Verkiezingsprogramma De kracht van verandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma De kracht van verandering 1

2 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking toerisme en recreatie onroerend erfgoed ruimtelijke ordening woonbeleid mobiliteit en openbare werken lokale economie - middenstand - horeca sociale zaken - gezondheid - armoede gezins- en seniorenbeleid integratie en inburgering onderwijs milieu en energie landbouw en plattelandsbeleid

3 Communicatie en inspraak Een goede communicatie loopt vanzelfsprekend als rode draad door een goed gemeentelijk beleid. Inspraak- en informatievergaderingen, uitnodigingen op het gemeentehuis, opendeurdagen, zijn een middel bij uitstek om onze inwoners te laten voelen dat Rijkevorsel leeft. Voor de N-VA is het belangrijk om Rijkevorsel als waarde(n)volle gemeente te promoten. Daarom willen we dat de gemeente op een hedendaagse en eenvormige manier (beter) communiceert. Concreet: Wij nodigen de inwoners uit om advies te geven over de zaken die hen aanbelangen en gebruiken hiervoor de volgende instrumenten: - De gemeentelijke adviesorganen worden geraadpleegd voor het nemen van beslissingen. Zij worden in staat gesteld om hun decretale en/of statutaire taken naar behoren te vervullen. Daarvoor hebben zij recht op alle nuttige informatie en documenten én op bijstand van de gemeentelijke administratieve geledingen vooraleer een standpunt te bepalen. Politici moeten de onafhankelijkheid van de adviesraden eerbiedigen. - Het bestuur moet de inbreng van buurt of wijk belangrijk vinden en zal hiervoor de nodige initiatieven nemen. Bijvoorbeeld door het organiseren van jaarlijkse wijkvergaderingen. Hier nodigen we ook de plaatselijke wijkagent op uit. - Bij het plannen van nieuwe projecten zullen we voor de aanvang van het studiewerk een of meerdere ontmoetingen met de betrokken inwoners organiseren. Hierdoor erkennen we de eigen inwoners en trachten we ze zoveel mogelijk inspraak te geven. De N-VA gaat dus een stap verder dan loutere infoavonden om kant-en-klare plannen voor te stellen. Bewoners zullen via een beveiligde pagina op de gemeentelijke webstek hun mening kunnen geven over bepaalde werken in hun buurt. Voor ons verdient elke vraag een antwoord zelfs als dat antwoord geen goed nieuws is. De N-VA hoedt er zich voor dat niet teveel macht wordt afgestaan aan boven- en intergemeentelijke organen. Door het systeem van getrapte verkiezingen, bestaat er in deze organen een democratisch deficit. Bovendien worden in dit systeem soms projecten aan de gemeenten opgedrongen. De deelname aan en werking van dergelijke samenwerkingsverbanden moet regelmatig worden geëvalueerd. De vertegenwoordigers en bestuurders in deze organen leggen daarom regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad. Het bestuur moet elke inwoner van Rijkevorsel op een duidelijke, open en klantgerichte manier informeren over alle aspecten van het gemeentelijke beleid. Daarom informeert het bestuur zowel inwoners als niet-inwoners in begrijpelijke taal over wat er in Rijkevorsel gebeurt. Regelmatig zullen persberichten de wereld worden ingestuurd. 3

4 Via de webstek kan iedereen informatie bekomen over de gemeente. Speciale aandacht zal gaan naar de verdere uitbouw van de gemeentelijke webstek. Naast informatie zal de klemtoon liggen op interactiviteit en dienstverlening, o.a. door middel van een e-loket. Zowel vorm als inhoud van het gemeentelijke info blad wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de noden. Zoveel mogelijk mensen op een uitgebreide en transparante manier informeren over wat in Rijkevorsel leeft moet het doel zijn. De gemeenteraadsbeslissingen worden zo weergegeven dat inwoners informatie krijgen over de effecten van de beslissing. Jaarlijks bezorgen we de inwoners een brochure met alle handige informatie omtrent onze gemeente. Hierin kan aan alle gezinnen en jongeren in onze gemeente een volledig overzicht van het aanbod van jeugdverenigingen, sportinfrastructuur, sportverenigingen, muziek en woord, culturele verenigingen en hun activiteiten gegeven worden. We willen onderzoeken of een extra avond-opening van het gemeentehuis mogelijk is. Een andere optie is om op een extra avond te werken "op afspraak". De N-VA steunt initiatieven die de sociale cohesie versterken. Zo blijven we de onthaaldagen organiseren waar nieuwe inwoners kennis maken met de gemeente en zijn bevolking. Door activiteiten te organiseren (in het kader van De dag van de Buur, 11 julivieringen of wijkfeesten) leren buren elkaar kennen en vergroot het gemeenschapsgevoel. Personeel Het personeel is het kapitaal van een gemeente Gemotiveerd personeel met de nodige verantwoordelijkheidszin is essentieel voor een goede gemeentelijke werking. Hiervoor voeren we een degelijk en doordacht personeelsbeleid. Aanwervingen gebeuren enkel op basis van objectieve examens. Ieder personeelslid moet zich als volwaardig deelnemer aan het arbeidsproces blijvend kunnen ontplooien. De elementen hierin zijn verantwoordelijkheid krijgen en nemen, initiatieven kunnen nemen, vormingskansen krijgen en waardering genieten voor de geleverde prestaties. Blijvende opleidingsinspanningen zijn voor een kleine gemeente en zijn personeel een ideale manier om kwaliteit te brengen en deze kwaliteit steeds te verhogen. Elk personeelslid krijgt zo de mogelijkheid om via bijscholing de betrekking te leren of zich te bekwamen. 4

5 Financiën en begroting Een gezond financieel beleid is een basisvoorwaarde om het merendeel van de vooropgestelde beleidsopties te kunnen realiseren. Met het geld van de gemeente moet omzichtig en doordacht worden omgegaan. Belangrijke beleidsbeslissingen dienen telkens getoetst te worden aan de financiële mogelijkheden van de gemeente zowel op korte als op lange termijn. De gemeente zal trachten bijkomende en blijvende inspanningen te doen om te besparen waar kan. Net als iedereen, moet ook de gemeente de tering naar de nering zetten. Ons doel is om dit te doen zonder de kwalitatieve dienstverlening van de gemeente aan de bevolking te verminderen. Bijzondere aandacht gaat naar: - Rationeel energiegebruik - Het efficiënt inzetten van mensen en middelen - Indien nodig zal worden samengewerkt met de privésector (Publiek-private samenwerking) - Projecten op maat van Rijkevorsel - Het terugdringen van de gemeentelijke schulden Veiligheid Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en zo nodig radicaal aan te pakken. De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een kwestie van meer blauw op straat, maar ook van burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen. Slechts als gemeenschap kunnen we erin slagen de risico s op onveiligheid zo veel mogelijk te beperken. Verkeersveiligheid blijft een belangrijke zorg van de burger. Een doeltreffende en correcte verkeershandhaving (verkeerscontroles) maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit. De N-VA verzet zich op nationaal vlak tegen het opleggen van boetequota s aan de politiezones. Doelstelling mag niet zijn zoveel mogelijk verkeersboetes te innen, maar wel de verkeersveiligheid verbeteren. concreet: Preventie vormt de eerste schakel van een integrale veiligheidsaanpak. Informatie verstrekken en kleinschalige, concrete preventieacties opzetten kunnen gebeuren met beperkte middelen. Goede openbare verlichting, aangepaste beplanting en een degelijk onderhoud van het openbaar domein dragen bij tot meer veiligheid. Kleine criminaliteit en overlast zorgen voor veel ergernis bij de burger. De gemeente en de lokale politie nemen deze ergernis ernstig en pakken de overlastproblemen gericht en kordaat aan. Tijdens de vorige bestuursperiode werd het G.A.S. ingevoerd, gemeentelijke administratieve sancties. Met dit instrument kunnen we makkelijk overlast en kleine criminaliteit effectief aanpakken. 5

6 Onverschilligheid voor wat gebeurt in straat of buurt moet plaats ruimen voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Buurtinformatienetwerken (BIN) met bewoners of winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente. Onveilige verkeerssituaties zullen we, in samenspraak met de bevolking, op een realistische manier aanpakken. Ook het naleven van de verkeersregels en van de toegelaten snelheden zal op een correcte manier opgevolgd worden. Snelheidsbeperkingen kunnen pas worden afgedwongen wanneer ze realistisch en eenvormig zijn en wanneer ook de pakkans voldoende hoog is. De politie richt zijn snelheidscontroles in de eerste plaats naar de plaatsen en tijdstippen waar de impact voor de verkeersveiligheid het grootst is. Door structurele samenwerking met de mobiliteitsambtenaar verankert de politie zich in het lokale mobiliteitsbeleid. Aansluitend zullen we de zones met snelheidsbeperkingen kritisch herbekijken en zo nodig hertekenen De lokale politie moet partnerschappen aangaan met andere actoren om te komen tot een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Samenwerking met andere gemeentediensten, het OCMW, verenigingen, scholen (drugs, spijbelen, verkeersopvoeding), de lijn,... zijn noodzakelijk. De burgemeester, de korpschef en de wijkcoördinator vormen de spil van dit veiligheidsnetwerk. Burgers die overtredingen vaststellen of er zelf het slachtoffer van worden, moeten ook via nieuwe communicatietechnologieën zoals sms of een snelle aangifte kunnen doen. Als gemeente stimuleren we het gebruik van Police-on-web. Ook een doordacht gebruik van de nieuwe sociale media biedt mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en de drempel tot de politie te verlagen. Op plaatsen waar vaak dezelfde verkeersovertredingen/ongevallen worden vastgesteld, moet onderzocht worden of de infrastructuur of de signalisatie niet kan of moet worden aangepast. Misdrijven mogen niet onbestraft blijven. Een falende justitie tast het geloof van de burger in ons rechtssysteem aan. Politieagenten raken gedemotiveerd. Heel de veiligheidsketen, van criminaliteitsbestrijding tot strafuitvoering, moet op punt staan. Het afsluiten van zonale veiligheidsplannen tussen bestuur, politie en parket vormt de ideale gelegenheid om de verschillende actoren op elkaar af te stemmen. De zonale veiligheidsplannen zullen al vastliggen bij de start van de nieuwe legislatuur. Dat belet niet dat er nog bijsturingen kunnen gebeuren. Opvang van slachtoffers van een misdrijf blijft een prioriteit. Elke politieambtenaar moet in staat zijn slachtoffers snel en adequaat op te vangen en zo nodig in contact te brengen met meer gespecialiseerde opvangdiensten. De N-VA wil vorm geven aan een ontradingsstrategie in de strijd tegen drugsgebruik. Die volgt drie sporen: preventie, hulpverlening en repressie. De drugproblematiek wordt door middel van het GASreglement ook via de vraagzijde aangepakt. Overlast door hangjongeren is een gekend probleem. Een kordate aanpak (waarbij jongeren onder meer nauwgezet opgevolgd worden door de politie) kan aan de orde zijn. De N-VA is echter geen anti-jongerenpartij, integendeel. De N-VA verwacht in regel meer van nietprobleemgeoriënteerde maatregelen die zich niet toespitsen op het overlastprobleem maar die streven naar een betere verstandhouding met de jongeren (in het kader van uitgaansleven, speelpleinen, hangplekken enz.). 6

7 Bijkomende bewakingscamera s op openbare plaatsen kunnen enkel als dit noodzakelijk is om de veiligheid te verhogen, overlast terug te dringen of daders van misdrijven makkelijker te kunnen identificeren. De politie staat in voor de opvolging van de beelden van deze bewakingscamera s. De Wijkagent (officieel: wijkinspecteur) - De bekendheid van de werking en de taken van de wijkagenten moet worden verhoogd. Dit kan ondermeer gebeuren door het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen wijkagenten en de buurten. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse "wijkvergaderingen". - De wijkinspecteur is bij uitstek de antenne die de ergernis over overlast en buurtproblemen oppikt en signaleert aan de lokale overheden. De politie is zichtbaar aanwezig in de wijken en aanspreekbaar voor de bevolking. De gemeente en de politie streven ernaar dat elke burger de wijkinspecteur kent. Hij of zij is immers het gezicht van de politie voor de burger. De brandweer en brandveiligheid - De hervorming van de brandweer is volop aan de gang. De doelstelling van die hervorming is het verhogen van uw veiligheid (brand, overstroming, dringende medische hulp, ). - Deze brandweerhervorming zal voor de toekomst de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Rijkevorsel behoort sinds kort tot de hulpverleningszone Taxandria. Hier zitten o.a. ook Hoogstraten, Merksplas en Turnhout in. - Als N-VA willen we hier volop aan mee werken, maar de kosten voor de gemeente moeten draaglijk blijven en niet de pan uit swingen. - De burger heeft het recht te weten wat de sterkten en zwakten zijn van het brandweerkorps dat voor zijn veiligheid moet instaan. Daarom pleit de N-VA voor het actief openbaar maken van de inspectieverslagen die de federale brandweerinspectie opstelt. - De brandveiligheid is ook gebaat bij een meer actieve betrokkenheid van de bevolking zelf. De lokale overheid en de brandweer stimuleren daarom de inbreng van de burger in de eigen fysieke veiligheid door concrete maatregelen en acties (bijvoorbeeld door huisbezoeken van de brandweer, het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan speciale doelgroepen, ). - De N-VA wil blijvend investeren in materiaal, de opleiding en de fysieke paraatheid van alle brandweermensen. Wel willen we duidelijke afspraken betreffende de vrijwilligers vergoeding. foto: brandweerkazerne in de Looiweg 7

8 Jeugd De jeugd is de toekomst De N-VA vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in onze maatschappij ook volop de kans krijgen om kind en jongere te zijn. Zij moeten de tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers gaat met vallen en opstaan. Dit neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun fouten moeten aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De N-VA ziet een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die jongeren in het lokale beleid kunnen hebben. Ook politieke jongerenverenigingen moeten zoveel mogelijk opgenomen worden in de jeugdraad. Concreet: Een succesvolle speelpleinwerking blijven we aanmoedigen en waar nodig moeten er in de diverse wijken speelpleintjes ingeplant worden. De bestaande speelpleinen zullen we opwaarderen en tevens plaatsen we duurzame zitbanken zodat de speelpleinen een dubbele functie krijgen. Het groen moet correct onderhouden worden, eventueel in afspraak met de buurtbewoners Voor Sint Jozef zullen we zo snel mogelijk zoeken naar een plek waar de jeugd kan rondhangen zonder anderen te storen. Bijvoorbeeld in het project "het sas". Voor jongeren in het deeltijds onderwijs moet er ruimte en middelen voorzien worden om deze te kunnen inschakelen in gerichte projecten om werkervaring op te doen De gemeente zet blijvend in op speelpleinwerking en grabbelpas en tracht daarin ook jeugdbewegingen te betrekken. De huidige vrijwilligersvergoeding blijven we behouden. We bekijken of er interesse is voor de installatie van een kindergemeenteraad. Zo kunnen we hen laten kennismaken met de werking van onze gemeente en de politieke besluitvorming. Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning. We blijven werken met een doordacht subsidiereglement en logistieke ondersteuning door de jeugddienst. De N-VA wil dat ook politieke jongerenverenigingen toegang krijgen tot jeugdraad. Indien nodig zullen we hiervoor het reglement van de jeugdraad aanpassen. De jeugdraad blijft ook in de toekomst de nodige ondersteuning krijgen, het is immers een belangrijk advies- en overlegorgaan. De gemeente wil eerder als partner worden bekeken dan als regelende instantie. Een maximale bewegingsvrijheid gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf is de basis van de samenwerking. De N-VA wil in Rijkevorsel terug een jaarlijkse Roefeldag organiseren waarop kinderen, o.a. bij de lokale middenstand, kunnen leren over de beroepen van de volwassenen. De N-VA wil in Rijkevorsel de beleidsplannen van de jeugd-, sport- en cultuurdienst in beknopte vorm op bierviltjes zetten. Een eenvoudige manier om de jeugd te informeren over de plannen van de gemeente. 8

9 Ook de jeugdlokalen verdienen onze aandacht. De gemeente heeft blijvend oog voor de veiligheid, in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder, van de jeugdlokalen. De gemeente houdt hierover informatie- en sensibiliseringsacties. Het bestuur wil een stimulerende rol spelen. Bestaande initiatieven worden ondersteund en waar nodig worden onder impuls van de gemeente nieuwe initiatieven ontwikkeld. Het nieuwe Jeugdhuis, en de toekomstige lokalen in het Kruispad zijn hier mooie voorbeelden van. Uitgaansleven - Moet een waardig alternatief verschaffen voor locaties gelijkwaardig als in onze buurgemeenten met de bedoeling onnodige verplaatsingen te vermijden. Fuiven moeten kunnen tot 5u, het sluitingsuur mag hier geen beperking zijn. - Daarnaast wil de gemeente er voor ijveren dat iedereen op een veilige en gemakkelijke manier feestbestemmingen kan bereiken. Samenwerking en overleg met De Lijn kan een oplossing bieden, zoals bv. het inleggen van feestbussen met oudjaar. Sport In 2009 zegt meer dan de helft van de Vlamingen aan sport te doen. Inzake sportdeelname was er vooral een stijging tussen 1999 en In 2008 en 2009 was er een lichte daling waarneembaar. In een samenleving is sport erg belangrijk als sociaal bindweefsel. Dit uit zich zeer duidelijk in de context van een sportclub. De gemeente moet goede clubwerkingen stimuleren en aanmoedigen dit in overleg met de sportraad. We merken dit ook aan het groot aantal sportverenigingen binnen onze gemeente. De N-VA wil een coherente visie op het lokale sportgebeuren die alle inwoners aanzet tot levenslang sporten, met aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, als de niet-sporters en sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen. Concreet: De N-VA gaat voor een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport zijn sociale en gezondheid bevorderende rol kan spelen. Het belang van goede en aangepaste infrastructuur kan niet genoeg onderstreept worden. Een kleine gemeente als de onze kan echter niet voor elke club een gepast lokaal voorzien. Daarom zetten we in op een goede ondersteuning en geven we de mogelijkheid om op gemeentegrond een lokaal op te richten. In het kader van levenslang sporten willen we trachten te voorzien in een specifiek sportaanbod dat vanuit de sportdienst, en in samenwerking met de sportraad, wordt ontwikkeld naar verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen. De senioren en de allerjongsten mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. Om de allerkleinsten reeds in het sport- en beweegbeleid op te nemen, willen we samen met onze gemeentelijke kinderopvang bekijken hoe we deze kinderen kunnen motiveren. Een gevarieerde motorische ontwikkeling bij onze allerjongsten kan bepalend zijn voor de rest van hun verdere leven. 9

10 Om sportverenigingen te stimuleren om maximaal in te zetten op kwaliteit, wil de N-VA het doordachte subsidiereglement behouden. De N-VA legt de klemtoon op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en professionele omkadering. Daarnaast blijven we zorgen voor ondersteuning door de sportdienst en door het uitlenen van materialen zoals stoelen, geluidsinstallatie, enzoverder. Daarnaast geven we de verenigingen een plaats op de gemeentelijke infoborden en de mogelijkheid hun activiteit te laten vermelden in de agenda van het gemeentelijk info blad en de website. De N-VA wil in onze gemeente op een innovatieve en creatieve manier gerichte sportpromotie kunnen voeren, zodat iedere bewoner op de hoogte is van het belang en de mogelijkheden van sport. Deze promotie-initiatieven worden in overleg met de sportraad op touw gezet, zodat ook de partners in het veld hierbij betrokken worden. Zo creëert men een draagvlak binnen de gemeente. De huidige sportacademie is hier een goed voorbeeld van. De N-VA wil dat gemeenten de nodige aandacht hebben voor het sportaanbod van personen met een handicap. Daarvoor kan een intergemeentelijk aanbod worden uitgewerkt. Naast de uitbouw van klassieke sportinfrastructuur, moet de gemeente ook oog hebben voor het beweeg- en sportvriendelijk inrichten van de beschikbare open ruimtes. Het uitbouwen en goed onderhouden van onze fiets- en wandelpaden, de Finse piste en fit-o-meter, kan ook een stimulans zijn om op een licht-georganiseerde manier aan het sporten te slaan. foto: stratenloop - marathon der Noorderkempen Cultuur - feestelijkheden - buurtwerking De N-VA visie is gestoeld op drie principes: 1. Gemeenschapsvorming: Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun verbondenheid, participatie, sociale competentie en ontwikkeling. 2. Complementariteit: het lokaal cultuurbeleid moet ook oog hebben voor wat in de ruimere regio gebeurt en het gemeentebestuur moet in overleg gaan met de betrokken regionale actoren. Zo is het zinloos dat 2 naburige gemeenten dezelfde artiest boeken. 3. Participatie: de mensen niet alleen naar cultuur brengen, maar ook cultuur naar de mensen brengen. 10

11 Wat betreft de lokale culturele dynamiek vraagt de N-VA aandacht voor zowel het klassieke georganiseerde culturele verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten die eerder buiten het formele kader tot stand komen. Wij willen hierbij het gemeenschapsvormende effect sterk benadrukken. De N-VA wijst verder ook op het belang van schoolvoorstellingen om cultuur en kunst begeleid te introduceren bij kinderen en hen ervan te laten proeven. Voor de N-VA maakt dit dan ook deel uit van het lokale cultuurbeleid. Concreet: Omdat onze verenigingen in het Rijkevorselse culturele leven een belangrijke plaats bekleden zullen we hen dan ook volop blijven ondersteunen. O.a. door middel van een doordacht subsidiereglement, ondersteuning door de cultuurdienst en door het uitlenen van materialen zoals stoelen, geluidsinstallatie, enzoverder. Daarnaast geven we de verenigingen een plaats op de gemeentelijke infoborden en de mogelijkheid hun activiteit te laten vermelden in de agenda van het gemeentelijk info blad en de website. In principe is de N-VA voorstander van de realisatie van een podiumzaal in het centrum van onze gemeente. Dit kan echter pas gebeuren indien de financiële toestand van de gemeente het toelaat. De N-VA zal er voor zorgen dat verenigingen, middenstanders e.a. zich kunnen voorstellen op een dorpsdag waar tevens een open bedrijven dag en andere festiviteiten aan gekoppeld kunnen worden. Tevens wil de N-VA meer oog voor ons Rijkevorsels historisch erfgoed en zal de werking van de heemkundige kring verder ondersteund worden. Hierbij aansluitend wensen wij op school meer aandacht voor het rijke verleden van Rijkevorsel en het land van Hoogstraten via een bevattelijk leerprogramma en meer aandacht aan onze rijke Nederlandstalige (volks)liederenschat. Ook willen we bekijken of het mogelijk en raadzaam is ons aan te sluiten bij een Intergemeentelijke Archeologische Dienst. (IAD) De N-VA wil ook de opwaardering en hernieuwing van de Vlaamse feestdag in Rijkevorsel, dit kan in samenwerking met de huidige initiatieven op 11 juli. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit sponsoring voor muziekgroepen. De N-VA vindt dat meer dan enkel bij de officiële feestdagen gevlagd mag worden: de Vlaamse leeuw is het officiële symbool van Vlaanderen, en Rijkevorsel ligt in Vlaanderen. Als N-VA staan we ook voor een optimale samenwerking met de academie voor muziek & woord de Noorderkempen en de IKO tekenschool. De N-VA zal er op toezien dat de gemeente de taalwetten naleeft. Ook wenst de N-VA Nederlandstalige opschriften en benamingen van handelszaken en horecabedrijven aan te moedigen. Tevens willen we onze verenigingen oproepen en ondersteunen om mee te werken aan de Week Van de Amateurkunsten (WAK) 11

12 Voor de N-VA is kunst in de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van een lokaal laagdrempelig kunstenbeleid. We blijven dus onze verenigingen de kans bieden om te exposeren in de gemeentelijke gebouwen. De bibliotheek De bibliotheek evolueert voor de N-VA naar een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum, we blijven dus inzetten op een laagdrempelige toegang tot online informatie. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd en zorgt voor een optimale toegankelijkheid en deskundige ondersteuning. We zullen onderzoeken of het mogelijk is om te schakelen naar zelf uitleen om het bibliotheekpersoneel te ontlasten van enkele taken. De bibliotheek blijft voor ons een actieve partner met betrekking tot leesbevordering, (cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie, onder meer voor onze scholen als lokale cultuurorganisaties. Tevens zullen wij de bibliotheekcatalogus in de Rijkevorselse rusthuizen aanbieden, zodat onze senioren van thuis uit de gewenste boeken kunnen bestellen. Ook blijven we zorgen we voor een gepast aankoopbeleid met inspraak van de inwoners. Versleten boeken worden waar mogelijk vervangen. Waardevolle boeken worden niet weggegooid of verkocht. We zullen voorzien in een catalogus van gearchiveerde boeken. Deze boeken zullen eenvoudig op te vragen zijn. Feestelijkheden Rijkevorsel kent heel wat festiviteiten, optredens, sport en andere evenementen. De N-VA wil deze privé-initiatieven, die open staan voor de ganse bevolking, blijven ondersteunen. Waar nodig en indien mogelijk wordt materiële hulp gegeven. Verenigingsleven - vrijwilligerswerk - buurt en wijkwerking De N-VA wil wijk-, buurt- en straatfeesten stimuleren en ondersteunen. O.a. door middel van materiële medewerking zoals het uitlenen van tafels, stoelen, geluidsinstallatie, e.d. We stellen een brochure op met de nodige tips hoe je een buurtfeest of activiteit organiseert en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen. Zo helpen we burgers iets doen voor hun buurt. adopteer een bloemperk Via deze actie kunnen we verloren hoekjes in de gemeente omvormen tot een bloemperkje. De gemeente zorgt voor de plantjes en de nabije bewoners onderhouden het. Het verenigingsleven blijven we ondersteunen met infrastructuur, logistieke steun, informatiedoorstroming via gemeentelijke kanalen, een gepaste subsidiëring, gratis advies inzake administratieve verplichtingen, Gemeente en OCMW gaan actief op zoek naar vrijwilligers. O.a. als medewerker in het rusthuis, of voor ophalen van sluikstort langs de gemeentewegen, De gemeente trakteert elk jaar al haar vrijwilligers op een feestelijke receptie. De ideale manier om ieder die zich belangeloos inzet voor anderen in de bloemetjes te zetten. Erkenningsaanvragen voor verenigingen, het huren van lokalen, subsidieaanvragen, het uitlenen van materiaal, willen we mogelijk maken via een digitaal loket op de webstek van de gemeente. 12

13 N-VA Rijkevorsel is voorstander van een jaarlijks wijkoverleg. Het wijkoverleg is een plaats en moment waar burgers met elkaar en met de gemeente in contact komen. Bewoners en gemeentebestuur delen immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We betrekken hier ook de plaatselijke wijkagent bij. Wijkoverlast en vandalisme worden actief bestreden. Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet: opvoedingsondersteuning, welzijnswerk, straatverbod, Politie pakt amokmakers die de boel verzieken kordaat aan. Het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) maakt sneller en efficiënter optreden tegen overlast en kleine criminaliteit mogelijk. De N-VA blijft de wekelijkse markt in de gemeente ondersteunen. Het is immers een belangrijk moment van sociaal contact. Ook zaken als de boerenmarkt en jaarmarkten verdienen onze ondersteuning. Toerisme en recreatie Toerisme wordt steevast gelinkt aan vrije tijd, maar heeft uiteraard ook een groot economisch belang. In 2010 ging bijna driekwart (74,2 %) van de Vlamingen minstens eenmaal op vakantie. Er is een trend naar kortere en meer dicht bij huis -vakanties. In 2010 trok Vlaanderen, inclusief Brussel zo meer als 28,6 miljoen overnachtingen. Drie op de vijf overnachtingen in het Vlaams Gewest zijn binnenlandse overnachtingen. De N-VA is voor een goede samenwerking tussen cultuur, onderwijs, toerisme en monumentenzorg. De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed voor de komende generaties is een maatschappelijke plicht en een investering in de toeristische aantrekkingskracht van onze regio. Concreet: De volgende 6 jaar wil de N-VA prioritair werken aan het behoudt, het onderhoud en een eventuele verbreding van het bestaande toeristisch aanbod. Zoals onze fietsroutes, wandelroutes, ruiterroutes, de werking rond de molen, En dit alles in optimale samenwerking met de VVV/toerismedienst van Rijkevorsel Tevens willen we werken aan een toeristische visie op korte en middellange termijn (2020). De N-VA vindt het belangrijk dat steden en gemeenten hun toeristisch beleid onderling afstemmen, overleggen en samenwerken met andere besturen en partners. Langs het kanaal, beter gekend als de vaart, willen we infoborden voorzien met informatie over het belang van deze waterweg in de geschiedenis van onze gemeente en om toeristen te tonen in welke gemeente ze zich bevinden. De horeca kan op toeristisch vlak een belangrijke rol vervullen, onze troef is uiteraard de landelijke omgeving. Hierop handig inspelen kan een meerwaarde betekenen voor het toeristisch gehalte van onze gemeente en een economisch voordeel betekenen voor de plaatselijke horeca. Waarom bijvoorbeeld de wandel- en fietsroutes niet koppelen aan een volksspelenroute, waar men in elke deelnemende horecazaak een ander volksspel kan spelen, eventueel gekoppeld aan een plaatselijk streekgerecht of drank? 13

14 Onroerend erfgoed Ons onroerend erfgoed maakt deel uit van een dynamische leefwereld. Het Vlaamse onroerend erfgoed is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. Het is de ruimtelijke en materiële neerslag van socioculturele en economische gebruiken. Erfgoed is een collectief bezit, dat wij hebben gekregen van de generaties van gisteren en eergisteren. Wij zijn er vandaag rentmeester van en het is onze plicht het aan de generaties van morgen en overmorgen door te geven. Daarom is het van het grootste belang deze erfgoedwaarden duurzaam te behouden, te beheren en te restaureren. Door zijn duurzame en vaak ook esthetisch karakter draagt het bij tot een kwaliteitsvolle woon en leefomgeving. Duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed moet een wezenlijk element worden van elke toekomstige en ruimtelijke ontwikkeling. Een modern onroerend erfgoedbeleid moet ervoor zorgen dat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd is en verder wordt uitgebouwd. Concreet: De N-VA wil een lokale beleidsvisie uitwerken over het lokaal onroerend erfgoedbeleid. Zo willen we inventariseren welke waardevolle gebouwen onze gemeente nog telt en hoe we hier in de toekomst mee willen omgaan. We willen ook een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot ontsluiting en publiekswerking van het onroerend erfgoed in onze gemeente. Een deelname aan de Open Monumentendag is hier een goed voorbeeld van. Een door de Vlaamse Overheid erkende onroerend erfgoedgemeente zal een verregaande bevoegdheid krijgen voor wat betreft het beheer van beschermd en geïnventariseerd erfgoed. Een erkende onroerend erfgoedgemeente zal bijvoorbeeld adviezen en toelatingen betreffende al dan niet beschermd onroerend erfgoed kunnen verlenen. We willen bekijken of het voor Rijkevorsel mogelijk en haalbaar is om deze erkenning te verkrijgen. Ook willen we bekijken of het mogelijk en raadzaam is ons aan te sluiten bij een Intergemeentelijke Archeologische Dienst. (IAD) Voor de N-VA wordt al van bij de eerste schetsen voor de her aanleg van een straat of de bouw van een woonwijk rekening gehouden met het aanwezige onroerend erfgoed. Dat vergroot het draagvlak voor de plannen bij de burger. Ook de kennis die bijvoorbeeld bij erfgoedverenigingen aanwezig is, kan daarbij worden ingezet. foto: Kapel van Achtel, een voorbeeld van onroerend erfgoed in onze gemeente 14

15 Ruimtelijke ordening Beleid voeren is voor de N-VA in de eerste plaats uitgesproken en gedragen keuzes durven maken. Als de omgeving ongeordend lijkt, dan is dat vooral omdat dat in het verleden te weinig gebeurde en omdat de keuzes die gemaakt werden te weinig onderbouwd werden. Keuzes maken betekent ook prioriteiten bepalen. De N-VA wil daarin selectief zijn, en wil de keuzes die gemaakt worden consequent doortrekken. De meest populaire keuze is daarbij niet altijd de juiste keuze. De juiste keuze is voor de N-VA een keuze die welvaart en welzijn verenigt en die maximaal het algemeen belang dient, met oog voor de noden van elke burger. De N-VA vindt ook dat het ruimtelijk beleid vooral positieve keuzes moet maken vóór een bepaalde leefomgeving, eerder dan dat het beleid wordt gebaseerd op negatieve keuzes die vooral zeggen hoe het niet moet zijn. Kritiek geven kan dus, maar alleen als er ook een antwoord komt op de vraag hoe het dan wel moet. Dat is constructief (ruimtelijk) beleid en dat moet de basis zijn waaraan alle beslissingen getoetst worden. De N-VA wil zich onderscheiden in het politieke landschap door in elke beslissing een zakelijke lijn aan te houden. Eerder dan individuele belangen, moeten objectieve elementen de doorslag geven, met oog voor het algemeen belang en al zijn facetten. concreet: Bij het maken van plannen wil de N-VA vooraf nadenken over de haalbaarheid en alles bespreken met alle betrokken partners is daarbij essentieel. Aan elk plan zijn kosten en baten verbonden. We willen daarom altijd zo vroeg mogelijk daarop zicht hebben. De N-VA vindt het daarom noodzakelijk dat er bij het begin van de legislatuur een meerjarenplanning wordt gemaakt, met daarbij ook zicht op de voorziene uitvoeringstermijnen en de kosten. Beter een minder ambitieuze maatregel die betaalbaar is, dan de hemel beloven om te eindigen met een gat in de begroting. Nieuwe woonwijken moeten voor de N-VA ook een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zo wordt in de nabije toekomst gewerkt aan de uitbreiding van de wijk Molenakkers. Deze wijk zal bestaan uit sociale huurwoningen, koopwoningen en koopkavels. Verder lintbebouwing zullen we trachten te ontmoedigen. In de toekomst zullen we ook de voorgestelde inbreidings- projecten stimuleren en ondersteunen. Sinds 1/10/2010 is de gemeente Rijkevorsel ontvoogd op het gebied van ruimtelijke ordening. hierdoor kan de gemeente zelf bouwvergunningen uitreiken. Dit verkort de wachttijd voor de burgers en biedt meer kans op een eigen gemeentelijk beleid. De gemeente heeft dus een grote beslissingsmacht over vergunningsaanvragen. De N-VA wil daarom dat beslissingen zich baseren op objectieve feiten. Tegen zaken die onterecht of niet conform de vergunning zijn moet worden opgetreden. Alleen zo krijg je een geloofwaardig lokaal vergunningsbeleid. Handhaving moet redelijk en fair zijn. Wie een overtreding begaat moet eerst een waarschuwing krijgen om de gemaakte fout vrijwillig recht te zetten. Indien in overleg met de betrokkene geen oplossing wordt gevonden, wordt er opgetreden. Bij nieuwe bouwovertredingen is snel reageren zeer belangrijk. Gedogen staat gelijk aan het straffen van wie wel de regels naleeft. De N-VA wil ook dat er prioriteiten worden bepaald en dat er afspraken komen tussen de verschillende instanties (politie, Vlaams gewest) die aan handhaving doen. 15

16 Wij willen af van reglementen die op het terrein toch niet worden gecontroleerd. Als een regel belangrijk genoeg is om op te nemen in een verordening, dan moeten daar ook middelen tegenover staan om die regel te kunnen afdwingen. Zo niet schaf je hem beter af. De N-VA wil de rol van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) opwaarderen door de onafhankelijkheid van deze commissie te maximaliseren. Dat begint met de aanstelling van een volledig ongebonden voorzitter aan het begin van de legislatuur. De gecoro moet voldoende autonomie hebben om eigen beleidsvoorstellen te formuleren. De N-VA wil dat de gemeente alle voorbereidende documenten tijdig op de webstek plaatst en burgers informeert wanneer de vergaderingen plaatsvinden, wat op de agenda staat en wat de uitkomst is. Beslissingen over ruimtelijk beleid moeten in alle openheid genomen worden. Daarom willen we dat de verslagen van vergaderingen (gecoro, sociale huisvestingsmaatschappij, intercommunales) gepubliceerd worden op de webstek van onze gemeente. Monumenten, dorpsgezichten, waardevolle gebouwen en gave landschappen bepalen sterk het uitzicht en de identiteit van onze gemeente en dragen bij tot een kwaliteitsvolle leefomgeving. Deze elementen moeten dus een plaats krijgen in het ruimtelijk beleid. Behoud en ontwikkeling hoeven niet noodzakelijk met elkaar te botsen. We willen daarvoor meer gebruik gaan maken van de Vlaamse inventarissen onroerend erfgoed. In het woonbeleid streven we naar een gezonde mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen. Dit laat toe dat er een duurzaam sociaal woonbeleid kan worden uitgebouwd. Bij de ontwikkeling van de nieuwe sociale wijk Molenakkers II wordt hier alvast rekening mee gehouden. Ruimte bestemd voor het ruime publiek moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Dat geldt zeker voor straten en pleinen, maar ook voor de publieke delen van gebouwen. Met het verouderen van de bevolking wordt dat als maar belangrijker. De regels die daarvoor gelden worden te vaak te soepel toegepast met als beste voorbeeld voetpaden die te smal zijn, zelfs in recent heraangelegde straten. Dat moet anders. Er zijn verschillende mogelijkheden om burgers en bedrijven hierover te adviseren en te sensibiliseren. Daarom zoeken we aansluiting bij de verschillende expertisecentra die op Vlaams en provinciaal niveau bestaan. Woonbeleid Een lokaal woonbeleid op maat maakt kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk, ook in eigen gemeente. De N-VA wil meer verscheidenheid in het woningbestand als antwoord op de specifieke woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen en senioren. Voldoende groen, goede verkeersinfrastructuur en kwaliteitsvolle welzijns- en vrijetijdsvoorzieningen zorgen voor een veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te winkelen, te wonen en te werken. Eigendomsverwerving is voor de N-VA de belangrijkste drempel tegen armoede en verhoogt de betrokkenheid met de buurt. De N-VA zet nog meer in op koopwoningen en via sociale verhuurkantoren verlichten we de druk op sociale huisvestingsmaatschappijen. Betrokken bewoners hebben respect voor buur en buurt. Asociaal gedrag en overlast worden snel en kordaat aangepakt. Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn de sleutelbegrippen op vlak van woonkwaliteit. De Vlaamse Woon code kent het gemeentebestuur een regisseursrol toe in het lokaal woonbeleid. De gemeente stimuleert en coördineert de sociale huisvesting, bewaakt de woonkwaliteit en zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. 16

17 concreet: Een gedetailleerde woonbehoeftestudie die rekening houdt met de financiële mogelijkheden en woonbehoeften van de verschillende doelgroepen vormt de basis voor het lokale woonbeleid. Dat beleid maakt duidelijke keuzes en bepaalt welke type woning waar in de gemeente kan bijkomen, welke woonnoden prioritair zijn en welke wijken of buurten het meest aan vernieuwing toe zijn. Die gemaakte keuzes zetten we meteen om in concrete en realistische doelstellingen die we vertalen naar concrete maatregelen en acties. De N-VA legt de focus op de uitvoering van de plannen, eerder dan op het plannen op zich. Het woonaanbod stemmen we zoveel mogelijk af op de vraag. Om tegemoet te komen aan de reële woonwensen en behoeften van (toekomstige) bewoners maken we werk van meer verscheidenheid in het woonaanbod. We zetten in op grondgebonden woningen en kwaliteitsvolle appartementen voor een- en tweeverdieners, (actieve en hulpbehoevende) senioren, enz. Het aanbod eengezinswoningen houden we op peil: het omvormen van eengezinswoningen naar studio s / flats trachten we zoveel mogelijk te vermijden. Om het aanbod op peil en de woningprijzen betaalbaar te houden, is het aansnijden van nieuwe woongebieden onvermijdelijk. Dit gebeurt steeds op een doordachte manier met de nodige aandacht voor een efficiënte verkeersafwikkeling, voldoende parkeerplaatsen, speel, groene en open ruimte, enz. Bij verkavelingsprojecten streven we naar een evenwichtige spreiding van verschillende perceelgroottes om tot een optimale sociale mix te komen. Via kleinschalige inbreidingsprojecten zorgen we op een efficiënte en zuinige manier voor bijkomende woonruimte. We behouden een lokaal toewijzingsreglement dat kandidaat-huurders die een band hebben met de gemeente (wonen, werken of kinderen die schoollopen in de gemeente) voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale woning. Zo houden we maximaal rekening met de lokale situatie en geven we hen die het financieel of sociaaleconomisch moeilijker hebben, de kans om in eigen gemeente te blijven wonen. De inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huisvesting wordt consequent toegepast en nageleefd. Inburgering is immers een belangrijkste opstap naar succesvolle integratie. Voldoende kennis van het Nederlands blijft een noodzakelijke voorwaarde om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Kandidaat-inwoners, huurders, mensen met bouwplannen,... kunnen op het gemeentehuis terecht met hun vragen rond wonen in de gemeente. De gemeentelijke dienstverlening is klantgericht, laagdrempelig en vertrekt vanuit het éénloketprincipe. Naast specifieke vragen biedt de bevoegde dienst ook de nodige informatie over premiestelsels en gemeentelijke reglementen, woonkwaliteitsnormen, enz. Om toekomstige kopers te behoeden voor onaangename verrassingen informeert het gemeentebestuur hen over belangrijke aspecten aangaande het pand of de bouwgrond die zij wensen te kopen. Zeker over mogelijke overstromingsrisico s en eventuele erfgoedwaarde worden voor de aankoop de nodige inlichtingen verstrekt. De verschillende premiestelsels van de gemeente, het Vlaams Gewest e.a. worden op elkaar afgestemd. Over subsidiëring wordt vermeden en overbodige of dubbele subsidies afgeschaft. 17

18 Het lokaal woonbeleid respecteert de woonwensen van ouderen die langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen en heeft aandacht voor woonvormen die levenslang en toegankelijk wonen mogelijk maakt. Denken we aan kangoeroe wonen, individueel wonen in groep en de zogenaamde meegroeihuizen (woningen die met een minimum aan kosten kunnen worden aangepast). Sensibilisering en ondersteuning zijn niet enkel gericht naar oudere (ver)bouwers maar ook naar jongeren zodat zij hier reeds in een vroege fase op kunnen anticiperen. Het gemeentebestuur levert stedenbouwkundige vergunningen tijdig en zo snel mogelijk af. Woonomgeving Door te investeren in de woonomgeving en kernversterking maken we werk van fiere dorpskernen, aangename wijken en gezellige buurten. Investeringen in het openbaar domein, de juiste voorzieningen en een (verkeers)veilige en kindvriendelijke woonomgeving zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte en veilige, leefbare dorpskernen waar inwoners trots op zijn. De vernieuwde kern van Sint-Jozef is hier een goed voorbeeld van. Een propere, goed onderhouden openbare ruimte zorgt dat mensen zich thuis voelen in hun buurt. Dat betekent goed onderhouden perkjes en pleintjes, geen afval op straat, snel herstellen van defecte zitbanken, aantrekkelijke speeltuigen, Het schoon houden van ons dorp is niet alleen een taak van de gemeente. Inwoners, bedrijven en bezoekers hebben hier ook een verantwoordelijkheid. Tegen vervuilers en vernielers treden we strenger op. Sociale huisvesting De N-VA wil meer inzetten op koopwoningen en kavels. Investeren in een eigen woning blijft de verstandigste verzekering voor de toekomst; het bezitten van een eigen woning is immers de belangrijkste drempel tegen armoede. De inkomensgrenzen voor sociale koopwoningen willen we verhogen. Sociale verhuurkantoren (SVK) zijn een efficiënte wijze om op een snelle en goedkope manier in goede, betaalbare woningen te voorzien. Het gemeentebestuur zal eigenaars informeren over de mogelijkheid om aan het SVK te verhuren. Het gemeentebestuur stimuleert het sociaal woonaanbod in de gemeente. Aandacht gaat naar: - bindend sociaal objectief (Grond en pandenbeleid): de gemeente realiseert het vooropgesteld sociaal woonaanbod. - normen en sociale lasten (Grond en pandenbeleid): het gemeentebestuur kijkt erop toe dat binnen elke verkaveling of bouwproject het vooropgesteld sociaal woonaanbod wordt gerealiseerd. Een sociale woning krijgt men steeds toegewezen onder voorwaarden. Bij inschrijving op een wachtlijst mag men geen eigendom (in binnen- of buitenland) bezitten, moet men Nederlands willen leren,... Wanneer men een sociale woning inneemt worden deze voorwaarden strikt gecontroleerd op naleving en evolutie.. De sociale huisvestingsmaatschappij zorgt in samenwerking met de Huizen van het Nederlands voor aangepaste taalcursussen die gericht zijn op het dagelijks leven. Ook domiciliefraude wordt niet getolereerd. Enkel door het strikt naleven van de voorwaarden kunnen we spreken van een rechtvaardige toewijzing. Het bestaan van sociale leningen wordt lokaal gepromoot. 18

19 - Beleidsinformatie - Grond- en Pandenbeleid - Sociaal Objectief per provincie Hier vindt u het bindend sociaal objectief per gemeente, zowel het aantal te realiseren sociale huurwoningen als de provinciale verdeling van het aantal sociale koopwoningen en sociale kavels. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is het aanspreekpunt voor uw vragen rond sociale huisvesting. U kunt al heel wat informatie terugvinden via hun website. Mobiliteit en openbare werken Mensen willen zich ontplooien en daar hoort mobiliteit bij. Elke gewenste verplaatsing kunnen maken op het moment dat men er behoefte aan heeft, dat is het theoretisch mobiliteitsideaal. Als we ervan uitgaan dat we onze economische structuur willen blijven behouden en versterken, moeten we rekening houden met een groei van mobiliteit. De N-VA vertrekt hierbij van het principe van comodaliteit als uitgangspunt voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Daarbij streven we naar de organisatie van een optimale mix tussen vervoersmiddelen, waarbij elk vervoermiddel op zijn sterke punten wordt uitgespeeld. We voeren dus een ander aanbodbeleid, een dat gebaseerd is op het aanreiken van alternatieven en positieve keuzes. Daarbij houden we rekening met de individuele verplaatsingsmotieven van mensen en met de stedelijkheid van de omgeving. Niet het vervoermiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel de sterkte van het verkeers- en vervoersnetwerk moet de basis worden voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Concreet betekent dit voor de N-VA dat (basis)mobiliteit niet langer uitsluitend synoniem is voor openbaar vervoer. Dit betekent dat het openbaar vervoer niet langer in de plaats van maar naast de voetganger en de fiets staat. Dit betekent ook dat de auto zijn plaats heeft. De capaciteit en doorstroming verbeteren, betekent niet noodzakelijk een inbreuk op duurzaamheid. In een model van comodaliteit geven we tot slot meer aandacht aan allerlei mengvormen van vervoersmodi: elektrische fietsen, autodelen, taxi s enzovoort. concreet: De N-VA zorgt voor een correct parkeerbeleid. Bij wegenwerken organiseren we telkens een parkeerbehoefte-meting. Zo behouden we voldoende parkeergelegenheid. In bepaalde zones voor kort parkeren moet het mogelijk zijn om een bewonerskaart aan te vragen. We denken hier bijvoorbeeld aan de Emiel Van Roeystraat. De N-VA zal ook onderzoeken of we kunnen voorzien in de aanleg van een openbaar oefenterrein voor chauffeurs in opleiding, eventueel in de recreatiezone aan de Valk. Bij het overhandigen van een rijbewijs biedt de gemeente gratis een Vlaams symbool of de hoofdletters VL aan om op de wagen te kleven. Elk openbaar gebouw of openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. We beseffen wel dat het toegankelijk maken van de gemeentelijke gebouwen een werk is van lange adem naargelang de financiële mogelijkheden. 19

20 De N-VA zal bij de politie ook aandringen op een betere controle op het gebruik van de mindervalide parkeerplaatsen door niet-gehandicapten. Meermaals moeten we vaststellen dat hier wagens staan geparkeerd zonder geldige reden. Zonder bijkomende capaciteit op het hoofdwegennet wil de N-VA een stop op het doelbewust doorsnijden, knippen of versmallen van wegen met een doorstromingsfunctie. Brug 7 over de vaart dient voor ons dan ook een volwaardige brug te blijven. Wij pleitten voor een duidelijk leesbaar openbaar domein voor de weggebruiker. Dit wil zeggen dat verkeersborden voldoende groot moeten zijn en ondersteund moeten worden door infrastructurele maatregelen. De N-VA wil onderzoeken of het haalbaar is dat tegen 2018 alle kinderen autonoom binnen loop/step/skate/fietsafstand speelruimte vinden in onze gemeente. We zullen bekijken waar we in onze gemeente kunnen voorzien in een of meerdere oplaadpunten voor elektrische fietsen en, naargelang de evolutie, ook voor elektrische auto's. Bij de start van de bestuursperiode leggen we duidelijke prioriteiten en faseringen vast in de meerjarenplanning voor het herstel en onderhoud van de wegen. Bij wegenwerken zorgen we voor een minder hinder plan zodat de aangelanden toch bereikbaar blijven. Naast het gewone meldingsformulier voorzien we in een digitaal meldingsformulier op de webstek van de gemeente. Hier kan bijvoorbeeld de slechte staat van een weg of een verkeersprobleem gemeld worden. Meldingen komen ook op de webstek zodat andere burgers deze kunnen bekijken. Enige tijd geleden werd een provinciale mobiliteitsstudie afgerond. Deze studie heeft in onze gemeente vastgesteld dat we een zeer druk dorpscentrum hebben met veel vrachtverkeer. Om het centrum in de toekomst leefbaar te houden, zullen we moeten nadenken over de mogelijkheid om een omleidingsweg te voorzien. Deze studie biedt daarvoor de eerste aanzet in een provinciaal kader. Voet- en buurtwegen In Rijkevorsel liggen nog heel wat oude voet- en buurtwegen, soms onbruikbaar of overwoekerd. De gemeente zal de wegen die nuttig kunnen zijn voor recreatief, toeristisch of dagelijks gebruik heropenen. De N-VA staat achter het principe de straat bepaalt de straat: Dat betekent dat telkens er een straat / buurt / (speel)plein heraangelegd word, of er grote werken plaatsvinden de bewoners inspraak moeten krijgen. Voor er plannen ontstaan, moet eerst met de bewoners overlegd worden hoe zij de werken zien. 20

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie