Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)"

Transcriptie

1 S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad Aanwezig zijn: De heren R.T. van der Avoort (voorzitter), A. van Amerongen (VVD), J. Kramer (VVD), J.J. Posthumus (CDA) en J. van Wieren (CDA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot (PvdA), heren W.R. Ruifrok (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D.G. Schutte (ChristenUnie), F.J. Pels (GroenLinks), J.N. Simonse (SGP) en A.W.J.H. van der Avoird (PvdD) en mevrouw A. Doesburg (commissiegriffier) Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerde H. Dijksma Overig: mevrouw A. Dos en de heer A. Wiggers (directie Randstedelijke Rekenkamer) Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) 1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering van het nieuwe jaar. De voorzitter wenst de leden van deze commissie veel succes met de vernieuwingen. 2.Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 3.Mededelingen - Er is een bericht van verhindering van de heer Verbeek. De heer Verbeek wordt vervangen door gedeputeerde Dijksma. Ten aanzien van het agendapunt Dmitrov wordt bekeken of dit behandeld moet worden. Ook is er een bericht van verhindering van de heren Siepel en Stuivenberg, wegens werkbezoek. De heer Bosma is verhinderd wegens vakantie. - Er zullen mondelinge vragen gesteld worden door GroenLinks. Beantwoording zal door de heer Dijksma worden overgenomen. - Nummer 3: vraag gedeputeerde Bliek, er wordt vastgesteld, dat er behoefte is aan een presentatie door Essent. - Nummer 4: verzoek IPO, De PvdD zou graag een toevoeging hierop willen: er staat achterstand van Statenleden, de fractie zou hier graag de toevoeging en achterstand van commissieleden willen zien. De voorzitter zegt toe, dat dit wordt toegevoegd. De Socialistische Partij heeft het standpunt, dat zij hier niet aan meedoet. Ook is het voor de Socialistische Partij niet te verantwoorden, om in deze huidige economische situatie een dergelijke verhoging te vragen. Mochten de partijen besluiten om mee te doen aan deze oproep van het IPO, dan doet de Socialistische Partij hier niet aan mee. GroenLinks snapt de argumentatie. Om in het huidige tijdsbesef een verhoging van 23 % te vragen, daar heeft de fractie moeite mee. Of zij deze vraag ondersteunen, is nog niet duidelijk. Hierover wil de fractie nog nadenken. Het CDA is het van harte eens met het verzoek. De fractie heeft dit meerdere keren aangekaart, ook in IPO verband. De Statenleden zijn al jaren niet meegegaan met de salarisverhogingen. Het betekent, dat je er geld op toe moet leggen, als je Statenlid wilt zijn. Als je kijkt naar het openbaar bestuur in Nederland en je het aantrekkelijk wilt maken voor mensen om Statenlid te zijn, wat heel veel werk en tijd kost en van

2 belang is voor Nederland, dan moet daar een conforme vergoeding tegenover staan. Ook moeten mensen, die de overstap maken van de gemeente naar de provincie, er niet op achteruit gaan. De PvdA sluit zich aan bij de uitspraak van het CDA. Deze discussie duurt al heel lang. Er is een briefwisseling, waarbij op bijna denigrerende wijze over Statenleden geschreven werd. Daar moet men zich van distantiëren. Soberheid prima, maar het moet wel te doen blijven. De VVD sluit zich volledig aan bij de uitspraken van het CDA en de PvdA. De commissie Dijkstal heeft dit op een redelijk objectieve wijze beoordeeld. De VVD ondersteunt het advies van harte. De economische crisis zou hier nu niet bijgehaald moeten worden. De ChristenUnie onderschrijft de uitspraak van het CDA, de PvdA en de VVD. Er is hier al vaker over gesproken, op allerlei niveaus. Er ligt een advies van de commissie Dijkstal. Het is vreemd, dat deze brief en nog eens achteraan moet. De SGP denkt hier net zo over. Mevr. Doesburg: deze brief is gisteren ontvangen van het IPO. Behandeling vindt plaats op 17 februari in de Tweede Kamer. Het idee is, om de signalen die er worden afgegeven, samen te voegen in een brief namens de Statenfracties uit Flevoland, om het pleidooi te ondersteunen. De voorzitter concludeert dat een meerderheid een dergelijke brief ondersteunt. De Socialistische Partij vraagt of er een mogelijkheid is, om het standpunt van de fractie in de brief mee te nemen, of dat dit separaat moet. Mevr. Doesburg geeft aan, dat zij vanuit het IPO heeft begrepen, dat het geluid van de Socialistische Partij genoegzaam bekend is op allerlei niveaus. De fractie zal daar zelf actie in moeten ondernemen. De voorzitter concludeert dat de brief zal worden verzonden. De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 4.Verslag van de vergadering van 20 november 2008 Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld. 5.Verslag van de vergadering van 4 december 2008 Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld. a. Lijst van toezeggingen Het CDA: vorig jaar is aan de commissaris om een terugkoppeling van de grootschalige rampenoefening gevraagd. De fractie heeft begrepen, dat er vorige week een evaluatie rapport is verschenen. De fractie zou deze graag op deze lijst terug willen zien. Op 4 december j.l. Is er een presentatie van de heer van der Wal over het personeelsbeleid geweest. Toen heeft de gedeputeerde Bliek aangegeven, dat er in het voorjaar verder gesproken zal worden over de nullijn plus. Deze toezegging hoort ook op deze lijst. De voorzitter zegt toe, dat deze twee punten op de lijst worden toegevoegd. Bij nummer 2: inhuur personeel zal een datum geplaatst worden. De PvdA: bij nummer 1: Aanbestedingsbeleid: is er al bekend, wat de voortgang van de nieuwe opzet van de wetgeving is? De voorzitter zegt toe, dat dit zal worden uitgezocht. b. Lijst van moties 1. CO2 compensatie dienstreizen (Trees for travel): hier wordt aan gewerkt/uitgezocht. Het CDA: hier staat 3de wijziging van de begroting. Van welk jaar is de wijziging? De fractie zou hier graag wat spoed achter willen zien. 2. Vernieuwde werkvormen Provinciale Staten: Dit zal worden teruggekoppeld in de fracties. De werkgroep is gestart. Terugkoppeling in de vergadering van 12 februari Algemene beschouwingen: 1. Verantwoorde groei: dit is onderdeel van de begroting. 2. Digitaal Volgsysteem rapporten, evaluaties, notities, e.d.: hier moet nog een tijdpad voor afgesproken worden. Vaststelling begroting 2009/6 november Ontwikkelen sport-en speelplaats Dmitrov: besluitvorming na zomer Het CDA vindt het erg jammer, dat hier staat: na zomer In februari 2008 is men daar geweest, toen is er unaniem als delegatie aangegeven, dat men daar iets aan wilde doen. Dat heeft geresulteerd, dat bij

3 de vaststelling programmabegroting 2009 daar een motie voor ingediend is. Deze is Statenbreed aangenomen. Namens het CDA is toen aangegeven, dat betreurd werd, dat dit pas in 2009 werd gedaan, maar dat betrokkenheid van scholen positief was. De fractie wil voorstellen, om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen en tot uitvoering over te gaan. Mevr. Doesburg: heeft recentelijk vernomen, dat het eerste bezoek van de commissaris in juni zal plaatsvinden. Dit heeft alles te maken, met de verkiezingen van een nieuwe gouverneur in maart/april. Men is daar nu erg druk met zaken rondom de verkiezingen. De datum is gekoppeld aan het bezoek van de heer Verbeek aan de nieuwe gouverneur. Als de gouverneur wordt herkozen, zal de ontwikkeling snel kunnen gaan. 2. Duurzaam beleggen: gedeputeerde Dijksma heeft de toezegging gedaan, dat dit in het voorjaar van 2009, tegelijkertijd met wijziging beleid, zal plaatsvinden. De heer Dijksma vult aan: in april 2009 zal er een voorstel komen over de onmogelijkheden en de mogelijkheden om in aandelen te beleggen. 3. Plaatsen van interruptiemicrofoons: voorstel is in voorbereiding met facilitaire zaken. De SGP wil graag weten, of er iets te melden is over de interruptiemicrofoons. Mevr. Doesburg: het verzoek is neergelegd bij de afdeling facilitaire zaken. Zij hebben offertes voor de aanpassingen van het meubilair en de camera's aangevraagd. Zodra dit duidelijk is en dit alles gestalte krijgt, zal de commissie geïnformeerd worden. De mutaties worden verwerkt en de lijst zal conform worden aangepast. 6.Lijst ingekomen stukken d.d. 12 februari 2009 De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 7.Lijst ter kennisneming stukken van 12 februari 2009 Het CDA merkt op, dat de lay-out niet tot lezen uitnodigt. De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 8.Door fracties ingebrachte onderwerpen a. Voorstel wijziging verordening Statencommissies De voorzitter geeft GroenLinks de gelegenheid dit onderwerp in te leiden. GroenLinks doet het voorstel, om een kleine wijziging aan te brengen in de verordening Statencommissies. Onlangs heeft het VNG een rapport uitgebracht, waarin staat dat er steeds minder Statenleden komen en er ook wat zorg is over de kwaliteit van de Statenleden. De gemeente Almere is er zelfs toe overgegaan, om Statenleden te werven los van politieke partijen. Er is ook een breed gedragen wens, om de kloof te overbruggen tussen de burger en de politiek. Het idee is, als mensen willen deelnemen aan politiek bedrijven, zij dan ook de kans krijgen. Als zij nu niet op de verkiezingslijst staan, mogen zij nu niet deelnemen. Onlangs heeft iemand zich bij GroenLinks gemeld, uit een andere provincie, die politiek actief is en zeer enthousiast. GroenLinks zou deze persoon graag aan de commissie willen laten deelnemen. Het voorstel: de eis van op de verkiezingslijst staan laten vervallen. Dit vervangen door benoemen door de Staten. Dat sluit aan, bij andere niet direct gekozen functies. Het voordeel van een dergelijke regeling is, dat je de politiek niet op slot zet. Benoeming gaat altijd via de Staten, dus als een partij voor de 10e keer met een commissielid op de proppen komt, dan kan de Staten hierover altijd in discussie gaan. Eerste termijn: Het CDA: volgende maand is er een Statenconferentie, waar met elkaar gesproken wordt over de huidige werkwijze. Dit onderwerp zou deel kunnen uitmaken van de open discussie. Waar loopt een kleine fractie tegenaan, in de uitvoering. Het CDA heeft een andere kijk op het hele kandidaatstellingsproces. Het is een lange voorbereiding die aan de verkiezing voorafgaat. De Statenleden die op de lijst willen staan worden gezocht, de leden stemmen daarover. Daarbij wordt rekening gehouden met Statenleden, burgercommissieleden en toekomstige Statenleden. De kiezer kan op iedere persoon, die op de lijst staat stemmen. De kiezers spreekt zijn oordeel uit, over de personen die op de lijst staan. Dat ontneemt GroenLinks de kiezer met de voorgestelde wijziging. De manier waarop de fractie aankijkt tegen het kandidaatstellingsproces voldoet. De fractie ziet geen reden, om hier concessies aan te doen.

4 GroenLinks trekt ook een vergelijk tussen Statenleden en burgercommissieleden. De fractie vindt dat er verschil moet zijn tussen de gekozen volksvertegenwoordigers en burgercommissieleden. De gekozen volksvertegenwoordigers worden beëdigd. De VVD: het is een kwestie van planning, om als partij de lijst zodanig samen te stellen, dat je vier jaar voort kunt. Ook kleine fracties hebben de mogelijkheid om een lange lijst zorgvuldig samen te stellen. Het voorstel om iedereen als burgercommissielid te benoemen, is een soort van opportunisme. De verankering, door de leden te laten benoemen door de Staten, is in feite een wassen neus. Pas de 10e keer zal de politieke correctheid gaan toeslaan in een echte discussie daarover. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor politieke talenten om zich te ontwikkelen. De fractie zou het niet slecht vinden, als een burgercommissielid iets van een eed/belofte zou moeten afleggen. Het is een belangrijke functie, waar ook stukken langskomen welke geheimhouding behoeven. De ChristenUnie: de PvdA en het CDA hebben de essentie al aangegeven. In Flevoland is het goed geregeld. Het voorstel van GroenLinks is gebaseerd op een gelegenheidsaspect. Als je goed naar kwaliteit kijkt en de beschikbaarheid, dan is er voldoende bemanning om ook de commissies te vullen. Als je kort voor de verkiezingen de conceptlijst klaar hebt, dan zou je in principe, met deze wijziging de bemanning in de commissie kunnen vervangen. Ook burgercommissieleden krijgen allerhande stukken onder ogen. Het is goed om een soort beëdiging in te stellen. De SGP kan geen principiële argumenten bedenken, om tegen dit stuk te zijn. De fractie vindt het flauw, dat het CDA dit stuk doorverwijst naar een ander moment. Het CDA heeft dit absoluut niet gezegd. Een eerste reactie was, dat het ook goed zou zijn om dit stuk in de Statenconferentie in te brengen, vanuit het oogpunt, waarop een kleine fractie tegen bepaalde zaken aanloopt. De SGP vindt de argumentatie van de fractie flinterdun. Er is onlangs op politieke kleur een wethouder benoemd, dat is een soortgelijk geval. Het CDA: het is de SGP toch niet ontgaan, dat ook in de Staten en de gemeenteraad iets langer, dualisme geldt? De PvdA kan uit recente, eigen ervaring meedelen, dat bij een wethoudersfunctie een procedure hoort, die vergelijkbaar is met de installatie van een Statenlid, inclusief de eed/belofte. De SGP kan instemmen met het afleggen van een eed. De PvdA: de brief en het voorstel hebben in de fractie tot enige discussie geleid. Het is jammer, als een betrokken persoon niet benut kan worden, als daar behoefte aan is. Aan de andere kant, gaat het om een positie, die je kunt vergelijken met een gekozen vertegenwoordiger van een politieke stroming, in een regionale democratie die zich aan bepaalde spelregels moet houden. De fractie komt op dezelfde argumenten, die zij al heeft gehoord. De garantie van continuïteit, het tegengaan van gelegenheid keuzes. Dan is het een legitimatie die hoort bij een statuur van een politiek gekozen vertegenwoordiger. De fractie vindt het systeem welke Flevoland hanteert gerechtvaardigd. De fractie kan het voorstel niet honoreren. Er zijn veel andere mogelijkheden, om politiek talent in te zetten. Er valt iets te zeggen voor de eedaflegging, want het zou plezierig zijn, als je geen onderscheid zou hoeven te maken, tussen burgercommissieleden en gewone commissieleden in geval van formele geheimhouding. De PvdD kan instemmen met het voorstel van GroenLinks. Er is geen duidelijke basis, die vereist dat commissieleden op de kandidatenlijst gestaan zouden moeten hebben. De fractie denkt, dat de eis is voortgekomen uit een handreiking van het IPO uit 2002 bij de invoering van het duale stelsel. Voor gedeputeerden geldt ook, dat ze niet op de kandidatenlijst moeten hebben gestaan. De Socialistische Partij heeft het formeel benaderd. Is een dergelijk voorstel strijdig met de wet? Volgens de fractie is het niet strijdig met de wet. De fractie vindt, dat het aan iedere politieke partij zelf is om de lijsten samen te stellen. De Socialistische Partij heeft op dit moment, op basis van legitimiteit, geen behoefte om iets aan het huidige systeem te veranderen. GroenLinks dankt de aanwezigen voor hun reacties. - Statenconferentie: in dit voorstel wordt uitdrukkelijk geen verzoek tot wijziging gedaan voor het aantal Statenleden of vergoedingen. Het enige wat voorgesteld wordt, is de wijze waarop iemand commissielid kan worden. - Niet democratisch/niet op kandidatenlijst: de commissieleden zijn absoluut niet democratisch gekozen. De personen stonden op de lijst, ze konden gekozen worden, maar de kiezer heeft ervoor gekozen, om deze leden niet tot Statenlid te maken. - Vaak een ander commissielid: in de huidige constructie kan, naargelang het aantal leden op de lijst, een wisseling gemaakt worden. Het blijkt, dat op geen enkele wijze het aantal commissieleden wordt

5 uitgewisseld. De eis willekeur blijkt niet in de praktijk. In de praktijk zou men hier ook een maximum aan kunnen stellen, dat per periode er éénmaal van commissielid gewisseld mag worden. - Als er een voorstel wordt gedaan, dan moet dit in de Staten worden afgehamerd. Dat is een procedure, die enige tijd in beslag neemt. Er wordt nu ook al van burgercommissieleden gevraagd of zij geloofsbrieven en nevenfuncties bij de griffie aan te geven. - Eed/belofte: dit stond er als suggestie. Ook als burgercommissielid zie je veel dingen voorbijkomen. Voor de burgercommissieleden zou het ook een mooi formeel moment zijn. GroenLinks vraagt de partijen hier toch nog eens over na te denken, met name over het niet democratisch zijn, de willekeur en de maximale aantal wisselingen. Tweede termijn: Het CDA: het principe van democratie: de fractie heeft gezegd, dat er een kandidatenlijst is, waar de kiezers zich over hebben uitgesproken. Er is een vergelijk getrokken met het voorstel dat GroenLinks doet, door commissieleden tussentijds aan te trekken, waardoor kiezers in de Staten leden tegenkomen, waarover zij zich niet hebben kunnen uitspreken. GroenLinks: het is niet echt heel moeilijk om op een onverkiesbare plaats te komen op de kandidatenlijst. Dat is geen waarborg, dat daar intens over nagedacht is. Democratie: de fractie wil dit andersom stellen, het zijn mensen waarvan de burger heeft aangegeven, daar stem ik niet op. Het CDA: er is inderdaad verschil tussen verkiesbaar en onverkiesbaar. De personen op de verkiesbare plaatsen behalen de meeste stemmen, tenzij er voorkeursstemmen worden uitgedeeld. Bij het CDA is het zo, dat bij het kandidaatstellingsproces iedereen die op de lijst staat, aan een gelijk onderzoek wordt onderworpen. Er is geen onderscheid tussen een verkiesbare en onverkiesbare plaats. De PvdA onderstreept deze werkwijze. Het proces van de kandidaatstelling is een zeer zorgvuldig proces bij de PvdA, tot de laatste plaats op de lijst. Er is wel degelijk sprake van een publieke toets. De lijst staat formeel als kieslijst voor een ieder die hem ziet. Als er namen opstaan, waar mensen het gevoel bij hebben dat het niet deugt, dan is er de mogelijkheid tot publiek debat. Dat is een vorm van legitimatie. De VVD: de legitimiteit is op een juiste wijze genoemd door de PvdA. Het zou heel vreemd zijn, als je hier een oordeel moet gaan geven over de lijst van een andere partij. GroenLinks: als een serieuze partij iemand voorstelt als commissielid, dan wordt daar een zorgvuldige screening op toegepast. De fractie is verbaasd, dat de andere partijen de nummer één op de lijst op dezelfde wijze screenen als de nummer twintig op de lijst. De fractie wil benadrukken, dat dit bij andere overheden ook op deze wijze gebruikt wordt. Er is op geen enkele manier gebleken, dat daar misbruik van gemaakt wordt. De voorzitter concludeert dat er geen meerderheid voor dit voorstel is. Wel zijn er stemmen opgegaan, om iets met de beëdiging in te doen. Het CDA: de suggestie om eens per periode iemand te kunnen vervangen, gezien de argumentatie mag duidelijk zijn, dat daar de deur niet voor open wordt gezet. Ten aanzien van de beëdiging: de fractie hecht niet minder waarde aan burgercommissieleden. De fractie gaat akkoord met beëdiging van de burgercommissieleden. De VVD wil een initiatief nemen voor een soort van beëdiging/gelofte van burgercommissieleden. De fractie nodigt de anderen uit om hierbij aan te sluiten. De voorzitter stelt, dat het voorstel wordt afgewacht. 9.Portefeuillehouder H. Dijksma a.mededelingen De gedeputeerde: er wordt gewerkt aan de aanpassingen van de Treasury statuten. Er is een landelijke discussie gaande over de wijziging van de regeling uitzetting baten decentrale overheden. Daar wordt op gewacht. Er is in ieder geval, wat de uitzetting betreft, besloten dat er wordt beperkt tot binnenlandse partijen, die onder toezicht van de Nederlandse bank staan en die minimaal een A rating hebben. Er wordt sowieso altijd een tarief aangevraagd bij triple E, de instellingen als Waterschapsbank en Bank Nederlandse gemeente. Zodra de staatssecretaris daar met de kamer akkoord over is, wordt dit voorgelegd, met de kanttekening dat er zeer voorzichtig wordt belegd. Het CDA: per post is een agenda ontvangen, waarop staat, dat op 16 april de aanpassing van Treasury aan de orde komt. Als de fractie de gedeputeerde nu hoort spreken, lijkt dat op losse schroeven te staan. Het

6 CDA hecht eraan, dat het Treasury statuut op de agenda komt, zodat er aan de hand van het statuut wordt gesproken over de effecten in de afgelopen tijd en hoe het gegaan is. De voorzitter zegt toe dit op de agenda te plaatsen. b. Statenvoorstel(len) 1. De 3e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland Eerste termijn: De VVD: aandachtspunt is wat betreft de fractie, dat er controle wordt gehouden op de kosten bedrijfsvoering en het goed zicht blijven houden op de ontwikkeling van die kosten. Los van de dekking die nu gevonden is. De SGP: de personele functie kosten bij c en h. Bij c wordt gesproken over bovenformatieve plaatsing van medewerkers uit de frictie kosten. Is die pot daar echt voor? Bij h staan geen bedragen. Als er verder wordt gekeken in de tabel staat daar De fractie kan zich niet voorstellen dat dit anno februari al uitgeput is. Wat zijn de echte kosten? De voorzitter merkt op, dat dit technische vragen zijn. GroenLinks: ten aanzien van de kosten bedrijfsvoering punt c, over het bovenformatieve plaatsing van medewerkers: wat doet deze medewerker precies en hoe is dit bedoeld? De PvdA merkt op, dat dit over personeel gaat, dat is vertrouwelijk. GroenLinks: bij andere posten wordt aangegeven waar het voor bedoeld is. De ChristenUnie: ten aanzien van personeel, punt b: de fractie gaat ervan uit dat dit alleen voor 2009 geldt en de kredieten die daarbij genoemd worden. De PvdD: bij het eerste punt wordt gesproken over Kan hier geen integriteitconflict ontstaan? De gedeputeerde zou de technische vragen graag van tevoren ontvangen. Ten aanzien van de bovenformatieve plaatsing: wegens vertrouwelijkheid kan hier in openbaarheid geen naam aan verbonden worden. Informatie hierover kan bij de gedeputeerde opgevraagd worden. De personele frictiekosten zijn er juist, om een aantal problemen op te lossen, van mensen die even tijdelijk bovenformatief geplaatst worden, om zich voor te bereiden op een andere functie of omdat zij in hun huidige functie niet voldoen. Wat betreft de bruggen en sluizen heeft dit te maken met de aanbesteding van glasvezel. Er worden geen mensen in vaste dienst aangetrokken, omdat deze na installatie van glasvezel, niet meer noodzakelijk zijn, omdat de bruggen en sluizen dan op afstand bediend kunnen worden. Ten aanzien van punt a: daar gaat het om twee bedrijven, de Wit Koepel Noordoostpolder en Eneco, die beide bijbetalen aan een stand die de provincie in Marseille heeft. Er is geen sprake van belangenverstrengeling. De voorzitter vraagt de commissieleden of deze wijziging naar de Staten kan als hamerstuk. De commissie gaat hiermee akkoord. c. Vragenronde GroenLinks heeft de vragen per mail aangekondigd. Bij de schriftelijke beantwoording is de toezegging gedaan dat er een presentatie zal worden gegeven. Er is veel berichtgeving over Essent geweest. De fractie wil hier de volgende zaken uithalen: - De geruchten gaan, dat er een boete betaald moeten worden, als de koop niet doorgaat. Is dat zo? Hoe hoog zal die boete dan zijn? - De huidige aandeelhouders zouden een bonus krijgen, als er een extra kerncentrale gebouwd mag worden. Is de gedeputeerde bekend met een dergelijk bonussysteem? Hoe hoog is deze bonus dan? - Het kopen, dan wel verkopen, is voor zowel het college als Provinciale Staten geen dagelijkse gang van zaken. In Limburg begint men met een onafhankelijk onderzoek. Zouden we daar eventueel bij aan kunnen haken? Vaart de huidige informatievoorziening van gedeputeerde Staten blind op Essent, of heeft men daar onafhankelijke bronnen voor? De gedeputeerde bedankt GroenLinks voor het op voorhand toezenden van de vragen. Collega Bliek behandelt deze portefeuille. Er is met haar overleg geweest over de beantwoording. De gedeputeerde wil benadrukken, dat de provincie aandeelhouder is van 0,0216%. Dat is ongeveer 1/5000 deel. De provincie is nog niet in het bezit van de overeenkomst tussen Essent en RWE, omdat zij een kleine aandeelhouder is. Onder geheimhouding kan er kennis van worden genomen. De beantwoording op de vragen, is na overleg met een aantal grote aandeelhouders.

7 Ten aanzien van een boete als de verkoop niet door mocht gaan, ja. Het is een normale boete, die in dit soort gevallen gehanteerd wordt. Dit heet het interlooprisico. Beide zijden hebben een boete, als zij van de afgesproken zaken afwijken en daarom niet overgaan tot verkoop. Als er een bouw zou zijn van een tweede kerncentrale, dan krijgen de aandeelhouders een premie. Dan acht men de waarde van de aandelen van Essent hoger. De realisatie van een kerncentrale op Flevolandse bodem is nadrukkelijk afgewezen in het omgevingsplan. Het verkopen van energiebedrijven is niet iets wat dagelijks gebeurt. Limburg gaat het onderzoek starten, een second opinion. Zij hebben de grote aandeelhouders gevraagd hierin te participeren en de kosten daarvan te betalen. Flevoland heeft een verzoek bij Limburg ingediend, om kennis te mogen nemen van het onderzoek. GroenLinks is er zich van bewust, dat de provincie slechts een klein aandeel heeft. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer hier het één en ander ter stemming komt? In de stukken wordt gesproken over de economische overdracht op 30 juni. Ter informatie voor de commissie: er is inmiddels een e-petitie gestart, onder andere gericht aan de provincie Flevoland. Er zijn al meer dan bevestigde ondertekenaars. De fractie stelt voor, om het webadres van de petitie bij de griffie aan te leveren, zodat andere fracties hier kennis van kunnen nemen. De eigenaar van de website heeft aangegeven, dat hij eind april de petitie zal aanbieden. De gedeputeerde: de datum van 30 juni is bekend. De behandeling zal in ieder geval begin juni plaatsvinden, de gedeputeerde hoopt een maand eerder. De PvdD: is er al meer bekend over de invloed op de verkoop op de uitkering van het Provinciefonds? De gedeputeerde: daar is groot overleg in de Raad voor de financiële verhoudingen gedaan. Het IPO is een totale inventarisatie aan het maken van een uitkering provinciefondsen alternatieven voor de motorrijtuigenbelasting. Zij zijn alle inkomsten van de provincie aan het beschouwen. De gedeputeerde heeft niet de indruk, dat al deze uitkeringen een zeer positieve invloed zullen hebben op de uitkering van het Provinciefonds. 10.Portefeuillehouder L. Verbeek a. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. b. Bespreekstuk(ken) 1. Vaststelling Dmitrov Terugblik 2008 en Vooruitblik 2009 De voorzitter: wordt dit agendapunt geïnventariseerd, of wordt het gehele agendapunt naar de volgende vergadering verschoven? De VVD merkt op, dat de uitwisseling met de scholengemeenschap het Baken niet geheel de schoonheidsprijs verdient. De fractie wil aan de commissaris meegeven, dat het wel om samenwerking gaat. De voorzitter wil hier aan toevoegen, dat hij het prima vindt, dat GroenLinks dit gesignaleerd heeft. Mevr. Doesburg: deze week gaat Hans Blom naar Dmitrov. Hij gaat nader onderzoek doen, naar hoe alles is gelopen. De meest recente bevindingen kunnen worden meegenomen in de volgende vergadering. De voorzitter concludeert, dat dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. c. Vragenronde Er zijn geen vragen. 11.Presidium a. Evaluatierapporten Gemeenschappelijke Regeling en Programmaraad De rapporten worden tezamen behandeld. Mevr. Boode en de heer Kramer zullen de zaken vanuit de Programmaraad toelichten. Het CDA: conform de afspraken is de evaluatie uitgevoerd. Uit de rapporten komt een aantal zaken naar voren: Randstedelijke Rekenkamer: de onderzoeken zouden iets anders moeten. Er wordt nu erg gekeken naar het proces en hoe de informatie naar de Staten komt. Er zou meer naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid gekeken moeten worden, waardoor de Statenleden ook meer met de rapporten kunnen. De programmaraad zou meer een ambassadeursfunctie moeten hebben tussen de Staten en de Randstedelijke Rekenkamer, over en weer. Die rol is nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. Wat denken de leden van de programmaraad hier aan te doen?

8 De Socialistische Partij signaleert een omslag bij de Rekenkamer. De Rekenkamer staat ten dienste van de Provinciale Staten. Er is nog een zoektocht naar een systeem van hoor en wederhoor. Ten aanzien van de programmaraad besluit de fractie zich aan bij de woorden van het CDA. De VVD: mevr. Boode zal vanuit de programmaraad terugkoppelen. Het fractie standpunt van de VVD: de fractie onderschrijft, dat de rapporten van de Rekenkamer meer aandacht dienen te verdienen. Een meer systematische agendering in de commissie, maar ook in de andere commissies, is van belang. De VVD onderschrijft de reactie van de programmaraad op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Maar ook het nawoord van het evaluatieteam, dat naast de informatievoorziening er veel meer aandacht voor de doeltreffendheid en doelmatigheid moet zijn. De fractie ziet dat er in de Rekenkamer toch een ontwikkeling is van meer communiceren met de Staten en de ambtelijke organisatie gedurende het gehele traject van het rapport, zonder aan de onafhankelijkheid te tornen. De goede communicatie zal de acceptatie van de rapporten verbeteren. Provinciale Staten zou de rapporten beter moeten oppakken en daar meer mee moeten doen. Voor de programmaraad zelf geldt hetzelfde. GroenLinks: de Rekenkamer zou een instrument moeten zijn van de Staten. Nu is het zo, dat de Rekenkamer aan de gang gaat, dat resulteert in een conceptrapport welke naar de ambtelijke organisatie gaat voor een check op feitelijkheden. Daarna gaat het rapport eerst naar de Gedeputeerde Staten, die er commentaar op kunnen leveren. Dan gaat het naar de Provinciale Staten. Als het een instrument is van de Provinciale Staten, zou het dan niet beter zijn om het rapport parallel naar de Provinciale en Gedeputeerde Staten te sturen? De VVD: dit is eigenlijk een procedurele zaak van hoor en wederhoor. Als de reactie van GS zou leiden tot aanpassing van het rapport, dan heeft GroenLinks een punt. Op het moment, dat je het puur ziet als hoor en wederhoor en de procedure netjes afloopt, dan is het heel informatief voor de Staten. Het lijkt GroenLinks een goed idee, om een deel van het Rekenkamer budget voor specifiek onderzoek te bepalen. Een suggestie hiervoor: in deze commissie horen we regelmatig opmerkingen over de effectiviteit van IFA. De SGP: er wordt gesproken over de heer Branderbos uit Zuid Holland, dit is een vrouw. In de evaluatie van de programmaraad worden een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, die wat betreft de fractie snel overgenomen moeten worden, om tot een krachtige programmaraad te komen. De PvdA was redelijk sceptisch ten aanzien van de werkwijze en de rapporten van de Rekenkamer. De fractie ziet nu al verbetering naar aanleiding van de evaluatie. De fractie is het eens met de voorgenomen nieuwe aanpak. Mevr. Boode vanuit de programmaraad: binnen de programmaraad, die bestaat uit mensen die hebben moeten wennen aan hun rol en status, is er kritisch naar zichzelf gekeken. Naar hoe het in de vergaderingen gaat, de voorbereidingen gebeuren en hoe de voorbereiding in de provincie gebeurt. De leden van de programmaraad zitten daar niet op persoonlijke titel, maar namens de provincies. Alle fracties moeten van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht worden en het feit dat zij dingen kunnen aanbrengen. Dat zegt iets over het voorbereidings-traject naar de vergaderingen toe. Binnen de programmaraad wordt verschillend gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. Dat was soms lovend, maar er waren ook kritische opmerkingen. Er is goede hoop op verbeteringen wat betreft de inhoudelijkheid. Als de commissie vanaf het begin goed formuleert wat je onderzocht wilt hebben, dan is er invloed op de informatielijn, de doelmatigheid, c.q. de doeltreffendheid. Als men in een commissie meepraat over het normenkader, tussentijds meepraat over de stand van zaken, als je aan het eind van een onderzoek de Rekenkamer laat presenteren en aan tafel hebt om over de resultaten te praten dan heb je invloed op de kwaliteit. Het rapport zal dan meer gaan leven en meer gebruikt gaan worden. Dat geldt voor de inhoud, alsmede de communicatie. Hoor en wederhoor: ambtelijk en bestuurlijk moet gecheckt worden of de informatie klopt. De programmaraad heeft er vooralsnog voor gekozen om de bestuurlijke wederhoor te handhaven, ondanks, dat de begeleidingsgroep zich hier anders over heeft uitgesproken. De programmaraad heeft heel selectief onderdelen uit de aanbevelingen overgenomen, waarvan de programmaraad denkt dat het een verbetering zal opleveren. b.toelichting Randstedelijke Rekenkamer op ad hoc onderzoeken 2009 De voorzitter nodigt Mevr. Dos en de heer Wiggers aan tafel uit. Het gaat met name over de brief die bij de griffie is binnengekomen, met de vraag welke thema's onderzocht moeten worden door de Rekenkamer. De SGP heeft twee thema's, te weten: de totale energie die in de luchthaven Lelystad wordt gestoken en het aanbestedingsbeleid.

9 Het CDA: we zijn nu twee jaar met elkaar bezig en zitten ook twee jaar voor de verkiezingen. Zou het niet aardig zijn, om onderzoek te doen naar de doelmatigheid/doeltreffendheid van de communicatie van de provincie, de zichtbaarheid. De PvdA: de effectiviteit van de economische investeringen, de economische subsidies. De fractie is zich ervan bewust, dat dit geen korte analyse is. De sturing ten aanzien van het jaarlijkse en niet jaarlijkse onderhoud. De VVD: het windmolenbeleid. Is hetgeen er in 2006 gedefinieerd is ook uitgekomen als beleid? Het IFA, is het goed opgezet qua controle en een rapportage? GroenLinks: een vraag voor de SGP. Er wordt veel energie in de luchthaven gestoken, meent de fractie te horen. We steken er heel veel energie in, laten we er maar mee stoppen? De SGP: dat is hetgeen dat onderzocht moet worden. De ChristenUnie wil IFA wel steunen, maar wat is een korte/snelle analyse? Welke projecten onderscheiden zich hiervoor? Mevr. Dos: een snelle analyse, het is nu meer het woord maatwerk. Het was de degelijke benchmark, waarbij je drie à vier provincies met elkaar moet vergelijken, dat heel veel tijd kost met name in de afstemming. Nu wil de Rekenkamer zich meer richten op maatwerk toegesneden op politiek bestuurlijke actualiteit en problematiek die in de provincie speelt. De Rekenkamer wil met de provincie hierover overleggen. De onderwerpen: 24 maart is de volgende bijeenkomst met de programmaraad. De Rekenkamer hoopt dan een inventarisatie te hebben van de andere provincies, zodat gekeken kan worden hoe dit in de programmering past van het tweede kwartaal. In het derde en vierde kwartaal is er nog veel ruimte. De Rekenkamer is zojuist gestart met een groot onderzoek naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. En zal nog starten met een onderzoek, waarbij benchmark over de vier provincies zal worden gedaan. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de kredietcrisis, daar wil de Rekenkamer even mee wachten, tot er een wat rustiger situatie is ontstaan. Er zullen zo'n negen a tien maatwerkonderzoeken uitgevoerd worden, maar er kan nog geen uitspraak gedaan worden, over welke dat zullen zijn. In de programmaraad worden de voorstellen besproken. Na 24 maart wordt een keuze gemaakt. De VVD: alle provincies komen tezamen in de programmaraad en bespreken daar, de onderwerpen die op tafel liggen. Als provincie Flevoland zou je tot twee onderwerpen moeten komen. De fractie stelt voor, om het lijstje hier samen te stellen, dit te laten bezinken en in de volgende commissievergadering een keuze te bepalen. Mevr. Boode en de heer Kramer kunnen deze twee onderwerpen in de programmaraad brengen. Mevr. Dos: het is goed om een prioritering vast te stellen. Je weet niet waar andere provincies mee komen. Mevr. Doesburg: de volgende commissievergadering is pas op 26 maart aanstaande. De programmaraadvergadering is dan al geweest. Op 5 maart zou dit in combinatie met de Provinciale Staten besproken kunnen worden. De griffie zou meer voorwerk kunnen doen, zodat er in overleg een volgorde bepaald kan worden. De PvdA sluit zich aan bij de uitspraak van de VVD, dit is een goede formule. Voor de onderbouwing van de suggesties kan wellicht het bestaande format dienen. De Socialistische Partij: is er van tevoren in te schatten hoeveel onderzoeken de Rekenkamer aankan? Mevr. Dos: dat is afhankelijk van de zwaarte van de onderzoeken. 25% is in 2009 nog helemaal vrij in te vullen. GroenLinks heeft begrepen dat er een format is. Kan deze verspreid worden? De voorzitter concludeert, dat de griffie de selectie van onderwerpen zal voorbereiden. De format zal de griffie verspreiden. c. Lange Termijnagenda De VVD: veel lof over de strategische agenda. Het is geënt op de besluitvorming in de Staten. Het is goed om te kijken, of dit in de toekomst uitgebreid kan worden. Er zijn zaken waar de fractie regelmatig over geïnformeerd wil worden, zoals de schaalsprong. Het voorstel van de fractie is, om hiermee door te gaan en dit stuk te beschouwen als een levend document en aan te vullen met andere elementen, die puur te maken hebben met de besluitvorming in de Staten. De PvdA sluit zich aan bij de VVD. Er moet ook gezocht worden naar een soort vertaling van deze agenda naar het niveau van deze commissie. Wil het voor de commissie een hanteerbaar instrument worden, ondergeschikt aan de eigen agenda en de vraag: wat willen we extra doen, behalve hetgeen dat wordt

10 voorgeschoteld, dan moeten daar afspraken over gemaakt worden. De griffie zou een faciliterende rol kunnen spelen. Mevr. Doesburg: de agenda is bedoeld om grote besluitvormingsmomenten van de Staten zichtbaar te maken. Er is nadrukkelijk gezegd, dat er nog steeds gestreefd wordt naar goede beschrijvingen voor ingewikkelde bedrijfsprocessen. De griffie zou een soort van commissieplanning kunnen maken, waarbij onderwerpen gedetailleerder worden uitgewerkt. Het is belangrijk om te kijken, of dit los van de langetermijnagenda gedaan moet worden, omdat de langetermijnagenda ook in de ambtelijke organisatie als volgsysteem wordt gebruikt. De afweging van het Presidium is, om in de langetermijnagenda de grote lijnen vast te houden en die per commissie uit te werken. De VVD dankt de griffie voor de toezegging. De methodiek is goed. De PvdA: dingen gaan niet helemaal vanzelf. Het lijkt de fractie nuttig, als een aantal leden van de commissie de griffie en de voorzitter willen ondersteunen, c.q. aansturen. De voorzitter inventariseert wie hier aan mee wil doen. Mevr. Boode en de heren van Ravenzwaaij, van Amerongen en van Wieren zijn bereid te helpen. 12. Rondvraag Er zijn geen vragen. 13.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2009, De commissiegriffier, de voorzitter,

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 17 december 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie