Vaststellen agenda Voorgesteld wordt om het clubblad te agenderen. Dit komt in de presentatie wel aan de orde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststellen agenda Voorgesteld wordt om het clubblad te agenderen. Dit komt in de presentatie wel aan de orde."

Transcriptie

1 Verslag ledenvergadering v.v. Kollum d.d Aanwezig: 29 leden inl. bestuur. Er zijn afmeldingen ontvangen van T. de Jong en A. van der Meulen. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Vaststellen agenda Voorgesteld wordt om het clubblad te agenderen. Dit komt in de presentatie wel aan de orde. Presentatie De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. Terugblik op uitgangspunten en doelstellingen Belangrijkste doelstellingen zijn: Adequaat technisch kader en verbeteren van de accommodatie. Hiervoor is een goede organisatie nodig, gebaseerd op voldoende vrijwilligers en uiteraard een gezond financieel huishoudboekje. In de presentatie komen de uitbreiding van de inkomsten en de verlaging van de kosten ter sprake. De verdeling van de taken binnen het bestuur wordt toegelicht. Voetbalzaken Trainers & leiders geregeld voor 25 teams. Clinic voor E en F pupillen. 4x4 straattoernooi (Cv100). Nieuwe hoofdtrainer: Ronnie Pander. FVVK. Aandacht voor opleiding van eigen trainers. De nieuwe trainer zal binnenkort in de vereniging worden gepresenteerd. Beheer Eén sleutel voor alle kleedkamers. Scorebord hersteld. Kettingen om hoeken A-veld. Onderhoud verlichting (nog niet af). Overleg gemeente & voetbalclubs. NNRD (grijze container) ± 300,- per jaar goedkoper. 3 Klokthermostaten geplaatst: doel minder gasverbruik. Afgelopen jaar m3 i.p.v m3, extra kosten ± 2.000,-. Overstap naar andere gasleverancier (moet nog). Bij hetzelfde energieverbruik ± 400,- per jaar besparing. Er wordt een éénjarig contract afgesloten. Stoeltjes + regengoot tribune. Klusochtend 15 januari jl. Onderhoud verlichting moet nog worden gerealiseerd. Dat gaat in de komende weken gebeuren. Gasverbruik moet teruglopen als gevolg van de installatie van de thermostaatklokken. Het verbruik over 2010 was helaas ca m 3 hoger dan het jaar ervoor. Kleedboxen zijn afgelopen zaterdag schoongemaakt. Commerciële zaken Hogere sponsorbijdragen vastgesteld. Sponsorbrieven en facturen verstuurd. Begrote netto sponsor winst: ± ,==. Snert actie uitgevoerd: ± 1.000,== winst. Suikerbroodactie & grote verloting volgen nog. Dreamteam opgericht voor het organiseren van een grote activiteit.

2 Festiviteiten Op de vrijwilligerslijst staan ± 150 mensen. Wedstrijd SC Heerenveen bezocht. Penaltyschieten jeugd (jeugdcommissie). Sinterklaas feest (jeugdcommissie). Kerstattentie rondgebracht. Nieuwjaarsloop & Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Tea en Wieger pakken dit samen op. Secretariaat Samen met clubblad redactie besloten tot stoppen met papieren clubblad vanaf volgend seizoen. Besparing ± 5.000,== per jaar. Website verder ontwikkeld. Overstap naar Kabel Noord 3 in 1 abonnement. Besparing ± 480,== per jaar op vaste lasten Telefonie en internet waren via KPN. Aanvraag bij Kabel Noord is in behandeling Wedstrijdsecretariaat is nog niet opgesplitst. Clubblad: er komen dit seizoen nog 2 edities à 50 stuks op papier, daarna zal alles digitaal zijn. De besparing is groot en de website biedt een heel goed alternatief. F. Holwerda: wie heeft de beslissing genomen: het bestuur. Volgens F. Holwerda is in de vorige vergadering is besloten om in deze vergadering de beslissing te nemen. Hij is verklaard tegenstander van het afschaffen van het clubblad. De voorzitter zegt zich dat niet te herinneren. Er is een enquête gehouden onder alle leden, waarop maar 2 reacties zijn gekomen. Alle leden hebben dus de gelegenheid gehad om ideeën naar voren te brengen, maar daar is vrijwel geen gebruik van gemaakt. F. Holwerda denkt dat er mogelijkheden zijn om het clubblad in eigen beheer te blijven uitgeven in een papieren versie, tegen redelijke kosten, die mogelijk gesponsord kunnen worden. De sponsors zullen worden geïnformeerd op korte termijn. Mochten er veel negatieve reacties van sponsoren komen, dan zullen we de beslissen nog eens tegen het licht houden. Financieel Ondernomen activiteiten Lopende financiële verplichtingen nakomen. Contributie + ledenadministratie: zijn ondergebracht bij Siebe de Jong Boekhouding: Douwe de Bruine heeft deze overgenomen. Kantinecommissie opgericht Nader onderzoek naar de oorzaken van het slechte financiële resultaat over vorig seizoen laat zien dat er geen sprake is van een bewuste actie. Kantine Analyse van inkoop en verkoop Gerealiseerde inkoop: ,==, Gerealiseerde omzet: ,== Wel ingekocht, maar geen omzet (frituurvet, plastic bekers, bestek, bakjes etc.: ± 5.000,== Eigen verbruik: geschat ± 2.000,== Wel ingekocht, maar geringe opslag (verkoop ~ inkoop) Cv100 + Kollum 4 + vrijwilligersavond: ± 2.000,== 65% van de inkoop heeft een opslag van 98% en 35% van de inkoop heeft een opslag van 55%: geeft gemiddelde opslag van 82,95% Conclusie Inkoopprijzen door leverancier zijn wel jaarlijks aangepast. We kopen te duur in, teveel onkosten bij de inkoop. Verkoopprijzen niet voldoende aangepast. Verkoopprijzen veel te laag om opslag van 100% te halen

3 Er heeft een analyse plaatsgevonden op de financiën in het vorige seizoen, vooral op de kosten van de inkoop de kantine en de verkoopprijzen. Er was een scheve verhouding tussen inkoopkosten en de verkoopprijzen bij veel producten. De inkoopprijzen waren gestegen terwijl de stijgingen niet in de prijzen zijn doorberekend. Vanuit de vergadering wordt dit als geruststellende informatie ervaren. Begroting & realisatie De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Hij licht de gang van zaken rond de obligaties, waarvan nog 1400 opeisbaar is. De ledenadministratie en de contributie-inning is overgegaan naar Siebe de Jong. Hij memoreert de totstandkoming van de kantinecommissie, deze zal een goed toezicht op de gang van zaken in de kantine moeten organiseren. De financiële situatie ziet er goed uit. De marge tussen verkoop-inkoop bedraagt ca. 106% De kantinecommissie stelt maandelijks rapportage op over omzet, kasstroom, voorraden etc. Overstap op hoofdzakelijk kratten bier levert mogelijk 3000,== besparing op, we maken zoveel mogelijk gebruik van aanbiedingen in supermarkten. We zijn voor andere zaken overgestapt naar Sligro, als goedkoopste aanbieder. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat je bij dergelijke aanbieders wel steeds de vinger aan de pols moet houden om de prijsontwikkelingen in de gaten te houden. Eind deze maand zal de contributie weer worden geïnd. De verwachting is dat we ca == als resultaat zullen kunnen boeken, maar er zijn nog wel onzekerheden: Bijvoorbeeld de energiekosten, die behoorlijk hoger zijn. Begroting De inkomsten liggen goed in lijn van de begroting. De uitgaven zijn behoorlijk binnen de begroting gebleven. De begroting zal nu niet worden bijgesteld, het beeld is dat de realisatie redelijk in lijn van de verwachting ligt. Het is dan niet logisch om de begroting bij te stellen. Het streven is er op gericht om jaarlijks ,== over te houden. Er zijn geen vragen meer. Hierna last de voorzitter een pauze in.

4 Benoeming bestuurslid De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Tea Schotanus tot bestuurslid en bekrachtigd dit met applaus. Besluit over broeken en sokken Hierover is al een aantal malen besproken, met verschillende uitkomsten. Het volgende voorstel wordt in stemming gebracht Nu broeken en sokken nog eenmaal gratis beschikbaar stellen aan de spelers. Daarna vervanging voor rekening van de spelers. Om de eenheid te bewaren hebben we een deal gesloten met Siebe Bos voor levering van eenduidige materialen. Met betrekking tot de shirts verandert er niets. Er kan hierdoor een besparing worden gerealiseerd van ca ,== per jaar. Voor de sponsoren wordt het gemakkelijker om alleen een shirt te sponsoren ipv volledige tenues. Het voorstel is in overleg met de sponsorcommissie tot stand gekomen. Dit geldt voor alle elftallen, m.u.v. het 1 e elftal. De keepers vallen hierbuiten zeker v.w.b. de handschoenen. Merk en uitvoering van de kleding zullen door de vereniging worden vastgesteld, dat mag men elders kopen. Vragen uit de vergadering: Wat gebeurt er als iemand iets anders koopt dan voorgeschreven? Dat geldt nu nog niet, wel voor nieuwe leden. Het weggeven van de sokken leidt nu tot een probleem, want er zijn veel kapotte sokken aanwezig. Waar dit moet, zal er een oplossing worden gezocht. Wat gebeurt er met leden waarvoor de nieuwe regeling een financieel probleem oplevert? Als er leden zijn waar deze regeling tot financiële problemen gaat leiden dan zal er naar oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld via de Lauwerspas. De huidige tenues zijn 3-4 jaar oud, je geeft dan wel oud spul weg. Is het mogelijk nieuwe broeken en sokken te schenken? We zullen er voor zorgen dat iedereen een fatsoenlijk tenue heeft. Idee van ruilbeurs wordt geopperd. Dat zal worden onderzocht. Waarom a-selectie niet, ze hebben dan geen broekje en sokken als ze met het 2 e mee moeten. Dat zal opgelost moeten worden. Niet iedereen deelt de mening dat dit voorstel tot uniformiteit zal leiden en dat er toch spelers met verschillende tenues in het veld rondlopen. Uitgangspunt blijft dat er een verenigingstenue is voorgeschreven en dat er daardoor niet of weinig afwijkingen zullen komen. Het voorstel wordt aangepast: Toevoeging: om ruilbeurs te houden De uniformiteit waarborgen. Goed materiaal leveren bij de start van deze werkwijze. Het aangepaste voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Trainingspakken Voorgesteld wordt om alle teams een trainingspak te laten aanschaffen op vrijwillige basis. De jeugdteams kunnen hun eigen pakken verdienen d.m.v. een sponsorloop. Algemene mening in de vergadering: is een goed idee. Aanvullend idee van Peter Zijlstra om uniforme tassen er bij aan bieden. Dit wordt een goed idee gevonden. Suggestie Sytze Zandberg: sponsoren die een naam of initialen op de pakken laat zetten. Dit idee wordt overgebracht aan degenen die hier mee bezig zijn.

5 Aflossen lening Friesland Bank Het bestuur stelt voor om het restant van deze lening, die voor de bouw van de kantine is gebruikt, in twee jaar af te lossen in plaats van nog 5 jaar. De financiële ruimte is er voor. De ledenvergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Gele & rode kaarten Het bestuur stelt voor om de bestaande regeling te wijzigen: De vereniging betaalt geen boetes meer als gevolg van gele of rode kaarten. De reden is, dat het bestuur gaat voor Fair Play en vindt dat de vereniging niet moet opdraaien voor slecht gedrag. Dit wordt vanaf heden ingevoerd. De ledenvergadering gaat hiermee na discussie akkoord. Vooruitblik komend halfjaar De dia normen en waarden is voor kennisgeving aan de leden en wordt onderaan dit verslag toegevoegd. De voorzitter vraagt aandacht voor de volgende zaken: Parkeren van fietsen: deze horen in de fietsenstalling. Er horen geen auto s op de parkeerplaatsen voor gehandicapten Roken in de kantine: er gold en geldt een rookverbod in de hele kantine. Dit moet gehandhaafd worden. Bij de verbouwing worden plannen ontwikkeld om een fatsoenlijke rookruimte te creëren. Aan de rokers wordt gevraagd om ook met ideeën te komen. De suggesties om de functionele ruimte als rookruimte te gaan gebruiken is door het bestuur afgewezen. Grote verbouwing Informatie: Werkgroep Grote verbouwing gaat los: Piet de Vries (bouw), Jan de Vries (financiën), Piet van der Kloet, Anne Spijkstra Opdracht: Realiseer een accommodatie, die de komende 25 jaar dienst kan doen Een accommodatie waar Kollum trots op zal zijn en waar met veel plezier en met voldoende faciliteiten de voetbalsport beoefend kan worden. Voldoende capaciteit voor 400 spelende leden. Ruime kleedkamers, voldoende berg- en vergaderruimten. Energieneutraal, dus kostenbesparend en duurzaam. Verbouwing gereed vóór 1 augustus 2013 De commissie zal deze week met de activiteiten starten. De leden zullen regelmatig worden geïnformeerd en waar nodig zal gevraagd worden om besluitvorming. Er komt een onderzoek, in samenwerking met de gemeente, om te kijken naar de mogelijkheden van aanzienlijke besparingen op het energieverbruik. Activiteiten komend halfjaar Wél vrijwilligersavond, informatie volgt. 2e seizoenshelft: Uitstralen dat voetbal leuk is: een belangrijke bijzaak. Eerlijk en open. Kinderen moeten plezier hebben en vaardigheden leren. Opstellen technisch voetbalplan Clinic voor keepers. Ronald Lopez (KNVB): Coachen. Trainingspakken verkopen en feestelijk presenteren. Familiedag. Voorbereiding volgend seizoen. Er zijn nog geen concrete ideeën over eigen toernooien.

6 Rondvraag Sjoukje de Vries: de besparing op het wasgeld, hoeveel bedraagt die. Wat wordt de nieuwe vergoeding voor de wasdames? Dit zal door het bestuur met de wasdames afzonderlijk worden besproken. Dit heeft niets te maken met de waardering voor de inzet van de huidige wasdames, want die wordt alom gewaardeerd. Freerk Holwerda: Er komt een avond voor sponsoren, waar Romke Kooyenga een praatje zal verzorgen. Tinus Veenstra: planning van de ledenvergaderingen, dat valt nu net slecht ivm de trainingen. Zou dit op een woensdag of maandag kunnen. Is voor het bestuur geen probleem, wordt nader onderzocht. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Gepresenteerde dia over normen en waarden De normen en waarden van vv Kollum: onze "spelregels" hoe we met elkaar willen omgaan Spelers/speelsters Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is. Behandel alle deelnemers op een gelijke manier. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport. Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport. Gele en rode kaarten willen we niet zien (boetes zijn voor rekening van speler zelf) Wees zuinig op de spullen van vv Kollum, medespelers en de tegenstander. Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze met het behaalde succes. Na de training of wedstrijd is douchen verplicht. Ouders Stimuleer je zoon of dochter altijd om naar de trainingen en de wedstrijden te gaan. Toon belangstelling voor je zoon of dochter en ga dus zoveel mogelijk mee naar de club. Verliezen hoort ook bij de sport. Als je zoon of dochter talent heeft merken we het echt wel op. Laat het coachen over aan de coach of begeleiding. Trainers/ begeleiders Wees redelijk in de eisen wat betreft de tijd, de energie en het enthousiasme van de jeugdige spelers/speelsters. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. Leer de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waaraan iedereen zich heeft te houden. Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding. Geef de tegenstanders een goede en gastvrije ontvangst. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is maar een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook. Demotiveer rookgedrag en alcoholgebruik bij de jeugd.

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie