niet vaak onderzocht. Deze studie concentreert zich nu net op deze ontwikkeling en dan vooral op de rol van netwerken in het beïnvloeden en sturen ervan. Het centrale thema is dat universitaire (of onderzoeksgebaseerde) spin-offs pas echt innovatief en succesvol kunnen genoemd worden wanneer ze erin slagen markt-innovatieve competenties te ontwikkelen. Hiermee vertalen ze de technologische innovatie, zoals vervat in hun kennis en intellectuele eigendom, naar marktinnovatie en superieure klantenwaarde. Dit proces is moeilijker voor academische spin-offs omdat ze in omstandigheden werken die verschillend zijn van die van andere startende ondernemingen. Vooral de omschakeling van een technologisch-wetenschappelijke visie naar een commerciële zorgt voor problemen. Uit onderzoek is gebleken dat door deze problemen, netwerken een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de transitie van wetenschap naar bedrijf (Lorenzoni and Lipparini, 1999). Netwerken werden onderzocht als kanalen voor informatie-uitwisseling (Kogut and Zander, 1992) of voor sociale transacties, waardoor vertrouwen gecreëerd wordt (Shane and Cable, 2000). Wat echter nog niet onderzocht werd, is de precieze rol die ze spelen in de barrières voor ontwikkeling van academische spin-offs. De studie bestaat uit twee grote delen. Eerst wordt in een exploratieve fase een model opgesteld dat de invloed van netwerken op de ontwikkeling van spin-offs formaliseert. Hiervoor wordt gewerkt met gevalstudies van recente spin-offs van de. In een tweede fase wordt dit model getest op een uitgebreide steekproef van Europese spin-offs en hun netwerk via SEM en aanverwante technieken. Voor de dataverzameling doen we beroep op de hulp van sectororganisaties. Management Koen Vandenbempt De rol van momenten in de productlevenscyclus: start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang Abstract: Modelmatig econometrisch onderzoek omtrent de invloed van momenten (start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang) op het verloop van de productlevenscyclus van nieuwe producten. Onderzoeksvragen zijn: Bij welk penetratieniveau (% van de markt) treden deze momenten op? Wat is preciese volgorde tussen deze momenten? Kunnen deze momenten en de orde waarin ze optreden, gegeneraliseerd worden over product-markten en landen? Welke factoren bepalen wanneer deze momenten plaatsvinden? Patrick Van Kenhove De rol van indirecte netwerkeffecten in de acceptatie van nieuwe technologieën Abstract: Via modelmatig econometrisch onderzoek wordt een model ontwikkeld om volgende vragen te beantwoorden: (1) Wat is het effect van beschikbaarheid en kwaliteit van software op de hardware verkopen (2) Wat is het effect van extreem populaire toepassingen? (3) Wat is het ideale moment van lancering voor software om de hardware verkopen optimaal te ondersteunen? Hypothesen worden ontwikkeld obv 'decisionmaking under uncertainty' and 'collective action theorie'.

18 Patrick Van Kenhove De rol van emoties en emotioneel design in het adoptieproces van elektrische auto's. Abstract: Het project gaat de rol van emoties na bij het adopteren van nieuwe duurzame producten, meer bepaald elektrische auto's. Een conceptueel model wordt opgesteld en getest aan de hand waarvan bestaande theoretische raamwerken zoals de Extended theory of Planned Behaviour uitgebreid kunnen worden met emotionele dimensies. Aansluitend wordt getest hoe de consument reageert op verschillende emotietypes in het design van en advertenties voor elektrische varianten van bestaande automerken. Achiel Standaert De rol van crossmodale overeenkomsten in een multisensoriële setting op de evaluatie van producten en winkelomgevingen. Abstract: Mijn project betreft het bestuderen van crossmodale effecten op product niveau en retail niveau. Crossmodale correspondences wijzen op het feit dat een sensorische prikkel in één zintuig een verwachting kan creëren in een ander zintuig. Bijvoorbeeld, wanneer men een vanille geur ruikt is er een automatisch activatie van het zintuig "zicht". In het bijzonder: de kleur "geel" wordt automatisch verwacht. Bijgevolg spreken we over een crossmodale correspondence tussen de geurzin (vanille geur) en het zicht (geel). Gedurende mijn project zal ik onderzoeken of crossmodale correspondences tussen zicht en geur aan de ene kant en zicht en gehoor aan de andere kant de preferentie en evaluatie van producten en retail designs kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, in lijn met het gegeven voorbeeld van vanille geur en geel, of er een voorkeur is voor een geel retail design wanneer de omgevingsgeur van vanille aanwezig is. Met andere woorden: als de verwachte crossmodale correspondence aanwezig zijn. De resultaten van mijn project zullen van nut zijn voor product designers, retail designers en marketing professionals bij het ontwikkelen van producten en retail designs zodoende de aanwezigheid van crossmodale correspondences optimaal benut kunnen worden. ArcK Willem JANSSENS Jan VANRIE De modererende variabelen van het question - behavior effect Abstract: Mensen die gevraagd wordt een zeflpredictie te maken in verband met sociaal normatief gedrag hebben een significant grotere kans, dan een vergelijkbare controlegroep, om dit gedrag ook daadwerkelijk te stellen. Ook het beantwoorden van een intentie-vraag kan aanleiding geven tot een gedragsverandering. Om dit effect beter te kunnen gebrijpen zal onderzocht worden welke variabelen het question-behavior effect modereren. Maggie Geuens De invloed van online review inhoud, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews Abstract: Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, ewom) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig begrip over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. Wij stellen een reeks van goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloeden de balans en de volgorde van online review sets het aantal reviews dat mensen lezen, en hoe bepaalt dit leesgedrag op zijn beurt de herinnering van informatie, impressievorming, gepercipieerd nut, attitudes en gedragsintenties van reviewlezers? 2. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en/of de balans van de review set? 3. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie, attitude en intentie? 4. Wat is het relatieve belang van en de interactive homofilie, relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews? Nathalie Dens Shana Verberckmoes De impact van extrinsieke, zintuiglijk-georiënteerde tekens op de smaakperceptie van gezonde voeding Abstract: Een van de redenen waarom mensen voor ongezonde voeding kiezen is de perceptie dat gezonde voeding niet lekker is. Dit project gaat na of en hoe zintuiglijke tekens, zoal de kleur en de vorm van de verpakking of de labels, die specifiek ontwikkeld werden op basis van vorm/kleur symbolisme, effectief zijn in het verbeteren van de smaakpercepties van gezonde voeding. Maggie Geuens De effectiviteit van merkplaatsing: extensies van de Tripartite Typology en het Balance model en de impact van disclosure.

19 Abstract: Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden. Marijke Wouters De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen. Abstract: Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) evenals de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden tal van mogelijkheden om de klant te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van kennis. In deze studie onderzoeken we op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot de creatie van kennis en bestuderen we hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed. Annouk Lievens De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen Abstract: Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën en de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden ruime mogelijkheden om klanten te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is kenniscreatie. Deze studie onderzoekt op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot kenniscreatie en bestudeert hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed. Annouk Lievens Data-analyse en rapportering van klantensurvey met bedoeling klantentevredenheid en kwaliteit van dienstverlening BELNET te evalueren. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit project omvat het opzetten, analyseren en rapporteren van een web-enquête ivm klantentevredenheid over de dienstverlening van Belnet. Het onderzoek wordt gevoerd door studenten onder begeleiding van de promotor. Na een kwalitatieve pilotstudy aan de hand van een 6-tal diepte-interviews en een eerste versie van een klantenenquête opgesteld door de opdrachtgever wordt een enquete opgesteld die via het Internet zal worden aangeboden. Doel van de enquête is om toekomstig beleid en klantenservice van Belnet te ondersteunen. Arbeids- en Organisatiepsychologie PETER THEUNS CORTEXS - Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability Abstract: Op 1 november 2013 startte het multidisciplinaire onderzoeksproject CORTEXS (Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability) richt zich op de duurzaamheid van de Vlaamse zorgsector, in het bijzonder in het licht van de groeiende chronische en langdurende zorgnoden en de er aan gekoppelde financiële gevolgen. 'Geïntegreerde zorg' door genetwerkte zorgorganisaties wordt beschouwd als een belangrijke nieuwe benadering om tot een zorgsector te komen die meer vraaggestuurd, patiëntgericht en kostenbewust is. Het onderzoeksteam werkt nauw samen met een dertigtal organisaties uit de sector. CORTEXS wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in het kader van het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO). Het doel van een SBO-project is bij te dragen tot nieuwe ideeën en concepten, die de basis kunnen vormen voor een nieuwe generatie producten, processen of diensten. Het project draagt het Flanders' Care label. Het doel van het Flanders' Care label is om een netwerk te visualiseren van organisaties die actief zijn met betrekking tot innovatie en ondernemerschap in de zorg met de ambitie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het project loopt 4 jaar. Het budget bedraagt 3 miljoen EURO. De partners zijn: - Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO), - Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, TNO - Innovatiedomein Werk en Tewerkstelling, UHasselt - Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid en Gezondheidseconomie, Antwerp Management School, en UGent - Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde. Economie en beleidsmanagement Pieter PAUWELS Dominique VANDIJCK Consumer insights in het gebruik van sociale media door Belgische jongeren Hogeschool Gent Abstract: Sociale media zijn een nieuwe, aanvullende vorm van marketingcommunicatiemedia. De sociale media zoals Web 2.0 sites, blogs op internet, idtv, mobiele communicatie, advergaming,...zijn internetgerelateerde tools die het een consument niet alleen mogelijk maken om zelf op zoek te gaan naar informatie omtrent een product/dienst maar ook om zelf contact te realiseren met de bedrijven/adverteerders. Daarenboven stellen deze nieuwe media de consument ook in staat om eigen informatie, percepties en opinies te verspreiden onder medeconsumenten.

20 De consument wordt, in vergelijking met het klassieke advertising model waarin hij een passieve rol speelde (zender adverteerder, ontvanger consument), een actieve speler in een nieuw model: hij stuurt de merkboodschap bijvoorbeeld aan via 'user generated content' (verwijst naar media inhoud die geproduceerd wordt door de eindgebruiker) of via 'Word of Mouse' (een evolutie van 'word of mouth' naar 'word of Mouse', waarbij de verspreiding van de boodschap niet meer face-to-face gebeurt maar via een digitale intermediair). Hij kan via de virale (digitale) weg duizenden andere consumenten benaderen met positieve of negatieve boodschappen. De adverteerder zal zijn sturende rol moeten bijschaven en zich in de communicatie, uitgedaagd door de consument, anders moeten gedragen, rekening houdend met de gewijzigde communicatiemogelijkheden- van de consument. Zowel vanuit de academische als vanuit de bedrijfswereld is er echter nood aan diepgaande inzichten in waarom en wanneer de consument als actieve ontwikkelaar of verspreider van commerciële boodschappen gaat optreden. Vroeger onderzoek wees reeds uit wat het socio-demografisch profiel is van internetgebruikers, hoe consumenten hun tijd verdelen over media (Ferris, 2007) en wat bijvoorbeeld de motieven zijn van consumenten om gebruik te maken van het internet (Rodgers & Sheldon, 1999). Consumenten gaan via internet informatie zoeken, communiceren, ontspannen en shoppen. De dieperliggende kennis van waarom de gebruiker/consument al dan niet gebruik maakt van sociale media en dus participeert in de commerciële boodschap ontbreekt nog. (Johnson, Bruner & Kumar, 2008). De doelstelling van dit project is het beantwoorden van volgende onderzoeksvragen : 1. wat zijn de motivaties van Belgische jongeren (16-34 jarigen) om actief commerciële boodschappen aan te sturen in sociale media, en 2. in welke mate modereren deze motivaties het effect van merkkenmerken (zoals merkpersoonlijkheid) en boodschapelementen (zoals het type creatieve appeal dat gebruikt wordt) op het al dan niet vertonen van dit actieve aansturingsgedrag van Belgische jongeren. In de verschillende onderzoeksfasen zal de motivatie van de jonge consument op kwalitatieve en kwantitatieve manier bestudeerd en bevraagd worden. Het einddoel bestaat erin een gefundeerd advies te kunnen formuleren aangaande de meest aangewezen manier om de interactieve consument van morgen efficiënt te benaderen en te bereiken. Het PWO-project Consumer insights in het gebruik van sociale media door Belgische jongeren heeft twee centrale vragen. o De eerste centrale vraag is Wat zijn de motivaties van Belgische jongeren (16-34 jarigen) om actief commerciële boodschappen aan te sturen in sociale media?. o De tweede centrale vraag is In welke mate beïnvloeden merkkenmerken (zoals merkpersoonlijkheid) en boodschapelementen (zoals het type creatieve appeal) het aansturinggedrag van Belgische jongeren en is deze relatie afhankelijk van de oorspronkelijke motivatie? Om deze centrale vragen te kunnen beantwoorden is een antwoord nodig op de volgende onderzoeksvragen: o Welke sociale media worden door Belgische jongeren gebruikt om actief commerciële boodschappen aan te sturen? (OV1) o Wat zijn de motivaties van Belgische jongeren om gebruik te maken van sociale media om informatie met betrekking tot producten of diensten te creëren of te verspreiden? (OV2) o Link tussen het waarom en soort product of dienst en soort informatie / boodschap en wijze van actief gebruik? (OV3) De eerste fase van het onderzoeksproject was een oriënterende, afbakenende en conceptuele fase. De literatuurstudie heeft zich geconcentreerd op de eerste twee onderzoeksvragen. De tweede fase van het project kwalitatief onderzoek bij de consument liet toe om de verworven informatie uit de eerste fase af te toetsen, te verfijnen en uit te zuiveren. De kwalitatieve onderzoeksfase probeerde vooral een antwoord te formuleren op de eerste twee onderzoeksvragen. De tweede onderzoeksvraag, de motivaties, kwam uitgebreid aan bod. Door de motivaties te onderzoeken, werd een beter beeld verkregen van wat de gebruikers drijft om het gedrag te stellen waar dit onderzoeksdomein zich op richt. In de gesprekken is ook gepolst naar relevante elementen met betrekking tot de derde onderzoeksvraag. Naast een indicatie van de motivaties die bij de meeste respondenten aanwezig waren, kwam het kwalitatief onderzoek tot drie conclusies: 1.Bepaalde motivaties kunnen onvoldoende teruggekoppeld worden naar de beschikbare theorieën. We vonden vijf nieuwe motivaties die (voorlopig) niet te herleiden zijn naar de reeds gedocumenteerde motivaties: profilering, google traffic, reciprociteit of bijdragen tot de community, drang naar content, problemen signaleren aan bedrijven en tenslotte provoceren en choqueren. 2.Bepaalde motivaties komen heel vaak samen voor, of juist niet. 3.Er zijn verschillende variaties binnen éénzelfde motivatie, we kunnen ons nu een meer genuanceerd beeld vormen van iedere bestaande motivatie. Een voorbeeld hiervan is de motivatie product involvement waar ook sprake is van brand involvement. De derde fase is een kwantitatieve onderzoeksfase en is opgebouwd uit drie luiken: een inhoudsanalyse, een enquête en een experiment. Deze derde fase moet ook een afdoende antwoord geven op de derde onderzoeksvraag. Als resultaat van de derde fase verwachten we kwantitatieve gegevens om de motivaties bij jongeren te onderbouwen en de boodschapelementen van commerciële boodschappen te linken aan de mogelijke motivaties. Het einddoel bestaat erin een gefundeerd advies te kunnen formuleren aangaande de meest aangewezen manier om de interactieve consument van morgen efficiënt te benaderen en te bereiken. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Claire Maréchal Iris Vermeir Brigitte Neetens Linda Engels Consumentenreacties op diverse merkstrategieën in een interactieve context

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Eindrapport Dr. Hans De Steur, Msc. Sofie Lagast, Prof. Dr. Xavier Gellynck Oktober, 2014 1

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele retailing

Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele retailing 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: marketing Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele

Nadere informatie

De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport

De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2012-2013 De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport

Nadere informatie

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen. RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen?

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen. RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen? Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2007-2008 RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen? Eindverslag

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

Op weg naar innovatiekracht

Op weg naar innovatiekracht Op weg naar innovatiekracht Technisch innoveren en ondernemen als continu proces Ir Inge Oskam Lector Technisch Innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Openbare les uitgesproken op 11 maart 2009

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar Naam: Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354 Hogeschool: Saxion Deventer Academie: Marketing& International Management Opleiding: Commerciële Economie

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie