N I E U W S B R I E F C O N O D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F C O N O D"

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F C O N O D N R. 3 M A A R T A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N H U I S V E S T I N G P A S S E N D O N D E R W I J S PO- A C T I E F A A N P A S S I N G V E R Z U I M - B E L E I D C O M M U N I C A T I E M E T O U D E R S F O R M A T I E C I T O - E I N D T O E T S I C T L I E F EN L E E D Geachte collega s, We hebben een mooi beroep! Door te werken met kinderen kun je de eigen ambitie en je eigen levenswensen nastreven. En als blijkt dat het werken met kinderen niet meer bij je past, dan is er altijd de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan om zo toch weer energie te krijgen van je werk. Want wat is nu erger dan dat je aan het eind van je werkzame leven constateert dat je bijna altijd burn-out bent geweest. Uit onderzoek, maar ook uit onze bevindingen, blijkt dat alleen het argument geld verdienen niet leidt tot grote voldoening in het werk. Plezier in je werk is heel belangrijk. Natuurlijk heeft iedereen wel eens momenten dat het minder gaat. Dat kan voor een periode. Wat voor de lange duur helpt is ontwikkeling. Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan. Dat je erbij wilt horen en dat je niet gaat zeggen de kinderen zijn zo veranderd, terwijl de oorzaak van het niet lekker in je vel zitten misschien wel bij jezelf ligt. Door je te blijven ontwikkelen merk je dat je ook in nieuwe tijden iets voor kinderen kunt betekenen. Dat geeft uiteindelijk voldoening en dan kun je trots zijn op je beroep en daarmee op jezelf. Wat zeker niet helpt is de boodschap van de Onderwijsraad, die al het werk van leerkrachten op scholen van minder dan 100 leerlingen afdoet als risicovol voor de kwaliteit. Het beeld dat ontstaat is dat kleine scholen blijkbaar minder kwaliteit kunnen leveren dan grote scholen. En dat is echt niet waar. De laatste cijfers wijzen op het tegendeel. Op 14 maart mocht ik in Den Haag ons standpunt verduidelijken tijdens een hoorzitting Kleine scholen in het basisonderwijs bij de Tweede Kamerfractie van de Christen Unie. Ook de rest van de politiek in Den Haag was niet gecharmeerd van het door de Onderwijsraad opgeroepen beeld. De PVDA-fractie gaf in commentaar aan: Iedereen ziet dat deze getallen (NB. bekostiging van kleine scholen) eenzijdig zijn en een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid schetsen. Een argument van de Onderwijsraad om kleine scholen te sluiten, is dat de kwaliteit van het onderwijs op een kleine school vaak minder goed is dan op een grote school. Doe dan wat aan de kwaliteit, zou je zeggen!

2 Pagina 2 De spijker op zijn kop noem je dat. Onderwijskwaliteit is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Als de kwaliteit niet deugt dan is het aan het bestuur om verantwoording af te leggen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit wel voldoet. CONOD heeft sinds de fusie van 1 januari 2005 nog nooit een zwakke school gehad. Het percentage zwakke scholen in Drenthe is in vier jaar tijd gedaald van ruim 11 % naar 2,7% in Dus Onderwijsraad, om met de woorden van de PVDA-fractie te spreken: In Drenthe doen we wat aan de kwaliteit! We willen graag plezier houden in ons werk en het als zinvol blijven beleven! Daar kan de Onderwijsraad niets aan af doen. Namens het bestuurskantoor Wim Kunst, bestuursdirecteur H U I S V E S T I N G De geplande nieuwbouw van een aantal scholen vordert gestaag. De school De Borgh verwacht op 1 januari 2014 zijn intrede te doen in het nieuwe MFC Het Hunzehuys. Een prachtig nieuw gebouw. Onlangs liep Koen, directeur van De Borgh, met een maquette van de school door het Ontmoetingscentrum. Het bouwen van de nieuwe school was natuurlijk een mooie aangelegenheid om dit jaar de projectweek aan te wijden. Het team is twee weken geleden met elkaar op de bouw gaan kijken om alvast een indruk te krijgen. Ook t Kompas zal volgend schooljaar huisvesting krijgen in een nieuwe school. Reeds na de herfstvakantie verwachten ze het nieuwe deel van het MFC te kunnen betrekken. Er moet nog heel wat gebeuren, maar de plannen voor het gebouw zien er in ieder geval prachtig uit. Ook op deze school was het thema van de projectweek bouwen. Alle groepen hebben zich op hun eigen manier met het thema beziggehouden. De school Menso Alting in de wijk Het Borchkwartier krijgt eveneens een nieuwe school. Het complex wordt door Heymans gebouwd en ingericht door Trias en de school. De samenwerking tussen partijen verloopt plezierig en ook hier verwacht men in de loop van januari 2014 al over te gaan. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe school in Vries. Ook daar zal een nieuwe accommodatie komen waarin De Holtenhoek tezamen met buitenschoolse opvang en de collega s van het openbaar onderwijs gehuisvest zal worden.

3 Pagina 3 De locatie Menso Alting in Paterswolde zal volledig worden gerenoveerd. Het schoolgebouw mag niet afgebroken worden, omdat het valt onder monumentenzorg. Niet erg, want ook een monumentaal gebouw kun je prachtig verbouwen. Trias wordt betrokken bij de planvorming om samen met het onderwijs ook de buitenschoolse opvang in dit gebouw te organiseren. Zoals jullie kunnen lezen staat er de komende tijd dus veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. We houden jullie op de hoogte. P A S S E N D O N D E R W I J S Nog ruim één jaar en dan zijn de WSNS-verbanden verdwenen en opgegaan in nieuwe samenwerkingsverbanden. De zorgplicht ligt dan bij het schoolbestuur. Elk bestuur is dan verplicht om voor elk kind een passende plek te vinden. Dat heet zorgplicht. De samenwerking met de vele deelnemende besturen is een ingewikkeld proces, maar verloopt desondanks in goed overleg en voorspoedig. In het verband Assen vormen de besturen een vereniging en in Emmen een stichting. Financieel lijkt het gunstig voor de besturen uit te pakken. De verwijzingen van de scholen zijn lager dan op landelijk niveau en dat geeft veel financiële ruimte. De instroom van leerlingen met problematiek zal niet veel wijzigen, de verantwoordelijkheden wel. Maar besturen geven er blijk van hier samen voor te willen staan. PO- A C T I E F Jullie hebben via het vervangingsfonds de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het onderzoek PO-actief. Mocht het zo zijn dat de score er aanleiding toe gaf, dan kreeg je de mogelijkheid voor een gesprek met een arbeidsdeskundige en worden daaruit voortvloeiende interventies tot 2000,- euro vergoed. De inhoud van de gesprekken en de adviezen werden niet teruggekoppeld door PO-actief naar je directeur, noch naar de bovenschools directie. De bovenschoolse directie heeft wel een algemene terugkoppeling gekregen van PO-Actief met gemiddelde scores op de vragen. Deze informatie willen we graag met jullie delen. Circa de helft van alle CONOD-personeelsleden heeft de vragenlijst ingevuld (72 mensen). 16 van hen zijn uitgenodigd voor een gesprek. 11 daarvan hebben daaraan gehoor gegeven. De rapportage geeft een beeld van hoe de respondenten vanuit CONOD scoren op werkvermogen en werkbeleving. De resultaten worden vergeleken met een landelijke benchmark. Werkvermogen gaat over de fysieke, mentale en sociale capaciteiten van de werknemer. Werkbeleving gaat over mentale klachten, ervaren werkdruk en werktevredenheid.

4 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 4 Hoofdlijnen van de resultaten: CONOD scoort wat lager dan de benchmark op werkvermogen, omdat de respondenten gemiddeld aangeven hun fysieke, mentale en sociale capaciteiten lager in te schatten. Het aantal gediagnosticeerde aandoeningen ligt echter wel lager dan het gemiddelde van de benchmark. Op de vraag hoe men de prognose van het werkvermogen inschat voor de komende jaren, dan scoort CONOD maar liefst 9,6 (op een schaal van 1 tot 10). CONOD scoort qua werkbeleving beter dan de benchmark: er wordt aangegeven minder last te hebben van mentale klachten, minder werkdruk te ervaren en meer werktevredenheid te voelen. Arbeidsorganisatie en werkbeleving hangen sterk samen met leiderschap. Leiderschap scoort heel hoog bij CONOD. Dit is dus een groot compliment naar onze directeuren toe! Ten aanzien van de arbeidsorganisatie is vaker dan bij de benchmark aangegeven dat men zich vaak overbelast voelt. Bij doorvragen waar die overbelasting vandaan komt, zien we dat dit meestal (33%) komt door de combinatie van werk en privé: verplichtingen in het persoonlijk leven waardoor de respondent weinig vrije tijd over houdt (bijv. door zorg voor kinderen, zieken,of ouders). Op deze vraag scoorde CONOD overigens niet hoger dan bij de benchmark. Op andere mogelijke oorzaken, zoals sfeer op school, leerlingen die zich misdragen, intimiderend gedrag van ouders en klimatologische omstandigheden, scoort CONOD goed tot zeer goed in vergelijking met de benchmark. Door deze factoren voelen de respondenten dus geen tot zeer weinig belasting, hetgeen goed nieuws is! A A N P A S S I N G V E R Z U I M B E L E I D Al met al geeft de rapportage mooie resultaten weer. Toch kunnen we niet achterover leunen. De reden voor deelname aan dit onderzoek, ligt namelijk in het feit dat we bij CONOD een te hoog ziekteverzuimpercentage hebben. Ook het aantal keren dat men ziekteverlof aanvraagt (de meldingsfrequentie) ligt te hoog. Dit kost de organisatie veel geld en zorgt ook voor een hogere werkdruk bij collega s. Onder leiding van het vervangingsfonds hebben de directeuren daarom scholing aangeboden gekregen en zijn we begeleid bij het aanscherpen van het verzuimbeleid en het beleid rondom de gesprekkencyclus. Nu wordt de ziektevervanging (grotendeels) vergoed door het vervangingsfonds, maar krijgt CONOD wel een boete opgelegd. In de toekomst zal de vergoeding ook gaan veranderen. Redenen dus om te kijken hoe we samen het verzuim omlaag kunnen brengen, zodat we ons geld kunnen blijven besteden aan de formatie op de scholen, scholing en verdere verbetering van onze onderwijskwaliteit in plaats van te veel geld te moeten reserveren voor ziektevervanging. Een ding is duidelijk: ziek is ziek en als je niets meer kan, is rust noodzakelijk voor je herstel.

5 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 5 Vaak betekent ziek echter niet dat je helemaal niets meer kan. Wanneer je je directeur belt om ziekteverlof aan te vragen, zal hij of zij je dus vragen wat je nog wel kunt doen. Hetzij vanuit huis hetzij op school, maar dan niet voor de klas bijvoorbeeld. In overleg worden de mogelijkheden bekeken. Zo blijf je betrokken bij de school en je werk en het blijkt dat dat het herstel ook bevordert. Voor de collega s betekent het dat de verhoging van de werkdruk door een zieke collega tot een minimum beperkt blijft, hetgeen je bijna een maatregel preventief ziekteverzuim zou kunnen noemen. Als je vaker per schooljaar om ziekteverlof vraagt, zal je directeur een gesprek met je aangaan. In het gesprek zullen jullie samen gaan kijken naar de oorzaken van je frequente ziekteverzuim en welke oplossingen bedacht kunnen worden. Dit zijn voorbeelden van aanpassingen in het verzuimbeleid. Het beleid is goedgekeurd door het bestuur en de GMR en je directeur zal het verder bij jullie onder de aandacht brengen. Het verzuimbeleid en de bijbehorende bijlagen zijn ook geplaatst op het intranet van de CONOD-website. C O M M U N I C A T I E M E T O U D E R S Het vak van leerkracht is veelzijdig en er wordt op veel terreinen expertise van je gevraagd. Eén van de onderdelen van je vak is de communicatie met ouders. In eerste instantie zijn de kinderen je klant, maar de ouders horen daar natuurlijk bij. Het is dan ook van groot belang dat de contacten met de ouders goed onderhouden worden op een positieve en professionele manier. Zij vertrouwen immers datgene wat hen het dierbaarst is, hun kind, aan de school en aan jou als leerkracht toe. Helaas horen we dat er niet altijd op professionele wijze met ouders wordt omgegaan. Ouders melden dit dan bij de directeur en soms ook op het bestuurskantoor of bij de inspectie. Gesprekken met de leerkracht volgen dan uiteraard om te kunnen achterhalen wat er is voorgevallen. Hoewel iedereen hier zijn eigen professionele verantwoordelijkheid heeft te nemen, kun je elkaar als team ook helpen door elkaar aan te spreken als je merkt dat het niet goed gaat. Het is van belang om altijd je professionele houding te bewaren, ook als je een reactie van een ouder krijgt, die jij misschien als overdreven ervaart. Uiteraard is het begrijpelijk dat je dan even je hart lucht bij een collega of in de teamkamer, maar zodra het alleen maar klagen wordt, of onrespectvol, dan kan je je afvragen of je op deze manier met en over ouders wilt communiceren. Het is goed om je er bewust van te zijn dat slechte communicatie met ouders onvermijdelijk zal leiden tot klachten van ouders. Op den duur zullen deze klachten van invloed zijn op het leerlingaantal van de school en indirect daardoor op het aantal banen dat er op de school beschikbaar is. Een professionele houding hoort bij je beroep, maar zal ook zeker leiden tot een positief gevoel bij jezelf en bij je omgeving. Zo blijft de sfeer op school en met elkaar in het team ook goed!

6 Pagina 6 F O R M A T I E We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de formatie. Alle berekeningen worden gemaakt, zodat we weten wat we te besteden hebben. Helaas moeten we ook rekening houden met de krimp. Tot nu toe groeien we nog steeds iets op CONODniveau, maar op sommige scholen loopt het leerlingaantal wel terug. Bij CONOD wordt de volledige formatie ingezet op de scholen. Er wordt niets afgeroomd voor bovenschoolse zaken. Dat blijft zo. We moeten echter wel met de toedeling van de formatie en daarbij met het toekennen van vaste uitbreidingen of vaste aanstellingen, rekening houden met de prognoses. We werken binnen CONOD al een aantal jaren met payrollcontracten en ook dat zal zo blijven. Op deze manier komen we niet voor extra personeelskosten te staan als de leerlingaantallen terug lopen. In dat geval zou er anders vast personeel in het risicodragend deel van de formatie (RDDF), zoals dat heet, komen. Dit betekent dat je voor een deel van het personeel geen geld meer krijgt vanuit de overheid, maar dat je dit personeel nog wel een jaar in dienst moet houden. Besturen die daarmee te maken hebben, moeten wel geld van de formatie afromen om deze kosten te betalen. Daarmee krijgen de scholen minder geld en worden klassen groter. Dit willen we voorkomen, door een flexibele schil van personeel rondom het vaste personeel te houden. Dit geldt dus ook voor uitbreidingen van de dienstverbanden van vast personeel. Jonge, goede leerkrachten die op deze manier bij CONOD binnen komen, willen we wel waar mogelijk een vast contract geven. We zijn er trots op dat we als een van de weinige besturen om ons heen, toch nog steeds nieuwe, jonge collega s aan kunnen trekken! C I T O E I N D T O E T S Begin februari is toch altijd een spannende tijd voor de kinderen in groep 8. Ze laten weliswaar al 8 jaar lang zien wat ze kunnen, maar bij de eindtoets voelt het voor sommigen alsof het er dan op aan komt. Gelukkig is dat niet zo, maar we kunnen er niet om heen dat het een belangrijk instrument is geworden bij de toelating op het VO. De uitslag is inmiddels binnen en we hopen dat de leerlingen van alle groepen 8 naar verwachting hebben gepresteerd op de eindtoets en dat ze naar de VOschool van hun keuze kunnen gaan. Op schoolniveau is de gemiddelde score op de eindtoets ook een van de indicatoren waar de inspectie de onderwijskwaliteit van de school op controleert. Het is een soort eindevaluatie van 8 jaar onderwijs dat een kind heeft gehad. Dit jaar is er voor ons allemaal weer reden om wat te vieren, want ook nu zijn er binnen CONOD geen zwakke scholen! Sinds de oprichting van CONOD in 2005 zijn er geen zwakke scholen geweest en het is fantastisch dat dat nog steeds zo is. Het is helemaal jullie verdienste als leerkrachten en directeuren dat dit resultaat behaald wordt! Daar mogen we met z n allen wel even bij stil staan en ons trots voelen op dit behaalde resultaat. De leerkracht doet ertoe en onder leiding van een goede directeur blijven we samen werken aan een hoge onderwijskwaliteit op onze scholen!

7 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 7 ICT Momenteel bevinden de scholen van CONOD zich in een migratieproces ict. Alle scholen zullen voor 1 mei overgezet zijn naar het nieuwe netwerksysteem van Winsys. Zoals eerder aangegeven is het nieuwe systeem toegankelijker, sneller en meer geschikt voor de digitale middelen van tegenwoordig. De overstap brengt uiteraard enige overlast met zich mee, maar daar is tot nu toe alle begrip voor. De ervaringen van de scholen die al overgestapt zijn, zijn positief. Na de overstap kan er geen gebruik worden gemaakt van de bekende startpagina van de Brinbox, maar daar komt nog een alternatief voor. Dit alternatief kan pas ingesteld worden nadat alle scholen de overstap hebben gemaakt. Naast deze overstap is er een ontwikkeling gaande die ons ook allemaal aangaat. Steeds meer educatieve uitgeverijen bieden de educatieve software voor leerlingen via het internet aan. Dit betekent dat software via een website en inlogcode te benaderen is. Binnenkort zal de software van Ambrasoft deze overstap ook gaan maken. De grotere uitgeverijen zoals Malmberg en Zwijsen bieden al online software aan. Deze trend zal zich in de toekomst doorontwikkelen. L I E F EN L E E D G E B O R E N 28 december Anouk, dochter van Jacqueline en Wubbo Wind, zusje van Jari Onze hartelijke felicitaties. We wensen jullie heel veel liefde, geluk en gezondheid met elkaar toe! J U B I L E A Op 3 maart zat Jannie Eshuis van De Holtenhoek 25 jaar in het onderwijs. Zij zal dit met het team nog op gepaste wijze gaan vieren. Jannie, van harte gefeliciteerd! Z I E K T E We wensen alle personeelsleden die op dit moment ziek thuis zijn heel veel sterkte toe. I N M E M O R I A M Ons bereikte het droevige bericht dat Joke Slagter op 17 maart is overleden. Joke heeft tot 2006 bij onze vereniging gewerkt als leerkracht van de Klister en De Wegwijzer. Zij moest stoppen met werken omdat zij te veel last ondervond van haar nierproblemen. In 2012 onderging zij nog een niertransplantatie. Helaas accepteerde haar lichaam de nieuwe nier niet. Joke is 56 jaar geworden. Wij wensen allen die haar lief waren veel sterkte toe.

8 W W W. C O N O D. NL Op onze website is altijd het belangrijkste nieuws voor personeelsleden van CONOD te vinden in het intranet. Je vindt er alle benodigde formulieren en documenten. Kijk ook eens op de website van Akorda, het administratiekantoor van CONOD. Ook daar vind je veel informatie en formulieren. V E R S P R E I D I N G V A N D E Z E N I E U W S B R I E F Deze nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan alle personeelsleden; de GMR en het bestuur; het intranet van CONOD; het kwaliteitshandboek. C O L O F O N Uitgever: Auteurs: CONOD Wim Kunst Jacqueline Mulder Remco Luitjens Anja Salomons Het is niet toegestaan om informatie uit deze nieuwsbrief over te nemen en/of te vermenigvuldigen op welke manier dan ook zonder toestemming van CONOD.

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2013-2 0 1 4 N R. 1 N O V E M B E R A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : Geachte collega s, A L G E M E E N H U I S V E S T I N G I C T O N D E R W I J S P E R S O N

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2014-2 0 1 5 N R. 3 J U L I A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N V A N V E R E N I G I N G N A A R S T I C H T I N G E N E E N N I E U W E GMR F I N A

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2012-2 0 1 3 N R. 4 J U L I A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N F I N A N C I Ë N P A S S E N D O N D E R W I J S F O R M A T I E I N S P E C T I E -

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2013-2 0 1 4 N R. 2 J A N U A R I A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : Geachte collega s, A L G E M E E N N I E U W E H U I S V E S T I N G O N D E R W I J S Het is alweer

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2015-2 0 1 6 N R. 1 D E C E M B E R A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N I C T P E R S O N E E L L I E F E N L E E D Beste collega s We hebben af en toe

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2013-2 0 1 4 N R. 3 J U L I A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N H U I S V E S T I N G F I N A N C I Ë N I C T O N D E R W I J S P E R S O N E E L L I

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12

KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12 Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12 Inhoudsopgave: Verandering Interne Begeleiding op De Borgh Bericht van Annet, Nieuwe Intern Begeleider, Leerkracht

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 Beste ouders, Om te beginnen willen we alle 94 ouders die hebben bijgedragen aan het resultaat van deze tevredenheidspeiling hartelijk bedanken. U heeft

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Wanneer heeft een invaller recht op een vast contract? Hoe worden zieke personeelsleden vervangen? Wat zijn de gevolgen voor vervangingen binnen De Ziep? Welke vervangingen

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Oudertevredenheid en veiligheid 2015

Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst OBS De Kameleon Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie