Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 28534/ Jan Vosselman Bosch +31 (35)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 28534/2012014015 Jan Vosselman Bosch +31 (35) 773 77 09"

Transcriptie

1 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw J.M van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 31 oktober 2012 Handhavingsbrief 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 28534/ Jan Vosselman Bosch +31 (35) Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, Ingevolge artikel 7.20, eerste lid, van de Mediawet 2008, stelt het Commissariaat voor de Media u jaarlijks voor 1 november in kennis van het voorgenomen handhavingsbeleid voor het volgende kalenderjaar. Onze voornemens voor 2013 beschrijven wij in deze brief, die wordt verzonden op een moment dat een nieuw kabinet gaat aantreden. De gevolgen van eventueel nieuw kabinetsbeleid hebben wij nog niet kunnen meenemen. In het navolgende zullen wij aandacht besteden aan de missie die het Commissariaat voor zichzelf heeft geformuleerd, de strategische thema s die bij het uitvoeren van de mediawettelijke taken centraal staan en het instrumentarium waarmee die taken worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht verdient de nieuwe erkenningsperiode voor de landelijke publieke omroepen, die al in 2013 concrete voorbereiding vraagt. Achtereenvolgens komen dan de bijzondere aandachtspunten voor de uitvoering van de Mediawet in het jaar 2013 aan de orde en aansluitend de prioriteiten op het gebied van vergunningen, registraties, monitoring en handhaving. Met een blik op de Mediamonitor, de internationale contacten en het bijzondere karakter van het jaar 2013 voor het Commissariaat zelf, besluiten wij deze brief. 1. Toezicht in een veranderend medialandschap Het kabinet staat voor de opdracht om miljarden te bezuinigen en die opdracht raakt ook de publieke omroep. Commerciële omroepen zien zich voor de opgave geplaatst om in de economisch moeilijke tijden voldoende inkomsten te genereren. Daarnaast is de mediawereld als altijd volop in beweging: de snelheid waarmee digitale ontwikkelingen zich voltrekken, vergt van de zijde van de toezichthouder diepgaande kennis van de materie en inzicht in de markt. Het Commissariaat voor de Media is daartoe toegerust: het houdt al bijna vijfentwintig jaar toezicht op het hele veld van publieke en commerciële media-instellingen, van landelijk tot lokaal niveau. Het Commissariaat verleent vergunningen en toestemmingen, controleert het media-aanbod van de omroepen en zet, waar nodig, handhavingsinstrumenten in. Om de rechtmatige besteding van publieke middelen te garanderen, houdt het Commissariaat tevens financieel toezicht op de publieke omroep. Voorts bewaakt het Commissariaat de pluriformiteit van het media-aanbod op de kabel en wordt in het kader van de bescherming van minderjarigen metatoezicht op het NICAM gehouden. Ontwikkelingen die invloed hebben op de vorming van opiniemacht worden nauwlettend gevolgd door het Commissariaat, dat daarover jaarlijks een rapport uitbrengt: de

2 Mediamonitor. Het Commissariaat wijdt hier tevens een speciale website aan, waarop onder meer marktaandelen en eigendomsverhoudingen op de onderscheiden mediamarkten worden weergegeven. Het Commissariaat heeft ook een belangrijke adviesfunctie. Periodiek brengt het adviezen uit over meerjarenbegrotingen van de publieke omroep, over het concessiebeleidsplan, over de prestatieovereenkomst en over aanvragen voor erkenningen. Buiten deze wettelijk verankerde adviezen wordt het Commissariaat geregeld gevraagd advies te geven bij bijzondere kwesties, die gedegen kennis van de media en de media-instellingen vergen. Zo heeft het Commissariaat recentelijk op uw verzoek advies uitgebracht over de vrijgave van de programmagegevens van de publieke omroep en over de aanvragen voor vergoeding van de frictiekosten die omroepen maken in het kader van de bezuinigingen. Tot slot behoort het tot de taken van het Commissariaat om toe te zien op de naleving van de wet op de vaste boekenprijs, die beoogt een breed en gevarieerd aanbod van boeken te bevorderen. Het is een breed pakket aan taken, die het Commissariaat consciëntieus verricht in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarbij verwacht de samenleving steeds meer van toezichthouders, die ook in toenemende mate kritisch worden beoordeeld. Het Commissariaat is zich daarvan bewust en richt de blik daarom vooruit, met het oogmerk ook in de toekomst zijn rol als moderne toezichthouder te kunnen blijven vervullen. Vanuit de wettelijke taak van advisering en toezicht op de naleving van de Mediawet stelt het Commissariaat daarbij twee overkoepelende strategische thema s centraal. 2. Strategische thema s Met zijn brede takenpakket, dat in omvang en complexiteit toeneemt, beoogt het Commissariaat voor de Media de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod in Nederland te beschermen en daarmee de vrije meningsvorming te ondersteunen. Deze uitgangspunten, neergelegd in de Mediawet, zijn richtinggevend voor al het handelen van het Commissariaat. 2.1 Gelijk speelveld Allereerst wil het Commissariaat zich inzetten voor het bevorderen van een gelijk speelveld. Onder het toezicht van het Commissariaat vallen verschillende groepen van met elkaar in aard, aanbod of doelgroep vergelijkbare media-instellingen. De markt is echter volop in beweging, wat kansen biedt, maar voor het level playing field ook toekomstige risico s in zich draagt. Convergentie van media is een ontwikkeling die in snel tempo doorzet. Dit leidt ertoe dat steeds meer vergelijkbaar media-aanbod op verschillende platforms met verschillende regelgeving beschikbaar is. Daarnaast is internationalisering een oprukkende tendens die met zich mee brengt dat voor vergelijkbaar media-aanbod afwijkende toezichtregimes van toepassing kunnen zijn. Deze ontwikkelingen dreigen de concurrentieverhoudingen tussen media-instellingen die onder verschillende toezichtregimes vallen, te verstoren. Het waarborgen van dit gelijke speelveld zal voor het Commissariaat om die reden de komende jaren een belangrijk thema blijven

3 In de Nederlandse situatie is de concurrentieverhouding tussen de binnenlandse commerciële omroep en het Luxemburgse RTL het bekendste voorbeeld van verschillende regimes voor vergelijkbaar media-aanbod. Het Commissariaat heeft zich beijverd om een gelijk speelveld voor op Nederland gerichte commerciële zenders dichterbij te brengen. Daartoe zijn, naast die van de NPO en SBS, ook de uitzendingen van het onder Luxemburgs toezicht vallende RTL onderzocht op het aantal reclameminuten dat per uur werd uitgezonden. Over de bevindingen is periodiek gerapporteerd aan de Luxemburgse toezichthouder, die RTL daarover heeft kunnen aanspreken. Hoewel het Nederlandse speelveld daarmee in juridische zin nog niet gelijk is, heeft de door het Commissariaat gekozen strategie het beoogde effect gehad: alle op Nederland gerichte omroepen, inclusief RTL, hebben hun gedrag aangepast. Het Commissariaat blijft ook in de toekomst de reclamezendtijd monitoren. Vraagstukken van vergelijkbare regels voor aanbieders van vergelijkbaar media-aanbod zoals in het voorbeeld geschetst zullen zich naar verwachting in de toekomst vaker gaan voordoen. 2.2 Toezicht op maat Het tweede thema is toezicht op maat. Om de navolging van de Mediawet te controleren en, waar nodig, af te dwingen, beschikt het Commissariaat over een breed palet aan toezichts- en handhavingsinstrumenten. Met de ervaringen die in de voorgaande jaren zijn opgedaan, is het Commissariaat tot de conclusie gekomen dat toezicht effectiever wordt als maatwerk wordt geleverd. Dit toezicht op maat betekent dat uit het palet aan instrumenten steeds een weloverwogen keuze wordt gemaakt, toegespitst op de situatie. Het doel is om de mediawettelijke norm bij omroepen te internaliseren, waarbij het Commissariaat als adagium heeft: Zacht als het kan, hard waar het moet. Door de nadruk te leggen op informeren en vroegtijdig uitleg te geven over beleidsregels en hun praktische invulling, blijken veel overtredingen voorkomen te kunnen worden. Dankzij dit toezicht op maat heeft het Commissariaat de flexibiliteit om per geval de meest geschikte benadering te kiezen. Voor goed toezicht en adequate handhaving beschikt het Commissariaat over een breed palet aan instrumenten. Deels worden die aangereikt door de Mediawet en deels kunnen de instrumenten zonder wettelijke grondslag worden ingezet. Het verschil in impact tussen het gebruik van deze instrumenten kan groot zijn, daarom wordt bij iedere gelegenheid zorgvuldig afgewogen welke aanpak het meest geëigend is. Doorgaans kiest het Commissariaat, steeds afhankelijk van de specifieke situatie, in eerste instantie voor de milde vorm van toezicht: overtredingen voorkomen door informatie te bieden en voorlichting te geven. Dit kan via gesprekken, met brochures of door middel van voorlichtingsbijeenkomsten. Voordat beleidsregels worden vastgesteld, worden belanghebbenden uitvoerig geconsulteerd. Dit zorgt ervoor dat het beleid is aangesloten bij de werkelijkheid van de audiovisuele media, terwijl meteen zoveel mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. Door beleidsregels steeds te voorzien van een duidelijke uitleg, verschaft het Commissariaat inzicht in hoe mediawettelijke regels geïnterpreteerd en toegepast worden. Om omroepen ervan te weerhouden zich buiten de grenzen van de regelgeving te begeven, geeft het Commissariaat schriftelijke waarschuwingen bij lichte overtredingen of dreiging daarvan. Desgevraagd is het Commissariaat altijd bereid met de omroepen over deze constateringen een gesprek aan te gaan. In voorkomende gevallen nodigt het Commissariaat zelf omroepen uit voor een gesprek over geconstateerde overtredingen

4 Het is onze ervaring dat na zulke interventies de programmering meestal in overeenstemming wordt gebracht met de regels. De omroepen beseffen dan dat er andere maatregelen zullen volgen als zij zich niets van de waarschuwing van het Commissariaat aantrekken. Als waarschuwingen en gesprekken niet helpen of als zich flagrante overtredingen voordoen, dan maakt het Commissariaat gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van administratieve boetes, die kunnen oplopen tot een bedrag van In de Beleidslijn sanctiemaatregelen is uiteengezet volgens welk systeem boetebedragen worden berekend, zodat daarover geen misverstand kan ontstaan. In bepaalde gevallen schiet een administratieve boete zijn doel voorbij en is het opleggen van een last onder dwangsom effectiever. Dwangsommen worden niet aangemerkt als punitieve sancties, maar als drukmiddel om bepaald handelen af te dwingen of te doen stoppen. Per 1 januari 2014 zullen naar verwachting meer bepalingen uit de Mediawet onder de werking van de last onder dwangsom worden gebracht. Het zwaarste instrument is het middel van intrekken of verminderen van zendtijd. Van deze bevoegdheid heeft het Commissariaat sinds 1988 slechts twee keer gebruik hoeven maken. De maatregel wordt dan ook gezien als ultimum remedium. Het Commissariaat springt er uiterst terughoudend mee om, omdat het ingrijpt in de vrijheid van meningsuiting van de media-instellingen. In 2013 zal het Commissariaat zich voorbereiden op de toepassing van nieuwe wettelijke instrumenten per 1 januari 2014, zoals de reeds genoemde uitbreiding van de mogelijkheid een last onder dwangsom op te leggen. Ook de mogelijkheden om aanwijzingen te geven en de bevoorschotting van publieke media-instellingen op te schorten of te staken, worden uitgebreid. 2.3 Compliance Toezicht op maat, dat overtredingen gericht opspoort en daar tijdig tegen optreedt met de geëigende maatregel, is een werkwijze die de effectiviteit van het toezicht aanzienlijk verhoogt. Met de introductie van een complianceprogramma worden media-instellingen gestimuleerd zelf de verantwoordelijkheid voor de navolging van de Mediawet te nemen. Met compliance kunnen overtredingen worden beperkt, zoals een toezichthouder als de NMa reeds heeft ervaren. Het Commissariaat zal in 2013 onderzoeken of het opzetten van een complianceprogramma bij media-instellingen tot de mogelijkheden behoort. Ook de mogelijkheden voor coregulering zullen in 2013 nader worden onderzocht. Uit ervaringen met het NICAM-systeem van zelfregulering met metatoezicht blijkt dat partijen goed in staat zijn om erop toe te zien dat de Mediawet wordt nageleefd. In het geval van de NICAM, dat ter bescherming van de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling van kinderen onder de zestien jaar classificaties toekent aan televisieprogramma s en films, richt het metatoezicht van het Commissariaat zich op zowel de kwaliteit van de classificaties als op de criteria die het instituut gebruikt om te bepalen of een classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is. Dit systeem van coregulering en metatoezicht kent grote voordelen. Zo bestaat dankzij deze werkwijze een groot draagvlak voor de NICAM-classificaties en toont de branche bereidheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de naleving daarvan. Er zijn ook andere terreinen waarop betrokkenen zelf meer verantwoordelijkheid zouden kunnen krijgen

5 Die zullen in 2013 worden onderzocht. Als toezichtsubjecten mediawettelijke normen accepteren en bereid zijn deze uit zichzelf na te leven, kan er meer verantwoordelijkheid bij hen worden gelegd. Daarbij heeft de toezichthouder een andere, maar zeker zo belangrijke rol op afstand te vervullen. Het initiëren van co- en zelfregulering betekent uiteraard niet dat het Commissariaat afstand doet van zijn eindverantwoordelijkheid. 3. Voorbereiding op de nieuwe erkenningenperiode Als het nieuwe kabinet de lijn van zijn voorganger doortrekt, zal de hervorming van het publieke bestel in de komende jaren gestalte moeten krijgen. De omroepverenigingen die gaan fuseren zijn momenteel al bezig met het fusieproces, de 2.42-instellingen bereiden zich voor op hun nieuwe positie onder de vleugels van de NTR of een van de omroepverenigingen. Het Commissariaat zal erop toezien dat die aansluiting ordentelijk verloopt. Hoe wij het toezicht op het integratieproces en het resultaat daarvan zullen vormgeven wordt in 2013 bepaald. Ledenwerving Zenduren en financiële middelen zullen voor de fusieomroepen en de zelfstandige omroepverenigingen afhankelijk zijn van het ledental. In de aanloop naar de aanvragen voor een erkenning zullen de verenigingen met grote energie ledenwervende activiteiten gaan ontplooien. Het is in de Mediawet uitdrukkelijk beoogd dat mensen lid worden van een omroepvereniging, omdat zij affiniteit hebben met de identiteit van die vereniging, niet omdat het aangaan van het lidmaatschap aantrekkelijke geschenken oplevert. Het Commissariaat zal in 2013 deze ledenwerving nauwkeurig monitoren. Momenteel worden de beleidsregels afgerond, waarin de kaders helder uiteen worden gezet. In 2014 zal het Commissariaat bepalen hoeveel leden de omroepverenigingen tellen op de door u vastgestelde peildatum. In 2013 beginnen hiervoor de voorbereidingen, die onder meer zullen bestaan uit voorlichtingsbijeenkomsten met de omroepverenigingen en het leggen van contacten om tijdig toegang te krijgen tot de gemeentelijke basisadministratie. De voorlichting is belangrijk, omdat eerder is gebleken dat rond sommige zaken onduidelijkheid kan bestaan. Elke onduidelijkheid dient te worden weggenomen, opdat alle verenigingen beschikken over dezelfde regelkennis en vanuit een gelijke uitgangspositie kunnen opereren. Net als bij de vorige ledentelling zal het Commissariaat zich laten bijstaan door een externe accountant. Daarnaast zal ook de vraag aan de orde komen of de twee aspirant-omroepverenigingen WNL en PowNed voor een definitieve erkenning in aanmerking komen en speelt het proces van integratie van de regionale en de landelijke publieke omroep. Deze grote veranderingen hebben niet alleen hun weerslag op de betrokken media-instellingen, maar ook op het werk van het Commissariaat. Het jaar 2013 zal mede in het teken staan van de voorbereiding op die werkzaamheden. 4. Prioriteiten 2013 Door de implementatie van de Europese Richtlijn Audiovisuele mediadiensten in de Mediawet 2008 zijn aan het takenpakket van het Commissariaat twee belangrijke onderwerpen toegevoegd: commerciële mediadiensten op aanvraag en de mogelijkheid van product placement

6 4.1 Commerciële mediadiensten op aanvraag Een nieuwe groep aanbieders van commercieel media-aanbod is onder het toezicht van het Commissariaat komen te vallen. Voor deze, voornamelijk via internet aangeboden, videodiensten geldt een registratieplicht en een verlicht mediawettelijk regime, onder meer bedoeld om te voorkomen dat oneerlijke concurrentie ontstaat tussen aanbieders van traditionele televisiediensten en deze nieuwe diensten. Ook hier geldt dat het Commissariaat streeft naar een gelijk speelveld: aanbieders die op verschillende platforms met elkaar concurreren, moeten aan dezelfde regels voldoen. Vanuit een goed ingevoerde interne werkgroep heeft het Commissariaat over de nieuw op te stellen beleidsregels expertmeetings belegd, overleg gevoerd met buitenlandse toezichthouders en een openbare consultatie gehouden via de website. De geleverde commentaren, suggesties en opmerkingen zijn gebruikt om tot een weloverwogen en zo breed mogelijk gedragen invulling van de beleidsregels te komen. Consistent met het beleid van het Commissariaat om vaker vooraf te informeren, verschaffen deze nieuwe Beleidsregels classificatie audiovisuele mediadiensten aan betrokkenen van tevoren duidelijkheid over de vraag of zij hun dienst moeten laten registreren. Voor aanbieders die menen dat hun dienst geregistreerd moet worden, is een loket ingericht, waar inmiddels de eerste meldingen zijn gedaan. In 2012 is een aanvang gemaakt met het beoordelen van de meldingen. Er zijn ook aanbieders die nog geen melding hebben verricht en dat op grond van de regels wel hadden moeten doen. Het Commissariaat zal deze groep in 2013 systematisch in kaart brengen en actief benaderen. Naar verwachting zullen daarbij, meer dan tot nu toe het geval is, complexe situaties opduiken. Een voorbeeld zijn dagbladuitgevers die in het digitale domein videoaanbod verzorgen en waarvan bekend is dat zij hun diensten liever niet onder de mediawettelijke registratieplicht willen laten vallen. Vanzelfsprekend blijven de activiteiten van het Commissariaat niet beperkt tot registratie. De stapsgewijze introductie van het toezicht op commerciële mediadiensten op aanvraag is in 2013 toe aan de volgende fase: het vormgeven van het toezicht op de geregistreerde diensten. Voor commerciële mediadiensten geldt een lichter regime, daarom zal het Commissariaat zich primair richten op de scheiding tussen redactie en commercie. Ons toezicht daarop zal vooral worden gericht op groepen van sites waar een bedreiging van de redactionele onafhankelijkheid het grootst is. Een ander belangrijk aandachtspunt binnen het toezicht op commerciële mediadiensten is bescherming tegen ernstig schadelijke content, die anders dan bij lineair aanbod niet geheel verboden is maar wel afdoende afgeschermd moet zijn. Onvoldoende afscherming van ernstig schadelijke content voor minderjarigen is naar verwachting een probleem op sites die schadelijke content aanbieden; het Commissariaat richt zich in zijn toezicht daarom mede op sites die zogenaamde adult content aanbieden en zulke ernstig schadelijke elementen bevatten. 4.2 Sluikreclame, sponsoring en product placement Het uitzenden van reclameboodschappen en sponsoring van programmaonderdelen waren de twee manieren waarop media-instellingen hun aanbod door derden kunnen laten (mee)financieren. Met de regeling voor product placement is daar nu een derde mogelijkheid aan toegevoegd. Uitgangspunt is dat er een scheiding bestaat tussen commerciële en redactionele sferen, dat sluikreclame onder alle omstandigheden verboden is en dat voor het publiek kenbaar moet zijn wanneer er commerciële belangen spelen

7 Er zijn wel verschillen tussen deze drie vormen van betrokkenheid van commerciële partijen. Reclameboodschappen worden uitgezonden in blokken die door beeld en geluid van het overige aanbod worden afgebakend. Ook worden de producten en diensten in deze boodschappen aangeprezen, terwijl bij sponsoring en product placement de producten en de programmaonderdelen wel getoond en vermeld mogen worden, maar dat aanprijzingen of overdreven aandacht achterwege moet blijven. Ook sponsoring en product placement verschillen van elkaar. Bij sponsoring die niet uit een financiële bijdrage bestaat mogen producten van de sponsor wel getoond en vermeld worden, maar alleen op neutrale wijze. Bij product placement is de intentie anders: daar worden producten in de context van het programma opgenomen met het doel deze te promoten. Zij mogen positief over het voetlicht worden gebracht, al zijn ook hier specifieke aanprijzingen niet toegestaan. De scheidslijnen tussen sluikreclame, de regels voor sponsoring en product placement zijn hier en daar dun. Zo kunnen zich bij product placement de vragen voordoen wat precies de elementen zijn van overmatige aandacht en of de vermeldingsplicht niet te misbuiken is door het in te zetten als extra promotiemiddel voor de producten. Het Commissariaat heeft in 2012, na uitvoerige consultatie, voor de commerciële omroep nieuwe beleidsregels opgesteld voor reclame en sponsoring. Een door u goed te keuren regeling voor product placement bevindt zich in de afrondende fase. In 2013 zal het Commissariaat de focus leggen op de naleving van de regels in de praktijk, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de binnenlandse omroep niet in een ongunstiger positie mag verkeren dan de concurrentie uit het buitenland. 5. Vergunningen en registraties Lokale en regionale media-instellingen Als ieder jaar zullen ook in 2013 lokale media-instellingen worden aangewezen voor het verzorgen van lokaal media-aanbod dat kan bijdragen aan cohesie in de lokale gemeenschap en het functioneren van de lokale democratie. De procedure die leidt tot de aanwijzing van de lokale media-instellingen zal het Commissariaat in 2013 stroomlijnen door meer verantwoordelijkheid te leggen bij de gemeenteraden, die over de aanvragen moeten adviseren en een rol spelen bij de financiering. De gemeenteraden staan immers dichter bij de lokale gemeenschap dan het Commissariaat en kunnen, bijvoorbeeld door het vergroten van de betrokkenheid in het democratisch besluitvormingsproces, aangeven welk media-aanbod het best aansluit bij de lokale behoeften. Door niet elke stap in de procedure via het Commissariaat te laten lopen, kan het proces bovendien efficiënter worden ingericht. Als gemeenteraden positief adviseren over een aanvraag van een lokaal omroepinitiatief, dan committeren zij zich aan financiering van de omroep. Per wooneenheid wordt gerekend met een bedrag van 1,30, hetgeen in een aantal gemeenten de nodige discussie oplevert. Het dit jaar afgesloten convenant tussen OLON en VNG zal zorgen voor het bepalen van criteria voor eigentijds media-aanbod van lokale media-instellingen, zodat een einde komt aan lokale discussies over bekostiging. De Mediawet 2008 bepaalt dat de financiering van de lokale omroep periodiek geëvalueerd moet worden. Het Commissariaat is reeds begonnen met het opzetten van die evaluatie; in het voorjaar van 2013 zullen wij u de resultaten doen toekomen. In 2013 zullen ook een aantal regionale media-instellingen een aanvraag indienen voor een nieuwe aanwijzing

8 5.1 Toestemmingen commerciële omroep Jaarlijks zijn er nieuwe initiatieven die om toestemming vragen voor het verzorgen van commercieel media-aanbod, terwijl ook de bestaande toestemmingen om de vijf jaar moeten worden vernieuwd. In 2013 zal het Commissariaat speciale aandacht besteden aan aanvragers die hun aanbod richten op het buitenland. Veelal hebben dergelijke aanvragen betrekking op adult channels. Bij de beoordeling van deze aanvragen gaan wij nauwkeurig na of de aanbieder daadwerkelijk in Nederland gevestigd is en dat hier de redactionele beslissingen worden genomen. Voorkomen moet worden dat door het op oneigenlijke gronden verkrijgen van een Nederlandse toestemming scheve concurrentieverhoudingen ontstaan met aanbieders van vergelijkbare programma s die onder buitenlandse jurisdictie vallen. Een aparte categorie vormen de aanvragen voor het gebruik van een evenementenzender. Het Commissariaat toetst of een aanvraag gebruikt zal gaan worden voor radio-uitzendingen rondom een evenement, of de etherfrequentie die daarvoor nodig is een beperkt bereik heeft en of die slechts beperkte tijd beschikbaar hoeft te zijn. De vraag om evenementenzenders te mogen gebruiken is ieder jaar aanwezig en bereikte in 2012 een piek. De zenders worden in de meeste gevallen ingezet bij lokale evenementen en de inzet ervan draagt bij aan de sociale cohesie aldaar. 5.2 Nevenactiviteiten Een belangrijke taak van het Commissariaat is de toetsing van nevenactiviteiten van publieke media-instellingen. De omroepen zijn er primair voor het verzorgen van media-aanbod en hun overige activiteiten moeten daar in voldoende mate bij aansluiten. Voorts moeten eerlijke verhoudingen met marktpartijen in stand blijven, hetgeen inhoudt dat nevenactiviteiten marktconform moeten worden verricht. In onze vorige handhavingsbrief signaleerden wij een toename van het aantal meldingen. Wij houden er rekening mee dat deze toename zal aanhouden, temeer daar in 2013 de bezuinigingen bij de publieke media-instellingen voelbaar zullen worden. Hierdoor bestaat de kans dat omroepen zullen proberen alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Het Commissariaat is bezig met de evaluatie van het systeem van melding en toetsing van nevenactiviteiten. In dit verband is ook inbreng gevraagd en gekregen van de landelijke publieke media-instellingen. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie wordt gekeken waar het proces voor het Commissariaat en de betrokken omroepen verder kan worden gestroomlijnd. De evaluatie zal in 2013 gereed zijn. Publiek-private samenwerking Juist bij publiek-private samenwerking is het van groot belang dat het Commissariaat toezicht houdt: er mag geen publiek geld wegvloeien naar derden en eerlijke concurrentieverhoudingen moeten in stand blijven. Bij de beoordelingen van meldingen van publiek-private samenwerking ziet het Commissariaat erop toe dat de onafhankelijkheid van de publieke omroep niet in het geding komt. Tegelijk dient er ruimte te blijven voor samenwerkingsverbanden, om vooral op regionaal niveau journalistieke synergie te bevorderen. Conform uw toezegging aan de Tweede Kamer hebben wij de regels voor publiek-private samenwerking nader uitgelegd in een brochure. In juli 2012 is de nieuwe, geactualiseerde beleidsbrief publiek-private samenwerking gepubliceerd. De regels die daarin worden toegelicht, zullen door het Commissariaat in 2013 onverkort worden toegepast

9 In die nieuwe beleidsbrief zijn de kaders voor samenwerking met mediabedrijven en die voor samenwerking met culturele instellingen gelijk getrokken. Duidelijk is gemaakt dat sprake is van een nevenactiviteit, die evenals andere nevenactiviteiten een voldoende relatie met de publieke mediaopdracht moet hebben. Als de publieke media-instelling aannemelijk maakt dat sprake is van gelijkwaardigheid in de samenwerking, dan wordt bij de voorafgaande toetsing aangenomen dat aan de eisen van marktconformiteit wordt voldaan. Achteraf en steekproefsgewijs kan het Commissariaat de kostendekkendheid en marktconformiteit nader toetsen. Bij de gelijkwaardigheid van de samenwerking toetst het Commissariaat of sprake is van gelijke zeggenschap en van een gelijkwaardige inbreng. Gelijke inbreng omvat hier alle vormen van inbreng, zowel van financiële, materiële en personele als van immateriële zaken. Indicatoren daarvoor zijn: gelijke rechten, gelijke verdeling van kosten en opbrengsten (bijvoorbeeld van reclame en subsidies) en de inbreng van kennis, knowhow, menskracht en gelijke promotieverplichtingen. In de praktijk is gebleken dat de definitie van het begrip culturele instelling verhelderd kon worden. Daarom is deze definitie in de nieuwe beleidsbrief aangepast. Bovendien is in deze beleidsbrief de definitie van mediabedrijf opgenomen, zoals deze door het Commissariaat gehanteerd wordt. In uw brief van 6 maart 2012 aan de Tweede Kamer is aangegeven dat meer ruimte zal worden gecreëerd voor publiek-private samenwerking met het oog op versterking en verbetering van de nieuws- en informatievoorziening. Ook voor samenwerking tussen publieke media-instellingen en culturele instellingen wilt u ruimere mogelijkheden bieden. Het voornemen is om daarvoor in de Mediawet 2008 een experimenteerartikel op te nemen. Het Commissariaat gaat ervan uit dat dit de gewenste stimulans zal zijn voor samenwerking en bereidt zich daarom voor op stijging van het aantal meldingen. 6. Toezicht 6.1. Programmatoezicht Verscherpt toezicht Op verzoek van de toenmalige minister van OCW heeft het Commissariaat de afgelopen jaren verscherpt toezicht uitgeoefend op de twee aspirant-omroepverenigingen PowNed en WNL en op de TROS. Bij de eerste twee was het oogmerk na te gaan of er geen ontoelaatbare banden bestaan met de website GeenStijl en de Telegraaf Mediagroep, die aan de wieg van de verenigingen hebben gestaan. Een rapportage over onze bevindingen tot nu toe zullen wij u doen toekomen nadat wij betrokkenen de gelegenheid tot weerwoord hebben geboden. Na het uitbrengen van deze rapportage zullen wij daar volgend jaar de intensieve monitoring voortzetten en zo nodig zullen vervolgacties worden ingezet. Bij de TROS stond centraal of het beginsel van non-commercialiteit van de publieke omroep in acht wordt genomen. Het Commissariaat zal dit verscherpte toezicht in 2013 voortzetten

10 Reclamezendtijd Dankzij het minutieuze toezicht dat het Commissariaat zowel bij de publieke omroep als bij SBS en RTL heeft uitgeoefend op het maximum aantal reclameminuten per uur, zijn verdere overtredingen niet meer geconstateerd. Niettemin zal het Commissariaat deze controles in 2013 voortzetten om zich ervan te vergewissen dat omroepen niet meer ruimte nemen dan hun is toegestaan. Zo blijft ook op dit punt een gelijk speelveld bestaan. De bevindingen ten aanzien van RTL zullen periodiek worden gedeeld met de Luxemburgse toezichthouder. Programmaquota Landelijke en regionale publieke omroepen en commerciële omroepen met een substantieel technisch bereik dienen te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de minimumquota voor Europees product, onafhankelijke producties, producties in de Nederlandse of Friese taal en het ondertitelingsquotum ten behoeve van mensen met een auditieve beperking. Voor de rapportage aan de Europese Commissie dienen de betrokken omroepen het Commissariaat te informeren over hun prestaties, op straffe van een administratieve boete wegens overtreding van de informatieplicht. De omroepen die niet aan de voorgeschreven verplichtingen voldoen, krijgen daarvoor een waarschuwing. Nu het verplichte aandeel onafhankelijke producties voor de landelijke publieke omroep niet langer is uitgedrukt in een deel van de zendtijd, maar in een deel van het budget, is het Commissariaat ook vanuit het financiële toezicht bij deze quota betrokken. Voor de commerciële mediadiensten op aanvraag geldt weliswaar geen wettelijke verplichting, maar hen is wel een inspanningsverplichting opgelegd om het aandeel Europese producties in het aanbod te bevorderen. Het Commissariaat zal de mediadiensten op aanvraag in 2013 benaderen met het verzoek inzicht te verschaffen in hun inspanningen op dit gebied Financieel toezicht Jaarrekeningen De controle van de jaarrekeningen van de publieke media-instellingen zal ook in 2013 een belangrijke plaats innemen in het financieel toezicht. De landelijke instellingen krijgen daarbij prioriteit, gevolgd door de regionale media-instellingen. Het Commissariaat zal de lokale media-instellingen steekproefsgewijs controleren, maar van alle omroepen wordt verlangd dat zij hun jaarstukken aanleveren. Dat laatste is niet alleen van belang voor het financiële toezicht, maar ook omdat het Commissariaat de financiële huishouding betrekt bij de besluitvorm over aanwijzingen. Voor 2013 heeft het Commissariaat tevens de intentie om, in samenspraak met uw departement, verder te werken aan verbetering en verfijning van het handboek financiële verantwoording. Dit handboek, een levend document, is een belangrijk instrument, omdat het een gelijk speelveld bevordert: de jaarrekeningen van gelijke omroepen worden beoordeeld op basis van gelijke regels. Daarnaast wordt op basis van de gegevens uit de jaarrekeningen van de landelijke mediainstellingen een risicoanalyse gemaakt. Deze analyse vormt de basis voor het uitoefenen van toezicht op maat. Verder kunnen actuele ontwikkelingen, van klachten tot perspublicaties, aanleiding zijn voor het inzetten van toezicht op maat. Het Commissariaat heeft zich ten doel gesteld om ook een risicoanalyse voor regionale media-instellingen te ontwikkelen

11 Frictiekosten Op verzoek van uw departement heeft het Commissariaat dit jaar advies uitgebracht over de aanvragen voor vergoeding van frictiekosten in het kader van de bezuinigingsopdracht. Aanvragen hiervoor zijn ontvangen van de publieke landelijke media-instellingen, de NPO, de Wereldomroep, het MCO, de Kabelraden, FunX, MTNL, het Stimuleringsfonds voor de pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties. De aanvragen worden bij het Commissariaat ingediend, waarna zij voorzien van advies over de te vergoeden kosten worden doorgeleid naar het ministerie. De advisering is toegevoegd aan het takenpakket van de afdeling Financieel Toezicht. De eerste ervaringen hebben uitgewezen dat kritische advisering over de aanvragen zeker noodzakelijk is. In 2012 zijn door de instellingen miljoenen euro s meer geclaimd dan hun op basis van het frictiekostenprotocol toekomt. De externe accountants, die zorg dragen voor het assurancerapport dat met de aanvraag moet worden meegezonden, hebben geregeld over het hoofd gezien dat kosten werden opgevoerd die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hierover zal het Commissariaat, tezamen met vertegenwoordigers van uw departement, met de betrokken accountantskantoren in gesprek gaan. In 2013 zal het Commissariaat opnieuw over de aanvragen voor vergoeding van frictiekosten adviseren. Daarnaast zal beoordeeld moeten worden of de vergoedingen die dit jaar zijn toegekend besteed zijn aan het doel waarvoor zij zijn gegeven. Inmiddels zijn ook de eerste bezwaarschriften ingediend tegen uw, mede op onze adviezen gebaseerde, beslissingen tot het vaststellen van vergoedingen voor frictiekosten. Aan het Commissariaat is gevraagd om vanuit de financiële invalshoek input te leveren voor de beslissingen op bezwaar. In voorkomende gevallen zal het Commissariaat ook in 2013 een bijdrage leveren. In de handhavingsbrief van vorig jaar is erop gewezen dat de personele capaciteit van de afdeling Financieel Toezicht nodig is voor het uitvoeren van het reguliere werk. Voorzien werd dat voor de extra werkzaamheden die de reorganisatieplannen en de aanvragen voor frictiekosten met zich meebrengen, additionele (flexibele) formatieruimte nodig zou zijn. Om die reden is een opengevallen vacature, tegen het aanvankelijke voornemen in, alsnog ingevuld met een tijdelijke kracht. Programmagegevens In 2013 zal de wettelijke regeling met betrekking tot het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep een feit zijn. Wat dat teweeg gaat brengen op de markten van papieren programmagidsen en online gidsen, zal het Commissariaat structureel gaan volgen. Een nieuwe taak is immers om het tarief, dat het Commissariaat zelf heeft voorgesteld in het in 2011 uitgebrachte advies, periodiek te herberekenen Overig Toezicht Vaste boekenprijs Voor het toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs houdt het Commissariaat vast aan het goed functionerende systeem van het reageren op klachten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar constructies met cadeaubonnen. Voorts is aannemelijk dat er werkzaamheden zullen voortvloeien uit het amendement over het wetenschappelijke boek en uit de evaluatie van de vaste boekenprijs. Daarnaast zal het Commissariaat voorlichting gaan geven over de overige verwachte wijzigingen in de regels inzake de vaste boekenprijs

12 Momenteel verkeert het Commissariaat in de gunningsfase voor een aanbesteding van het technisch beheer en de hosting van de website waarop de prijzen van boeken kunnen worden aangemeld en geraadpleegd. In 2013 wordt de nieuwe infrastructuur in gebruik genomen. 7. Handhaving Inzet handhavingsinstrumentarium Ook in 2013 dient onverkort capaciteit beschikbaar te zijn om op te treden tegen overtreding van mediawettelijke voorschriften. Met de strategie van toezicht op maat zal het Commissariaat uit het brede palet van handhavingsinstrumenten steeds een weloverwogen keuze maken, toegespitst op de situatie en gericht op het doel de mediawettelijke norm bij omroepen te internaliseren. Zacht als het kan, hard waar het moet : vanuit deze gedachte blijft het Commissariaat passend optreden met de juiste instrumenten. Welke aanpak wordt gekozen is van groot belang, omdat het verschil in impact tussen het gebruik van deze instrumenten groot kan zijn. Wanneer door een media-instelling niettemin (hoger) beroep wordt ingesteld tegen een opgelegde boete of last onder dwangsom, zal het Commissariaat juridische expertise en middelen aanwenden om zijn standpunt in rechte te verdedigen. Handhavingsverzoeken en Wob-verzoeken Handhaving vindt niet uitsluitend ambtshalve plaats, maar ook op verzoek van belanghebbenden. Dit kunnen marktpartijen zijn die nadeel menen te ondervinden van (neven)activiteiten van (publieke) media-instellingen, maar ook programmaraden waarvan het advies niet door de kabelexploitant wordt opgevolgd. Jaarlijks ontvangt het Commissariaat handhavingsverzoeken. Dat zal naar verwachting in 2013 niet anders zijn. Voorts bereiken het Commissariaat met enige regelmaat verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Bij de behandeling daarvan worden afwegingen gemaakt met betrekking tot vertrouwelijkheid van gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Dit maakt het voldoen aan verzoeken op grond van de Wob bewerkelijk. Amendement Van Dam Op 1 januari 2013 treedt de gewijzigde Mediawet 2008 in werking. Daarin is het amendement van Kamerlid Van Dam verwerkt. Dit amendement verplicht kabelexploitanten hun programma-aanbod op groothandelsniveau ter wederverkoop aan te bieden. In een brief, die het Commissariaat u eerder naar aanleiding van het amendement heeft toegezonden, is uiteengezet dat het hier om complexe materie gaat. Bij de uitvoering van de nieuwe regeling worden grote uitdagingen voorzien, van juridische en praktische aard. Het Commissariaat is dan ook druk doende zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van het amendement, onder meer door overleg met uw departement en de OPTA. De afhandeling van handhavingsverzoeken, waarvan er waarschijnlijk meerdere zullen volgen, vergt zeer specifieke expertise. Die expertise zal moeten worden aangetrokken of ingehuurd. Het valt ook te verwachten dat de beslissingen op de verschillende handhavingsverzoeken aanleiding zullen geven tot procedures in (hoger) beroep, waarvoor externe juridische expertise moet worden ingehuurd. Op basis van contacten met de landsadvocaat en de OPTA zal het hier om substantiële bedragen gaan. De kosten zijn vooralsnog als P.M.-post opgenomen in de begroting die u medio vorige maand is toegezonden

13 Kabelzaken Het Commissariaat is belast met het toezicht op de pluriforme samenstelling van het wettelijk minimumpakket dat kabelexploitanten moeten aanbieden aan alle aangeslotenen op hun netwerk. Door de gemeentebesturen ingestelde programmaraden brengen consumentenvoorkeur tot uitdrukking in adviezen, waarvan de kabelexploitanten slechts om zwaarwichtige redenen mogen afwijken. In 2011 en 2012 heeft het systeem van consumenteninvloed op het kabelaanbod tot een aanzienlijk aantal procedures geleid. Kabelexploitanten zien het publiek in steeds sneller tempo de overstap maken naar het digitale aanbod en daarom willen zij het analoge pakket afbouwen. Mede als gevolg daarvan wordt van adviezen van programmaraden afgeweken, wat handhavingsverzoeken bij het Commissariaat tot gevolg heeft. De behandeling daarvan is tijdrovend geweest, met een aanzienlijk aantal hoorzittingen, bezwaarschriften, procedures bij rechtbanken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De regering heeft inmiddels besloten om over te gaan naar een alternatief systeem om de pluriformiteit van het aanbod te garanderen. Daarin is voor de programmaraden niet langer een rol weggelegd. Een wetsvoorstel dat het Commissariaat heeft beoordeeld op uitvoeringsen handhavingsaspecten is momenteel in behandeling. Zodra de gewijzigde Mediawet 2008 van kracht zal zijn, neemt de bemoeienis van het Commissariaat met de pluriforme samenstelling van het wettelijk minimumpakket af. In het handhavingsbeleid voor 2013 is derhalve voor het toezicht op de kabel minder tijd en menskracht ingeruimd. 8. Overige zaken BES-eilanden In 2012 heeft het Commissariaat zich georiënteerd op zijn nieuwe taak als vergunningverlener en toezichthouder voor de media-instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BESeilanden. In het voorjaar van 2012 is een werkbezoek gebracht aan de drie eilanden, waar is gesproken met de daar gevestigde omroepinstellingen, met kabelexploitanten en eilandbestuurders. Dit heeft tot de inventarisatie van enkele belangrijke knelpunten geleid, die ook met uw ministerie zijn gedeeld. Hoewel het Commissariaat vooralsnog niet van plan is het fysieke bezoek in 2013 te herhalen, blijft presentie ter plaatse van belang. Toegang tot de toezichthouder, een mogelijkheid die openstaat voor in Nederland gevestigde omroepen, moet immers ook op de BES-eilanden mogelijk zijn. Deze toegankelijkheid kan in de praktijk uitsluitend mogelijk worden gemaakt door periodieke bezoeken van het Commissariaat aan de eilanden. Een medewerker van de Rijksdienst Caribisch Nederland is aangewezen om namens het Commissariaat de werkzaamheden ter plaatse uit te voeren en als eerste aanspreekpunt te fungeren. Zo kan het Commissariaat zijn werkzaamheden op afstand efficiënt inrichten en mogelijke problemen tijdig signaleren. Indien de situatie daarom vraagt, kan een delegatie van het Commissariaat snel afreizen om ter plaatse de toezichthoudende taken te vervullen. Internationale afstemming Een groeiend aantal internationale mediabedrijven ontplooit activiteiten binnen de Nederlandse mediasector. Mondiale marktleiders als Google, Facebook en Youtube hebben hier een steeds nadrukkelijker aanwezigheid in de media, maar vallen buiten de jurisdictie van de Nederlandse Mediawet. Om dergelijke wereldwijd opererende bedrijven ertoe te brengen zich te houden aan lokale mediawettelijke bepalingen, is samenwerking tussen toezichthouders van groot belang. Op deze manier kan eenheid in het toezicht worden aangebracht

14 Regelgeving en mediabeleid staan mede daardoor in steeds sterkere mate onder invloed van Europese instanties. Het Commissariaat ondervindt dagelijks de consequenties van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten; voor zijn taakuitoefening is het van belang dat het Commissariaat ervaringen kan delen met toezichthouders uit andere landen. Dat gebeurt ad hoc met individuele toezichthouders en structureel twee keer per jaar tijdens de bijeenkomsten van de EPRA, het platform van Europese toezichthouders met vertegenwoordigers van enkele tientallen landen. De deelneming aan de EPRA-vergaderingen heeft haar waarde bewezen, reden waarom het Commissariaat deze contacten in 2013 zal continueren. Het Commissariaat is een van de founding fathers van de EPRA en heeft altijd een actieve rol gespeeld. Hoewel het tijd wordt weer een EPRA-bijeenkomst in Nederland te organiseren, heeft het Commissariaat in het licht van de bezuinigingen besloten daarvan af te zien. Op bescheidener schaal onderhoudt het Commissariaat contacten met andere toezichthouders tijdens overleg in Euregioverband. Tot de deelnemende Euregiolators behoren, naast het Commissariaat, de toezichthouders uit België, Luxemburg en de aan de regio grenzende Duitse deelstaten. Het uitwisselen van ervaringen levert nuttige informatie op en aan de vergaderingen zijn, anders dan bij de EPRA het geval is, nauwelijks kosten verbonden. In 2013 worden deze contacten voortgezet. Een derde internationaal platform waarop het Commissariaat actief is, is het Europese Contact Comité in Brussel, waar wij gezamenlijk optrekken met medewerkers van uw ministerie. Het bijwonen van de periodieke vergaderingen, waaraan van tijd tot tijd ook concrete bijdragen worden geleverd, zal het Commissariaat in 2013 voortzetten, al valt dit buiten het wettelijk takenpakket. Voor het uitvoeren van dat takenpakket leveren de directe contacten met de Europese Commissie een duidelijke meerwaarde op. Mediamonitor Met het intrekken van de Tijdelijke wet mediaconcentraties is de wettelijke basis ontvallen aan de Mediamonitor van het Commissariaat. Deze basis komt echter weer terug in de gewijzigde Mediawet 2008, waarvan het de bedoeling is dat hij per 1 januari 2013 van kracht wordt. Dat de monitor opnieuw tot een wettelijke taak van het Commissariaat gaat behoren, onderstreept het belang dat wordt gehecht aan pluriforme media. Dit belang kan niet worden overschat: pluriformiteit van de media vormt een wezenlijk bestanddeel van een democratische samenleving. Het Commissariaat bewaakt deze pluriformiteit door met de Mediamonitor ontwikkelingen op mediamarkten en binnen mediabedrijven te volgen en zo zicht te bieden op de vorming van opiniemacht. De doelgroep hecht groot belang aan het bestaan van deze Mediamonitor en heeft veel waardering voor de wijze waarop die is vormgegeven, zoals bleek tijdens de expertmeeting die in het najaar van 2011 werd georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Mediamonitor. In 2013 zal het Commissariaat, ter uitvoering van de hernieuwd wettelijke taak, opnieuw een rapport uitbrengen. Wel moet ook de Mediamonitor een bijdrage leveren aan de bezuinigingen: het budget zal ten opzichte van voorgaande jaren neerwaarts worden bijgesteld. Jubileum Het Commissariaat voor de Media is in het leven geroepen per 1 januari 1988 en maakt derhalve in 2013 zijn vijfentwintigjarig bestaan mee. Om daar met medewerkers en externe relaties bij stil te staan, zal het Commissariaat in het najaar van 2013 een bijeenkomst organiseren met een inhoudelijk karakter, waarvoor in de begroting een post is opgenomen

15 Over de precieze invulling van de bijeenkomst valt in dit stadium nog weinig concreets te melden. Wel is het een uitgangspunt dat de nodige soberheid in acht wordt genomen. Website De website van het Commissariaat is een belangrijk instrument voor het geven van voorlichting over mediawettelijke regels en de nadere uitwerking daarvan in beleidsregels. Alle beleidsregels en besluiten, alsmede brochures en informatie over actuele ontwikkelingen, zijn op de site te raadplegen. In 2012 is de site deels vernieuwd om informatie beter vindbaar te maken en de klantvriendelijkheid te vergroten. Bij de verdere vernieuwing van de site wordt gekeken naar de mogelijkheid om daaraan op termijn een digitaal loket te verbinden, waar bijvoorbeeld aanvragen voor toestemmingen kunnen worden ingediend. Een dergelijk loket biedt goede kansen voor efficiencyvoordeel: digitale contacten zullen administratieve lastenvermindering opleveren voor het Commissariaat, maar ook voor onze stakeholders. Interne organisatie Het Commissariaat zal de komende jaren een bijdrage leveren aan de bezuinigingen op het mediabudget. De noodzaak om besparingen door te voeren stelt het Commissariaat voor een stevige uitdaging, maar voorop staat dat de bezuinigingen geen effect mogen hebben op de uitvoering van het wettelijk takenpakket. Nog kritischer dan voorheen zal het Commissariaat zijn werkprocessen bezien en, waar mogelijk, verder stroomlijnen. In de brief die het Commissariaat u in maart van dit jaar heeft toezonden, is in grote lijnen uiteengezet hoe de bezuinigingen tegemoet worden getreden en wat daarbij de uitdagingen zijn. Eerder deze maand heeft het Commissariaat u een nader uitgewerkt plan voorgelegd, waarover het gesprek met het departement wordt aangegaan. Vast staat dat de bezuinigingen, die oplopen tot een bedrag van ruim in 2018, al direct in 2013 de nodige maatregelen vergen. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken als toezichthouder zal er ruimte moeten zijn om op zorgvuldige wijze een reorganisatieproces in gang te zetten. Niettemin blijft het ambitieniveau op inhoudelijk terrein op peil. Zoals bij de publieke omroep de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de programmering, mogen zij bij het Commissariaat niet ten koste gaan van de toezichthoudende en adviserende taak. Tot zover onze voornemens voor het komende kalenderjaar. Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning commissaris drs. Eric Eljon commissaris

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen Ten geleide Ter uitvoering van een daartoe strekkend kabinetsbesluit heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken in de zomer van 2004 de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen ingesteld en hem de opdracht

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Eindrapport. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Eindrapport. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Eindrapport Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 30 augustus 2010 1 2 Eindrapport Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Met recht verbonden Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving maart 2007 Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie