IV. Discussie. 1.1 Impact op het leefmilieu voor chemisch, mechanisch en gerecycleerd papierdeeg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IV. Discussie. 1.1 Impact op het leefmilieu voor chemisch, mechanisch en gerecycleerd papierdeeg"

Transcriptie

1 1. Literatuurstudie IV. Discussie IV. Discussie 1. Literatuurstudie Hieronder worden enkele relevante onderwerpen uit de literatuurstudie nog even kort aangehaald en besproken. Andere onderwerpen komen reeds ruimschoots aan bod in de literatuurstudie zelf. 1.1 Impact op het leefmilieu voor chemisch, mechanisch en gerecycleerd papierdeeg Impact op het bos Als we de impact van de verschillende papierdeegsoorten op het leefmilieu bekijken, dan zien we ten eerste dat de impact op het bos niet zo uitgesproken is als men zou denken. De productieprocessen voor chemisch en mechanisch papierdeeg maken respectievelijk gebruik van hout van uitdunningen, kreupelhout, bosuitbatingsresten en haksels, en van uitdunningen van Picea spp. en haksels. In België zijn papiervezels dan ook hoofdzakelijk afkomstig van nevenproducten van het bos (klein hout van uitdunningen, kap van kreupelhout, kruinen, en uitdunningen van hoogstammige boomgaarden) (COBELPA 1995). De brochures van COBELPA schilderen de papierindustrie af als de opruimers van het bos, die de nevenproducten een nieuwe kans geven, i.p.v. dat ze verbrand zouden moeten worden. Het is natuurlijk wel zo dat het grootste deel van ons papier ingevoerd wordt, en er daarvoor wel bomen dienen te sneuvelen. Voor de productie van kringlooppapier is slechts een zeer kleine hoeveelheid nieuw papierdeeg nodig, wat uiteraard het minste effect zal hebben op bosbestanden. Het grondstofrendement Het grondstofrendement bedraagt voor het chemisch papierdeeg 50 %, voor het mechanisch papierdeeg is dit 95 %. 122

2 1. Literatuurstudie IV. Discussie Energieverbruik De productie van chemisch papierdeeg heeft wel een groot voordeel: het energieverbruik is quasi nul. Dit in tegenstelling tot de productie van mechanisch papierdeeg, waarbij tussen de 1500 en 2500 KWh gebruikt wordt per geproduceerde ton papierdeeg. De productie van papierdeeg op basis van oud papier vergt weinig energie: tussen de 60 en 500 KWh per ton papier. Watergebruik De hoeveelheid water die gebruikt wordt voor het produceren van een ton chemisch papierdeeg wordt onder 100 m_ gehouden. Voor mechanisch papierdeeg is dit aanzienlijk minder: 8 tot 10 m_ per ton geproduceerde deeg. De productie van kringlooppapier ligt in dezelfde orde als het mechanisch papierdeeg, namelijk 3 tot 8 m_ per ton papierdeeg. Recyclagewater bevat wel zware metalen, afkomstig van de in het oud papier aanwezige inkt. Afweging van verschillende milieuaspecten Voor niet-gerecycleerd papierdeeg dienen dus de verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen. Mechanisch papierdeeg produceren verbruikt weliswaar enorme hoeveelheden energie, maar het rendement bedraagt 95 %, en de hoeveelheid water die nodig is voor de productie is aanzienlijk minder dan voor chemisch papierdeeg. De productie van kringlooppapierdeeg vereist weinig energie, alsook relatief weinig water, maar het recyclagewater bevat dan weer zware metalen. Het ontinkten is in milieuopzicht een problematische fase. Niettegenstaande het recycleren van oud papier bijdraagt tot een vermindering van de afvalberg, wordt er voor het productieproces ook restafval geproduceerd (7 tot 10 % drooggewicht). 1.2 Hiërarchie in het gebruik van milieuvriendelijk papiersoorten 123

3 1. Literatuurstudie IV. Discussie Kringlooppapier is, op de CO 2 -emissie na, het minst milieubelastend. Daarbij kan nog onderscheid gemaakt worden in ontinkting en bleking, waarbij niet-ontinkt en ongebleekt kringlooppapier de voorkeur krijgt. Gebruikt men toch wit papier, dan geniet chloorvrij papier (TCF) de voorkeur, gevolgd door chloorarm (ECF) en daarna chloorgebleekt papier. 1.3 Wetgeving omtrent papier Sorteren Het is niet omdat het sorteren van papierafval aan de VUB geen wettelijke verplichting is, dat we het niet hoeven te doen. Papierafval gescheiden houden is een handeling waaraan de meeste mensen reeds gewend zijn geraakt, daar we dit in onze woonsten wel uitvoeren. Deze gewoonte zou dan ook doorgetrokken moeten worden naar de bureaus en labo s van de VUB (zie ook p. 134 Bereidheid tot het scheiden van papierafval). Papierophaling Het is een zeer mooi initiatief van het Brussels Gewest om zowel de containers, de ophalingen, als eventuele sensibiliseringscampagnes voor scholen volledig gratis aan te bieden, en dit voor alle afvalfracties. Maar aangezien het GAN enkel regelingen treft voor de Brusselse kleuter-, basis-, en middelbare scholen, dienen de samenwerkingsakkoorden met de twee privé-bedrijven (Pilonkaart N.V. in Jette, en Indaver voor Etterbeek) behouden te blijven. Het is jammer dat dit sorteringsbeleid niet geldt voor hoger onderwijs, temeer omdat in het bewuste deel van het Afvalstoffenplan staat (in verband met gevaarlijk afval) Dit stelt vooral een probleem in de instellingen voor hoger onderwijs en de instellingen voor technisch en beroepsonderwijs die beschikken over chemische laboratoria, houtbewerkingsateliers,. Hier wordt dus wel het hoger onderwijs vermeld. Er wordt nergens in het plan een definitie gegeven van het type scholen die onder het afvalbeleid zouden vallen. Meer over papierophaling aan de VUB op p. 127, 2.3 Ophaling van papierafval. 124

4 2. Papierverbruik aan de VUB IV. Discussie 2. Papierverbruik aan de VUB 2.1 Papiersoorten aan de VUB Kringlooppapier Het kringlooppapier dat aan de VUB beschikbaar is (Steinbeis), bezit het Nordic Swan milieukeur, wat betekent dat er eisen gesteld werden aan het productieproces van het papier (o.m. uitstoot van chloor, fosfor, ), maar niet aan het papier zelf. Volgens de studie van van Overveldt (2002) echter, zou het milieuvriendelijkste papier een combinatie zijn van milieukeuren. Bovenaan staat de Blaue Engel, in combinatie met een Nordic Swan, Milieukeur of Margriet. Op de tweede plaats komt de Blaue Engel op zich, de derde en vierde plaats is, afhankelijk van de gestelde kwaliteitseisen, voor Milieukeur of de Nordic Swan en Margriet (zie Tabel 7 p. 51). Het kringlooppapier dat hier gebruikt wordt komt dus pas op de derde of vierde plaats wat milieuvriendelijkheid betreft. Toch werd voor dit papier gekozen, om financiële redenen enerzijds, en omdat het om kwaliteitsredenen werd aangeraden anderzijds. Een duur kringlooppapier zou moeilijk aan te brengen zijn, en het moet uiteraard ook perfect functioneren op verschillende soorten (en merken) printers en kopieerapparaten. Vaak kan men voor één bepaald type printer of kopieermachine een geschikt kringlooppapier uitkiezen in overleg met de fabrikant, maar voor een allround papier lag de keuze bij het Steinbeispapier. Niettegenstaande dit niet dé meest milieuvriendelijke oplossing is, is dit papier nog steeds te verkiezen boven wit papier op milieuvlak Wit papier Het witte papier dat door de VUB aangeboden wordt, is chloorarm papier (ECF, Elemental Chlorine Free). Het bleken van dit type papier gebeurt met chloordioxide of natriumhypochloriet, waardoor er AOX in het afvalwater belanden. 125

5 2. Papierverbruik aan de VUB IV. Discussie Het zou uit milieuoogpunt beter zijn om dit papier te vervangen door een TCF (Totally Chlorine Free) soort, dat bovendien uitgerust is met een milieukeur. De voorkeur gaat uit naar de combinatie van het FSC-logo (voor duurzaam beheerd bos) met een Nordic Swan, Milieukeur of Margriet. De tweede en derde plaats is opnieuw afhankelijk van de gestelde kwaliteitseisen, en is voorbehouden voor het Milieukeur, of voor de Nordic Swan en Margriet (zie Tabel 7 p. 51, van Overveldt 2002). 2.2 Hoeveelheid papier De diensten en administraties aan de VUB gebruiken meer dan 10 miljoen vellen wit papier per jaar (zie Tabel 8 p. 72 en Tabel 9 p. 73), en bijna 1 miljoen vellen kringlooppapier (in 2003, zie Tabel 9 p. 73). In vergelijking met de hoeveelheid papier die bijvoorbeeld aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verbruikt wordt, vellen per persoon per jaar (in 2001, bron: Redant, 2003), is dit een peulschil. Al moet hierbij wel opgemerkt worden dat er aan de VUB ook extern papier wordt aangekocht (waarover geen gegevens beschikbaar zijn), terwijl er kan aangenomen worden dat de cijfers met betrekking tot het Ministerie wel volledig zijn. Voor het aandeel van kringlooppapier kan men aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wel een voorbeeld nemen: in 2001 steeg het aandeel van kringlooppapier tot 82 % (Redant, 2003). Aan de VUB bedroeg het percentage kringlooppapier in 2001 slechts 2 %, in 2003 steeg dit wel tot 9 %, een stijging die zich hopelijk zal doorzetten. Maar een universiteit kan uiteraard niet zomaar vergeleken worden met een ministerie. Aan de Universiteit Gent werden in miljoen vellen wit papier, en 11 miljoen vellen recyclagepapier verkocht via de centrale verkoopdienst (bron: pers. comm. Dienst Milieucoördinator, UGent). Het aantal verkochte vellen (28 miljoen) ligt 2.5 keer hoger dan het verbruik aan de VUB (11 miljoen), maar de UGent is dan ook een grotere universiteit dan de VUB ( studenten en 6000 personeelsleden op 1 januari 2004, in vergelijking met 9000 studenten en 2300 personeelsleden aan de VUB) (bron: de respectievelijke universiteitswebsites). Het is echter onmogelijk om het precieze aantal vellen papier te weten te komen, omdat ook aan de UGent externe papierbestellingen geplaatst worden. 126

6 2. Papierverbruik aan de VUB IV. Discussie Het percentage kringlooppapier (bijna 40 %) ligt wel een pak hoger dan aan de VUB. Nochtans zijn zij slechts een jaar langer bezig met het aanbieden van dit papier. Kringlooppapier werd aan de UGent voor het eerst ingevoerd in 2000, en wordt verkocht aan 4.46 per 1000 vellen, zodat het concurrentieel is met het aangeboden witte papier. De UGent subsidieert het kringlooppapier om het tegen deze prijs aan te bieden. 2.3 Ophaling van papierafval Het ontbreken van een georganiseerde papierophaling op de campus Etterbeek tot aan de burelen is een pijnlijk gegeven, en is voor velen een doorn in het oog, zoals bleek uit de reacties van de geënquêteerden (zie p. 108, Bijkomende opmerkingen). Het is op dit moment praktisch gezien zeer moeilijk om ervoor te zorgen dat het papierafval van bureaus en labo s in de papiercontainer belandt. Er moeten immers per bureau of labo onderlinge afspraken gemaakt worden over wie het papier zal wegbrengen naar de containers, een werkje dat bovendien tijd en inzet vraagt. Bureaus die papierafval gescheiden houden en het niet zelf wegbrengen naar een papiercontainer zijn eraan voor de moeite: het poetspersoneel heeft als taak om al het afval te verzamelen in één fractie. De poetsploegen zouden, evenals in Jette, ook in Etterbeek ervoor moeten zorgen dat het papier apart behandeld wordt. Dit kan echter alleen door organisatie (en financiering) van hogerhand, zodat het voor iedereen eenvoudig wordt om papierafval in te zamelen (en dit zowel voor personeelsleden als voor de poetsploeg). Er zou naast printers, kopieermachines en vuilbakken een aparte doos moeten komen voor papierafval. Deze doos zou bij voorkeur hetzelfde uitzicht hebben over de hele campus, zodat iedereen meteen in de gaten heeft dat het om papierafval gaat. Hierbij zou het aangeraden zijn te kiezen voor een gele kleur, dat is namelijk de kleur die het Brussels gewest hanteert voor papierafval. Ook in de openbare ruimtes, zoals de bibliotheek, de esplanade en de gangen, zouden papiermanden geplaatst kunnen worden. De universiteit zou op dit vlak een inspanning moeten leveren. 127

7 2. Papierverbruik aan de VUB IV. Discussie Zie ook p. 134 Bereidheid tot het scheiden van papierafval. 2.4 Initiatieven aan de VUB Aan de VUB werden verscheidene initiatieven opgetekend, o.m. het verspreiden van informatiebrochures i.v.m. papier door de milieucoördinator, een elektronische nieuwsbrief voor allerlei informatie, en Blackboard, het elektronisch leerplatform. Dit laatste wordt volgens verschillende bronnen afgeschaft, hetgeen waarschijnlijk geen slechte zaak is, gezien de hoeveelheden documenten die de studenten persoonlijk dienden af te drukken (zie ook p. 134, Bereidheid tot gebruiken van Blackboard). Het verspreiden van brochures op de campus is een lovend initiatief, maar heeft m.i. geen uitgesproken effect. De mensen die de brochure oppikken zijn personen die reeds geïnteresseerd zijn in de materie, en zij besteden vaak reeds extra aandacht aan papierverbruik. Het is uiteraard wel een ruggensteun voor diegenen die tijd en moeite steken in het minderen van papierverbruik of het scheiden van papierafval. Het bezorgen van informatie allerhande via de elektronische nieuwsbrief zorgt hopelijk voor een daling van de gebruikte hoeveelheid papier, al is dit niet meteen na te gaan. Meer zelfs, volgens een studie van PricewaterhouseCoopers stijgt het papierverbruik (geschat wordt 40 %) met de invoering van , al kan dit misschien niet meteen geëxtrapoleerd worden naar een elektronische nieuwsbrief, aangezien het niet om persoonlijke informatie gaat. 128

8 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB 3.1 Onderzoekende stappen Dienst Studentenzaken Deze dienst besloot om, na een kort proefproject, geen gerecycleerd papier meer te bestellen. Het uitzicht van het papier was de reden die opgegeven werd; er waren geen problemen met printers of het kopieerapparaat. Het papier dat op de dienst gebruikt wordt is bijna allemaal bestemd voor intern gebruik. Dit geval geeft uitstekend de praktische problemen weer wanneer er bepaalde gewoontes moeten veranderd worden: de persoon verantwoordelijk voor de aankoop van papier moet akkoord zijn, evenals zijn diensthoofd, die de goedkeuring moet geven. Maar het zijn niet deze twee personen die voornamelijk met het papier gaan werken, dat is het personeel, die uiteraard ook ten volle achter dit initiatief moeten staan. Als niet iedereen overtuigd is (of wordt), dan werkt het niet. Crazy Copy Center (geen onderdeel van de VUB) Ook bij deze dienst werden er geen problemen gemeld met het kringlooppapier. Niettegenstaande het financieel voordeliger zou zijn om het dubbelzijdig kopiëren te promoten en kringlooppapier te gebruiken, zijn deze mensen niet van plan om deze maatregelen te promoten, uit vrees voor langere wachtrijen. Ook bestaat er mogelijk een onverschilligheid van het personeel t.o.v. het papier dat gebruikt wordt: ze zijn sowieso verzekerd van een groot aantal klanten met een minimum aan inspanning. Het is jammer dat een grote papierverbruiker geen oor heeft naar veranderingen die zowel het kopiecenter (financieel) als het milieu ten goede zouden komen. Aangezien het CCC geen onderdeel is van de VUB, is de enige manier om deze zaak een meer milieuvriendelijk papierverbruik te bezorgen d.m.v. de studenten zelf: zij kunnen immers steeds kringlooppapier aanvragen, en dubbelzijdig kopiëren op alle toestellen. Een voorlichting voor 129

9 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie (en door?) studenten komt in deze verhandeling niet aan bod, maar zou in de toekomst zeker wenselijk zijn. Departement Biologie Het labo van Cellulaire Genetica (CEGE) heeft op het Departement Biologie duidelijk een voorbeeldfunctie wat papiergebruik betreft. De defaultinstellingen zijn gerecycleerd, dubbelzijdig, maar het vergt slechts een kleine inspanning om dit per printopdracht aan te passen. Deze recente omschakeling is te danken aan één persoon (L. Leyns), wat aantoont dat er vaak slechts een aanzet nodig is om de rest van de papiergebruikers mee te krijgen. De mensen zijn wel bereidt om kringlooppapier te gebruiken, of dubbelzijdig af te drukken, maar willen daarvoor geen extra inspanningen leveren, of het gevaar lopen dat een printopdracht mislukt. Eenmaal een systeem is opgezet, is het makkelijk om dit te volgen. Ook het papierafval wordt apart verzameld en naar de papiercontainers gebracht. Hiervoor werden speciale dozen aangekocht. De veranderingen werden door het betrokken labo bekostigd. Drukkerij VUB Voor papierafval heeft de drukkerij een eigen overeenkomst met een papierverwerkend bedrijf, hetgeen voor dat bedrijf gunstig is, aangezien het papierafval steeds dezelfde samenstelling heeft. Deze aparte ophaling zou ook in de toekomst behouden moeten blijven, aangezien er op die manier een betere prijs kan verkregen worden dan wanneer het vermengd zou worden met andere papierfracties. Het nieuwe drukapparaat, dat in augustus 2004 in werking zou moeten zijn, brengt enkele organisatorische veranderingen met zich mee, zo o.m. zullen proffen verplicht worden een cursus uit te geven bij de drukkerij. Het feit dat proffen die voordien geen cursus uitgaven dit nu wel dienen te doen zal uiteraard leiden tot een hoger papierverbruik. Ook organisatorisch zal dit niet positief zijn: in de opleiding biologie bijvoorbeeld worden er tijdens het jaar delen van de cursus aangepast of aangevuld, en dit omdat wetenschappelijke domeinen constant onderhevig zijn aan veranderingen. Op deze manier zal de verplichte cursus toch weer enkel 130

10 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie waarde hebben als de student de hoorcolleges bijwoont, waardoor het nut van de verplichte cursus wordt voorbijgestreefd. Een tweede verandering is dat er geen cursussen gedrukt zouden mogen worden door studentenverenigingen. Dit heeft geen effect op de hoeveelheid papier die uiteindelijk gebruikt wordt, maar wel op de financiën van studentenverenigingen. Toch is deze maatregel positief te noemen, aangezien werkstudenten dan terecht kunnen op één centrale plaats, in plaats van nog naar een andere cursusdienst te hoeven, die vaak andere openingsuren hanteren. De drukkerij zou wel inspanningen mogen leveren om kringlooppapier een eerlijke kans te geven. Hun houding ten aanzien van dit papier is negatief wegens vroegere ervaringen, maar met de komst van het nieuwe drukapparaat zijn deze problemen mogelijk van de baan. Het zou een uitermate goede impuls zijn indien het cursusmateriaal gedrukt wordt op kringlooppapier. Op deze manier zouden alle studenten met dit papier kennismaken, en mogelijk makkelijker naar dit papier grijpen voor andere print- of drukopdrachten. Gewoonte is immers een belangrijk gegeven. Het feit dat zij door de rector vergoed willen worden indien er schade opgelopen wordt bij het gebruik van kringlooppapier, is verbijsterend. Ze beheren immers hun eigen apparaten, en dienen zelf afspraken te maken met de fabrikant of leverancier van het toestel. 3.2 Enquêtes WIT-enquête Kringlooppapier Het gebruik van kringlooppapier Uit de WIT-enquête bleek dat 40 % nog nooit kringlooppapier gebruikt heeft, wat een groot potentieel inhoudt naar de toekomst toe indien deze mensen overtuigd kunnen worden. Daar 48 % van de ondervraagden het witte papier gebruikt omdat het nu eenmaal in de printer of 131

11 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie het kopieerapparaat zit, zijn er dus nog veel mogelijkheden om het gebruik van kringlooppapier te doen stijgen. In dezelfde lijn, zegt maar liefst 64 % dat ze het wel zien zitten om kringlooppapier te gebruiken, maar dat ze niet beslissen over de aankoop hiervan. Een goede communicatie met de aankoopverantwoordelijke is dus zeer belangrijk. Uit de cijfergegevens van MEBO blijkt inderdaad dat, indien er kringlooppapier beschikbaar is in een lade (wat voor die dienst het geval is), er duidelijk veel meer gebruik van gemaakt wordt. De mensen zijn bereid om dit papier te gebruiken, maar willen er niet te veel moeite voor doen. Daarom is het aangewezen om zowel printers als kopieerapparaten te voorzien van twee lades, waardoor voor elke printopdracht via de computer het gewenste papier kan gekozen worden. Drie vierde van de ondervraagden vindt dat er iets gedaan moet worden aan het papierverbruik in deze universiteit, we moeten het hen gewoon makkelijker maken. Negatieve indrukken van kringlooppapier Toch dienen er nog obstakels overwonnen te worden: 33 % vindt het uitzicht (het is slordiger, minder officieel) een negatief gegeven, en 26 % zou geen kringlooppapier gebruiken omdat dit slecht zou zijn voor het apparaat (het vastlopen van printer of kopieerapparaat). Bij andere reden werd er slechts viermaal ingevuld dat kringlooppapier voor meer stof zorgt, waar men zou kunnen verwachten dat dit gegeven meer vernoemd zou worden. 15 % van de geënquêteerden heeft in het verleden een slechte ervaring gehad met kringlooppapier. Aangezien de kwaliteit van gerecycleerd papier de laatste jaren zeer sterk verbeterd is, loont het de moeite om deze groep mensen hiervan te overtuigen. Prijs van kringlooppapier De prijs lijkt ook minder belangrijk dan men zou kunnen denken, slechts 9 % vond het prijskaartje een reden om geen kringlooppapier te gebruiken. Ook dit is belangrijk om weten. 132

12 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie VUB-overheid en kringlooppapier Zou de VUB-overheid het gebruik van kringlooppapier moeten stimuleren, of zelfs verplichten? De voorbeeldfunctie van een universiteit is immers niet te onderschatten. Slechts 11 % van de ondervraagden antwoordde dat ze enkel zouden overstappen op kringlooppapier indien de VUB dit verplicht. Dit betekent dat de andere 89 % het niet nodig acht om van bovenaf regels hieromtrent opgelegd te krijgen. Het zou wel (wenselijk zijn) moest de VUB-overheid het gebruik van kringlooppapier stimuleren. Dit kan door positieve berichtgeving over gerecycleerd papier te verspreiden, bijvoorbeeld via de elektronische nieuwsbrief of andere personeelskanalen. Een financiële steun, zoals bijvoorbeeld de extra kost die een duplexing unit met zich meeneemt terug te betalen, lijkt me niet haalbaar. Wel zou de prijs van het kringlooppapier dat aangeboden wordt via de Aankoopdienst niet veel hoger mogen zijn dan het aangeboden witte papier. De UGent subsidieert de extra kost van het kringlooppapier, zodat wit en gerecycleerd papier concurrentieel zijn Papierbesparende maatregelen In welke mate zijn de mensen bereidt om gewoontes te veranderen? Een gewoonte veranderen is niet makkelijk, maar men kan aannemen dat eens dit gebeurt is, dit dan ook voor een tijdje zo zal blijven. Bereidheid om kringlooppapier te gebruiken 57 % wil wel kringlooppapier gebruiken indien het gaat om niet-officiële documenten. Bijna een vijfde (18 %) van de ondervraagden ziet het helemaal niet zitten om gerecycleerd papier te gaan gebruiken. Bereidheid van papierbesparend afdrukken en lay-outen Dubbelzijdig afdrukken zien de meeste mensen wel zitten. Slechts 14 % wil deze maatregel ook in de toekomst niet toepassen. Voor het afdrukken van 2 A4 s op 1 A4 is één vierde niet bereid om dit te gaan gebruiken. 133

13 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie Ook papierbesparend lay-outen is niet echt populair: 34 % vindt deze maatregel niet toepasbaar in de toekomst. Bereidheid tot gebruiken van Blackboard Voor Blackboard is het kamp in tweeën verdeeld: de ene helft wil hiervan wel gebruik maken, de andere helft niet. Maar naar verluid wordt dit elektronisch forum in de toekomst afgeschaft. Het idee op zich is zeer goed: studenten en docenten kunnen hier in contact treden met elkaar. Maar in de praktijk komt het erop neer dat studenten individueel cursussen en opdrachten dienen af te printen. Dit gebeurt in de computerlokalen of thuis, plaatsen waar vaak niet gekeken wordt op een pagina meer of minder, en waar er zelden kringlooppapier aanwezig is. Bereidheid tot het gebruiken van een prikbord Bijna drie vierde (71 %) van de ondervraagden is bereidt om een prikbord te gebruiken. We kunnen aannemen dat veel berichten nu via verstuurd worden, toch is een prikbord nog steeds toepasbaar, aangezien er dan niemand dit bericht gaat uitprinten (wat bij het elektronisch versturen vaak wel het geval is). Bereidheid tot het scheiden van papierafval Het gescheiden houden van papierafval zou voor 89 % van de mensen geen probleem zijn. 10 % antwoordde nee, omdat er niet gescheiden wordt opgehaald, mensen die waarschijnlijk wel zullen sorteren indien een gescheiden ophaling georganiseerd wordt. Volgens deze enquête zou dus 99 % van de mensen bereidt zijn om het papierafval te scheiden, een hoopgevend gegeven. Deze gescheiden papierophaling kwam ook zeer vaak naar boven bij de bijkomende opmerkingen, een teken dat veel mensen hier (terecht) belang aan hechten. De papierophaling is een organisatorisch probleem, en eens die op poten staat, zal het VUBpersoneel volgen. Vele mensen zijn verontwaardigd over het ontbreken van een gescheiden ophaling, en de VUB dient in dit geval haar rol van goed huismeesterschap te vervullen, en te zorgen dat het 134

14 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie voor werknemers van de universiteit eenvoudiger wordt om het papier gescheiden af te voeren KRING-enquête De enquêtes die bestemd waren voor de gebruikers van kringlooppapier, zouden een inzicht geven in mogelijke problemen die opduiken bij het gebruik van kringlooppapier en/of papierbesparende maatregelen Kringlooppapier Volgens deze ondervraging was 78 % van mening dat er niet meer problemen zijn met kringlooppapier in vergelijking met het witte papier, en dit zowel voor het kopieerapparaat als voor printers. Er was slechts 1 persoon die de indruk had dat er meer problemen opdoken, namelijk meer stof en blokkeren van de apparaten. Het is moeilijk uit te maken of dit ook effectief zo is, daar het maar om 1 persoon gaat. Drie personen van de 27 meldden dat kringlooppapier snel vergeelt met zonlicht, hetgeen inderdaad het geval is. Maar aangezien documenten vaak gearchiveerd of voor onmiddellijk gebruik bestemd zijn, weegt dit minpunt niet sterk door. Men dient gewoon rekening te houden met deze eigenschap, en het kringlooppapier zoveel mogelijk uit direct zonlicht te houden. Niettegenstaande het feit dat kringlooppapier niet voor meer problemen met de apparaten zou zorgen dan wit papier, grijpt 67 % soms nog terug naar het witte papier, en dit hoofdzakelijk voor officiële documenten. Het is in onze maatschappij inderdaad zo dat officiële documenten bij voorkeur op wit papier gepresenteerd worden. Toch gebruikt 33 % van de ondervraagden altijd kringlooppapier, ongeacht de bestemming Papierbesparende maatregelen Hoe vaak een papierbesparende maatregel wordt toegepast, heeft te maken met de moeilijkheidsgraad ervan. Het is logisch dat indien een bepaalde maatregel niet makkelijk te gebruiken is (doordat het teveel tijd in beslag neemt, of niet het gewenste resultaat geeft en 135

15 3. Enquêtes uitgevoerd aan de VUB IV. Discussie men opnieuw moet beginnen), deze ook niet vaak zal toepassen. Dit werd aangetoond voor vier maatregelen: papierbesparend lay-outen, dubbelzijdig printen en kopiëren, en het afdrukken van 2 A4 s op 1 A4, alhoewel de r 2 -waarde voor lay-out niet zo sterk was als bij de andere maatregelen. Het is dus zaak om iedereen die met apparaten (computers, printers, kopieermachines) werkt, volledig vertrouwd te maken met de functies ervan. Vaak is het zo dat men de toets voor dubbelzijdig afdrukken niet weet staan, of dat er angst is dat er iets verkeerd zal lopen met de machine als men afwijkt van de normale werkopdrachten. Als men kijkt naar het dubbelzijdig printen en kopiëren, zijn er mensen die dit zeer handig of handig vinden, maar bijna evenveel die dit als niet zo handig of problematisch beschouwen. Het is dus niet zo dat dubbelzijdig afdrukken per se voor problemen zorgt, men moet het gewoon correct leren toepassen. 136

16 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB IV. Discussie 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB Tot op heden is er aan de VUB geen beleid i.v.m. papier. Hierin zou verandering moeten komen, want zonder een degelijk beleid is het moeilijk om verwezenlijkingen te volbrengen. Niettegenstaande 89 % van de ondervraagden het niet nodig acht om van bovenaf regels opgelegd te krijgen i.v.m. papier om hun gewoontes te veranderen, is het toch raadzaam om georganiseerd tewerk te gaan, daar een impuls van de VUB-overheid meer effect zal hebben dan enkele individuen die met ideeën naar voren komen. Na de opstapfase zou dit beleid zich enkel nog moeten bezighouden met het opvolgen, aangezien dat eens veranderingen hun ingang hebben gevonden, verwacht kan worden dat dit zo zal blijven. Deze veranderingen in papiergebruik dienen zich bij voorkeur in één keer te voltrekken, zodat het voor iedereen duidelijk is, en er geen dubbele spelregels gelden. 4.1 Een papierbeleid Hoe zou dit beleid er kunnen uitzien? Uit de enquêtes is gebleken dat veel mensen positief staan tegenover het gebruik van milieuvriendelijke papiermaatregelen, toch passen ze deze zelden toe. Het is zaak om kringlooppapier en papierbesparende maatregelen zo makkelijk mogelijk te maken in gebruik. Dit kan enkel door een persoonlijke voorlichting, zoals bijvoorbeeld de powerpointvoorstelling die het BIM opmaakte (zie Tekstkader 1.). Het is niet voldoende om schriftelijk (via brochures of elektronische post) duidelijk te maken hoe er dubbelzijdig afgedrukt moet worden, of hoe je meerdere pagina s per blad kan afdrukken, het moet ook daadwerkelijk getoond worden. Enkel zo zullen mensen ook gebruik maken van de verschillende mogelijkheden van apparaten. Voor gerecycleerd papier geldt hetzelfde: de 40 % van de geënquêteerden die nog nooit gebruik gemaakt hebben van kringlooppapier kunnen misschien wel overtuigd worden, nadat ze het papier eens zelf gebruikt hebben. Temeer omdat 48 % van de ondervraagden het witte papier gebruikt omdat het nu eenmaal in de printer of het kopieerapparaat zit. 137

17 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB IV. Discussie Tekstkader 1. Het BIM heeft in het kader van dematerialisatie op kantoor een powerpointvoorstelling opgemaakt, waarin op een duidelijke manier wordt getoond hoe verschillende functies van een computer gebruikt kunnen worden. Er wordt getoond welke stappen je best dient te doorlopen alvorens een printopdracht uit te voeren en welke mogelijkheden er zijn om een document af te printen (recto-verso, meerdere pagina s per blad). Ook voor andere computerprogramma s worden er praktische tips gegeven. Voor het programma Exel wordt er o.m. getoond wat te doen als er een kolom net niet op je blad geraakt, en voor Powerpoint hoe je best een presentatie kan afdrukken. Verder wordt er ook ingegaan op het afdrukken van internetpagina s, of hoe je afbeeldingen en s moet opslaan. Ook het belang van de standaard ( default ) computerinstellingen wordt aangehaald. 4.2 Ideaal scenario Hieronder wordt beschreven wat de ideale omstandigheden zouden zijn om tot een meer milieuvriendelijk papiergebruik te komen aan de VUB. Ideale scenario: machines Het ideale scenario aan de universiteit zou zijn dat elke printer of kopieerapparaat uitgerust is met twee lades: één voor wit papier, en één voor kringlooppapier, en dat de machines in staat zijn om dubbelzijdig af te drukken. De default instellingen van de computers zouden dan ingesteld kunnen worden op kringloop, dubbelzijdig. Indien dit verwezenlijkt kan worden, zou een groot deel van het doel bereikt zijn. Dit kan evenwel niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden, aangezien dan vele apparaten vervangen zullen moeten worden. Ideale scenario: mensen Ook zou iedereen vlot moeten kunnen werken met functies die een printer of kopieerapparaat bezitten, zoals dubbelzijdig afdrukken, of het afdrukken van meerdere pagina s op 1 A4. 138

18 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB IV. Discussie Zoals hierboven reeds aangegeven, dienen deze functies voor iedereen persoonlijk getoond te worden om een maximaal effect te bekomen. Ideale scenario: papierafval De ophaling van papierafval (zie ook p. 134, Bereidheid tot het scheiden van papierafval, en p. 127, 2.3 Ophaling van papierafval) zou op beide campussen tot stand moeten komen, en door het poetspersoneel verzameld. Naast printers, kopieermachines en vuilbakken zou een aparte doos moeten komen voor papierafval. 4.3 Uitbouwing van het beleid Bovenstaand ideaal scenario kan niet zomaar bereikt worden. Een eerste stap naar een eventuele verwezenlijking is de samenstelling van een geschikte groep mensen. Deze wordt hieronder bekeken Samenstelling van een team De samenstelling van een geschikt team kan op meerdere manieren gebeuren. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijke combinatie. 1. Een lid van het rectoraat. Dit omdat de directie op de hoogte dient te zijn van een project met deze omvang en impact. Dit teamlid hoeft geen actieve rol te spelen. 2. Een algemeen coördinator, die in de beginfase weliswaar veel om handen zal hebben, maar na deze eerste opstapfase zal dit werk geleidelijk afnemen. De coördinator zal zorgen voor de sensibilisering van de andere teamleden, en zal tijdens de duur van het project de aanspreekpersoon zijn. Alle informatie over mogelijke problemen dient aan deze persoon gemeld te worden. Hij of zij zorgt ook voor overeenkomsten met een papiercontainerophaler. 3. Een personeelslid van de Aankoopdienst, die instaat voor het bestellen van milieuvriendelijk papier (zowel kringloop- als wit papier). Deze persoon zal dan 139

19 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB IV. Discussie communiceren met de verschillende aankoopverantwoordelijken op de verschillende diensten, en zal het gebruik van kringlooppapier aan hen promoten. Deze persoon zal, in samenspraak met de andere teamleden, ook zorgen voor de aankoop van (plastieken) dozen voor papierafval, die over de hele campus verspreid zullen worden. 4. Een personeelslid van de Aankoopdienst, die instaat voor het ontvangen van bestellingen voor printers en kopieerapparaten, en zo nodig bijstuurt wanneer er apparaten besteld worden die niet in staat zijn om papierbesparend te functioneren (dubbelzijdig afdrukken, meerdere pagina s op 1 A4, spaarstand voor elektriciteit, spaarzaam inktgebruik ), of niet over meerdere lades beschikken. Dit zal enkele jaren aangehouden moeten worden, aangezien een uitdovingprincipe gehanteerd zal worden (zie ook p. 142). De leverancier moet kunnen garanderen dat het betrokken apparaat behoorlijk werkt met kringlooppapier, en een onderhoudscontract dient opgesteld te worden. Ook dit zal door iemand van de Aankoopdienst in beschouwing worden genomen. 5. Het hoofd van Facility Management van de campus Etterbeek, om een akkoord te bereiken i.v.m. het ophalen van papierafval door het poetspersoneel. 6. Een persoon die de budgetten vastlegt, en voor de verdeling ervan zorgt. Dit is het meest gevoelige punt, en het budget zal dan ook hetgeen zijn dat een eventuele mislukking in de hand kan werken. Zie ook p. 141, De kostprijs Verdere organisatie Naast de verschillende teamleden dienen er nog andere zaken verzorgd te worden: Hulpfunctie Een soort helpdesk zou tijdelijk opgericht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld een e- mailadres zijn, waar personeelsleden en studenten terechtkunnen met vragen i.v.m. milieuvriendelijke papiermaatregelen. Deze correspondentie zou eventueel door een student uitgevoerd kunnen worden. 140

20 4. Milieuvriendelijk papierbeleid aan de VUB IV. Discussie Infosessies Er zullen infosessies georganiseerd moeten worden voor alle personeelsleden, om zo iedereen op de hoogte te brengen van de inhoud van het project. Hierbij kan de presentatie van het BIM een goed voorbeeld zijn. In de presentatie komen vooral praktische handelingen aan bod, maar ook de voordelen van milieubesparend werken moeten worden aangehaald. Er dient ruimte te zijn om de aangeleerde technieken meteen te testen, zoniet worden de maatregelen misschien niet in praktijk gebracht. Het is van het grootste belang dat de presentatie praktisch de papierbesparende maatregelen toont. De infosessies kunnen eventueel ook door de coördinator uitgevoerd worden, en kunnen gebeuren in samenspraak met organisaties die vertrouwd zijn met de materie (bijvoorbeeld het BIM). Verspreiden van kringlooppapier De aankoopverantwoordelijke van elke dienst zou moeten instaan voor het verdelen van kringlooppapier en wit papier over de verschillende lades van de toestellen. Deze eenmalige ingreep zal daarna overgenomen worden door de gebruikers van de apparaten, die daarvoor ook al instonden voor het aanvullen van de papierlades. Computerinstellingen veranderen Het bijsturen van de computerinstellingen dient ook slechts eenmaal te gebeuren, en kan aangepakt worden per dienst, bureau of labo. Hiervoor zou per dienst, bureau of labo iemand verantwoordelijk gesteld moeten worden De kostprijs De kostprijs van dit alles is het grootste struikelpunt. Om het papierbeleid op deze wijze tot stand te laten komen, dienen er enkele financiële inspanningen gedaan moeten worden, al zijn die misschien niet zo groot als ze op het eerste zicht lijken. 141

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

DUURZAME EVENEMENTEN:

DUURZAME EVENEMENTEN: Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent DUURZAME EVENEMENTEN: EEN TRENDANALYSE Eindproject voorgedragen door Michiel D harte tot het behalen van het diploma Bachelor in het communicatiemanagement

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie