spuiplein & bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "spuiplein & bibliotheek"

Transcriptie

1 m D D M A N IF E S T A T IE d in s d a g 1 6 o k t o b e r spuiplein & bibliotheek E L E N A C H T E R D E U I N E N m a n if e s t a t ie m e t m a r k t & d e b a t a r m o e d e o p d e a g e n d a a r k t o p h e t S p u i p l e i n ( b i j S t a d h u i s ) u u r d e b a t i n d e b i b l i o t h e e k ( e e r s t e e t a g e ) u u r D e e ln e m e r s o n d e r a n d e r e : S c h r o e d e r v a n d e r K o lk, S t e k, K e s s le r S t ic h t in g, O k ia, S t r a a t p a s t o r a a t, S t ic h t in g L e e r g e ld, V o e d s e lb a n k H a a g la n d e n, F N V lo k a a l, S t ic h t in g M a x im in e, S t ic h t in g ( z ) O n d e r d a k, D ia c o n ie B e t h e lk e r k L o o s d u in e n, W e r e ld h u is, S t ic h t in g M a r a, I B S S e g b r o e k, V T L o o s d u in e n, G r o e n L in k s D e n H a a g

2 2

3 Beste leden van de commissie Samenleving, Den Haag, 4 oktober 2012 Op 9 september jongstleden stuurden wij u een brief waarin wij de kramenmarkt en het Lagerhuisdebat van dinsdag 16 oktober aanstaande aankondigden. Beiden hebben het doel om aandacht te vestigen op armoede in Den Haag en de sociale problematiek die daarmee samenhangt. Middels deze brief willen wij u voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voeden met suggesties ten aanzien van armoede. In de bijlagen vindt u diverse knelpunten en oplossingen die gesignaleerd worden door de Initiatiefgroep Armoede. Alle deelnemende organisaties en stichtingen hebben suggesties aangedragen die geordend per onderstaande thema s, in de bijlage weergegeven worden. De aangedragen suggesties waren erg divers. Soms overlappen de suggesties en soms belichten ze andere aspecten. Alle aangedragen suggesties zijn weergegeven in de bijlage. Sommige onderwerpen zijn hierdoor oververtegenwoordigd en anderen minder sterk vertegenwoordigd. De grootte staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoede problematiek. De tekst in de bijlage kan het beste gezien worden als inspiratie voor de begrotingsbehandelingen op 18 oktober; om de noodzaak die breed gevoeld wordt zichtbaar te maken en om, door het signaleren van knelpunten en oplossingen, aanzet te geven tot een opbouwend armoedebeleid. 1. Kinderen Onzichtbare en langdurige armoede Wijziging WWB 5 2. Daklozen Onderdak en opvang Regiobinding 7 3. Perverse prikkels (Effect van) Regels en Richtlijnen Kosten Schuld en stapelmaatregelen Belangenbehartigingsorganisaties Werk en Wonen Werk Wonen Overige suggesties, knelpunten en oplossingen Ongedocumenteerden Voeding Breed stedelijke samenwerking Contact 13 Wij wensen u veel succes en constructieve discussies toe met een positieve bijdrage voor het armoedebeleid ten gevolg. Daarnaast heten wij u de 16 de graag welkom op het Spuiplein als een bezoeker van de armoedemarkt en in de bibliotheek als deelnemer aan het Lagerhuisdebat. Vriendelijke groeten, Henk Baars, Gerard van der Zandt, Henny van der Most, Yvonne- louise Beyerling, Anke van der Heul Organisatieteam Delen achter de Duinen Namens: STEK, Stichting Schroeder van der Kolk, Wereldhuis, Voedselbank Haaglanden, IBS Segbroek, Stichting Okia, Diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag, Diaconie Bethelkerk Loosduinen, VT Loosduinen, Stichting Maximine, Stichting Straatpastoraat, Stichting Leergeld, FNV Lokaal Den Haag, Stichting Mara, Kessler Stichting, Stichting (z)onderdak, enkele fractieleden van de volgende partijen: GroenLinks, PvdA, HSP, CDA, SP, D66, Lijst van Doorn. 3

4 4

5 1. Kinderen 1.1 Onzichtbare en langdurige armoede - Het zou goed zijn als de gemeente Den Haag in haar armoedebeleid bijzondere aandacht schenkt aan de armoede onder kinderen. Kinderen worden langduriger blootgesteld aan armoede dan volwassenen en dragen hun ervaringen daarna lang met zich mee. Daarbij hebben kinderen zelf weinig tot geen (legale) mogelijkheden om hun omstandigheden te verbeteren. - De gemeente Den Haag zal bij de onderbouwing van haar armoedebeleid ermee rekening moeten houden dat een deel van de armoede onder kinderen onzichtbaar is. In de meeste statistieken worden mensen zonder geldige papieren ( ongedocumenteerden ) en hun kinderen niet meegenomen. Het verplichte onderwijs biedt de mogelijkheid een reëler beeld van de omvang van het probleem te krijgen. 1.2 Wijziging WWB - De verlaging van de inkomensgrens voor de Ooievaarspas brengt ook veel kinderen in de problemen, zoals bij de contributies voor sportverenigingen. Het belang van participatie van deze jongeren in sportieve en culturele activiteiten valt moeilijk te overschatten. Een herziening of intrekking van het overheidsbesluit over de verlaging van de norm naar 110% van het wettig bestaansminimum zou een welkome bijdrage aan de armoedebestrijding zijn. - In vervalt door de wijzigingen in de WWB- de Ooievaarspas voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen 110% en 130% van het wettelijk minimuminkomen. Hierdoor vervalt de vergoeding van de contributie en de attributen om deel te kunnen nemen: Zorg er a.u.b. voor dat alle kinderen ook in 2013 mee kunnen blijven doen. 5

6 2. Daklozen 2.1 Onderdak en opvang - Met uitzondering van enkele doelgroepen (o.m. mensen die rechtstreeks uit detentie komen) is de Sociale Dienst gestopt met het betalen van waarborgsom en bemiddelingskosten wanneer mensen een woning of een kamer kunnen krijgen of naar een andere woning moeten overstappen. Hierdoor krijgen veel daklozen geen toegang tot de woningmarkt en raken mensen die gedwongen moeten verhuizen soms dakloos. - Het CCP (Centraal Coördinatiepunt + daklozenloket) levert te weinig maatwerk om mensen in een voor hen geschikt traject naar huisvesting te krijgen. Regelmatig horen wij van mensen dat zij (tussen)stappen moeten maken die voor hen niet nuttig of ongeschikt zijn. - De nachtopvang is teruggebracht naar 90 bedden in het passantenverblijf van de Kessler Stichting. Deze zijn bijna dagelijks vol en meestal is er dan een wachtlijst van mensen die dus buiten moeten blijven. - Door de sluiting van de gebruikersruimte aan het Van de Venneplantsoen en de voorgenomen sluiting van de gebruikersruimte aan het Zieken, worden gebruikers letterlijk en figuurlijk in de kou gezet. - Opvang: Er is binnen de gemeente Den Haag te weinig opvang waardoor er nog steeds mensen buiten moeten slapen. De opvang die er wel is wordt steeds hoogdrempelige om de kosten van MO te drukken. Laagdrempelige opvang is echter goedkoper en voor een deel van de daklozen is geen noodzaak tot hoog gespecialiseerde, dure opvang. Deze mensen hebben nu echter geen andere keuze dan gebruik te maken van deze dure vorm van opvang. Oplossing: Opvangplekken aanpassen aan de behoefte, een opvang in zelfbeheer en meer laagdrempelige opvang bieden voor diegenen die geen specialistische zorg nodig hebben. Mogelijkheid binnen deze laagdrempelige voorziening tot internetgebruik, telefoongebruik en administratieve handelingen alle voor zakelijk gebruik om papierwinkel op orde te krijgen. Daarnaast binnen deze voorziening projecten opzetten voor dagbesteding, werk en of scholing. Meer mogelijkheden om door te stromen naar zelfstandig wonen creëren. - Acht weken regeling nachtopvang: De Gemeente heeft een acht weken regeling in de nachtopvang ingesteld. Dit betekent dat passanten van de nachtopvang, na intake, een traject wordt aangeboden en dat verblijf langer dan acht weken gekoppeld wordt aan het hebben van een Daklozenuitkering. Als gevolg hiervan worden daklozen die geen traject hebben na acht weken de toegang tot de nachtopvang ontzegd. Ze komen pas een jaar later weer in aanmerking. Veel daklozen hebben een groot wantrouwen ontwikkeld richting hulpverlening en instanties in de loop van de tijd. Zij hebben in het verleden al veel hulptrajecten gevolgd die hun ook niet van de straat af hielpen. Een combinatie van wantrouwen en veel persoonlijke problemen leidt er vaak toe dat daklozen in eerste instantie weinig oren hebben naar een snelle plaatsing in een traject. Ze zijn moe van het straatleven en hebben eerst gewoon rust en tijd nodig om hun problemen onder ogen te kunnen zien. Het snelle opstarten van een traject waar veelal te weinig recht gedaan wordt aan de persoon in kwestie strandt dan ook vaak. Gevolg is dat cliënt een jaar lang geen beroep kan doen op hulpverlening en opvang. Met alle negatieve gevolgen voor zowel cliënt als samenleving. Oplossing: De acht wekeneis zou geschrapt moeten te worden. Ook wij begrijpen dat de MO niet vrijblijvend hoeft te zijn, doch het lijkt veel zinvoller om te werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt. In overleg met cliënt kan afgesproken welke doelen in welke termijn bereikt kunnen worden. De stress en angst de opvangplek kwijt te raken doordat men niet in staat is in de korte tijd van 8 weken te bewijzen dat men bereid is aan de eigen toekomst te werken verdwijnt hierdoor. De op deze wijze ingegane trajecten zullen succesvoller zijn en minder mensen zullen noodgedwongen op straat bivakkeren. Dat mensen een 6

7 jaar lang van hulp verstoken blijven kan nooit in het belang van cliënt en de maatschappij zijn. 2.2 Regiobinding - Veel mensen worden bij het CCP afgewezen op grond van (gebrek aan) regiobinding. Regelmatig worden ze teruggestuurd naar een vroegere woonplaats, waar ze dan vaak ook weer niet erkend worden. Zo raken ze tussen de wal en het schip, met alle gevolgen van dien en worden onnodige en onterechte drempels opgeworpen.. De regiobinding schijnt geen wettelijke regeling te zijn en wie er via een advocaat werk van maakt, wordt alsnog toegelaten. Gemeentes zouden op z'n minst moeten afspreken dat één gemeente de daklozenuitkering verstrekt en daarna onderling uitvechten wie uiteindelijk voor de kosten verantwoordelijk is. - Door de wijze waarop de regiobinding wordt toegepast, met als enig criterium de eis 2 jaar in de afgelopen 3 jaar in de gemeente woonachtig te zijn geweest, ontstaat er een groep mensen die buiten de boot valt. Steeds meer dak- of thuislozen, zowel mensen met een Nederlands paspoort als mensen van een andere nationaliteit, hebben geen enkele regiobinding en blijven verstoken van hulpverlening en uitkering. Deze mensen rest niets dan hulp te vragen bij non gouvernementele organisaties om te overleven. Er is voor deze groep geen perspectief, betaalde arbeid is door de situatie waarin men verkeerd een onmogelijke opgave. Zonder adres, zonder de rust van een slaapplek in de nacht, zonder de zekerheid van de volgende maaltijd heeft men niet de energie noch de mogelijkheid een situatie te creëren zichzelf een inkomen te verwerven om uit de situatie te komen. Oplossing: Pas de regiobinding toe zoals deze bedoeld is. Help de mensen daar waar ze de meeste kans van slagen hebben, ook al is dat in een gemeente waarmee men geen regiobinding heeft. Draag de mensen die meer kans van slagen in een andere gemeente hebben ten alle tijden warm over. Indien hulpverlening in een andere gemeente plaatsvindt dan in de regiogebonden gemeente kunnen de te maken kosten misschien tussen gemeentes onderling verrekend worden zodat er geen sprake is van financieel nadeel voor de opvanggemeente. 7

8 3. Perverse prikkels 3.1 (Effect van) Regels en Richtlijnen - De termijn die genomen wordt voor de beoordeling van aanvragen bij de Sociale Dienst is vaak erg lang; daardoor raken mensen die bijv. uit een andere uitkering komen (WIA, Wajong) onnodig en ten onrechte in problemen. Zij zouden op z'n minst een voorschot moeten krijgen waaruit zij vaste lasten kunnen (blijven) betalen en nog enig leefgeld overhouden. - Er zijn mensen die verstandelijk of psychisch absoluut niet in staat zijn om volgens de regels aan de sollicitatieplicht te voldoen, ook al omdat veel per computer moet. Deze mensen raken daardoor (een deel van) hun uitkering kwijt. - Voor mensen die een laag IQ hebben, laaggeletterd zijn structurele ondersteuning bieden op financieel, administratief niveau en wel door mensen die goed op de hoogte zijn van wet en regelgeving. - Zodra mensen in bijstand zich niet voor volle 100% houden aan alle aan de bijstand verbonden voorwaarden worden vrijwel direct korting op de uitkering. Deze sociale kwetsbare groep is niet altijd op de hoogte van veranderingen in beleid en gevolgen daarvan. Goede en tijdige communicatie over veranderingen in beleid is dus essentieel. - Armoede heeft niet alleen betrekking op geld, maar ook op mogelijkheden om jezelf te ontplooien, om je eigen leven vorm te geven, om sociale verbanden aan te gaan en te onderhouden. Het gaat ook over depressie, isolement, over het gevoel nooit meer ergens grip op te krijgen. In verschillende stadsdelen raken veel mensen in een ontmoedigende spiraal van werkloosheid en sollicitatieplicht. - 'Het is logisch' zei ooit een Ghanese vrouw 'dat je hier uitkeringen hebt: je mag hier nog geen steen uit de stoep trekken om je mais te verbouwen'. Veel regels komen voort uit de behoefte tot bescherming. Maar te onderzoeken valt waar initiatieven van mensen zelf te ondersteunen en bevorderen zijn door regels te versoepelen of te laten vallen. Maak (openbare) ruimte: Geef meer ruimte vrij voor initiatieven rond het verbouwen van voedsel, rond vergroenen van straten enz. Dat is gezond, dat zorgt voor contacten tussen mensen. Er staan veel onbebouwde plekken in de stad, geef ze vrij. Het plan van wethouder Norder om kantoorruimte om te zetten in woonruimte is een verstandig plan. Overweeg daarnaast om meer leegstand in de stad toegankelijk te maken voor bewoners met initiatieven. Bijvoorbeeld om hergebruik van materialen te ondersteunen; bij verbouwingen verdwijnt veel bruikbaar materiaal in containers. Geef ruimte voor 'materialenbanken' in elk stadsdeel, waar materiaal gebracht kan worden en gehaald (beheer*). Bijvoorbeeld voor 'kluswoningen'; sloopwoningen die door bewoners zelf opgeknapt worden waarbij in huur- (of koop) constructie bewoners zelf de woning opknappen; hoe meer zelf wordt gedaan hoe lager de huur; bij randvoorwaarden horen bouwvoorschriften rond casco etc. Bij het geven van letterlijke ruimte hoort ook het geven van ruimte aan creativiteit en vermogens van mensen; geef ze meer mogelijkheden om iets op te bouwen, om met elkaar uit te wisselen, gezamenlijk wat op te bouwen, te beheren, elkaar wat te leren: honoreer en faciliteer dit. Ondersteun initiatieven als TimeBank: een uur arbeid van de één is gelijkwaardig aan de arbeid van een ander: neem dit systeem over. 8

9 - Mensen die door de DSZW gebudgetteerd zijn wanneer zij 65 worden niet aan hun lot overlaten maar adequaat helpen en nazorg bieden. 3.2 Kosten - Mensen komen in de knel door toename eigen bijdrage voor zorgverzekering (en het daarvoor reserveren) en de gevolgen van de crisis. - Het is aanwijsbaar dat de mensen met een uitkering een onevenredige last moeten dragen, vanwege de toename van de eigen bijdragen (stapeling) en de verschraling van ondersteunende regelingen, zoals het bijna geheel afschaffen van de bijzondere bijstand (niet op papier, wel in de feitelijkheid). - M.b.t de schuldhulpverlening: Stapeling van de eigen bijdrage en het effect daarvan. - Boetes: Door het lage inkomen van deze doelgroep is men vaak niet in staat de kosten van het Openbaar Vervoer te dragen. Ook heeft men niet de beschikking over een fiets. Teneinde te kunnen voldoen aan de eisen die door de diverse instanties gesteld worden m.b.t. afspraken en tijdstippen is men regelmatig gedwongen zwart te rijden. De resulterende boetes kunnen niet betaald worden en eindigen in detentie. Door deze kortdurende detenties is men bij vrijlating iedere keer terug bij af. Reeds geregelde afspraken en ingegane trajecten om uit de situatie te komen moeten opnieuw gemaakt c.q. ingezet worden. Men komt in een vicieuze cirkel waar men niet meer uitkomt. Ook de zogeheten Muldervonnissen zijn in deze berucht. Boetes voor wild kamperen, wild plassen, ongeoorloofd ophouden in de openbare ruimte, voor iedere APV regel wordt wel eens een boete opgelopen. Niet altijd kan de schuld hiervoor bij de beboete persoon in kwestie gelegd worden. Als de nachtopvang vol zit, is men gedwongen zich buiten op te houden. Het opjaagbeleid zorgt er vervolgens voor dat men boetes oploopt. Voor een Muldervonnis kan men tot 3 keer voor hetzelfde feit gegijzeld worden, de boete moet ondanks detentie toch betaald. Oplossing: Bevries boetes en stop detentie hiervoor zodra men een traject ingaat en los deze betalingen gaandeweg op zonder dat er sprake is van detentie tussendoor. Zorg voor een OV regeling voor deze doelgroep. Detentie op basis van kleine overtredingen kosten de gemeenschap meer dan het oplevert en werken niet mee aan een oplossing voor de persoon. 3.3 Schuld en stapelmaatregelen - Schuldenproblematiek: In het verleden gemaakte schulden kunnen tijdens een periode van dakloosheid niet opgelost worden. Buiten de inkomensproblematiek is het ook niet mogelijk het traject van schuldhulpverlening in te gaan zolang men nog geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Naarmate de dakloosheid langer duurt stapelen de schulden zich op door rentebijschrijvingen, administratie- en vonniskosten. Een relatief kleine schuld is in een jaar tijd vaak verviervoudigd tot een problematische schuld. De wachttijden voor een traject dan wel het vinden van woonruimte zijn lang, gemiddeld oplopend tot een jaar, de aansluitende wachttijd tot het begin van een schuldhulpverlenings- traject kan vervolgens nog eens oplopen tot 8 maanden. De criteria voor trajecten als Housing First zijn ook niet aangepast aan de situatie van de dakloze: één van de eisen is dat men in een schuldhulpverlenings- traject zit en dat is onmogelijk zolang men geen woon- of verblijfplaats heeft. Een andere vicieuze cirkel. Oplossing: Doorbreek de vicieuze cirkel door schuldbevriezing bij aanvang hulpvraag (dus al bij aankomst in bv nachtopvang), zorg voor kortere wachttijden voor trajecten en schuldhulpverlening. - Stapeling maatregelen: Door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen waarbij hoge eigen bijdragen bv in de zorg gevraagd worden valt een grote groep daklozen buiten de hulpverlening die zij nodig hebben. Gevolg is dat mensen vervallen in overlast veroorzakend gedrag dan wel dat gezondheidsproblemen zich verergeren en uiteindelijk meer kosten aan specialistische hulp in een later stadium dan dat een relatief simpele behandeling in aanvang gekost zou hebben. Oplossing: Laat financiën geen drempel zijn cq worden voor mensen die zorg nodig hebben. Zorg 9

10 desnoods voor een gemeenschappelijke pot waaruit zorg betaald kan worden zodra de noodzaak zich voordoet in plaats van te wachten met zorg verlenen als het echt niet anders meer kan. 3.4 Belangenbehartigingsorganisaties - Toegankelijkheid Cliëntenraad SZW: Is de Cliëntenraad wel een cliëntenorganisatie? Niet op de site van Den Haag te vinden. Geen Cliëntenraad SZW folder in de i- Shops beschikbaar, omdat die folder er (nog?) niet is. Niet in de Gemeentegids Den Haag 2011 te vinden. De Gemeentegids 2012 nog niet gezien maar hetzelfde manco als in de Gemeentegids 2011 wordt verwacht. - Schijn bedriegt? Haags Wmo Netwerk heeft sinds 1 januari 2012 geen (kleine) subsidie meer voor administratieve ondersteuning, terwijl dit vrijwilligersnetwerk als enige naast de Cliëntenraad SZW op blz 6 wordt genoemd in Zorg voor elkaar, het Meerjarenbeleidplan Maatschappelijke ondersteuning Den Haag goed af zonder Wmo- raad? Den Haag heeft, afwijkend van de andere grote gemeenten geen Wmo- raad. Een Haagse oplossing zou minstens net zo goed kunnen zijn. Maar is dat wel zo in Den Haag? - Den Haag Op Maat voldoet steeds minder aan het ideaal van 1 loket. 10

11 4. Werk en Wonen 4.1 Werk - Banen aan de onderkant (en gesubsidieerde) banen zijn nagenoeg verdwenen. Mensen vallen terug op uitkering. - Arbeid onder druk. Ketens in de arbeidsmarkt: grote spelers met sterke concurrentiepositie brengen een grote prijsdruk in de keten. Onderaan de keten verschraalt, fragmenteert en verarmt daardoor de arbeid. Dat zien we onder meer in de tuinbouw, schoonmaak, in de bouw etc. De gemeente kan daar als grote opdrachtgever een rol in spelen, onder meer door bij subsidieverstrekking en aanbestedingen duurzaam sociaal beleid op te nemen in de voorwaarden. Den Haag heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Om dit actief concreet en levend te houden zou de gemeente jaarlijks de zgn. Zelfverklaring op moeten stellen, om daarmee concreet de voornemens aan te geven. Supermarktketens drukken veel kleine winkeliers uit de markt. Daarmee valt een opstap weg in ondernemen, waar ook families bij betrokken zijn en bovendien valt daarmee een sociale infrastructuur weg en verschraalt het aanbod in de binnenstad. De gemeente kan hier via het al dan niet verlenen van vestigingsvergunningen en vergunningen voor openingstijden invloed op uitoefenen. Eveneens zal bezien moeten worden wat er aan de hoge huurprijs van winkels in de binnenstad gedaan kan worden. - Inzetten op werk, dat als vrijwilliger wordt uitgevoerd, tegen extra vrijwilligersvergoeding (max. 125 Euro per maand), onkostenvergoeding en vergoeding voor OV, Fiets, regenpak, enz. en abonnement op biologische winkel. Voorbeelden : Sportverenigingen : Kantinedienst Zorg : Wandelen met cliënt. Welzijn : Organiseren bingo in wijkcentrum. Onderwijs : Klassenassistentie verlenen Cultuur : Gastheer/gastvrouw in museum. Jeugd : Ondersteuning, goed kunnen luisteren en zo nodig naar de juiste persoon kunnen doorverwijzen. Straat : Schoon houden perken. Publiek : Voorlichting geven over niet voeren in grasvelden. Wonen : Buurtconciërges zijn met oog en oor voor de bewoners. - Kern van het bestrijden van armoede is het vinden, krijgen en houden van de baan: Leeftijdsdiscriminatie actief bestrijden bij bedrijven in Den Haag. Actief inzetten op vormen werkcorporatie waar vakken als schilderen, fietsen maken en metselen en huizenonderhoud voor corporatiebezit wordt waargemaakt. Mensen op eigen niveau werk geven en inzetten op her- en bijscholing. - Knelpunten: Geen werk, Laag opgeleid, Invloed van op kinderen ( bv merkkleding ), Onderdrukking, Isolement, Vooroordelen. Oplossingen: Educatie, Voorlichting, Schooluniform, Proberen de mensen uit huis te krijgen, Zelfredzaamheid, Zelf initiatief en Mannen emancipatie. - Jonge moeders werk geven in de kinderopvang, peuterschool e.d. of laten starten in klassenassistentie en wel zo dat de eigen kinderen op dezelfde locatie opgevangen kunnen worden en niet elders. 11

12 4.2 Wonen Wonen bereikbaar maken en houden doordat sociaal consulenten van de corporatie direct actie ondernemen bij ontstaan achterstanden in betaling huur en energie. Sociaal consulenten ondernemen direct actie bij signalen over smerige portieken, gebroken ramen, naar buiten wapperende gordijnen, kapotte leuningen, smerige kelders. Inzetten op maken van (tijdelijke) huisvesting om te zorgen voor dat elk mens een dak met bed, bad en brood heeft. Een tijdelijk onderdak kan ook reguliere arbeidsplaatsen opleveren zoals: Conciërgefunctie Schoonmaak Cateringfunctie Mogelijkheden zijn : Leegstaande kantoren en scholen met een opgeknapt en passend centraal sanitair, zoals het leegstaande gebouw van Het Steenvoorde College in Moerwijk, leegstaande kantoren in de Binckhorst en het UWV- complex aan de Scheveningse Weg. Corporaties blijven niet langer bij beschikbaar komen bestaande woning de huren verhogen, zodat huurtoeslag niet langer toereikend blijft. 12

13 5. Overige suggesties, knelpunten en oplossingen 5.1 Ongedocumenteerden - MOE- landers en ongedocumenteerden, waaronder de zgn. 'illegalen' die niet in Nederland mogen blijven en die niet naar hun thuisland terug kunnen omdat ze daar niet worden toegelaten: Hoewel de oplossing voor deze problemen bij de landelijke politiek ligt, zou de gemeente om humanitaire redenen op z'n minst voor een minimale opvang van 'bed, bad en brood' moeten zorgen. - Formuleringen in beleid zouden over 'alle inwoners' kunnen gaan. 5.2 Voeding Lage inkomens hebben meer moeite gezond en regelmatig te eten. Onder de groep dak- en thuislozen met name diegenen die te maken hebben met meervoudige problematiek, is gezonde voeding al helemaal een probleem. Binnen de dagopvang van de Maatschappelijke Opvang zijn maaltijdvoorzieningen doch deze zijn onvoldoende voor een compleet gezond voedselpakket of zijn slechts beperkt toegankelijk voor de doelgroep. Gezonde voeding komt de cliënt ten goede en zal een verlaging van zorgkosten bewerkstelligen. Oplossing: Projecten binnen laagdrempelige voorzieningen opzetten waar maaltijden verstrekt worden bereid door cliënten onder begeleiding van een professionele kok. Kookcursussen voor cliënten. Mogelijkheden tot het bereiden van een eigen maaltijd door cliënten door een cliëntkeuken te realiseren voor diegenen die niet de beschikking hebben over eigen kookmogelijkheden. 5.3 Breed stedelijke samenwerking - In de laatste voorbereidende bijeenkomst van Delen achter de Duinen 24 september 2012 is er besloten dat er een intensievere, breed stedelijke samenwerking zou moeten ontstaan. 5.4 Contact Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u via onderstaande contactgegevens contact opnemen met de Initiatiefgroep Delen achter de Duinen :

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

In dit schrijven geven we u een aantal concrete aanknopingspunten mee. Voortkomend uit onze praktijkkennis en ervaring.

In dit schrijven geven we u een aantal concrete aanknopingspunten mee. Voortkomend uit onze praktijkkennis en ervaring. Speerpunten vanuit cliëntperspectief: De Werkplaats COMO (Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang, voortgekomen uit COMO G4 en Werkplaats MO) vraagt nadrukkelijk om onderstaande speerpunten op te

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over:

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over: Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE..het best bewaarde geheim

Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE..het best bewaarde geheim Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE.het best bewaarde geheim Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 2 Vincentiusvereniging Wijchen Ieder mens telt! Armoede Vincentiusvereniging

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn.

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. De rol en functie van de Nico Adriaans Stichting in én naast de MO-keten. Voorwoord Ieder mens heeft behoefte aan een veilige haven, een plek waar hij of

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Goede morgen dames en heren,

Goede morgen dames en heren, Goede morgen dames en heren, Mijn naam is Frans Vierling. Ik ben directeur van een non-profitorganisatie die kunstzinnige dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociaal-emotionele

Nadere informatie

Vreemdelingenbeleid Amsterdam

Vreemdelingenbeleid Amsterdam Vreemdelingenbeleid Amsterdam 14 oktober 2016 Historie - 2001 Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving - 2013 Start Pilot Vluchthaven: 128 personen is gedurende 6 maanden onderdak, rust en een individueel

Nadere informatie

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS Donutdocument briefadressen DONUT 1 // Functionele Ruimte BRP Casus: Het probleem van Marco Marco werd tijdens de crisis ontslagen. Hij kon de hypotheek van zijn huis niet

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Omzien naar elkaar CDA Kampen

Omzien naar elkaar CDA Kampen Notitie Weg uit armoede & schuld Omzien naar elkaar CDA Kampen Vooraf Armoede en schulden zijn problemen en verschijnselen van alle dag. We merken dat sinds de economische crisis, de grote veranderingen

Nadere informatie

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS Dee l2 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten: Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage)

Nadere informatie

Position Paper ten behoeve van Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, 18 mei 2015

Position Paper ten behoeve van Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, 18 mei 2015 COMO G4 Werkplaats MO Den Haag, 14 mei 2015 Position Paper ten behoeve van Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, 18 mei 2015 Een groeiende

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014.

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014. Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014. Gelet op: De Wet maatschappelijke ondersteuning, Staatsblad 2006 nr. 351, Artikel 1, lid 1 aanhef en

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Ombudsteam Enschede

Jaarverslag PvdA Ombudsteam Enschede Jaarverslag 2013 PvdA Ombudsteam Enschede 1. Inleiding Eind 2012 is de PvdA Enschede gestart met het ombudsteam. In dit verslag kijken we terug op één jaar ombudswerk. 2. Visie en Doelstelling Onze visie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Secretariaat Stichting OBD Braspenning 26, 8253 BB Dronten T: 0321-338155 M: 0613785451 E: secretaris@clientenraadobd.nl Het College van burgemeester

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Betreft: Reactie op rapport Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18 27 jaar). Referentie: LCR/ /GvdM/BH

Betreft: Reactie op rapport Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18 27 jaar). Referentie: LCR/ /GvdM/BH Bezoekadres Landelijke Cliëntenraad Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW Den Haag Landelijke Cliëntenraad, postbus 95966, 2509 CZ Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de staatssecretaris,

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort.

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. 11/29/2016 Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. Met dank aan AmersfoortNU PACT SAM SAM SAMEN TEGEN ARMOEDE Kledingbank,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Gouda. Beste leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad van Gouda. Beste leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad van Gouda dienst/afdeling IO/DAI contactpersoon Sylvia Steenaart onderwerp Informatie aan de raad. telefoon 0182-588677 uw kenmerk gouda 3 juni 2008 ons kenmerk verzonden

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Kent u de sport- en cultuurregeling?

Kent u de sport- en cultuurregeling? Kent u de sport- en cultuurregeling? Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie Teylingen Onderzoek naar sport- en cultuurregeling Datum: 10 mei 2016 Pictogrammen: www.sclera.be 1 Inleiding De rekenkamercommissie

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gorinchem, 4 november Geachte heer, mevrouw,

Gorinchem, 4 november Geachte heer, mevrouw, Gorinchem, 4 november 2014 Geachte heer, mevrouw, Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor het volgende: Onlangs is er een bijeenkomst geweest van de Cliëntenraad van de RSD KB AV met een afvaardiging

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Leeuwarden 2014

Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Leeuwarden 2014 Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Leeuwarden 2014 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Ontwikkelingen maatschappelijke opvang in Weert. Raadsinformatiebijeenkomst 4 september 2013

Ontwikkelingen maatschappelijke opvang in Weert. Raadsinformatiebijeenkomst 4 september 2013 Ontwikkelingen maatschappelijke opvang in Weert Raadsinformatiebijeenkomst 4 september 2013 Programma 1. Historie/opdracht omvormen MOV 2. Ontwikkelingen 2013 3. Toelichting: Zorgkantoor Andere Kans Housing

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Brummen, 30 november 2014, Geacht College, Betreft MAR Advies

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland '

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland ' Datum 2 februari 2017 Nummer 2017-03- Datum commissievergadering 14 februari 2017 Datum raadvergadering 28 februari 2017 OPLEGGER Registratienummer 2017-00369 / 16Z.003708 Onderwerp Portefeuillehouder

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven m.honig@ggze.nl/ 0620531181 Dak en thuisloos? 16.775.024 17.500 940 SKE Coumans et al, 2010 18.000 CBS Het heeft geen zin om steeds hetzelfde te doen en een

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie