YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG"

Transcriptie

1 YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 : Armoede Hoofdstuk 2 : Gezondheid Hoofdstuk 3 : Milieu en duurzaamheid Hoofdstuk 4 : Mobiliteit Hoofdstuk 5 : Onderwijs Hoofdstuk 6 : Politiek, participatie en burgerschap Hoofdstuk 7 : Veiligheid Hoofdstuk 8 : Verdraagzaamheid Hoofdstuk 9 : Werk Hoofdstuk 10 : Wonen Conclusie : wat vonden de deelnemers de meeste relevante engagementen? Bijlagen : verslagen van Mini-tops en andere relevante processen Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 2

3 INLEIDING Op 5 mei 2012 vond in het Vlaams Parlement de YouTop plaats, een belangrijk onderdeel van het proces om tot een Vlaams Jongerenpact 2020 te komen. Dit pact zal 10 engagementen bevatten rond evenveel thema s (1 engagement/thema). Het Jongerenpact wordt afgesloten tussen de Vlaamse regering en de representatieve Vlaamse jongerenorganisaties. Vlaamse middenveldorganisaties zullen de gelegenheid krijgen één of meerdere engagementen te onderschrijven waarbij ze kunnen aangeven welke verantwoordelijkheid zij kunnen opnemen in het realiseren van het engagement. Op dinsdag 26 juni wordt het Vlaams Jongerenpact plechtig ondertekend in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. De 10 thema s van het Vlaams Jongerenpact zijn : armoede, gezondheid, milieu en duurzaamheid, mobiliteit, onderwijs, politiek, participatie en duurzaamheid, veiligheid, verdraagzaamheid, werk en, tot slot, wonen. Het ruimer proces van het Vlaams Jongerenpact Om tot de 10 engagementen van het Vlaams Jongerenpact te komen is een heel proces vormgegeven. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 3

4 Living Library De Living Library bestaat uit 14 jongeren tussen 14 en 22 jaar. Als levende bibliotheek vertellen deze jongeren hun persoonlijk verhaal. Zo maken ze duidelijk waar het in het Jongerenpact zoal om moet draaien. Door mee na te denken helpen ze stakeholders hun ogen te openen voor het perspectief van een jongere op thema s zoals mobiliteit, werk, gezondheid, armoede, duurzaamheid etc. Ze drukken hun stempel op het ganse traject. Als waakhond kijken ze toe op de inhoud. En uiteraard spelen ze een centrale rol spelen op de Kickoff, de You Top, in het schrijfproces met de klankbordgroep en uiteraard bij de ondertekening van het Jongerenpact. Kickoff Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 4

5 Op 21 maart 2012 bracht Minister Pascal Smet Vlaamse en Brusselse jongeren voor de eerste keer samen met Vlaamse beleidsmakers en stakeholders. Het proces werd toegelicht, de Living Library en de jongeren uit de Vlaamse Jeugdraad ontmoeten stakeholders en gingen voor een eerste keer in gesprek rond de verschillende thema s. Online proces Tegelijk met de Kickoff begon een online proces met een stellingenspel en een ideeënbus. Het stellingenspel peilt naar de positie van jongeren ten aanzien van enkele markante topics binnen de verschillende thema s (bv. hoe lang een gsm gebruiken, rol van het onderwijs, houding t.a.v. armen, ). Jongeren kunnen hun profiel afmeten ten opzichte van enkele jonge bekende Vlamingen, maar via Facebook ook met hun andere vrienden. Op die manier werden meer dan jongeren betrokken bij het Vlaams Jongerenpact. De ideeënbox geeft jongeren dan weer de mogelijkheid om zelf met concrete voorstellen te komen over hoe we dingen anders of beter kunnen aanpakken in Vlaanderen. Begin mei verzamelden we zo +/ ideeën. De Living Library maakte een synthese van deze honderden ideeën en bracht ze terug tot telkens een vijftal uitdagingen voor 2020 per thema. You Top Op 5 mei kwamen in het Vlaams Parlement 80 jongeren en 80 stakeholders samen. Een ganse dag praatten ze meer in detail over de naar voren geschoven uitdagingen. Eerst gingen de jongeren alleen aan de slag. Op basis van de door de Living Library opgestelde uitdagingen formuleerden ze mogelijke engagementen. Elk engagement werd uitvoerig beargumenteerd. Na dit werk kregen de jongeren gezelschap van de stakeholders. Met hen keken ze kritisch naar de engagementen maar gingen ze ook een stap verder. Ze dachten na over mogelijke acties die kunnen bijdragen aan de realisatie van het engagement. Voor elk engagement ontstonden zo ideeën voor acties. Tegelijk met deze YouTop willen we ook lokale initiatieven (jeugdraden, schoolraden, jeugdhuizen, organisaties maar ook jonge vrijwilligers) de kans geven om een eigen You Top te organiseren, de zogenaamde YouTop mini s. Zo kreeg iedereen die wilde deelnemen maar zich moeilijker kon verplaatsen een kans om mee te denken. Doorheen Vlaanderen vonden zo een 6-tal lokale mini-top s plaats. De resultaten hiervan vind je in bijlage bij dit rapport. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 5

6 Klankbordgroep De output van de You Top wordt door een Klankbordgroep, met ondersteuning van een professionele tekstschrijver, op 25 en 26 mei samen gebracht in 10 engagementen, telkens met een aantal frisse voorbeelden en uitwerkingen. De klankbordgroep is samengesteld uit de 14 jongeren van de Living Library, de 2 voorzitters van de Vlaamse Jeugdraad & de Vlaamse Scholierenkoepel, 4 vertegenwoordigers van belangrijke maatschappelijke stakeholders (ACW, Go!, VOKA en FOV) en 2 raadgevers van respectievelijk het kabinet van Pascal Smet en het kabinet van de minister-president Kris Peeters. Stakeholders engageren zich Begin juni 2012 worden deze engagementen gecommuniceerd naar de maatschappelijke stakeholders. Zij kunnen vervolgens één of meerdere van de engagementen uitkiezen waaraan ze, elk vanuit hun specifieke rol, extra aan willen werken in de komende jaren. Ondertekening van het Vlaams Jongerenpact 2020 Eind juni ondertekenen de Living Library, jongerenvertegenwoordigers en stakeholdervertegenwoordigers, Vlaams minister Pascal Smet en Vlaams minister-president Kris Peeters in aanwezigheid van de heer Jan Peumans (voorzitter van het Vlaams Parlement) het Vlaams Jongerenpact Hoe leest u dit verslag? Dit verslag bundelt de resultaten van de YouTop. Elk hoofdstuk behandelt één van de 10 thema s. Per hoofdstuk vindt u een beschouwing bij het procesverloop in de groep die het thema behandelde. Deze beschouwing is afkomstig van de verslaggever van het betreffende thema, opgesteld in overleg met de facilitator van die groep. We geven ze mee zodat de lezer toch een idee krijgt van de sfeer en dynamiek van de besprekingen. Daarna vindt u, engagement per engagement, telkens de uitdaging waarop het engagement gebaseerd is, de argumentatie voor het engagement en een lijst van mogelijke acties die kunnen bijdragen aan de realisatie van het engagement. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 6

7 De engagementen en hun argumentatie werden tijdens het eerste deel van de namiddag geformuleerd door thematische werkgroepen waaraan enkel de jongeren deelnamen. Tijdens het tweede deel van de namiddag vormden de jongeren met de aanwezige stakeholders kleine groepjes (telkens 2 jongeren en 2 stakeholders). Elk groepje bezocht 4 tot 6 thema s en discussieerden in deze zalen onderling over de engagementen en hun argumentatie. Daarnaast suggereerde elke groepje mogelijke acties om de verschillende engagementen te realiseren. Niet onbelangrijk was dat bij elk thema, in elke zaal, een kabinetsmedewerker van het betreffende thema aanwezig was. Zij of hij volgde niet enkel de gesprekken tussen de jongeren en de stakeholders maar gaf ook input voor de besprekingen : wat doet het beleid al, wat is interessant voor de politici, wat is misschien minder realistisch, Doelstelling verslag Dit verslag dient twee doelen. Het is vooreerst een werkdocument. Het wil de leden van de klankbordgroep de basis bieden voor het werk dat zij nog moeten leveren om te komen tot de formulering van de 10 engagementen die het Jongerenpact2020 zullen vormen. De klankbordgroep moet immers de resultaten van de YouTop, aangevuld door de resultaten van de YouTop s-mini, als uitgangspunt nemen. Ze kunnen verfijnen, herformuleren, aanvullen, concreter of scherper maken maar ze kunnen niet lukraak nieuwe engagementen formuleren. In deze optiek vinden ze in dit document het materiaal om hun beraadslagingen op te baseren. Ten tweede bevat deze tekst ook gewoon het resultaat van een boeiende en interactieve dag waarvan iedereen kan en mag kennis nemen. Het verslag is ongecensureerd : het bevat de resultaten zoals ze door de jongeren werden geformuleerd en opgeschreven. Er is een minimale eindredactie op gebeurd maar inhoudelijk werd er niets veranderd. Dit betekent ook dat sommige engagementen voorstellen tot actie zijn, sommige argumenten eerder klinken als een engagement en voorstellen tot actie soms neigen naar argumenten voor het engagement. Het resultaat van de YouTop is ook geen eindpunt (zie boven) maar een belangrijk stadium op weg naar de 10 finale engagementen. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 7

8 HOOFDSTUK 1 : ARMOEDE Beschrijving verloop discussie Er namen 11 jongeren deel aan de themagroep Armoede. De groep bestond uit 10 meisjes en 1 jongen. 4 jongeren maakten deel uit van een KAJ-delegatie en waren jonge werkzoekenden. Bij de groep sloot ook een Slovaakse delegatie (5 personen) en een reporter van Flair aan. Alle jongeren begonnen enthousiast te denken over een engagement o.b.v de uitdaging. Algauw bleek dit niet zo evident te zijn. Bij uitdaging 1 (zie hieronder) en 3 was het moeilijk om een concreet engagement te formuleren. Dit kwam enerzijds door de vage omschrijving van de uitdaging, anderzijds door het feit dat de jongeren niet gewoon zijn om op een abstracter niveau te denken. Gezien het feit dat de jongeren wel veel vanuit de praktijk konden vertellen, ging de tijd snel vooruit en moest er op een drafje engagementen geformuleerd worden én gestemd worden over de drie prioritaire engagementen. Dit was jammer Tijdens de uitwisseling met de stakeholders kwamen heel wat van de jongeren die in het eerste deel de engagementen mee geformuleerd hadden terug. Zo konden ze aan de aanwezige adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Ingrid Lieten duidelijk maken wat ze precies met de engagementen bedoelden. Dit was dan ook een goede aanvulling op het werkgroep in de namiddag! Er werd in de werkgroep ook aangegeven dat sommige engagementen kunnen gekoppeld worden (bv. 1 & 2) Engagement 1 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement De middelen in onze samenleving zijn niet gelijk verdeeld. Er gaat meer naar wie minder nood heeft en armen zijn daarvan het slachtoffer. Tegen 2020 moet de hulpverlening voor armen beter uitgebouwd zijn. Er moet hierbij voorrang gegeven worden aan zij die het het meest nodig hebben. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 8

9 Argumentatie Het zijn steeds de allerzwaksten die uit de boot vallen; Men moet inzetten op kinderen en jongeren! Men moet werken op de volgende generatie; Moeilijke bureaucratische procedures zorgen ervoor dat mensen de weg naar hulp niet steeds vinden; Het beroep van hulpverlener moet aantrekkelijker gemaakt worden (bv. beter betaald); Het is belangrijk dat het om hulpverlening gaat. Zomaar geld toestoppen heeft geen zin. De begeleiding is belangrijk; Geen discriminatie in hulpverlening. Ideeën voor acties of initiatieven Er moet een universeel beleid komen ipv doelgroepgericht. Zo bestrijdt men het meest de armoede; Fiscaal beleid rechtvaardiger maken; Betere begeleiding; Uitbreiden van aanpak (bv. kinderopvang) voor iedereen; Mensen uit hun isolement halen door in te zetten op netwerking (sociale mix!); Verplichte herverdeling van de rijkdommen. Nu bezit 1% 99% van de rijkdommen; Dringend nood aan herverdelingsmaatregelen zoals de miljonairstaks bv.; Drempels naar organisaties verlagen; Jongeren informeren vanuit onderwijs naar mogelijkheden; De bureaucratische procedures moeten vereenvoudigen. Engagement 2 (verkozen tot 3 de engagement-samenvoegen met engagement 1) Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Er is onvoldoende begeleiding voor armen op lokaal niveau, terwijl dit net het niveau is waar je heel veel zou kunnen realiseren. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 9

10 Tegen 2020 heeft elke gemeente (afhankelijk van het aantal inwoners) een infopunt voor sensibilisering, opsporing en bestrijding van armoede en een armoedemedewerker die communiceert met het OCMW, scholen en sociaal-culturele organisaties. Argumentatie Lokale gemeenschap (straat, wijk, dorp) activeren omtrent armoedebestrijding; Meer aandacht voor opsporing. Meer communicatie en samenwerking onder sociale organisaties en diensten; Lokaal armoedebeleid ism stakeholders en armen zelf. Ideeën voor acties of initiatieven Geen nieuwe organisatie wel een lokale coördinator die de communicatie tussen verschillende organisaties vergemakkelijkt; Helpen bij budgetbeheer; Goeie sociale mix in wijken, scholen, sport- en andere verenigingen; Persoonlijk contact met de mensen zelf. Breng ze in het netwerk van de wijk; Sociaal restaurant aantrekkelijker maken; Alle armoedeorganisaties in een gebouw met gezamenlijke refter; Focus op kinderarmoede; Elke gemeente heft nood aan een eigen plan; Sterke sociale buurten creëren; Verbeteren van wat er al is en niet alles vernieuwen; Focus op positief verhaal; Ondersteuning van lokale politiek op vlak van armoede/sociaal beleid vanuit Vlaamse Regering; Impuls vanuit Vlaanderen (bv. proeftuinen-pilootprojecten); Inzetten op participatie + concreet overleg tussen doelgroep en lokaal bestuur. Engagement 3 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement De heersende arbeidseisen zijn vaak te hoog gegrepen voor armen. De stap naar werk is daardoor zeer moeilijk, terwijl werk net belangrijk is voor sociale integratie. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 10

11 Tegen 2020 moeten de opleidingen goedkoper zijn én moet iedere werkzoekende het recht hebben op een persoonlijk gesprek bij iedere sollicitatie. Er werd in de werkgroep ook aangegeven dat dit engagement ook kan meegenomen worden bij het thema Werk. Argumentatie Het is voor werkzoekenden soms duur om een interessante opleiding te volgen; Bij een sollicitatie (bij een werkgever of een interimkantoor) is het vaak zo dat men iemand ziet binnenstappen en dat men al direct zegt dat de job is ingevuld; Werkzoekenden krijgen heel vaak geen eerlijke kansen: er wordt al geoordeeld op kledij, voorkomen zonder dat men maar één vraag stelt over opleiding, ervaring, Zelfs je naam is een factor om al dan niet uitgenodigd te worden voor een gesprek; Iedereen zou ook een reactie moeten krijgen op elke sollicitatie. Ideeën voor acties of initiatieven Opleidingen meer persoonsgericht maken; Opletten voor administratieve last voor de werkgevers; Toegankelijkheid is belangrijkere dan het financiële; Kans op omscholing in functie van knelpuntenberoepen. Bij knelpuntberoepen zijn er te weinig opgeleiden dus er is een goede kans voor mensen die geen opleiding hebben om die opleiding te krijgen; Opzetten van buddyopleidingstrajecten: structuur bieden (werkritme creëren), praktische ondersteuning, randvoorwaarden aanbieden; Het recht van een reactie krijgen op elke sollicitatie in een wet gieten; Valoriseren van elders verworven competenties; Betere begeleiding als je een opleiding start; Meer divers opleidingsaanbod (meer praktijkgerichte opleidingen); Middelen voor beroepsopleiding en maatwerkbegeleiding. Werk helpt immers mensen uit armoede te geraken. Engagement 4 (verkozen tot 1 ste engagement) Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 11

12 Er vloeit te veel geld naar de 3 de wereld, terwijl we niet in staat zijn armoede in ons eigen land uit te roeien. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in de derde wereld. De middelen voor armoedebestrijding bij ons moeten tegen 2020 efficiënter worden ingezet én er moet meer gefocust worden op de mensen die het echt nodig hebben. Argumentatie Derde wereld versus vierde wereld is een valse tegenstelling. De ondersteuning van beide werelden zijn twee aparte debatten; Er is nood aan een persoonlijker aanpak en begeleiding. Ideeën voor acties of initiatieven Ondersteuning vierde wereld Prioriteit geven aan kinderarmoede; Meer investeren in het onderwijs en jonge kinderen (0-3 jaar); Implementeer systemen inzake maatschappelijke verantwoording van publieke middelen; Meer investeren in persoonlijke begeleiding (bv. drugs, psychische problemen, ); Armoede aanpakken is niet enkel een kwestie van geld geven; Betere begeleiding naar werk en meer jobs voor de doelgroep; Meer middelen voor armoedebestrijding door een eerlijke fiscaliteit. Hoe kan het dat een CEO die in Zwitserland/Monaco woont, minder bijdraagt dan alleenstaanden? Ondersteuning derde wereld: Meer met lokale projecten werken ipv met NGO s; Er moet een wettelijk kader komen voor eerlijke handel tegen 2020 (uiteraard op internationaal/europees niveau). Engagement 5 (verkozen tot 2 de engagement) Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 12

13 De onderwijsrekeningen zijn te hoog waardoor armen als eersten in de problemen komen. Zo wordt sociale ongelijkheid door het onderwijs verder bestendigd. Tegen 2020 is de onderwijsrekening gekoppeld aan de thuissituatie van de kinderen. Er werd in de werkgroep ook aangegeven dat dit engagement ook kan meegenomen worden bij het thema Onderwijs. Argumentatie Een koppeling aan de thuissituatie is beter dan een koppeling aan het inkomen. Als de moeder bv. zwaar ziek is, dan moet dit ook meegenomen worden. Ook bij kinderen met gescheiden ouders is het beter om te kijken naar de reële thuissituatie; Op iedere school zou er iemand moeten zijn die de thuissituatie bekijkt van de leerlingen. Het is op school dat men het best een juiste inschatting kan maken van de thuissituatie. Ideeën voor acties of initiatieven Dit principe zal een administratieve last met zich meebrengen; Oppassen met het recht op privacy; Onderwijs zou voor iedereen gratis moeten zijn. Uitbreiding van het systeem in het lager onderwijs waar de boeken, mappen, gratis zijn; Invoering maximumfactuur in het middelbaar onderwijs; Koppeling van databanken met automatische rechtentoekenning; Gebruik de belastingsbrieven voor het bepalen van de onderwijskosten (cf. kinderopvang); In het hoger onderwijs enkel cursussen gebruiken, geen dure boeken; Stop het gebruik van invulschriften want die zijn duur. Ga gewoon terug naar het gebruik van boeken; Kostenraming op voorhand aan ouders laten weten per trimester of semester; Iedereen naar vermogen laten bijdragen; Maximumfactuur mag niet leiden tot minder culturele en sportieve activiteiten. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 13

14 HOOFDSTUK 2 : GEZONDHEID Beschrijving verloop discussie Aan deze werkgroep namen 8 vrouwen deel en 3 mannen. Zij waren allen bijzonder gemotiveerd voor dit thema en dat was te merken aan hun inzet! Nadien werd een stemming gehouden om de drie prioritaire engagement uit te kiezen. (Zie aantal stemmen voor per engagement ook)! Engagement 1 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Het zelfmoordcijfer bij Vlaamse jongeren is veel te hoog en moet omlaag. In 2020 willen wij dat zelfmoord uit de taboesfeer komt. Scholen moeten preventiever met dit onderwerp omgaan en jongeren stimuleren om erover te praten. De druk moet worden verlaagd en de drempel naar de hulpverlening verkleind. (8 stemmen op 11) Argumentatie Andere jongeren stimuleren om hun leeftijdsgenoten te helpen Jongeren stimuleren om er over te praten (vaak kan dit al een oplossing zijn) Pestgedrag snelle opmerken en opvangen Drempel tot hulpverlening met worden verkleind Jongeren moeten meer zichzelf kunnen zijn Prestatiedruk op de jongeren moet verlagen Zelfmoord uit de taboesfeer halen Het grootste deel ligt niet in onze handen Personen voorzien die de jongeren kunnen vertrouwen (peters en meters op school) De jongeren worden bewust van hoe ze met elkaar omgaan Problemen van jongeren moet kunnen worden gezegd Ideeën voor acties of initiatieven Campagne om jongeren weerbaar te maken. Durft te zeggen dat je het moeilijk hebt! Bij hulplijnen jongeren betrekken. Zij kennen de leefwereld en pesterijen beter. Bijvoorbeeld hulplijn opgestart door twee jongeren. Decentraliseren van jeugddiensten (JAC s) om de hulpverlening dichterbij te halen. Inzetten op jongerenprojecten bijvoorbeeld de JA-curcussen) Het onderwijs moet de leerlingen positief versterken en prestatiedruk verminderen (rapporten veranderen) Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 14

15 Engagement 2 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Jongeren doen te weinig aan sport wat een impact heeft op hun gezondheid en op hun bredere ontwikkeling (een gezonde geest in een gezond lichaam) Tegen 2020 zien we scholen met een breder en diverser aanbod aan sport en meer sportactiviteiten. (8 stemmen op 11). Argumentatie Breder: meer verschillende sporten en meer sportaangelegenheden Ook buiten de school meer aanbod Goedkoper maken Sportweek Stimulatie om ook buiten school aan sport te doen Ook in kleuter en lager onderwijs sport aanmoedigen Actieve, leuke (spelletjes) sporten zijn aantrekkelijker, waardoor je sport zonder het te merken Zo weten ze meer wat er allemaal is Interesse in sport vergroten Ideeën voor acties of initiatieven Scholen de ruimte geven om te sporten + gratis de sporthall ter beschikking stellen Sportinfrastructuur toegankelijk maken alsook de scholen sportief inrichten Sensibilisering: sportleraar krijgt bredere taak om jongeren aan te zetten om te sporten Gebruik populaire toepassingen zoals wii of andere niet ter vervanging wel aanvullend! Engagement 3 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement De toegang tot alcohol en drugs is te gemakkelijk in onze samenleving waardoor sommige jongeren in de problemen komen. In 2020 alle jongeren meer bewust over de gevolgen en gevaren van alcohol en drugs. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 15

16 Argumentatie focussen op een betere naleving van de wet indicatie van de leeftijd op fuiven, waardoor ongehoord drankgebruik vermeden wordt (bv. Bandjes, stempels, ) andere dranken populairder maken jongeren meer confronteren met de gevolgen van drugs, alcohol jongerenomgeving (jeugdbeweging) stimuleren om deze wetten strenger na te leven Bescherming van de jeugd tegen zichzelf Ideeën voor acties of initiatieven (15 lijnen) Sensibilisering alcoholmisbruik Verbieden van het aanbieden van alcoholgerelateerde producten aan jongeren (bijvoorbeeld breezers) Fit in je hoofd: durf je vrienden aan te spreken (campagne op basis van je mentale toestand) Er wordt flink ingezet op afrading en ook met name in de regelgeving met betrekking tot de reclame De 2 uitdagingen/engagementen die het niet gehaald hebben Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Heel wat jongeren hebben ongezonde voedingsgewoonten Er moet een groot en bereikbaar aanbod in geprefabriceerde gezonde voeding zijn zodat ook mensen met tijdsgebrek gezond kunnen eten. Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Gezond eten is (te) duur waardoor jongeren makkelijk naar ongezonde alternatieven grijpen. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 16

17 In 2020 moet de helft van de Belgische bevolking de mogelijkheid hebben om aankopen te doen bij de bron (goedkoper) en er moet een site komen met plaatsen waar dit mogelijk is in je regio. HOOFDSTUK 3 : MILIEU & DUURZAAMHEID Beschrijving verloop discussie In het begin was er toch wel wat onzekerheid. Verschillende jongeren gaven aan niet te weten wat ervan te verwachten. Anderen waren er wel met een duidelijke reden, waaronder twee studenten agogiek die geïnteresseerd waren in het participatieve proces, jongeren actief bij VSK, TTB en Groen! en uiteraard de living libraries. Deze laatsten hebben door enthousiasme het ijs gebroken met de uitleg over de Climate impact day. De groep van 13 jongeren werd op basis van de vier uitdagingen verdeeld in evenveel groepen van 3/4 jongeren. Iedere groep begon heel duidelijk met een grondige analyse van de opgegeven uitdaging. Het heeft dan ook even tijd genomen eer er iets op papier werd gezet. De LL s namen in hun groepje wel de leiding met het nemen van notities. De uitdaging die het meeste studie en uitleg vereiste was de tweede m.b.t. de druk op de groene buffers. Deze eerste ronde heeft dan ook de nodige tijd in beslag genomen. In de volgende ronden viel op dat het gemakkelijker was om verbeterpunten aan te reiken dan positieve punten. De tijd bleek te krap voor een grondige debat over de keuze van drie. Het argument dat werd ingebracht tegen de engagementen bij de uitdagingen 3 en 4 is dat ze in het voordeel zijn van de rijken. De stemming leidde -voorspelbaar?- tot de schrapping van de groene buffer ook al was het engagement best origineel (misschien nog bruikbaar bij het thema Wonen?). De uitslag was als volgt: engagement 1: 11 stemmen, eng 2: 5 stemmen, eng 3: 8 stemmen en eng 4: 10 stemmen. Engagement 1 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement De overstap naar groene energie verloopt te traag. Sterk bewustzijn dat er maar een zeer beperkt aandeel van de energie op een groene manier geproduceerd wordt, zouden we willen aandringen dat tegen 2020 er een verdubbeling is van het gebruik van groene energie, dit vooral halende uit de ombouw van kerncentrales die groener werken door recyclage van radio-actief afval. Argumentatie Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 17

18 deels recyclage, redelijk haalbaar en ambitieus. Wat met gas, stookolie die uitputbaar zijn? Volledig weg? Tijdsplan (vooral wat betreft de kerncentrales). Haalbaar op 8 jaar? 4de generatie kerncentrales nog niet ingeburgerd ( zot idee ) Kan dit met huidige kerncentrales? Het antwoord is ja volgens eindwerk van jongere die dit voorstelt: GIP over Fukushima in België. Hoe veilig is het? Passief wonen: elke woning kan in zijn energie voorzien ( duim ) Bij de bespreking met de stakeholders en kabinet Schauvlieghe kwam de noodzaak naar boven om eerst en vooral werk te maken van energie-efficiëntie. Moeten niet eerst vermijden energie te gebruiken? ( duim ) Bij de mondelinge bespreking bleek heel duidelijk de verwondering en interesse van het kabinet Milieu voor dit vernieuwend voorstel. Verder werd de tekstballon geplaatst: radio-actief afval kan niet gerecycleerd worden. Ideeën voor acties of initiatieven (15 lijnen) Inzetten op de groene initiatieven, zoals klimaatwijken, groepsaankopen ( realistisch ) Bouw van 4de generatiekerncentrales of ombouwen van huidige kerncentrales (inspiratie uit Frankrijk) Bedrijven zonnepanelen laten plaatsen en dit aantrekkelijker maken Inzetten op aardwarmte, vooral in streken met oude mijnschachten (zot idee) Elke dag in de winter dikketruiendag Groene energie goedkoper dan andere met vervuilerstaks ( realistisch en grote impact ) Energie recupereren, bijvoorbeeld door zonnepanalen op de vloer Reality show: wie is de groenste rakker van de stad? Goede waarderingspolitiek voor energiezuinige maatregelen Zonnepanelenparken maken Energie: prioriteit 1 Verminderen energieverbruik door isolatie en prioriteit 2 groene energie (maar kostprijs). Engagement 2 dit engagement werd niet gekozen Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement Er is veel druk op de groene buffers/zones die er zijn in en/of rond een stad. Deze zijn nochtans belangrijk voor receratie, rust, natuurontwikkeling en moeten dus blijven. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 18

19 In 2020 moet de afstand tussen woning en groene zone maximaal 1 km bedragen door groene ruimtes met elkaar te verbinden en stadsuitbreiding in lobben te laten gebeuren. Engagement 3 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement. De auto is nog te dominant in onze samenleving en krijgt te veel ruimte. Er is te weinig aandacht voor milieuvriendelijk transport (voetganger, fiets, openbaar vervoer, ). Tegen 2020 moet 25% van de auto s van de baan mede door uitbreiding van het openbaar vervoer en de uitbouw van een fietsnetwerk. Argumentatie Effectief Verplicht gebruik en toename jobs openbaar vervoer Promotie thuiswerken Mogelijke focus op fietsers en fietspaden Minder CO2-uitstoot en minder fijn stof/ luchtvervuiling Rustiger en veiliger wonen naast wegen Van de baan=? Openbaar vervoer verbeteren 25% is erg veel Hoe ga je dit doen? Verhoging van taksen: mensen met een laag inkomen voelen dit het eerst 25% van welk cijfer? Van het aantal auto s van nu? Ideeën voor acties of initiatieven Integreren De Lijn en NMBS Eén gezin één auto ( grote impact / zot idee ) Promotie carpooling (3 x duim en realistisch ) Meer woon- en werkkernen Afschaffen bedrijfswagens en promotie auto delen/ cambio-abonnement (pas na 3j. rijbewijs?) (1 duim en 2 hoge impact ) Verkeer in het algemeen verminderen door o.a. promotie thuiswerken Openbaar vervoer veiliger en sneller maken Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 19

20 Veiliger fietspaden Betere opleiding voor buschauffeur: psychologie: omgang chauffeur verbeteren in functie van beter imago Betere uitbouw openbaar vervoer ( realistisch ) Kern van de stad autovrij (3x hoge impact, duim en zot idee ) Verminderen uitstoot en alternatieve brandstoffen Betere auto s Flexibele inzet van taxi, trein en bus naar minder bevolkte gebieden, niet enkel De Lijn ( hoge impact ) Geen kilometervergoeding, alleen een fietsvergoeding Engagement 4 Uitdaging die aan de basis lag van dit engagement. We stellen vast dat individuen, industrieën, instellingen, zich onvoldoende van de (nadelige) impact van hun handelen op het milieu bewust zijn. In 2020 hebben alle producten en diensten een zichtbare eco-score en worden individuen, industrieën en instellingen gesensibiliseerd om eco-voordelige producten te kopen/ gebruiken/ maken/ en wordt een deel van de BTW gebaseerd op de ecoscore.. Argumentatie Mensen worden gesensibiliseerd Haalbaar, door de scores worden mensen bewuster van de ecologische impact van de producten Tevens diensten (opgenomen in het engagement) Beloningssysteem voor bedrijven met goede eco-score Eco-boetes voor bedrijven die niets doen Eco-score alleen is niet voldoende. De prijs is nog steeds de hoofdzaak. Dit handelt niet over verbruik Ecologische producten goedkoper maken Ideeën voor acties of initiatieven Producten met een slechte eco-score betalen meer belasting ( grote impact ) Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 20

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

MENSEN STERKER MAKEN

MENSEN STERKER MAKEN MENSEN STERKER MAKEN IN VERANDERENDE TIJDEN CONGRES 12/12/2015 RESULTATEN WERKWIJZE CONGRES EEN OPEN PARTIJ KIEST VOOR EEN OPEN MANIER VAN WERKEN Voor het congres Mensen sterker maken in veranderende tijden

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

> COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35)

> COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35) > COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35) Voorzitter: Ferre Windey Moderator: Evy (Vlaamse Scholierenkoepel ) en Hilde (Raad van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt? Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen www.kinderrechtswinkel.be Kinderrechtencommissariaat (voor klachten

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt? Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen www.kinderrechtswinkel.be Kinderrechtencommissariaat (voor klachten

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) Aanwezig: 18 leerlingen en 1 begeleidende leerkracht Vertegenwoordiging: Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Bredene. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Inleiding opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit

Inleiding opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit 1 opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit Deze inleiding op het thema energie besparen en duurzame mobiliteit werd ontwikkeld voor personen die werken met mensen met een migratie-achtergrond

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Sinds: 1997 Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Frederik Bostyn 056/529.423 frederik.bostyn@menen.be Preventiedienst Stad Menen Yv. Serruysstraat 28 8930 Menen 1.1 De werking en algemene beschrijving van

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220.

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220. VRAAG ANTWOORD Gewoon een nummer voor de administratie van de bevraging Heb je een taaltest moeten afleggen voor je mocht starten met studeren aan de universiteit die je gekozen hebt? Nee Hoe zag de academische

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso colloquium 7 juni 2017 dr. Eef Ameel overzicht de peiling burgerzin en burgerschapseducatie beschrijving van de steekproef

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties Wat: De gezondheidsmatrix is een model dat verschillende strategieën en niveaus voorstelt. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren in de voorziening betekent

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG Wat: De gezondheidsmatrix stelt de verschillende strategieën, doelgroepen en contexten voor waar een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op inzet en zich naar

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Het Vrije-Tijd-Spel. OO-camp: ondersteuning aan ouders van jongeren. 30 november 2015 Christof Leyssens

Het Vrije-Tijd-Spel. OO-camp: ondersteuning aan ouders van jongeren. 30 november 2015 Christof Leyssens Het Vrije-Tijd-Spel OO-camp: ondersteuning aan ouders van jongeren 30 november 2015 Christof Leyssens 1. WAT? = Laagdrempelige spelmethode voor anders- & Nederlandstalige ouders met kinderen (3-18j.);

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Sociaal kapitaal en gezondheid Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Inhoudstafel Sociaal kapitaal: definitie Sociaal kapitaal bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Vervoersplan 12/2017 Provincie West-Vlaanderen 23/05/2016 Reactie regio s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen

Vervoersplan 12/2017 Provincie West-Vlaanderen 23/05/2016 Reactie regio s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 Provincie West-Vlaanderen 23/05/2016 Reactie regio s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen Sinds januari 2015 werken de vier overlegfora Midwestoverleg, RESOC Midden West-Vlaanderen,

Nadere informatie