BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2014-2019"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN

2 Beste inwoner, Op 17 december 2013 keurde de gemeenteraad de strategische beleidsnota goed. Deze beleidsnota legt de krachtlijnen vast van het beleid dat we als bestuursmeerderheid de komende jaren willen voeren, en het financiële kader waarbinnen dit moet gebeuren. In oktober 2013 koos u een nieuwe gemeenteraad die bestaat uit 35 raadsleden: 14 van CD&V, 14 van N-VA, 4 van Groen-sp.a, 2 van Vlaams Belang en 1 van Open Vld. Op basis van deze resultaten werd door CD&V en N-VA een nieuwe meerderheid gevormd. Zowel de gemeenteraad als het schepencollege kenden een opvallende vernieuwing. Dat resulteert in nieuwe invalshoeken en accenten in het beleid zonder aan vaste waarden en sterke elementen uit het verleden te raken. We blijven verder bouwen aan een gemeente waar het goed en aangenaam wonen is voor iedereen. Door enkele moeilijkheden zoals de sluiting van Doel 1 en Doel 2 en de structurele problemen waar alle gemeenten mee geconfronteerd worden, is dit echter geen evidentie. Toch zijn we er in geslaagd om voor de komende zes jaar opnieuw een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen, mét de nodige investeringsruimte om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. We blijven garant staan voor een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening, zowel voor onze inwoners als voor ons sterk uitgebouwde verenigingsleven. Dat u als inwoner inzicht wenst in onze plannen en filosofie vinden wij volstrekt logisch. Daarom willen we u via deze brochure een inkijk geven in wat wij de komende jaren wensen te realiseren. De volledige versie van de beleidsnota vindt u terug op onze website Wij hopen dat u zich in onze plannen kan vinden en dat u de komende zes jaar tot een van de vele fiere inwoners van onze gemeente behoort. Namens uw gemeentebestuur, Marc Van de Vijver burgemeester

3 De uitdaging is groot We beleven interessante tijden. De economische situatie is niet erg rooskleurig, de maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Beveren staat zoals alle andere Vlaamse steden en gemeenten voor zware budgettaire uitdagingen. Enerzijds zijn er de structurele problemen: de inkomsten dalen, de uitgaven stijgen. Dat vanaf 2015 de sluiting van Doel 1 en 2 financieel opgevangen moet worden, maakte de oefening voor Beveren wellicht nog zwaarder dan voor andere gemeenten. Die sluiting doet de inkomsten dalen met 2 miljoen euro. Financiële uitdagingen De gemeente Beveren moet haar plannen voor de toekomst inpassen in een strak financieel kader. Onze gemeente wordt geconfronteerd met dalende inkomsten. De sluiting van Doel 1 en Doel 2 kost de gemeente ieder jaar 2 miljoen euro. Ook de financiële crisis heeft zijn weerslag op de inkomsten. Het faillissement van Dexia kostte de gemeente heel wat geld. De opbrengsten uit beleggingen en uit de personenbelasting dalen. Daarnaast stijgen de uitgaven nog steeds zonder dat de gemeente hier altijd vat op heeft. Zo zullen in onze gemeente de komende jaren heel wat medewerkers op pensioen gaan, wat de pensioenlast sterk doet stijgen. Er zijn de stijgende energiekosten, de blijvende uitgaven ten gevolge van de politiehervorming en de op stapel staande brandweerhervorming. Daarnaast worden steeds meer taken door de federale en Vlaamse overheid afgestoten naar de gemeente zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Daardoor stijgen ook de werkingskosten nog ieder jaar. Maatschappelijke uitdagingen Ook de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan zijn niet min. De groep van senioren in Beveren groeit gestaag: eind 2012 waren er in Beveren personen ouder dan 60 jaar waarvan personen ouder dan 80 jaar. De nieuwe woonzorgcentra De Notelaar en Briels zijn dan ook absoluut noodzakelijk, maar vragen van de gemeente zware investeringen. De nieuwe verkavelingen die we de voorbije jaren hebben opgestart zorgen ook voor een sterke verjonging van onze gemeente. Dat maakt dat we moeten blijven investeren in ouderenzorg, onderwijs en kinderopvang. Ook de mobiliteitsproblematiek en de druk op de openbare ruimte in onze gemeente vragen creatieve oplossingen. Dit hangt samen met leefbaarheid en veiligheid. We vinden het ook belangrijk om het verenigingsleven in onze gemeente - het cement van elke maatschappij - te blijven ondersteunen. Al deze uitdagingen maken dat we als gemeente moeten blijven investeren zodat we de trein naar de toekomst niet missen.

4 Realistisch werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt Met het beleidsplan voor de komende jaren willen we op een realistische manier de vele uitdagingen aangaan. Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat we als gemeente blijven groeien en dat het uitgebreide dienstenaanbod waarop u dag in dag uit beroep kan doen intact blijft. Maximale kansen voor iedereen Beveren wil een sociale gemeente zijn waar iedereen maximale kansen krijgt. Ons zorgbeleid is geconcretiseerd in het lokaal sociaal beleidsplan dat werd opgestart in 2008, en dat stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Rode draad hierbij is de samenwerking tussen lokale overheid en privé-initiatieven. Wij bouwen de dienstverlening verder uit naar groepen met een verhoogd risico op zorg zoals senioren, alleenstaanden en alleenstaande ouders, personen met een handicap en allochtonen. Zo willen we armoede of vereenzaming geen kans geven. We streven naar een beleid dat gericht is op sociale insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Het is evident dat deze zorg en steun terecht komen bij diegenen die er nood aan en recht op hebben. Een Beveren voor alle leeftijden de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. Als verantwoordelijke voor het gemeentelijke onderwijsnet moeten we erop toezien dat de infrastructuur van het onderwijs wordt aangepast aan de noden van het hedendaagse onderwijs. Zo moeten de containerklassen vervangen worden door volwaardige klaslokalen. Jeugd Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Het jeugdbeleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt. De voorbije jaren werden heel wat initiatieven ontwikkeld. Die willen we bestendigen en verder uitbouwen. Wij willen ook de oprichting van een kindergemeenteraad stimuleren. Wij onderkennen de nood aan een extra fuifzaal die geen overlast biedt aan de omgeving, niet te duur is en voldoet aan alle veiligheidsnormen. De eerdere piste voor een grootschalige fuifzaal in het oude zwembad wordt verlaten. Er wordt gezocht naar andere alternatieven. Wij ijveren voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordacht beleid zorgen we dat u in Beveren kan blijven van wieg tot graf. Kinderopvang Wij blijven voorzien in voldoende lokale, betaalbare kinderopvangmogelijkheden. Zo verzekeren we niet alleen opvang voor de kinderen, maar geven we ook ouders de kans om gezin, zorg en werk beter te combineren. Het is belangrijk om betaalbare en goede kinderopvang te voorzien in elke deelgemeente, waarbij het aanbod afgestemd wordt op de te verwachten vraag. Onderwijs Beveren is een echte onderwijsgemeente met een uitgebreid aanbod. Ook de gemeente zelf is hier een belangrijke speler met 7 basisscholen en een technisch instituut. Wij vinden het belangrijk om het onderwijsaanbod in onze gemeente te blijven inrichten, ondersteunen en stimuleren. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala van interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot

5 Senioren We zijn ervan overtuigd dat senioren best zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De basisvoorwaarde om de overstap naar een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen is aangepaste huisvesting. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een maximale mantelzorg. Alle gebieden van mantelzorg en eerstelijnszorg dienen meer aandacht te krijgen en wachtlijsten afbouwen is een prioriteit. De geografische spreiding van de voorzieningen voor senioren moet geoptimaliseerd worden. Voor de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde is er dringend nood aan actie. Door een dynamisch en inclusief seniorenbeleid willen we er voor zorgen dat deze mensen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap: actieve senioren zijn immers onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. Een Beveren waar bouwen en wonen betaalbaar blijft Wij willen erover waken dat in Beveren het bouwen en wonen mogelijk en betaalbaar blijft, ook voor lagere inkomens, voor jonge gezinnen en voor alleenstaanden. Dat doen we door maximale inspanningen te leveren inzake sociale woningen (bouw en verhuur), de realisatie van gemeentelijke verkavelingen en de samenwerking met privé verkavelaars. Wij kiezen daarbij voor kwalitatieve verkavelingen, met ruimte voor verschillende soorten woningen en voldoende groen, ontmoetingsruimte en speelruimte. Ook bestaande wijken willen we opwaarderen en aantrekkelijker maken. Ook de woonkwaliteit is voor ons belangrijk. Via gerichte premies helpen we inwoners om hun wooncomfort te verbeteren. We gaan ook na of we in de gemeente zones kunnen afbakenen waar we extra stimulansen kunnen geven. Leegstand en verkrotting pakken we stevig aan. Een Beveren waar altijd iets te doen is In onze maatschappij neemt vrije tijd een steeds belangrijkere rol in. Iedereen vult dit in op zijn manier. Het verenigingsleven vormt vaak de spil van het vrijetijdsgebeuren. De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die in Beveren werkzaam zijn, zijn voor veel inwoners het ontmoetingsforum bij uitstek. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een (uitgebreide) groep van vrijwilligers. Daarom zijn de verenigingen het cement en het hart van onze gemeenschap. Hen blijvend ondersteunen, zien we dan ook als een van de hoofdtaken op het vlak van ontspanning. Daarom blijven we investeren in de nodige infrastructuur en behouden wij het ruime gemeentelijk aanbod op het vlak van cultuur en sport. Wij willen ook onze gemeente toeristisch meer op de kaart zetten. Daarbij richten we het vizier in de eerste plaats heel uitdrukkelijk naar het poldergebied in het noorden van onze gemeente. De laatste decennia zijn daar voor duizenden hectare prachtige landbouwgronden ingenomen door haven, industrie en natuurcompensatiegebieden. De overblijvende landbouwgebieden en de nieuw aangelegde natuurcompensatiegebieden kunnen voor de poldergemeenten Kieldrecht, Verrebroek en Kallo echter een meerwaarde betekenen. Een Beveren waar u zich vlot en veilig kan bewegen Beveren heeft door haar ligging te kampen met specifieke mobiliteitsproblemen. De haven en Antwerpen vlakbij, de E34 en de E17 die onze gemeente doorkruisen... Het is een problematiek die de gemeente niet alleen kan aanpakken. Ook de scheiding van het havenverkeer en het lokaal verkeer in de polderdorpen moet op een hoger niveau aangepakt worden. Wij zullen initiatieven nemen om deze problemen blijvend onder de aandacht te brengen bij de hogere overheden en alternatieven voorstellen om tot een oplossing te komen. Het Waas mobiliteitsplan vormt daarbij onze leidraad. Wij willen ook werk maken van kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen. Zij worden bij voorrang voorzien in functie van woon-werkverkeer (ook van en naar de haven), schoolgaande jeugd en recreatief fietsverkeer. Op het vlak van openbaar vervoer willen wij Beveren uitbouwen als een regionaal knooppunt. Cruciaal hierbij

6 is dat de verbindingen via openbaar vervoer vanuit de polderdorpen geoptimaliseerd wordt. Tonnagebeperkingen, eenrichtingsverkeer en diverse ingrepen rond snelheid en doorstroming zullen de leefbaarheid in de woonkernen vrijwaren en verbeteren. Wij hebben ook het opstellen van een duidelijk circulatieplan in samenspraak met de bedrijven, de buurtbewoners en de omliggende gemeenten uitdrukkelijk in het gemeentelijk mobiliteitsplan opgenomen. Een Beveren dat aandacht heeft voor ondernemers Een studie van VOKA omschreef het centrum van Beveren als het beste winkeldorp van Vlaanderen. We willen dit succesverhaal verder blijven ondersteunen en verder ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk om de juiste handelszaken en ondernemingen aan te trekken. Via een actief lokalisatiebeleid in samenwerking met handelsverenigingen willen we starters begeleiden naar de meest interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aanpakken en voorkomen. Wat KMO s betreft, voeren we de verdere ontwikkeling uit van de zones Doornpark, Schaarbeek, Gasdam, Aven Ackers en Kruisstraat. Verder dienen zich ook een RUP zonevreemde bedrijven en een RUP zonevreemde detailhandel aan, en erkennen we de noodzaak aan een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen. Een gemeente moet een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Hierin staat het respecteren van het agrarisch gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. Een Beveren dat de polderdorpen koestert Onze polderdorpen hebben het de laatste decennia hard te verduren gehad. Wij willen de identiteit en de uitstraling van deze dorpen en hun omgeving verhogen. Dat is noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand te bestendigen en verbeteren, en de leefbaarheid van deze dorpen te garanderen. We zetten daarbij in op vier beleidsdomeinen: zorg voor het nog aanwezige erfgoed, scheiding van havenverkeer en lokaal verkeer, creëren van kwaliteitsvolle en betaalbare woonvoorzieningen en behouden en versterken van het typische polderlandschap. Het is daarbij belangrijk mee te geven dat de visie van het gemeentebestuur over de uitbreiding van de haven onveranderd blijft: de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten blijven, en de landbouwgronden in het gebied Muggenhoek en Nieuw Arenbergpolder West moeten behouden worden. Voor Doel bestelt de gemeente zelf een studie die moet uitmonden in een toekomstvisie voor deze plek. Een Beveren met voldoende open ruimte en groen De open ruimte in onze gemeente staat al decennia onder druk. Ook de aantrekkingskracht van onze gemeente op gebied van wonen zet druk op de open ruimte. Wij willen de resterende open ruimte zoveel mogelijk beschermen en behouden, en tegelijkertijd inspanningen doen om de ruimte kwalitatief in te richten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet in de omgeving van Hof ter Saksen of Cortewalle kopen wij vrijkomende groene ruimte aan, zodat dit op termijn een groene long wordt in Beveren. We stimuleren de aanleg van speelbossen die zich waar mogelijk tussen de woonwijken als groene longen ontplooien. Zo breiden we het bosareaal uit in het kader van het Vlaamse bosbeleid, creëren wij gegeerde speelruimte voor kinderen en jeugdbewegingen en voorzien wij groene rustpunten tussen de wijken zodat een volledige verstedelijking wordt voorkomen.

7 Een Beveren dat inzet op duurzaamheid Zorg dragen voor het milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de gemeente als de inwoner heeft de plicht duurzaam om te springen met de omgeving. De gemeente heeft hier echter een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom blijven we acties ondersteunen om de bevolking milieubewuster te maken en helpen we onze inwoners bij duurzaamheidsacties van de gemeente zelf en van andere overheden. We trekken nieuwe gemeentelijke gebouwen op in duurzame materialen. Wij kiezen voor milieuverantwoorde aankopen. Wij baseren ons daarbij op de ecoscore en het verbruik inzake energie en water. Een Beveren waar het veilig is Veiligheid is een recht dat niemand kan ontzegd worden. Vanuit een doordacht veiligheidsbeleid luisteren naar de problemen van onze inwoners en samen met hen zoeken naar geschikte oplossingen is onze uitgangsvisie. Meer en beter blauw in de Beverse straten wordt ook de opdracht van de volgende jaren. Voldoende politiepatrouilles die 24 op 24 uur waakzaam zijn, wijkagenten die hun wijk ter harte nemen en een flexibel inzetbaar en duidelijk herkenbaar fietsteam moeten speerpunten blijven. De eventuele meerwaarde van gemotoriseerde politiebrigades wordt onderzocht. We behandelen afvalstromen op een esthetische en hygiënische manier door het introduceren van (semi-) ondergrondse afvalcontainers in gemeentelijke gebouwen. We moedigen het plaatsen hiervan ook aan bij privé-initiatieven (bv. appartementsgebouwen). Wij willen inwoners financieel steunen wanneer zij energiebewust bouwen en gezamenlijke projecten van groene energie voor iedereen ondersteunen. Hierbij mogen de financieel zwakke inwoners niet vergeten worden. Voor hen is energie immers een nog schaarser goed. Uiteraard moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, onder meer in haar eigen infrastructuur. Daarom willen we tegen 2020 komen tot een energiebesparing van 20% in de eigen gebouwen. Een Beveren dat dienstverlening centraal stelt Om inwoners met hun gemeente in contact te brengen, is het noodzakelijk dat de gemeente dichtbij de inwoners staat. Wijkdiensten kunnen bepaalde dienstverlening beter verzorgen dan gecentraliseerde diensten. Waar mogelijk zullen we diensten in de deelgemeenten uitbreiden. Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun gemeentebestuur aankloppen. Dit vereist ook bepaalde inspanningen in het kader van bereikbaarheid, openingsuren na de werkdag e.d. Wij vinden dat u als inwoner ook zelf een rol te spelen hebt. Goed bestuur is er niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. Daarom focussen we sterk op communicatie en informatie, inspraak en participatie. We kiezen voor een transparante manier van samenwerken en een actieve openbaarheid van bestuur. De brandweer wil 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 de snelst adequate hulp kunnen bieden. Rekening houdend met de risicoanalyse van het grondgebied heeft het bestuur al eerder beslist een bijkomende havenpost te bouwen. Deze post zal de klok rond bemand worden door minimaal 9 beroepskrachten. De brandweer van Beveren wordt zo een organisatie waarbij het aantal beroepspersoneelsleden sterk toeneemt. Toch zal Brandweer Beveren altijd een gemengd brandweerkorps zijn waarbij zowel beroepskrachten als vrijwilligers belangrijk zijn. De wet op de civiele veiligheid brengt een grondige hervorming van de brandweer op gang. De brandweer van Beveren werkt in deze context samen met 6 andere brandweerkorpsen. Samen vormen ze de zone Waasland. De zone is momenteel een operationele prezone. Ook de integratie van de voorposten Kieldrecht (België) en Nieuw-Namen (Nederland) staat op til: uit een grensoverschrijdende risicoanalyse blijkt dat beide posten apart te klein zijn om operationeel de snelste adequate hulp te kunnen leveren. Beide korpsen samen kunnen dit echter wel. Een traject om de posten te integreren in een nieuwe kazerne in Kieldrecht is uitgestippeld.

8 Een Beveren dat blijft investeren in groei en welvaart Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste investeringsprojecten voor de komende jaren: Projecten in uitvoering bouw nieuwe brandweerkazerne wegenwerken Ruiterstraat, Heirbaan afwerking doortocht Haasdonk aanleg parking Gildenhuis renovatie jeugdcentrum Prosperpolder inrichting recreatiezone Oud Arenberg (Kieldrecht) Nieuwe projecten uitbreiding bestaande kantine Yellow Blue Beveren verbouwing sporthal/oud zwembad Beveren uitbreiding school Kallo en school Lindenlaan grondige renovatie kantine en kleedkamers voetbal Verrebroek binneninrichting Hof ter Welle (erfgoedsite) inrichting Texamsite Kieldrecht (nieuwe brandweerkazerne) vernieuwing binneninrichting schouwburg CC Ter Vesten masterplan OC Ermenrike Kieldrecht wegenis- en rioleringswerken in Rijkstraat, Molenstraat, Merodestraat, Farnesestraat, Melselestraat, IJzerhand, Ciamberlanidreef, Klapperstraat, Spoorweglaan, Ropstraat, Snoeckstraat, Elzestraat, Fabriekstraat en L. Van Eepoelstraat herinrichting N70 - doortocht Melsele herinrichting N450 (1e fase) fietspad langs het spoor GTI - nieuwe schrijnwerkerij aanleg en herstel van voetpaden binneninrichting kasteel Hof ter Saksen nieuwe huisvesting technische diensten (Doornpark) renovatie en uitbreiding lokaal atletiek (sportzone Beveren nieuwbouw kleuterschool Haasdonk renovatie en uitbreiding school Melsele Fort Liefkenshoek: bouw horecapunt en restauratie kruitmagazijn De bouw van het nieuw politiegebouw en administratief centrum voor gemeente- en OCMW- diensten op het Gravenplein zal gefinancierd worden via het aangelegde investeringsfonds.

9 De tering naar de nering We willen eerlijk met u zijn. Onze plannen hebben een kostprijs en de financiële situatie is niet optimaal. Toch kunnen we het ons als gemeente niet veroorloven niets te doen. Immers, ook hier geldt de regel: stilstaan is achteruitgaan. Het gemeentebestuur wil ook de komende zes jaar voldoende middelen vrijmaken om verder de nodige investeringen te doen en om het uitgebreid dienstenaanbod op peil te houden. Om in de huidige financiële situatie de uitdagingen aan te kunnen gaan, is van iedereen een extra inspanning nodig. Die blijft echter beperkt en wordt billijk verdeeld. Als centraal uitgangspunt stelde het bestuur het 50/50 - principe voorop: 50% moet komen van besparingen op de uitgaven (personeel, werkingskosten, overdrachten) en 50% via stijging van de inkomsten. Een ernstige besparingsronde De gemeente heeft zelf een belangrijke interne besparingsronde doorgevoerd. Zo zijn de werkingskosten voor 2014 ten opzichte van 2013 en rekening houdend met de indexering met 17 % gedaald. We zullen de komende jaren ook de personeelskosten onder controle houden. Zo zal slechts de helft van de medewerkers die op pensioen gaan vervangen worden. Uiteraard mag de dienstverlening zelf hier niet onder lijden. Wij zullen daarnaast ook ons patrimoniumbeheer efficiënter organiseren. We focussen ook heel sterk op efficiënter energiebeheer. Dat moet een besparing van 20% opleveren. Gebouwen en gronden die wij niet meer nodig hebben, zullen we te koop stellen. Tot slot hebben we alle toelagen, premies en tegemoetkomingen onder de loep genomen. Sommige worden afgeschaft, andere hervormd. We hebben daarbij steeds gekeken naar het feit of deze nog actueel zijn, of ze hun doel bereiken en bij de juiste doelgroep terechtkomen, en wat de andere overheden hierrond doen. Voor verenigingen blijft de besparing sowieso beperkt tot maximaal 10%. We blijven hiermee nog steeds aan de top in Vlaanderen voor wat betreft tussenkomsten en toelagen. Een beperkte belastingsverhoging Wij hebben een interne besparing doorgevoerd van ruim 7 miljoen euro. Toch zijn ook nieuwe inkomsten onontbeerlijk. De personenbelasting wordt van 4% naar 5% gebracht en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van naar Door de personenbelasting naar 5% te brengen is de gemeente ook de boete kwijt van euro. Die boete kregen we van het gemeentefonds omdat onze belastingen te laag waren. De gevolgen van deze belastingsverhoging zijn beperkt. Volgens onze interne berekeningen schommelt dit voor de personenbelasting - afhankelijk van uw inkomen - tussen 55 en 138 euro per aangifte. Voor de opcentiemen betekent het - afhankelijk van de aard en de ouderdom van uw woning - een verhoging tussen 17,5 en 112 euro. We willen hierbij benadrukken dat Beveren hiermee nog steeds bij de steden en gemeenten behoort met de laagste gemeentebelastingen. Het gemiddelde in Vlaanderen in 2013 bedraagt 7,34 % voor de personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daarnaast worden de vuilniszakken iets duurder, stijgt de waterheffing tot het wettelijke maximum en worden een aantal tarieven aangepast. Ook aan de bedrijven wordt een extra inspanning gevraagd.

10 Beste inwoner, De nieuwe bestuursmeerderheid is ervan overtuigd dat op basis van dit bestuursakkoord in de komende zes jaar Beveren op een realistische wijze zal bestuurd worden en verder zal uitgebouwd worden tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Wij leggen een sluitende meerjarenbegroting voor, mét de nodige investeringsruimte, om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. Wij hopen dat u zich hierin kan vinden en dat u de komende zes jaar tot een van de vele fiere inwoners van onze gemeente behoort. Het college van burgemeester en schepenen blijft garant staan voor een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening, zowel voor inwoners als voor het sterk uitgebouwde verenigingsleven. bovenste rij van links naar rechts: Ingeborg De Meulemeester (N-VA), Raf Van Roeyen (CD&V), Filip Kegels (N-VA), Dirk Van Esbroeck (CD&V), Peter Deckers (CD&V), Boudewijn Vlegels (N-VA), Katrien Claus (CD&V) onderste rij van links naar rechts: Jan Noppe (secretaris), Marc Van de Vijver (CD&V), Bruno Stevenheydens (N-VA)

11 De volledige versie van de beleidsnota vindt u op onze website Meer informatie? Dienst Communicatie Infokantoor Grote Markt 2, 9120 Beveren-Waas lay out: grafische dienst gemeente Beveren verantwoordelijke uitgever: Marc Van de Vijver, burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

{ iedereen inbegrepen }

{ iedereen inbegrepen } KRUISHOUTEM 2020 2 { iedereen inbegrepen } Beste inwoner van Kruishoutem, Graag stellen wij u ons programma voor de komende legislatuur voor. Telkens is er gebleken dat de CD&V-meerderheid zich houdt aan

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie