B waterschap Hollandse Delta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B1300281 waterschap Hollandse Delta"

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BULAGE(N) 0 AGENDAPUNTNUMMER lb DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ftiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B INVULLING AANDEELHOUDERSCHAP B VAN HVC 1. Aanleiding Bij toetreding van de pen tot HVC werd beoogd om eind 2012 de aandelen B te converteren naar aandelen A. Het aandeelhouderschap A verschilt van het aandeelhouderschap B op het punt van garantstelling voor leningen van HVC. Aandeelhouders A staan naar rato van hun aandeel in HVC garant voor de leningen die als zodanig zijn aangegaan door HVC. Aandeelhouders B staan alleen garant voor financiering van de 'DRSH-activiteiten'. Met het oog op de te maken keuze tegen het einde van de opt-out-periode, hebben de pen in 2012 de samenwerking binnen en met HVC geëvalueerd. Bij de behandeling van de evaluatie zijn vragen gesteld over de rechtmatigheid van het aandeelhouderschap A vanuit het perspectief van de specifieke wettelijke positie van pen. Deze positie brengt met zich mee dat pen geen verantwoordelijkheid mogen dragen voor activiteiten die niet voortvloeien uit de hen wettelijk opgedragen taken. Voor de beantwoording van die vraag zijn de landsadvocaat en de deskundigen benaderd van de Universiteit van Utrecht. Op basis van de hen voorgelegde uitgangspunten hebben zij geconcludeerd dat een aandeelhouderschap A voor pen niet rechtmatig is. Gelet hierop heeft de GR eind 2012 met instemming van HVC ervoor gekozen om het aandeelhouderschap B te continueren en om te onderzoeken hoe de mogelijkheid om de doelstellingen van de samenwerking tussen pen en gemeenten in HVC-verband te realiseren zonder afbreuk te doen aan de eisen van rechtmatigheid, ook wel aangeduid als de zogenaamde Bplus variant. Voorliggend voorstel geeft hier invulling aan. 2. Voorstel Voorgesteld wordt om in te stemmen met het onderstaande voorgenomen besluit van de GR Slibverwerking 2009: 1. Het continueren van het aandeelhouderschap B onder aanpassing van artikel 7 lid 1 van de ballotage-overeenkomst B, overeenkomstig bijlage 1, door toevoeging van de tekst "en de door aandeelhouders B aan de vennootschap opgedragen ondernemingsactiviteiten, zoals vastgesteld in artikel 4 (taken en bevoegdheden) van de GR Slibverwerking 2009, gebaseerd op, en ingekaderd door, de wettelijke staken". 2. De volgende activiteiten te kwalificeren als activiteiten bedoeld in (het gewijzigde) artikel 7 lid 1 van de Ballotage-overeenkomst B:» Verwerking van slib in de Slibverwerkingsinstallatie (SVI);» Energielevering door de bio-energiecentrale (BEC) aan de slibverbrandingsinstallatie (SVI) ;

2 DATUM VERGADERING 27jUnİ2013 ONDERWERP Invulling aandeelhouderschap B van HVC Toekomstige investeringen ten behoeve van de staken na goedkeuring door de GR Slibverwerking 2009 en vervolgens de AVA HVC; Garantstelling door de aandeelhouders B van leningen voor financiering van de onder 2. genoemde activiteiten, waarmee in totaal de geraamde garantstelling voor de aandeelhouders B voor de jaren uitkomt op max. C64,2 min in 2013 en afloopt naar max. C51,7 min in 2016 (op basis van de gegevens van mei 2013); De voorliggende notitie als bijlage aan de voorgenomen gewijzigde Ballotage-overeenkomst B toe te voegen en dit geheel, inclusief het besluit, ter instemming voor te leggen aan de AVA van HVC; Te concluderen, dat hiermee een voor de pen rechtmatig aandeelhouderschap wordt gecontinueerd. 3. Motivering Uitgangspunten van de samenwerking De in 2010 vastgestelde uitgangspunten van de samenwerking in HVC-verband kunnen kort worden samengevat als het behalen van synergie uit de samenwerking tussen pen en gemeenten op het gebied van afval(water)beheer en duurzame energie. In de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 is verduurzaming als doelstelling opgenomen. In de eindevaluatie door de pen van de samenwerking binnen HVC is hierop concreet ingegaan, waarbij is vastgesteld dat de samenwerking met HVC tot dat moment aan de verwachtingen heeft voldaan. Aan het aandeelhouderschap B toe te rekenen activiteiten De aan het aandeelhouderschap toe te rekenen activiteiten zijn afgeleid van de uitgangspunten van de samenwerking in HVC-verband en zijn begrensd door de eisen van rechtmatigheid. Dit leidt tot het geheel of gedeeltelijk toerekenen van onderstaande activiteiten aan het aandeelhouderschap B, namelijk: 1. Verwerken van slib in de Slibverwerkinqsinstallatie (SVI) De SVI verwerkt het slib van de vijf deelnemende pen en, indien restcapaciteit beschikbaar is, mogelijk slib van derden. Om deze installatie in synergie met de afvalverwerkingseenheid te optimaliseren is de bediening in één controlekamer gerealiseerd. 2. Energielevering door de bio-enerqiecentrale (BEO aan de slibverbrandingsinstallatie (SVI) De netto-elektriciteitsconsumptie van de slibverbrandingsinstallatie bedraagt op jaarbasis circa 21 GWh. Deze elektriciteitsconsumptie wordt sinds de bedrijfsvoering door HVC 'vergroend' door interne levering vanuit de BEC aan de andere installaties. De totale jaarproductie van de BEC bedraagt circa 220 GWh. De pen nemen ten behoeve van vergroening van de eigen elektriciteitsconsumptie op jaarbasis nog circa 150 GWh af. HVC heeft geïnvesteerd in aanpassingen van de BEC, waardoor naast afvalhout ook slibgranulaat in deze installatie kan worden verwerkt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt van deze mogelijkheid gebruik, deze functie kan worden uitgebreid naar de DRSH-pen. De productierechten voor duurzame energie van de BEC worden, naar rato van het aandeelhouderschap, toegerekend aan de pen. 3. Toekomstige investeringen Elke nieuwe investering die ten behoeve van de pen genomen wordt, zal voor instemming aan de aandeelhouders B wordt voorgelegd. Te denken valt aan fosfaatterugwinning en verhoging van de elektriciteitsproductie van de SVI of andere aanpassingen die het (energie)rendement van de SVI verhogen. Indien deze onderwerpen leiden tot investeringsvoorstellen, zal daarover alsdan

3 DATUM VERGADERING ONDERWERP 27 juni 2013 Invulling aandeelhouderschap B van HVC besluitvorming plaatsvinden. Garantstelling behorend bij het aandeelhouderschap B De AVA van HVC heeft op 6 december 2012 besloten om de garantstelling voor aandeelhouders te beperken tot leningen ter financiering van investeringen met een collectief karakter. Dit type investeringen betreft de uitvoering van overheidstaken, waaronder wordt begrepen afvalinzameling en -transport en afvalver- en bewerking. Voor de aandeelhouders B betreft dit derhalve alleen de activiteiten, zoals hierboven onder 1 t/m 3 beschreven. Voor de SVI staan de aandeelhouders B volledig garant (loo^o), voor de BEC is de garantstelling naar rato van de aandelenverhouding tussen aandeelhouders A en B. Momenteel bedraagt het GR-aandeel 12 0 zb. Voor nieuwe investeringen hangt de mate van garantstelling af van de mate waarin dit een gezamenlijke investering is van aandeelhouders A en B. Garantstelling voor energie-opwekking anders dan ten behoeve van het proces van slibverwerking (bijvoorbeeld windmolenparken op zee) is nadrukkelijk niet aan de orde voor de pen. Naast de garantstelling voor de investeringen staan de aandeelhouders ook garant voor de rekeningcourantfaciliteit van DRSH (gemaximaliseerd op C10 min). Op dit moment wordt die faciliteit echter niet benut. HVC kan door de garantstellingen van de aandeelhouders vreemd vermogen aantrekken tegen een lagere rente. De aandeelhouders ontvangen een deel van dit voordeel door middel van een jaarlijkse garantstellingprovisie van l 0 zo. De hoogte van de garantstelling varieert per jaar. De hoogte ervan kan worden beïnvloed door wijzigingen in de aandelenverhouding (bv door nieuwe deelnames in HVC), door het aangaan van nieuwe investeringen (onder de gezamenlijke noemer) en door afschrijvingen. In onderstaande tabel staat het meerjarig perspectief van gegarandeerde bedragen (in miljoenen, afgerond één cijfer achter de komma). Uitgangspunt daarbij is dat noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden gefinancierd uit de vrije kasstroom. Een onderdeel van de garantstelling betreft de garantstelling voor de rekeningcourantfaciliteit, die reeds in 1996 door DRSH is aangegaan en laatstelijk is verhoogd in Omdat deze faciliteit op dit moment niet benut wordt, bedraagt de actuele feitelijke garantstelling 0 euro (en wordt daarvoor ook geen provisie ontvangen) Overzicht garantstelling (ultimo boekjaar) SVI ^IOOŪ/O) MC 48,8 MC 45,5 MC 42,1 MC 38,8 BEC (* o) MC 5,4 MC 4,6 MC 3,7 MC 2,9 Rekeningcourant faciliteit CO - MC10 CO - MC10 MC 0 - MC10 C 0 - MC10 ^ looo/o) (max) Totaal MC 64,2 MC 60,1 MC 55,8 MC 51,7 Rechtmatigheidsaspecten Uit de rapportages van Universiteit Utrecht en Pels Rijcken 81 Droogleever Fortuijn trekken wij de conclusie dat een aandeelhouderschap voor pen in HVC rechtmatig is (lees: in overeenstemming met de wettelijke taak van de pen) indien: 1) pen (per saldo) alleen garant staan voor de financiering van activiteiten behoeve van de pen (meer in het bijzonder de diensten

4 DATUM VERGADERING 27 juľli 2013 ONDERWERP Invulling aandeelhouderschap B van HVC die de pen van HVC afnemen); 2) aan pen alleen de kosten en baten worden doorberekend die samenhangen met de diensten die de pen afnemen, kruissubsidiëring van gemeenten en vice versa is niet toegestaan. Uit de beide rapportages volgt verder dat pen bij de uitvoering van wettelijke taken het belang van de duurzaamheid mogen betrekken. Conclusie De uitgangspunten en de genoemde activiteiten zoals opgenomen in dit voorstel zijn voor advies voorgelegd aan de landsadvocaat (Pels Rijcken 8ď)rooglever Fortuijn). Laatstgenoemde bevestigt dat de inhoud en meer in het bijzonder de rechtmatigheidsaspecten (zie hierboven) wordt onderschreven. Daarmee is er geen belemmering om het aandeelhouderschap B overeenkomstig voorliggend voorstel voort te zetten. 4. Risico's 5. Gevolgen a. Financieel: Voor de garantsstelling ontvangt het jaarlijks een provisie van IVo. Omdat de hoogte van de garantstelling is gewijzigd verandert daarmee het provisiebedrag. Dit zal worden opgenomen in burap-2 en de programmabegroting b. Personeel: Geen c. Juridisch: Met bovenstaand voorstel wordt een rechtmatig aandeelhouderschap in HVC verkregen. d. Duurzaamheid: Met deze invulling van het aandeelhouderschap kan WSHD de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals opgenomen in de Ballotageovereenkomst realiseren. e. Communicatief: g. Wijze van publiceren: 0 Niet van toepassing D Intranet D Internet ū Terinzagelegging O Pers 6. Verdere aanpak/procedure Nadat alle deelnemende pen hun interne besluitvorming hebben

5 DATUM VERGADERING 27jUnİ2013 ONDERWERP Invulling aandeelhouderschap B van HVC afgerond, zal vervolgens het Algemeen Bestuur van de GR Slibverwerking in haar vergadering het voorliggende besluit als finaal voorstel voorleggen aan de AVA. Na instemming van de AVA volgt de effectuering van het besluit, c.q. wijziging van artikel 7 lid 1 van de Ballotage-overeenkomst B onder toevoeging van bijlage 1 van dit besluit. war 7. Evaluatie Dijkgraaf en heemraden, secretaris-directeur, dijkgraaf, ing. J.M. Geluk. Bijlagen ft. Conceptbesluit VV Bijlage 1: Wijziging artikel 7 lid 1 van de Ballotage-overeenkomst B

6 DATUM VERGADERING 27 ju ľli 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT VV: INVULLING AANDEELHOUDERSCHAP B VAN HVC DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van d.d. 21 mei 2013; gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 10 juni 2013; overwegende dat: bij de aandelenruil van HVC beoogd is om na drie jaar over te gaan van aandeelhouder B naar aandeelhouder A onder voorbehoud van een positieve opt/out evaluatie ; de geplande overstap naar aandeelhouderschap A na beoordeling door de landsadvocaat niet rechtmatig is gebleken omdat dit in strijd is met de uitgangspunten van de swet; de GR in overeenstemming met HVC gekomen is tot een voorstel voor een aangepast aandeelhouderschap B wat recht doet aan de rechtmatigheid en ook aan de gestelde doelen van de samenwerking ; gelet op: artikel 77 Waterschapswet; BESLUIT:

7 PAGINA 7 van 7 1. Het continueren van het aandeelhouderschap B onder aanpassing van artikel 7 lid 1 van de ballotage-overeenkomst B, overeenkomstig bijlage 1, door toevoeging van de tekst "en de door aandeelhouders B aan de vennootschap opgedragen ondernemingsactiviteiten, zoals vastgesteld in artikel 4 (taken en bevoegdheden) van de GR Slibverwerking 2009, gebaseerd op, en ingekaderd door, de wettelijke staken". 2. De volgende activiteiten te kwalificeren als activiteiten bedoeld in (het gewijzigde) artikel 7 lid 1 van de Ballotage-overeenkomst B:» Verwerking van slib in de Slibverwerkingsinstallatie (SVI);» Energielevering door de bio-energiecentrale (BEC) aan de slibverbrandingsinstallatie (SVI) ;» Toekomstige investeringen ten behoeve van de staken na goedkeuring door de GR Slibverwerking 2009 en vervolgens de AVA HVC; 3. Garantstelling door de aandeelhouders B van leningen voor financiering van de onder 2. genoemde activiteiten, waarmee in totaal de geraamde garantstelling voor de aandeelhouders B voor de jaren uitkomt op max. C64,2 min in 2013 en afloopt naar max. C51,7 min in 2016 (op basis van de gegevens van mei 2013); 4. De voorliggende notitie als bijlage aan de voorgenomen gewijzigde Ballotage-overeenkomst B toe te voegen en dit geheel, inclusief het besluit, ter instemming voor te leggen aan de AVA van HVC; 5. Te concluderen, dat hiermee een voor de pen rechtmatig aandeelhouderschap wordt gecontinueerd. Ridderkerk, 27 juni De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

8 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 Bijlage 1: Wijziging artikel 7 lid 1 van de Ballotage-overeenkomst B Artikel 7 lid 1 luidt: De aandeelhouders B stellen zich hoofdelijk garant voor de tijdige en volledige betaling op eerste verzoek van elk bedrag dat de vennootschap verschuldigd mocht zijn terzake van rente en aflossingen, inclusief boete-en vertragingsrente en verplicht vervroegd af te lossen bedragen, onder overeenkomsten van Geldlening aangegaan of aan te gaan door de Vennootschap, alsmede van alle kosten die rechtstreeks voortvloeien uit, en ander bedragen verschuldigd uit hoofde van, dergelijke Overeenkomsten van Geldlening, met dien verstande, echter, dat deze garantstelling voor de Waterschappen en de GR uitsluitend geldt voor zover de Overeenkomsten van Geldlening specifiek betrekking hebben op financiering van (de ondernemingsactiviteiten van) DRSH Zuiveringsslib N.V. en Stichting Beheer Registergoederen DRSH. Artikel 7 lid 1 luidt na wijziging: De aandeelhouders B stellen zich hoofdelijk garant voor de tijdige en volledige betaling op eerste verzoek van elk bedrag dat de Vennootschap verschuldigd mocht zijn terzake van rente en aflossingen, inclusief boete-en vertragingsrente en verplicht vervroegd af te lossen bedragen, onder overeenkomsten van Geldlening aangegaan of aan te gaan door de Vennootschap, alsmede van alle kosten die rechtstreeks voortvloeien uit, en ander bedragen verschuldigd uit hoofde van, dergelijke Overeenkomsten van Geldlening, met dien verstande, echter, dat deze garantstelling voor de Waterschappen en de GR uitsluitend geldt voor zover de Overeenkomsten van Geldlening specifiek betrekking hebben op financiering van (de ondernemingsactiviteiten van) DRSH Zuiveringsslib N.V., Stichting Beheer Registergoederen DRSH en de door aandeelhouders B aan de vennootschap opgedragen ondernemingsactiviteiten, zoals vastgesteld in artikel 4, taken en bevoegdheden, van de GR Slibverwerking 2009, gebaseerd op, en ingekaderd door, de wettelijke staken. Toelichting In artikel 7 lid 1 wordt verwezen naar artikel 4 van de GR Slibverwerking Artikel 4 luidt: Artikel 4- Taken en bevoegdheden Ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen, is het Openbaar Lichaam belast met en bevoegd tot: a. het verwerven, houden, beheren en vervreemden voor de Waterschappen van aandelen in het kapitaal van HVC; b. het toetreden tot een ballotageovereenkomst, waaronder in elk geval de Ballotageovereenkomst B, met HVC; c. het garant staan voor de verplichtingen van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B; d. het actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC door ketenontwikkelingen, onderling en met HVC te bespreken, die in brede zin verband houden met slibverwerking en duurzaamheid; e. het, op basis van hoeveelheden tonnages door HVC verwerkt zuiveringsslib, factureren aan de Waterschappen; 1

9 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 f. het benoemen van een commissaris in de raad van commissarissen van HVC namens de Waterschappen; g. het actief uitoefenen van de stemrechten verbonden aan de aandelen die het Openbaar lichaam in HVC houdt; h. het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid; i. het bewaken en proactief invullen van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance, zoals onder meer vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code. 2

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking VERZONDEN 23HMI12015. Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk telefoon: 088-9743149

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking VERZONDEN 23HMI12015. Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk telefoon: 088-9743149 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 52439 Onderwerp: ontwerp begroting 216, jaarrekening 215 Handelsweg 1 2988 DC Ridderkerk telefoon: 88-9743149 Aan de Dagelijkse Besturen van Hoogheemraadschap

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009.

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009. agendapunt B.11 1153179 Aan Verenigde Vergadering EINDEVALUATIE VAN AFWEGINGSKADER OPT-OUT REGELING INZAKE AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE GR SLIBVERWERKING BIJ HVC Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 29-11-2012

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking Opgesteld door Datum Versie GR Slibverwerking maart 2016 2.2 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Doelstelling 4 1.3. Bestuurlijke

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Ontwerp Begroting Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009

Ontwerp Begroting Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 Ontwerp Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 Rotterdam, versiedatum: 16 augustus 2012 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2013 Toelichting Toelichting van het bestuur 3 Begroting

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS DATUM VERGADERING 26 september 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER į I DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS 2013 commissie 9 september 2013 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300433 waterschap AANPASSING BESTAANDE

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweede wijziging) Waterschappen:

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweede wijziging) Waterschappen: 1 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweede wijziging) Waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Schieland

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweedeeerste wijziging) Waterschappen:

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweedeeerste wijziging) Waterschappen: 1 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (tweedeeerste wijziging) Waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Schieland

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering Duurzame energiehuishouding WSHD Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

MEMO. Aanleiding. Conclusie eindevaluatie aandeelhouderschap HVC

MEMO. Aanleiding. Conclusie eindevaluatie aandeelhouderschap HVC MEMO Aan: C.c.: P. v/d Ende, Datum: 23 oktober 2012 Van: Ambtelijke werkgroep opt-out Onderwerp: Opt-out HVC In deze notitie wordt ingegaan op de evaluatie van het aandeelhouderschap van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 10.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 10. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 10. Aan de Verenigde Vergadering Ontwerp begroting 2015 en ontwerp begrotingswijziging 2014 van de GR slibverwerking 2009 Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015 6. Uitbreiding warmtenet Alkmaar Aan: Van: Betreft: Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen uitbreiding warmtenet Alkmaar Datum: 6 november 2015 Bijlage: toelichting investeringsvoorstel

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BIĴLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER 13 DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300278 VASTSTELLING DEFINITIEF PROJECTPLAN

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

De financiële sector & NV HVC

De financiële sector & NV HVC De financiële sector & NV HVC 30 januari 2013 Alkmaar Agenda 1. Financiële Crisis 2. Financiële sector 3. Financiering 4. NV HVC 5. Conclusie BNG PowerPoint-template - diverse toepassingen 1 Financiële

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN

Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN Inhoudsopgave Uitvoeringsinformatie verbonden partijen... 3 1 Stichting Beheer Registergoederen Schieland... 3 2 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)... 5

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februari 2008

REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februari 2008 DATUM VERGADERING 20 maart 2008 AGENDAPUNTNUMMER 10a BIJLAGE(N) 2 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februari 2008 AAN DE VERENIGDE VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DELTA

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Buitenlandbeleid: van Delfland naar buitenland (en weer terug) Delfland. Kenmerk VV : Vergaderdatum : 5 juni 2014

Buitenlandbeleid: van Delfland naar buitenland (en weer terug) Delfland. Kenmerk VV : Vergaderdatum : 5 juni 2014 Buitenlandbeleid: van naar buitenland (en weer terug) Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1105432 Vergaderdatum : 5 juni 2014 Beleidsveld : Instrumenten Agendapunt : B.20 De Verenigde Vergadering van, op

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ)

Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) Aan de raad, Onderwerp: Financieringsvoorstel Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) Voorstel: 1. Besluiten tot een bijstorting van 175.465 in OMZ en instemmen met het garant staan voor een lening

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer:

Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 13 november 2007

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten College Samenvatting: Inleiding: Het doel van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord Brabantse (HNG) is: - het toezien op de juiste nakoming van de overname overeenkomst; - het verifiëren

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

81400923 waterschap Hollandse Delta

81400923 waterschap Hollandse Delta Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 15. 81400923 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Besluitvormend

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Raadsvergadering : 17 maart 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Samenvatting voorstel Het doel van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Bestuur CVO NO Friesland

Bestuur CVO NO Friesland Van: Bestuur CVO NO Friesland Aan: Ledenvergadering van de Vereniging CVO NO Friesland Datum: 23 februari 2016 Betreft: voorgenomen besluit nieuwbouw Ferwert (verzoek om goedkeuring) Geplaatst op website

Nadere informatie

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 2.o l to8^5o 201 1 53I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o o" 1

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; toestemming van de gemeente raad van de gemeente Moerdijk;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; toestemming van de gemeente raad van de gemeente Moerdijk; STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71182 december 2016 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende instellingsbesluit Havenschap

Nadere informatie

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus GD Alkmaar Telefoon

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus GD Alkmaar Telefoon openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon 072-5411311 Aan: gemeenteraad van Heiloo, verzonden per e-mail: griffie@heiloo.nl

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota Geheimhouding opgeheven per 15-12-2017 in verband met AVA HVC op 14-12-2017 2017/52113 B&W-voorstel en besluitnota Registratiedatum Opsteller 22-11-2017 d.d. B&W Y. van den Berg Contact (075) 681 69 31

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 12 januari 2016 Corr.nr. 2016-00694, ECP Nummer 3/2016 Zaaknr. 612717 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 1. Samenvatting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie