BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2014-2019"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN

2 Beste inwoner, Op 17 december 2013 keurde de gemeenteraad de strategische beleidsnota goed. Deze beleidsnota legt de krachtlijnen vast van het beleid dat we als bestuursmeerderheid de komende jaren willen voeren, en het financiële kader waarbinnen dit moet gebeuren. In oktober 2013 koos u een nieuwe gemeenteraad die bestaat uit 35 raadsleden: 14 van CD&V, 14 van N-VA, 4 van Groen-sp.a, 2 van Vlaams Belang en 1 van Open Vld. Op basis van deze resultaten werd door CD&V en N-VA een nieuwe meerderheid gevormd. Zowel de gemeenteraad als het schepencollege kenden een opvallende vernieuwing. Dat resulteert in nieuwe invalshoeken en accenten in het beleid zonder aan vaste waarden en sterke elementen uit het verleden te raken. We blijven verder bouwen aan een gemeente waar het goed en aangenaam wonen is voor iedereen. Door enkele moeilijkheden zoals de sluiting van Doel 1 en Doel 2 en de structurele problemen waar alle gemeenten mee geconfronteerd worden, is dit echter geen evidentie. Toch zijn we er in geslaagd om voor de komende zes jaar opnieuw een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen, mét de nodige investeringsruimte om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. We blijven garant staan voor een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening, zowel voor onze inwoners als voor ons sterk uitgebouwde verenigingsleven. Dat u als inwoner inzicht wenst in onze plannen en filosofie vinden wij volstrekt logisch. Daarom willen we u via deze brochure een inkijk geven in wat wij de komende jaren wensen te realiseren. De volledige versie van de beleidsnota vindt u terug op onze website Wij hopen dat u zich in onze plannen kan vinden en dat u de komende zes jaar tot een van de vele fiere inwoners van onze gemeente behoort. Namens uw gemeentebestuur, Marc Van de Vijver burgemeester

3 De uitdaging is groot We beleven interessante tijden. De economische situatie is niet erg rooskleurig, de maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Beveren staat zoals alle andere Vlaamse steden en gemeenten voor zware budgettaire uitdagingen. Enerzijds zijn er de structurele problemen: de inkomsten dalen, de uitgaven stijgen. Dat vanaf 2015 de sluiting van Doel 1 en 2 financieel opgevangen moet worden, maakte de oefening voor Beveren wellicht nog zwaarder dan voor andere gemeenten. Die sluiting doet de inkomsten dalen met 2 miljoen euro. Financiële uitdagingen De gemeente Beveren moet haar plannen voor de toekomst inpassen in een strak financieel kader. Onze gemeente wordt geconfronteerd met dalende inkomsten. De sluiting van Doel 1 en Doel 2 kost de gemeente ieder jaar 2 miljoen euro. Ook de financiële crisis heeft zijn weerslag op de inkomsten. Het faillissement van Dexia kostte de gemeente heel wat geld. De opbrengsten uit beleggingen en uit de personenbelasting dalen. Daarnaast stijgen de uitgaven nog steeds zonder dat de gemeente hier altijd vat op heeft. Zo zullen in onze gemeente de komende jaren heel wat medewerkers op pensioen gaan, wat de pensioenlast sterk doet stijgen. Er zijn de stijgende energiekosten, de blijvende uitgaven ten gevolge van de politiehervorming en de op stapel staande brandweerhervorming. Daarnaast worden steeds meer taken door de federale en Vlaamse overheid afgestoten naar de gemeente zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Daardoor stijgen ook de werkingskosten nog ieder jaar. Maatschappelijke uitdagingen Ook de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan zijn niet min. De groep van senioren in Beveren groeit gestaag: eind 2012 waren er in Beveren personen ouder dan 60 jaar waarvan personen ouder dan 80 jaar. De nieuwe woonzorgcentra De Notelaar en Briels zijn dan ook absoluut noodzakelijk, maar vragen van de gemeente zware investeringen. De nieuwe verkavelingen die we de voorbije jaren hebben opgestart zorgen ook voor een sterke verjonging van onze gemeente. Dat maakt dat we moeten blijven investeren in ouderenzorg, onderwijs en kinderopvang. Ook de mobiliteitsproblematiek en de druk op de openbare ruimte in onze gemeente vragen creatieve oplossingen. Dit hangt samen met leefbaarheid en veiligheid. We vinden het ook belangrijk om het verenigingsleven in onze gemeente - het cement van elke maatschappij - te blijven ondersteunen. Al deze uitdagingen maken dat we als gemeente moeten blijven investeren zodat we de trein naar de toekomst niet missen.

4 Realistisch werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt Met het beleidsplan voor de komende jaren willen we op een realistische manier de vele uitdagingen aangaan. Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat we als gemeente blijven groeien en dat het uitgebreide dienstenaanbod waarop u dag in dag uit beroep kan doen intact blijft. Maximale kansen voor iedereen Beveren wil een sociale gemeente zijn waar iedereen maximale kansen krijgt. Ons zorgbeleid is geconcretiseerd in het lokaal sociaal beleidsplan dat werd opgestart in 2008, en dat stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Rode draad hierbij is de samenwerking tussen lokale overheid en privé-initiatieven. Wij bouwen de dienstverlening verder uit naar groepen met een verhoogd risico op zorg zoals senioren, alleenstaanden en alleenstaande ouders, personen met een handicap en allochtonen. Zo willen we armoede of vereenzaming geen kans geven. We streven naar een beleid dat gericht is op sociale insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Het is evident dat deze zorg en steun terecht komen bij diegenen die er nood aan en recht op hebben. Een Beveren voor alle leeftijden de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. Als verantwoordelijke voor het gemeentelijke onderwijsnet moeten we erop toezien dat de infrastructuur van het onderwijs wordt aangepast aan de noden van het hedendaagse onderwijs. Zo moeten de containerklassen vervangen worden door volwaardige klaslokalen. Jeugd Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Het jeugdbeleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt. De voorbije jaren werden heel wat initiatieven ontwikkeld. Die willen we bestendigen en verder uitbouwen. Wij willen ook de oprichting van een kindergemeenteraad stimuleren. Wij onderkennen de nood aan een extra fuifzaal die geen overlast biedt aan de omgeving, niet te duur is en voldoet aan alle veiligheidsnormen. De eerdere piste voor een grootschalige fuifzaal in het oude zwembad wordt verlaten. Er wordt gezocht naar andere alternatieven. Wij ijveren voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordacht beleid zorgen we dat u in Beveren kan blijven van wieg tot graf. Kinderopvang Wij blijven voorzien in voldoende lokale, betaalbare kinderopvangmogelijkheden. Zo verzekeren we niet alleen opvang voor de kinderen, maar geven we ook ouders de kans om gezin, zorg en werk beter te combineren. Het is belangrijk om betaalbare en goede kinderopvang te voorzien in elke deelgemeente, waarbij het aanbod afgestemd wordt op de te verwachten vraag. Onderwijs Beveren is een echte onderwijsgemeente met een uitgebreid aanbod. Ook de gemeente zelf is hier een belangrijke speler met 7 basisscholen en een technisch instituut. Wij vinden het belangrijk om het onderwijsaanbod in onze gemeente te blijven inrichten, ondersteunen en stimuleren. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala van interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot

5 Senioren We zijn ervan overtuigd dat senioren best zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De basisvoorwaarde om de overstap naar een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen is aangepaste huisvesting. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een maximale mantelzorg. Alle gebieden van mantelzorg en eerstelijnszorg dienen meer aandacht te krijgen en wachtlijsten afbouwen is een prioriteit. De geografische spreiding van de voorzieningen voor senioren moet geoptimaliseerd worden. Voor de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde is er dringend nood aan actie. Door een dynamisch en inclusief seniorenbeleid willen we er voor zorgen dat deze mensen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap: actieve senioren zijn immers onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. Een Beveren waar bouwen en wonen betaalbaar blijft Wij willen erover waken dat in Beveren het bouwen en wonen mogelijk en betaalbaar blijft, ook voor lagere inkomens, voor jonge gezinnen en voor alleenstaanden. Dat doen we door maximale inspanningen te leveren inzake sociale woningen (bouw en verhuur), de realisatie van gemeentelijke verkavelingen en de samenwerking met privé verkavelaars. Wij kiezen daarbij voor kwalitatieve verkavelingen, met ruimte voor verschillende soorten woningen en voldoende groen, ontmoetingsruimte en speelruimte. Ook bestaande wijken willen we opwaarderen en aantrekkelijker maken. Ook de woonkwaliteit is voor ons belangrijk. Via gerichte premies helpen we inwoners om hun wooncomfort te verbeteren. We gaan ook na of we in de gemeente zones kunnen afbakenen waar we extra stimulansen kunnen geven. Leegstand en verkrotting pakken we stevig aan. Een Beveren waar altijd iets te doen is In onze maatschappij neemt vrije tijd een steeds belangrijkere rol in. Iedereen vult dit in op zijn manier. Het verenigingsleven vormt vaak de spil van het vrijetijdsgebeuren. De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die in Beveren werkzaam zijn, zijn voor veel inwoners het ontmoetingsforum bij uitstek. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een (uitgebreide) groep van vrijwilligers. Daarom zijn de verenigingen het cement en het hart van onze gemeenschap. Hen blijvend ondersteunen, zien we dan ook als een van de hoofdtaken op het vlak van ontspanning. Daarom blijven we investeren in de nodige infrastructuur en behouden wij het ruime gemeentelijk aanbod op het vlak van cultuur en sport. Wij willen ook onze gemeente toeristisch meer op de kaart zetten. Daarbij richten we het vizier in de eerste plaats heel uitdrukkelijk naar het poldergebied in het noorden van onze gemeente. De laatste decennia zijn daar voor duizenden hectare prachtige landbouwgronden ingenomen door haven, industrie en natuurcompensatiegebieden. De overblijvende landbouwgebieden en de nieuw aangelegde natuurcompensatiegebieden kunnen voor de poldergemeenten Kieldrecht, Verrebroek en Kallo echter een meerwaarde betekenen. Een Beveren waar u zich vlot en veilig kan bewegen Beveren heeft door haar ligging te kampen met specifieke mobiliteitsproblemen. De haven en Antwerpen vlakbij, de E34 en de E17 die onze gemeente doorkruisen... Het is een problematiek die de gemeente niet alleen kan aanpakken. Ook de scheiding van het havenverkeer en het lokaal verkeer in de polderdorpen moet op een hoger niveau aangepakt worden. Wij zullen initiatieven nemen om deze problemen blijvend onder de aandacht te brengen bij de hogere overheden en alternatieven voorstellen om tot een oplossing te komen. Het Waas mobiliteitsplan vormt daarbij onze leidraad. Wij willen ook werk maken van kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen. Zij worden bij voorrang voorzien in functie van woon-werkverkeer (ook van en naar de haven), schoolgaande jeugd en recreatief fietsverkeer. Op het vlak van openbaar vervoer willen wij Beveren uitbouwen als een regionaal knooppunt. Cruciaal hierbij

6 is dat de verbindingen via openbaar vervoer vanuit de polderdorpen geoptimaliseerd wordt. Tonnagebeperkingen, eenrichtingsverkeer en diverse ingrepen rond snelheid en doorstroming zullen de leefbaarheid in de woonkernen vrijwaren en verbeteren. Wij hebben ook het opstellen van een duidelijk circulatieplan in samenspraak met de bedrijven, de buurtbewoners en de omliggende gemeenten uitdrukkelijk in het gemeentelijk mobiliteitsplan opgenomen. Een Beveren dat aandacht heeft voor ondernemers Een studie van VOKA omschreef het centrum van Beveren als het beste winkeldorp van Vlaanderen. We willen dit succesverhaal verder blijven ondersteunen en verder ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk om de juiste handelszaken en ondernemingen aan te trekken. Via een actief lokalisatiebeleid in samenwerking met handelsverenigingen willen we starters begeleiden naar de meest interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aanpakken en voorkomen. Wat KMO s betreft, voeren we de verdere ontwikkeling uit van de zones Doornpark, Schaarbeek, Gasdam, Aven Ackers en Kruisstraat. Verder dienen zich ook een RUP zonevreemde bedrijven en een RUP zonevreemde detailhandel aan, en erkennen we de noodzaak aan een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen. Een gemeente moet een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Hierin staat het respecteren van het agrarisch gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. Een Beveren dat de polderdorpen koestert Onze polderdorpen hebben het de laatste decennia hard te verduren gehad. Wij willen de identiteit en de uitstraling van deze dorpen en hun omgeving verhogen. Dat is noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand te bestendigen en verbeteren, en de leefbaarheid van deze dorpen te garanderen. We zetten daarbij in op vier beleidsdomeinen: zorg voor het nog aanwezige erfgoed, scheiding van havenverkeer en lokaal verkeer, creëren van kwaliteitsvolle en betaalbare woonvoorzieningen en behouden en versterken van het typische polderlandschap. Het is daarbij belangrijk mee te geven dat de visie van het gemeentebestuur over de uitbreiding van de haven onveranderd blijft: de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten blijven, en de landbouwgronden in het gebied Muggenhoek en Nieuw Arenbergpolder West moeten behouden worden. Voor Doel bestelt de gemeente zelf een studie die moet uitmonden in een toekomstvisie voor deze plek. Een Beveren met voldoende open ruimte en groen De open ruimte in onze gemeente staat al decennia onder druk. Ook de aantrekkingskracht van onze gemeente op gebied van wonen zet druk op de open ruimte. Wij willen de resterende open ruimte zoveel mogelijk beschermen en behouden, en tegelijkertijd inspanningen doen om de ruimte kwalitatief in te richten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet in de omgeving van Hof ter Saksen of Cortewalle kopen wij vrijkomende groene ruimte aan, zodat dit op termijn een groene long wordt in Beveren. We stimuleren de aanleg van speelbossen die zich waar mogelijk tussen de woonwijken als groene longen ontplooien. Zo breiden we het bosareaal uit in het kader van het Vlaamse bosbeleid, creëren wij gegeerde speelruimte voor kinderen en jeugdbewegingen en voorzien wij groene rustpunten tussen de wijken zodat een volledige verstedelijking wordt voorkomen.

7 Een Beveren dat inzet op duurzaamheid Zorg dragen voor het milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de gemeente als de inwoner heeft de plicht duurzaam om te springen met de omgeving. De gemeente heeft hier echter een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom blijven we acties ondersteunen om de bevolking milieubewuster te maken en helpen we onze inwoners bij duurzaamheidsacties van de gemeente zelf en van andere overheden. We trekken nieuwe gemeentelijke gebouwen op in duurzame materialen. Wij kiezen voor milieuverantwoorde aankopen. Wij baseren ons daarbij op de ecoscore en het verbruik inzake energie en water. Een Beveren waar het veilig is Veiligheid is een recht dat niemand kan ontzegd worden. Vanuit een doordacht veiligheidsbeleid luisteren naar de problemen van onze inwoners en samen met hen zoeken naar geschikte oplossingen is onze uitgangsvisie. Meer en beter blauw in de Beverse straten wordt ook de opdracht van de volgende jaren. Voldoende politiepatrouilles die 24 op 24 uur waakzaam zijn, wijkagenten die hun wijk ter harte nemen en een flexibel inzetbaar en duidelijk herkenbaar fietsteam moeten speerpunten blijven. De eventuele meerwaarde van gemotoriseerde politiebrigades wordt onderzocht. We behandelen afvalstromen op een esthetische en hygiënische manier door het introduceren van (semi-) ondergrondse afvalcontainers in gemeentelijke gebouwen. We moedigen het plaatsen hiervan ook aan bij privé-initiatieven (bv. appartementsgebouwen). Wij willen inwoners financieel steunen wanneer zij energiebewust bouwen en gezamenlijke projecten van groene energie voor iedereen ondersteunen. Hierbij mogen de financieel zwakke inwoners niet vergeten worden. Voor hen is energie immers een nog schaarser goed. Uiteraard moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, onder meer in haar eigen infrastructuur. Daarom willen we tegen 2020 komen tot een energiebesparing van 20% in de eigen gebouwen. Een Beveren dat dienstverlening centraal stelt Om inwoners met hun gemeente in contact te brengen, is het noodzakelijk dat de gemeente dichtbij de inwoners staat. Wijkdiensten kunnen bepaalde dienstverlening beter verzorgen dan gecentraliseerde diensten. Waar mogelijk zullen we diensten in de deelgemeenten uitbreiden. Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun gemeentebestuur aankloppen. Dit vereist ook bepaalde inspanningen in het kader van bereikbaarheid, openingsuren na de werkdag e.d. Wij vinden dat u als inwoner ook zelf een rol te spelen hebt. Goed bestuur is er niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. Daarom focussen we sterk op communicatie en informatie, inspraak en participatie. We kiezen voor een transparante manier van samenwerken en een actieve openbaarheid van bestuur. De brandweer wil 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 de snelst adequate hulp kunnen bieden. Rekening houdend met de risicoanalyse van het grondgebied heeft het bestuur al eerder beslist een bijkomende havenpost te bouwen. Deze post zal de klok rond bemand worden door minimaal 9 beroepskrachten. De brandweer van Beveren wordt zo een organisatie waarbij het aantal beroepspersoneelsleden sterk toeneemt. Toch zal Brandweer Beveren altijd een gemengd brandweerkorps zijn waarbij zowel beroepskrachten als vrijwilligers belangrijk zijn. De wet op de civiele veiligheid brengt een grondige hervorming van de brandweer op gang. De brandweer van Beveren werkt in deze context samen met 6 andere brandweerkorpsen. Samen vormen ze de zone Waasland. De zone is momenteel een operationele prezone. Ook de integratie van de voorposten Kieldrecht (België) en Nieuw-Namen (Nederland) staat op til: uit een grensoverschrijdende risicoanalyse blijkt dat beide posten apart te klein zijn om operationeel de snelste adequate hulp te kunnen leveren. Beide korpsen samen kunnen dit echter wel. Een traject om de posten te integreren in een nieuwe kazerne in Kieldrecht is uitgestippeld.

8 Een Beveren dat blijft investeren in groei en welvaart Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste investeringsprojecten voor de komende jaren: Projecten in uitvoering bouw nieuwe brandweerkazerne wegenwerken Ruiterstraat, Heirbaan afwerking doortocht Haasdonk aanleg parking Gildenhuis renovatie jeugdcentrum Prosperpolder inrichting recreatiezone Oud Arenberg (Kieldrecht) Nieuwe projecten uitbreiding bestaande kantine Yellow Blue Beveren verbouwing sporthal/oud zwembad Beveren uitbreiding school Kallo en school Lindenlaan grondige renovatie kantine en kleedkamers voetbal Verrebroek binneninrichting Hof ter Welle (erfgoedsite) inrichting Texamsite Kieldrecht (nieuwe brandweerkazerne) vernieuwing binneninrichting schouwburg CC Ter Vesten masterplan OC Ermenrike Kieldrecht wegenis- en rioleringswerken in Rijkstraat, Molenstraat, Merodestraat, Farnesestraat, Melselestraat, IJzerhand, Ciamberlanidreef, Klapperstraat, Spoorweglaan, Ropstraat, Snoeckstraat, Elzestraat, Fabriekstraat en L. Van Eepoelstraat herinrichting N70 - doortocht Melsele herinrichting N450 (1e fase) fietspad langs het spoor GTI - nieuwe schrijnwerkerij aanleg en herstel van voetpaden binneninrichting kasteel Hof ter Saksen nieuwe huisvesting technische diensten (Doornpark) renovatie en uitbreiding lokaal atletiek (sportzone Beveren nieuwbouw kleuterschool Haasdonk renovatie en uitbreiding school Melsele Fort Liefkenshoek: bouw horecapunt en restauratie kruitmagazijn De bouw van het nieuw politiegebouw en administratief centrum voor gemeente- en OCMW- diensten op het Gravenplein zal gefinancierd worden via het aangelegde investeringsfonds.

9 De tering naar de nering We willen eerlijk met u zijn. Onze plannen hebben een kostprijs en de financiële situatie is niet optimaal. Toch kunnen we het ons als gemeente niet veroorloven niets te doen. Immers, ook hier geldt de regel: stilstaan is achteruitgaan. Het gemeentebestuur wil ook de komende zes jaar voldoende middelen vrijmaken om verder de nodige investeringen te doen en om het uitgebreid dienstenaanbod op peil te houden. Om in de huidige financiële situatie de uitdagingen aan te kunnen gaan, is van iedereen een extra inspanning nodig. Die blijft echter beperkt en wordt billijk verdeeld. Als centraal uitgangspunt stelde het bestuur het 50/50 - principe voorop: 50% moet komen van besparingen op de uitgaven (personeel, werkingskosten, overdrachten) en 50% via stijging van de inkomsten. Een ernstige besparingsronde De gemeente heeft zelf een belangrijke interne besparingsronde doorgevoerd. Zo zijn de werkingskosten voor 2014 ten opzichte van 2013 en rekening houdend met de indexering met 17 % gedaald. We zullen de komende jaren ook de personeelskosten onder controle houden. Zo zal slechts de helft van de medewerkers die op pensioen gaan vervangen worden. Uiteraard mag de dienstverlening zelf hier niet onder lijden. Wij zullen daarnaast ook ons patrimoniumbeheer efficiënter organiseren. We focussen ook heel sterk op efficiënter energiebeheer. Dat moet een besparing van 20% opleveren. Gebouwen en gronden die wij niet meer nodig hebben, zullen we te koop stellen. Tot slot hebben we alle toelagen, premies en tegemoetkomingen onder de loep genomen. Sommige worden afgeschaft, andere hervormd. We hebben daarbij steeds gekeken naar het feit of deze nog actueel zijn, of ze hun doel bereiken en bij de juiste doelgroep terechtkomen, en wat de andere overheden hierrond doen. Voor verenigingen blijft de besparing sowieso beperkt tot maximaal 10%. We blijven hiermee nog steeds aan de top in Vlaanderen voor wat betreft tussenkomsten en toelagen. Een beperkte belastingsverhoging Wij hebben een interne besparing doorgevoerd van ruim 7 miljoen euro. Toch zijn ook nieuwe inkomsten onontbeerlijk. De personenbelasting wordt van 4% naar 5% gebracht en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van naar Door de personenbelasting naar 5% te brengen is de gemeente ook de boete kwijt van euro. Die boete kregen we van het gemeentefonds omdat onze belastingen te laag waren. De gevolgen van deze belastingsverhoging zijn beperkt. Volgens onze interne berekeningen schommelt dit voor de personenbelasting - afhankelijk van uw inkomen - tussen 55 en 138 euro per aangifte. Voor de opcentiemen betekent het - afhankelijk van de aard en de ouderdom van uw woning - een verhoging tussen 17,5 en 112 euro. We willen hierbij benadrukken dat Beveren hiermee nog steeds bij de steden en gemeenten behoort met de laagste gemeentebelastingen. Het gemiddelde in Vlaanderen in 2013 bedraagt 7,34 % voor de personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daarnaast worden de vuilniszakken iets duurder, stijgt de waterheffing tot het wettelijke maximum en worden een aantal tarieven aangepast. Ook aan de bedrijven wordt een extra inspanning gevraagd.

10 Beste inwoner, De nieuwe bestuursmeerderheid is ervan overtuigd dat op basis van dit bestuursakkoord in de komende zes jaar Beveren op een realistische wijze zal bestuurd worden en verder zal uitgebouwd worden tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Wij leggen een sluitende meerjarenbegroting voor, mét de nodige investeringsruimte, om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. Wij hopen dat u zich hierin kan vinden en dat u de komende zes jaar tot een van de vele fiere inwoners van onze gemeente behoort. Het college van burgemeester en schepenen blijft garant staan voor een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening, zowel voor inwoners als voor het sterk uitgebouwde verenigingsleven. bovenste rij van links naar rechts: Ingeborg De Meulemeester (N-VA), Raf Van Roeyen (CD&V), Filip Kegels (N-VA), Dirk Van Esbroeck (CD&V), Peter Deckers (CD&V), Boudewijn Vlegels (N-VA), Katrien Claus (CD&V) onderste rij van links naar rechts: Jan Noppe (secretaris), Marc Van de Vijver (CD&V), Bruno Stevenheydens (N-VA)

11 De volledige versie van de beleidsnota vindt u op onze website Meer informatie? Dienst Communicatie Infokantoor Grote Markt 2, 9120 Beveren-Waas lay out: grafische dienst gemeente Beveren verantwoordelijke uitgever: Marc Van de Vijver, burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad Meerjarenbegroting 2014-2019 Investeren in de toekomst van onze stad 16 oktober 2013 Randvoorwaarden bij start begrotingsopmaak Tot 2010: jaarlijkse begroting met als enige voorwaarde: gecumuleerd budgettair

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Hoe kunnen we de volgende zes jaar samen ondernemend Oostkamp versterken? UNIZO Oostkamp en UNIZO Ruddervoorde

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Financiën en economie

Financiën en economie Open VLD Zemst VAN Wij wat VAN is Financiën en economie De economische crisis laat zich ook voelen in de plaatselijke besturen, de inkomsten dalen. De volgende bestuursploeg zal het moeilijk hebben om

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN. bindend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN. bindend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN bindend deel Identificatienummer : 104847357/ksl Datum Status/beschrijving revisie Paraaf juni 2006 definitief vastgesteld ontwerp GR 27-06-2006 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal Sportraad Maarkedal 29/08/2012 Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever N-VA Maarkedal Stelling N-VA Maarkedal N-VA wil geen grote, volledig door de gemeente

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden,

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden, Voorwoord Beste Leden, Er lijken altijd redenen te zijn om aan de kant te gaan staan. Maar een partij die wil gaan voor het moedige midden, voor een nieuw evenwicht, voor economische groei én sociale vooruitgang,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Kortessem Luc Dullaers 1e Schepen Kortessem 011/37 63 09 luc.dullaers@kortessem.be KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN Beste Mensen, De gezondheid

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit Samen Vooruit! Open Vld Zele gaat samen met de Zelenaars Zele verder vooruit duwen. Het is goed wonen, werken en leven in Zele. Dit moet zo blijven. Open Vld wil hier de komende jaren verder aan werken.

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven Nieuwsbrief zuidwestelijke Bestaand Eerste deel westelijke Mogelijk tracé laatste fase westelijke Uitbreiding Uitbreidingswerken aan de E34 tem rotonde Watermolen SAEFTINGHE R2 Start van de opmaak van

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 1 Regeerakkoord, een verkenning Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 2 Gemeenten meer autonomie, verantwoordelijkheid BB Steden met + 100.000 inw. mogelijkheid

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij aanvragen tot subsidies met ingang van

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 In de vorige gemeenteraad stelde ik vragen over de gevolgen van de tax shift op de financiën

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten.

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten. Beste dames en heren Beste Senior Welkom op de opening van de Seniorenweek. Dit jaarlijks initiatief van OCMW, Stad en Seniorenraad, die telkens met beperkte middelen een aantrekkelijk programma samenstellen,

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Inhoud Inleiding... 3 Gewenste functies van openbaar vervoer... 4 Exit basismobiliteit?... 4 Definitie basisbereikbaarheid... 5 Uitgangspunten

Nadere informatie

bestuur goed stassen 1 jos

bestuur goed stassen 1 jos SamenvoorKruibeke goed bestuur *ontbreken op de foto: Kristof Van de Vyver, Iris Sinnaeve en Jeannine Cap Een echt bestuur voor een financieel gezond Kruibeke doe je niet alleen, niet als individu, ook

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare

Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare Geachte gedeputeerde Decorte, Geachte burgemeester Martens, schepenen, mandatarissen,

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie