On your way with LNG Slim op weg met LNG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "On your way with LNG Slim op weg met LNG"

Transcriptie

1 On your way with LNG Slim op weg met LNG LBG (Liquefied Biogas) 98% vloeibaar Methaan Rolande LNG introduces liquefied natural gas as transport fuel in the Netherlands Rolande LNG introduceert het rijden op vloeibaar aardgas in Nederland 3

2 An LNG filling station in the USA, where the technique for driving on LNG is already well developed. Een LNG-pompstation in de Verenigde Staten waar de techniek om op vloeibaar aardgas te rijden al ver is ontwikkeld. 2

3 Natural gas is converted into liquid form for long-distance transport via the sea. Aardgas wordt vloeibaar gemaakt voor langeafstandsvervoer over zee. 4

4 Sustainable transport fuels: LNG, CNG and LBG Duurzame transportbrandstoffen: LNG, CNG en LBG Liquefied natural gas (LNG) LNG, or Liquefied Natural Gas, is natural gas that has been converted into liquid form. The volume of LNG, for a particular amount of energy, is around 600 times less than that of ordinary natural gas. This volume reduction makes it relatively cheaper to transport the gas if there are no pipelines available. In countries without an extensive underground natural gas network, such as the Netherlands already has, industrial sectors and individual households can be supplied from huge tanks where the natural gas is stored in liquid form. After evaporating LNG, the natural gas is piped into the local pipeline network to be used in factories, power plants and homes. LNG is no longer used just as a means of storing and transporting gas. A number of countries have already gained considerable experience in running vehicles on LNG. The USA, for example, has been using LNG as a transport fuel for 40 years now. The technique is well developed and the LNG distribution network continues to expand. The high energy density of the fuel increases the driving range: you can drive around 1400 km on one tank of fuel. This makes LNG an interesting option for the heavy-goods transport sector. Vloeibaar aardgas (LNG) LNG, voluit Liquified Natural Gas, is vloeibaar gemaakt aardgas. Het volume van LNG is bij een gelijke energiehoeveelheid ongeveer zeshonderd maal kleiner dan van gewoon aardgas. Deze volumereductie maakt het mogelijk gas relatief goedkoop te transporteren als er geen pijpleiding aanwezig is. In landen waar geen uitgebreid aardgasnetwerk onder de grond ligt, zoals in Nederland wel het geval is, worden industrieën en huishoudens bevoorraad vanuit grote tanks waarin het aardgas in vloeibare vorm ligt opgeslagen. Na verdamping van LNG gaat het aardgas het lokale pijpleidingennetwerk in voor gebruik in fabrieken, energiecentrales en huishoudens. LNG wordt niet enkel meer vloeibaar gemaakt voor opslag en transport van gas. Een aantal landen heeft inmiddels ervaring opgedaan met het rijden op LNG. De Verenigde Staten maken er al veertig jaar gebruik van als transportbrandstof. De techniek is er goed ontwikkeld en het LNG-netwerk groeit nog steeds. Door de hoge energiedichtheid van de brandstof is de actieradius groot: er kan ongeveer 1400 kilometer worden gereden na een tankbeurt. Dat maakt LNG interessant voor het zware wegtransport. 5

5 Compressed natural gas (CNG) In contrast to LNG, CNG is already available in the Netherlands as a transport fuel. The natural gas is removed from the gas network and compressed to a pressure of around 200 bar. The natural gas is compressed so that it takes up less space. The energy density of this low-caloric CNG is therefore lower than for LNG, so the driving range is three times less. CNG is primarily used as a transport fuel for shortdistance journeys. However, CNG may be a useful transport fuel if it is made from LNG. The natural gas is therefore pumped in liquid form and then compressed to the required pressure. This produces high-caloric CNG, which has a longer driving range. The filling stations that will soon be installed by Rolande LNG in the Netherlands will supply both LNG and CNG (LCNG). Liquefied biogas (LBG) Developments over the past few years have made it possible to obtain methane (the main component of natural gas) from sources other than natural gas. The gas that is created after fermentation, for example of manure or household refuse, is called biogas. When this biological gas is turned into liquid form this creates liquefied biogas (LBG) and, just like LNG, this is also suitable for the heavy-goods road transport sector. Since LBG has the same characteristics as LNG, it is easy to convert to this completely green transport fuel. Gecomprimeerd aardgas (CNG) In tegenstelling tot LNG wordt CNG al op de Nederlandse markt als voertuigbrandstof aangeboden. Het aardgas wordt daarvoor aan het gasnet onttrokken om met behulp van een compressor te worden samengeperst tot een druk van circa 200 bar. Aardgas wordt gecomprimeerd zodat het minder ruimte inneemt. De energiedichtheid van dit laagcalorische CNG is lager dan van LNG, waardoor er driemaal minder ver mee kan worden gereden. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor korteafstandsvervoer. Het gecomprimeerde gas komt wel in aanmerking voor transportdoeleinden als het van LNG wordt gemaakt. Daarvoor wordt het aardgas vloeibaar verpompt en op de gewenste druk verdampt. Het hoogcalorische CNG wat hierdoor wordt verkregen, levert een hogere actieradius op. De tankstations die Rolande LNG in de nabije toekomst in Nederland gaat neerzetten, bieden naast LNG ook CNG (LCNG). Vloeibaar Biogas (LBG) De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben het mogelijk gemaakt om ook uit andere bronnen dan aardgas methaan te verkrijgen, het hoofdbestanddeel van aardgas. Het gas dat ontstaat na vergisting van bijvoorbeeld mest of huisvuil heet biogas. Wanneer dit biologische gas vloeibaar wordt gemaakt, ontstaat vloeibaar biogas (LBG) en dat is net als LNG geschikt voor het zwaardere wegtransport. Omdat vloeibaar biogas dezelfde eigenschappen heeft als vloeibaar aardgas, is het eenvoudig om over te stappen op deze geheel groene voertuigbrandstof. 26

6 Advantages of LNG as a transport fuel Using LNG as a transport fuel for trucks brings considerable advantages: from a business-economic point of view, driving on LNG is financially beneficial plus the fact that LNG is a clean transport fuel. The worldwide stocks of natural gas are also far greater than those of crude oil. But there are also other advantages. Cheaper The production and transport of LNG are far simpler and cost less energy than that of diesel produced from crude oil. This is one of the reasons why the retail price of LNG is lower than diesel. A cleaner combustion process also means that maintenance costs of LNG trucks are slightly less. Voordelen van LNG als transportbrandstof Het gebruik van vloeibaar aardgas in het vrachtverkeer levert forse voordelen op: bedrijfseconomisch gezien is het rijden op LNG zeer interessant. Daarnaast is vloeibaar aardgas een schone voertuigbrandstof. Bovendien is de wereldvoorraad aardgas vele malen groter dan van aardolie. Maar er zijn meer voordelen. Voordelig De productie en het transport van LNG is eenvoudiger en kost minder energie dan de productie van diesel uit aardolie. Dit is een van de redenen waardoor de prijs van vloeibaar aardgas aan de pomp lager is dan die van diesel. Door een schonere verbranding vallen ook de onderhoudskosten van een aardgastruck enigszins lager uit. 7

7 LNG is transported in cryogenic storage tanks where, for example, liquid nitrogen is also transported. LNG wordt getransporteerd in cryogene tankopleggers, waar bijvoorbeeld ook vloeibaar stikstof in wordt vervoerd. 8

8 This graph shows the emission advantages of LNG compared to diesel and petrol. In de grafiek zijn de emissievoordelen van vloeibaar aardgas ten opzichte van diesel en benzine te zien. Cleaner A truck running on LNG meets even the strictest international environmental norms. Combustion of LNG results in lower greenhouse gas emissions than petrol or diesel (see illustration above). Another advantage is that a truck running on LNG may drive into the international environmental zones of large cities, thus preventing the company being fined or needing to invest in soot filters. This is a big advantage, because the number of clean zones is increasing all the time. Large stocks The worldwide stocks of natural gas are considerably greater than the stocks of accessible crude oil. The Netherlands has large amounts of natural gas available. Using our own energy sources, or those of the surrounding countries, makes us less dependent on oil-producing nations. Flexible distribution Liquefied natural gas is just as easy to transport as petrol or diesel, because it does not depend on an underground pipeline network. An LNG filling station can therefore be installed anywhere. Stocks can be added by transporting the gas via the waterways and motorways. Noise reduction A huge disadvantage with trucks running on diesel is the amount of noise they produce. This can be a nuisance in residential areas. However, LNG largely resolves this problem. Driving on LNG results in a 70% noise reduction. Safety Production, transport, filling up and driving on LNG are completely safe. Read more about safety on page 11 Schoon Een LNG-truck voldoet aan de strengste internationale milieunormen. Verbranding van vloeibaar aardgas levert minder schadelijke emissies op dan de verbranding van diesel of benzine (zie nevenstaande grafiek). Bijkomend voordeel is dat een aardgastruck de internationale milieuzones van steden mag binnenrijden. Zo worden boetes voorkomen en hoeft er niet meer in roetfilters te worden geïnvesteerd. Een groot voordeel omdat het aantal schone zones nog altijd toeneemt. Grote voorraad De wereldvoorraad aardgas is enkele malen groter dan de beschikbare hoeveelheid aardolie. Nederland beschikt over grote hoeveelheden aardgas. Gebruik van eigen bronnen of dat van de ons omringende landen maakt ons land minder afhankelijk van olieproducerende landen. Flexibele aan- en afvoer Vloeibaar aardgas is net zo gemakkelijk te vervoeren als diesel en benzine. Het is namelijk onafhankelijk van een pijpleidingennetwerk onder de grond. Op deze manier kan een LNG-pompstation overal worden neergezet. Bevoorrading vindt plaats door middel van vervoer over water en over de weg. Geluidsreductie Een groot nadeel van vrachtverkeer dat rijdt op diesel is de geluidsproductie. In bewoonde gebieden kan dit overlast veroorzaken. Met LNG is dit probleem grotendeels opgelost. Rijden op vloeibaar aardgas levert een geluidsreductie op van wel 70 procent. Veiligheid Het produceren, vervoeren, tanken en het rijden op vloeibaar aardgas is uitermate veilig. Meer hierover is te lezen op pagina 11 9

9 In order to produce LBG, the gas is first cleaned and then cooled to a temperature of -162 C. Voor de productie van LBG wordt het gas eerst gereinigd en vervolgens afgekoeld tot een temperatuur van -162 C. 10

10 Practical aspects of LNG Producing LNG Natural gas is first cleaned before liquefied natural gas is produced. Water and CO2 are removed because these could freeze during the rest of the production process and could damage equipment. Cleaning the gas results in a very pure fuel. The clean natural gas is then converted into liquid form by cooling it to a temperature of -162 C. LNG is produced at a pressure of 1-60 bar. Once this has been achieved the pressure of the LNG is reduced ready for storage and transport. Storage and transport LNG is transported in tanks, where a vacuum is created between the two walls of the tank, so that the liquid remains cool. These so-called cryogenic storage tanks are built into large ocean-going tankers, which transport the LNG to large storage terminals. Most of the LNG is converted into a gaseous form and is injected into the gas network. Only a small amount is transported by truck to filling stations and is used as a transport fuel. In order to prevent heating and evaporation of the LNG, it is also stored wherever possible (both at the filling station and under the vehicle) in vacuum-insulated tanks. LNG in de praktijk De productie van LNG Om vloeibaar aardgas te verkrijgen, wordt aardgas eerst gereinigd. Het wordt onder meer ontdaan van water en CO2. Deze stoffen zouden tijdens het verdere proces bevriezen en ze zouden schade kunnen aanrichten aan apparatuur. Reiniging levert een uiterst zuivere brandstof op. Het schone aardgas wordt vervolgens vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot een temperatuur van -162 C. LNG wordt geproduceerd bij een druk van 1 tot 60 bar. Na productie wordt het vloeibare aardgas in druk verlaagd voor opslag en vervoer. Opslag en vervoer LNG wordt vervoerd in tanks waarbij tussen de twee wanden een vacuüm is gecreëerd om de vloeistof koel te houden. In deze zogenoemde cryogene tanks, die zijn ingebouwd op grote zeeschepen, wordt LNG vervoerd naar grote overslagterminals. Vervolgens gaat het grootste deel van het vloeibare aardgas in gasvormige toestand het gasnet in. Slechts een klein deel wordt met trucks vervoerd naar de pompstations en is bestemd als brandstof voor voertuigen. Om opwarming en verdamping zoveel mogelijk te voorkomen wordt LNG op het pompstation en onder het voertuig eveneens opgeslagen in vacuüm geïsoleerde tanks. LNG is transported in cryogenic storage tanks where, for example, liquid nitrogen is also transported. LNG wordt getransporteerd in cryogene tankopleggers, waar bijvoorbeeld ook vloeibaar stikstof in wordt vervoerd. 11

11 Filling up the tank with LNG occurs via a special coupling between the pump and the truck. Tanken van vloeibaar aardgas gebeurt met een speciale koppeling tussen de pomp en de vrachtwagen. Filling up and driving on LNG Filling up the tank with LNG is just as quick as with diesel or petrol. The technique comes from the USA and is easy to operate. Since LNG is very cold, drivers need to be more careful. A special coupling is attached to the truck. Filling the tank with 700 litres of LNG takes around five minutes. When the truck drives out to the road, the LNG flows from the tank to the heat exchanger, where it evaporates and is fed to the injectors. The heat required is taken from the engine s cooling system. LNG tanken en rijden Vloeibaar aardgas tanken, gaat net zo snel als het tanken van diesel of benzine. De techniek is afkomstig uit de Verenigde Staten en vergt een eenvoudige bediening. Omdat LNG erg koud is, moet er voorzichtig mee worden omgesprongen. Het tanken van vloeibaar aardgas gebeurt met een speciale koppeling die wordt aangesloten op de vrachtwagen. Het tanken van 700 liter LNG kost ongeveer vijf minuten. Als de truck de weg opgaat, stroomt het LNG vanuit de tank naar de warmtewisselaar waar het verdampt en naar de injectoren wordt geleid. De warmte die hiervoor nodig is, wordt onttrokken aan de motorkoeling. 12

12 Safety Rolande LNG takes safety very seriously when building up a network for using LNG as a transport fuel. A working method has been created that guarantees safety throughout all phases of the process: from the production, storage and transport, through to filling up and driving on LNG. The trucks converted by Rolande are certified by the Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) and may drive on all roads throughout Europe. The trucks comply with the EEV emissions profile. All installations and equipment used are certified and meet strict international safety norms. Veiligheid Rolande LNG heeft bij de opbouw van een netwerk voor LNG als voertuigbrandstof veiligheid hoog in het vaandel staan. Op deze manier is een werkwijze ontstaan die veiligheid in alle fases van het proces garandeert: van de productie, opslag en vervoer tot het tanken en rijden. De door Rolande omgebouwde trucks zijn gecertificeerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en mogen in heel Europa de weg op. De vrachtwagens voldoen aan het EEV-emissieprofiel. Alle installaties en apparatuur die worden gebruikt, zijn gecertificeerd en volgens strenge internationale veiligheidseisen goedgekeurd. 13

13 14

14 People have traditionally had a deep-rooted fear of gas. Natural gas is flammable and thus dangerous, just like LPG (liquefied petroleum gas), diesel and petrol. These last three fuels are heavier than air. When they come into contact with the outside air pressure they remain in gaseous form in the air (LPG) or stay in puddles on the ground (diesel and petrol). If there is a spark then they will catch fire. However, LNG is only flammable if it is heated and evaporated. In its gaseous form this fuel is lighter than air and rises, away from potential sources of ignition. Despite the fact that LNG is a safe fuel, Rolande LNG sets the highest safety criteria for the organisation and equipment used. It s not the flammability of the product that is the main concern, but the cold temperature. LNG is natural gas that has been converted into a liquid because it has a temperature of -162 C. Storage and transport occurs in vacuum-insulated storage tanks, which are safer than the circumstances under which diesel is stored and transported. Filling up the fuel tank with LNG requires a different technique to that of diesel. Rolande has an instructor ready to show truck drivers how to tank safely. Van oudsher heerst er een diepgewortelde angst voor gas. Aardgas is brandbaar en dus gevaarlijk, net als autogas (lpg), diesel en benzine. De laatste drie genoemde brandstoffen zijn zwaarder dan lucht. Wanneer ze met de buitenluchtdruk in aanraking komen, blijft het in gasvormige toestand in de omgeving hangen (lpg) of het blijft in plassen op de grond liggen (diesel en benzine). Als er dan een vonkje vrijkomt, kan de brandstof ontsteken. LNG is pas brandbaar als het opwarmt en verdampt. In gasvormige conditie is deze brandstof lichter dan lucht en stijgt het op, weg van een mogelijke ontstekingsbron. Ondanks het feit dat LNG een veilige brandstof is, stelt Rolande LNG de hoogste eisen aan de organisatie en de apparatuur op het gebied van veiligheid. Niet de brandbaarheid van het product, maar de koude ervan is daar de grootste reden van. LNG is aardgas dat vloeibaar is omdat het een temperatuur heeft van -162 C. Opslag en vervoer vinden plaats in vacuüm geïsoleerde tanks. Deze manier is veiliger dan de omstandigheden waaronder diesel wordt opgeslagen en vervoerd. Het tanken van LNG vergt een andere techniek dan het tanken van diesel. Rolande heeft een instructeur in dienst die chauffeurs opleidt om veilig te tanken. In order to avoid sparks, LNG vehicles use an external earth wire while filling up the fuel tanks. Om vonkvorming uit te sluiten, wordt het LNG-voertuig tijdens het tanken met een externe aardedraad verbonden 15

15 Rolande specialises in converting diesel engines into LNG engines. Rolande is gespecialiseerd in het ombouwen van dieselmotoren naar LNG-motoren. 16

16 Rolande LCNG biedt een totaalpakket Rolande LNG heeft een totaalpakket in huis. Het beschikt over alle kennis en contacten voor het ombouwen en onderhouden van trucks, het plaatsen van een LCNG-tankstation en het leveren van vloeibaar aardgas. Rolande biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige en voordelige wijze kennis te maken met deze alternatieve voertuigbrandstof. Daarvoor beschikt het bedrijf uit Kaatsheuvel over huurtrucks, een mobiel tankstation en opgeleide instructeurs die uw onderneming en chauffeurs leren omgaan met vloeibaar aardgas. Rolande LCNG offers a total package Rolande LNG is offering a total package. The company has all necessary knowledge and contacts to convert and maintain trucks, install an LCNG filling station and supply the actual LNG fuel. Rolande is offering you the opportunity to get to know this alternative transport fuel in a simple and easy manner. The company s premises in Kaatsheuvel contain lease trucks, a mobile filling station and trained instructors ready to teach your company and drivers how to handle LNG. Conversion and maintenance It is currently not possible to buy LNG trucks direct from the factory. However, the Rolande Group, which includes Rolande LNG, specialises in converting diesel engines into LNG engines. Trucks up to 420 hp can be modified. Since natural gas does not combust, the top of the engine is modified to take spark plugs. The LNG engine is thus an Otto engine based on an injection process. LNG engines also have a lower compression ratio than original diesel engines, which means that the trucks produce less noise. Finally, two fuel tanks are placed underneath the converted truck, which can store around 700 litres of LNG, depending on the size chosen. Rolande LNG can also maintain your LNG trucks. Ombouwen en onderhoud Momenteel zijn er nog geen affabriek LNG-trucks leverbaar. Rolande Groep, waaronder Rolande LNG valt, is gespecialiseerd in het ombouwen van dieselmotoren naar LNG-motoren. Vrachtwagens tot 420 pk kunnen worden aangepast. Omdat aardgas niet vanzelf ontbrandt, wordt de kop van de motor veranderd en voorzien van bougies. De LNG-motor is dan een ottomotor. Er wordt gebruik gemaakt van injectie. Bij de motor op LNG is sprake van een lagere compressieverhouding dan bij de oorspronkelijke dieselmotor, waardoor de truck minder geluid produceert. Tot slot worden onder de omgebouwde vrachtwagen twee brandstoftanks geplaatst voor de opslag van ongeveer 700 liter LNG, afhankelijk van de gewenste grootte. Rolande LNG verzorgt ook het onderhoud van LNG-trucks. LCNG-tankstation op locatie Op het moment dat deze brochure is gedrukt, staan er in ons land nog geen LCNG-tankstations. Rolande streeft ernaar in 2015 twintig stations te hebben neergezet. Zo n netwerk zou voldoende moeten zijn voor ongeveer tweeduizend LNG-trucks. Voor de opbouw van deze infrastructuur biedt Rolande de mogelijkheid tot een tankstation op locatie. Naast vloeibaar aardgas kan ook hoogcalorisch CNG worden getankt. Rolande LNG draagt zorg voor de bevoorrading van het pompstation. Het bedrijf beschikt tevens over een mobiele tankfaciliteit. LCNG filling station at your premises At the time of publishing this folder, there are no LNG filling stations in the Netherlands. Rolande LCNG plans to have around 20 filling stations installed by 2015, which should be sufficient to meet the tanking requirements of around 2000 LNG trucks. In order to build up this infrastructure, Rolande is offering companies the opportunity to establish a filling station at their company premises, where highcaloric CNG could also be tanked, alongside LNG. Rolande LNG will be responsible for stocking the filling station. The company also has a mobile filling station available. 17

17 Prepare for the future: fill your tank with LNG The transport and distribution sector is constantly confronted with ever-increasing costs. The price of diesel continues to rise, as fuel sources become scarcer and stricter international environmental criteria ensure that the hauliers must pay huge fines for entering the so-called clean zones of the larger cities, and that they must again invest in expensive repair measures. Using LNG as a transport fuel allows the heavy-goods road transport sector to turn this tide of events. LNG is a sustainable and cheaper transport fuel. If you convert your trucks to run on LNG you will no longer have to invest in expensive compensation measures. Your trucks will meet the strictest international environmental and safety criteria. This means you will not have to pay huge fines or invest in expensive soot filters. In introducing LNG to the Netherlands, Rolande LNG is focusing initially on fleet managers with a minimum of vehicles. In order to make an LCNG filling station profitable, a certain number of litres need to be tanked. However, this does not mean that smaller hauliers are excluded if a filling station is located in their area. Use the total package offered by Rolande LNG to find out how LNG can be good for your company. We invite you to discuss the opportunities with us, so that you can easily convert to this sustainable and advantageous transport fuel. Fill up your tank with LNG and be prepared for the future. Bereid u voor op de toekomst: tank LNG De transport- en distributiesector kampen met almaar stijgende kosten. De dieselprijs loopt op als gevolg van schaarser wordende bronnen en strenge internationale milieueisen zorgen ervoor dat de transporteur hoge boetes moet betalen voor het binnengaan van de zogenoemde schone zones van steden en dat hij steeds opnieuw moet investeren in dure reparatiemaatregelen. Met het gebruik van vloeibaar aardgas als voertuigbrandstof in het zware wegtransport kunt u dit tij keren. Vloeibaar aardgas is een duurzame voertuigbrandstof waarmee u als transporteur voordelig uit bent. Wanneer u uw vrachtwagens op LNG laat rijden, hoeft u geen dure compensatiemaatregelen meer te nemen. U voldoet immers aan de strengste internationale milieu- en veiligheidseisen. Zo voorkomt u hoge boetes en hoeft u niet meer te investeren in dure roetfilters. Voor de introductie van vloeibaar aardgas op de Nederlandse markt richt Rolande LNG zich in eerste instantie op wagenparkbeheerders met minimaal vijftig tot honderd voertuigen. Om een LCNG-tankstation rendabel te maken, moeten namelijk voldoende liters worden afgenomen. Dit neemt niet weg dat het interessant is voor kleinere transporteurs zich aan te sluiten wanneer een pompstation in de buurt is geplaatst. Maak gebruik van het totaalpakket van Rolande LNG om op voordelige wijze kennis te maken met vloeibaar aardgas. Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden met u door te nemen zodat u eenvoudig kunt overstappen naar deze duurzame transportbrandstof. Tank LNG en u bent voorbereid op de toekomst.

18 Driving on LNG is ideal for large fleets of vehicles, due to the long driving range. Rijden op LNG is vanwege de grote actieradius uitermate geschikt voor grote wagenparken. 19

19 Rolande LNG B.V. I Postbus 131 I 5170 AC Kaatsheuvel I Telefoon: +31 (0) I Fax: +31 (0) I I

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

No. 4 / 2013. 6 E15-gasoline geschikt voor Surinaamse auto s. 12 Communityprojecten Communityprojecten

No. 4 / 2013. 6 E15-gasoline geschikt voor Surinaamse auto s. 12 Communityprojecten Communityprojecten Vervolgtraject plans to introduce environmentally friendly (green) and relatively Nu de testfase voor voertuigen is afgesloten, zal sustainable fuel. The test program has to be completed first to het projectteam

Nadere informatie

40 jaar op de weg 40 years on the road

40 jaar op de weg 40 years on the road Interview interview Kwaliteit is sleutel tot succes Shell laat vervoer aan professionals over Pas op Jumbo s in aantocht! Quality is the key to success Shell leaves transport to the professionals Watch

Nadere informatie

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden De Schakel SPECIAL COEVORDEN Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden Magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport - Nr. 3 maart 2009 A magazine of Nijhof-Wassink Transport - No. 3 March 2009 op

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX Smart Metering met KNX Smart Metering with KNX Inhoud / Content KNX Metering is Smart KNX Metering is Smart 4 KNX Metering Specificatie De enige wereldwijde STANDAARD voor Smart Metering KNX Metering

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Self healing materials

Self healing materials Self healing materials concept and applications Second edition - 2011 Preface Voorwoord Sometimes, reality goes beyond fantasy. This is certainly the case for self healing materials: materials which are

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n P r e s e n t P r e s s Adress: Branskamp 12 6014 CB Ittervoort - NL T +31 475-56 03 00 F +31 475-56 61 44 E info@brbbv.com I www.brb-international.com COLOPHON MAY WE SERVE YOU OUR KNOWLEDGE? Publisher

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden KLASEN Design and Quality IKEA of Sweden ENGLISH 4 NEDERLANDS 12 4 ENGLISH KLASEN gas barbecue WARNING For outdoor use only. Read these instructions before using the barbecue. Failure to follow these

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn

SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn DE SCHAKEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINK TRANSPORT - voorjaar 2011 - NUMMER 1 SCHAKEL DE Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen Jean-Pierre Wander:

Nadere informatie