Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:"

Transcriptie

1 Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur... 5 Maandbrief... 5 Lestijden... 5 Beperking lesuitval en schoolverzuim... 5 Leerlingenstatuut en schoolreglement... 6 Specifiek informatie 4 e klas mavo Schoolverzuim en te laat komen... 7 Samenstelling van de klassen... 8 Organisatiestructuur 4 mavo... 8 Mentoraat 4 mavo... 8 Huiswerkuren... 8 Wijzigingen in en aanvullingen op het dagrooster... 9 Begeleiding door de mentor... 9 Examenvreestraining... 9 Begeleiding door de decanen Informatieverstrekking Lijst belangrijke data voor ouders/ verzorgers Vakanties Vakantie buiten de schoolvakantie Verlof Het schoolexamen Herkansing schoolexamen Het centraal examen Eindcijfer Regels van slagen; verplichtingen De resultaten van het vak lichamelijke opvoeding Regels van slagen; cijfers en compensatieregels Regels van slagen; samenvatting Herkansing Centraal Examen Deelcertificaten en getuigschriften Slagingspercentage 4 mavo Overstap 4 mavo naar 4 havo Contacten met het vervolgonderwijs Studietips Huiswerk Algemene informatie Enkele huisregels Rookvrij schoolplein Gymnastiekkleding Buitengym Kluiskastjes De vertrouwensgroep Zorgcoördinator Bespreking in het ondersteuningsteam (OT) Casusgericht overleg... 22

2 Informatie 4 e klassen mavo pagina 2 Schoolmaatschappelijk werk Rots en Water Jot Jeugd en ondersteuning SISA Schoolfotograaf Mediatheek K Medezeggenschapsraad Oudervereniging Toetsweken Contact tussen school en ouders Ouderspreekavonden Ouders voor kinderen Ouderbijdragen Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs Borgstelling Reglement gebruik boeken ipad-plusklas Lessentabel De resultaten van ons onderwijs... 29

3 Informatie 4 e klassen mavo pagina 3 Voorwoord Voor u ligt een informatieboekje voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van leerjaar 4 mavo van de openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. Wij hebben in dit informatieboekje alle belangrijke informatie over het schooljaar opgenomen: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen enz. Misschien zal dit boekje niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wilt, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Ik wens u en uw zoon of dochter een succesvol schooljaar. P. Stoutjesdijk Afdelingsleider mavo / teamleider 4 mavo Wat stelt de school zich ten doel? Het algemene deel van de visie van onze school luidt: De Ring van Putten stelt het behalen van een goed diploma voorop. De school ziet daarbij zowel kansen bieden als eisen stellen als gegeven. De school wil leerlingen en medewerkers uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen, op intellectueel, sociaal, creatief en sportief gebied. De school wil er tegelijkertijd aan bijdragen dat haar leerlingen sociale en zelfstandig denkende en handelende burgers worden die verantwoordelijkheid durven te nemen. De school ziet een duidelijke structuur en een veilige leer- en werkomgeving als een belangrijke randvoorwaarde. Duidelijkheid over en naleving van de gemaakte afspraken vormen een basis voor het veiligheidsbeleid. De individuele leerlingen en medewerkers worden gekend en voelen zich gewaardeerd. De school houdt rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

4 Informatie 4 e klassen mavo pagina 4 Adres van de school Bezoekadres Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse Postadres: Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse Telefoon: Fax: Internet: Schoolorganisatie de heer drs. R.A. Bosman rector de heer J. Werleman sectordirecteur onderbouw de heer B. Brouwer sectordirecteur bovenbouw havo/atheneum mevrouw A.A. Wellens afdelingsleider brugklas de heer P.C. van Deursen teamleider brugklas: a-cluster de heer J.J. Tanis teamleider brugklas: b-cluster de heer P. Stoutjesdijk afdelingsleider mavo, teamleider 4 mavo de heer S. Huijgen teamleider 2 mavo mevrouw S.M. Kranenburg teamleider 3 mavo de heer N. ter Weele afdelingsleider onderbouw havo/atheneum, teamleider 2 havo, 2 en 3 atheneum de heer R. Wittenberg teamleider klas 3 havo de heer drs. A.F.M. Siebelink afdelingsleider bovenbouw havo, teamleider 5 havo de heer J. Bode, MEM teamleider 4 havo mevrouw drs. L.A.M. Bender afdelingsleider bovenbouwatheneum, teamleider 4, 5 en 6 atheneum (maatschappijprofielen) Mevrouw L.J. Engelen, MED teamleider 4, 5 en 6 atheneum (natuurprofielen) mevrouw R. Sakkali coördinator tto-afdeling, klas 1 t/m 3 mevrouw E.S. Sieraal coördinator tto-afdeling, klas 4, 5 en 6 school: rector : Bevoegd gezag o.s.g. De Ring van Putten is een school van de Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep omvat het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg. Bestuursmanager van de onderwijsgroep is mevrouw ir. F.A. Steenblik. Het adres van het bestuurskantoor is: Theemsweg 61, 3201 LT Spijkenisse Het postadres is: postbus 121, 3200 AC Spijkenisse Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Algemene telefoonnummer van de Inspectie van het Onderwijs is: Het faxnummer van de inspectie is Ouders en leerlingen kunnen vragen aan de Rijksoverheid stellen door te bellen met het telefoonnummer Meer informatie:

5 Informatie 4 e klassen mavo pagina 5 Vertrouwensinspecteur Indien sprake is van ongewenste intimiteiten kan een leerling daarmee uiteraard naar zijn mentor, teamleider of counselor stappen. Er is echter ook een mogelijkheid om contact te zoeken met een vertrouwensinspecteur. Die is bereikbaar op Maandbrief Wij vinden het van belang dat u op de hoogte bent van alle actuele zaken de school betreffende. Om daarvoor te zorgen ontvangt u digitaal de maandbrief voor de ouders van onze leerlingen. Die maandbrief zullen wij op een vast tijdstip - iedere eerste vrijdag van de maand - opsturen. Mocht u deze maandbrief nog niet ontvangen, kunt u zich hievoor aanmelden via de website van onze school: ouders maandbrief. De maandbrief is overigens ook te bekijken op onze website. Lestijden Dit schooljaar gelden de volgende lestijden: 50-minutenrooster 40-minutenrooster lesuur Tijd lesuur Tijd 1 e lesuur uur 1 e lesuur uur 2 e lesuur uur 2 e lesuur uur 3 e lesuur uur 3 e lesuur uur 1 e pauze uur 1 e pauze uur 4 e lesuur uur 4 e lesuur uur 5 e lesuur uur 5 e lesuur uur 2 e pauze uur 2 e pauze uur 6 e lesuur uur 6 e lesuur uur 7 e lesuur uur 7 e lesuur uur 8 e lesuur uur 8 e lesuur uur Op de vrijdagen vervalt de tweede pauze en hebben de meeste klas tot en met uiterlijk het zesde lesuur. In verband met vergaderingen is er soms een 40-minutenrooster. In de maandbrief wordt gepubliceerd wanneer dat het geval is. Beperking lesuitval en schoolverzuim De school heeft beleid ontwikkeld om lesuitval en schoolverzuim te beperken. Zij heeft dit vastgelegd in het jaarplan. De medezeggenschapsraad van onze school heeft hiermee ingestemd. Lesuitval Ter beperking van de lesuitval worden jaarlijks maatregelen genomen. Activiteiten die lesuitval veroorzaken, zoals centrale proefwerken, schoolonderzoeken, buitenlandse reizen, projecten en de ontvangst van leerlingen van basisscholen worden zoveel mogelijk gebundeld in de daarvoor bestemde drie weken in het schooljaar. De meeste leerlingen blijven in hun schoolritme en lesuitval in de rest van het schooljaar wordt voorkomen. Vergadermomenten van werkgroepen worden zoveel mogelijk ingeroosterd. Lesuitval door ziekte van docenten wordt waar mogelijk voorkomen door de toewijzing van 2 invaluren bij docenten met een volledige betrekking en 1 invaluur bij parttimers met een betrekkingsomvang tot en met 14 lesuren. Daarnaast heeft de school een aantal organisatorische maatregelen in het jaarplan opgenomen waardoor lesuitval zoveel mogelijk beperkt wordt. Schoolverzuim

6 Informatie 4 e klassen mavo pagina 6 Schoolverzuim is nauwelijks een probleem op De Ring van Putten. Ter beperking van schoolverzuim echter de volgende maatregelen genomen: de school maakt duidelijke afspraken met ouders en leerlingen over de wijze waarop de school op de hoogte wordt gesteld van legitiem schoolverzuim; Het OOP controleert via het leerlingadministratieprogramma van de school, of de leerlingen al dan niet aanwezig zijn. Is schoolverzuim niet gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders en/of leerling; verzuim wordt per afdeling zorgvuldig geregistreerd; de school neemt contact op met ouders en/of leerling, als een leerling meer dan gemiddeld verzuimt. Daarnaast is met de leerplichtambtenaar een procedure afgesproken als een leerling regelmatig te laat komt. In deze procedure is opgenomen wanneer ouders en uiteindelijk leerplichtambtenaar er bij worden betrokken. Leerlingenstatuut en schoolreglement Onze school kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld. U vindt hierin ook de klachtenregeling. Daarnaast zijn in een schoolreglement de huisregels binnen de school opgenomen. De onderwijsgroep Galilei heeft eveneens een klachtenregeling. De drie regelingen staan op de website van de school. In dit kader hebben wij ook een Klachtenregeling discriminatie, racisme, agressief gedrag en seksuele intimidatie. Ook deze regeling staat op de website.

7 Informatie 4 e klassen mavo pagina 7 Specifieke informatie 4 e klas mavo. Wat te doen bij schoolverzuim en te laat komen Als een leerling is verhinderd de lessen te volgen moet dit voor aanvang van de lessen telefonisch gemeld worden bij de administratie. Als de dag voordien al bekend is dat een leerling een aantal lessen niet kan volgen (bezoek tandarts, huisarts, orthodontist,..enz.), geeft de ouder/verzorger de dag daarvoor al een briefje mee naar school. Als door absentie een schoolexamen zal worden gemist, moet contact worden gezocht met de teamleider (zie hiervoor ook het Programma voor Toetsing en Afsluiting). Indien bij controle blijkt dat een leerling zonder een telefonische ziekmelding afwezig is in de les, wordt door de onderwijsassistent telefonisch contact met thuis gezocht Wanneer uw kind weer beter is en de lessen kan hervatten, stuurt u een naar het adres: (voor aanvragen buitengewoon verlof: zie pagina 14) Ter verduidelijking: Afwezigheid melden. (wij willen graag weten waarom een leerling absent is) Een leerling is door ziekte of door omstandigheden niet in staat naar school te komen om de lessen te volgen. actie: Een ouder/verzorger belt voor 8:00 uur naar school om dit te melden. ( ). Als door deze absentie een schoolexamen zal worden gemist, wordt in ieder geval,ook contact opgenomen met de teamleider (geen , dat is te fraudegevoelig) Een leerling moet naar een de huisarts, tandarts, orthodontist, enz. actie: Een ouder/verzorger geeft die dag of eerder - de leerling een briefje mee, waarop het tijdstip van de afspraak staat en de tijd waarop de leerling vermoedelijk weer terug zal zijn. Als door deze absentie een schoolexamen zal worden gemist, moet telefonisch contact worden gezocht met de teamleider. (ook nu geen ) Weer beter melden. op het moment dat uw kind weer op school komt, verwerken wij dit in de absentregistratie. Indien u het op prijs stelt uw kind beter te melden, doet u dit als volgt: De leerling is weer beter en komt naar school. actie: Een ouder/verzorger stuurt die ochtend een waarop vermeld staat dat de leerling weer beter is onder vermelding van de voornaam, de achternaam en de klas van de leerling Het speciale adres voor het beter melden van leerlingen uit de mavo is: Voorbeeldteksten. Op verzoek vindt u hierna enkele voorbeeldteksten. Een eigen tekst is vanzelfsprekend ook goed. Leerling heeft afspraak met de huisarts. (tekst voor briefje) Hoogvliet, 16 januari Beste mevrouw, mijnheer, Mijn dochter Dilara van den Berg uit 34-7 heeft vandaag om half elf een afspraak met haar huisarts in Hoogvliet. Zij zal om 10 uur van school vertrekken en is hopelijk om half twaalf weer terug. Groeten, Gerard van den Berg

8 Informatie 4 e klassen mavo pagina 8 Leerling wordt beter gemeld. (tekst voor briefje of ) (Vrijdag 18 januari 2015.) Beste mevrouw, mijnheer, Mijn zoon Danny de Vries uit 25-6 heeft griep gehad en is vanaf dinsdag niet op school geweest. Vandaag is hij er weer. Met vriendelijke groet, Mevrouw van Dam, moeder van Danny. Als een leerling ziek naar huis gaat meldt hij zich eerst af bij de balie. Bij terugkomst op school moet ook een betermelding worden gedaan op de hiervoor beschreven wijze. Regelmatig terugkerend ongeoorloofd verzuim of te laat komen, geeft de school door aan de leerplichtambtenaar. Samenstelling van de klassen De leerlingen in het 4 e leerjaar van de mavo zijn verdeeld over vijf klassen: 44-1, 44-2, 44-3, 44-4 en 44-5 De leerlingen volgen op drie vakken na hun lessen in klassenverband. De drie overige vakken volgen ze met leerlingen uit andere klassen in zogenaamd groepsverband. Organisatiestructuur 4 mavo de heer P. Stoutjesdijk afdelingsleider mavo / teamleider 4 mavo mevrouw M. Kranendonk mentrix 44-1 mevrouw S.M. Kranenburg mentrix 44-2 de heer E. van Straten mentor 44-3 mevrouw Y.L. Brugman mentrix 44-4 mevrouw M. Amsink mentrix 44-5 mevrouw Y. van der Velden de heer J. Nieuwstraten decaan decaan Mentoraat 4 mavo. Vijf mentoren (één per klas) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon/dochter. Daartoe zijn in het weekrooster twee uren opgenomen waarin de specifieke begeleiding plaatsvindt. Als U de mentor van uw zoon/dochter wilt spreken is het verstandig in de ochtendpauze ( uur) of de middagpauze ( uur) te bellen. Ook kunt U de administratie vragen een briefje in het postbak van de mentor te plaatsen met het verzoek u terug te bellen. Huiswerkuren. Op verschillende dagen staat in het rooster aan het eind van de dag een mentor/huiswerkuur (code bg/h). Gedurende het begin van het schooljaar zal de mentor één van deze uren gebruiken om met verschillende leerlingen uit zijn klas te spreken. Na een aantal weken worden al deze uren gebruikt om, onder begeleiding van de mentoren, een aantal leerlingen op school een deel van het huiswerk te laten maken en leren. In samenspraak met de lesgevende docenten zullen de mentoren en teamleider bepalen welke leerlingen gedurende deze huiswerkuren op school moeten zijn.

9 Informatie 4 e klassen mavo pagina 9 Wijzigingen in en aanvullingen op het dagrooster Hoewel de lessen niet elke dag zijn ingeroosterd vanaf het 1 e lesuur tot en met het 8 e lesuur, dienen leerlingen en ouders er toch rekening mee te houden dat een leerling soms vroeger naar school moet komen of later uit zal zijn dan in het reguliere dagrooster staat vermeld. Dit kan het gevolg zijn van roosterwijzigingen ten gevolge van ziekte van een docent. Deze aanvullingen op het rooster kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een aan een leerling opgelegde sanctie of dienen om een leerling de kans te geven een door geoorloofde absentie gemiste toets alsnog te maken. In het algemeen zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen plaatsvinden tussen 8:00 uur en 16:10 uur. Begeleiding door de mentor: Bij de begeleiding van de mentor kan worden gedacht aan: 1. Informatieverstrekking lijst met belangrijke data informatieboekje 2. Begeleiding herhaling van een aantal studievaardigheden aandacht voor het schoolonderzoek mondeling planning m.b.v. lijst met belangrijke data o komen tot een verantwoorde huiswerkplanning o komen tot een verantwoorde persoonlijke planning bezinningsmoment in december bespreking van de resultaten voorbereiding op de drie toetsperioden herkansingsmogelijkheden voor schoolonderzoek en examen. voorbereiding op het Centraal Examen 3. Hulp bij sociaal-emotionele problematiek Voor extra hulp kan de mentor een leerling doorverwijzen naar: Een sociaal verpleegkundige van de GGD Een schoolmaatschappelijk werk(st)er 4. Contacten met ouders 5. Sectorwerkstuk begeleiding en beoordeling van het sectorwerkstuk 6. Examen Bekendmaken van de uitslag, samen met teamleider Uitreiken van de diploma s binnen klassenverband 7. Vervolgopleiding Begeleiding in de beroeps / vervolgopleiding keuze Begeleiding t overstappers 35-->44 m.b.t. hun handelingsopdrachten. Examenvreestraining Mevrouw Y.L. Brugman en mevrouw L. Rieborn verzorgen een aantal trainingen voor leerlingen die problemen hebben om met examendruk om te gaan. Nadat de resultaten van een test beschikbaar zijn vinden intakegesprekken plaats om te voorkomen dat leerlingen met onjuiste verwachtingen beginnen aan de training. Deelname aan deze training betekent dat alle trainingen (7 à 8 ) gevolgd moeten worden. Tussentijds afhaken moet vermeden worden.

10 Informatie 4 e klassen mavo pagina 10 Begeleiding door de decanen: De decanen assisteren de mentor bij: Persoonlijke keuzebegeleiding leerling; waar nodig samen met ouders/verzorgers Voorlichting aan ouders in september Verzorgen en uitdelen voorlichtingsmateriaal De leerlingen kunnen informatiemateriaal over beroeps- en/of vervolgopleiding mee naar huis krijgen. Opleidingsmarkt In januari organiseren de decanen van Voorne-Putten, onder voorbehoud van het vinden van een geschikte locatie, een opleidingsmarkt in de gemeente Spijkenisse. Vertegenwoordigers van de belangrijkste vervolgopleidingen in de regio geven dan voorlichting over hun school, de opleidingen en de beroepen die er mee samenhangen. De leerlingen krijgen hiervoor een inschrijfformulier. Voorlichting over Open Dagen In de week na de kerstvakantie krijgen de leerlingen informatie uitgereikt met de data van de open dagen en de adressen van de te bezoeken scholen. Omdat aan het begin van het schooljaar naar schatting slechts 30% van de leerlingen weet welke studie- en/of beroepsrichting hij/zij na het MAVO zal gaan volgen, is het van groot belang gedurende het schooljaar aandacht te besteden aan deze zeer belangrijke keuze. Voor leerlingen die nog niet precies weten welke vervolgopleiding geschikt is, is het bezoeken van de Open Dagen die scholen voor middelbaar beroepsonderwijs organiseren van het grootste belang. Benaderen van leerlingen, die zich in maart nog niet bij een vervolgopleiding hebben ingeschreven Onderhouden contacten met de vervolgopleidingen Informatieverstrekking Dit jaar wordt u op vele manieren van informatie voorzien, waarbij u kunt denken aan: informatieboekje met lijst belangrijke data programma voor toetsing en afsluiting (PTA) voorlichtingsavonden. 3 woordrapporten, met per vak een beoordeling voor: o de werkhouding in de klas o de verzorging van het huiswerk 4 maal een schoolexamenoverzicht, met de resultaten per vak. o De leerlingen krijgen na elke toetsweek twee cijferlijsten uitgereikt. Eén cijferlijst wordt door de kandidaat gecontroleerd en voor akkoord getekend. De tweede cijferlijst wordt meegenomen naar huis voor ouders/verzorgers. o Alleen het overzicht van de schoolexameneindcijfers wordt door de ouders/verzorgers mede ondertekend. Informatie per Dit schooljaar bestaat weer de mogelijkheid om u per te laten informeren. Bij deze informatievoorziening moet u denken aan de momenten waarop wij rapporten, roosters en uitnodigingen uitreiken aan de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar zal uw adres worden gevraagd. Informatie via onze site De leerlingen krijgen uitnodigingen met antwoordstroken, cijferlijsten en woordrapporten uitgereikt. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen deze zaken met hun ouders/verzorgers bespreken. Lijst met belangrijke data voor ouders/verzorgers Om ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de belangrijke momenten in het schooljaar, staat op de volgende pagina s een lijst met belangrijke data 4 mavo ten behoeve van ouders/verzorgers afgedrukt.

11 Informatie 4 e klassen mavo pagina 11 week dag datum ACTIVITEITEN / BIJZONDERHEDEN ma 24 aug di 25 aug Eerste lesdag wo 26 aug do 27 aug vr 28 aug ma 31 aug Voorlichtingsavond 4 mavo di 1 sep wo 2 sep do 3 sep vr 4 sep ma 7 sep di 8 sep wo 9 sep do 10 sep vr 11 sep ma 14 sep Voorlichtingsavond: Praag di 15 sep wo 16 sep Voorlichtingsavond: Londen + Parijs do 17 sep Voorlichtingsavond: Ardennenreis vr 18 sep ma 21 sep Voorlichtingsavond: Berlijn di 22 sep voorlichtingsavond: Toscanereis wo 23 sep do 24 sep vr 25 sep ma 28 sep di 29 sep wo 30 sep do 1 okt vr 2 okt ma 5 okt di 6 okt wo 7 okt do 8 okt woordrapport I - 4 mavo vr 9 okt ma 12 okt Reis- & projectweek di 13 okt Reis- & projectweek wo 14 okt Reis- & projectweek do 15 okt Reis- & projectweek vr 16 okt Reis- & projectweek ma 19 okt HERFSTVAKANTIE di 20 okt HERFSTVAKANTIE wo 21 okt HERFSTVAKANTIE do 22 okt HERFSTVAKANTIE vr 23 okt HERFSTVAKANTIE ma 26 okt di 27 okt wo 28 okt do 29 okt vr 30 okt

12 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 2 nov Toetsweek 1 di 3 nov Toetsweek 1 wo 4 nov Toetsweek 1 do 5 nov Toetsweek 1 vr 6 nov Toetsweek 1 ma 9 nov 40 minuten rooster di 10 nov 40 minuten rooster wo 11 nov 40 minuten rooster do 12 nov 40 minuten rooster vr 13 nov 40 minuten rooster ma 16 nov Blokkade SOM TW-1 voor uur di 17 nov wo 18 nov rapport resultaten periode 1 do 19 nov vr 20 nov ma 23 nov di 24 nov wo 25 nov do 26 nov vr 27 nov ma 30 nov di 1 dec wo 2 dec do 3 dec vr 4 dec ma 7 dec di 8 dec wo 9 dec do 10 dec vr 11 dec ma 14 dec di 15 dec wo 16 dec Woordrapport II - 4 mavo do 17 dec Kerstontbijt 4-mavo; inleveren strookjes spreekavond vr 18 dec aangepast 40 minrooster ma 21 dec KERSTVAKANTIE di 22 dec KERSTVAKANTIE wo 23 dec KERSTVAKANTIE do 24 dec KERSTVAKANTIE vr 25 dec KERSTVAKANTIE ma 28 dec KERSTVAKANTIE di 29 dec KERSTVAKANTIE wo 30 dec KERSTVAKANTIE do 31 dec KERSTVAKANTIE vr 1 jan KERSTVAKANTIE ma 4 jan aangepast 40 minrooster di 5 jan wo 6 jan Spreekavond n.a.v. behaalde resultaten do 7 jan Opleidingsmarkt o.v. ('s avonds) + project 44 vr 8 jan presentaties sectorwerkstuk ma 11 jan di 12 jan wo 13 jan start 1e afnameperiode 3F rekenexamen do 14 jan vr 15 jan

13 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 18 jan Toetsweek-2 di 19 jan Toetsweek-2 wo 20 jan Toetsweek-2 do 21 jan Toetsweek-2 vr 22 jan Toetsweek-2 ma 25 jan Toetsweek-2 di 26 jan wo 27 jan do 28 jan vr 29 jan ma 1 feb di 2 feb wo 3 feb do 4 feb rapport resultaten periode 2 vr 5 feb ma 8 feb di 9 feb wo 10 feb do 11 feb vr 12 feb ma 15 feb di 16 feb wo 17 feb do 18 feb vr 19 feb ma 22 feb VOORJAARSVAKANTIE di 23 feb VOORJAARSVAKANTIE wo 24 feb VOORJAARSVAKANTIE do 25 feb VOORJAARSVAKANTIE vr 26 feb VOORJAARSVAKANTIE ma 29 feb di 1 mrt wo 2 mrt do 3 mrt vr 4 mrt ma 7 mrt Voorlichtingsavond overstap 4 mavo - 4 havo di 8 mrt wo 9 mrt do 10 mrt vr 11 mrt ma 14 mrt start 2e afnameperiode 3F rekenexamen di 15 mrt wo 16 mrt do 17 mrt vr 18 mrt ma 21 mrt 40 minuten rooster; voorlichtingsavond examen di 22 mrt geen lessen wo 23 mrt Toetsweek 3 do 24 mrt Toetsweek 3 vr 25 mrt Goede vrijdag (vrij) ma 28 mrt 2e Paasdag di 29 mrt Toetsweek 3 wo 30 mrt Toetsweek 3 do 31 mrt Toetsweek 3 vr 1 apr Toetsweek 3

14 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 4 apr start CPE tekenen di 5 apr Uiterste inleverdatum strookjes spreekavond-2 wo 6 apr do 7 apr vr 8 apr ma 11 apr rapport resultaten periode 3; inschrijven herkansing di 12 apr wo 13 apr do 14 apr Herkansingen, examenfeest vr 15 apr ma 18 apr di 19 apr Spreekavond n.a.v. behaalde resultaten wo 20 apr rapport eindresultaten schoolexamen do 21 apr vr 22 apr voor 09:00 uur: ondertekende cijferlijsten retour ma 25 apr MEIVAKANTIE di 26 apr MEIVAKANTIE wo 27 apr MEIVAKANTIE do 28 apr MEIVAKANTIE vr 29 apr MEIVAKANTIE ma 2 mei MEIVAKANTIE di 3 mei MEIVAKANTIE wo 4 mei MEIVAKANTIE do 5 mei MEIVAKANTIE / Hemelvaartsdag vr 6 mei MEIVAKANTIE ma 9 mei facultatieve lessen di 10 mei facultatieve lessen wo 11 mei facultatieve lessen do 12 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 13 mei Centraal Examen 1e tijdvak ma 16 mei 2e Pinksterdag di 17 mei Centraal Examen 1e tijdvak wo 18 mei Centraal Examen 1e tijdvak do 19 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 20 mei Centraal Examen 1e tijdvak ma 23 mei Centraal Examen 1e tijdvak di 24 mei Centraal Examen 1e tijdvak wo 25 mei Centraal Examen 1e tijdvak do 26 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 27 mei inleveren boeken examenleerlingen ma 30 mei start 3e afname periode rekenexamen di 31 mei wo 1 juni do 2 juni vr 3 jun ma 6 jun di 7 jun wo 8 jun do 9 jun vr 10 jun ma 13 jun di 14 jun wo 15 jun do 16 jun uitslag examen vr 17 jun examenvergadering mavo; uitreiken cijferlijst

15 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 20 jun voor 09:00 uur: inleveren fromulier herexamen di 21 jun Centraal Examen 2e tijdvak wo 22 jun Centraal Examen 2e tijdvak do 23 jun Centraal Examen 2e tijdvak vr 24 jun ma 27 jun di 28 jun wo 29 jun do 30 jun vr 1 jul ma 4 jul di 5 jul Uitslag examen 2e tijdvak wo 6 jul diplomauitreiking do 7 jul vr 8 jul Vakanties Herfstvakantie ma 19 oktober 2015 t/m vr 23 oktober 2015 Kerstvakantie ma 21 december 2015 t/m vr 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie ma 22 februari 2016 t/m vr 26 februari 2016 Pasen vr 25 maart 2016 t/m ma 28 maart 2016 Koningsdag en meivakantie ma 25 april 2016 t/m vr 6 mei 2016 Hemelvaartweekend In meivakantie; 5 mei 2016 Pinksteren ma 16 mei 2016 Zomervakantie ma 11 juli 2016 t/m vr 19 augustus 2016 Vakantie buiten de schoolvakanties Het is wettelijk niet mogelijk vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Slechts in twee gevallen kan de school hiervoor toestemming geven: om medische of sociale redenen is het noodzakelijk tijdens de normale lessen vakantie op te nemen, door de vakantieregeling van de werkgever van een van de ouders is het noodzakelijk buiten de reguliere schoolvakanties met vakantie te gaan. Dat betekent dat geen enkele vakantie in het jaar gebruikt kan worden. In principe is dit slechts mogelijk in de twee weken voor het begin van de zomervakantie. Ouders kunnen toestemming vragen door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de team- of afdelingsleider. Zij moeten dit verzoek uiterlijk twee maanden tevoren doen. Is de vakantie van één van de ouders de oorzaak, dan moet een werkgeversverklaring worden meegestuurd. Een aanvraag kan ingediend worden als ouders in geen enkele schoolvakantie hun vakantie kunnen opnemen. Wij wijzen u erop dat het hier een wettelijke regeling en geen schoolregeling betreft. Verlof Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen uiterlijk een week vooraf schriftelijk te worden ingediend bij de teamleider. Bij een verlofaanvraag voor een rijexamen moet een kopie van de oproep worden bijgevoegd. Bij een verlofaanvraag voor een intake bij een vervolgopleiding moet een kopie van de uitnodiging worden bijgevoegd.

16 Informatie 4 e klassen mavo pagina 16 Het schoolexamen Voor het schoolexamen is uitsluitend "de school" verantwoordelijk. De diverse vakgroepen van onze school stellen jaarlijks de leerstofomschrijving per vak vast in het Programma voor toetsing en afsluiting (PTA). Het schoolexamen is al gestart in het 3 e leerjaar. De leerlingen hebben cijfers behaald die meetellen bij het berekenen van het schoolexamencijfer. Daarnaast heeft iedere leerling die plaatsneemt in de 4 e klas: het handelingsdeel Oriëntatie op studie en beroep naar behoren verricht. het handelingsdeel voor het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) voldoende of goed afgesloten. Het vierde leerjaar van de Mavo-afdeling staat geheel in het teken van het examen. De leerlingen maken in drie toetsperioden, verspreid over het schooljaar, toetsen voor het schoolexamen. Per vak leveren de cijfers voor deze toetsen een eindcijfer op voor het schoolexamen. Dit schoolexamencijfer wordt samen met het cijfer voor het Centraal Examen gemiddeld tot het uiteindelijke EINDCIJFER. Herkansing schoolexamen Na iedere toetsweek kan een kandidaat het recht verwerven om een schoolexamen te herkansen. Een docent kan bij de afdelingsleider het voorstel indienen een leerling het recht van herkansing te ontzeggen. De teamleider en de mentor van de betreffende leerling beslissen over dit verzoek. Een kandidaat die een handelingsdeel onvoldoende heeft afgesloten, moet zijn herkansing gebruiken om dat betreffende handelingsdeel alsnog voldoende af te sluiten. Als een leerling aan het eind van een periode onvoldoende staat voor het vak lichamelijke opvoeding kan de leerling worden verplicht dit recht op herkansing aan te wenden voor dit vak. Deze herkansingen vinden plaats in de volgende toetsweek. De herkansing van de 3 e toetsweek is op donderdag 14 april Het Centraal Examen Het Centraal Examen is een examen dat door alle Mavo-leerlingen in Nederland op hetzelfde moment wordt afgelegd. Het examenwerk wordt met behulp van een strikt correctieschema gecorrigeerd en op gelijke wijze genormeerd. Kortom het Centraal Examen is een vergelijkend examen. Om te slagen moet het gemiddelde van de behaalde centraal schriftelijke examens voldoende ( 5,5) zijn. Eindcijfer Hieronder is schematisch aangegeven op welke wijze het EINDCIJFER per vak berekend wordt: Eindcijferberekening Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Schoolexamencijfer 5,8 4, Centraal examencijfer 5,2 6,0 Optellen 11,0 10,9 Gedeeld door 2 5,50 5,45 Afronden op heel cijfer 6 5

17 Informatie 4 e klassen mavo pagina 17 Regels van slagen; verplichtingen Om te slagen moet een kandidaat aan een aantal verplichtingen voldoen. Naast de eisen die worden gesteld aan de cijfers voor de eindexamens zijn er verplichtingen in het kader van het schoolexamen. 1. Het vak lichamelijke opvoeding waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, moet voldoende of goed zijn afgelsoten 2. Het sectorwerkstuk moet voldoende of goed zijn afgesloten 3. De resultaten van de verplichte vakken van het derde leerjaar van de theoretische leerweg die aan het eind van het derde leerjaar met een schoolexamen worden afgesloten, moeten zijn opgenomen zijn in het examendossier 4. Het vak maatschappijleer 1 uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak kent alleen een schoolexamen 5. De kandidaat moet het rekenexamen met een voldoende hebben afgerond. De resultaten voor het vak lichamelijke opvoeding Het eindcijfer van het vak lo wordt aan het einde van het jaar omgezet in een jaarbeoordeling ( O, V of G ). In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kunt u lezen waar de grens tussen deze beoordelingen ligt. Voor het onvoldoende afsluiten van een periode van dit vak, kan de leerling worden verwezen naar de herkansing Het resultaat van lo kan niet dienen als compensatiepunt voor een onvoldoende bij een ander vak. Regels van slagen; cijfers en compensatieregels Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. Een eindcijfer voor een eindexamenvak bestaat uit een omschreven gemiddelde van het schoolexamen en het centrale examen. (zie hiervoor) Bij de theoretische leerweg krijgt een kandidaat zeven eindcijfers; voor: Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer 1. De compensatieregels zijn als volgt: Maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn. Maximaal tweemaal een 5, kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Maximaal één 4 (uitgezonderd voor Nederlands) kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Onvoldoende cijfer Voorbeeld van 7 cijfers één tweemaal een één 4 (niet voor Nederlands!)

18 Informatie 4 e klassen mavo pagina 18 Regels van slagen; samenvatting. Een leerling is geslaagd als: 1. er is voldaan aan de verplichtingen in het kader van het schoolexamen. 2. het rekenexamen is afgesloten met een voldoende 3. het gemiddelde van alle vakken bij het centraal schriftelijk examen voldoende ( 5,5) is. 4. Het eindcijfer voor het vak Nederlands 5 of hoger is 5. de eindcijfers (= gemiddelde van schoolexamen en centraal examen) voldoen aan: a. maximaal één maal het cijfer 5 en de rest voldoende. b. maximaal tweemaal het cijfer 5 en de rest voldoende met minimaal één maal het cijfer 7 of hoger. c. maximaal één maal het cijfer 4 en de rest voldoende met minimaal één maal het cijfer 7 of hoger. Herkansing Centraal Examen. Op dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni is het tweede tijdvak van het centraal examen. Behalve voor kandidaten die door ziekte een zitting C.E. eerste tijdvak gemist hebben is deze examendag bestemd voor kandidaten die gebruik willen maken van het recht om één vak te herkansen. Daarbij moet worden aangetekend dat alleen het centraal examen voor één vak overgedaan kan worden. Het schoolexamencijfer staat na de afsluiting van het schoolonderzoek vast en kan niet herkanst worden. Iedere kandidaat (geslaagd, nog niet geslaagd of definitief afgewezen) heeft het recht in één vak opnieuw examen te doen om een cijfer te verbeteren of om alsnog te slagen. Categorie Kandidaat is herkansing in 2 e tijdvak G geslaagd Cijferverbetering voor één vak. A DA niet geslaagd, met een KANS van slagen bij herkansing niet geslaagd, zonder KANS van slagen bij herkansing herkansing van één vak herkansing van één vak om eventueel gebruik te maken van de certificatenregeling Deelcertificaten en getuigschriften Bij het vmbo in het dagonderwijs kunnen geen deelcertificaten worden verstrekt aan kandidaten die niet kunnen voldoen aan de eisen van de zak-slaagregeling. Deze kandidaten verlaten ongediplomeerd de school of nemen een jaar later opnieuw aan het volledige examen deel. Bij ongediplomeerd schoolverlaten is het mogelijk de kandidaat een getuigschrift uit te reiken, waarop de resultaten voor het centrale examen en voor het schoolexamen zijn vermeld. Slagingspercentage 4 mavo Het slagingspercentage van onze mavo-afdeling was gemiddeld over de afgelopen jaren 94%. Dit percentage geeft wel aan dat de leerlingen die naar de vierde klas mavo worden bevorderd een zeer goede kans hebben het examenjaar met een diploma af te sluiten. Een school alleen beoordelen op grond van het slagingspercentage is niet juist. Om een goed beeld te krijgen moet men beschikken over de in-, door- en uitstroomgegevens van de school. Deze gegevens zullen dan vergeleken moeten worden met de landelijke gegevens van vergelijkbare scholen. In het kader van dit voorlichtingsboekje voert deze vergelijking te ver. U kunt de onderwijsresultaten terugvinden op onze website.

19 Informatie 4 e klassen mavo pagina 19 Overstap van 4 mavo naar 4 havo Toelating tot het 4 e leerjaar HAVO wordt beoordeeld door een toelatingscommissie, waarin zitting hebben: dhr. drs. A.F.M. Siebelink afdelingsleider bovenbouw havo dhr. B. Brouwer sectordirecteur bovenbouw Bij de interne toelating spelen de volgende criteria een rol: Een mavo diploma met het vak wiskunde, Een mavo diploma zonder onvoldoende eindcijfers, Puntenaantal van de zes examenvakken en Maatschappijleer 46 punten, Het vakkenpakket moet passen in het gekozen profiel. In de maand maart is er een aparte voorlichtingsavond over deze overstap voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Als uw kind in 4 havo is geplaatst moet u er rekening mee houden dat doubleren in 4 havo in principe niet mogelijk. Op genoemde avond kunnen de kandidaten zich ook formeel inschrijven. Contacten met het vervolgonderwijs. Om de overstap van de mavo afdeling naar het vervolgonderwijs voor uw zoon of dochter zo succesvol mogelijk te laten verlopen, vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats. Dit betekent dat de mentoren van beide opleiding contact zullen hebben om relevante gegevens door te geven. Studietips De school doet haar uiterste best de leerlingen bij de studie te begeleiden, maar ook de ouders kunnen thuis een bijdrage leveren. Er wordt dit jaar wat meer van de leerlingen verwacht dan in de derde klas. Met name ten aanzien van het zelfstandig werken; dit is iets dat in het Middelbaar Beroeps Onderwijs zonder meer geëist wordt. Zaken waarop u als ouder kunt letten: Het is belangrijk in alle rust huiswerk te maken. Het is belangrijk dat regelmatig gestudeerd wordt. Per dag moet onder normale omstandigheden toch wel op anderhalf uur huiswerk worden gerekend. Daarnaast is het ook belangrijk om regelmatig enige ontspanning te nemen. Het is belangrijk te letten op voldoende nachtrust, met name vóór en tijdens een schoolexamenperiode. Vraag naar het rooster van de schoolexamenperiode en geef dit een plaats op een centraal punt in huis. Huiswerk Vaak zeggen leerlingen op de aansporing van hun ouders moet jij niet aan je werk dat zij geen huiswerk hebben. In veel gevallen is dit niet juist omdat leerlingen moeten leren regelmatig te werken en niet vlak voor een schoolonderzoek enorme hoeveelheden leerstof proberen in zich op te nemen. Bovendien is het van belang om aan het einde van de dag opgaven of oefeningen welke die dag behandeld zijn nog even kort door te nemen en zo te controleren of de stof inderdaad begrepen is. Via het PTA zijn de leerlingen op de hoogte van de leerstofomschrijving van het komende schoolonderzoek en kunnen altijd vooruit werken. Daarnaast is het verzorgen van de boekenlijsten voor veel leerlingen een enorm probleem. Het gaat dan om het uitzoeken van de boeken, de boeken lezen en uittreksels maken van deze boeken. Leerlingen stellen dit maar al te vaak uit waardoor vlak voor een schoolonderzoek mondeling paniek uitbreekt. Met de intrede van de vernieuwde examenprogramma s wordt steeds vaker een beroep gedaan op het zelfstandig werken.

20 Informatie 4 e klassen mavo pagina 20 Algemene informatie De uitgebreide regels kunnen via de website bekeken worden in het schoolreglement en het leerlingenstatuut. 1. Leerlingen uit klas twee en hoger mogen geen gebruik maken van de brugklasingang. Het is ook niet toegestaan in de brugklasvleugel of op het plein voor de brugklasingang te verblijven. 2. Tijdens de pauze kunnen leerlingen in de grote hal en op de eerste verdieping bij de kluiskastjes verblijven. Het is in de pauze slechts toegestaan in de mediatheek te verblijven voor het terugbrengen of het lenen van boeken. 3. Het is niet toegestaan zich in de portieken of tussen de huizen aan de overzijde van de Groenewoudlaan te bevinden. 4. In de aula kan alleen in stilte gewerkt worden. Eten en drinken is niet toegestaan. Leerlingen mogen de aula niet doorlopen tijdens (het wisselen van) de lessen. Tijdens de beide pauzes wordt de aula gebruikt door de leerlingen van de brugklassen. Zij mogen er dan wel eten en drinken. 5. Jassen zijn in het gebouw uit en de petten gaan bij het binnenkomen van het gebouw af. Bovendien zijn jassen in het lokaal niet toegestaan. 6. Mobiele telefoons mogen in het schoolgebouw alleen buiten de lokalen gebruikt worden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan in het schoolgebouw zonder toestemming film-,foto-, geluid- of andersoortige opnamen te maken. Verder geldt dat het gebruik van de mobiele telefoon op geen enkele wijze voor (geluid-) overlast mag zorgen. In de leslokalen en in de mediatheek is telefoongebruik niet toegestaan, tenzij de docent hiervoor op onderwijskundige gronden toestemming heeft gegeven. Hoort of ziet een medewerker van de school een apparaat tijdens een toets, dan geldt dit als fraude en wordt dit gemeld aan de team- of afdelingsleider. Bij overtreding van de regels omtrent het telefoongebruik, wordt de telefoon, inclusief simkaart voor 24 uur ingenomen. 7. Op De Ring van Putten kom je op tijd. Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërge. 8. Uitgestuurde leerlingen: Brugklassers melden zich bij hun conciërge. De leerlingen uit de tweede en derde klassen en 4 mavo melden zich direct bij hun teamleider of afdelingsleider. Een leerling uit de onder- en bovenbouw havo of atheneum meldt zich onmiddellijk bij de receptie. Hij krijgt vervolgens een formulier dat hij moet invullen. Direct daarna meldt de leerling zich bij de team- of afdelingsleider 9. Alle gehuurde boeken moeten worden gekaft en de leerling moet zijn naam in het daarvoor in het boek aangebrachte stempel schrijven. 10. Alle vermissingen of vernielingen moeten gemeld worden bij de team- of afdelingsleider. 11. Volgens artikel 10.1 van het schoolreglement is de school niet aansprakelijk voor het kwijt raken van eigendommen van leerlingen.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Informatieboekje 5 havo 2015-2016

Informatieboekje 5 havo 2015-2016 Voorwoord... 2 Wat stelt de school zich ten doel... 2 Adres +Schoolorganisatie... 3 Bevoegd gezag... 3 Inspectie... 3 Vertrouwensinspecteur... 4 Maandbrief... 4 Lestijden... 4 Lesuitval + Schoolverzuim...

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Informatieavond 5 HAVO

Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 havo Programma informatieavond Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken Ons motto:

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Jaarplanning versie

Jaarplanning versie Jaarplanning 2017-2018 versie 23-8-2017 week 34 1 Periode 1 ma 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) Periode A di 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 2 (docent op school, leerlingen vrij)

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst) Jaaragenda 2017-2018 Zeven Linden week les nr week per week datum dag leerlingen bijzonderheden 17 aug zo 35 28 aug ma start OOP 29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

do 25-aug-2016 lesdag 1 vrij 26-aug-2016 feestavond leerjaar 1 (mentoren zijn aanwezig) uur nieuwsbrief 1 voor ouders/verzorgers uit

do 25-aug-2016 lesdag 1 vrij 26-aug-2016 feestavond leerjaar 1 (mentoren zijn aanwezig) uur nieuwsbrief 1 voor ouders/verzorgers uit Jaarplanning 2016-2017 versie 19-08- 2016 week 34 1 week 35 2 week 36 3 week 37 4 week 38 5 week 39 6 week 40 7 ma 22-aug-2016 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) di 23-aug-2016 ORGANISATIEDAG

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul)

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Examenvoorlichting 4 vmbo De beroepsrichtingen: Administratie, bbl en kbl Zorg en Welzijn, bbl en kbl Consumptief-breed, bbl en kbl Functionarissen:

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste ouders / verzorgers, beste leerling Hierbij heeft u / heb je het PTA van in handen. In werken we naar het examen toe. Om

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 MAVO

Ouderavond leerjaar 4 MAVO 27-9-2017 1 Ouderavond leerjaar 4 MAVO Mentor 4 MAVO Erik ter Burg Coördinatoren bovenbouw Leerjaar 3 Leerjaar 4 William Gooren Truus Hesen Leerlingbegeleiding bovenbouw Marjo Vullings Marijn Bernards

Nadere informatie

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2015-2016 versie 240815 do 27-aug vr 28-aug za 29-aug zo 30-aug einde zomervakantie 36 ma 31-aug start schooljaar di 1-sep ontvangst leerlingen wo 2-sep start lessen

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Informatie brugklas 2015-2016

Informatie brugklas 2015-2016 1 Welkom op De Ring van Putten! Op maandag 24 augustus j.l., de eerste schooldag, verwelkomde ik onze kersverse brugklassers op De Ring van Putten. In dit voorwoord heet ik u ook van harte welkom op onze

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom!

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom! Contactavond examenklassen 2015-2016 Hartelijk welkom! Even voorstellen: Mentoren havo 5: Dhr. Bosman (scheikunde) Dhr. Rhebergen (maatschappijleer en bovenbouw counselor) Dhr. Rijnders (aardrijkskunde)

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

Voorlichting 5 vwo. 21 september 2016

Voorlichting 5 vwo. 21 september 2016 Voorlichting 5 vwo 21 september 2016 Onderwerpen werkwijze in 5 vwo: begeleiding onderzoek vervolgstudie rekenexamen toetsing rapportage resultaten gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

MY college JAARPLANNING

MY college JAARPLANNING MY college JAARPLANNING 2016-2017 activiteiten, examens, vakanties, e.d. Rots en Watertraining communicatie naar ouders september - oktober 2016 ma 15 aug di 16 aug 33 wo 17 aug do 18 aug schoolgids en

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning Leerlingen / ouders 1 35 ma 28-aug opstartweek OOP, rectie 29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 36 ma 4-sep 1 Begin periode 1 's mids ontvangst alle klassen 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Informatieboekje 5 havo

Informatieboekje 5 havo Voorwoord... 2 Wat stelt de school zich ten doel... 2 Adres +Schoolorganisatie... 3 Bevoegd gezag... 3 Inspectie... 3 Vertrouwensinspecteur... 4 Maandbrief... 4 Lestijden... 4 Lesuitval + Schoolverzuim...

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

JAARAGENDA OUDERS/VERZORGERS

JAARAGENDA OUDERS/VERZORGERS JAARAGENDA OUDERS/VERZORGERS 2017-2018 laatste vakantieweek voor docenten en leerlingen 21-aug week 34 22-aug 23-aug 24-aug 25-aug lesweek 1 start schooljaar voor het personeel, leerlingen vrij 28-aug

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo Programma Welkom en voorstellen Examen- en Mentoraat zaken Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Kennismakings- avond Mavo 4 8 september 2015

Kennismakings- avond Mavo 4 8 september 2015 Kennismakingsavond Mavo 4 8 september 2015 Team mavo bovenbouw Dhr. K. Grondsma M4A Dhr. M. Fadai M4B Team mavo bovenbouw Dhr. H. de Heus - decaan Dhr. J.P. Brand TL M3/4 Onderdelen examen Mavo 3 Mavo

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie