INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012"

Transcriptie

1 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C. Portegijs (PvdA), de heer R. Verheuvel (PvdA), mevrouw Y. de Baay (VVD), de heer J. Jägers (VVD), mevrouw R. Herder (Leefbaar Diemen), mevrouw G. Smit (Leefbaar Diemen), de heer K. de Haan (D66), de heer J. Klaasse (D66), de heer H. van Leverink (D66), de heer P. Visser (SP), de heer W. van Vugt (SP), de heer F. Eerkens (GroenLinks), mevrouw N. van Engelen (GroenLinks), mevrouw G. Uiterdijk (GroenLinks) en de heer M. Tokkie (CDA) Vanuit college aanwezig: wethouder R.P. Grondel, burgemeester A.E. Koopmanschap, wethouder M. van der Mark, wethouder J.A. Pietersen en wethouder A.J.M. Scholten Ambtelijke ondersteuning: de heer R. Kooij en de heer A.J.M. van de Mortel 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 3. Jaarstukken 2011 gemeente Diemen De voorzitter geeft aan dat de accountant, de heer Moens, aanwezig is. Hij verzoekt de raadsleden om reeds schriftelijk gestelde vragen niet nogmaals te stellen. VVD merkt op dat een flink aantal antwoorden van het college niet bevredigend waren. De voorzitter zegt dat als het om een kleine toelichting gaat de vragen vanavond nog gesteld kunnen worden. Zeker als dit is richting accountant. Voor de rest moeten de vragen verder schriftelijk worden ingediend. De heer Moens meldt dat hij voornemens is om bij deze jaarrekening een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Die komt er nog aan. 1

2 GroenLinks constateert dat de afgesproken bezuinigingen op producten en bedrijfsvoering zijn uitgevoerd. Daarnaast blijkt de ambtelijke organisatie op allerlei fronten mee te werken aan besparingen zonder hierbij de inhoudelijke doelstellingen te niet te willen doen. Dit is een compliment waard. Op pagina 14 staat dat de gemeente op eigen wijze invulling geeft aan het contact met de bewoners in de wijkdelen. Wat is de reden om dat op eigen wijze te doen? Op pagina 25 dient bij stimulering fietsgebruik het woord stralingsmogelijkheden te worden gewijzigd in stallingsmogelijkheden. Op pagina 29 zijn de ongevallencijfers ineens anders geworden omdat er sterk afwijkende cijfers zijn dan voorheen en daarom worden ze maar niet gepubliceerd. Hoe komt het dat die cijfers zo afwijken? Het is niet prettig dat omdat ze zo afwijken ze maar niet worden gepubliceerd. Is het een objectieve constatering op pagina 35 dat het aantal doelgroepkinderen afneemt of is er sprake van een definitieverandering? In hoeverre heeft het VVE programma nog zin als het aantal doelgroepkinderen zo drastisch daalt? Op pagina 48 staat een laag aantal mensen dat naar werk wordt geleid via social return of een video. Hoe komt dat? Tot slot vraagt de fractie of het risicobeheer in de organisatie handen en voeten heeft gekregen. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de risico's bij de mensen wordt neergelegd en dat de meldingen van de risico s tijdig komen daar waar ze wezen moeten. D66 vraagt wat betreft de grondexploitatie de Sniep wat er precies is verkocht, hoe de gemeente ervoor staat, wat er verkocht gaat worden en wat de rente-opbrengsten zijn. Is daar een dalende lijn in en is de gemeente van de hele schuld af als het hele plan goed verloopt? Leefbaar Diemen vindt de aanbevelingen van de accountant belangrijk vooral wat betreft hoofdstuk 4 kwaliteit verslaglegging. Het is jammer dat er alleen verslaglegging wordt gedaan bij de kwartaalbrieven. De raad zou eerder en adequater bepaalde zaken moeten weten. De fractie vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk adviezen van de accountant worden overgenomen. Zorgen zijn er over de risicobeheersing. Hopelijk wordt het in de toekomst wat duidelijker. De jaarrekening zal als leidraad worden genomen voor de invulling van de komende begroting als het gaat om invulling van bepaalde politieke kwesties. VVD vindt het moeilijk om het positieve resultaat van de jaarrekening te duiden omdat niet alles even duidelijk is. Met name het vergelijken van de begroting met de jaarrekening is moeilijk en dan vooral wat betreft de programmatoerekening, pagina 143 en verder. Daar vindt een vergelijking plaats tussen de bijgestelde begroting en de realisering. Om de financiële gang in de jaarrekening goed te kunnen nagaan moeten eigenlijk ook de kwartaalbrieven erbij worden gepakt en dan wordt het erg ingewikkeld. Het is ook moeilijk om de risicoparagraaf uit de begroting in harmonie te krijgen met de risicoparagraaf uit de jaarrekening. Een en ander is namelijk niet duidelijk vergelijkbaar. Op pagina 10 van het verslag van bevindingen staat een staatje waarvan de telling niet klopt. Heeft dit ook betekenis voor de rest van de cijfers? Wat betreft de raadsvoordracht. Waarom is de voor eenmalige budgetten in de kosten van het resultaat 2011 gebracht? Bij 2

3 de jaarrekening 2010 is voor dergelijke posten een voorziening gecreëerd. Het lijkt dat met dit soort posten naar een bepaald resultaat wordt toegewerkt. Op pagina 46 wordt gesproken over het cursusbureau. Wat heeft dit toegevoegd ten opzichte van de vroegere Sportpasprojecten? Wat betreft pagina 80. Waarom is de claim van Rijkswaterstaat niet al in de begroting 2011 als pro memorie post opgenomen? Klopt het dat de claim nog veel hoger kan uitpakken dan de berekende ? Is dit bedrag een verwachting of echt het maximale bedrag dat eventueel nog geclaimd kan worden door Rijkswaterstaat? Kan de raad de beschikking krijgen over de gemaakte kans/risico analyses? Wat betreft de hogere inkomsten uit overtredingen. Er was hiervoor een post begroot van maar die bezuiniging is niet gerealiseerd. Hoe komt dat? Echter, in een staatje van gerealiseerde bezuinigingen staat deze post van wel. Deze week was in het nieuws dat de stadswachten vrijwel uitsluitend parkeerbonnen uitschrijven. Hoe ziet dat eruit voor de gemeente Diemen? CDA vraagt of de VVD de boa s bedoeld want stadswachten is iets heel anders. VVD gaat het om de mensen die handhavend optreden en ook bekeuringen kunnen uitschrijven als er een overtreding plaatsvindt. Wat heeft de Diemense inbreng in overleggen concreet opgeleverd voor wat betreft de realisatie van goed openbaar vervoer? Wat betreft de planning planstudie OV-SAAL en onderzoekymeerlijn wordt begrepen dat er geen sprake is van spooruitbreiding op korte termijn. Is er al enige indicatie wanneer het aantal treinen door Diemen zal toenemen? Is er inmiddels een reactie ontvangen van de Stadsregio Amsterdam over het schetsontwerp verbeteren doorstroming bussen op Provincialeweg/Muiderstraatweg? Op pagina 29 wordt immers gesproken over nader te maken afspraken met Amsterdam over beheer en onderhoud op dit punt. Welke te verwachten kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente Diemen? PvdA vindt dat het jaarverslag en de jaarrekening in kwaliteit zijn toegenomen. De sociale werkplaats Pantar voert activiteiten uit voor de gemeente. De huidige bijdrage in de exploitatie zal verhoogd worden maar het jaarlijkse exploitatietekort neemt flink toe. Wat kan de gemeente nog meer doen aan het inbesteden van werk om te voorkomen dat het exploitatietekort zo toeneemt? Wat gaat het college doen met de aanbevelingen van de accountant die niet worden overgenomen? Op pagina 10 van het verslag van bevindingen zit een verschil tussen het bovenste en het onderste staatje. Het onderste staatje komt uit op Waar zit het verschil in? Wethouder Scholten zegt dat het op eigen wijze invulling geven aan de contacten met de wijk soms te maken heeft met personen. Dit is probleem gestuurd. Sommige onderwerpen worden apart besproken. Bedoeld wordt dat hiervoor geen vaste format is. Elke wijk mag zijn eigen invulling geven. De cijfers die de politie aanlevert ten aanzien van het aantal verkeersslachtoffers zijn niet geweldig bruikbaar. Als er op verschillende wijzen wordt geregistreerd door Rijkswaterstaat en de politie, kun je daar weinig mee. Daarom wordt geprobeerd om hier iets moois van te 3

4 maken en zodra dat gereed is, wordt hierop teruggekomen want ze zijn van belang voor het eigen beleid wat betreft de inrichting van wegen, bebording et cetera. Het risicobeheer is geïmplementeerd in de organisatie. Vier keer per jaar worden de risico's in het managementteam en soms in het college doorgenomen en twee keer per jaar wordt het met de raad behandeld bij de begroting en bij de jaarrekening. Enkele maanden terug is de grondexploitatie van De Sniep in de raad besproken. De rentebetalingen zijn over als de Sniep is afgerond. Vooralsnog zullen de laatste grondtransacties plaatsvinden in 2017/2018. Vorig jaar januari is begonnen met de kwartaalbrieven. Daarin staan ook stukken tekst die niet meteen financieel vertaald worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over recente bedrijfsontwikkelingen of een problematiek wordt uitgelegd. De raad wordt dus al behoorlijk geïnformeerd. Daarnaast doet het college regelmatig mededelingen als er ontwikkelingen zijn. Bovendien wordt de kwartaalbrief steeds verbeterd. De beschrijving van de risico's is redelijk stevig en er wordt ook verteld wat er aan gedaan wordt. De organisatie is zich hiervan bewust en er wordt aan gewerkt. De risicobeschrijving bij de begroting heeft weinig te maken met de risicobeschrijving bij de jaarrekening. Het zijn namelijk momentopnames. Sommige risico's lopen door en staan soms jaren in de stukken. De accountant zou het ook prettig vinden als er een staat is waarin het verloop van de realisering geschetst wordt. Bij de volgende jaarrekening komt deze er separaat bij of het wordt in de jaarrekening opgenomen. Wat betreft de eenmalige budgetten was er een suggestie van de VVD dat er naar een resultaat wordt toegewerkt maar dat is onjuist en het is ook een beetje kwalijk dat de VVD dit uitspreekt. Sommige werken gaan over het jaar heen en in planningen kan altijd het een en ander verkeerd gaan. In de laatste kwartaalbrief is al een inventarisatie gegeven van wat er doorgaat naar het volgende jaar en daar heeft de raad ook al begrotingsbesluiten over genomen. Er is nog een restantje van van zaken waar bijvoorbeeld nog geen inzicht in was. Het is een illusie dat in de laatste kwartaalbrief alle zaken kunnen worden meegenomen. Als de veiligheidsjaarplannen worden besproken zal wat uitgebreider worden ingegaan op het aantal overtredingen in relatie tot de opbrengst ervan. Het is niet zo dat dit is veroorzaakt door te weinig boa s maar het heeft echt iets met het handhavingsbeleid zelf te maken. Het openbaar vervoer wordt in stadsregioverband georganiseerd. In ambtelijk overleg en in portefeuillehoudersoverleg wordt regelmatig gesproken over ontwikkelingen dienaangaande. Het openbaar vervoer in Diemen is nog steeds goed en de bezuinigingen die in januari zijn doorgevoerd hebben Diemen slechts gering getroffen. De doorloop van lijn 9 van Diemen naar het centraal station versnellen is een voorbeeld van de investeringen die gedaan worden. De gemeente bemoeit zich ook met de rijkstaak dienaangaande. Dat heeft met name te maken met OV SAAL en de aanleg van de Ymeerverbinding. Hierover vindt ook veel overleg plaats en in de voorbereiding van het tracébesluit van de Ymeerverbinding wordt bijvoorbeeld een optie opgenomen om in Plantage de Sniep ook te zijner tijd een station op die verbinding te hebben. Wat betreft het promotieverzoek voor de doorstroming. Het ziet ernaar uit dat de busbaan uiteindelijk wordt aangelegd. De gemeente is dan wegbeheerder en zal ook een stukje van de busverbinding in Amsterdam beheren. Amsterdam gaat hiervoor een vergoeding betalen. De heer Moens zegt dat de telling op pagina 10 in het verslag van bevindingen inderdaad niet klopt en een aantal getallen die in dat lijstje staan, zijn niet juist. Deze lijst zou exact 4

5 gelijk moeten zijn met het overzicht op pagina 7 van de jaarrekening. Spreker biedt zijn excuses aan voor de omissie. Wethouder Van der Mark meldt dat met Pantar is onderhandeld hoe de bijdrage in het exploitatietekort kon worden teruggebracht. Er is toen gesproken over een staffelconstructie waarbij de gemeente één op één marktconform werk kan aanbesteden bij Pantar en dat terugziet in een lagere bijdrage aan het exploitatietekort. Het is nu zover dat die staffelconstructie kan worden uitgevoerd. De gemeente Amsterdam heeft die constructie niet. Deze maand wordt verder gegaan met de DVO onderhandelingen en wordt bekeken welk werk meer kan worden aanbesteed aan Pantar. Dan kan worden gedacht aan werk op het gebied van beveiliging, digitaliseren van archieven en catering. Daarnaast is samen met andere gemeenten bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging op de budgetten voor de WSW en er is gezamenlijk met de gemeente Amsterdam een aanvraag ingediend voor de herstructureringsfaciliteit. Dat is nu teruggedraaid. De reden dat de social return nog zo laag is, is de mix van de juiste kandidaat bij het bedrijf waar het werk is aanbesteed en de kennis. Nog niet veel bedrijven doen dit en nog niet veel gemeenten hebben ervaring met dit onderwerp. Binnen het werkgeversservicepunt Amsterdam zal er uitwisseling gaan plaatsvinden. Als de gemeente Amsterdam moeite heeft met het vinden van kandidaten voor aanbestedingen met social return, gaat ook in Diemen gekeken worden of de gemeente hiervoor kandidaten heeft en vice versa. De verwachting is dat het aantal plekken waar kandidaten in het kader van social return terecht kunnen, zal toenemen omdat er meer bekendheid komt over deze werkwijze van de gemeente Diemen bij werkgevers. Deze maand gaat spreker ook naar een conferentie waar gemeenten zijn die meer ervaring hiermee hebben om best practices uit te wisselen. Wethouder Scholten legt uit dat er voor de extra treinen in het kader van OV SAAL geen extra spoor nodig is omdat op een andere manier de beveiliging wordt gedaan. Dit zal in 2015 gaan plaatsvinden. Er wordt nog op teruggekomen omdat de programmering van de korte termijn maatregelen nog niet is vastgesteld. Als de Ymeerverbinding er is, maar dat wordt na 2020, komen er ook extra metrostellen voorbij. Wat betreft de claim van Rijkswaterstaat: er is een oude claim die te maken heeft met de aanleg van de rondweg en allerlei grondtransacties. Dit is in de loop van 2011 exact berekend. Eén van de redenen dat het summier staat in de risicoparagraaf is dat er geen slapende honden moeten worden wakker gemaakt. Het risico is er maar de claim wordt al 15 jaar door Rijkswaterstaat niet uitgeoefend. Wethouder Grondel legt uit dat 38 cursussen zijn gegeven door het cursusbureau. De Jeugsportpas is een ander type instrument. Dit is een activiteit waarin kinderen kennis kunnen maken met een sportvereniging maar dit is eenmalig. Vervolgens kunnen de kinderen bijvoorbeeld lid worden van de vereniging of via het cursusbureau kennismaken met sport. Het aantal doelgroepkinderen is afgenomen maar er zijn nog steeds veel doelgroepkinderen. Op zich is dus VVE belangrijk. In het najaar zal een discussie worden gevoerd in het kader van de wet OKE of wordt doorgezet dat het via de peuterspeelzalen wordt geïntegreerd in de kinderopvang of dat het anders gedaan wordt. PvdA vindt dat in Diemen Zuid politie, jongerenwerkers en boa s nog niet goed zichtbaar zijn. Welke maatregelen worden hiervoor genomen? 5

6 Er is een belangrijke ontwikkeling bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over handhaving binnen de kinderopvang. Wat betekent dit voor de kinderopvang en wat voor consequenties heeft dit voor Diemen? In het antwoord op vraag 18 staat dat 11 jongeren zijn uitgestroomd naar werk of studie en 19 jongeren in een re-integratie traject zitten. Hoe groot is de potentiële doelgroep en wat vindt de wethouder van deze resultaten? VVD vraagt of de maximale claim van Rijkswaterstaat is of dat er sprake is van een verwachting. CDA memoreert dat een voorstel is gepresenteerd waarin derden worden verplicht om afzettingen voortaan van gemeentewege te betrekken. Dat zou het voordeel hebben dat er invloed is op hoe de afzettingen worden geplaatst bij werkzaamheden en dat er geld in rekening kan worden gebracht voor het plaatsen van de afzetting. Dit zou tot enige baten leiden. Is dit inmiddels vigerend beleid en wat zijn dan de baten? Zo nee, waarom is dan dit voorstel niet doorgevoerd? GroenLinks merkt in het kader van de relatie tussen begroting en jaarrekening op dat niet goed kan worden gevolgd de gang van zaken vanaf de eerste boeking via de kwartaalbrief tot het eindresultaat. Gaat de accountant na of alle mutaties in de loop van het jaar netjes in de boeken zijn opgeschreven en uiteindelijk op een goede manier in de jaarrekening zijn terechtgekomen? Klopt het dat onderweg een grote vorm van mist kan ontstaan maar dat ervan mag worden uitgegaan dat in de jaarrekening het resultaat van alle mutaties is verantwoord? De heer Moens legt uit dat de raad de primaire begroting vaststelt. Vervolgens is het niet vreemd dat daar wijzigingen op plaatsvinden en de raad accordeert die wijzigingen via de verschillende kwartaalbrieven. Uiteindelijk is er in de jaarrekening een analyse van het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting. De kwartaalbrieven moeten ter hand worden genomen om een overzicht te krijgen in de verschillen tussen begroting en rekening. Dit is een systematiek die in 99,9 % van de gemeenten wordt gehanteerd. Wethouder Scholten geeft aan dat de claim van Rijkswaterstaat is berekend op het maximale bedrag. In het bezuinigingsprogramma 2012 zijn de afzettingen opgenomen en daarom wordt dit ook nog niet gezien in de jaarrekening. Dit beleid is inmiddels ingevoerd. Mevrouw Koopmanschap meldt dat de boa s voor heel Diemen werken gedurende zeven dagen in de week op verschillende tijden. Het is best goed mogelijk dat die in Diemen Zuid vooral wat betreft de jeugd niet goed zichtbaar zijn want ze zijn vooral gericht op zaken in de openbare ruimte als parkeren en dergelijke. Wat betreft de jeugd zijn er naast de politie en de buurtregisseur ook mensen uit het welzijnswerk actief. De nieuwe buurtregisseur zit vaak op de motor maar hij verkent Diemen Zuid ook op de fiets en te voet en zoekt dan speciaal de jeugd op. Het zal niet lang meer duren of alle jongeren in Diemen Zuid kennen Geert Zwart. Leefbaar Diemen vraagt of de buurtregisseur er alleen is voor de jongeren of ook voor de andere bewoners. 6

7 Mevrouw Koopmanschap zegt dat de buurtregisseur er is voor alle mensen in Diemen Zuid maar hij heeft een speciaal plekje in zijn werk voor de jeugd. Hij concentreert zich op een aantal bekende hangplekken van de jeugd. Bovendien kijkt hij naar een mogelijk nieuwe plek waar hij spreekuur kan houden. Het alcoholverbod rond de Kruidenhof gaat per 1 juli aanstaande in. Volgende week zal hier een schriftelijke mededeling over worden gedaan. PvdA vraagt wanneer de raad kennis kan maken met de buurtregisseur. Mevrouw Koopmanschap zal ervoor zorgen dat er een gelegenheid komt dat de raad de buurtregisseurs of in ieder geval de twee nieuwe leert kennen. Wethouder Van der Mark meldt ten aanzien van het Actieplan jeugdwerkloosheid dat de doelgroep ongeveer 50 jongeren in die leeftijdscategorie is. De 20 jongeren die niet in een daadwerkelijk traject zitten zijn in beeld maar zij zijn om uiteenlopende redenen nog niet toe aan een traject. Dan kan het gaan om een zware ziekte of verslavingsproblematiek of een andere reden. Wethouder Grondel legt uit dat een advocaat van een kinderdagverblijf in Nederland heeft bedacht dat het opleggen van boetes op basis van beleidsregels niet zou mogen omdat het geen AmvB was. De Raad van State gaf hem gelijk. Daarmee vervalt de mogelijkheid om sancties op te leggen maar het rijk is bezig om dat te herstellen. De gemeente kan in de tussentijd geen boetes meer opleggen maar wel boze brieven schrijven dat de branche een convenant heeft ondertekend om zich aan de kwaliteitsregels te houden. Tot nu toe heeft de gemeente overigens geen praktische problemen gehad. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 4. Aanpassing inrichtingsplan OOIJ 2 e en 3 e fase Wethouder Scholten meldt dat de heer Van de Mortel een korte presentatie zal geven naar aanleiding van een aantal vragen die raadsleden stelden. De voorzitter merkt op dat de afspraak in het presidium is gemaakt dat presentaties altijd vooraf worden gemeld. Wethouder Scholten zegt dat de voorgenomen presentatie aan de griffier is gemeld. De heer Van de Mortel licht de belangrijkste wijziging toe. De eerste is de verbinding van de Fortdiemerdamweg naar de A9. Dat is de derde fase. De verbinding van de A9 naar Yburg wordt nu al gemaakt. Eerst was sprake van een fly over over de A1 die daarna invoegt op de A9. De weg gaat nu daarvoor al richting de A9 en kon daar ingevoegd worden. Het viaduct komt er dus niet. Dit is een veel goedkopere oplossing maar je kunt pas onder de A9 door als Rijkswaterstaat een nieuwe verbinding heeft gemaakt van de A9 naar de A1. Daardoor komen er een paar rijstroken vrij onder het viaduct en kan deze weg ervoor worden teruggebracht. Dit zal plaatsvinden rondom 2019/

8 Aan de bovenkant van het knooppunt waar de weg naar Yburg al was ingepland, komt in de middenberm een busstrook en een bushalte zodat straks alle bussen die van Yburg naar Zuidoost rijden daar mensen kunnen laten overstappen op alle bussen die vanuit Flevoland en t Gooi komen en naar bijvoorbeeld het Amstelstation rijden. Vanuit Diemen is gevraagd om daar mensen in en uit te laten stappen die in het buitengebied willen zijn of bijvoorbeeld het fort. Wat betreft het kruispunt Diemerpolderweg-Weteringweg worden er nog twee extra voorsorteerstroken gemaakt. Er worden hier bussen met voorrang doorheen geleid. Dat betekent dat er wat tijd verloren gaat voor met name de auto's. Op deze wijze kunnen de auto's snel door de verkeerslichten worden gehaald. Dit leidt niet tot extra ruimtebeslag omdat alles dichter tegen de A1 is geknepen. Er komt ook een korte busdoorsteek bij de oprit naar de A1 zodat bussen snel via de Weteringweg via de A1 naar de A10 rijden over de vluchtstrook. Het dwarsprofiel bij de Weteringweg laat zien dat de weilanden van mevrouw Schrama vrijwel ongeschonden worden gelaten. Er is slechts een smalle strook nodig. De voorzitter meldt dat de heer Visser wil inspreken over dit onderwerp. De heer Visser stelt dat er een enorme druk is op dit gebied omdat er steeds meer wegen komen. De OOIJ is goed ingepast maar voor de inpassing is bos verdwenen en water teruggekomen. Rijkswaterstaat heeft in de MER toegezegd dat zij zich zal houden aan de Boswet. Als er 5 ha bos weg is, hoe wordt daar dan mee omgegaan in het kader van de wetgeving? Als er meer dan 1000 m aaneengesloten bos wordt gekapt, moet dat worden teruggeplant maar dat hoeft niet op de plek zelf. Vanuit de plassen die rond de weg worden gecreëerd en waar sprake is van een goed biosysteem met ringslangen zou een uitwisseling moeten plaatsvinden richting Diem. Deze verbinding is in het plan opgenomen op pagina 12. De verbindingszone is op de kaart echter een heel dun groen streepje. In de verbindingszone ligt een klein slootje. De sloot krijgt een plasberm van 3 m breed. De gehele zone zou dan 6-7 m breed zijn. Wil de raad aangegeven dat de sloot tenminste 6-7 m breed is maar het zou mooier zijn wanneer het 10 m breed is? PvdA merkt op dat ervoor zou kunnen worden gekozen om het bos op een weiland te compenseren. De heer Visser vindt een weiland niet mooi omdat er sprake is van weinig biodiversiteit maar het gaat erom of de wet wordt toegepast. Bovendien kan een hectare bos zonder meer worden herplant. GroenLinks bedankt de heer Visser voor zijn opmerkzaamheid en deze toevoeging. Wethouder Scholten geeft aan dat het vanavond gaat om de wijzigingen op het inrichtingsplan dat de raad in 2008 heeft vastgesteld. De ecologische verbinding en de sloot zijn in het plan als voorwaarde gesteld voor het openen van de wegverbinding. De sloot komt er dus daadwerkelijk en wordt ook iets verbreed en er komt een groene strook langs. Voorts heeft de raad in 2008 de compensatie voor het bos et cetera vastgesteld. De aanpassing van het inrichtingsplan heeft geen invloed op voornoemde punten. 8

9 CDA kan zich op zich vinden in de wijzigingen maar hoe is de afweging ten opzichte van het oorspronkelijke plan? Op grond van welke criteria wordt ervoor gekozen om de bus voorrang te verlenen? Hoeveel bussen gaan daar rijden, wat is de vertraging en is het wel noodzakelijk om daar die extra voorsorteerstroken aan te leggen? Er ligt al een bushalte bij het kruispunt Diemerweg/Weteringweg maar er is geen voetpad naar toe. Mensen die daar te voet naar toe gaan, moeten onder het viaduct door lopen waar auto's snel doorheen kunnen rijden. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren voor mensen uit Diemen Noord. Bovendien moeten mensen uit Diemen Noord mogelijk via het centrum omrijden en dat is een behoorlijk eind om. Ze gaan dus via Diemen Noord maar dat is heel gevaarlijk. Het zou mooi zijn als bij de uitvoering van het plan rekening wordt gehouden met de voetgangers die daar van de busverbindingen gebruik willen maken. Zeker als er sprake is van een sneldienst, zullen er mensen zijn die daar gebruik van willen maken. Er ligt nu een bushalte tussen de Blokhut en het viaduct. PvdA is van mening dat tussen de Blokhut en Diemen Noord geen bushalte ligt. GroenLinks merkt op dat op de Provincialeweg bij de Blokhut twee bushaltes liggen, namelijk aan elke kant één, maar die zijn per voetgangerspad te bereiken. De fractie heeft al eerder zorgen geuit over het aanleggen van zoveel sorteerbanen en stoplichten. Nu komt daar de bus nog tussendoor met voorrang en dit zet het verkeer bewust wat vast. Hierdoor kan er geen nette verkeersafwikkeling plaatsvinden. De onderdoorgang Weteringweg/A1 naar de Diemerpolderweg wordt fors omdat de A1 wordt verbreed. De nieuwe banen zijn met name voor de hulpdiensten bedoeld en dan wordt in de spits een nauwe situatie gecreëerd in de onderdoorgang waardoor hulpdiensten daar moeilijk kunnen rijden. Daarom dienen de damwanden tot wellicht een halve meter te worden weggezet. Het is jammer dat de derde fase niet de tweede fase is omdat wat nu bij de Weteringweg wordt aangelegd 20-25% te ruim is want de voorrang van de busdiensten is een gedeeltelijke onnodigheid als je op de A-wegen direct kunt aansluiten met de Zuidtangent. Waarom weegt de Zuidtangent niet zwaarder? Wellicht zou Rijkswaterstaat hier ook sneller kunnen optreden. Er wordt een hele infrastructuur aangelegd maar er wordt geen rekening gehouden met het goed bedienen van de inwoners van Diemen. D66 vraagt in hoeverre deze plannen door andere instanties worden gedicteerd zoals Rijkswaterstaat. In hoeverre heeft de gemeente Diemen hier nog iets over te zeggen? Er wordt gezegd dat door de wijzigingen het ruimtebeslag wat minder is geworden maar dat lijkt wel mee te vallen als de plaatjes zo worden gezien. Gaat Diemen voor de financiële compensatie en plaatst het geen bomen terug? Er wordt een voorbehoud gemaakt op basis van geluidsberekeningen en dergelijke. Betekent dit als er wat andere dingen uit de berekeningen komen er dan toch geen aanpassing komt? In de derde fase wordt het niet erg veilig voor fietsers om door de tunnel te gaan. Wat zijn hiervoor oplossingsrichtingen? Wordt Diemen beter ontsloten omdat een busbaan wordt aangelegd? VVD zegt dat dit een voorbeeld is van het door overleg binnenhalen van zaken voor Diemen. Het is een goede zaak dat er een bushalte bij komt voor Diemen. Er is steeds meer ontsluiting nodig richting Almere en het Amsterdam-Bijlmer Arenastation en dan is dit een 9

10 zeer positieve ontwikkeling. Wat is eventueel het effect van de onderzoeken die nog gaan plaatsvinden ten aanzien van het geluid? Wethouder Scholten zegt dat als er een bushalte is dan ook over het trottoir zal worden gesproken want dat moet dan veilig bereikbaar zijn. In de spits komen daar 140 bussen in 2 uur voorbij. Daar is daadwerkelijk een voorrangsregeling voor nodig want anders wordt het openbaar vervoer minder aantrekkelijk. Daarom is gekozen voor de extra opstelstroken. Hierdoor gunnen er meer auto's door bij groen dan wanneer ze achter elkaar worden gezet. Het verplaatsen van een damwand is een erg flinke ingreep. De hulpdiensten komen zo'n situatie in de bebouwde kom op veel kruisingen tegen maar vaak zijn de automobilisten zo slim om even naar links of rechts te gaan om de hulpdiensten er door te kunnen laten. Deze oplossing is ook getoetst door de hulpdiensten en zij zijn volstrekt akkoord met deze wijze van aanpak. Het is niet mogelijk om de derde fase eerder uit te voeren omdat Rijkswaterstaat de bypass van de A1 naar de A9 wil maken. Diemen heeft erg veel last van het lawaai van de A10 en daarom is gevraagd aan Rijkswaterstaat om daar te beginnen met eerst de geluidsschermen omhoog te brengen. Dat gaan ze inderdaad doen. De gemeente Diemen heeft dus invloed op een aantal zaken. Die invloed zit vooral in de voorfase. Uiteindelijk is met elkaar deze keuze gemaakt voor het aanleggen van de busbaan. Diemen heeft daarvoor compensatie gevraagd en die zit in nog hogere en betere geluidsschermen rondom Diemen Noord. Een fietstunnel onder de A1 door wordt vaak als minder veilig ervaren maar het is een recreatieve route en wordt dus vooral overdag gebruikt. In het Diemerbos zijn er meer tunneltjes onder de A9 door en vanuit die optiek is het redelijk. Er is om een financiële compensatie gevraagd voor de bomen en de gemeente is verplicht om die om te zetten in groen en bomen. De plek waar dat gedaan mag worden, mag Diemen zelf uitmaken. Er is inderdaad sprake van veel asfalt maar dat is ook noodzakelijk. Het wordt niet te ruim opgezet want het wordt opgezet naar de verkeersintensiteit die wordt verwacht nadat fase drie is afgerond. De geluidsonderzoeken moeten nog worden afgerond. De eventuele bijstelling zal waarschijnlijk alleen bestaan uit het feit dat de schermen nog een stukje worden doorgetrokken en niet hoger worden maar dat zal uit de definitieve onderzoeken blijken. GroenLinks zou graag te zijner tijd kijken of het fietspad onder de nieuwe onderdoorgang ook langs de bestaande infrastructuur zou kunnen worden aangelegd want dan hoeft die niet dwars over het weiland. Het is prettig om te horen dat er geen sprake zal zijn van overcapaciteit. Wethouder Scholten legt uit dat de krul te maken heeft met de manege die daar ligt en de vraag of die eventueel weggaat. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 10

11 5. Toepassing van verklaring van geen bedenkingen door de raad bij het afwijken van bestemmingsplannen VVD constateert dat het college met dit voorstel bepaalt wat een goede ruimtelijke ordening is maar dit is een subjectief begrip en de raad zou in een aantal gevallen een politieke afweging moeten kunnen maken als het gaat om projecten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. De fractie zou graag een overzicht ontvangen van de projectaanvragen die er op dit moment liggen en volgens de nieuwe regeling zouden worden behandeld. Zou onder de voorgestelde regeling de realisering van Catalpa op de Rode Kruislaan door het college worden afgehandeld zonder raadpleging van de raad? Hoe zit dat met de tuinuitbreiding van Ruimzicht West? D66 juicht de argumenten toe van klantgerichtheid, efficiency en deregulering. Wanneer het in de raad langskomt, duurt het voor de burger soms een half jaar voordat die een vergunning krijgt terwijl dit veel sneller kan. Hoe zullen echter de casussen die de VVD noemt in de praktijk uitwerken op het moment dat deze regeling van kracht is? Het is niet helemaal duidelijk welke categorieën het zullen zijn waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Voorts valt het op dat in beslispunt 1 wordt gesproken over categorieën van gevallen terwijl daar wellicht geval moet staan. Als het college geen verklaring van geen bedenkingen wil afgeven, kan de raad dan alsnog in de discussie betrokken worden? Op zich is het een goed plan dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt maar de beslissingen van het college zijn dan niet meer terug te draaien. Hoe is deze regeling in andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Almere? SP vraagt of de drie in Diemen gevestigde bed & breakfast ook onder deze regeling vallen. GroenLinks sluit zich aan bij de vragen van vorige sprekers. Welke procedure gaat er gelden bij een buitenplanse afwijking voor maximaal vijf jaar? Wethouder Scholten meldt dat veel gemeenten sinds de invoering van de wet al doen wat het college nu voorstelt. In Almere komt de raad er nauwelijks aan te pas. De hoofdreden om dit voor te stellen is de klantvriendelijkheid en de doorlooptijden. Deze procedure betekent niet dat alles ongezien gebeurt. De buurt kan er veel van vinden en het college zal alle kritiek op voorstellen goed afwegen. Als het college van mening is dat iets gevoelig ligt, zal de raad er altijd bij worden betrokken. Het college heeft veel bevoegdheden in de uitvoering waarvan de raad achteraf kennis neemt. De raad kan het college er achteraf altijd op aanspreken maar het betreffende besluit kan nooit meer worden teruggedraaid. Wat betreft bed & breakfast: beroep aan huis is in het bestemmingsplan geregeld. De vergunningen met een looptijd van maximaal vijf jaar zitten buiten deze regeling. Die bevoegdheid heeft het college. Bij Catalpa kwamen er nogal wat bezwaren. Het college heeft die bezwaren met de raad besproken en dan heeft de raad dus wel degelijk invloed. Dat geldt hetzelfde voor Ruimzicht West. Er zal een overzicht worden verstrekt van de lopende zaken die met terugwerkende kracht onder deze regeling vallen. 11

12 De heer Van de Mortel geeft aan dat in de wet staat dat de raad categorieën van gevallen kan aanwijzen maar in feite is hier sprake van één categorie. Op pagina 3 bij punt 4 staan een aantal spelregels. Het gaat in principe om weinig omstreden projecten met een beperkte ruimtelijke uitstraling waarover de raad bijvoorbeeld al eerder wat heeft gezegd. Het inrichtingsplan is bijvoorbeeld al in de raad geweest. Als het aan die spelregels niet voldoet, wordt altijd tegen de aanvrager gezegd dat de gemeente een bestemmingsplan wil zien en dat wordt altijd vastgesteld door de raad. Als in de loop van de procedure blijkt dat dit heel controversieel is, wordt ook teruggegaan naar de raad. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 6. Mededelingen portefeuillehouder Mevrouw Koopmanschap meldt dat niet het aanstaande weekend maar het weekend daarna de spoorwegovergang bij Diemen Noord is afgesloten van zaterdag uur tot maandag uur. Dit betekent dat moet worden omgereden maar dit wordt nog op allerlei wijzen bekend gemaakt. Het pand aan de A. Krijtstraat 1 (hopelijk toekomstig hotel) is afgelopen zondag gekraakt. Bekeken wordt of dat in goede banen kan worden geleid en het liefst richting hotel. GroenLinks vraagt hoe de fietsers moeten gaan rijden als de spoorwegovergang dicht is. Mevrouw Koopmanschap zegt dat de fietsers dan om zullen moeten rijden via dewatergraafsmeer. Er wordt ook gezorgd voor taxibusjes en dergelijke. Dit is vanwege werkzaamheden van Pro Rail die de gehele breedte van de overgang nodig heeft. D66 vraagt of goed wordt begrepen dat de enige manier om van Diemen Noord naar de rest van Diemen te komen is via een pendelbusje of een half uur om fietsen. Mevrouw Koopmanschap zegt dat ook met de auto kan worden omgereden. 7. Nieuws uit de regio - Begroting 2013 Stadsregio Amsterdam D66 is benieuwd wat er is gebeurd en wat er is gepland door de stadsregio. SP memoreert dat de Tweede Kamer vanochtend heeft besloten dat de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden niet doorgaat. In die zin moet dit stuk worden gecorrigeerd. GroenLinks vraagt welke prioriteiten in de ambities worden gesteld in het kader van de bezuinigingen op het openbaar vervoer. PvdA vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot een aantal dingen die controversieel zijn verklaard. 12

13 Mevrouw Koopmanschap geeft aan dat de doelstellingen gezamenlijk met de Regioraad en het Dagelijks Bestuur zijn opgesteld. Die worden binnen de begroting gedekt. Wellicht is het mogelijk om via een aantal regioraadsleden inzicht in dit proces te krijgen. Bekeken wordt of via een voetnoot of een aantekening het besluit van de Tweede Kamer omtrent de openbare aanbestedingen openbaar vervoer nog mee kan in de reactie naar de stadsregio. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt in het kader van de bezuinigingen. Hier zal inbreng voor zijn vanuit de Regioraad, het portefeuillehoudersoverleg en de fracties in de gemeenteraden. Er zal een nieuw afwegingsproces moeten plaatsvinden maar daar zijn nu nog geen specifieke zaken over aan te geven. Volgende week komt in het college een update van de gang van zaken met betrekking tot dingen die controversieel zijn verklaard. Zodra het college hierover heeft besloten, krijgt de raad een stuk dat nog kan worden meegenomen voor de besluitvorming in de raad over dit onderwerp. Het niet doorgaan van de WGR+ en het voornemen om door te gaan alsof die WGR+ er nog is, kan doorgaan maar er wordt ook bekeken voor als straks die WGR+ er niet meer is welke aanpassingen dan nodig zijn in de manier van werken. Dat stuk komt volgende week na de besluitvorming in het college ook naar de raad toe in het kader van de reactie op de stadsregio. VVD meldt dat de eerstvolgende vergadering van de Regioraad op 26 juni aanstaande is. Dan komt aan de orde wat er gaat gebeuren met de aanbestedingsprocedure. Na de vergadering zal zo spoedig mogelijk hierover een terugkoppeling naar de raad plaatsvinden. Onlangs is gesproken over de toekomst van de bestuurlijke regio. Inmiddels zijn alle reacties van de gemeenten ontvangen en er ligt een voorstel om daar verder over te praten en om het handen en voeten te geven. Dit komt ook in de aanstaande Regioraad aan de orde. SP is op pagina 10 van het stuk inzake de informatie door het college met betrekking tot het openbaar vervoer een tegenstrijdigheid tegengekomen. Bovenaan staan de doelstellingen en ambities die worden nagestreefd op het gebied van het voorzieningenniveau maar onderaan de pagina in de rechtse kolom staat dat al een deel van deze bezuinigingen in 2012 is doorvertaald in bezuinigingen op het voorzieningenniveau. Mevrouw Koopmanschap verwacht dat dit nog nader moet worden uitgewerkt maar wellicht hebben de regioraadsleden hier meer inzicht in. PvdA memoreert dat een half jaar geleden in de stadsregio een discussie is gevoerd over de toekomst van het openbaar vervoer. Als de kaartjes niet duurder worden dan in de rest van het land moeten een paar lijnen worden geschrapt. De portefeuillehouder, de heer Wiebes, heeft toen gezegd dat men moet durven om anders naar het openbaar vervoer te kijken. Amsterdam Centraal is bijvoorbeeld niet meer het natuurlijke knooppunt en dat vertaalt zich een beetje door in het nieuwe lijnenstelsel. Er is gewoon minder geld en dan kan er voor worden gekozen alle lijnen in tact te houden en dan worden de tarieven erg hoog of het schrappen van sommige onrendabele lijnen of helemaal opnieuw naar het openbaar vervoer durven kijken. Daar is men nu mee bezig. VVD legt uit dat Diemen en Ouder-Amstel een aparte behandeling hadden bij de huidige vervoerder. In de nieuwe concessie zou dat niet meer het geval zijn en zou de vervoerder de 13

14 ruimte krijgen om meer frequentie in te zetten op drukke punten en om op rustige punten de frequentie wat naar beneden te halen. Op alle niveaus wordt verteld dat we voor Diemen graag willen houden wat we hebben, ook wat betreft de frequentie. Diemen staat er echter wat betreft de infrastructuur van het openbaar vervoer een stuk beter voor dan bijvoorbeeld Weesp. Het wordt dus een beetje geven en nemen. 8. Jaarrekening 2011/begroting 2013 Veiligheidsregio CDA vraagt of de bijdrage van de gemeente Diemen het komende jaar blijft gehandhaafd op voor de brandweerzorg. In het verleden was er wat commotie over de tekorten van de brandweer. Kan worden aangegeven wat nu de status is? Er staan drie voormalige kazernes op de nominatie om verkocht te worden en die moeten dan frictiekosten gaan dekken. Zijn die panden eigendom van de regionale brandweer of alleen van Amsterdam? Welke frictiekosten worden verwacht? GroenLinks leest op pagina 22 van de jaarrekening dat op het gebied van de crisisbeheerorganisatie is begonnen aan een beweging om te komen tot meer samenwerking en tot afslanking. Daar staat in dit stuk echter niet meer informatie over. De afgelopen periode is een flink positief resultaat gehaald maar er is een afgesproken doelmatigheidkorting van 1,5 % oplopend tot 6 %. Niet duidelijk is om wat voor absolute bedragen dat gaat. In de begroting 2013 blijft ongeveer over. Komt de veiligheidsregio in de toekomst niet in de problemen door de oplopende doelmatigheidkorting? Eind oktober vorig jaar is een transitieovereenkomst getekend. Is er al een idee op welke manier deze transitie wordt gemonitord? Speelt in dat verband bijvoorbeeld een man minder op de auto? Mevrouw Koopmanschap zegt dat de gemeentelijke bijdrage voor wat betreft de brandweer blijft want er is afgesproken dat de nullijn wordt gehandhaafd. Daarnaast is er een kleine bijdrage voor het Veiligheidsbureau. Het ging in het verleden om tekorten bij de brandweer Amsterdam-Amstelland en specifiek Amsterdam. Daartoe is vorig jaar een transitieovereenkomst gesloten en dat was een bezuiniging die binnen de begroting van de brandweer Amsterdam gemaakt moest worden. Dit betekende minder inhuur van extern personeel en zuiniger omgaan met een aantal zaken. Het oude kantoor aan de Weesperzijde is één van de panden waar het om gaat en die is in eigendom van de gemeente Amsterdam. Als dat kan worden verkocht, kan de opbrengst worden ingezet om een deel van de lasten te betalen. In Amsterdam zitten er nog zeven personen op de brandweerwagen. Er wordt een studie gedaan naar de mogelijkheid om in sommige delen van de stad de bemensing naar zes bij te stellen. Als daartoe wordt besloten, vraagt het ook nog enige tijd voordat het in de praktijk kan worden uitgevoerd omdat zes mensen op een andere wijze op elkaar moeten zijn ingespeeld omdat zij gedeeltelijk andere functies krijgen. De andere onderdelen van de transitie zitten voor een deel in de leiding van de brandweer en in hoe het bureau en de verschillende eenheden zijn georganiseerd. Daar is stevig in gesneden en daar worden organisatieveranderingen doorgevoerd. De discussie over voertuigbezetting speelt in heel Nederland. Op allerlei plekken in het land worden pilots uitgevoerd. 14

15 CDA merkt op dat Amsterdam het enige korps is waar met zeven mensen op de wagen wordt uitgerukt. Mevrouw Koopmanschap meldt dat in de wet zes staat maar er zijn heel veel situaties waar het met minder zou kunnen. Daarom worden allerlei variaties met bemensing en voertuigen uitgeprobeerd in het land. Inmiddels is hierover een rapport verschenen en landelijk wordt bekeken hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Hier zal in de komende tijd nog veel tijd en energie in worden gestoken. In de jaarrekening is inderdaad 1,7 miljoen over en daar is een verdeling voor gemaakt. Voorgesteld is om 1 miljoen op te nemen voor de frictiekosten om een slag te kunnen maken. Over twee weken komen in de vergadering van het veiligheidsbestuur voorstellen voor samenwerking aan de orde. Dan gaat het vooral om de gemeentelijke processen waardoor de samenwerking tussen gemeenten meer tot stand kan komen en op een meer afgeslankte manier. De heer Kooij zegt dat de frictiekosten vooral te maken hebben met de samenvoeging van kazernes. De transitie op zich is een onderdeel van de DVO Amsterdam en daar gaat Diemen dus niet over. De consequenties hiervan voor dekkingsverhalen worden uitgezocht en ook daar zitten kosten in. Als bijvoorbeeld een onderdeel vanuit de kazerne in Diemen een deel van Zuidoost zou moeten afdekken, moeten de kosten daarvan verrekend worden tussen de kazernes. Hiervoor kunnen de opbrengsten worden gebruikt van de panden die de brandweer in gebruik had en eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. Er is meer verloop geweest dan verwacht met name in de hogere functies en dat betekent dat iets meer geld is bezuinigd dan was verwacht. Daarom wordt de inschatting die wordt gemaakt voor 2013 nog steeds als reëel gezien. Er wordt dus niet teruggelopen in het resultaat maar er is een incidenteel voordeel geweest in Het concrete bedrag aan doelmatigheidkorting dat bij de percentages hoort, zal worden uitgezocht. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 15

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014

INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014 INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer M.G.F. Tokkie Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie