Infoblad. Het Gemeentelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad. Het Gemeentelijk"

Transcriptie

1 Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2012! Pittem-Egem - 11 de jaargang - Nr. 5 januari maart 2012 Pag. 8 2 Pag Pag Mededelingen aan de bevolking: In de voetsporen van... 1 Heden en verleden: Getuigen van een nieuwe kerkvloer 3 Openbare werken: Bouw jeugd- en muzieklokalen

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3-4 Mededelingen aan de bevolking p. 4-8 Bevolking p Terugblik p Milieu p Heden en verleden p Bibliotheek p Politie p. 20 Brandweer p. 21 OCMW p. 22 Openbare werken p Jeugd p Sport p Agenda p Meldingskaart p. 30 Gemeentelijke info p. 31 December geeft me altijd een duaal gevoel. Enerzijds is het uitkijken naar de allerleukste tijd van het jaar, met Sinterklaas als aanloop en Kerstmis/Nieuwjaar als hoogtepunt, anderzijds gaat het ook om het afsluiten van een jaar dat bijna voltooid is: een tijd van reflectie op wat is geweest. Alle rampspoed van het voorbije jaar wordt opnieuw in beeld gebracht. Er zijn op de Pittemse wegen dit jaar helaas opnieuw mensen gestorven. Deze tijd van het jaar is voor hun familieleden een tijd van intens verdriet en rouw. Deze gebeurtenissen grijpen ook mij diep aan. Ik wil deze families dan ook mijn oprechte deelneming betuigen en hen veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Wat in december voor mij elk jaar belangrijker wordt is het instandhouden van tradities met mijn gezin en in de gemeente. Het is in Pittem opnieuw tijd voor het leukste moment van het jaar: de nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en drankje zullen de aanwezigen kunnen genieten van het optreden en van het weerzien van de vele Pittemnaren. Graag willen we alle lezers van deze nieuwsbrief nog een voorspoedig, gezond en deugddoend nieuw jaar toewensen. Wij hopen dat 1012 voor jullie allen een fantastisch en succesvol jaar wordt, in jullie werksituatie maar vooral in jullie privé-leven! Het gemeentelijk infoblad Pittem - Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem T 051/ F 051/ E Eigenlijk wil ik jullie allemaal een mooie tijd van verwachting wensen. Geniet van een mooie kersttijd en van de sfeervolle feesten, maar vooral geniet van elke dag die we zomaar krijgen. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Jullie burgemeester. Ivan Binnenbrengen teksten: Gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem april-mei-juni 2012 vóór 15 februari 2012 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem.

3 Gemeenteraad Gemeenteraad van 26 september 2011 Ruimtelijke ordening voorlopige aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding LO-zone Posterijlaan In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), dat dateert van 4 november 2008, staat in de bindende bepalingen aangegeven dat er een nieuw lokaal bedrijventerrein zal gerealiseerd worden ten zuiden van de Posterijlaan. De zoekzone dichtst bij de kern werd verkozen. Bij de realisatie dient nagedacht te worden over de integratie van de beekvallei en de buffering t.o.v. de woonzone. De gemeenteraad heeft op 23 februari 2009 de WVI aangesteld voor ontwerp, ontwikkeling en realisatie van dit bedrijventerrein. Op 21 december 2010 werd een plenaire vergadering georganiseerd met diverse instanties. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen gesteld in de plenaire vergadering. Door de gemeenteraad werd het voorgelegde voorontwerp bestaande uit: memorie van toelichting; plan bestaande en juridische toestand; bestemmingsplan; onteigeningsplan; stedenbouwkundige voorschriften voorlopig aanvaard. Patrimonium goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de vzw KSV-Pittem en de gemeente voor de verhuur van de cafetaria van het gemeentelijk sportcentrum Met ingang van 1 augustus 2011 wordt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal voor een periode van tien jaar, eindigend op 31 juli 2021, verhuurd aan de vzw KSV Pittem, Egemstraat 47, 8740 Pittem, mits een maandelijkse huurprijs van 743,69, zijnde de basishuurprijs en het referentiebedrag van 1 januari Openbare werken voorlopige aanvaarding rooilijn- en onteigeningsplan Boterstraat Om een goede aansluiting van de Boterstraat met de vernieuwde toegangsweg naar de Sint-Jozefkliniek mogelijk te maken, dienen een aantal onteigeningen te gebeuren. Het schepencollege besliste in vergadering van 17 februari 2010 een rooilijn- en onteigeningsplan te laten opmaken door Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare. Het opgemaakte grondverwervingsplan voorziet in een rooilijnbreedte van 9 meter. Na het openbaar onderzoek en na verwerving van de nodige gronden kan overgegaan worden tot het opmaken en uitvoeren van het wegenisdossier. Door de gemeenteraad werd het rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare voorlopig aanvaard. Openbare werken onderhoudswerken aan verschillende landbouwwegen fase 7b goedkeuring bestek en gunningswijze Er kan worden overgegaan tot het aanbesteden en uitvoeren van de fase 7 B. In deze fase worden de volgende wegen aangepakt: Vliegveldweg; nieuw Egemseweg (deelweg met Ardooie en vanaf deelweg tot Brugsesteenweg); zijweg Nieuw Egemseweg; gedeelte zijweg Baertstraat. Voornoemde werken zullen gegund worden door middel van een openbare aanbesteding. De totale uitvoeringstermijn van de werken wordt vastgesteld op 60 werkdagen. De geraamde kostprijs voor de werken bedraagt ,48 (incl. BTW) ten laste van onze gemeente en 8.151,38 (incl. BTW) ten laste van de gemeente Ardooie. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bestek en de gunningswijze voor de verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen fase 7B. Openbare werken goedkeuring voorontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken centrumstraten Egem De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het aangepast voorontwerpdossier en de raming voor de Riolerings- en wegeniswerken centrumstraten Egem, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge. De raming van de uit te voeren werken bedraagt ,25 voor het nietsubsidieerbaar gedeelte en ,51 voor het subsidieerbaar gedeelte. Gemeenteraad van 24 oktober 2011 Financiën goedkeuring budgetwijzigingen nummers 3 en 4 voor het dienstjaar 2011 De gemeenteraad verleende Goedkeuring werd ook verleend aan de voorgelegde budgetwijgoedkeuring aan de voorgelegde budgetwijziging nr. 3 van de gewone dienst voor het dienstjaar 2011 die sluit met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van ,00. ziging nr. 4 van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2011 die sluit met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van ,00. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 3

4 Gemeenteraad van 28 november 2011 Financiën vaststelling diverse belastingen dienstjaar 2011 De gemeenteraad stelde volgende belastingen vast voor het dienstjaar 2012: onroerende voorheffing: 1,625 opcentiemen; aanvullende personenbelasting: 7,5% algemene milieubelasting: 50 euro per jaar voor alleenstaanden vanaf 65 jaar, 75 euro per jaar voor andere huisgezinnen, handels- en ambachtsondernemingen en nijverheidsinstellingen Financiën samenwerkingsovereenkomst met vzw Dierenasiel Folyfoot dienstjaar 2012 De gemeente Pittem werkt reeds samen met Folyfoot uit Waregem voor de opvang van rondzwervende huisdieren. Hiervoor betaalt de gemeente een werkingstoelage van 0,25 per inwoner per jaar en dit volgens het aantal inwoners ingeschreven op 1 januari van Openbare werken goedkeuring voorontwerpdossier wegenis- en riolehet jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Dierenasiel Folyfoot uit Waregem terug af te sluiten voor het jaar Financiën vaststellen gemeentelijke dotatie aan de Politiezone Regio Tielt De begroting van de politiezone Regio Tielt komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat. De dotatie van de gemeente Pittem aan de politiezone werd vastgesteld op ,00 voor het dienstjaar Openbare werken goedkeuring addendum bij de overeenkomst omtrent de studie van het Aquafinproject Aquafin voorziet in de aanleg van een collector tussen Egem en Pittem langsheen de Egemstraat (project ). Voor deze werken werd Studiebureau Demey uit Roeselare door Aquafin aangesteld als ontwerper. Bij de aanleg van de collector dient het bestaande fietspad zo goed als volledig opgebroken en/of doorbroken te worden voor de aanleg van nieuwe rioleringen en de uit te voeren huisaansluitingen. Het is dan ook aangewezen om, in het kader van het fietsfonds en gelijktijdig met deze werken, een nieuw fietspad aan te leggen langs de Egemstraat. De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op ,48 waarvan ,30 ten laste van de gemeente en het overige bedrag ten laste van het Fietsfonds. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het addendum omtrent de studie van het Aquafin-project ringswerken centrumstraten Egem fase 2 De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het voorontwerpdossier en de raming voor de Riolerings- en wegeniswerken centrumstraten Egem fase 2, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge. De raming van de uit te voeren werken bedraagt ,68 voor het nietsubsidieerbaar gedeelte, ,33 voor het subsidieerbaar gedeelte (100%) en ,17 (75%). Personeel vaste benoeming Ilse Cloet Mevrouw Ilse Cloet, geboren te Tielt en wonende te Pittem, bekomt de volstrekste meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen en wordt vast benoemd als ingenieur/ hoofd technische dienst met voltijdse prestaties van 38 uur per week en dit met ingang van 1 januari Mededelingen aan de bevolking SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Maandag 2 januari 2012: namiddag Recyclagepark Maandag 2 januari 2012 Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentieproblemen Aan te vragen aan het gemeentebestuur van Pittem dienst onthaal mits het voldoen aan volgende voorwaarden: hoofdverblijf hebben in Pittem of Egem, maar niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven; het voorleggen van een doktersattest met vaststelling incontinentieprobleem; aanvraag kan maar éénmaal per jaar. Aantal gratis huisvuilzakken: 40 rode restafvalzakken van 30 liter (4 rollen ter waarde van 30 euro) Meer info bij dienst onthaal - Mia Maddens tel 051/

5 Wintertijd Rationeel strooien De winter is aangekomen! We willen even stilstaan bij de maatregelen die we met z n allen moeten nemen bij sneeuw, ijs en ijzel op de wegen. Wegen De Vlaamse overheid staat in voor het vrij en berijdbaar maken van de hoofdtoegangswegen (gewestwegen) en secundaire wegen. Voor de gewestwegen Brugsesteenweg (hoofdweg), Joos de ter Beerstlaan (hoofdweg), Posterijlaan en Ringlaan R. De Paepe, Lichterveldestraat, Tieltstraat (gedeelte Ring), aan kruispunt Vijfstraat richting Tielt is dit het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid dit hiervoor instaat. De gemeentelijke technische dienst organiseert de winterdienst voor het vrijmaken van de gemeentewegen. In eerste instantie worden de invalswegen en busroutes vrijgemaakt, vervolgens de rest van de gemeentewegen waarop een voldoende grote verkeersstroom zit om de werking van het strooizout te garanderen (zie strooi-routeplan). Daar het strooien van zout veiligheidshalve niet aangewezen is in woonwijken wordt er in deze wijken niet gestrooid (zie wanneer heeft strooien effect). Indien nodig kunnen, op aanwijzing van een verantwoordelijke, bijkomende straten gestrooid worden. De strooiroute is ongeveer 40 km lang en het duurt 3 u vooraleer het volledige traject is afgereden. Wanneer wordt er gestrooid? Op basis van de weersverwachtingen wordt er beslist om al dan niet preventief te strooien. Wanneer heeft strooien effect? Zout strooien heeft het beste effect als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom. Een noodzaak: want bij een te kleine verkeersstroom kan strooien voor nog gevaarlijkere situaties zorgen. Het dooi-effect door het strooizout wordt dan namelijk teniet gedaan door het gebrek aan verkeer, waarbij het smeltwater terug aanvriest en er zich rijmplekken vormen die de rijbaan spekglad maken. Om die reden wordt er in woonwijken geen zout gestrooid. Het strooien van zand wordt afgeraden daar tijdens het dooiseizoen het zand gedeeltelijk in de riolering verdwijnt, de waterontvangers op straat verstopt en het smeltwater zo in de straten blijft staan. Mobiliteitsadvies Probeer de wagen binnen te houden. Hou snelheden tijdens winterweer altijd beperkt. Vertrek vroeg genoeg van huis om niet te gehaast te moeten rijden. Controleer je voertuig op Gewestwegen gestrooid Lichterveldestraat Gemeentelijke wegen gestrooid Ongestrooid Brugsesteenweg olie, water, antivriespeilen en batterij. Woon je in een woonwijk plaats dan je wagen langs een hoofd- of toegangsweg. Hou rekening met de veiligheid van andere weggebruikers. Bevroren ruiten, niets is onaangenamer als je s morgens snel wil vertrekken. Gebruik geen warm water want dan kan de voorruit barsten. Ook krabbertjes zijn uit den boze omwille van het krasgevaar. De auto stilstaand laten warmdraaien is dan weer slecht voor de motor. Gebruik bij voorkeur een speciaal product, maar een ouderwets stuk karton werkt ook prima. Als je ruitenwissers vastgevroren zijn, probeer ze dan niet aan te zetten want dan Kolonel Naessensstraat Egemstraat Koolskampstraat Joost de ter Beerstlaan Posterijlaan Boterstraat Wingensesteenweg Paardestraat Molenakker Spoorweglaan Kokerstraat Fonteinstraat Meulebekestraat riskeer je dat de ruitenwissermotor verbrandt. Ook niet lostrekken, want dan beschadig je de wisserbladen. Gebruik speciale ruitenwisservloeistof en zorg voor een reservevulling. Deurrubbers kunnen vastvriezen. Trek niet te hard aan de deuren want de rubbers kunnen loskomen. Smeer de rubbers vooraf in met talkpoeder. De beste tip voor rijden in de winter is echter nog altijd: pas je rijstijl aan. Auto s zijn tegenwoordig uitgerust met de meest moderne snufjes op vlak van actieve en passieve veiligheid maar de wetten van de middelpuntvliedende kracht blijven van toepassing. Pas dus je snelheid aan en hou voldoende afstand. Turkeijensteenweg Ring Tieltstraat Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 5

6 Verplicht sneeuw op te ruimen op je voetpad!! Tijdens winterweer, wanneer het sneeuwt en vriest, heeft iedereen de verplichting om iedere dag het voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak. Is het gelijkvloers niet bewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van het 1ste verdieping, enz. Is er een huisbewaarder aangesteld, dan staat die persoon in voor deze taak. Bij onbebouwde en lang niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars. Het voetpad mag zeker niet glad liggen tussen zonsopgang en uur. Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad opeenstapelen en zeker niet in de straatgoot. Zo krijgen de voetgangers vrije doorgang en kan het dooiwater gemakkelijk wegvloeien. Gooi de sneeuw van het voetpad zeker niet op de rijweg! Daardoor ontstaan immers gladde plekken, die vooral fietsers in gevaar brengen. Gebeurt hierdoor een ongeval, dan kan je zelfs medeaansprakelijk gesteld worden. De plaatsen waar je sneeuw en ijs hebt verwijderd, kan je bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijd je dat het op die plaatsen opnieuw glad wordt. Om het ijs te laten smelten kan je dooizout gebruiken. Dit biedt een goede oplossing en je vindt het in de meeste doehet-zelfzaken of winkelketens. Bij vriesweer of vorst is het verboden om water of andere aanvriezende stoffen op de openbare weg te gieten. Ook het maken van glijbanen op de openbare weg en voetpaden is verboden! Vuurwerk afsteken is gevaarlijk!! Als particulier mag je aan feestvuurwerk maximum 1 kg pyrotechnische sas bezitten. Deze stof zorgt voor de effecten in het vuurwerk. Wanneer ze verbrand worden, veroorzaken ze warmte-, licht-, geluids-, gas- of rookeffecten of een combinatie ervan. De aanvrager blijft altijd verantwoordelijk bij inbreuken en/ of ongevallen. Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar vuurwerk te verkopen of zelfs af te geven. Er dient voor het afsteken sen samen zijn; hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken; ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker), de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft; hou de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk; plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flesvan vuurwerk altijd een attest aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (dienst burgerzaken). Het soort vuurwerk, dat je in bezit kan hebben, wordt erin vermeld en tevens wordt verwezen naar de wetgeving terzake. Enkele nuttige tips voor het veilig afsteken van vuurwerk: vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een BOB of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen; ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats, dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen; richt nooit vuurwerk op andere mensen; let op de windrichting; ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk; vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met het vuurwerk gaan spelen. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten 112. Spoel brandwonden uitgebreid met water. Fietsfeest 3 juni 2012 Op zondag 3 juni 2012 vindt een groot fietsfeest plaats in het zuiden van het Brugse Ommeland. Westtoer organiseert het fietsfeest in het kader van het project Leader Tielts Plateau. Op drie plaatsen in de regio rond Tielt kan je vertrekken voor kilometers fietsplezier langs het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland! Ook in onze gemeente Pittem wordt heel wat georganiseerd. Klein en groot zullen onderweg kunnen genieten van heel wat animatie, muziek en lekkers. In het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld start een tocht van ongeveer 40km die je langs kastelen, bossen en het kanaal voert doorheen Oostkamp en Beernem. In Zwevezele kan je een kindvriendelijke lus van 24km of grotere lus van 52km fietsen en genieten van de landschappen en activiteiten in Wingene, Pittem en Ardooie. In Huis Mulle de Terschueren in Tielt vertrek je voor 33,5km of 57,5km doorheen Tielt, Ruiselede en Dentergem! Verdere informatie volgt nog, maar noteer alvast deze datum in je agenda voor een niet te missen feest op de fiets! De deelname aan dit feest is volledig gratis en starten kan vrij tussen 8u30 en 15u!

7 Zotte Maandag 2011, the motion picture! Haal herinneringen op aan de Godelievekermis en Zotte Maandag 2011 met de gratis dvd. Plensbuien, motregen, stortvlagen, miezerweer, aan nattigheid geen gebrek dit jaar op Zotte Maandag. Maar ook al speelden de weergoden hun slechtste kaarten, toch werd ook deze editie weer één groot feest. Wispelturige hemelsluizen en temperaturen die enkel met jas te trotseren waren, schrokken de Pittemnaren niet af. Zij zetten dit jaar gewoon hun waterdichte en extra warme zotskap op. Net zoals de vorige editie is ook Zotte Maandag 2011 van begin tot eind, met buien en al, in beeld gebracht door NTV, het productiehuis van Pittemnaar Patrick Vaernewyck. De camera s draaiden van bij de officiële opening van de Godelievekermis tot na het slotvuurwerk op Zotte Maandag zelf. Uit de vele uren beeldmateriaal werd een spetterend verslag gepuurd vol hoogtepunten, sfeervolle momenten en kleine, treffende observaties. En dat verslag vind je op de gratis dvd Zotte Maandag 2011 die in dit nummer van het infoblad zit ingesloten. Dompel je nog een keer onder in de weergaloze gekte van tien dagen Zotte Maandagfeesten. De Kinderstoet, de hergeboorte van het reuzenkoppel Tante Lieve en Nonkel Maantje, het Artiestengala, In t Zud n van Vrankrik, beleef het allemaal opnieuw. En deze keer zonder paraplu. Het hoogtepunt van de feesten, Zotte Maandag zelf, krijgt op de dvd de royale behandeling. Een verslag dat start s morgens vroeg vanop de dorpel van de woning van Eddy Colpaert, de 115de deken van de Sint-Elooisgilde, en pas eindigt onder het exploderende hemelgewelf net voor middernacht. Onderweg komt de feestmarkt, de Zottekesworp en uiteraard de feeststoet uitgebreid aan bod. De dvd Zotte Maandag 2011 laat je nagenieten van dat heerlijke Zotte Maandaggevoel. En doet je ongetwijfeld hunkerend verlangen naar de editie van Gevraagd jobstudenten groen- en wegendienst, poets- en onderhoudsdienst Om tijdens de drukke zomermaanden juli en augustus een handje toe te steken wenst de gemeente Pittem opnieuw een beroep te doen op een aantal jobstudenten. Groen- en wegendienst Gevraagd: 2 jobstudenten juli 2 jobstudenten augustus Jobinhoud: hulp bij onderhoud van de groenzones; hulp bij instaan voor de reinheid van de straten; hulp bij voorbereiding en opkuis en allerhande werken n.a.v. feestelijkheden. Poets- en onderhoudsdienst Gevraagd: 1 jobstudent periode half juli tot half augustus Jobinhoud: onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Alle jobs zijn voltijdse functies. Het aantal dagen dat studenten jaarlijks binnen de regeling van de studentenarbeid kunnen presteren, wordt vanaf 1 januari 2012 opgetrokken tot 50. Gespreid over het hele jaar. Wij bieden je een boeiende en gevarieerde vakantiejob met een aantrekkelijk loon. Interesse? Stuur zo vlug mogelijk je sollicitatiebrief met cv naar de personeelsdienst, Markt 1 te 8740 Pittem. Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Mieke Thorrée (tel. 051/ Solliciteren kan tot vrijdag 27 april Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 7

8 Westtoer lanceert acht unieke groepsarrangementen In de Voetsporen van Acht nieuwe arrangementen in het Brugse Ommeland Vanaf 2012 kan je in de regio rond Tielt acht gloednieuwe arrangementen boeken. Westtoer presenteert deze fiets- of wandeltochten onder begeleiding van een gids-verteller die in de huid kruipt van een lokale historische figuur. De gids vertelt een authentiek verhaal en laat de deelnemers proeven van de mooie landschappen en streekproducten. De arrangementen zijn een ideale uitstap voor kleine groepen families, collega s of vrienden. Wist je dat ten zuiden van Brugge het bosrijkste gebied van de provincie West- Vlaanderen ligt? En dat rond cultuurstad Tielt mooie dorpen pronken met hun schitterende windmolens? Deze boeiende streek vind je in het zuiden van het Brugse Ommeland. Westtoer bundelt acht groepsarrangementen in één handige brochure. Het zijn ideeën voor een uitstap van een halve dag in de gemeenten Ardooie, Beernem, Dentergem, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Buitengewoon Pittem anno 1900 Notaris Loridan of Renildeke van De Krone neemt je persoonlijk mee op sleeptouw naar het Pittem van het begin van de 20ste eeuw. Ze presenteren je de mooiste plekjes van Pittem en vertellen je allerlei boeiende weetjes over oude, verborgen locaties. Hun verhaal kruiden ze met tal van pittige Pittemse anekdotes. Het wordt een vertelling over een tijdperk waarin het niet ongewoon was dat een gemeente als Pittem 140 herbergen had. Of dat een Pittemse toneelvereniging als Met Hert en Ziel die trouwens door Notaris Loridan opgericht werd de pannen van het dak speelt en de eerste prijs wint in de provinciale toneelprijskamp. Maar we gaan ook verder terug in de geschiedenis en komen te weten waarom Pittem tijdens de Franse Revolutie la plus rebelle commune du département was, welke verboden de boogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde moesten naleven en waarom de jeugd van Roeselare, Kortrijk en zelfs Brugge vroeger naar Pittem kwam voor hun vertier Tijdens deze wandeling beleef je een mooi stukje geschiedenis van Pittem. Wandeling 2,5 km in Pittem voor groepen van 8 tot 20 personen Prijs 50 euro + 5 eur per persoon Vooraf te reserveren Meer info Dienst Toerisme, tel. 051/ Gratis en digitaal De brochure In de voetsporen van is gratis verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme in het Brugse Ommeland. Ook digitaal kan je de uitgave raadplegen op De brochure werd gefinancierd door het LEADER project Toeristisch-recreatieve valorisatie van het Tielts Plateau. Boed geven doet leven! Deken Zotte Maandag 2012 Er zijn altijd mensen die bloed nodig hebben, bij een operatie, een bevalling, een verkeersongeval Om deze mensen te helpen zamelt het Rode Kruis Vlaanderen bloed in. Voor deze levensbelangrijke giften blijven we rekenen op vrijwillige donors. Wij zorgen ervoor dat je bloed grondig wordt gecontroleerd en dat de gift op de juiste manier verwerkt, bewaard en vervoerd wordt. Vanaf nu mag je dankzij een nieuwe wet, tot je 66ste verjaardag bloed, plasma en bloedplaatjes geven. Bloed geven mag je zelfs tot de dag dat je 71 wordt, op voorwaarde dat je in de 3 jaar voor je 66ste verjaardag een bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift hebt gedaan. Bloed geven is leuker met zijn tweeën, breng gerust iemand mee. Vergeet je identiteitskaart niet! Heb je nog vragen? Bel of mail naar bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen Brugge - Tel. 050/ Website: Tijdens het Sint-Elooisfeest werd Stephaan Lamont met 187 stemmen verkozen tot nieuwe deken van Zotte Maandag De 53-jarige Stephaan is zelfstandige in sanitair en chauffage en werkt al vele jaren mee aan de Zotte Maandagwagen van het straatcomité De Gavers. Stephaan woont samen met zijn vrouw Nicole Bruneel in de Baertstraat en beiden zullen op maandag 16 juli 2012 centraal staan tijdens Zotte Maandag. foto: Randy De Clercq

9 Bevolking 1 GEBOORTEN 31/08/2011 Coghe Aurélie 02/09/2011 Vermeire Cyriel 03/09/2011 Verbist Matias 06/09/2011 Boodts Romain 07/09/2011 Lenaerts Marit 07/09/2011 Lenaerts Nand 11/09/2011 Hallemeersch Alyssa 13/09/2011 Cloet Leon 15/09/2011 Verfaillie Saartje 19/09/2011 Vermaut Yenthe 19/09/2011 Werbrouck Emiel 24/09/2011 De Mil Sander 23/09/2011 Van Essche Flore 26/09/2011 Monteyne Clémence 02/10/2011 Tuytens Mathis 1 HUWELIJKEN 30/09/2011 Lanckriet Jan en Knockaert Inge 21/10/2011 Vergote Kim en Debouvere Liesbeth 02/12/2011 Haerinck Brendy en Van Massenhove Karen 1 OVERLIJDENS 05/09/2011 Vandenweghe Gerard 17/12/1926 Weduwnaar van Cauwelier Agnes 13/09/2011 Bouckhout Antoinette 07/09/1941 Echtgenote van Biesbrouck Frans 19/09/2011 De Maré Wim 18/09/ /09/2011 Vancauwenberghe Arsène 30/10/1932 Echtgenoot van Van de Walle Mariette 20/09/2011 Vanhoutte Angèle 29/05/ /09/2011 Bruyneel Ivonne 27/05/ /10/2011 Desmet Jelle 06/10/2011 Winne Anna 07/10/2011 Spriet Céleste 07/10/2011 Biesbrouck Lena 14/10/2011 Viaene Thibeau 15/10/2011 Dobbels Zio 24/10/2011 Amelynck Liam 21/10/2011 Ide Jules 26/10/2011 Reilhof Jill 31/10/2011 Scheerens Ayden 03/11/2011 De Vos Gaspard 07/11/2011 Sagaert Anastasia 22/11/2011 Blomme Kaithlyn 01/12/2011 Demeester Lars 05/10/2011 Vens Diaene 08/07/1933 Weduwe van Declerck Roger 07/10/2011 Remmerie Karina 26/11/1949 Echtgenote van Braekevelt Jean Pierre 20/10/2011 Devoldere Alfons 08/05/1924 Echtgenoot van Saelens Maria 25/10/2011 Deceuninck Maria 02/05/1932 Echtgenote van Hindrick Raphaël 31/10/2011 Van Hauwaert Willy 04/01/1955 Echtgenoot van Vanwanzeele Christiane 09/11/2011 De Witte Arne 21/02/ /11/2011 Callewaert Marcella 23/09/1931 Echtgenote van Vandendriessche Juliaan 17/11/2011 Van Hessche Georgius 19/02/ /11/2011 Devolder Simona 21/11/1928 weduwe van Robert Dewulf 30/11/2011 Huys Lena 11/11/1954 Echtgenote van Van Bruwaene José 1 jubilea 60-JARIG 25/05/2011 Dewitte Robert en Mahieu Paula 15/09/2011 Verhelle Victor en Buddaert Antoinette 12/10/2011 Deblaere Camille en Van Maele Agnès 23/10/2011 Deman Lucien en Lakiere Marcella 50-JARIG 12/08/2011 Deblaere Germaan en Engels Leona 12/09/2011 Mingneau Silvère en Spriet Anny 15/09/2011 Verstraete Julien en Fraeyman Lucienne 28/09/2011 Van Maele Gerard en Pattyn Viviana 13/10/2011 Claerhout Daniel en Lampe Mariette 20/10/2011 Velghe Willy en Vannieuwenhuyse Monique 21/10/2011 De Marez Azaire en Vanslambrouck Agnes 27/10/2011 Van Nieuwenhuyse Gabriël en Vandekerckhove Regina Lanckriet Jan en Knockaert Inge / Vergote Kim en Debouvere Liesbeth / Dewitte Robert en Mahieu Paula / Verhelle Victor en Buddaert Antoinette / Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 9

10 60 60 Deblaere Camille en Van Maele Agnès / Deman Lucien en Lakiere Marcella / Deblaere Germaan en Engels Leona / Mingneau Silvère en Spriet Anny / Verstraete Julien en Fraeyman Lucienne / Claerhout Daniel en Lampe Mariette / Velghe Willy en Vannieuwenhuyse Monique / De Marez Azaire en Vanslambrouck Agnes / Van Nieuwenhuyse Gabriël en Vandekerckhove Regina /

11 Terugblik Prijsuitreikingsconcert Muziek en Woord Op zondag 9 oktober 2011 werden de eindlaureaten gehuldigd tijdens de prijsuitreiking van de Pittemse afdeling van de Tieltse Academie voor Muziek en Woord. De afdeling muziek telde dit jaar zes eindlaureaten nl. Amelie Verhelle, Willy Bouvry, Karel Defour, Arne Minjou, Jana Vandromme en Fleur Vergote. De eindlaureaten in de afdeling woord waren Leonore Cloet, Astrid Demeulemeester en Anna Dobbels. Uitreiking Roel Vandenheede prijs Tijdens de prijsuitreiking van het leerlingenconcert Muziek en Woord werd ook de 27ste prijs Roel Vandenheede uitgereikt. Deze prijs is genoemd naar de zoon van wijlen fanfaresecretaris Jacques Vandenheede. De prijs is bedoeld om jong muzikaal talent aan te moedigen en te bekronen. Dit jaar ging de prijs naar Lore Min Jou, die al twee jaar lid is van de fanfare en er fagot speelt. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 11

12 Uitreiking Cultuurprijs en dag van de Cultuur De tweejaarlijkse cultuurprijs ging dit jaar naar Toon Vanlaere. Hij kreeg een prachtig werkstuk overhandigd, gecreëerd door Monika Verhelst. Toon Vanlaere is geen onbekende in de poëziewereld. Met zijn posters en zijn workshops heeft Toon heel wat bekendheid gemaakt. Andere genomineerden waren Monika Verhelst, Maria Declerck, Familiekoor Vincent. De uitreiking werd opgeluisterd door het kinderkoor de Solferbloem. Na de uitreiking ging de 1ste cultuurbeurs van start waarbij heel wat verenigingen een stand hadden ingericht om hun vereniging te promoten. foto: Jan Goossens Geboortedreef Op zondag 20 november 2011 vond de traditionele aanplanting van de geboortebomen plaats. Tussen 1 september 2010 en 31 augustus 2011 werden in Pittem 53 kindjes en in Egem 25 kindjes geboren. Dat moet zowat een record zijn! In het kader van de Dag van de Natuur plantte de Gezinsbond Pittem-Egem, het gemeentebestuur, de compostmeesters en de milieuraad twaalf geboortebomen aan voor deze jonggeborenen. De bomen werden geplant langs de toegangsweg naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Gentsemeersweg in Pittem. Ze maken er deel uit van een nieuwe groenzone waar ook reeds bomen werden geplant in het kader van de dag van de natuur. De twaalf bomen (zomereiken) staan symbool voor de maanden van het jaar. Per maand werd er één boom opgedragen aan alle jonggeborenen van de gemeente. Achteraf konden de aanwezigen nog gezellig napraten bij een drankje en kregen ze nog een zomereik mee naar huis voor aanplant in hun eigen tuin.

13 Milieu Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West- Vlaanderen. Ook de gemeente Pittem ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 november 2011 tot 5 februari 2012 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 5 februari. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari hun beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. De datum van overstap kan je kiezen tussen 15 april en 30 september. Stap voor stap begeleiding De provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 uur tot uur en ook dinsdag tot 21.00u terecht bij ichoosr via het gratis infonummer Na de veiling op 6 februari krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met je huidige contract. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zo geeft ichoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding moet betalen aan je huidige leverancier en kunnen zij zorgen voor de aanpassing van je domiciliëring. Wat is groene stroom? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van groenten -, fruit -en tuinafval. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsintantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! Hoe inschrijven? Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 februari Heb je geen toegang tot het internet of heb je liever een helpende hand, dan helpt de gemeente je graag verder. Je kan immers kosteloos terecht bij de Woonwinkel in het gemeentehuis van Pittem iedere dinsdagnamiddag van 14u tot 16u. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Nog vragen of wil je een afspraak? Contacteer dan de Woonwinkel op of 051/ Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 13

14 Bos er op! Bos erop! Onder dat motto werd op zaterdag 19 november 2011 van 9u tot 16u in Pittem een nieuw bos aangeplant. En niet zomaar een bos, want er werden bomen neergepoot op een gebied van twee hectaren. De aanleg van deze groene long was meteen ook een van de meest in het oog springende projecten op de dag van de natuur in de provincie West-Vlaanderen. Vlaanderen, ligt centraal in het gebied. Gezien de groene invulling van de zone, ging het provinciebestuur akkoord om de Zwartegatbeek op ecologische manier her in te richten: de meandering werd in ere gehouden en hersteld, de oevers werden minder hellend aangelegd en een moeraszone naar de aanwezige waterput werd uitgegraven. En nu planten! In de dag van de natuur zag zowel het gemeentebestuur als Natuurpunt De Torenvalk een uitgelezen kans om de handen uit de mouwen te steken en de site aan te planten. Op de oppervlakte van m² werden in verschillende zones struwelen, houtkanten en bosjes aangeplant. In totaal kwam de teller op ongeveer boompjes te staan. Bovendien koos het gemeentebestuur voor zoveel mogelijk inheems en autochtoon plantgoed. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems als deze een nakomeling is van planten die zich sinds Korte voorgeschiedenis Aquafin was al geruime tijd op zoek naar een locatie in Pittem om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Uiteindelijk werd er voor gekozen om de RWZI te plaatsen in de spie gevormd door de Ringlaan en de spoorlijn in de Gentsemeersweg. Het gemeentebestuur Pittem besloot om over te gaan tot aankoop van de omliggende restgronden en zorgde er via een bijzonder plan van aanleg meteen voor dat deze gronden een groene invulling konden krijgen. De Zwartegatbeek, onder beheer van de provincie Westhun spontane vestiging altijd natuurlijk hebben verjongd. De plantsoorten doen best wel een belletje rinkelen: meidoorn, zwarte els, gewone es, hazelaar, zomereik, Op het volledige gebied komen echter meer dan bomen, want we merken nu reeds dat er spontane bebossing plaatsvindt. Hier laten we de natuur ongemoeid en rustig verder evolueren. Vele helpende handen Naast het gemeentebestuur Pittem, de provincie West- Vlaanderen en Natuurpunt De Torenvalk waren er echter nog tal van organisaties die meehielpen aan bos erop bomen planten is een fikse karwei en dat konden we niet alleen. Meer dan 100 vrijwilligers lieten zich niet afschrikken door de mist en staken vol goeie moed de spade in de grond. Vele Pittemse en Egemse verenigingen kwamen af met een plantploeg en dankzij hen konden we de aanplanting realiseren op één dag! Bedankt daarvoor!

15 NIEUWE OPHAALKALENDER 2012 Vanaf 1 december 2011 ontvangen alle inwoners uit het IVIO-werkingsgebied een nieuwe ophaalkalender voor Per gemeente of per ophaalronde is er een specifieke kalender opgemaakt. Kijk dus na of je de juiste kalender hebt ontvangen! Op de ophaalkalender staan de ophaaldata voor de wekelijkse ophaling van huisvuil (restafval in de rode zak of voor KMO s in de zwarte zak), de tweewekelijkse ophaling van PMD en de vierwekelijkse ophaling van Papier en Karton. Daarnaast kan je ook de data voor de algemene ophaling van grofvuil terugvinden, de nodige informatie voor de ophaling van grofvuil op afroep in het najaar (opgelet wees tijdig met de aanvraag!) en feestdagen en sluitingsdagen van de recyclageparken en de kantoren. Ook de openings- uren van de demonstratieruimte voor thuiscomposteren op de recyclageparken staan vermeld. Hou de kalender goed bij, je kan er immers het ganse jaar door gebruik van maken om je afval op de juiste dagen buiten te plaatsen. Nooit meer je vuilzak vergeten buitenzetten? Raadpleeg ook en ontvang de datums voor het buitenplaatsen van al je afvalfracties in je mailbox (integratie met hotmail, google en outlook). Last van woelratten of woelmuizen? Woelratten en woelmuizen knagen aan de zachte ondergrondse plantendelen van bijvoorbeeld bloembollen, groenten en vruchtbomen. Om ze te bestrijden, zetten we hier enkele tips op een rij. Structurele maatregelen Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af: zo kunnen woelmuizen en -ratten niet bij je oogst. Werk met verhoogde bedden, en leg onderin het bed stevig kippengaas. Wanneer je fruitbomen of -struiken plant, wikkel dan de wortelkluit in kippengaas. Zo zijn de dikkere wortels beschermd; woelratten lusten fijne boomwortels niet zo. Maak barrières rond je moestuin: muren, of een strook kortgemaaid gras. Ook een dubbele omheining (1 m uit elkaar) waartussen dan kippen, schapen,... lopen. Een vlierhaag vormt een dicht en warrig en stinkend wortelgestel. Dat bemoeilijkt de toegang tot de fruit- of moestuin. Frees massa s mosselschelpen onder. Veel van die mosselschelpen breken dan in scherpgerande stukken, die dan ondergrondse gravers weren. Het effect verdwijnt wanneer de schelpen verweren - na een jaar of meer. Neem meidoorn- of sleedoorntakjes, flink gedoornde rozentwijgen of kruisbessentakken. Stop ze in busseltjes (minstens 5 takken en 30cm lang) in de graafgangen. Stank! Maar denk aan je buren Met bladeren van vlierstruiken of knoflook/uien (de bollen of gewoon de opgespaarde schillen) kun je gier maken. Daarvoor leg je 1 kg bladeren in 10 liter water en laat het mengsel 10 dagen staan. Voeg er eventueel wat urine, katten- of hondendrollen aan toe. Giet de gier onverdund in de gangen. Honden- of kattenkeutels of ook haar van deze huisdieren of mensenhaar: je kunt ze allemaal rechtstreeks in de gangen plaatsen. Lawaai en trillingen Flessen, half ingegraven, zijn klassiek maar of ze werken? De diertjes wennen ook! Idem voor molentjes, al dan niet van eigen makelij, en voor speciale trillende apparaten. Een lange, dikke ijzeren staaf in de grond, waar je dagelijks met een hamer tegen slaat, kan je hele tuin vrijwaren van woelmuizen en -ratten. Betonijzers van 300 cm lang: duw ze verticaal in de bodem de onderste 50 cm zitten dus in de grond - en 100 cm uit elkaar. Bovenop elk ijzer zet je een omgekeerde plastic fles. Span van staaf tot staaf ook nog tape: videotape of van die wit-rode tape die bij wegwerkzaamheden gebruikt wordt. Vangen Voor elke diersoort bestaan aparte klemmen. Ze worden uitgezet in de bewoonde gangen. Het plaatsen vraagt altijd ervaring en veel geduld. Zo mag je o.a. de klem niet met mensengeur bevuilen, je moet dus eerst je handen met aarde inwrijven, ofwel handschoenen dragen. Laat gevangen mollen, muizen, ratten vrij in de natuur: daar zullen ze wel natuurlijke vijanden vinden. Carbuur/carbid en ecologisch gif Niet meteen de meest ecologische oplossing, maar tot nader order niet echt schadelijk voor ander bodemleven. Hoe pas je carbid toe? Plaats een brokje carbid van ongeveer 250 gram in de gang. Dit doe je op een aantal plaatsen, verdeeld over je tuin. Giet een scheutje water over elk blokje, en dek af met een baksteen of zo. Omdat de grond altijd wel iets vochtig is, blijft het overgebleven carbid gedurende langere tijd acetyleengas afgeven, waaraan de gravende dieren dus een flinke hekel hebben. Voor woelratten en -muizen is er een dodelijk lokmiddel in de handel dat in zijn gebruik enigszins ecologisch te verantwoorden is. De actieve stof komt namelijk uit de wortels van de Johannesbroodboom. Stukjes daarvan leg je aan de openingen op de grond. De knaagdieren sleuren dat naar hun ondergronds verblijf, eten er van en gaan nadien dood. Het product is in de handel onder de naam Quiritox. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 15

16 Wat veel Pittemnaars niet weten, is dat er in de Pittemse kerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming een aantal speciale vloertegels te zien zijn. Je kunt ze vinden achter het Godelieve altaar, dus aan de kant van de sacristie. In 1682 werd een nieuwe kerkvloer gelegd in de dorpskerk. In oudere tijden bestond de kerkvloer in vele kerken meestal uit aangestampte aarde. Parochianen die het konden betalen lieten zich destijds begraven in de kerk maar na langere tijd er was geen kerkvloer en het lijk ontbond zorgde dit voor de nodige geurtjes in de kerk. Het spreekwoord een rijke stinkerd vindt dan ook zijn ontstaan in dit gebeuren. Dit even terzijde. Anno 1791 was het in Pittem opnieuw tijd om de kerkvloer te vernieuwen. Het was metser Joachim Beaufort die het werk voor zijn rekening nam. Hij legde de schorren maar zorgde er ook voor dat we ook nu nog herinnerd worden aan wie het op dat moment voor het zeggen had in Pittem. Beaufort woonde in Heden en verleden Getuigen van een nieuwe kerkvloer in de kerk van Pittem anno 1791 het begin van de Kerkstraat en zou twee maal in het huwelijksbootje stappen. Achter het altaar bevinden zich immers 5 witte tegels. De eerste steen vermeldt volgende tekst: Eersten steen geleyt door joncker Jacques Philippus Peecsteen met vrouw Maria Josepha Joanna D Hooghe. Ook hun wapenschilden zijn te zien op deze eerste tegel. Hij was advocaat bij de Raad van Vlaanderen en schepen van het Brugse Vrije. Blijkbaar moet de vloer van na 21 juni van dat jaar 1791 dateren want het was op die datum Jacques Philippe Pecksteen in het huwelijk trad met die Marie D Hooghe. Later werd hij burgemeester van Zwevezele en bewoner van het nieuwe kasteel aldaar. Waarom precies hij voorkomt op deze steen is me niet duidelijk. Vermoedelijk trad hij op als vertegenwoordiger van de Pittemse dorpsheer (de familie de Croy, zie vorig nummer van dit infoblad). Verwijzing naar de eerste steenlegging en naar de toenmalige pastoor. De tweede tegel herinnert aan de toenmalige pastoor Renerius Petrus Franciscus De La Haye. Hij was niet minder dan 51 jaar pastoor te Pittem en dit van november 1741 tot aan zijn dood op 18 november Jullie kunnen zijn grafschrift lezen aan de noordmuur van de kerk. Het is het enige dat hier bewaard gebleven is. Je verneemt er dat hij eerst 6,5 jaar vicepastor was te Gits voordat hij naar Pittem kwam. De pastoor was geboren te Roeselare. Zijn moeder was Ook burgemeester, griffier en baljuw kregen een tegel in 1791.

17 Anna Goudenhooft van de gelijknamige baljuwsfamilie uit Rumbeke, het mooie gerestaureerde baljuwshuis kan je nog bewonderen in het dorpscentrum van die gemeente. Vader was schout van de stad maar was ook een tijdlang eigenaar van het Beursegoedt. Deze grote hoeve kan gesitueerd worden waar nu de zwaaikom aan de vaart te vinden is (kanaal Roeselare-Ooigem), bij de aanleg ervan is de hoeve verdwenen. Hij noemde zich dan ook seigneur t Beursegoedt. Later verkocht hij de hoeve aan een van mijn voorvaders, met name Pauwel Baes die een tijdlang burgemeester en later ook schepen van de heerlijkheid Roeselare Ambacht was. Pastoor De La Haye zorgde voor heel wat vernieuwingen aan en in de kerk. Diverse grote werken werden dan ook onder deze pastoor voltooid. Ook was hij actief qua onderricht van de kinderen. Verder kennen we van hem twee overzichten van de Pittemse zielen. De eerste Status Animarum dateert van 1760 en werd bijgewerkt in Bijzonder interessant bij deze telling is dat de pastoor van zowel voor de man als de vrouw de plaats van herkomst optekent. Voor genealogen betekent dit een heel interessante bron. Een tweede telling werd door De La Haye uitgevoerd in mei Beide tellingen werden in Roeselare bewerkt en voorzien van een namenindex en op die manier gepubliceerd. De derde tegel verwijst naar burgemeester Joseph Baert. Hij bewoonde het goed ter Claerhout, de huidige hoeve Chris Schelstraete. Pastoor De La Haye sloot er in mei 1786 na een dag rondtrekken zijn dag af en vermoedelijk bleef hij er tafelen want in de marge van het genoteerde gezin Joseph Baert tekende hij een hesp Onder de Fransen werd Joseph Baert in 1796 ook voorzitter van het kanton Pittem, hij stierf in Onder zijn nakomelingen vinden we een brouwer en een olieslager. Een zoon van zijn broer bouwde de Torremolen of Baert s molen in de Tieltsestraat. Ook griffier Joannes Amerlinck kreeg een tegel in het rijtje. Hij was hier griffier in opvolging van zijn vader Ferdinand die uit Sint-Eloois-Vijve afkomstig was. De familie woonde op de Quickmote, de verdwenen hoeve langs de Tieltsestraat (ongeveer op de plaats waar ere-gemeentesecretaris I. Deprédomme woont). Deze hoeve was dikwijls bewoond door notabele Pittemse families. Zoon Ferdinand zou Joannes opvolgen want griffier Joannes stierf in september Ferdinand verliet de Quickmote en bouwde het grote herenhuis in de Tieltsestraat waar tot begin november een restaurant gevestigd was (hoek Koolkensstraat). Het huis werd er gebouwd vanaf Een laatste persoon die ook een tegel bekwam bij de aanleg van de vloer, was baljuw Jan Baptiste Verhulst die net als griffier Amerlinck zijn vader opvolgde. Vader Niklaas was ongeveer 40 jaar baljuw van Pittem en woonde op de zuidkant van het dorpsplein. Jan Baptiste Verhulst was de laatste baljuw en werd later vrederechter van het kanton Pittem. Er is heel wat te vinden over hem en zijn zoon Dominicus in het Pittemse notariaat dat bewaard wordt in het rijksarchief te Brugge. We vinden hem in de Franse telling van 1799 als practicien en echtgenoot van Lucie Van Colen. Er zijn zes kinderen genoteerd. Wanneer hij te Pittem overlijdt in 1807 gebeurt de aangifte o.a. door zijn zoon Dominicus Hyacinth die al op 22-jarige leeftijd het beroep van deurwaarder uitoefent. Uit het gezin Verhulst-Van Colen zal min. 1 kind naar Gent gaan wonen. De grafsteen van pastoor De La Haye in de noordmuur van de kerk. Ik vermoed dat er enkel nog nakomelingen, al dan niet naamdragers, van de familie Baert te Pittem wonen. Misschien wonen er ook nog mensen te Pittem die metser Beaufort in hun kwartieren kunnen terug vinden. Na tweehonderd jaar resten dus bijna enkel nog de vijf tegels achter het altaar van de H. Godelieve in onze kerk als aandenken aan deze 18de eeuwse Pittemnaars. Wilfried Devoldere GEBRUIKTE BRONNEN: V. ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, 256 pp. A. VANDEWIELE, Geschiedenis van Zwevezele, deel II De gemeente Zwevezele tot 1940, Zwevezele, 1984, p V. ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse Tellingen, Deel I. Status Animarum 1768 bijgewerkt in 1780, Roeselare, 1991, 118 pp. V. ARICKX en W. DEVOLDERE,, Pittemse Tellingen, Deel II. Status Animarum 1786 en 1793, Roeselare, De tweede telling van 1793 is van de hand van de nieuwe pastoor Felix Perneel. V. ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse Tellingen, Deel III. Bevolkingsregister 1799 (Franse telling), Roeselare, 1992, 58 pp. Internet: Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 17

18 Bibliotheek Naar aanleiding van de Bibliotheekweek vroegen we aan onze gebruikers wat ze zo leuk vinden aan de bib en wat hun leukste herinneringen aan de bib zijn. Je vindt ze hieronder. Ik hou van de bib... omdat je er spelletjes en films kan huren omdat ik supergraag lees omdat het een supergezonde verslaving is omdat je er boeken die niet aanwezig zijn, kan bestellen omdat je er de leukste boeken vindt omdat je er de nieuwste boeken vindt omdat we met de klas naar de bib komen voor de hartelijke ontvangst omdat ik graag reisavonturen lees Wat zouden we zonder Magda zijn? voor de supervriendelijke mensen Dieren in de bib De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2012 vindt plaats van 10 tot 25 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema dieren. De kinderen van de Pittemse scholen worden uit- genodigd naar ontmoetingen met Vlaamse en Nederlandse auteurs en de bibliotheek wordt omgetoverd tot een dierentuin vol boeken! Cinébib: klassefilms in de bibliotheek Vanaf oktober 2011 kan je in Bibliotheek Pittem terecht voor een verzameling klassefilms op dvd. Dankzij de samenwerking met Cinema Novo, het filmfestival voor alternatieve films in Brugge, kunnen we 20 films aanbieden die speciaal geselecteerd werden door de medewerkers van Cinema Novo. Het gaat meestal om bekroonde films, die niet in het gewone circuit te zien waren. De dvd s worden gratis uitgeleend voor 1 week. Bij de films hoort ook een brochure met achtergrondinformatie over de films. Vanaf half januari 2012 bieden we films uit het aanbod Wereldcinema aan. U vindt er titels als Kandahar, Hotel Rwanda, In the mood for love, Onze aanrader deze maand is Tsotsi. Titel: Tsotsi Regie: Gavin Hood Land: Zuid-Afrika Jaar: 2005 Speelduur: 90 minuten Gesproken taal: Zulu/Xhosa/ Afrikaans DVD-ondertiteling: Nederlands Een clubje jonge criminelen vermoordt in een volle metro een oudere man om wat geld. Na een caféruzie tussen de criminelen, steelt één van hen een auto. Later merkt hij op dat er een baby op de achterbank ligt. De jongen begrijpt al snel dat hij niet de juiste persoon is om voor de baby te zorgen en dwingt een jonge moeder om het kind te voeden. Ondertussen zoekt de politie naar de baby. Een meeslepend drama waarbij de authenticiteit van de locaties, het dynamische camerawerk en de intensiteit van acteur Chweneyagae extra troeven zijn. Boekenboxen onthaalouders Het is bewezen dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met boeken. Het bevordert immers hun taalontwikkeling, creativiteit en leesvermogen. In het kader van haar opvoedingsonderteunende taak biedt Bibliotheek Pittem aan onthaalouders de mogelijkheid om te werken met boekjes bij de kinderen waarvoor ze zorgen. Elke onthaalouder krijgt van de bibliotheek gratis een boekenbox met een 20-tal aangepaste boeken (prentenboeken, voorleesboeken,...). Deze box blijft gedurende 6 maanden bij de onthaalouder. Startende onthaalouders of onthaalouders die nog geen boekenbox hebben, kunnen een boekenbox aanvragen bij de bibliotheek. De eerste boekenboxen werden aan de onthaalouders overhandigd op donderdag 24 november, n.a.v. de Voorleesweek.

19 Ik nam het boek aan. Het voelde als een lichaam. Het heeft een rug, een lijfgeur, een geheugen. Het bezit ezelsoren en vooral een ziel. Tijdens de lectuur krijg je een smaak. Het heeft een naam. En elk boek heeft zijn eigen stijl. En soms heeft een boek zijn eigen huishouden. Tussen de bladzijden zit ergens toevallig een vergeten boodschappenlijstje. Boek doet boodschappen. Want er moet brood op de plank komen... 2 bloemkolen, een pakje koffie van Jacquemotte, een kilo rosbief en een dessertje voor vanavond. Een boek geeft altijd zijn confidenties prijs. DE BIBLIOTHEEKBLUES Het boek heeft een nageslacht. Als het goed verkoopt, kloonen ze het herdruk na herdruk. Het is aangesloten bij een vakbond: de bibliotheek. De boeken en cd s staan gerangschikt, gebonden of gelijmd, gekaft en gechipt. Bij de boeken heb je sociale klassen. Er zijn de boeken van Harry Mulisch. Die ruiken naar sigaren en parfum van Chanel. Er zijn de boeken van Erik Vlaminck. Het familie-epos ruikt naar werkmanskleding en groentensoep. Er is het boek Mieke Maaike s obscene jeugd van Louis Paul Boon. Het is er voor adolescenten die nog geen blijf weten met hun eigen lijf. Het boekt ruikt naar klamme handen en verlangens. Er is de Koran. De diepere gelaagdheid van het boek laat zich doordesemen met de diepe geur van tapijten. Er is Een roos van vlees van Jan Wolkers. Er is een biologische plek in de bib vol mieren, egels en eekhoorns. Daar zitten ongetwijfeld de boeken van Toon Tellegen. Het is er altijd vakantie en de dieren weten alles over mensen. Er is het vreemde rek waar de boeken van Luc Vandromme thuishoren en waar heel verschillende werelden uit het verleden en het heden samenkomen. Onder Luc s indrukwekkende voorhoofd spelen zich taferelen af die vreemd zijn en toch vertrouwd. Die dualiteit doet Luc schrijven. Het is wachten op het eerste filmscenario op basis van één van zijn boeken. Boeken blijven uitzweten in hun rekken. Tot er iemand in komt snuffelen, op zoek naar lijfelijk contact met de personages die zich in de boeken bevinden, dromen, bewegen, liefhebben, van elkaar vervreemden, maar elkaar nooit helemaal los kunnen laten. Straks is er de E-reader met een touchscreen. Met een veeg van de vinger bladert iedereen door het lijf van een boek. Er is de geur, er zijn de vlekken, maar er is vooral de melodie, de blues. Tussen de thrillers heen hoor je Smoking Gun van Robert Cray. Tussen de klassiekers door zingt Eric Clapton zijn Nobody Knows. De reisboeken doen het met Cross Road Blues van T-Bone Walker. Maar lyrisch diep tussen Anna Karenina en andere grote liefdesromans hoor je het meedogenloze ritme van St.Louis Blues van Bessie Smith en Louis Armstrong. Bij Dostojewski zit je dan weer met de pijn van je eigen, psychische melancholie, de schuldvraag en de boete, die doen denken aan Benjamin Britten s War Requiem. En bij de nieuwe Brusselmans hoort de lossere, speelse toon van Toots Thielemans Bluesette. Tussen de stationsromans klinkt de melodie van Homeless Man Singing at an underground train station. De cri du coeur is er van alle auteurs die hun boek na zovele maanden creatie los moet laten en in andermans handen achterlaten. Een schrijver is altijd een weeskind. Nee, het boek is niet van papier. Het is lijfelijk aanwezig, met de cover als gezicht. Hella Haasse zei op het einde van haar leven niet: ik heb een aantal boeken geschreven. Ze zei: ik heb een familie gecreëerd. Elk boek heeft een geur, een melodie, een levensverhaal. Je gaat ermee slapen. Uit de vampierenboeken kun je het bloed zuigen. Maar nooit laat het boek helemaal in zijn kaarten kijken. Daarvoor lijkt het te veel op het leven zelf. Het is vol liefde of haat. Het is binnen ieders bereik, maar o zo privaat. TOON VANLAERE Pittem, 16 oktober 2011 Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 19

20 Bibliotheekweek van 15 oktober tot 23 oktober Op de verwendag van 16 oktober in Bibliotheek Pittem en van 20 oktober in Egem konden de bezoekers deelnemen aan een wedstrijd. Uit alle inzendingen werden 4 winnaars getrokken. Het zijn Lutgarde Sabot, Corine Bouvry, Rika Werbrouck en Marianne Evenepoel. Je ziet hen op de foto, samen met enkele schepenen en medewerkers van bibliotheek Pittem. Prijsuitreiking verwendag Verwendag Politie Snelheidscontroles Pittem dellijke inning of een verkeersinbreuk (zware overtredingen) in de bus. Op de Tieltstraat (N37) werd een bestuurder onderschept met een onverantwoorde topsnelheid van maar liefst 154 km/uur. In de tabel hieronder vind je de In Pittem werden er in 2011 (tot en met 14 november) reeds voertuigen gecontroleerd met de mobiele snelheidscontroles (onbemande camera niet inbegrepen) bestuurders respecteerden de snelheidsbeperkingen niet en ontvingen een onmidplaatsen die werden bezocht door onze mobiele snelheidscontroles. Het grote aantal controle-uren in de Tieltstraat (N37) heeft alles te maken met de vele ongevallen die op dit stuk van de N37 plaatsvinden, alsook met het handhavingsproject N37. Op volgende plaatsen mag je dit jaar zeker nog snelheidscontroles verwachten: Tieltstraat, Meulebekestraat en de Kolonel Naessensstraat te Egem. Straat Snelheidsbeperking Aantal controle-uren Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal snelheidsovertredingen Overtredings% Tieltstraat (N37) 90 km/uur 27u. 10min % Tieltstraat (N35) 50 km/uur 1u. 30min % Brugsesteenweg 70 km/uur 1u. 35min % (N50) Posterijlaan 70 km/uur 45 min % Meulebekestraat 50 km/uur 1 u % Egemstraat 70 km/uur 55min % TOTAAL 32u. 5min %

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 12 2. Pag. 18 1 Pag. 24 3. 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 12 2. Pag. 18 1 Pag. 24 3. 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 4 oktober december 2013 Pag. 12 2 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar Pag. 18 1 Pag. 24 3 Inhoud

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 3 JULI SEPTEMBER 2013 Pag. 11 2 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Pag. 16 1 Pag. 26 3

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 3 15 03p 15 04 Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie