Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28"

Transcriptie

1 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28

2 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten voor juli en augustus 2011 dienen binnen te zijn vóór 1 juni 2011 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 29/30 juni Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 10 Parochies 11 Berichten van de overheid 12 Milieu, landbouw en natuur 14 Jeugddienst 16 Sportdienst 18 Bibliotheek 20 Containerpark 25 Cultuur 26 Welzijn en gezondheid 27 P.W.A. & dienstencheques 29 OCMW 30 Verenigingsleven 33 Activiteitenkalender 41 Nuttige adressen 43 Sluitingsdagen 44

3 Ten gemeentehuize Aan de inwoners van Wortegem-Petegem UITNODIGING Officieel openingsweekend van het Hoevegebouw in het gemeentelijk domein de Ghellinck i.s.m. de heemkundige kring Bouveloo en de fotoclub MEWOP Bezoek met gidsen op : 25 juni van uur tot uur 26 juni van uur tot 12 uur en van uur tot uur De rondleidingen beginnen om het kwartier. Ingeschrevenen melden zich 10 minuten vooraf aan de infobalie. Schrijf vooraf in via volgend telefoonnummer : 055/ (bereikbaar op maandag en vrijdag van u tot u en op woensdag van u tot u) of per mail: Inschrijven kan tot en met 15 juni. Breng deze bon mee naar het openingsweekend en ontvang, na de rondleiding, een unieke publicatie over de geschiedenis van het domein. Uitknippen : alleen de originele bon geeft recht op de publicatie (max. 1 publicatie per gezin) NAAM ADRES TEL/GSM

4 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2011 De gemeenteraad vergaderde op 24 februari 2011 en heeft onderstaande beslissingen genomen. Op de vergadering waren alle andere raadsleden aanwezig. De vergadering begon met één minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer Parmentier Camiel, gewezen gemeentewerkman van Elsegem en sinds de fusie op 1 oktober 1970 verder in Wortegem-Petegem en dit tot zijn pensionering op 1 oktober Hij werd geboren te Anzegem op 21 september 1926 en overleed op 3 februari Door de gemeente werd een bloemstuk neergelegd. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 27 januari 2011 werden eenparig goedgekeurd. 2. Burgerzaken. Crematie. Vaststelling ereloon beëdigde arts. Goedkeuring. Met ingang van 1 maart 2011 wordt het ereloon van de tweede beëdigde arts, die de gemeente aanstelt ingeval van crematie bij een overlijden in de gemeente, bepaald op maximum 35,00 euro. 3. Brandweer. Bijdrage Voorschot. Advies. De gemeenteraad adviseerde met 12 stemmen vóór (Open VLD, CD&V en sp.a) bij 5 onthoudingen (WP2000) gunstig het voorschot ( ,00 euro) voor de bijdrage voor het jaar Brandweer. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Aankoop computernetwerk. Aandeel gemeente. Goedkeuring. De gemeenteraad keurde eenparig het aandeel goed van de gemeente in de aankoop van materiaal voor computernetwerk door de brandweer van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1.999,05 euro. 5. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen editie Afsluiten convenant met organisator. Goedkeuring. Het convenant werd goedgekeurd dat afgesloten werd tussen de verschillende gemeenten en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen waarin afspraken gemaakt werden rond veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, communicatie enz. Door de organisator wordt een waarborg betaald aan de interlokale vereniging die hiervoor opgericht werd en waarbij de burgemeester aangeduid werd als lid van het beheerscomité. De gemeente Wortegem-Petegem werd aangeduid als beherende gemeente voor het beheer van de waarborg. 6. Welzijn. Lokaal overleg opvoedingsondersteuning. Samenwerkingsprotocol. Goedkeuring. Volgens het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning dient iedere gemeente verplicht een lokaal overleg opvoedingsondersteuning op te richten. Alle gemeenten van het arrondissement Oudenaarde wensen een overkoepelend lokaal overleg opvoedingsondersteuning op te richten. Er werd een samenwerkingsprotocol goedgekeurd. 7. Woonbeleid. Samenwerkingsprotocol inzake woningkwaliteit tussen de gemeenten, OCMW s en politie binnen Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring. Er werd een samenwerkingsprotocol goedgekeurd tussen de gemeenten, OCMW s en politie van en binnen de politiezone Vlaamse Ardennen om te streven naar een goede afstemming en optimalisering van de aanpak van onveilige en ongezonde huurwoningen. 8. Afvalwaterbeheer. Beleid inzake de afkoppelingswerken van hemelwater en afvalwater op privaat domein. Goedkeuring. De beleidsoptie werd goedgekeurd om, in het kader van de uitvoering van het zoneringsplan, de afkoppelingswerken van bestaande vergunde gebouwen op privaat domein uit te voeren. Volgende beslissing werd genomen met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (WP2000) en 1 onthouding (sp.a) : - voor de afkoppelingsstudie : maximum 500,00 euro tussenkomst van het gemeentebestuur - voor de afkoppelingswerken op privéterrein : * door collectief aangestelde aannemer : maximum 500,00 euro tussenkomst * door eigenaar of bewoner : maximum 250,00 euro tussenkomst. 4

5 Deze tussenkomst zal gelden voor woningen waarvan de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 28 oktober 1999 en waarbij nu de verplichting wordt opgelegd om een volledige scheiding van hemelwater en afvalwater te voorzien. 9. Algemeen beleid. Sportterrein Wortegem en gemeente-infrastructuur. Inrichtingsplan. Bespreking. Er wordt een algemene bespreking gehouden met betrekking tot het inrichtingsplan RUP sportterrein Wortegem en gemeente-infrastructuur. Het inrichtingsplan zal ondermeer volgende voorzieningen bevatten : zone voor recreatieve voorzieningen zoals de aanleg van sportinfrastructuur (voetbalvelden, kantine en sanitaire voorzieningen,...); zone voor technische voorzieningen waarin de technische diensten en het containerpark zullen aangelegd worden; zone voor gebouwen waarin de bouw voorzien wordt van een polyvalente zaal, uitbreiding gemeentediensten, parkeervoorzieningen, enz.; zone voor groenvoorzieningen conform de bepalingen van het goedgekeurd RUP. Daarnaast zal het inrichtingsplan oplossingen dienen te bieden voor : de toegangs- en ontsluitingsmogelijkheden met daaraan gekoppeld de verkeersstromen; de inplantingen van de diverse voorzieningen rekening houdend met het reliëf van het terrein. 10. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Agenda. Goedkeuring. I.M.W.V. houdt een buitengewone algemene vergadering op 22 maart De agenda voor deze vergadering werd eenparig goedgekeurd. 11. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 24 januari 2011 werd het studiebureau Bressers uit Gent aangesteld voor het opmaken van een ontwerp voor het herstel van de kerkhofmuur rond de begraafplaats van Petegem en Ooike. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 bureaus aangeschreven. - in zitting van het college van 17 januari 2011 werd de aankoop van een tweedehands voertuig voor de technische dienst gegund aan Garage De Patrijs voor de prijs van ,00 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. De aankoop werd geraamd op euro, inclusief btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 17 januari 2011 werd de opdracht verlengd (2e en laatste keer) van de firma Depreester en zoon uit Wortegem-Petegem voor het maaien van de wegbermen en de grachten tijdens het jaar 2011 voor de prijs van ,44 euro, exclusief btw. GEHEIME ZITTING 12. I.M.W.V. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 22 maart De heer Carlos Aelvoet, raadslid, en mevrouw Isabelle Van den Dorpe, raadslid, werden aangeduid als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. 5

6 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 31 MAART 2011 De gemeenteraad vergaderde op 31 maart 2011 en heeft eenparig onderstaande beslissingen genomen. Vanaf punt 5 vervoegde raadslid Van Driessche de zitting zodat de raad voltallig vergaderde. Voor de aanvang van de zitting wordt kennis gegeven van het schrijven van 20 maart 2011 van de N-VA afdeling Wortegem-Petegem waarin meegedeeld wordt dat de 5 gemeenteraadsleden en de 3 OCMW-raadsleden van WP2000 toegetreden zijn tot de N-VA en dat zij voortaan als N-VA fractie verder willen zetelen. Wegens het ontbreken van regelgeving in deze zal het standpunt van de bevoegde minister ingewonnen worden. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 24 februari 2011 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Goedkeuring. De aanvragen voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaatsen van Elsegem (1), Ooike (1) en Wortegem (1) werden goedgekeurd. 3. Brandweer. Prezone Vlaamse Ardennen. Ontwerpovereenkomst en aanduiden Oudenaarde als vertegenwoordigende gemeente. Goedkeuring. Voor de opstart van een operationele prezone Vlaamse Ardennen voor de brandweer dient, net zoals in 2010, een overeenkomst afgesloten tussen de federale staat en de gemeenten die een brandweerdienst organiseren. De overeenkomst werd goedgekeurd en Oudenaarde werd aangeduid als begunstigde gemeente. 4. Wonen en leefomgeving. Aanleg collector Wortegem project en wegen- en rioleringswerken door Aquafin. Goedkeuren lastenboek, raming en gunningswijze. Op vraag van het college werd dit agendapunt verdaagd en zal er een voorafgaandelijke toelichting zijn door het studiebureau Arcadis van het dossier. 5. Stedenbouw en Ruimtelijke ordening. Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) domein de Ghellinck. Voorlopige vaststelling RUP. Voor het gemeentelijk domein de Ghellinck werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. De gemeenteraad heeft het voorlopig vastgesteld. Er loopt een openbaar onderzoek van 1 mei tot en met 29 juni Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden bij de Gecoro. 6. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 14 februari 2011 werd overgegaan tot de aankoop van bijkomend meubilair (boekenrekken) bij de firma Schulz uit Rotselaar voor de prijs van 7.001,91 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van artikel a en f (aankoop bijkomend meubilair bij zelfde leverancier als oorspronkelijke aankoop). - in zitting van het college van 7 maart 2011 werd de aankoop van een bestelwagen met kipbak voor de technische dienst gegund aan Garage Van Dorpe te Oudenaarde voor de prijs van ,38 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 5 firma s aangeschreven. De aankoop werd geraamd op euro, inclusief btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 7 maart 2011 werd het bestek goedgekeurd dat opgemaakt werd door Eandis die instaat voor de organisatie van de samenaankoop voor de levering van energie voor gemeente, OCMW en politiezone. In het bestek wordt bepaald dat er voor 50 % groene energie geleverd wordt. 6

7 ELEKTRONISCH BETALEN IN HET GEMEENTEHUIS Wie naar het gemeentehuis komt voor een identiteitskaart, reispas, rijbewijs, enz. en geen contant geld op zak heeft, hoeft zich voortaan geen zorgen te maken. Vanaf 1 mei kan je elektronisch betalen bij de loketten van de bevolking (burgerzaken). Ook in de bibliotheek en het containerpark zal je voortaan elektronisch kunnen betalen. Tenslotte zal er ook één mobiele betaalterminal geplaatst worden voor de andere diensten. Dit initiatief werd genomen om de klantvriendelijkheid te verbeteren (optimale dienstverlening) en de veiligheid van het personeel en de burger te verhogen. INFORMATIEVERGADERING RIOLERINGSWERKEN WORTEGEM 9 JUNI uur In opdracht van het Vlaamse Gewest zorgt Aquafin voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor de zuivering van rioolwater in Vlaanderen. Aquafin legt leidingen aan die het afvalwater uit de gemeentelijke riolering verzamelen en transporteren naar zuiveringsinstallaties. Daar ondergaat het aangevoerde rioolwater een behandeling voordat het geloosd wordt in onze waterlopen. Beschrijving van de werken Aquafin bereidt de uitvoering voor van het project Collector Wortegem in Wortegem-Petegem en Anzegem. Momenteel komt het afvalwater van de inwoners van Wortegem nog ongezuiverd terecht in de Maalbeek. Het is de bedoeling deze lozingspunten op te nemen en via leidingen aan te sluiten op een verzamelriool. In volgende straten of gedeelten van straten zullen riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd : Anzegemseweg Wortegemplein Gotstraat Waregemseweg Keerstraat Vijverhoek Tjammelsstraat Egaalstraat (Wortegem en Anzegem) Vlamingstraat (Anzegem) Grote Leiestraat (Anzegem). Timing Het ontwerp ligt ter goedkeuring bij de verschillende partners waarna het dossier kan worden aanbesteed. Inmiddels werd de bouwvergunning al verleend. De werken kunnen ten vroegste starten eind december 2011, er zijn 240 werkdagen voorzien. Uitnodiging We vinden het belangrijk u op de hoogte te stellen van de werken die in uw buurt gepland zijn. De informatievergadering gaat door op donderdag 9 juni 2011 om u. in de gemeentezaal, Waregemseweg 35. De projectverantwoordelijken van Aquafin, het studiebureau, de vertegenwoordigers van de gemeente Wortegem-Petegem, in samenwerking met Aquario, en de gemeente Anzegem zullen er de werken toelichten en aansluitend vragen beantwoorden. Verdere planning We houden u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het project. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, wordt een nieuwe informatievergadering georganiseerd. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. We hopen zo te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut. Foto s: VDB 7

8 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DOMEIN DE GHELLINCK VOORLOPIGE VASTSTELLING - OPENBAAR ONDERZOEK Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan domein de Ghellinck door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld op 31 maart 2011 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek dat loopt vanaf 1 mei tot en met 29 juni Het ontwerp ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, alle werkdagen van 8.30 tot uur en de donderdagnamiddag van tot uur. Bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 29 juni 2011 per aangetekende brief toegezonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem. TMVW LANCEERT WATER-LINK Water-link, andere naam, zelfde service Twee kunnen meer dan één. Ook in de watervoorziening is dat zo. Daarom hebben AWW (het Antwerps waterbedrijf) en TMVW hun krachten gebundeld onder de noemer water-link. Dat is de naam die u vanaf 1 mei 2011 terugvindt op uw facturen en in onze communicatie. Het zou jammer zijn als water-link enkel over een nieuwe look gaat. De kersverse samenwerking creëert immers een unieke kans om de sterke punten en troeven van AWW en TMVW samen te brengen en zo een antwoord te bieden op de evoluerende noden van gezinnen, steden, gemeenten en industrie. Nieuwsgierig? Correcte informatie behoort tot onze service. Daarom kunt u voor meer details terecht op onze website Als u bijkomende vragen hebt, staan de medewerkers van AquaFoon zoals steeds voor u klaar. AquaFoon 078/ Defectennummer 078/

9 BRANDWEER OUDENAARDE Het Oudenaards Stadsbestuur werft dit jaar 18 brandweerman-vrijwilligers (M/V) aan. Bent u woonachtig in Wortegem-Petegem binnen een straal van 4 km van de brandweerkazerne van Oudenaarde, en bent u tussen de 18 en de 30 jaar, dan bent u in de voorwaarden om deel uit te maken van de Brandweer Oudenaarde. De ingangsproeven worden voorzien in de loop van de maand september dit jaar om vanaf 1 oktober 2011 toe te kunnen treden tot het Oudenaards Brandweerkorps. Brandweerman (M/V) worden is een jeugddroom van velen, en spreekt soms ook op latere leeftijd nog tot de verbeelding. Het takenpakket van de brandweerman is in de loop der jaren enorm toegenomen. Waar hij vroeger voornamelijk ingezet werd om branden te blussen, is hij heden ten dage meer en meer een technicus in de hulpverlening. Blussing, ongevallen met geknelde personen, ongevallen met gevaarlijke producten, tussenkomen bij stormschade, overstromingen, verdelgen van ongedierte zoals wespen, noem maar op! Bij die verscheidenheid van taken moet de brandweer het gepaste antwoord bieden. En niet alleen van acht tot vijf! Voor geïnteresseerden, die als vrijwilliger willen toetreden tot het Oudenaards brandweerkorps, organiseren wij op vrijdag 20 mei 2011 om uur een infovergadering in de brandweerkazerne, Bedrijvenpark Coupure 21 te Oudenaarde. Op deze infovergadering wensen wij info te verschaffen omtrent de aanwervingsvereisten, duur en omvang van de opleiding, wat van een brandweerman verwacht wordt, en verder een antwoord te bieden op uw resterende vragen. U bent van harte uitgenodigd op de infovergadering. Indien u wenst aanwezig te zijn, vragen wij u om dit, om praktische redenen, te bevestigen via De aanwervingvereisten voor de graad van brandweerman zijn : - onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; - woonachtig zijn, uiterlijk 6 maand na het einde van de stage, in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 4 km van de kazerne; - ten minste 18 jaar zijn; - ten minste 1,60 m groot zijn; - van goed zedelijk gedrag zijn; - in orde zijn met de dienstplichtwetten; - lichamelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek; - slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid; - slagen voor een mondelinge selectieproef. Bijkomende informatie te bekomen via : - Tel. 055/ GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. 9

10 Burgerlijke stand Geboorten De Puydt Oona, dochtertje van Dimitri en van Blockeel Elke, Krauwelstraat Vandenbroucke August, zoontje van Frederik en van Snauwaert Evy, Waregemseweg Servranckx Luna, dochtertje van Hans en van Dhuyvetter Cindy, Vlaamse Ardennenstraat Van Oycke Cilou, dochtertje van Nikita en van Nicque Lindsay, Tjammelsstraat 33B Mestdach Chloë, dochtertje van Pascal en van Bruyneel Heidi, Sint Amandusstraat Larno Leander, zoontje van Dieter en van Carton Saskia, Oudenaardseweg T Jampens Andrès, zoontje van Peter en van Van De Populiere Lindsay, Groenstraat De Baere Gijs, zoontje van Bavo en van Van Wichelen Loth, Kloosterstraat Coppens Xander, zoontje van Kurt en van De Smet Carmen, Biesbosstraat Lapeirre Emile, zoontje van Alexander en van Van Kerrebroek Sylvie, Kwadenbulk 41A Manhaeghe Jelsey, dochtertje van Dimitri en van Migneau Sandy, Waregemseweg D Haene Wolke, dochtertje van Maarten en van Windels Lore, Oudenaardseweg 52. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Vandamme Jelle en Sayoen Virginie, Vrezeveld 52A. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Deblomme Julia, Lindestraat 16, geboren te Petegemaan-de-Schelde op en overleden te Wortegem-Petegem Van Geluwe de Berlaere Patrick, Deinzestraat 10, geboren te Oudenaarde op en overleden te Oudenaarde Parmentier Camiel, Elsegemplein 50, geboren te Anzegem op en overleden te Wortegem-Petegem De Bleeckere Julien, Lindestraat 16, geboren te Bevere op en overleden te Wortegem-Petegem Baert Willy, Oudenaardseweg 79, geboren te Welden op en overleden te Oudenaarde Loosen Marie, Oudenaardseweg 95, geboren te Tielt op en overleden te Wortegem-Petegem David Livina, Zonnestraat 41, geboren te Tiegem op en overleden te Oudenaarde Bouqué Benjamin, Molenkouter 9, geboren te Sint- Amandsberg op en overleden te Kortrijk De Smet Alma, Vlaamse Ardennenstraat 37, geboren te Ooike op en overleden te Wortegem-Petegem Desloovere Maria, Tjammelsstraat 43, geboren te Anzegem op en overleden te Kruishoutem Verhellen Gustaaf, Groenstraat 2, geboren te Wortegem op en overleden te Waregem Coorevits Eric, Kwadenbulk 9, geboren te Harelbeke op en overleden te Wortegem-Petegem. 10

11 Pisson Adriana, Peeshoek 24, geboren te Elsegem op en overleden te Wortegem-Petegem Tack Angela, Lindestraat 16, geboren te Olsene op en overleden te Wortegem-Petegem Van der Looven Maria, Tjammelsstraat 42, geboren te Kruishoutem op en overleden te Wortegem-Petegem. Innige deelneming Gouden bruiloften Delmotte Frans en Van Houtte Esther, Waregemseweg 71. Hartelijke gelukwensen. Diamanten bruiloften Van Coster Juliaan en Verplaetse Maria, Heerbaan 15. Hartelijke gelukwensen. Parochies weekendmissen Sint-Maurus Elsegem - Zaterdag om uur. Sint-Pietersstoel Moregem - Zondag om uur. Sint-Amandus Ooike - Zondag om uur. Sint-Martinus Petegem - Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem - Zaterdag om uur. 11

12 Berichten van de overheid ZITDAG FOD FINANCIËN PERSONENBELASTING Op donderdag 16 juni 2011 wordt door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van aangiftes in de personenbelasting aanslagjaar 2011 inkomsten van Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen zich aanmelden in de raadzaal van het gemeentehuis van 9.00 tot uur. Gelieve mee te brengen : aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet vorig jaar, aanslagbiljetten onroerende voorheffing, attesten levensverzekering en hypothecaire lening, U kunt ook terecht in de kantoren te Oudenaarde, Gebouw der belastingen, Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde : elke werkdag in de maand juni doorlopend van 9.00 tot uur; op donderdag 23 juni 2011 van tot uur; op dinsdag 28 juni 2011 van tot uur. Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet : surf naar en maakt het uzelf gemakkelijk. NIEUWE ELEKTRONISCHE DIENST PENSIOENAANVRAAG De RVP en het RSVZ lanceren Sinds 22 februari kunnen werknemers en zelfstandigen hun pensioen aanvragen via de website Deze nieuwe dienst is een initiatief van de RVP en het RSVZ en wil de pensioenaanvraag door de burger vereenvoudigen. Jaarlijks gaan er meer dan burgers met pensioen. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Vanaf vandaag kunnen ze hun aanvraag indienen via hun pc op de website In enkele minuten is de klus geklaard. Voor wie? Pensioenaanvraag.be is toegankelijk voor alle burgers die werken/gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige. Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever. Vanaf wanneer? Vervroegd met pensioen gaan, kan onder bepaalde voorwaarden vanaf 60 jaar. De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen en dus ten vroegste de maand van de 59e verjaardag ingediend worden. Wie op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen. Hoe? De burger moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Daarna wordt hem gevraagd om : - de gegevens uit het rijksregister te controleren; - zijn contactgegevens in te vullen; - de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie); - de aard van zijn beroepsloopbaan te verduidelijken; - de ingangsdatum te bepalen. De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde informatie toe te lichten. Praktische info is beschikbaar in de drie landstalen. Er kan ook naar deze site worden doorgeklikt vanaf de website van de Sociale Zekerheid Om toegang te krijgen via de elektronische identiteitskaart is een compatibele eid-kaartlezer nodig (lijst compatibel materiaal: Een token is een kaart met 24 persoonlijke codes en kan worden aangevraagd op Indien burgers meer informatie wensen over de wetgeving of vragen hebben over de website : o Gewerkt als zelfstandige? Contacteer het RSVZ : 02/ ; o Gewerkt als werknemer? Contacteer de RVP : 0800/

13 SAMENAANKOOP 100% GROENE STROOM VOOR INWONERS Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Samen met 62 andere gemeenten ondersteunt de gemeente Wortegem-Petegem dit initiatief. Vanaf 26 april kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 31 mei Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Stap voor stap begeleiding De provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 uur tot uur en ook dinsdag tot uur terecht bij ichoosr via het gratis infonummer 0800/ Na de veiling op 1 juni 2011 krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met je huidige contract. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zo geeft ichoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding moet betalen aan je huidige leverancier en kunnen zij zorgen voor de aanpassing van je domiciliëring. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! Inschrijven Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 mei Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Iedere weekdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagnamiddag ook van tot uur kan je terecht op de milieudienst of het secretariaat (Ingrid Claus), Waregemseweg 35, Wortegem-Petegem. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 056/ ). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. 13

14 Milieu, landbouw en natuur OPHALING VAN GROF HUISVUIL BIJ OUDEREN EN MINDER VALIDEN ZONDER VERVOER Op dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2011 wordt opnieuw het afval van minder validen en bejaarden zonder vervoer opgehaald. Indien u in het verleden reeds van deze dienst gebruik maakte, hoeft u zich niet meer opnieuw in te schrijven bij de milieudienst. Indien u uw afval ook wenst te laten ophalen, neemt u best contact op met de milieudienst, de heer Christophe Poupaert, tel. 056/ De ophaling beperkt zich enkel tot het afval dat niet met het courante huis-aan-huis ophaalsysteem wordt opgehaald. Met andere woorden: papier, PMD en huishoudelijk afval worden niet meegenomen. Snoeiafval of grof vuil kan u ook gratis via afroep laten ophalen. Voor meer informatie raadpleegt u best uw afvalkalender of belt u naar het gratis nummer 0800/ DEBIETMETERS VOOR GRONDWATERWINNINGEN Wijzigingen in het beleid. Debietmeters zijn sinds 1 januari 2010 verplicht voor elke grondwaterwinning, met uitzondering van een beperkt aantal categorieën. Voor de meeste grondwaterwinningen geldt deze verplichting zelfs al sinds 1 juli Omdat de Vlaamse Milieumaatschappij merkt dat een aantal heffingsplichtigen de wetgeving niet naleeft, wordt vanaf 2011 gestart met het opleggen van boetes. De boete is in de eerste plaats bedoeld als signaal aan de heffingsplichtige om zich in regel te stellen met de wetgeving. Bij meervoudige overtredingen zal in 2011 daarom enkel een boete worden opgelegd voor de zwaarste overtreding. Vanaf 2012 zal voor elke overtreding een boete worden opgelegd. Ook het niet melden van de verbreking van de verzegeling van de debietmeter of het weigeren van de verzegeling zal voortaan beboet worden. Voor mobiele pompen voor de irrigatie in open lucht voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) echter nog een gedoogbeleid tot en met 30 juni De VMM werkt momenteel aan een sluitend systeem dat werkbaar is voor de land- en tuinbouwsector en voldoende garanties biedt voor een correcte heffingsberekening en voor toezicht in het kader van de milieuhandhaving. Meer informatie vindt u op De boetes variëren naargelang de vergunde hoeveelheid grondwater of het pompvermogen. OPTIMALISATIE BEDELING TELEFOONGIDSEN Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo, de uitgever van de Gouden en Witte Gids, voor een gezamenlijke aanpak met betrekking tot een optimalisatie van de te bedelen boekdelen. Uit recent onderzoek blijkt dat 8 op 10 gezinnen de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de telefoongidsen ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, publiceren wij hieronder de links van de verschillende sites om zich op de startpagina uit te schrijven : Op deze wijze optimaliseren wij gezamenlijk de distributie van de telefoongidsen in onze gemeente en ontvangen enkel de effectieve gebruikers de boekdelen. Uitschrijvingen vóór 25 mei 2011 zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Registraties na bovenvermelde datum zullen pas volgend jaar kunnen toegepast worden. 14

15 ZWERFVUIL IN DE VUILBAK EN NERGENS ANDERS Zwerfvuilactie in onze gemeente Zaterdag 28 mei 2011 van 9.00 tot uur Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. de milieuraad plaatselijke verenigingen vrijwillige medewerkers een heuse opruimdag langsheen onze landelijke gemeentewegen. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen om samen de handen uit de mouwen te steken en onze gemeente er weer kraaknet te laten uitzien. De gemeente zorgt zelf voor het nodige materiaal : handschoenen fluovestjes vuilzakken prikkers het vervoer, enz. SAMENKOMST om 9.00 uur op de parking achteraan het gemeentehuis, Waregemseweg 35. OM UUR VOORZIEN WE SOEP MET BROOD- JES ALS DANK VOOR UW BEREIDWILLIGE MEDE- WERKING IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! Inschrijven vooraf wenselijk bij de gemeentelijke milieudienst : of via telefoon 056/ Ook de scholen van Wortegem-Petegem dragen hun steentje bij. De leerlingen van de derde graad van de Vrije Basisschool Wortegem, de Vrije Basisschool Petegem en de Gemeentelijke Basisschool Petegem gaan net als vorig jaar de straat op om het zwerfvuil langs onze wegen op te ruimen. Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 15

16 Jeugddienst SPEELKRIEBELS IN DE ZOMERVAKANTIE Voel je die speel- en zomerkriebels al? Dan wordt het tijd om even wat concrete gegevens voor de zomerwerking van speelkriebels mee te geven. Voor wie? Voor alle kinderen tussen 3 en 12 jaar die hun zomerkriebels in fijne speelkriebels willen omzetten. Waar? Gemeentelijk domein de Ghellinck. Wanneer? Van 4 tot en met 22 juli 2011 (behalve op 21 juli) en van 8 tot en met 19 augustus 2011 (behalve op 15 augustus). Iedere dag van 9.30 tot uur. Kinderen zijn s morgens welkom vanaf 8.45 uur. We sluiten de deuren om uur. Indien wij genoodzaakt zijn om te werken met voorinschrijvingen zal dit kenbaar gemaakt worden in de gemeentelijke zomerbrochure, die u in mei in de bus mag verwachten. Kostprijs? Inwoners van Wortegem-Petegem 3,5 euro per kind per volledige dag (3 drankjes, een warme maaltijd, een verzekering,... ). Vanaf het tweede kind uit het gezin betaal je 2,5. 2 euro per kind per halve dag (geen warme maaltijd inbegrepen) Kinderen van buiten Wortegem-Petegem 5 euro per kind per dag (met maaltijd) 2,5 euro per kind per halve dag (zonder maaltijd). Er wordt opnieuw een busdienst ingelegd! Verwacht je maar weer aan een spetterende vakantie vol speelplezier! Iedere week van de zomervakantie staat in het teken van een thema! Meer informatie vind je in de promotiebrochure, die in mei in jouw brievenbus zal vallen! SPEELKRIEBELS ZOEKT ENTHOUSIASTE MONITOREN!!! Wij: zijn altijd op zoek naar een stel enthousiastelingen die een dolle bende kinderen wil begeleiden. Jij: bent minimum 16 jaar, zit boordevol creatieve ideeën en weet er geen blijf mee, vindt het leuk om zo nu en dan eens de clown te zijn die de kinderen aan het lachen brengt, hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, vindt de fantasie van kinderen boeiend. Kortom, jij voelt je Speelkriebels opborrelen en wil graag op de speelpleinwerking vertoeven? Dan ben jij de speelpleinmonitor die wij zoeken! Wat bieden wij? Een gezellige tijd tussen joelende kinderen in Speelkriebels Wortegem-Petegem. Een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaan voor de begeleiding van de kinderen. 5 weken Speelkriebels van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli 2011 en van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2011 (met uitzondering van 21 juli en 15 augustus). Een gezellige speelpleinsfeer. Openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid. Een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet, variërend van 18 tot 30 (afhankelijk van jouw ervaring in het jeugdwerk en de gevolgde kadervorming). Deze vergoeding is een compensatie voor je vervoer, het gebruik van je telefoon, kledij op het speelplein,... Bemerk dat dit geen vakantiejob is, maar vrijwilligerswerk. Wil je nog een goedbetaalde studentenjob doen, dan kan dat perfect in combinatie met enkele weken monitor zijn op het speelplein. En nog zoveel meer Overtuigd? Jij wil er bij zijn? Stuur dan als de bliksem en vóór 23 mei 2011 het ingevulde intekenblad (op p.17) naar de jeugddienst (Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, Ook voor meer informatie kan je daar terecht. 16

17 Monitor bij Speelkriebels intekenblad Personalia (oftewel een rondje wie ben ik?) - invullen met drukletters a.u.b. Naam Adres Telefoon GSM Geboortedatum Rijksregisternummer Rekeningnummer _Ik heb kadervorming gevolgd (ja/neen)*. Zo ja, welke cursus? Organisatie? Wanneer? van tot Ik ben in het bezit van een attest animator in het jeugdwerk (ja/neen)*. Door dit intekenblad terug te bezorgen aan de jeugddienst stel ik mij kandidaat als monitor voor Speelkriebels Ik wil kinderen begeleiden in de volgende periodes: _van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli 2011; van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2011; van maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli van dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2011; _van maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 juli Ik wil kinderen begeleiden die volgende leeftijd hebben: kleuters (3-6 jaar); eerste en tweede leerjaar (7-8 jaar); derde en vierde leerjaar (9-10 jaar); vijfde en zesde leerjaar (11-12 jaar). * Schrappen wat niet past 17

18 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN Kleutergymnastiek Games en fun Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgever van VLABUS. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Wat? De lagere schoolkinderen kunnen zich tijdens dit uurtje uitleven via actief spel en muziek. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgever van VLABUS. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 13,50 euro voor mei en juni 2011 (9 lessen à 1,50 euro per les) Inschrijven bij de sportdienst op (max. 30 plaatsen per reeks). Let op: inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer Data mei - juni: mei juni INITIATIELESSEN VOOR VOLWASSENEN!!! volzet!!! Data mei - juni: mei juni 18

19 ZOMERSPORTKAMPEN Ook deze zomer slaat de sportdienst gedurende 2 weken zijn tenten op in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Week 1 : 25 juli tot 29 juli : kleutersportkamp (3-6 jaar) + omnisportkamp (6-12 jaar) Week 2 : 1 augustus tot 5 augustus : kleutersportkamp (3-6 jaar) + omnisportkamp (6-12 jaar) Meer informatie zal verschijnen in de gemeentelijke zomerpromotiebrochure en het volgende infoblad. FIETSCROSS 2011 Op 16 maart vond de 2e fietscross voor scholen plaats in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Er daagden een 50-tal crossertjes op, die allemaal het beste van zichzelf gaven. Categorie Naam Voornaam School Meisjes 3 de leerjaar 1. De Fruytier Vicky VBS Wortegem Jongens 3 de leerjaar 1. De Preester 2. Opsommer 3. Decock Victor Thibault Laurens VBS Petegem VBS Petegem VBS Wortegem Meisjes 4 de leerjaar Jongens 4 de leerjaar Meisjes 5 de leerjaar Jongens 5 de leerjaar Meisjes 6 de leerjaar Jongens 6 de leerjaar Meisjes secundair Jongens secundair 1. Van Driessche 2. Gavel 3. De Meester 1. Moerman 2. Vanderbauwhede 3. Verkinderen 1. Degroote 2. Deschaumes 1. Demeester 2. Goeman 3. De Fruytier 1. De Haspe 2. Maes 1. Cornelis 2. Vanderbauwhede 3. Moerman Geen deelnemers 1. De Haspe 2. Vantieghem Kato Emma Marie Arthur Nathan Lucas Britt Babette Louis Gian Jonas Kirsten Yentl Lander Nimrod Andreas Kevin Wannes VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Petegem GBS Petegem GBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem GBS Petegem GBS Petegem VBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem VBS Petegem 19

20 Plaatselijke openbare bibliotheek BOEKENVERKOOP Grote schoonmaak in uw bibliotheek en wat is dan het resultaat? Jawel : EEN BOEKENVERKOOP Tijdens de maand juni in het magazijn van de bib. Wat betaal je : 0,50 per boek 0,50 per jaargang van een tijdschrift ENQUÊTE BIBLIOTHEEK Wij danken alle leners die een enquête hebben ingevuld. De winnaars van de boekenbon ter waarde van 20 zijn : JEUGD Jeno Farinon Arno Vantieghem Elke Delespierre Laurien Vande Kerckhove Eva Nelis Volwassenen Marinka Lommens Isabelle Decordier Ann Vindevoghel Natanja Overdulve Jacques Vandenheede Het bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen organiseert AUTOZOEKTOCHT doorheen de Vlaamse Ardennen tijdens de maanden juli, augustus en september. Meer informatie in de volgende infokrant Voor vragen over de bib: contactpersoon: Ruth Debels 20

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Dienst Milieu en Klimaat Bezoekadres Postadres Openingsuren Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.875 infoavond maart 2013 3 + folder contactpersoon tel. fax e-mail Peter Gillis +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Dienst Milieu en Klimaat Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000

Nadere informatie

Willem Rombaut en Simon Suys, afgevaardigden politieke fracties. Trudo Dejonghe, schepen van ruimtelijke ordening

Willem Rombaut en Simon Suys, afgevaardigden politieke fracties. Trudo Dejonghe, schepen van ruimtelijke ordening VERGADERING GECORO 89 donderdag 27 november 2014 Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur Aanwezigen: Peter De Wilde, voorzitter, Peter Hofman, Leen Gryffroy, Antoine Mathys, Maarten Everaert, Luc De Muynck,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Het collegebesluit van 08/06/2010 om uitzonderlijk de Festivalhal Donkmeer te verhuren aan 250,00 euro aan D-Dream wordt bekrachtigen.

Het collegebesluit van 08/06/2010 om uitzonderlijk de Festivalhal Donkmeer te verhuren aan 250,00 euro aan D-Dream wordt bekrachtigen. Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN DENDERMONDE 9290 BERLARE OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD 23 juni 2010 Aanwezig: Katja Gabriëls, voorzitter Anne-Marie De Lausnay, René Kets, Julien Wettinck,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie