N I E U W S B R I E F C O N O D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F C O N O D"

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F C O N O D N R. 3 M A A R T A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N H U I S V E S T I N G P A S S E N D O N D E R W I J S PO- A C T I E F A A N P A S S I N G V E R Z U I M - B E L E I D C O M M U N I C A T I E M E T O U D E R S F O R M A T I E C I T O - E I N D T O E T S I C T L I E F EN L E E D Geachte collega s, We hebben een mooi beroep! Door te werken met kinderen kun je de eigen ambitie en je eigen levenswensen nastreven. En als blijkt dat het werken met kinderen niet meer bij je past, dan is er altijd de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan om zo toch weer energie te krijgen van je werk. Want wat is nu erger dan dat je aan het eind van je werkzame leven constateert dat je bijna altijd burn-out bent geweest. Uit onderzoek, maar ook uit onze bevindingen, blijkt dat alleen het argument geld verdienen niet leidt tot grote voldoening in het werk. Plezier in je werk is heel belangrijk. Natuurlijk heeft iedereen wel eens momenten dat het minder gaat. Dat kan voor een periode. Wat voor de lange duur helpt is ontwikkeling. Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan. Dat je erbij wilt horen en dat je niet gaat zeggen de kinderen zijn zo veranderd, terwijl de oorzaak van het niet lekker in je vel zitten misschien wel bij jezelf ligt. Door je te blijven ontwikkelen merk je dat je ook in nieuwe tijden iets voor kinderen kunt betekenen. Dat geeft uiteindelijk voldoening en dan kun je trots zijn op je beroep en daarmee op jezelf. Wat zeker niet helpt is de boodschap van de Onderwijsraad, die al het werk van leerkrachten op scholen van minder dan 100 leerlingen afdoet als risicovol voor de kwaliteit. Het beeld dat ontstaat is dat kleine scholen blijkbaar minder kwaliteit kunnen leveren dan grote scholen. En dat is echt niet waar. De laatste cijfers wijzen op het tegendeel. Op 14 maart mocht ik in Den Haag ons standpunt verduidelijken tijdens een hoorzitting Kleine scholen in het basisonderwijs bij de Tweede Kamerfractie van de Christen Unie. Ook de rest van de politiek in Den Haag was niet gecharmeerd van het door de Onderwijsraad opgeroepen beeld. De PVDA-fractie gaf in commentaar aan: Iedereen ziet dat deze getallen (NB. bekostiging van kleine scholen) eenzijdig zijn en een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid schetsen. Een argument van de Onderwijsraad om kleine scholen te sluiten, is dat de kwaliteit van het onderwijs op een kleine school vaak minder goed is dan op een grote school. Doe dan wat aan de kwaliteit, zou je zeggen!

2 Pagina 2 De spijker op zijn kop noem je dat. Onderwijskwaliteit is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Als de kwaliteit niet deugt dan is het aan het bestuur om verantwoording af te leggen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit wel voldoet. CONOD heeft sinds de fusie van 1 januari 2005 nog nooit een zwakke school gehad. Het percentage zwakke scholen in Drenthe is in vier jaar tijd gedaald van ruim 11 % naar 2,7% in Dus Onderwijsraad, om met de woorden van de PVDA-fractie te spreken: In Drenthe doen we wat aan de kwaliteit! We willen graag plezier houden in ons werk en het als zinvol blijven beleven! Daar kan de Onderwijsraad niets aan af doen. Namens het bestuurskantoor Wim Kunst, bestuursdirecteur H U I S V E S T I N G De geplande nieuwbouw van een aantal scholen vordert gestaag. De school De Borgh verwacht op 1 januari 2014 zijn intrede te doen in het nieuwe MFC Het Hunzehuys. Een prachtig nieuw gebouw. Onlangs liep Koen, directeur van De Borgh, met een maquette van de school door het Ontmoetingscentrum. Het bouwen van de nieuwe school was natuurlijk een mooie aangelegenheid om dit jaar de projectweek aan te wijden. Het team is twee weken geleden met elkaar op de bouw gaan kijken om alvast een indruk te krijgen. Ook t Kompas zal volgend schooljaar huisvesting krijgen in een nieuwe school. Reeds na de herfstvakantie verwachten ze het nieuwe deel van het MFC te kunnen betrekken. Er moet nog heel wat gebeuren, maar de plannen voor het gebouw zien er in ieder geval prachtig uit. Ook op deze school was het thema van de projectweek bouwen. Alle groepen hebben zich op hun eigen manier met het thema beziggehouden. De school Menso Alting in de wijk Het Borchkwartier krijgt eveneens een nieuwe school. Het complex wordt door Heymans gebouwd en ingericht door Trias en de school. De samenwerking tussen partijen verloopt plezierig en ook hier verwacht men in de loop van januari 2014 al over te gaan. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe school in Vries. Ook daar zal een nieuwe accommodatie komen waarin De Holtenhoek tezamen met buitenschoolse opvang en de collega s van het openbaar onderwijs gehuisvest zal worden.

3 Pagina 3 De locatie Menso Alting in Paterswolde zal volledig worden gerenoveerd. Het schoolgebouw mag niet afgebroken worden, omdat het valt onder monumentenzorg. Niet erg, want ook een monumentaal gebouw kun je prachtig verbouwen. Trias wordt betrokken bij de planvorming om samen met het onderwijs ook de buitenschoolse opvang in dit gebouw te organiseren. Zoals jullie kunnen lezen staat er de komende tijd dus veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. We houden jullie op de hoogte. P A S S E N D O N D E R W I J S Nog ruim één jaar en dan zijn de WSNS-verbanden verdwenen en opgegaan in nieuwe samenwerkingsverbanden. De zorgplicht ligt dan bij het schoolbestuur. Elk bestuur is dan verplicht om voor elk kind een passende plek te vinden. Dat heet zorgplicht. De samenwerking met de vele deelnemende besturen is een ingewikkeld proces, maar verloopt desondanks in goed overleg en voorspoedig. In het verband Assen vormen de besturen een vereniging en in Emmen een stichting. Financieel lijkt het gunstig voor de besturen uit te pakken. De verwijzingen van de scholen zijn lager dan op landelijk niveau en dat geeft veel financiële ruimte. De instroom van leerlingen met problematiek zal niet veel wijzigen, de verantwoordelijkheden wel. Maar besturen geven er blijk van hier samen voor te willen staan. PO- A C T I E F Jullie hebben via het vervangingsfonds de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het onderzoek PO-actief. Mocht het zo zijn dat de score er aanleiding toe gaf, dan kreeg je de mogelijkheid voor een gesprek met een arbeidsdeskundige en worden daaruit voortvloeiende interventies tot 2000,- euro vergoed. De inhoud van de gesprekken en de adviezen werden niet teruggekoppeld door PO-actief naar je directeur, noch naar de bovenschools directie. De bovenschoolse directie heeft wel een algemene terugkoppeling gekregen van PO-Actief met gemiddelde scores op de vragen. Deze informatie willen we graag met jullie delen. Circa de helft van alle CONOD-personeelsleden heeft de vragenlijst ingevuld (72 mensen). 16 van hen zijn uitgenodigd voor een gesprek. 11 daarvan hebben daaraan gehoor gegeven. De rapportage geeft een beeld van hoe de respondenten vanuit CONOD scoren op werkvermogen en werkbeleving. De resultaten worden vergeleken met een landelijke benchmark. Werkvermogen gaat over de fysieke, mentale en sociale capaciteiten van de werknemer. Werkbeleving gaat over mentale klachten, ervaren werkdruk en werktevredenheid.

4 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 4 Hoofdlijnen van de resultaten: CONOD scoort wat lager dan de benchmark op werkvermogen, omdat de respondenten gemiddeld aangeven hun fysieke, mentale en sociale capaciteiten lager in te schatten. Het aantal gediagnosticeerde aandoeningen ligt echter wel lager dan het gemiddelde van de benchmark. Op de vraag hoe men de prognose van het werkvermogen inschat voor de komende jaren, dan scoort CONOD maar liefst 9,6 (op een schaal van 1 tot 10). CONOD scoort qua werkbeleving beter dan de benchmark: er wordt aangegeven minder last te hebben van mentale klachten, minder werkdruk te ervaren en meer werktevredenheid te voelen. Arbeidsorganisatie en werkbeleving hangen sterk samen met leiderschap. Leiderschap scoort heel hoog bij CONOD. Dit is dus een groot compliment naar onze directeuren toe! Ten aanzien van de arbeidsorganisatie is vaker dan bij de benchmark aangegeven dat men zich vaak overbelast voelt. Bij doorvragen waar die overbelasting vandaan komt, zien we dat dit meestal (33%) komt door de combinatie van werk en privé: verplichtingen in het persoonlijk leven waardoor de respondent weinig vrije tijd over houdt (bijv. door zorg voor kinderen, zieken,of ouders). Op deze vraag scoorde CONOD overigens niet hoger dan bij de benchmark. Op andere mogelijke oorzaken, zoals sfeer op school, leerlingen die zich misdragen, intimiderend gedrag van ouders en klimatologische omstandigheden, scoort CONOD goed tot zeer goed in vergelijking met de benchmark. Door deze factoren voelen de respondenten dus geen tot zeer weinig belasting, hetgeen goed nieuws is! A A N P A S S I N G V E R Z U I M B E L E I D Al met al geeft de rapportage mooie resultaten weer. Toch kunnen we niet achterover leunen. De reden voor deelname aan dit onderzoek, ligt namelijk in het feit dat we bij CONOD een te hoog ziekteverzuimpercentage hebben. Ook het aantal keren dat men ziekteverlof aanvraagt (de meldingsfrequentie) ligt te hoog. Dit kost de organisatie veel geld en zorgt ook voor een hogere werkdruk bij collega s. Onder leiding van het vervangingsfonds hebben de directeuren daarom scholing aangeboden gekregen en zijn we begeleid bij het aanscherpen van het verzuimbeleid en het beleid rondom de gesprekkencyclus. Nu wordt de ziektevervanging (grotendeels) vergoed door het vervangingsfonds, maar krijgt CONOD wel een boete opgelegd. In de toekomst zal de vergoeding ook gaan veranderen. Redenen dus om te kijken hoe we samen het verzuim omlaag kunnen brengen, zodat we ons geld kunnen blijven besteden aan de formatie op de scholen, scholing en verdere verbetering van onze onderwijskwaliteit in plaats van te veel geld te moeten reserveren voor ziektevervanging. Een ding is duidelijk: ziek is ziek en als je niets meer kan, is rust noodzakelijk voor je herstel.

5 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 5 Vaak betekent ziek echter niet dat je helemaal niets meer kan. Wanneer je je directeur belt om ziekteverlof aan te vragen, zal hij of zij je dus vragen wat je nog wel kunt doen. Hetzij vanuit huis hetzij op school, maar dan niet voor de klas bijvoorbeeld. In overleg worden de mogelijkheden bekeken. Zo blijf je betrokken bij de school en je werk en het blijkt dat dat het herstel ook bevordert. Voor de collega s betekent het dat de verhoging van de werkdruk door een zieke collega tot een minimum beperkt blijft, hetgeen je bijna een maatregel preventief ziekteverzuim zou kunnen noemen. Als je vaker per schooljaar om ziekteverlof vraagt, zal je directeur een gesprek met je aangaan. In het gesprek zullen jullie samen gaan kijken naar de oorzaken van je frequente ziekteverzuim en welke oplossingen bedacht kunnen worden. Dit zijn voorbeelden van aanpassingen in het verzuimbeleid. Het beleid is goedgekeurd door het bestuur en de GMR en je directeur zal het verder bij jullie onder de aandacht brengen. Het verzuimbeleid en de bijbehorende bijlagen zijn ook geplaatst op het intranet van de CONOD-website. C O M M U N I C A T I E M E T O U D E R S Het vak van leerkracht is veelzijdig en er wordt op veel terreinen expertise van je gevraagd. Eén van de onderdelen van je vak is de communicatie met ouders. In eerste instantie zijn de kinderen je klant, maar de ouders horen daar natuurlijk bij. Het is dan ook van groot belang dat de contacten met de ouders goed onderhouden worden op een positieve en professionele manier. Zij vertrouwen immers datgene wat hen het dierbaarst is, hun kind, aan de school en aan jou als leerkracht toe. Helaas horen we dat er niet altijd op professionele wijze met ouders wordt omgegaan. Ouders melden dit dan bij de directeur en soms ook op het bestuurskantoor of bij de inspectie. Gesprekken met de leerkracht volgen dan uiteraard om te kunnen achterhalen wat er is voorgevallen. Hoewel iedereen hier zijn eigen professionele verantwoordelijkheid heeft te nemen, kun je elkaar als team ook helpen door elkaar aan te spreken als je merkt dat het niet goed gaat. Het is van belang om altijd je professionele houding te bewaren, ook als je een reactie van een ouder krijgt, die jij misschien als overdreven ervaart. Uiteraard is het begrijpelijk dat je dan even je hart lucht bij een collega of in de teamkamer, maar zodra het alleen maar klagen wordt, of onrespectvol, dan kan je je afvragen of je op deze manier met en over ouders wilt communiceren. Het is goed om je er bewust van te zijn dat slechte communicatie met ouders onvermijdelijk zal leiden tot klachten van ouders. Op den duur zullen deze klachten van invloed zijn op het leerlingaantal van de school en indirect daardoor op het aantal banen dat er op de school beschikbaar is. Een professionele houding hoort bij je beroep, maar zal ook zeker leiden tot een positief gevoel bij jezelf en bij je omgeving. Zo blijft de sfeer op school en met elkaar in het team ook goed!

6 Pagina 6 F O R M A T I E We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de formatie. Alle berekeningen worden gemaakt, zodat we weten wat we te besteden hebben. Helaas moeten we ook rekening houden met de krimp. Tot nu toe groeien we nog steeds iets op CONODniveau, maar op sommige scholen loopt het leerlingaantal wel terug. Bij CONOD wordt de volledige formatie ingezet op de scholen. Er wordt niets afgeroomd voor bovenschoolse zaken. Dat blijft zo. We moeten echter wel met de toedeling van de formatie en daarbij met het toekennen van vaste uitbreidingen of vaste aanstellingen, rekening houden met de prognoses. We werken binnen CONOD al een aantal jaren met payrollcontracten en ook dat zal zo blijven. Op deze manier komen we niet voor extra personeelskosten te staan als de leerlingaantallen terug lopen. In dat geval zou er anders vast personeel in het risicodragend deel van de formatie (RDDF), zoals dat heet, komen. Dit betekent dat je voor een deel van het personeel geen geld meer krijgt vanuit de overheid, maar dat je dit personeel nog wel een jaar in dienst moet houden. Besturen die daarmee te maken hebben, moeten wel geld van de formatie afromen om deze kosten te betalen. Daarmee krijgen de scholen minder geld en worden klassen groter. Dit willen we voorkomen, door een flexibele schil van personeel rondom het vaste personeel te houden. Dit geldt dus ook voor uitbreidingen van de dienstverbanden van vast personeel. Jonge, goede leerkrachten die op deze manier bij CONOD binnen komen, willen we wel waar mogelijk een vast contract geven. We zijn er trots op dat we als een van de weinige besturen om ons heen, toch nog steeds nieuwe, jonge collega s aan kunnen trekken! C I T O E I N D T O E T S Begin februari is toch altijd een spannende tijd voor de kinderen in groep 8. Ze laten weliswaar al 8 jaar lang zien wat ze kunnen, maar bij de eindtoets voelt het voor sommigen alsof het er dan op aan komt. Gelukkig is dat niet zo, maar we kunnen er niet om heen dat het een belangrijk instrument is geworden bij de toelating op het VO. De uitslag is inmiddels binnen en we hopen dat de leerlingen van alle groepen 8 naar verwachting hebben gepresteerd op de eindtoets en dat ze naar de VOschool van hun keuze kunnen gaan. Op schoolniveau is de gemiddelde score op de eindtoets ook een van de indicatoren waar de inspectie de onderwijskwaliteit van de school op controleert. Het is een soort eindevaluatie van 8 jaar onderwijs dat een kind heeft gehad. Dit jaar is er voor ons allemaal weer reden om wat te vieren, want ook nu zijn er binnen CONOD geen zwakke scholen! Sinds de oprichting van CONOD in 2005 zijn er geen zwakke scholen geweest en het is fantastisch dat dat nog steeds zo is. Het is helemaal jullie verdienste als leerkrachten en directeuren dat dit resultaat behaald wordt! Daar mogen we met z n allen wel even bij stil staan en ons trots voelen op dit behaalde resultaat. De leerkracht doet ertoe en onder leiding van een goede directeur blijven we samen werken aan een hoge onderwijskwaliteit op onze scholen!

7 N I E U W S B R I E F C O N O D Pagina 7 ICT Momenteel bevinden de scholen van CONOD zich in een migratieproces ict. Alle scholen zullen voor 1 mei overgezet zijn naar het nieuwe netwerksysteem van Winsys. Zoals eerder aangegeven is het nieuwe systeem toegankelijker, sneller en meer geschikt voor de digitale middelen van tegenwoordig. De overstap brengt uiteraard enige overlast met zich mee, maar daar is tot nu toe alle begrip voor. De ervaringen van de scholen die al overgestapt zijn, zijn positief. Na de overstap kan er geen gebruik worden gemaakt van de bekende startpagina van de Brinbox, maar daar komt nog een alternatief voor. Dit alternatief kan pas ingesteld worden nadat alle scholen de overstap hebben gemaakt. Naast deze overstap is er een ontwikkeling gaande die ons ook allemaal aangaat. Steeds meer educatieve uitgeverijen bieden de educatieve software voor leerlingen via het internet aan. Dit betekent dat software via een website en inlogcode te benaderen is. Binnenkort zal de software van Ambrasoft deze overstap ook gaan maken. De grotere uitgeverijen zoals Malmberg en Zwijsen bieden al online software aan. Deze trend zal zich in de toekomst doorontwikkelen. L I E F EN L E E D G E B O R E N 28 december Anouk, dochter van Jacqueline en Wubbo Wind, zusje van Jari Onze hartelijke felicitaties. We wensen jullie heel veel liefde, geluk en gezondheid met elkaar toe! J U B I L E A Op 3 maart zat Jannie Eshuis van De Holtenhoek 25 jaar in het onderwijs. Zij zal dit met het team nog op gepaste wijze gaan vieren. Jannie, van harte gefeliciteerd! Z I E K T E We wensen alle personeelsleden die op dit moment ziek thuis zijn heel veel sterkte toe. I N M E M O R I A M Ons bereikte het droevige bericht dat Joke Slagter op 17 maart is overleden. Joke heeft tot 2006 bij onze vereniging gewerkt als leerkracht van de Klister en De Wegwijzer. Zij moest stoppen met werken omdat zij te veel last ondervond van haar nierproblemen. In 2012 onderging zij nog een niertransplantatie. Helaas accepteerde haar lichaam de nieuwe nier niet. Joke is 56 jaar geworden. Wij wensen allen die haar lief waren veel sterkte toe.

8 W W W. C O N O D. NL Op onze website is altijd het belangrijkste nieuws voor personeelsleden van CONOD te vinden in het intranet. Je vindt er alle benodigde formulieren en documenten. Kijk ook eens op de website van Akorda, het administratiekantoor van CONOD. Ook daar vind je veel informatie en formulieren. V E R S P R E I D I N G V A N D E Z E N I E U W S B R I E F Deze nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan alle personeelsleden; de GMR en het bestuur; het intranet van CONOD; het kwaliteitshandboek. C O L O F O N Uitgever: Auteurs: CONOD Wim Kunst Jacqueline Mulder Remco Luitjens Anja Salomons Het is niet toegestaan om informatie uit deze nieuwsbrief over te nemen en/of te vermenigvuldigen op welke manier dan ook zonder toestemming van CONOD.

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie