Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)"

Transcriptie

1 S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad Aanwezig zijn: De heren R.T. van der Avoort (voorzitter), A. van Amerongen (VVD), J. Kramer (VVD), J.J. Posthumus (CDA) en J. van Wieren (CDA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot (PvdA), heren W.R. Ruifrok (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D.G. Schutte (ChristenUnie), F.J. Pels (GroenLinks), J.N. Simonse (SGP) en A.W.J.H. van der Avoird (PvdD) en mevrouw A. Doesburg (commissiegriffier) Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerde H. Dijksma Overig: mevrouw A. Dos en de heer A. Wiggers (directie Randstedelijke Rekenkamer) Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) 1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering van het nieuwe jaar. De voorzitter wenst de leden van deze commissie veel succes met de vernieuwingen. 2.Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 3.Mededelingen - Er is een bericht van verhindering van de heer Verbeek. De heer Verbeek wordt vervangen door gedeputeerde Dijksma. Ten aanzien van het agendapunt Dmitrov wordt bekeken of dit behandeld moet worden. Ook is er een bericht van verhindering van de heren Siepel en Stuivenberg, wegens werkbezoek. De heer Bosma is verhinderd wegens vakantie. - Er zullen mondelinge vragen gesteld worden door GroenLinks. Beantwoording zal door de heer Dijksma worden overgenomen. - Nummer 3: vraag gedeputeerde Bliek, er wordt vastgesteld, dat er behoefte is aan een presentatie door Essent. - Nummer 4: verzoek IPO, De PvdD zou graag een toevoeging hierop willen: er staat achterstand van Statenleden, de fractie zou hier graag de toevoeging en achterstand van commissieleden willen zien. De voorzitter zegt toe, dat dit wordt toegevoegd. De Socialistische Partij heeft het standpunt, dat zij hier niet aan meedoet. Ook is het voor de Socialistische Partij niet te verantwoorden, om in deze huidige economische situatie een dergelijke verhoging te vragen. Mochten de partijen besluiten om mee te doen aan deze oproep van het IPO, dan doet de Socialistische Partij hier niet aan mee. GroenLinks snapt de argumentatie. Om in het huidige tijdsbesef een verhoging van 23 % te vragen, daar heeft de fractie moeite mee. Of zij deze vraag ondersteunen, is nog niet duidelijk. Hierover wil de fractie nog nadenken. Het CDA is het van harte eens met het verzoek. De fractie heeft dit meerdere keren aangekaart, ook in IPO verband. De Statenleden zijn al jaren niet meegegaan met de salarisverhogingen. Het betekent, dat je er geld op toe moet leggen, als je Statenlid wilt zijn. Als je kijkt naar het openbaar bestuur in Nederland en je het aantrekkelijk wilt maken voor mensen om Statenlid te zijn, wat heel veel werk en tijd kost en van

2 belang is voor Nederland, dan moet daar een conforme vergoeding tegenover staan. Ook moeten mensen, die de overstap maken van de gemeente naar de provincie, er niet op achteruit gaan. De PvdA sluit zich aan bij de uitspraak van het CDA. Deze discussie duurt al heel lang. Er is een briefwisseling, waarbij op bijna denigrerende wijze over Statenleden geschreven werd. Daar moet men zich van distantiëren. Soberheid prima, maar het moet wel te doen blijven. De VVD sluit zich volledig aan bij de uitspraken van het CDA en de PvdA. De commissie Dijkstal heeft dit op een redelijk objectieve wijze beoordeeld. De VVD ondersteunt het advies van harte. De economische crisis zou hier nu niet bijgehaald moeten worden. De ChristenUnie onderschrijft de uitspraak van het CDA, de PvdA en de VVD. Er is hier al vaker over gesproken, op allerlei niveaus. Er ligt een advies van de commissie Dijkstal. Het is vreemd, dat deze brief en nog eens achteraan moet. De SGP denkt hier net zo over. Mevr. Doesburg: deze brief is gisteren ontvangen van het IPO. Behandeling vindt plaats op 17 februari in de Tweede Kamer. Het idee is, om de signalen die er worden afgegeven, samen te voegen in een brief namens de Statenfracties uit Flevoland, om het pleidooi te ondersteunen. De voorzitter concludeert dat een meerderheid een dergelijke brief ondersteunt. De Socialistische Partij vraagt of er een mogelijkheid is, om het standpunt van de fractie in de brief mee te nemen, of dat dit separaat moet. Mevr. Doesburg geeft aan, dat zij vanuit het IPO heeft begrepen, dat het geluid van de Socialistische Partij genoegzaam bekend is op allerlei niveaus. De fractie zal daar zelf actie in moeten ondernemen. De voorzitter concludeert dat de brief zal worden verzonden. De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 4.Verslag van de vergadering van 20 november 2008 Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld. 5.Verslag van de vergadering van 4 december 2008 Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld. a. Lijst van toezeggingen Het CDA: vorig jaar is aan de commissaris om een terugkoppeling van de grootschalige rampenoefening gevraagd. De fractie heeft begrepen, dat er vorige week een evaluatie rapport is verschenen. De fractie zou deze graag op deze lijst terug willen zien. Op 4 december j.l. Is er een presentatie van de heer van der Wal over het personeelsbeleid geweest. Toen heeft de gedeputeerde Bliek aangegeven, dat er in het voorjaar verder gesproken zal worden over de nullijn plus. Deze toezegging hoort ook op deze lijst. De voorzitter zegt toe, dat deze twee punten op de lijst worden toegevoegd. Bij nummer 2: inhuur personeel zal een datum geplaatst worden. De PvdA: bij nummer 1: Aanbestedingsbeleid: is er al bekend, wat de voortgang van de nieuwe opzet van de wetgeving is? De voorzitter zegt toe, dat dit zal worden uitgezocht. b. Lijst van moties 1. CO2 compensatie dienstreizen (Trees for travel): hier wordt aan gewerkt/uitgezocht. Het CDA: hier staat 3de wijziging van de begroting. Van welk jaar is de wijziging? De fractie zou hier graag wat spoed achter willen zien. 2. Vernieuwde werkvormen Provinciale Staten: Dit zal worden teruggekoppeld in de fracties. De werkgroep is gestart. Terugkoppeling in de vergadering van 12 februari Algemene beschouwingen: 1. Verantwoorde groei: dit is onderdeel van de begroting. 2. Digitaal Volgsysteem rapporten, evaluaties, notities, e.d.: hier moet nog een tijdpad voor afgesproken worden. Vaststelling begroting 2009/6 november Ontwikkelen sport-en speelplaats Dmitrov: besluitvorming na zomer Het CDA vindt het erg jammer, dat hier staat: na zomer In februari 2008 is men daar geweest, toen is er unaniem als delegatie aangegeven, dat men daar iets aan wilde doen. Dat heeft geresulteerd, dat bij

3 de vaststelling programmabegroting 2009 daar een motie voor ingediend is. Deze is Statenbreed aangenomen. Namens het CDA is toen aangegeven, dat betreurd werd, dat dit pas in 2009 werd gedaan, maar dat betrokkenheid van scholen positief was. De fractie wil voorstellen, om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen en tot uitvoering over te gaan. Mevr. Doesburg: heeft recentelijk vernomen, dat het eerste bezoek van de commissaris in juni zal plaatsvinden. Dit heeft alles te maken, met de verkiezingen van een nieuwe gouverneur in maart/april. Men is daar nu erg druk met zaken rondom de verkiezingen. De datum is gekoppeld aan het bezoek van de heer Verbeek aan de nieuwe gouverneur. Als de gouverneur wordt herkozen, zal de ontwikkeling snel kunnen gaan. 2. Duurzaam beleggen: gedeputeerde Dijksma heeft de toezegging gedaan, dat dit in het voorjaar van 2009, tegelijkertijd met wijziging beleid, zal plaatsvinden. De heer Dijksma vult aan: in april 2009 zal er een voorstel komen over de onmogelijkheden en de mogelijkheden om in aandelen te beleggen. 3. Plaatsen van interruptiemicrofoons: voorstel is in voorbereiding met facilitaire zaken. De SGP wil graag weten, of er iets te melden is over de interruptiemicrofoons. Mevr. Doesburg: het verzoek is neergelegd bij de afdeling facilitaire zaken. Zij hebben offertes voor de aanpassingen van het meubilair en de camera's aangevraagd. Zodra dit duidelijk is en dit alles gestalte krijgt, zal de commissie geïnformeerd worden. De mutaties worden verwerkt en de lijst zal conform worden aangepast. 6.Lijst ingekomen stukken d.d. 12 februari 2009 De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 7.Lijst ter kennisneming stukken van 12 februari 2009 Het CDA merkt op, dat de lay-out niet tot lezen uitnodigt. De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 8.Door fracties ingebrachte onderwerpen a. Voorstel wijziging verordening Statencommissies De voorzitter geeft GroenLinks de gelegenheid dit onderwerp in te leiden. GroenLinks doet het voorstel, om een kleine wijziging aan te brengen in de verordening Statencommissies. Onlangs heeft het VNG een rapport uitgebracht, waarin staat dat er steeds minder Statenleden komen en er ook wat zorg is over de kwaliteit van de Statenleden. De gemeente Almere is er zelfs toe overgegaan, om Statenleden te werven los van politieke partijen. Er is ook een breed gedragen wens, om de kloof te overbruggen tussen de burger en de politiek. Het idee is, als mensen willen deelnemen aan politiek bedrijven, zij dan ook de kans krijgen. Als zij nu niet op de verkiezingslijst staan, mogen zij nu niet deelnemen. Onlangs heeft iemand zich bij GroenLinks gemeld, uit een andere provincie, die politiek actief is en zeer enthousiast. GroenLinks zou deze persoon graag aan de commissie willen laten deelnemen. Het voorstel: de eis van op de verkiezingslijst staan laten vervallen. Dit vervangen door benoemen door de Staten. Dat sluit aan, bij andere niet direct gekozen functies. Het voordeel van een dergelijke regeling is, dat je de politiek niet op slot zet. Benoeming gaat altijd via de Staten, dus als een partij voor de 10e keer met een commissielid op de proppen komt, dan kan de Staten hierover altijd in discussie gaan. Eerste termijn: Het CDA: volgende maand is er een Statenconferentie, waar met elkaar gesproken wordt over de huidige werkwijze. Dit onderwerp zou deel kunnen uitmaken van de open discussie. Waar loopt een kleine fractie tegenaan, in de uitvoering. Het CDA heeft een andere kijk op het hele kandidaatstellingsproces. Het is een lange voorbereiding die aan de verkiezing voorafgaat. De Statenleden die op de lijst willen staan worden gezocht, de leden stemmen daarover. Daarbij wordt rekening gehouden met Statenleden, burgercommissieleden en toekomstige Statenleden. De kiezer kan op iedere persoon, die op de lijst staat stemmen. De kiezers spreekt zijn oordeel uit, over de personen die op de lijst staan. Dat ontneemt GroenLinks de kiezer met de voorgestelde wijziging. De manier waarop de fractie aankijkt tegen het kandidaatstellingsproces voldoet. De fractie ziet geen reden, om hier concessies aan te doen.

4 GroenLinks trekt ook een vergelijk tussen Statenleden en burgercommissieleden. De fractie vindt dat er verschil moet zijn tussen de gekozen volksvertegenwoordigers en burgercommissieleden. De gekozen volksvertegenwoordigers worden beëdigd. De VVD: het is een kwestie van planning, om als partij de lijst zodanig samen te stellen, dat je vier jaar voort kunt. Ook kleine fracties hebben de mogelijkheid om een lange lijst zorgvuldig samen te stellen. Het voorstel om iedereen als burgercommissielid te benoemen, is een soort van opportunisme. De verankering, door de leden te laten benoemen door de Staten, is in feite een wassen neus. Pas de 10e keer zal de politieke correctheid gaan toeslaan in een echte discussie daarover. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor politieke talenten om zich te ontwikkelen. De fractie zou het niet slecht vinden, als een burgercommissielid iets van een eed/belofte zou moeten afleggen. Het is een belangrijke functie, waar ook stukken langskomen welke geheimhouding behoeven. De ChristenUnie: de PvdA en het CDA hebben de essentie al aangegeven. In Flevoland is het goed geregeld. Het voorstel van GroenLinks is gebaseerd op een gelegenheidsaspect. Als je goed naar kwaliteit kijkt en de beschikbaarheid, dan is er voldoende bemanning om ook de commissies te vullen. Als je kort voor de verkiezingen de conceptlijst klaar hebt, dan zou je in principe, met deze wijziging de bemanning in de commissie kunnen vervangen. Ook burgercommissieleden krijgen allerhande stukken onder ogen. Het is goed om een soort beëdiging in te stellen. De SGP kan geen principiële argumenten bedenken, om tegen dit stuk te zijn. De fractie vindt het flauw, dat het CDA dit stuk doorverwijst naar een ander moment. Het CDA heeft dit absoluut niet gezegd. Een eerste reactie was, dat het ook goed zou zijn om dit stuk in de Statenconferentie in te brengen, vanuit het oogpunt, waarop een kleine fractie tegen bepaalde zaken aanloopt. De SGP vindt de argumentatie van de fractie flinterdun. Er is onlangs op politieke kleur een wethouder benoemd, dat is een soortgelijk geval. Het CDA: het is de SGP toch niet ontgaan, dat ook in de Staten en de gemeenteraad iets langer, dualisme geldt? De PvdA kan uit recente, eigen ervaring meedelen, dat bij een wethoudersfunctie een procedure hoort, die vergelijkbaar is met de installatie van een Statenlid, inclusief de eed/belofte. De SGP kan instemmen met het afleggen van een eed. De PvdA: de brief en het voorstel hebben in de fractie tot enige discussie geleid. Het is jammer, als een betrokken persoon niet benut kan worden, als daar behoefte aan is. Aan de andere kant, gaat het om een positie, die je kunt vergelijken met een gekozen vertegenwoordiger van een politieke stroming, in een regionale democratie die zich aan bepaalde spelregels moet houden. De fractie komt op dezelfde argumenten, die zij al heeft gehoord. De garantie van continuïteit, het tegengaan van gelegenheid keuzes. Dan is het een legitimatie die hoort bij een statuur van een politiek gekozen vertegenwoordiger. De fractie vindt het systeem welke Flevoland hanteert gerechtvaardigd. De fractie kan het voorstel niet honoreren. Er zijn veel andere mogelijkheden, om politiek talent in te zetten. Er valt iets te zeggen voor de eedaflegging, want het zou plezierig zijn, als je geen onderscheid zou hoeven te maken, tussen burgercommissieleden en gewone commissieleden in geval van formele geheimhouding. De PvdD kan instemmen met het voorstel van GroenLinks. Er is geen duidelijke basis, die vereist dat commissieleden op de kandidatenlijst gestaan zouden moeten hebben. De fractie denkt, dat de eis is voortgekomen uit een handreiking van het IPO uit 2002 bij de invoering van het duale stelsel. Voor gedeputeerden geldt ook, dat ze niet op de kandidatenlijst moeten hebben gestaan. De Socialistische Partij heeft het formeel benaderd. Is een dergelijk voorstel strijdig met de wet? Volgens de fractie is het niet strijdig met de wet. De fractie vindt, dat het aan iedere politieke partij zelf is om de lijsten samen te stellen. De Socialistische Partij heeft op dit moment, op basis van legitimiteit, geen behoefte om iets aan het huidige systeem te veranderen. GroenLinks dankt de aanwezigen voor hun reacties. - Statenconferentie: in dit voorstel wordt uitdrukkelijk geen verzoek tot wijziging gedaan voor het aantal Statenleden of vergoedingen. Het enige wat voorgesteld wordt, is de wijze waarop iemand commissielid kan worden. - Niet democratisch/niet op kandidatenlijst: de commissieleden zijn absoluut niet democratisch gekozen. De personen stonden op de lijst, ze konden gekozen worden, maar de kiezer heeft ervoor gekozen, om deze leden niet tot Statenlid te maken. - Vaak een ander commissielid: in de huidige constructie kan, naargelang het aantal leden op de lijst, een wisseling gemaakt worden. Het blijkt, dat op geen enkele wijze het aantal commissieleden wordt

5 uitgewisseld. De eis willekeur blijkt niet in de praktijk. In de praktijk zou men hier ook een maximum aan kunnen stellen, dat per periode er éénmaal van commissielid gewisseld mag worden. - Als er een voorstel wordt gedaan, dan moet dit in de Staten worden afgehamerd. Dat is een procedure, die enige tijd in beslag neemt. Er wordt nu ook al van burgercommissieleden gevraagd of zij geloofsbrieven en nevenfuncties bij de griffie aan te geven. - Eed/belofte: dit stond er als suggestie. Ook als burgercommissielid zie je veel dingen voorbijkomen. Voor de burgercommissieleden zou het ook een mooi formeel moment zijn. GroenLinks vraagt de partijen hier toch nog eens over na te denken, met name over het niet democratisch zijn, de willekeur en de maximale aantal wisselingen. Tweede termijn: Het CDA: het principe van democratie: de fractie heeft gezegd, dat er een kandidatenlijst is, waar de kiezers zich over hebben uitgesproken. Er is een vergelijk getrokken met het voorstel dat GroenLinks doet, door commissieleden tussentijds aan te trekken, waardoor kiezers in de Staten leden tegenkomen, waarover zij zich niet hebben kunnen uitspreken. GroenLinks: het is niet echt heel moeilijk om op een onverkiesbare plaats te komen op de kandidatenlijst. Dat is geen waarborg, dat daar intens over nagedacht is. Democratie: de fractie wil dit andersom stellen, het zijn mensen waarvan de burger heeft aangegeven, daar stem ik niet op. Het CDA: er is inderdaad verschil tussen verkiesbaar en onverkiesbaar. De personen op de verkiesbare plaatsen behalen de meeste stemmen, tenzij er voorkeursstemmen worden uitgedeeld. Bij het CDA is het zo, dat bij het kandidaatstellingsproces iedereen die op de lijst staat, aan een gelijk onderzoek wordt onderworpen. Er is geen onderscheid tussen een verkiesbare en onverkiesbare plaats. De PvdA onderstreept deze werkwijze. Het proces van de kandidaatstelling is een zeer zorgvuldig proces bij de PvdA, tot de laatste plaats op de lijst. Er is wel degelijk sprake van een publieke toets. De lijst staat formeel als kieslijst voor een ieder die hem ziet. Als er namen opstaan, waar mensen het gevoel bij hebben dat het niet deugt, dan is er de mogelijkheid tot publiek debat. Dat is een vorm van legitimatie. De VVD: de legitimiteit is op een juiste wijze genoemd door de PvdA. Het zou heel vreemd zijn, als je hier een oordeel moet gaan geven over de lijst van een andere partij. GroenLinks: als een serieuze partij iemand voorstelt als commissielid, dan wordt daar een zorgvuldige screening op toegepast. De fractie is verbaasd, dat de andere partijen de nummer één op de lijst op dezelfde wijze screenen als de nummer twintig op de lijst. De fractie wil benadrukken, dat dit bij andere overheden ook op deze wijze gebruikt wordt. Er is op geen enkele manier gebleken, dat daar misbruik van gemaakt wordt. De voorzitter concludeert dat er geen meerderheid voor dit voorstel is. Wel zijn er stemmen opgegaan, om iets met de beëdiging in te doen. Het CDA: de suggestie om eens per periode iemand te kunnen vervangen, gezien de argumentatie mag duidelijk zijn, dat daar de deur niet voor open wordt gezet. Ten aanzien van de beëdiging: de fractie hecht niet minder waarde aan burgercommissieleden. De fractie gaat akkoord met beëdiging van de burgercommissieleden. De VVD wil een initiatief nemen voor een soort van beëdiging/gelofte van burgercommissieleden. De fractie nodigt de anderen uit om hierbij aan te sluiten. De voorzitter stelt, dat het voorstel wordt afgewacht. 9.Portefeuillehouder H. Dijksma a.mededelingen De gedeputeerde: er wordt gewerkt aan de aanpassingen van de Treasury statuten. Er is een landelijke discussie gaande over de wijziging van de regeling uitzetting baten decentrale overheden. Daar wordt op gewacht. Er is in ieder geval, wat de uitzetting betreft, besloten dat er wordt beperkt tot binnenlandse partijen, die onder toezicht van de Nederlandse bank staan en die minimaal een A rating hebben. Er wordt sowieso altijd een tarief aangevraagd bij triple E, de instellingen als Waterschapsbank en Bank Nederlandse gemeente. Zodra de staatssecretaris daar met de kamer akkoord over is, wordt dit voorgelegd, met de kanttekening dat er zeer voorzichtig wordt belegd. Het CDA: per post is een agenda ontvangen, waarop staat, dat op 16 april de aanpassing van Treasury aan de orde komt. Als de fractie de gedeputeerde nu hoort spreken, lijkt dat op losse schroeven te staan. Het

6 CDA hecht eraan, dat het Treasury statuut op de agenda komt, zodat er aan de hand van het statuut wordt gesproken over de effecten in de afgelopen tijd en hoe het gegaan is. De voorzitter zegt toe dit op de agenda te plaatsen. b. Statenvoorstel(len) 1. De 3e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland Eerste termijn: De VVD: aandachtspunt is wat betreft de fractie, dat er controle wordt gehouden op de kosten bedrijfsvoering en het goed zicht blijven houden op de ontwikkeling van die kosten. Los van de dekking die nu gevonden is. De SGP: de personele functie kosten bij c en h. Bij c wordt gesproken over bovenformatieve plaatsing van medewerkers uit de frictie kosten. Is die pot daar echt voor? Bij h staan geen bedragen. Als er verder wordt gekeken in de tabel staat daar De fractie kan zich niet voorstellen dat dit anno februari al uitgeput is. Wat zijn de echte kosten? De voorzitter merkt op, dat dit technische vragen zijn. GroenLinks: ten aanzien van de kosten bedrijfsvoering punt c, over het bovenformatieve plaatsing van medewerkers: wat doet deze medewerker precies en hoe is dit bedoeld? De PvdA merkt op, dat dit over personeel gaat, dat is vertrouwelijk. GroenLinks: bij andere posten wordt aangegeven waar het voor bedoeld is. De ChristenUnie: ten aanzien van personeel, punt b: de fractie gaat ervan uit dat dit alleen voor 2009 geldt en de kredieten die daarbij genoemd worden. De PvdD: bij het eerste punt wordt gesproken over Kan hier geen integriteitconflict ontstaan? De gedeputeerde zou de technische vragen graag van tevoren ontvangen. Ten aanzien van de bovenformatieve plaatsing: wegens vertrouwelijkheid kan hier in openbaarheid geen naam aan verbonden worden. Informatie hierover kan bij de gedeputeerde opgevraagd worden. De personele frictiekosten zijn er juist, om een aantal problemen op te lossen, van mensen die even tijdelijk bovenformatief geplaatst worden, om zich voor te bereiden op een andere functie of omdat zij in hun huidige functie niet voldoen. Wat betreft de bruggen en sluizen heeft dit te maken met de aanbesteding van glasvezel. Er worden geen mensen in vaste dienst aangetrokken, omdat deze na installatie van glasvezel, niet meer noodzakelijk zijn, omdat de bruggen en sluizen dan op afstand bediend kunnen worden. Ten aanzien van punt a: daar gaat het om twee bedrijven, de Wit Koepel Noordoostpolder en Eneco, die beide bijbetalen aan een stand die de provincie in Marseille heeft. Er is geen sprake van belangenverstrengeling. De voorzitter vraagt de commissieleden of deze wijziging naar de Staten kan als hamerstuk. De commissie gaat hiermee akkoord. c. Vragenronde GroenLinks heeft de vragen per mail aangekondigd. Bij de schriftelijke beantwoording is de toezegging gedaan dat er een presentatie zal worden gegeven. Er is veel berichtgeving over Essent geweest. De fractie wil hier de volgende zaken uithalen: - De geruchten gaan, dat er een boete betaald moeten worden, als de koop niet doorgaat. Is dat zo? Hoe hoog zal die boete dan zijn? - De huidige aandeelhouders zouden een bonus krijgen, als er een extra kerncentrale gebouwd mag worden. Is de gedeputeerde bekend met een dergelijk bonussysteem? Hoe hoog is deze bonus dan? - Het kopen, dan wel verkopen, is voor zowel het college als Provinciale Staten geen dagelijkse gang van zaken. In Limburg begint men met een onafhankelijk onderzoek. Zouden we daar eventueel bij aan kunnen haken? Vaart de huidige informatievoorziening van gedeputeerde Staten blind op Essent, of heeft men daar onafhankelijke bronnen voor? De gedeputeerde bedankt GroenLinks voor het op voorhand toezenden van de vragen. Collega Bliek behandelt deze portefeuille. Er is met haar overleg geweest over de beantwoording. De gedeputeerde wil benadrukken, dat de provincie aandeelhouder is van 0,0216%. Dat is ongeveer 1/5000 deel. De provincie is nog niet in het bezit van de overeenkomst tussen Essent en RWE, omdat zij een kleine aandeelhouder is. Onder geheimhouding kan er kennis van worden genomen. De beantwoording op de vragen, is na overleg met een aantal grote aandeelhouders.

7 Ten aanzien van een boete als de verkoop niet door mocht gaan, ja. Het is een normale boete, die in dit soort gevallen gehanteerd wordt. Dit heet het interlooprisico. Beide zijden hebben een boete, als zij van de afgesproken zaken afwijken en daarom niet overgaan tot verkoop. Als er een bouw zou zijn van een tweede kerncentrale, dan krijgen de aandeelhouders een premie. Dan acht men de waarde van de aandelen van Essent hoger. De realisatie van een kerncentrale op Flevolandse bodem is nadrukkelijk afgewezen in het omgevingsplan. Het verkopen van energiebedrijven is niet iets wat dagelijks gebeurt. Limburg gaat het onderzoek starten, een second opinion. Zij hebben de grote aandeelhouders gevraagd hierin te participeren en de kosten daarvan te betalen. Flevoland heeft een verzoek bij Limburg ingediend, om kennis te mogen nemen van het onderzoek. GroenLinks is er zich van bewust, dat de provincie slechts een klein aandeel heeft. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer hier het één en ander ter stemming komt? In de stukken wordt gesproken over de economische overdracht op 30 juni. Ter informatie voor de commissie: er is inmiddels een e-petitie gestart, onder andere gericht aan de provincie Flevoland. Er zijn al meer dan bevestigde ondertekenaars. De fractie stelt voor, om het webadres van de petitie bij de griffie aan te leveren, zodat andere fracties hier kennis van kunnen nemen. De eigenaar van de website heeft aangegeven, dat hij eind april de petitie zal aanbieden. De gedeputeerde: de datum van 30 juni is bekend. De behandeling zal in ieder geval begin juni plaatsvinden, de gedeputeerde hoopt een maand eerder. De PvdD: is er al meer bekend over de invloed op de verkoop op de uitkering van het Provinciefonds? De gedeputeerde: daar is groot overleg in de Raad voor de financiële verhoudingen gedaan. Het IPO is een totale inventarisatie aan het maken van een uitkering provinciefondsen alternatieven voor de motorrijtuigenbelasting. Zij zijn alle inkomsten van de provincie aan het beschouwen. De gedeputeerde heeft niet de indruk, dat al deze uitkeringen een zeer positieve invloed zullen hebben op de uitkering van het Provinciefonds. 10.Portefeuillehouder L. Verbeek a. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. b. Bespreekstuk(ken) 1. Vaststelling Dmitrov Terugblik 2008 en Vooruitblik 2009 De voorzitter: wordt dit agendapunt geïnventariseerd, of wordt het gehele agendapunt naar de volgende vergadering verschoven? De VVD merkt op, dat de uitwisseling met de scholengemeenschap het Baken niet geheel de schoonheidsprijs verdient. De fractie wil aan de commissaris meegeven, dat het wel om samenwerking gaat. De voorzitter wil hier aan toevoegen, dat hij het prima vindt, dat GroenLinks dit gesignaleerd heeft. Mevr. Doesburg: deze week gaat Hans Blom naar Dmitrov. Hij gaat nader onderzoek doen, naar hoe alles is gelopen. De meest recente bevindingen kunnen worden meegenomen in de volgende vergadering. De voorzitter concludeert, dat dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. c. Vragenronde Er zijn geen vragen. 11.Presidium a. Evaluatierapporten Gemeenschappelijke Regeling en Programmaraad De rapporten worden tezamen behandeld. Mevr. Boode en de heer Kramer zullen de zaken vanuit de Programmaraad toelichten. Het CDA: conform de afspraken is de evaluatie uitgevoerd. Uit de rapporten komt een aantal zaken naar voren: Randstedelijke Rekenkamer: de onderzoeken zouden iets anders moeten. Er wordt nu erg gekeken naar het proces en hoe de informatie naar de Staten komt. Er zou meer naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid gekeken moeten worden, waardoor de Statenleden ook meer met de rapporten kunnen. De programmaraad zou meer een ambassadeursfunctie moeten hebben tussen de Staten en de Randstedelijke Rekenkamer, over en weer. Die rol is nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. Wat denken de leden van de programmaraad hier aan te doen?

8 De Socialistische Partij signaleert een omslag bij de Rekenkamer. De Rekenkamer staat ten dienste van de Provinciale Staten. Er is nog een zoektocht naar een systeem van hoor en wederhoor. Ten aanzien van de programmaraad besluit de fractie zich aan bij de woorden van het CDA. De VVD: mevr. Boode zal vanuit de programmaraad terugkoppelen. Het fractie standpunt van de VVD: de fractie onderschrijft, dat de rapporten van de Rekenkamer meer aandacht dienen te verdienen. Een meer systematische agendering in de commissie, maar ook in de andere commissies, is van belang. De VVD onderschrijft de reactie van de programmaraad op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Maar ook het nawoord van het evaluatieteam, dat naast de informatievoorziening er veel meer aandacht voor de doeltreffendheid en doelmatigheid moet zijn. De fractie ziet dat er in de Rekenkamer toch een ontwikkeling is van meer communiceren met de Staten en de ambtelijke organisatie gedurende het gehele traject van het rapport, zonder aan de onafhankelijkheid te tornen. De goede communicatie zal de acceptatie van de rapporten verbeteren. Provinciale Staten zou de rapporten beter moeten oppakken en daar meer mee moeten doen. Voor de programmaraad zelf geldt hetzelfde. GroenLinks: de Rekenkamer zou een instrument moeten zijn van de Staten. Nu is het zo, dat de Rekenkamer aan de gang gaat, dat resulteert in een conceptrapport welke naar de ambtelijke organisatie gaat voor een check op feitelijkheden. Daarna gaat het rapport eerst naar de Gedeputeerde Staten, die er commentaar op kunnen leveren. Dan gaat het naar de Provinciale Staten. Als het een instrument is van de Provinciale Staten, zou het dan niet beter zijn om het rapport parallel naar de Provinciale en Gedeputeerde Staten te sturen? De VVD: dit is eigenlijk een procedurele zaak van hoor en wederhoor. Als de reactie van GS zou leiden tot aanpassing van het rapport, dan heeft GroenLinks een punt. Op het moment, dat je het puur ziet als hoor en wederhoor en de procedure netjes afloopt, dan is het heel informatief voor de Staten. Het lijkt GroenLinks een goed idee, om een deel van het Rekenkamer budget voor specifiek onderzoek te bepalen. Een suggestie hiervoor: in deze commissie horen we regelmatig opmerkingen over de effectiviteit van IFA. De SGP: er wordt gesproken over de heer Branderbos uit Zuid Holland, dit is een vrouw. In de evaluatie van de programmaraad worden een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, die wat betreft de fractie snel overgenomen moeten worden, om tot een krachtige programmaraad te komen. De PvdA was redelijk sceptisch ten aanzien van de werkwijze en de rapporten van de Rekenkamer. De fractie ziet nu al verbetering naar aanleiding van de evaluatie. De fractie is het eens met de voorgenomen nieuwe aanpak. Mevr. Boode vanuit de programmaraad: binnen de programmaraad, die bestaat uit mensen die hebben moeten wennen aan hun rol en status, is er kritisch naar zichzelf gekeken. Naar hoe het in de vergaderingen gaat, de voorbereidingen gebeuren en hoe de voorbereiding in de provincie gebeurt. De leden van de programmaraad zitten daar niet op persoonlijke titel, maar namens de provincies. Alle fracties moeten van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht worden en het feit dat zij dingen kunnen aanbrengen. Dat zegt iets over het voorbereidings-traject naar de vergaderingen toe. Binnen de programmaraad wordt verschillend gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. Dat was soms lovend, maar er waren ook kritische opmerkingen. Er is goede hoop op verbeteringen wat betreft de inhoudelijkheid. Als de commissie vanaf het begin goed formuleert wat je onderzocht wilt hebben, dan is er invloed op de informatielijn, de doelmatigheid, c.q. de doeltreffendheid. Als men in een commissie meepraat over het normenkader, tussentijds meepraat over de stand van zaken, als je aan het eind van een onderzoek de Rekenkamer laat presenteren en aan tafel hebt om over de resultaten te praten dan heb je invloed op de kwaliteit. Het rapport zal dan meer gaan leven en meer gebruikt gaan worden. Dat geldt voor de inhoud, alsmede de communicatie. Hoor en wederhoor: ambtelijk en bestuurlijk moet gecheckt worden of de informatie klopt. De programmaraad heeft er vooralsnog voor gekozen om de bestuurlijke wederhoor te handhaven, ondanks, dat de begeleidingsgroep zich hier anders over heeft uitgesproken. De programmaraad heeft heel selectief onderdelen uit de aanbevelingen overgenomen, waarvan de programmaraad denkt dat het een verbetering zal opleveren. b.toelichting Randstedelijke Rekenkamer op ad hoc onderzoeken 2009 De voorzitter nodigt Mevr. Dos en de heer Wiggers aan tafel uit. Het gaat met name over de brief die bij de griffie is binnengekomen, met de vraag welke thema's onderzocht moeten worden door de Rekenkamer. De SGP heeft twee thema's, te weten: de totale energie die in de luchthaven Lelystad wordt gestoken en het aanbestedingsbeleid.

9 Het CDA: we zijn nu twee jaar met elkaar bezig en zitten ook twee jaar voor de verkiezingen. Zou het niet aardig zijn, om onderzoek te doen naar de doelmatigheid/doeltreffendheid van de communicatie van de provincie, de zichtbaarheid. De PvdA: de effectiviteit van de economische investeringen, de economische subsidies. De fractie is zich ervan bewust, dat dit geen korte analyse is. De sturing ten aanzien van het jaarlijkse en niet jaarlijkse onderhoud. De VVD: het windmolenbeleid. Is hetgeen er in 2006 gedefinieerd is ook uitgekomen als beleid? Het IFA, is het goed opgezet qua controle en een rapportage? GroenLinks: een vraag voor de SGP. Er wordt veel energie in de luchthaven gestoken, meent de fractie te horen. We steken er heel veel energie in, laten we er maar mee stoppen? De SGP: dat is hetgeen dat onderzocht moet worden. De ChristenUnie wil IFA wel steunen, maar wat is een korte/snelle analyse? Welke projecten onderscheiden zich hiervoor? Mevr. Dos: een snelle analyse, het is nu meer het woord maatwerk. Het was de degelijke benchmark, waarbij je drie à vier provincies met elkaar moet vergelijken, dat heel veel tijd kost met name in de afstemming. Nu wil de Rekenkamer zich meer richten op maatwerk toegesneden op politiek bestuurlijke actualiteit en problematiek die in de provincie speelt. De Rekenkamer wil met de provincie hierover overleggen. De onderwerpen: 24 maart is de volgende bijeenkomst met de programmaraad. De Rekenkamer hoopt dan een inventarisatie te hebben van de andere provincies, zodat gekeken kan worden hoe dit in de programmering past van het tweede kwartaal. In het derde en vierde kwartaal is er nog veel ruimte. De Rekenkamer is zojuist gestart met een groot onderzoek naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. En zal nog starten met een onderzoek, waarbij benchmark over de vier provincies zal worden gedaan. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de kredietcrisis, daar wil de Rekenkamer even mee wachten, tot er een wat rustiger situatie is ontstaan. Er zullen zo'n negen a tien maatwerkonderzoeken uitgevoerd worden, maar er kan nog geen uitspraak gedaan worden, over welke dat zullen zijn. In de programmaraad worden de voorstellen besproken. Na 24 maart wordt een keuze gemaakt. De VVD: alle provincies komen tezamen in de programmaraad en bespreken daar, de onderwerpen die op tafel liggen. Als provincie Flevoland zou je tot twee onderwerpen moeten komen. De fractie stelt voor, om het lijstje hier samen te stellen, dit te laten bezinken en in de volgende commissievergadering een keuze te bepalen. Mevr. Boode en de heer Kramer kunnen deze twee onderwerpen in de programmaraad brengen. Mevr. Dos: het is goed om een prioritering vast te stellen. Je weet niet waar andere provincies mee komen. Mevr. Doesburg: de volgende commissievergadering is pas op 26 maart aanstaande. De programmaraadvergadering is dan al geweest. Op 5 maart zou dit in combinatie met de Provinciale Staten besproken kunnen worden. De griffie zou meer voorwerk kunnen doen, zodat er in overleg een volgorde bepaald kan worden. De PvdA sluit zich aan bij de uitspraak van de VVD, dit is een goede formule. Voor de onderbouwing van de suggesties kan wellicht het bestaande format dienen. De Socialistische Partij: is er van tevoren in te schatten hoeveel onderzoeken de Rekenkamer aankan? Mevr. Dos: dat is afhankelijk van de zwaarte van de onderzoeken. 25% is in 2009 nog helemaal vrij in te vullen. GroenLinks heeft begrepen dat er een format is. Kan deze verspreid worden? De voorzitter concludeert, dat de griffie de selectie van onderwerpen zal voorbereiden. De format zal de griffie verspreiden. c. Lange Termijnagenda De VVD: veel lof over de strategische agenda. Het is geënt op de besluitvorming in de Staten. Het is goed om te kijken, of dit in de toekomst uitgebreid kan worden. Er zijn zaken waar de fractie regelmatig over geïnformeerd wil worden, zoals de schaalsprong. Het voorstel van de fractie is, om hiermee door te gaan en dit stuk te beschouwen als een levend document en aan te vullen met andere elementen, die puur te maken hebben met de besluitvorming in de Staten. De PvdA sluit zich aan bij de VVD. Er moet ook gezocht worden naar een soort vertaling van deze agenda naar het niveau van deze commissie. Wil het voor de commissie een hanteerbaar instrument worden, ondergeschikt aan de eigen agenda en de vraag: wat willen we extra doen, behalve hetgeen dat wordt

10 voorgeschoteld, dan moeten daar afspraken over gemaakt worden. De griffie zou een faciliterende rol kunnen spelen. Mevr. Doesburg: de agenda is bedoeld om grote besluitvormingsmomenten van de Staten zichtbaar te maken. Er is nadrukkelijk gezegd, dat er nog steeds gestreefd wordt naar goede beschrijvingen voor ingewikkelde bedrijfsprocessen. De griffie zou een soort van commissieplanning kunnen maken, waarbij onderwerpen gedetailleerder worden uitgewerkt. Het is belangrijk om te kijken, of dit los van de langetermijnagenda gedaan moet worden, omdat de langetermijnagenda ook in de ambtelijke organisatie als volgsysteem wordt gebruikt. De afweging van het Presidium is, om in de langetermijnagenda de grote lijnen vast te houden en die per commissie uit te werken. De VVD dankt de griffie voor de toezegging. De methodiek is goed. De PvdA: dingen gaan niet helemaal vanzelf. Het lijkt de fractie nuttig, als een aantal leden van de commissie de griffie en de voorzitter willen ondersteunen, c.q. aansturen. De voorzitter inventariseert wie hier aan mee wil doen. Mevr. Boode en de heren van Ravenzwaaij, van Amerongen en van Wieren zijn bereid te helpen. 12. Rondvraag Er zijn geen vragen. 13.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2009, De commissiegriffier, de voorzitter,

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 682732 van de vergadering van de Commissie Bestuur van donderdag 22 mei 2008 Aanwezig zijn: De heren R.Th. Van der Avoort (voorzitter), J. van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde);

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde); VERSLAG P R O V I N C I E F L E V O L A N D S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *717504* Registratienummer: 717504 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 11 september 2008 Tijd: 15.30 uur

Nadere informatie

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *759389* Registratienummer: 759389 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 4 december 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 409323 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 20 april 2006 Aanwezig zijn: Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (voorzitter),

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU05.064 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2005 Aanwezig zijn: De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Aanwezig: W. van Lith (voorzitter), L. Kilian (commissiegriffier), P. van Boekel, H. Bronts, S. van Dalen, T. van Vugt,

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

AA» PROVI NCI E FLEVOLAND. Mededeling. 4 oktober 2011. J. Kuiper. Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's

AA» PROVI NCI E FLEVOLAND. Mededeling. 4 oktober 2011. J. Kuiper. Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's PROVI NCI E FLEVOLAND AA» Mededeling Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's Doel van deze mededeling: Terugkoppeling op motie Toezegging/motie/amendement: Betreft afwikkeling motie inzake

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 enlijst PS Registratienummer: 1474739 *1474739* enlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: De heer A. Stuivenberg De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD),

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Agendapunt Besluit / toezegging Actie /

Agendapunt Besluit / toezegging Actie / 1 a. Opening en mededelingen b. Besluitenlijst vorige vergadering c. Besluitvorming over ingekomen stukken De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De commissie neemt kennis van de volgende

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Het bij dit besluit gevoegde document "tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014" vast te stellen.

Het bij dit besluit gevoegde document tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 vast te stellen. Voordracht aan Provinciale Staten Van Statencommissie Bestuur en Middelen Vergadering Oktober 2014 Nummer Onderwerp Vaststelling tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant 2005-177 Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 9 februari 2005 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Voorstel van het Presidium

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 220 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer:

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer: S TATENGRIFFIE V ERSLAG *1348587* Registratienummer: 1348587 Betreft: vergadering van Opinieronde 1 Datum: woensdag 20 juni 2012 Tijd: 14.30 uur Locatie: Kamer van Lelystad, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie