Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:"

Transcriptie

1 Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur... 5 Maandbrief... 5 Lestijden... 5 Beperking lesuitval en schoolverzuim... 5 Leerlingenstatuut en schoolreglement... 6 Specifiek informatie 4 e klas mavo Schoolverzuim en te laat komen... 7 Samenstelling van de klassen... 8 Organisatiestructuur 4 mavo... 8 Mentoraat 4 mavo... 8 Huiswerkuren... 8 Wijzigingen in en aanvullingen op het dagrooster... 9 Begeleiding door de mentor... 9 Examenvreestraining... 9 Begeleiding door de decanen Informatieverstrekking Lijst belangrijke data voor ouders/ verzorgers Vakanties Vakantie buiten de schoolvakantie Verlof Het schoolexamen Herkansing schoolexamen Het centraal examen Eindcijfer Regels van slagen; verplichtingen De resultaten van het vak lichamelijke opvoeding Regels van slagen; cijfers en compensatieregels Regels van slagen; samenvatting Herkansing Centraal Examen Deelcertificaten en getuigschriften Slagingspercentage 4 mavo Overstap 4 mavo naar 4 havo Contacten met het vervolgonderwijs Studietips Huiswerk Algemene informatie Enkele huisregels Rookvrij schoolplein Gymnastiekkleding Buitengym Kluiskastjes De vertrouwensgroep Zorgcoördinator Bespreking in het ondersteuningsteam (OT) Casusgericht overleg... 22

2 Informatie 4 e klassen mavo pagina 2 Schoolmaatschappelijk werk Rots en Water Jot Jeugd en ondersteuning SISA Schoolfotograaf Mediatheek K Medezeggenschapsraad Oudervereniging Toetsweken Contact tussen school en ouders Ouderspreekavonden Ouders voor kinderen Ouderbijdragen Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs Borgstelling Reglement gebruik boeken ipad-plusklas Lessentabel De resultaten van ons onderwijs... 29

3 Informatie 4 e klassen mavo pagina 3 Voorwoord Voor u ligt een informatieboekje voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van leerjaar 4 mavo van de openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. Wij hebben in dit informatieboekje alle belangrijke informatie over het schooljaar opgenomen: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen enz. Misschien zal dit boekje niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wilt, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Ik wens u en uw zoon of dochter een succesvol schooljaar. P. Stoutjesdijk Afdelingsleider mavo / teamleider 4 mavo Wat stelt de school zich ten doel? Het algemene deel van de visie van onze school luidt: De Ring van Putten stelt het behalen van een goed diploma voorop. De school ziet daarbij zowel kansen bieden als eisen stellen als gegeven. De school wil leerlingen en medewerkers uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen, op intellectueel, sociaal, creatief en sportief gebied. De school wil er tegelijkertijd aan bijdragen dat haar leerlingen sociale en zelfstandig denkende en handelende burgers worden die verantwoordelijkheid durven te nemen. De school ziet een duidelijke structuur en een veilige leer- en werkomgeving als een belangrijke randvoorwaarde. Duidelijkheid over en naleving van de gemaakte afspraken vormen een basis voor het veiligheidsbeleid. De individuele leerlingen en medewerkers worden gekend en voelen zich gewaardeerd. De school houdt rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

4 Informatie 4 e klassen mavo pagina 4 Adres van de school Bezoekadres Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse Postadres: Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse Telefoon: Fax: Internet: Schoolorganisatie de heer drs. R.A. Bosman rector de heer J. Werleman sectordirecteur onderbouw de heer B. Brouwer sectordirecteur bovenbouw havo/atheneum mevrouw A.A. Wellens afdelingsleider brugklas de heer P.C. van Deursen teamleider brugklas: a-cluster de heer J.J. Tanis teamleider brugklas: b-cluster de heer P. Stoutjesdijk afdelingsleider mavo, teamleider 4 mavo de heer S. Huijgen teamleider 2 mavo mevrouw S.M. Kranenburg teamleider 3 mavo de heer N. ter Weele afdelingsleider onderbouw havo/atheneum, teamleider 2 havo, 2 en 3 atheneum de heer R. Wittenberg teamleider klas 3 havo de heer drs. A.F.M. Siebelink afdelingsleider bovenbouw havo, teamleider 5 havo de heer J. Bode, MEM teamleider 4 havo mevrouw drs. L.A.M. Bender afdelingsleider bovenbouwatheneum, teamleider 4, 5 en 6 atheneum (maatschappijprofielen) Mevrouw L.J. Engelen, MED teamleider 4, 5 en 6 atheneum (natuurprofielen) mevrouw R. Sakkali coördinator tto-afdeling, klas 1 t/m 3 mevrouw E.S. Sieraal coördinator tto-afdeling, klas 4, 5 en 6 school: rector : Bevoegd gezag o.s.g. De Ring van Putten is een school van de Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep omvat het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg. Bestuursmanager van de onderwijsgroep is mevrouw ir. F.A. Steenblik. Het adres van het bestuurskantoor is: Theemsweg 61, 3201 LT Spijkenisse Het postadres is: postbus 121, 3200 AC Spijkenisse Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Algemene telefoonnummer van de Inspectie van het Onderwijs is: Het faxnummer van de inspectie is Ouders en leerlingen kunnen vragen aan de Rijksoverheid stellen door te bellen met het telefoonnummer Meer informatie:

5 Informatie 4 e klassen mavo pagina 5 Vertrouwensinspecteur Indien sprake is van ongewenste intimiteiten kan een leerling daarmee uiteraard naar zijn mentor, teamleider of counselor stappen. Er is echter ook een mogelijkheid om contact te zoeken met een vertrouwensinspecteur. Die is bereikbaar op Maandbrief Wij vinden het van belang dat u op de hoogte bent van alle actuele zaken de school betreffende. Om daarvoor te zorgen ontvangt u digitaal de maandbrief voor de ouders van onze leerlingen. Die maandbrief zullen wij op een vast tijdstip - iedere eerste vrijdag van de maand - opsturen. Mocht u deze maandbrief nog niet ontvangen, kunt u zich hievoor aanmelden via de website van onze school: ouders maandbrief. De maandbrief is overigens ook te bekijken op onze website. Lestijden Dit schooljaar gelden de volgende lestijden: 50-minutenrooster 40-minutenrooster lesuur Tijd lesuur Tijd 1 e lesuur uur 1 e lesuur uur 2 e lesuur uur 2 e lesuur uur 3 e lesuur uur 3 e lesuur uur 1 e pauze uur 1 e pauze uur 4 e lesuur uur 4 e lesuur uur 5 e lesuur uur 5 e lesuur uur 2 e pauze uur 2 e pauze uur 6 e lesuur uur 6 e lesuur uur 7 e lesuur uur 7 e lesuur uur 8 e lesuur uur 8 e lesuur uur Op de vrijdagen vervalt de tweede pauze en hebben de meeste klas tot en met uiterlijk het zesde lesuur. In verband met vergaderingen is er soms een 40-minutenrooster. In de maandbrief wordt gepubliceerd wanneer dat het geval is. Beperking lesuitval en schoolverzuim De school heeft beleid ontwikkeld om lesuitval en schoolverzuim te beperken. Zij heeft dit vastgelegd in het jaarplan. De medezeggenschapsraad van onze school heeft hiermee ingestemd. Lesuitval Ter beperking van de lesuitval worden jaarlijks maatregelen genomen. Activiteiten die lesuitval veroorzaken, zoals centrale proefwerken, schoolonderzoeken, buitenlandse reizen, projecten en de ontvangst van leerlingen van basisscholen worden zoveel mogelijk gebundeld in de daarvoor bestemde drie weken in het schooljaar. De meeste leerlingen blijven in hun schoolritme en lesuitval in de rest van het schooljaar wordt voorkomen. Vergadermomenten van werkgroepen worden zoveel mogelijk ingeroosterd. Lesuitval door ziekte van docenten wordt waar mogelijk voorkomen door de toewijzing van 2 invaluren bij docenten met een volledige betrekking en 1 invaluur bij parttimers met een betrekkingsomvang tot en met 14 lesuren. Daarnaast heeft de school een aantal organisatorische maatregelen in het jaarplan opgenomen waardoor lesuitval zoveel mogelijk beperkt wordt. Schoolverzuim

6 Informatie 4 e klassen mavo pagina 6 Schoolverzuim is nauwelijks een probleem op De Ring van Putten. Ter beperking van schoolverzuim echter de volgende maatregelen genomen: de school maakt duidelijke afspraken met ouders en leerlingen over de wijze waarop de school op de hoogte wordt gesteld van legitiem schoolverzuim; Het OOP controleert via het leerlingadministratieprogramma van de school, of de leerlingen al dan niet aanwezig zijn. Is schoolverzuim niet gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders en/of leerling; verzuim wordt per afdeling zorgvuldig geregistreerd; de school neemt contact op met ouders en/of leerling, als een leerling meer dan gemiddeld verzuimt. Daarnaast is met de leerplichtambtenaar een procedure afgesproken als een leerling regelmatig te laat komt. In deze procedure is opgenomen wanneer ouders en uiteindelijk leerplichtambtenaar er bij worden betrokken. Leerlingenstatuut en schoolreglement Onze school kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld. U vindt hierin ook de klachtenregeling. Daarnaast zijn in een schoolreglement de huisregels binnen de school opgenomen. De onderwijsgroep Galilei heeft eveneens een klachtenregeling. De drie regelingen staan op de website van de school. In dit kader hebben wij ook een Klachtenregeling discriminatie, racisme, agressief gedrag en seksuele intimidatie. Ook deze regeling staat op de website.

7 Informatie 4 e klassen mavo pagina 7 Specifieke informatie 4 e klas mavo. Wat te doen bij schoolverzuim en te laat komen Als een leerling is verhinderd de lessen te volgen moet dit voor aanvang van de lessen telefonisch gemeld worden bij de administratie. Als de dag voordien al bekend is dat een leerling een aantal lessen niet kan volgen (bezoek tandarts, huisarts, orthodontist,..enz.), geeft de ouder/verzorger de dag daarvoor al een briefje mee naar school. Als door absentie een schoolexamen zal worden gemist, moet contact worden gezocht met de teamleider (zie hiervoor ook het Programma voor Toetsing en Afsluiting). Indien bij controle blijkt dat een leerling zonder een telefonische ziekmelding afwezig is in de les, wordt door de onderwijsassistent telefonisch contact met thuis gezocht Wanneer uw kind weer beter is en de lessen kan hervatten, stuurt u een naar het adres: (voor aanvragen buitengewoon verlof: zie pagina 14) Ter verduidelijking: Afwezigheid melden. (wij willen graag weten waarom een leerling absent is) Een leerling is door ziekte of door omstandigheden niet in staat naar school te komen om de lessen te volgen. actie: Een ouder/verzorger belt voor 8:00 uur naar school om dit te melden. ( ). Als door deze absentie een schoolexamen zal worden gemist, wordt in ieder geval,ook contact opgenomen met de teamleider (geen , dat is te fraudegevoelig) Een leerling moet naar een de huisarts, tandarts, orthodontist, enz. actie: Een ouder/verzorger geeft die dag of eerder - de leerling een briefje mee, waarop het tijdstip van de afspraak staat en de tijd waarop de leerling vermoedelijk weer terug zal zijn. Als door deze absentie een schoolexamen zal worden gemist, moet telefonisch contact worden gezocht met de teamleider. (ook nu geen ) Weer beter melden. op het moment dat uw kind weer op school komt, verwerken wij dit in de absentregistratie. Indien u het op prijs stelt uw kind beter te melden, doet u dit als volgt: De leerling is weer beter en komt naar school. actie: Een ouder/verzorger stuurt die ochtend een waarop vermeld staat dat de leerling weer beter is onder vermelding van de voornaam, de achternaam en de klas van de leerling Het speciale adres voor het beter melden van leerlingen uit de mavo is: Voorbeeldteksten. Op verzoek vindt u hierna enkele voorbeeldteksten. Een eigen tekst is vanzelfsprekend ook goed. Leerling heeft afspraak met de huisarts. (tekst voor briefje) Hoogvliet, 16 januari Beste mevrouw, mijnheer, Mijn dochter Dilara van den Berg uit 34-7 heeft vandaag om half elf een afspraak met haar huisarts in Hoogvliet. Zij zal om 10 uur van school vertrekken en is hopelijk om half twaalf weer terug. Groeten, Gerard van den Berg

8 Informatie 4 e klassen mavo pagina 8 Leerling wordt beter gemeld. (tekst voor briefje of ) (Vrijdag 18 januari 2015.) Beste mevrouw, mijnheer, Mijn zoon Danny de Vries uit 25-6 heeft griep gehad en is vanaf dinsdag niet op school geweest. Vandaag is hij er weer. Met vriendelijke groet, Mevrouw van Dam, moeder van Danny. Als een leerling ziek naar huis gaat meldt hij zich eerst af bij de balie. Bij terugkomst op school moet ook een betermelding worden gedaan op de hiervoor beschreven wijze. Regelmatig terugkerend ongeoorloofd verzuim of te laat komen, geeft de school door aan de leerplichtambtenaar. Samenstelling van de klassen De leerlingen in het 4 e leerjaar van de mavo zijn verdeeld over vijf klassen: 44-1, 44-2, 44-3, 44-4 en 44-5 De leerlingen volgen op drie vakken na hun lessen in klassenverband. De drie overige vakken volgen ze met leerlingen uit andere klassen in zogenaamd groepsverband. Organisatiestructuur 4 mavo de heer P. Stoutjesdijk afdelingsleider mavo / teamleider 4 mavo mevrouw M. Kranendonk mentrix 44-1 mevrouw S.M. Kranenburg mentrix 44-2 de heer E. van Straten mentor 44-3 mevrouw Y.L. Brugman mentrix 44-4 mevrouw M. Amsink mentrix 44-5 mevrouw Y. van der Velden de heer J. Nieuwstraten decaan decaan Mentoraat 4 mavo. Vijf mentoren (één per klas) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon/dochter. Daartoe zijn in het weekrooster twee uren opgenomen waarin de specifieke begeleiding plaatsvindt. Als U de mentor van uw zoon/dochter wilt spreken is het verstandig in de ochtendpauze ( uur) of de middagpauze ( uur) te bellen. Ook kunt U de administratie vragen een briefje in het postbak van de mentor te plaatsen met het verzoek u terug te bellen. Huiswerkuren. Op verschillende dagen staat in het rooster aan het eind van de dag een mentor/huiswerkuur (code bg/h). Gedurende het begin van het schooljaar zal de mentor één van deze uren gebruiken om met verschillende leerlingen uit zijn klas te spreken. Na een aantal weken worden al deze uren gebruikt om, onder begeleiding van de mentoren, een aantal leerlingen op school een deel van het huiswerk te laten maken en leren. In samenspraak met de lesgevende docenten zullen de mentoren en teamleider bepalen welke leerlingen gedurende deze huiswerkuren op school moeten zijn.

9 Informatie 4 e klassen mavo pagina 9 Wijzigingen in en aanvullingen op het dagrooster Hoewel de lessen niet elke dag zijn ingeroosterd vanaf het 1 e lesuur tot en met het 8 e lesuur, dienen leerlingen en ouders er toch rekening mee te houden dat een leerling soms vroeger naar school moet komen of later uit zal zijn dan in het reguliere dagrooster staat vermeld. Dit kan het gevolg zijn van roosterwijzigingen ten gevolge van ziekte van een docent. Deze aanvullingen op het rooster kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een aan een leerling opgelegde sanctie of dienen om een leerling de kans te geven een door geoorloofde absentie gemiste toets alsnog te maken. In het algemeen zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen plaatsvinden tussen 8:00 uur en 16:10 uur. Begeleiding door de mentor: Bij de begeleiding van de mentor kan worden gedacht aan: 1. Informatieverstrekking lijst met belangrijke data informatieboekje 2. Begeleiding herhaling van een aantal studievaardigheden aandacht voor het schoolonderzoek mondeling planning m.b.v. lijst met belangrijke data o komen tot een verantwoorde huiswerkplanning o komen tot een verantwoorde persoonlijke planning bezinningsmoment in december bespreking van de resultaten voorbereiding op de drie toetsperioden herkansingsmogelijkheden voor schoolonderzoek en examen. voorbereiding op het Centraal Examen 3. Hulp bij sociaal-emotionele problematiek Voor extra hulp kan de mentor een leerling doorverwijzen naar: Een sociaal verpleegkundige van de GGD Een schoolmaatschappelijk werk(st)er 4. Contacten met ouders 5. Sectorwerkstuk begeleiding en beoordeling van het sectorwerkstuk 6. Examen Bekendmaken van de uitslag, samen met teamleider Uitreiken van de diploma s binnen klassenverband 7. Vervolgopleiding Begeleiding in de beroeps / vervolgopleiding keuze Begeleiding t overstappers 35-->44 m.b.t. hun handelingsopdrachten. Examenvreestraining Mevrouw Y.L. Brugman en mevrouw L. Rieborn verzorgen een aantal trainingen voor leerlingen die problemen hebben om met examendruk om te gaan. Nadat de resultaten van een test beschikbaar zijn vinden intakegesprekken plaats om te voorkomen dat leerlingen met onjuiste verwachtingen beginnen aan de training. Deelname aan deze training betekent dat alle trainingen (7 à 8 ) gevolgd moeten worden. Tussentijds afhaken moet vermeden worden.

10 Informatie 4 e klassen mavo pagina 10 Begeleiding door de decanen: De decanen assisteren de mentor bij: Persoonlijke keuzebegeleiding leerling; waar nodig samen met ouders/verzorgers Voorlichting aan ouders in september Verzorgen en uitdelen voorlichtingsmateriaal De leerlingen kunnen informatiemateriaal over beroeps- en/of vervolgopleiding mee naar huis krijgen. Opleidingsmarkt In januari organiseren de decanen van Voorne-Putten, onder voorbehoud van het vinden van een geschikte locatie, een opleidingsmarkt in de gemeente Spijkenisse. Vertegenwoordigers van de belangrijkste vervolgopleidingen in de regio geven dan voorlichting over hun school, de opleidingen en de beroepen die er mee samenhangen. De leerlingen krijgen hiervoor een inschrijfformulier. Voorlichting over Open Dagen In de week na de kerstvakantie krijgen de leerlingen informatie uitgereikt met de data van de open dagen en de adressen van de te bezoeken scholen. Omdat aan het begin van het schooljaar naar schatting slechts 30% van de leerlingen weet welke studie- en/of beroepsrichting hij/zij na het MAVO zal gaan volgen, is het van groot belang gedurende het schooljaar aandacht te besteden aan deze zeer belangrijke keuze. Voor leerlingen die nog niet precies weten welke vervolgopleiding geschikt is, is het bezoeken van de Open Dagen die scholen voor middelbaar beroepsonderwijs organiseren van het grootste belang. Benaderen van leerlingen, die zich in maart nog niet bij een vervolgopleiding hebben ingeschreven Onderhouden contacten met de vervolgopleidingen Informatieverstrekking Dit jaar wordt u op vele manieren van informatie voorzien, waarbij u kunt denken aan: informatieboekje met lijst belangrijke data programma voor toetsing en afsluiting (PTA) voorlichtingsavonden. 3 woordrapporten, met per vak een beoordeling voor: o de werkhouding in de klas o de verzorging van het huiswerk 4 maal een schoolexamenoverzicht, met de resultaten per vak. o De leerlingen krijgen na elke toetsweek twee cijferlijsten uitgereikt. Eén cijferlijst wordt door de kandidaat gecontroleerd en voor akkoord getekend. De tweede cijferlijst wordt meegenomen naar huis voor ouders/verzorgers. o Alleen het overzicht van de schoolexameneindcijfers wordt door de ouders/verzorgers mede ondertekend. Informatie per Dit schooljaar bestaat weer de mogelijkheid om u per te laten informeren. Bij deze informatievoorziening moet u denken aan de momenten waarop wij rapporten, roosters en uitnodigingen uitreiken aan de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar zal uw adres worden gevraagd. Informatie via onze site De leerlingen krijgen uitnodigingen met antwoordstroken, cijferlijsten en woordrapporten uitgereikt. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen deze zaken met hun ouders/verzorgers bespreken. Lijst met belangrijke data voor ouders/verzorgers Om ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de belangrijke momenten in het schooljaar, staat op de volgende pagina s een lijst met belangrijke data 4 mavo ten behoeve van ouders/verzorgers afgedrukt.

11 Informatie 4 e klassen mavo pagina 11 week dag datum ACTIVITEITEN / BIJZONDERHEDEN ma 24 aug di 25 aug Eerste lesdag wo 26 aug do 27 aug vr 28 aug ma 31 aug Voorlichtingsavond 4 mavo di 1 sep wo 2 sep do 3 sep vr 4 sep ma 7 sep di 8 sep wo 9 sep do 10 sep vr 11 sep ma 14 sep Voorlichtingsavond: Praag di 15 sep wo 16 sep Voorlichtingsavond: Londen + Parijs do 17 sep Voorlichtingsavond: Ardennenreis vr 18 sep ma 21 sep Voorlichtingsavond: Berlijn di 22 sep voorlichtingsavond: Toscanereis wo 23 sep do 24 sep vr 25 sep ma 28 sep di 29 sep wo 30 sep do 1 okt vr 2 okt ma 5 okt di 6 okt wo 7 okt do 8 okt woordrapport I - 4 mavo vr 9 okt ma 12 okt Reis- & projectweek di 13 okt Reis- & projectweek wo 14 okt Reis- & projectweek do 15 okt Reis- & projectweek vr 16 okt Reis- & projectweek ma 19 okt HERFSTVAKANTIE di 20 okt HERFSTVAKANTIE wo 21 okt HERFSTVAKANTIE do 22 okt HERFSTVAKANTIE vr 23 okt HERFSTVAKANTIE ma 26 okt di 27 okt wo 28 okt do 29 okt vr 30 okt

12 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 2 nov Toetsweek 1 di 3 nov Toetsweek 1 wo 4 nov Toetsweek 1 do 5 nov Toetsweek 1 vr 6 nov Toetsweek 1 ma 9 nov 40 minuten rooster di 10 nov 40 minuten rooster wo 11 nov 40 minuten rooster do 12 nov 40 minuten rooster vr 13 nov 40 minuten rooster ma 16 nov Blokkade SOM TW-1 voor uur di 17 nov wo 18 nov rapport resultaten periode 1 do 19 nov vr 20 nov ma 23 nov di 24 nov wo 25 nov do 26 nov vr 27 nov ma 30 nov di 1 dec wo 2 dec do 3 dec vr 4 dec ma 7 dec di 8 dec wo 9 dec do 10 dec vr 11 dec ma 14 dec di 15 dec wo 16 dec Woordrapport II - 4 mavo do 17 dec Kerstontbijt 4-mavo; inleveren strookjes spreekavond vr 18 dec aangepast 40 minrooster ma 21 dec KERSTVAKANTIE di 22 dec KERSTVAKANTIE wo 23 dec KERSTVAKANTIE do 24 dec KERSTVAKANTIE vr 25 dec KERSTVAKANTIE ma 28 dec KERSTVAKANTIE di 29 dec KERSTVAKANTIE wo 30 dec KERSTVAKANTIE do 31 dec KERSTVAKANTIE vr 1 jan KERSTVAKANTIE ma 4 jan aangepast 40 minrooster di 5 jan wo 6 jan Spreekavond n.a.v. behaalde resultaten do 7 jan Opleidingsmarkt o.v. ('s avonds) + project 44 vr 8 jan presentaties sectorwerkstuk ma 11 jan di 12 jan wo 13 jan start 1e afnameperiode 3F rekenexamen do 14 jan vr 15 jan

13 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 18 jan Toetsweek-2 di 19 jan Toetsweek-2 wo 20 jan Toetsweek-2 do 21 jan Toetsweek-2 vr 22 jan Toetsweek-2 ma 25 jan Toetsweek-2 di 26 jan wo 27 jan do 28 jan vr 29 jan ma 1 feb di 2 feb wo 3 feb do 4 feb rapport resultaten periode 2 vr 5 feb ma 8 feb di 9 feb wo 10 feb do 11 feb vr 12 feb ma 15 feb di 16 feb wo 17 feb do 18 feb vr 19 feb ma 22 feb VOORJAARSVAKANTIE di 23 feb VOORJAARSVAKANTIE wo 24 feb VOORJAARSVAKANTIE do 25 feb VOORJAARSVAKANTIE vr 26 feb VOORJAARSVAKANTIE ma 29 feb di 1 mrt wo 2 mrt do 3 mrt vr 4 mrt ma 7 mrt Voorlichtingsavond overstap 4 mavo - 4 havo di 8 mrt wo 9 mrt do 10 mrt vr 11 mrt ma 14 mrt start 2e afnameperiode 3F rekenexamen di 15 mrt wo 16 mrt do 17 mrt vr 18 mrt ma 21 mrt 40 minuten rooster; voorlichtingsavond examen di 22 mrt geen lessen wo 23 mrt Toetsweek 3 do 24 mrt Toetsweek 3 vr 25 mrt Goede vrijdag (vrij) ma 28 mrt 2e Paasdag di 29 mrt Toetsweek 3 wo 30 mrt Toetsweek 3 do 31 mrt Toetsweek 3 vr 1 apr Toetsweek 3

14 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 4 apr start CPE tekenen di 5 apr Uiterste inleverdatum strookjes spreekavond-2 wo 6 apr do 7 apr vr 8 apr ma 11 apr rapport resultaten periode 3; inschrijven herkansing di 12 apr wo 13 apr do 14 apr Herkansingen, examenfeest vr 15 apr ma 18 apr di 19 apr Spreekavond n.a.v. behaalde resultaten wo 20 apr rapport eindresultaten schoolexamen do 21 apr vr 22 apr voor 09:00 uur: ondertekende cijferlijsten retour ma 25 apr MEIVAKANTIE di 26 apr MEIVAKANTIE wo 27 apr MEIVAKANTIE do 28 apr MEIVAKANTIE vr 29 apr MEIVAKANTIE ma 2 mei MEIVAKANTIE di 3 mei MEIVAKANTIE wo 4 mei MEIVAKANTIE do 5 mei MEIVAKANTIE / Hemelvaartsdag vr 6 mei MEIVAKANTIE ma 9 mei facultatieve lessen di 10 mei facultatieve lessen wo 11 mei facultatieve lessen do 12 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 13 mei Centraal Examen 1e tijdvak ma 16 mei 2e Pinksterdag di 17 mei Centraal Examen 1e tijdvak wo 18 mei Centraal Examen 1e tijdvak do 19 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 20 mei Centraal Examen 1e tijdvak ma 23 mei Centraal Examen 1e tijdvak di 24 mei Centraal Examen 1e tijdvak wo 25 mei Centraal Examen 1e tijdvak do 26 mei Centraal Examen 1e tijdvak vr 27 mei inleveren boeken examenleerlingen ma 30 mei start 3e afname periode rekenexamen di 31 mei wo 1 juni do 2 juni vr 3 jun ma 6 jun di 7 jun wo 8 jun do 9 jun vr 10 jun ma 13 jun di 14 jun wo 15 jun do 16 jun uitslag examen vr 17 jun examenvergadering mavo; uitreiken cijferlijst

15 Informatie 4 e klassen mavo pagina ma 20 jun voor 09:00 uur: inleveren fromulier herexamen di 21 jun Centraal Examen 2e tijdvak wo 22 jun Centraal Examen 2e tijdvak do 23 jun Centraal Examen 2e tijdvak vr 24 jun ma 27 jun di 28 jun wo 29 jun do 30 jun vr 1 jul ma 4 jul di 5 jul Uitslag examen 2e tijdvak wo 6 jul diplomauitreiking do 7 jul vr 8 jul Vakanties Herfstvakantie ma 19 oktober 2015 t/m vr 23 oktober 2015 Kerstvakantie ma 21 december 2015 t/m vr 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie ma 22 februari 2016 t/m vr 26 februari 2016 Pasen vr 25 maart 2016 t/m ma 28 maart 2016 Koningsdag en meivakantie ma 25 april 2016 t/m vr 6 mei 2016 Hemelvaartweekend In meivakantie; 5 mei 2016 Pinksteren ma 16 mei 2016 Zomervakantie ma 11 juli 2016 t/m vr 19 augustus 2016 Vakantie buiten de schoolvakanties Het is wettelijk niet mogelijk vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Slechts in twee gevallen kan de school hiervoor toestemming geven: om medische of sociale redenen is het noodzakelijk tijdens de normale lessen vakantie op te nemen, door de vakantieregeling van de werkgever van een van de ouders is het noodzakelijk buiten de reguliere schoolvakanties met vakantie te gaan. Dat betekent dat geen enkele vakantie in het jaar gebruikt kan worden. In principe is dit slechts mogelijk in de twee weken voor het begin van de zomervakantie. Ouders kunnen toestemming vragen door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de team- of afdelingsleider. Zij moeten dit verzoek uiterlijk twee maanden tevoren doen. Is de vakantie van één van de ouders de oorzaak, dan moet een werkgeversverklaring worden meegestuurd. Een aanvraag kan ingediend worden als ouders in geen enkele schoolvakantie hun vakantie kunnen opnemen. Wij wijzen u erop dat het hier een wettelijke regeling en geen schoolregeling betreft. Verlof Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen uiterlijk een week vooraf schriftelijk te worden ingediend bij de teamleider. Bij een verlofaanvraag voor een rijexamen moet een kopie van de oproep worden bijgevoegd. Bij een verlofaanvraag voor een intake bij een vervolgopleiding moet een kopie van de uitnodiging worden bijgevoegd.

16 Informatie 4 e klassen mavo pagina 16 Het schoolexamen Voor het schoolexamen is uitsluitend "de school" verantwoordelijk. De diverse vakgroepen van onze school stellen jaarlijks de leerstofomschrijving per vak vast in het Programma voor toetsing en afsluiting (PTA). Het schoolexamen is al gestart in het 3 e leerjaar. De leerlingen hebben cijfers behaald die meetellen bij het berekenen van het schoolexamencijfer. Daarnaast heeft iedere leerling die plaatsneemt in de 4 e klas: het handelingsdeel Oriëntatie op studie en beroep naar behoren verricht. het handelingsdeel voor het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) voldoende of goed afgesloten. Het vierde leerjaar van de Mavo-afdeling staat geheel in het teken van het examen. De leerlingen maken in drie toetsperioden, verspreid over het schooljaar, toetsen voor het schoolexamen. Per vak leveren de cijfers voor deze toetsen een eindcijfer op voor het schoolexamen. Dit schoolexamencijfer wordt samen met het cijfer voor het Centraal Examen gemiddeld tot het uiteindelijke EINDCIJFER. Herkansing schoolexamen Na iedere toetsweek kan een kandidaat het recht verwerven om een schoolexamen te herkansen. Een docent kan bij de afdelingsleider het voorstel indienen een leerling het recht van herkansing te ontzeggen. De teamleider en de mentor van de betreffende leerling beslissen over dit verzoek. Een kandidaat die een handelingsdeel onvoldoende heeft afgesloten, moet zijn herkansing gebruiken om dat betreffende handelingsdeel alsnog voldoende af te sluiten. Als een leerling aan het eind van een periode onvoldoende staat voor het vak lichamelijke opvoeding kan de leerling worden verplicht dit recht op herkansing aan te wenden voor dit vak. Deze herkansingen vinden plaats in de volgende toetsweek. De herkansing van de 3 e toetsweek is op donderdag 14 april Het Centraal Examen Het Centraal Examen is een examen dat door alle Mavo-leerlingen in Nederland op hetzelfde moment wordt afgelegd. Het examenwerk wordt met behulp van een strikt correctieschema gecorrigeerd en op gelijke wijze genormeerd. Kortom het Centraal Examen is een vergelijkend examen. Om te slagen moet het gemiddelde van de behaalde centraal schriftelijke examens voldoende ( 5,5) zijn. Eindcijfer Hieronder is schematisch aangegeven op welke wijze het EINDCIJFER per vak berekend wordt: Eindcijferberekening Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Schoolexamencijfer 5,8 4, Centraal examencijfer 5,2 6,0 Optellen 11,0 10,9 Gedeeld door 2 5,50 5,45 Afronden op heel cijfer 6 5

17 Informatie 4 e klassen mavo pagina 17 Regels van slagen; verplichtingen Om te slagen moet een kandidaat aan een aantal verplichtingen voldoen. Naast de eisen die worden gesteld aan de cijfers voor de eindexamens zijn er verplichtingen in het kader van het schoolexamen. 1. Het vak lichamelijke opvoeding waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, moet voldoende of goed zijn afgelsoten 2. Het sectorwerkstuk moet voldoende of goed zijn afgesloten 3. De resultaten van de verplichte vakken van het derde leerjaar van de theoretische leerweg die aan het eind van het derde leerjaar met een schoolexamen worden afgesloten, moeten zijn opgenomen zijn in het examendossier 4. Het vak maatschappijleer 1 uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak kent alleen een schoolexamen 5. De kandidaat moet het rekenexamen met een voldoende hebben afgerond. De resultaten voor het vak lichamelijke opvoeding Het eindcijfer van het vak lo wordt aan het einde van het jaar omgezet in een jaarbeoordeling ( O, V of G ). In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kunt u lezen waar de grens tussen deze beoordelingen ligt. Voor het onvoldoende afsluiten van een periode van dit vak, kan de leerling worden verwezen naar de herkansing Het resultaat van lo kan niet dienen als compensatiepunt voor een onvoldoende bij een ander vak. Regels van slagen; cijfers en compensatieregels Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. Een eindcijfer voor een eindexamenvak bestaat uit een omschreven gemiddelde van het schoolexamen en het centrale examen. (zie hiervoor) Bij de theoretische leerweg krijgt een kandidaat zeven eindcijfers; voor: Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer 1. De compensatieregels zijn als volgt: Maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn. Maximaal tweemaal een 5, kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Maximaal één 4 (uitgezonderd voor Nederlands) kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Onvoldoende cijfer Voorbeeld van 7 cijfers één tweemaal een één 4 (niet voor Nederlands!)

18 Informatie 4 e klassen mavo pagina 18 Regels van slagen; samenvatting. Een leerling is geslaagd als: 1. er is voldaan aan de verplichtingen in het kader van het schoolexamen. 2. het rekenexamen is afgesloten met een voldoende 3. het gemiddelde van alle vakken bij het centraal schriftelijk examen voldoende ( 5,5) is. 4. Het eindcijfer voor het vak Nederlands 5 of hoger is 5. de eindcijfers (= gemiddelde van schoolexamen en centraal examen) voldoen aan: a. maximaal één maal het cijfer 5 en de rest voldoende. b. maximaal tweemaal het cijfer 5 en de rest voldoende met minimaal één maal het cijfer 7 of hoger. c. maximaal één maal het cijfer 4 en de rest voldoende met minimaal één maal het cijfer 7 of hoger. Herkansing Centraal Examen. Op dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni is het tweede tijdvak van het centraal examen. Behalve voor kandidaten die door ziekte een zitting C.E. eerste tijdvak gemist hebben is deze examendag bestemd voor kandidaten die gebruik willen maken van het recht om één vak te herkansen. Daarbij moet worden aangetekend dat alleen het centraal examen voor één vak overgedaan kan worden. Het schoolexamencijfer staat na de afsluiting van het schoolonderzoek vast en kan niet herkanst worden. Iedere kandidaat (geslaagd, nog niet geslaagd of definitief afgewezen) heeft het recht in één vak opnieuw examen te doen om een cijfer te verbeteren of om alsnog te slagen. Categorie Kandidaat is herkansing in 2 e tijdvak G geslaagd Cijferverbetering voor één vak. A DA niet geslaagd, met een KANS van slagen bij herkansing niet geslaagd, zonder KANS van slagen bij herkansing herkansing van één vak herkansing van één vak om eventueel gebruik te maken van de certificatenregeling Deelcertificaten en getuigschriften Bij het vmbo in het dagonderwijs kunnen geen deelcertificaten worden verstrekt aan kandidaten die niet kunnen voldoen aan de eisen van de zak-slaagregeling. Deze kandidaten verlaten ongediplomeerd de school of nemen een jaar later opnieuw aan het volledige examen deel. Bij ongediplomeerd schoolverlaten is het mogelijk de kandidaat een getuigschrift uit te reiken, waarop de resultaten voor het centrale examen en voor het schoolexamen zijn vermeld. Slagingspercentage 4 mavo Het slagingspercentage van onze mavo-afdeling was gemiddeld over de afgelopen jaren 94%. Dit percentage geeft wel aan dat de leerlingen die naar de vierde klas mavo worden bevorderd een zeer goede kans hebben het examenjaar met een diploma af te sluiten. Een school alleen beoordelen op grond van het slagingspercentage is niet juist. Om een goed beeld te krijgen moet men beschikken over de in-, door- en uitstroomgegevens van de school. Deze gegevens zullen dan vergeleken moeten worden met de landelijke gegevens van vergelijkbare scholen. In het kader van dit voorlichtingsboekje voert deze vergelijking te ver. U kunt de onderwijsresultaten terugvinden op onze website.

19 Informatie 4 e klassen mavo pagina 19 Overstap van 4 mavo naar 4 havo Toelating tot het 4 e leerjaar HAVO wordt beoordeeld door een toelatingscommissie, waarin zitting hebben: dhr. drs. A.F.M. Siebelink afdelingsleider bovenbouw havo dhr. B. Brouwer sectordirecteur bovenbouw Bij de interne toelating spelen de volgende criteria een rol: Een mavo diploma met het vak wiskunde, Een mavo diploma zonder onvoldoende eindcijfers, Puntenaantal van de zes examenvakken en Maatschappijleer 46 punten, Het vakkenpakket moet passen in het gekozen profiel. In de maand maart is er een aparte voorlichtingsavond over deze overstap voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Als uw kind in 4 havo is geplaatst moet u er rekening mee houden dat doubleren in 4 havo in principe niet mogelijk. Op genoemde avond kunnen de kandidaten zich ook formeel inschrijven. Contacten met het vervolgonderwijs. Om de overstap van de mavo afdeling naar het vervolgonderwijs voor uw zoon of dochter zo succesvol mogelijk te laten verlopen, vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats. Dit betekent dat de mentoren van beide opleiding contact zullen hebben om relevante gegevens door te geven. Studietips De school doet haar uiterste best de leerlingen bij de studie te begeleiden, maar ook de ouders kunnen thuis een bijdrage leveren. Er wordt dit jaar wat meer van de leerlingen verwacht dan in de derde klas. Met name ten aanzien van het zelfstandig werken; dit is iets dat in het Middelbaar Beroeps Onderwijs zonder meer geëist wordt. Zaken waarop u als ouder kunt letten: Het is belangrijk in alle rust huiswerk te maken. Het is belangrijk dat regelmatig gestudeerd wordt. Per dag moet onder normale omstandigheden toch wel op anderhalf uur huiswerk worden gerekend. Daarnaast is het ook belangrijk om regelmatig enige ontspanning te nemen. Het is belangrijk te letten op voldoende nachtrust, met name vóór en tijdens een schoolexamenperiode. Vraag naar het rooster van de schoolexamenperiode en geef dit een plaats op een centraal punt in huis. Huiswerk Vaak zeggen leerlingen op de aansporing van hun ouders moet jij niet aan je werk dat zij geen huiswerk hebben. In veel gevallen is dit niet juist omdat leerlingen moeten leren regelmatig te werken en niet vlak voor een schoolonderzoek enorme hoeveelheden leerstof proberen in zich op te nemen. Bovendien is het van belang om aan het einde van de dag opgaven of oefeningen welke die dag behandeld zijn nog even kort door te nemen en zo te controleren of de stof inderdaad begrepen is. Via het PTA zijn de leerlingen op de hoogte van de leerstofomschrijving van het komende schoolonderzoek en kunnen altijd vooruit werken. Daarnaast is het verzorgen van de boekenlijsten voor veel leerlingen een enorm probleem. Het gaat dan om het uitzoeken van de boeken, de boeken lezen en uittreksels maken van deze boeken. Leerlingen stellen dit maar al te vaak uit waardoor vlak voor een schoolonderzoek mondeling paniek uitbreekt. Met de intrede van de vernieuwde examenprogramma s wordt steeds vaker een beroep gedaan op het zelfstandig werken.

20 Informatie 4 e klassen mavo pagina 20 Algemene informatie De uitgebreide regels kunnen via de website bekeken worden in het schoolreglement en het leerlingenstatuut. 1. Leerlingen uit klas twee en hoger mogen geen gebruik maken van de brugklasingang. Het is ook niet toegestaan in de brugklasvleugel of op het plein voor de brugklasingang te verblijven. 2. Tijdens de pauze kunnen leerlingen in de grote hal en op de eerste verdieping bij de kluiskastjes verblijven. Het is in de pauze slechts toegestaan in de mediatheek te verblijven voor het terugbrengen of het lenen van boeken. 3. Het is niet toegestaan zich in de portieken of tussen de huizen aan de overzijde van de Groenewoudlaan te bevinden. 4. In de aula kan alleen in stilte gewerkt worden. Eten en drinken is niet toegestaan. Leerlingen mogen de aula niet doorlopen tijdens (het wisselen van) de lessen. Tijdens de beide pauzes wordt de aula gebruikt door de leerlingen van de brugklassen. Zij mogen er dan wel eten en drinken. 5. Jassen zijn in het gebouw uit en de petten gaan bij het binnenkomen van het gebouw af. Bovendien zijn jassen in het lokaal niet toegestaan. 6. Mobiele telefoons mogen in het schoolgebouw alleen buiten de lokalen gebruikt worden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan in het schoolgebouw zonder toestemming film-,foto-, geluid- of andersoortige opnamen te maken. Verder geldt dat het gebruik van de mobiele telefoon op geen enkele wijze voor (geluid-) overlast mag zorgen. In de leslokalen en in de mediatheek is telefoongebruik niet toegestaan, tenzij de docent hiervoor op onderwijskundige gronden toestemming heeft gegeven. Hoort of ziet een medewerker van de school een apparaat tijdens een toets, dan geldt dit als fraude en wordt dit gemeld aan de team- of afdelingsleider. Bij overtreding van de regels omtrent het telefoongebruik, wordt de telefoon, inclusief simkaart voor 24 uur ingenomen. 7. Op De Ring van Putten kom je op tijd. Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërge. 8. Uitgestuurde leerlingen: Brugklassers melden zich bij hun conciërge. De leerlingen uit de tweede en derde klassen en 4 mavo melden zich direct bij hun teamleider of afdelingsleider. Een leerling uit de onder- en bovenbouw havo of atheneum meldt zich onmiddellijk bij de receptie. Hij krijgt vervolgens een formulier dat hij moet invullen. Direct daarna meldt de leerling zich bij de team- of afdelingsleider 9. Alle gehuurde boeken moeten worden gekaft en de leerling moet zijn naam in het daarvoor in het boek aangebrachte stempel schrijven. 10. Alle vermissingen of vernielingen moeten gemeld worden bij de team- of afdelingsleider. 11. Volgens artikel 10.1 van het schoolreglement is de school niet aansprakelijk voor het kwijt raken van eigendommen van leerlingen.

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 2014-2015 - 1 - Schoolinfo 2014-2015 OPDC St. Michael Maastricht OPDC ST. MICHAEL OrthoPedagogisch Didactisch Centrum www.opdc-stmichael.nl Adres: Hunnenweg 4 6224 JP Maastricht tel.:

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4 1.3 Lesmateriaal...6 1.4

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie