On your way with LNG Slim op weg met LNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "On your way with LNG Slim op weg met LNG"

Transcriptie

1 On your way with LNG Slim op weg met LNG LBG (Liquefied Biogas) 98% vloeibaar Methaan Rolande LNG introduces liquefied natural gas as transport fuel in the Netherlands Rolande LNG introduceert het rijden op vloeibaar aardgas in Nederland 3

2 An LNG filling station in the USA, where the technique for driving on LNG is already well developed. Een LNG-pompstation in de Verenigde Staten waar de techniek om op vloeibaar aardgas te rijden al ver is ontwikkeld. 2

3 Natural gas is converted into liquid form for long-distance transport via the sea. Aardgas wordt vloeibaar gemaakt voor langeafstandsvervoer over zee. 4

4 Sustainable transport fuels: LNG, CNG and LBG Duurzame transportbrandstoffen: LNG, CNG en LBG Liquefied natural gas (LNG) LNG, or Liquefied Natural Gas, is natural gas that has been converted into liquid form. The volume of LNG, for a particular amount of energy, is around 600 times less than that of ordinary natural gas. This volume reduction makes it relatively cheaper to transport the gas if there are no pipelines available. In countries without an extensive underground natural gas network, such as the Netherlands already has, industrial sectors and individual households can be supplied from huge tanks where the natural gas is stored in liquid form. After evaporating LNG, the natural gas is piped into the local pipeline network to be used in factories, power plants and homes. LNG is no longer used just as a means of storing and transporting gas. A number of countries have already gained considerable experience in running vehicles on LNG. The USA, for example, has been using LNG as a transport fuel for 40 years now. The technique is well developed and the LNG distribution network continues to expand. The high energy density of the fuel increases the driving range: you can drive around 1400 km on one tank of fuel. This makes LNG an interesting option for the heavy-goods transport sector. Vloeibaar aardgas (LNG) LNG, voluit Liquified Natural Gas, is vloeibaar gemaakt aardgas. Het volume van LNG is bij een gelijke energiehoeveelheid ongeveer zeshonderd maal kleiner dan van gewoon aardgas. Deze volumereductie maakt het mogelijk gas relatief goedkoop te transporteren als er geen pijpleiding aanwezig is. In landen waar geen uitgebreid aardgasnetwerk onder de grond ligt, zoals in Nederland wel het geval is, worden industrieën en huishoudens bevoorraad vanuit grote tanks waarin het aardgas in vloeibare vorm ligt opgeslagen. Na verdamping van LNG gaat het aardgas het lokale pijpleidingennetwerk in voor gebruik in fabrieken, energiecentrales en huishoudens. LNG wordt niet enkel meer vloeibaar gemaakt voor opslag en transport van gas. Een aantal landen heeft inmiddels ervaring opgedaan met het rijden op LNG. De Verenigde Staten maken er al veertig jaar gebruik van als transportbrandstof. De techniek is er goed ontwikkeld en het LNG-netwerk groeit nog steeds. Door de hoge energiedichtheid van de brandstof is de actieradius groot: er kan ongeveer 1400 kilometer worden gereden na een tankbeurt. Dat maakt LNG interessant voor het zware wegtransport. 5

5 Compressed natural gas (CNG) In contrast to LNG, CNG is already available in the Netherlands as a transport fuel. The natural gas is removed from the gas network and compressed to a pressure of around 200 bar. The natural gas is compressed so that it takes up less space. The energy density of this low-caloric CNG is therefore lower than for LNG, so the driving range is three times less. CNG is primarily used as a transport fuel for shortdistance journeys. However, CNG may be a useful transport fuel if it is made from LNG. The natural gas is therefore pumped in liquid form and then compressed to the required pressure. This produces high-caloric CNG, which has a longer driving range. The filling stations that will soon be installed by Rolande LNG in the Netherlands will supply both LNG and CNG (LCNG). Liquefied biogas (LBG) Developments over the past few years have made it possible to obtain methane (the main component of natural gas) from sources other than natural gas. The gas that is created after fermentation, for example of manure or household refuse, is called biogas. When this biological gas is turned into liquid form this creates liquefied biogas (LBG) and, just like LNG, this is also suitable for the heavy-goods road transport sector. Since LBG has the same characteristics as LNG, it is easy to convert to this completely green transport fuel. Gecomprimeerd aardgas (CNG) In tegenstelling tot LNG wordt CNG al op de Nederlandse markt als voertuigbrandstof aangeboden. Het aardgas wordt daarvoor aan het gasnet onttrokken om met behulp van een compressor te worden samengeperst tot een druk van circa 200 bar. Aardgas wordt gecomprimeerd zodat het minder ruimte inneemt. De energiedichtheid van dit laagcalorische CNG is lager dan van LNG, waardoor er driemaal minder ver mee kan worden gereden. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor korteafstandsvervoer. Het gecomprimeerde gas komt wel in aanmerking voor transportdoeleinden als het van LNG wordt gemaakt. Daarvoor wordt het aardgas vloeibaar verpompt en op de gewenste druk verdampt. Het hoogcalorische CNG wat hierdoor wordt verkregen, levert een hogere actieradius op. De tankstations die Rolande LNG in de nabije toekomst in Nederland gaat neerzetten, bieden naast LNG ook CNG (LCNG). Vloeibaar Biogas (LBG) De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben het mogelijk gemaakt om ook uit andere bronnen dan aardgas methaan te verkrijgen, het hoofdbestanddeel van aardgas. Het gas dat ontstaat na vergisting van bijvoorbeeld mest of huisvuil heet biogas. Wanneer dit biologische gas vloeibaar wordt gemaakt, ontstaat vloeibaar biogas (LBG) en dat is net als LNG geschikt voor het zwaardere wegtransport. Omdat vloeibaar biogas dezelfde eigenschappen heeft als vloeibaar aardgas, is het eenvoudig om over te stappen op deze geheel groene voertuigbrandstof. 26

6 Advantages of LNG as a transport fuel Using LNG as a transport fuel for trucks brings considerable advantages: from a business-economic point of view, driving on LNG is financially beneficial plus the fact that LNG is a clean transport fuel. The worldwide stocks of natural gas are also far greater than those of crude oil. But there are also other advantages. Cheaper The production and transport of LNG are far simpler and cost less energy than that of diesel produced from crude oil. This is one of the reasons why the retail price of LNG is lower than diesel. A cleaner combustion process also means that maintenance costs of LNG trucks are slightly less. Voordelen van LNG als transportbrandstof Het gebruik van vloeibaar aardgas in het vrachtverkeer levert forse voordelen op: bedrijfseconomisch gezien is het rijden op LNG zeer interessant. Daarnaast is vloeibaar aardgas een schone voertuigbrandstof. Bovendien is de wereldvoorraad aardgas vele malen groter dan van aardolie. Maar er zijn meer voordelen. Voordelig De productie en het transport van LNG is eenvoudiger en kost minder energie dan de productie van diesel uit aardolie. Dit is een van de redenen waardoor de prijs van vloeibaar aardgas aan de pomp lager is dan die van diesel. Door een schonere verbranding vallen ook de onderhoudskosten van een aardgastruck enigszins lager uit. 7

7 LNG is transported in cryogenic storage tanks where, for example, liquid nitrogen is also transported. LNG wordt getransporteerd in cryogene tankopleggers, waar bijvoorbeeld ook vloeibaar stikstof in wordt vervoerd. 8

8 This graph shows the emission advantages of LNG compared to diesel and petrol. In de grafiek zijn de emissievoordelen van vloeibaar aardgas ten opzichte van diesel en benzine te zien. Cleaner A truck running on LNG meets even the strictest international environmental norms. Combustion of LNG results in lower greenhouse gas emissions than petrol or diesel (see illustration above). Another advantage is that a truck running on LNG may drive into the international environmental zones of large cities, thus preventing the company being fined or needing to invest in soot filters. This is a big advantage, because the number of clean zones is increasing all the time. Large stocks The worldwide stocks of natural gas are considerably greater than the stocks of accessible crude oil. The Netherlands has large amounts of natural gas available. Using our own energy sources, or those of the surrounding countries, makes us less dependent on oil-producing nations. Flexible distribution Liquefied natural gas is just as easy to transport as petrol or diesel, because it does not depend on an underground pipeline network. An LNG filling station can therefore be installed anywhere. Stocks can be added by transporting the gas via the waterways and motorways. Noise reduction A huge disadvantage with trucks running on diesel is the amount of noise they produce. This can be a nuisance in residential areas. However, LNG largely resolves this problem. Driving on LNG results in a 70% noise reduction. Safety Production, transport, filling up and driving on LNG are completely safe. Read more about safety on page 11 Schoon Een LNG-truck voldoet aan de strengste internationale milieunormen. Verbranding van vloeibaar aardgas levert minder schadelijke emissies op dan de verbranding van diesel of benzine (zie nevenstaande grafiek). Bijkomend voordeel is dat een aardgastruck de internationale milieuzones van steden mag binnenrijden. Zo worden boetes voorkomen en hoeft er niet meer in roetfilters te worden geïnvesteerd. Een groot voordeel omdat het aantal schone zones nog altijd toeneemt. Grote voorraad De wereldvoorraad aardgas is enkele malen groter dan de beschikbare hoeveelheid aardolie. Nederland beschikt over grote hoeveelheden aardgas. Gebruik van eigen bronnen of dat van de ons omringende landen maakt ons land minder afhankelijk van olieproducerende landen. Flexibele aan- en afvoer Vloeibaar aardgas is net zo gemakkelijk te vervoeren als diesel en benzine. Het is namelijk onafhankelijk van een pijpleidingennetwerk onder de grond. Op deze manier kan een LNG-pompstation overal worden neergezet. Bevoorrading vindt plaats door middel van vervoer over water en over de weg. Geluidsreductie Een groot nadeel van vrachtverkeer dat rijdt op diesel is de geluidsproductie. In bewoonde gebieden kan dit overlast veroorzaken. Met LNG is dit probleem grotendeels opgelost. Rijden op vloeibaar aardgas levert een geluidsreductie op van wel 70 procent. Veiligheid Het produceren, vervoeren, tanken en het rijden op vloeibaar aardgas is uitermate veilig. Meer hierover is te lezen op pagina 11 9

9 In order to produce LBG, the gas is first cleaned and then cooled to a temperature of -162 C. Voor de productie van LBG wordt het gas eerst gereinigd en vervolgens afgekoeld tot een temperatuur van -162 C. 10

10 Practical aspects of LNG Producing LNG Natural gas is first cleaned before liquefied natural gas is produced. Water and CO2 are removed because these could freeze during the rest of the production process and could damage equipment. Cleaning the gas results in a very pure fuel. The clean natural gas is then converted into liquid form by cooling it to a temperature of -162 C. LNG is produced at a pressure of 1-60 bar. Once this has been achieved the pressure of the LNG is reduced ready for storage and transport. Storage and transport LNG is transported in tanks, where a vacuum is created between the two walls of the tank, so that the liquid remains cool. These so-called cryogenic storage tanks are built into large ocean-going tankers, which transport the LNG to large storage terminals. Most of the LNG is converted into a gaseous form and is injected into the gas network. Only a small amount is transported by truck to filling stations and is used as a transport fuel. In order to prevent heating and evaporation of the LNG, it is also stored wherever possible (both at the filling station and under the vehicle) in vacuum-insulated tanks. LNG in de praktijk De productie van LNG Om vloeibaar aardgas te verkrijgen, wordt aardgas eerst gereinigd. Het wordt onder meer ontdaan van water en CO2. Deze stoffen zouden tijdens het verdere proces bevriezen en ze zouden schade kunnen aanrichten aan apparatuur. Reiniging levert een uiterst zuivere brandstof op. Het schone aardgas wordt vervolgens vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot een temperatuur van -162 C. LNG wordt geproduceerd bij een druk van 1 tot 60 bar. Na productie wordt het vloeibare aardgas in druk verlaagd voor opslag en vervoer. Opslag en vervoer LNG wordt vervoerd in tanks waarbij tussen de twee wanden een vacuüm is gecreëerd om de vloeistof koel te houden. In deze zogenoemde cryogene tanks, die zijn ingebouwd op grote zeeschepen, wordt LNG vervoerd naar grote overslagterminals. Vervolgens gaat het grootste deel van het vloeibare aardgas in gasvormige toestand het gasnet in. Slechts een klein deel wordt met trucks vervoerd naar de pompstations en is bestemd als brandstof voor voertuigen. Om opwarming en verdamping zoveel mogelijk te voorkomen wordt LNG op het pompstation en onder het voertuig eveneens opgeslagen in vacuüm geïsoleerde tanks. LNG is transported in cryogenic storage tanks where, for example, liquid nitrogen is also transported. LNG wordt getransporteerd in cryogene tankopleggers, waar bijvoorbeeld ook vloeibaar stikstof in wordt vervoerd. 11

11 Filling up the tank with LNG occurs via a special coupling between the pump and the truck. Tanken van vloeibaar aardgas gebeurt met een speciale koppeling tussen de pomp en de vrachtwagen. Filling up and driving on LNG Filling up the tank with LNG is just as quick as with diesel or petrol. The technique comes from the USA and is easy to operate. Since LNG is very cold, drivers need to be more careful. A special coupling is attached to the truck. Filling the tank with 700 litres of LNG takes around five minutes. When the truck drives out to the road, the LNG flows from the tank to the heat exchanger, where it evaporates and is fed to the injectors. The heat required is taken from the engine s cooling system. LNG tanken en rijden Vloeibaar aardgas tanken, gaat net zo snel als het tanken van diesel of benzine. De techniek is afkomstig uit de Verenigde Staten en vergt een eenvoudige bediening. Omdat LNG erg koud is, moet er voorzichtig mee worden omgesprongen. Het tanken van vloeibaar aardgas gebeurt met een speciale koppeling die wordt aangesloten op de vrachtwagen. Het tanken van 700 liter LNG kost ongeveer vijf minuten. Als de truck de weg opgaat, stroomt het LNG vanuit de tank naar de warmtewisselaar waar het verdampt en naar de injectoren wordt geleid. De warmte die hiervoor nodig is, wordt onttrokken aan de motorkoeling. 12

12 Safety Rolande LNG takes safety very seriously when building up a network for using LNG as a transport fuel. A working method has been created that guarantees safety throughout all phases of the process: from the production, storage and transport, through to filling up and driving on LNG. The trucks converted by Rolande are certified by the Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) and may drive on all roads throughout Europe. The trucks comply with the EEV emissions profile. All installations and equipment used are certified and meet strict international safety norms. Veiligheid Rolande LNG heeft bij de opbouw van een netwerk voor LNG als voertuigbrandstof veiligheid hoog in het vaandel staan. Op deze manier is een werkwijze ontstaan die veiligheid in alle fases van het proces garandeert: van de productie, opslag en vervoer tot het tanken en rijden. De door Rolande omgebouwde trucks zijn gecertificeerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en mogen in heel Europa de weg op. De vrachtwagens voldoen aan het EEV-emissieprofiel. Alle installaties en apparatuur die worden gebruikt, zijn gecertificeerd en volgens strenge internationale veiligheidseisen goedgekeurd. 13

13 14

14 People have traditionally had a deep-rooted fear of gas. Natural gas is flammable and thus dangerous, just like LPG (liquefied petroleum gas), diesel and petrol. These last three fuels are heavier than air. When they come into contact with the outside air pressure they remain in gaseous form in the air (LPG) or stay in puddles on the ground (diesel and petrol). If there is a spark then they will catch fire. However, LNG is only flammable if it is heated and evaporated. In its gaseous form this fuel is lighter than air and rises, away from potential sources of ignition. Despite the fact that LNG is a safe fuel, Rolande LNG sets the highest safety criteria for the organisation and equipment used. It s not the flammability of the product that is the main concern, but the cold temperature. LNG is natural gas that has been converted into a liquid because it has a temperature of -162 C. Storage and transport occurs in vacuum-insulated storage tanks, which are safer than the circumstances under which diesel is stored and transported. Filling up the fuel tank with LNG requires a different technique to that of diesel. Rolande has an instructor ready to show truck drivers how to tank safely. Van oudsher heerst er een diepgewortelde angst voor gas. Aardgas is brandbaar en dus gevaarlijk, net als autogas (lpg), diesel en benzine. De laatste drie genoemde brandstoffen zijn zwaarder dan lucht. Wanneer ze met de buitenluchtdruk in aanraking komen, blijft het in gasvormige toestand in de omgeving hangen (lpg) of het blijft in plassen op de grond liggen (diesel en benzine). Als er dan een vonkje vrijkomt, kan de brandstof ontsteken. LNG is pas brandbaar als het opwarmt en verdampt. In gasvormige conditie is deze brandstof lichter dan lucht en stijgt het op, weg van een mogelijke ontstekingsbron. Ondanks het feit dat LNG een veilige brandstof is, stelt Rolande LNG de hoogste eisen aan de organisatie en de apparatuur op het gebied van veiligheid. Niet de brandbaarheid van het product, maar de koude ervan is daar de grootste reden van. LNG is aardgas dat vloeibaar is omdat het een temperatuur heeft van -162 C. Opslag en vervoer vinden plaats in vacuüm geïsoleerde tanks. Deze manier is veiliger dan de omstandigheden waaronder diesel wordt opgeslagen en vervoerd. Het tanken van LNG vergt een andere techniek dan het tanken van diesel. Rolande heeft een instructeur in dienst die chauffeurs opleidt om veilig te tanken. In order to avoid sparks, LNG vehicles use an external earth wire while filling up the fuel tanks. Om vonkvorming uit te sluiten, wordt het LNG-voertuig tijdens het tanken met een externe aardedraad verbonden 15

15 Rolande specialises in converting diesel engines into LNG engines. Rolande is gespecialiseerd in het ombouwen van dieselmotoren naar LNG-motoren. 16

16 Rolande LCNG biedt een totaalpakket Rolande LNG heeft een totaalpakket in huis. Het beschikt over alle kennis en contacten voor het ombouwen en onderhouden van trucks, het plaatsen van een LCNG-tankstation en het leveren van vloeibaar aardgas. Rolande biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige en voordelige wijze kennis te maken met deze alternatieve voertuigbrandstof. Daarvoor beschikt het bedrijf uit Kaatsheuvel over huurtrucks, een mobiel tankstation en opgeleide instructeurs die uw onderneming en chauffeurs leren omgaan met vloeibaar aardgas. Rolande LCNG offers a total package Rolande LNG is offering a total package. The company has all necessary knowledge and contacts to convert and maintain trucks, install an LCNG filling station and supply the actual LNG fuel. Rolande is offering you the opportunity to get to know this alternative transport fuel in a simple and easy manner. The company s premises in Kaatsheuvel contain lease trucks, a mobile filling station and trained instructors ready to teach your company and drivers how to handle LNG. Conversion and maintenance It is currently not possible to buy LNG trucks direct from the factory. However, the Rolande Group, which includes Rolande LNG, specialises in converting diesel engines into LNG engines. Trucks up to 420 hp can be modified. Since natural gas does not combust, the top of the engine is modified to take spark plugs. The LNG engine is thus an Otto engine based on an injection process. LNG engines also have a lower compression ratio than original diesel engines, which means that the trucks produce less noise. Finally, two fuel tanks are placed underneath the converted truck, which can store around 700 litres of LNG, depending on the size chosen. Rolande LNG can also maintain your LNG trucks. Ombouwen en onderhoud Momenteel zijn er nog geen affabriek LNG-trucks leverbaar. Rolande Groep, waaronder Rolande LNG valt, is gespecialiseerd in het ombouwen van dieselmotoren naar LNG-motoren. Vrachtwagens tot 420 pk kunnen worden aangepast. Omdat aardgas niet vanzelf ontbrandt, wordt de kop van de motor veranderd en voorzien van bougies. De LNG-motor is dan een ottomotor. Er wordt gebruik gemaakt van injectie. Bij de motor op LNG is sprake van een lagere compressieverhouding dan bij de oorspronkelijke dieselmotor, waardoor de truck minder geluid produceert. Tot slot worden onder de omgebouwde vrachtwagen twee brandstoftanks geplaatst voor de opslag van ongeveer 700 liter LNG, afhankelijk van de gewenste grootte. Rolande LNG verzorgt ook het onderhoud van LNG-trucks. LCNG-tankstation op locatie Op het moment dat deze brochure is gedrukt, staan er in ons land nog geen LCNG-tankstations. Rolande streeft ernaar in 2015 twintig stations te hebben neergezet. Zo n netwerk zou voldoende moeten zijn voor ongeveer tweeduizend LNG-trucks. Voor de opbouw van deze infrastructuur biedt Rolande de mogelijkheid tot een tankstation op locatie. Naast vloeibaar aardgas kan ook hoogcalorisch CNG worden getankt. Rolande LNG draagt zorg voor de bevoorrading van het pompstation. Het bedrijf beschikt tevens over een mobiele tankfaciliteit. LCNG filling station at your premises At the time of publishing this folder, there are no LNG filling stations in the Netherlands. Rolande LCNG plans to have around 20 filling stations installed by 2015, which should be sufficient to meet the tanking requirements of around 2000 LNG trucks. In order to build up this infrastructure, Rolande is offering companies the opportunity to establish a filling station at their company premises, where highcaloric CNG could also be tanked, alongside LNG. Rolande LNG will be responsible for stocking the filling station. The company also has a mobile filling station available. 17

17 Prepare for the future: fill your tank with LNG The transport and distribution sector is constantly confronted with ever-increasing costs. The price of diesel continues to rise, as fuel sources become scarcer and stricter international environmental criteria ensure that the hauliers must pay huge fines for entering the so-called clean zones of the larger cities, and that they must again invest in expensive repair measures. Using LNG as a transport fuel allows the heavy-goods road transport sector to turn this tide of events. LNG is a sustainable and cheaper transport fuel. If you convert your trucks to run on LNG you will no longer have to invest in expensive compensation measures. Your trucks will meet the strictest international environmental and safety criteria. This means you will not have to pay huge fines or invest in expensive soot filters. In introducing LNG to the Netherlands, Rolande LNG is focusing initially on fleet managers with a minimum of vehicles. In order to make an LCNG filling station profitable, a certain number of litres need to be tanked. However, this does not mean that smaller hauliers are excluded if a filling station is located in their area. Use the total package offered by Rolande LNG to find out how LNG can be good for your company. We invite you to discuss the opportunities with us, so that you can easily convert to this sustainable and advantageous transport fuel. Fill up your tank with LNG and be prepared for the future. Bereid u voor op de toekomst: tank LNG De transport- en distributiesector kampen met almaar stijgende kosten. De dieselprijs loopt op als gevolg van schaarser wordende bronnen en strenge internationale milieueisen zorgen ervoor dat de transporteur hoge boetes moet betalen voor het binnengaan van de zogenoemde schone zones van steden en dat hij steeds opnieuw moet investeren in dure reparatiemaatregelen. Met het gebruik van vloeibaar aardgas als voertuigbrandstof in het zware wegtransport kunt u dit tij keren. Vloeibaar aardgas is een duurzame voertuigbrandstof waarmee u als transporteur voordelig uit bent. Wanneer u uw vrachtwagens op LNG laat rijden, hoeft u geen dure compensatiemaatregelen meer te nemen. U voldoet immers aan de strengste internationale milieu- en veiligheidseisen. Zo voorkomt u hoge boetes en hoeft u niet meer te investeren in dure roetfilters. Voor de introductie van vloeibaar aardgas op de Nederlandse markt richt Rolande LNG zich in eerste instantie op wagenparkbeheerders met minimaal vijftig tot honderd voertuigen. Om een LCNG-tankstation rendabel te maken, moeten namelijk voldoende liters worden afgenomen. Dit neemt niet weg dat het interessant is voor kleinere transporteurs zich aan te sluiten wanneer een pompstation in de buurt is geplaatst. Maak gebruik van het totaalpakket van Rolande LNG om op voordelige wijze kennis te maken met vloeibaar aardgas. Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden met u door te nemen zodat u eenvoudig kunt overstappen naar deze duurzame transportbrandstof. Tank LNG en u bent voorbereid op de toekomst.

18 Driving on LNG is ideal for large fleets of vehicles, due to the long driving range. Rijden op LNG is vanwege de grote actieradius uitermate geschikt voor grote wagenparken. 19

19 Rolande LNG B.V. I Postbus 131 I 5170 AC Kaatsheuvel I Telefoon: +31 (0) I Fax: +31 (0) I I

On your way with LNG Slim op weg met LNG

On your way with LNG Slim op weg met LNG On your way with LNG Slim op weg met LNG Rolande LNG introduces liquefied natural gas as transport fuel in the Netherlands Rolande LNG introduceert het rijden op vloeibaar aardgas in Nederland 3 An LNG

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten?

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten? {gallery}product2{/gallery} Houtbriketten zijn gemaakt van droog, houtbriketten onbehandeld houtafval vorm zoals zijn zaagsel geperst en snippers met een restv uit d Bioenex OÜ biedt uitstekende kwaliteit

Nadere informatie

Clean fuel. LNG Facts & Figures

Clean fuel. LNG Facts & Figures 1 LNG Facts & Figures Waarom LNG Schoon Zonder nabehandeling voldoen aan emissie standaarden Veilig Lichter dan lucht als het verdampt Moeilijk ontsteekbaar Enorme voorraden Past in Europese doelstelling

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel Agenda De uitdaging Dubbele strategie Hybride techniek & potentieel Methaan-diesel techniek & potentieel ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY p2 De uitdaging Euro normen Wettelijk kader Opwarming van de aarde

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL Groningen, 1 november 2012 Energy Delta Institute Haiko Meijer Director Purchasing Group feiten en cijfers Opgericht in 1944 Omzet 250 miljoen euro 30 locaties

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 Alternatives for the Honselersdijk Doublet Because of presence of an obstruction in HON-GT-01 ST1 at a depth of 2422m AH (-2249 m TVD, see next slide). PanTerra was asked

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

GDF SUEZ LNG Solutions

GDF SUEZ LNG Solutions BECOMES GDF SUEZ LNG Solutions Nationale Distributiedag - 15 oktober 2015 Jan-Joris van Dijk Managing Director GDF SUEZ LNG Solutions GDF SUEZ LNG SOLUTIONS Een nieuw bedrijf binnen de groep met focus

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Hydrogen the way to. in the Harbour? F.G. Rieck MSc Professor Future Mobilty Chairman Dutch-Incert & Yves du Bois BSc

Hydrogen the way to. in the Harbour? F.G. Rieck MSc Professor Future Mobilty Chairman Dutch-Incert & Yves du Bois BSc Hydrogen the way to Electric Presentatie Mobility titel in the Harbour? F.G. Rieck MSc Professor Future Mobilty Chairman Dutch-Incert & Yves du Bois BSc Rotterdam, 00 januari 2007 RDM Campus (Breeding

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Risico s van CO2 leidingen

Risico s van CO2 leidingen takes gastransport further Risico s van CO2 leidingen Kennistafel buisleidingen T. Veenstra HSE coordinator Utrecht, 7 september 2010 Groningen, 9-9-2010 1 Inhoud Duurzaamheidsbeleid van Gasunie Ontwikkelingen

Nadere informatie