Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28"

Transcriptie

1 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28

2 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten voor juli en augustus 2011 dienen binnen te zijn vóór 1 juni 2011 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 29/30 juni Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 10 Parochies 11 Berichten van de overheid 12 Milieu, landbouw en natuur 14 Jeugddienst 16 Sportdienst 18 Bibliotheek 20 Containerpark 25 Cultuur 26 Welzijn en gezondheid 27 P.W.A. & dienstencheques 29 OCMW 30 Verenigingsleven 33 Activiteitenkalender 41 Nuttige adressen 43 Sluitingsdagen 44

3 Ten gemeentehuize Aan de inwoners van Wortegem-Petegem UITNODIGING Officieel openingsweekend van het Hoevegebouw in het gemeentelijk domein de Ghellinck i.s.m. de heemkundige kring Bouveloo en de fotoclub MEWOP Bezoek met gidsen op : 25 juni van uur tot uur 26 juni van uur tot 12 uur en van uur tot uur De rondleidingen beginnen om het kwartier. Ingeschrevenen melden zich 10 minuten vooraf aan de infobalie. Schrijf vooraf in via volgend telefoonnummer : 055/ (bereikbaar op maandag en vrijdag van u tot u en op woensdag van u tot u) of per mail: Inschrijven kan tot en met 15 juni. Breng deze bon mee naar het openingsweekend en ontvang, na de rondleiding, een unieke publicatie over de geschiedenis van het domein. Uitknippen : alleen de originele bon geeft recht op de publicatie (max. 1 publicatie per gezin) NAAM ADRES TEL/GSM

4 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2011 De gemeenteraad vergaderde op 24 februari 2011 en heeft onderstaande beslissingen genomen. Op de vergadering waren alle andere raadsleden aanwezig. De vergadering begon met één minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer Parmentier Camiel, gewezen gemeentewerkman van Elsegem en sinds de fusie op 1 oktober 1970 verder in Wortegem-Petegem en dit tot zijn pensionering op 1 oktober Hij werd geboren te Anzegem op 21 september 1926 en overleed op 3 februari Door de gemeente werd een bloemstuk neergelegd. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 27 januari 2011 werden eenparig goedgekeurd. 2. Burgerzaken. Crematie. Vaststelling ereloon beëdigde arts. Goedkeuring. Met ingang van 1 maart 2011 wordt het ereloon van de tweede beëdigde arts, die de gemeente aanstelt ingeval van crematie bij een overlijden in de gemeente, bepaald op maximum 35,00 euro. 3. Brandweer. Bijdrage Voorschot. Advies. De gemeenteraad adviseerde met 12 stemmen vóór (Open VLD, CD&V en sp.a) bij 5 onthoudingen (WP2000) gunstig het voorschot ( ,00 euro) voor de bijdrage voor het jaar Brandweer. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Aankoop computernetwerk. Aandeel gemeente. Goedkeuring. De gemeenteraad keurde eenparig het aandeel goed van de gemeente in de aankoop van materiaal voor computernetwerk door de brandweer van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1.999,05 euro. 5. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen editie Afsluiten convenant met organisator. Goedkeuring. Het convenant werd goedgekeurd dat afgesloten werd tussen de verschillende gemeenten en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen waarin afspraken gemaakt werden rond veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, communicatie enz. Door de organisator wordt een waarborg betaald aan de interlokale vereniging die hiervoor opgericht werd en waarbij de burgemeester aangeduid werd als lid van het beheerscomité. De gemeente Wortegem-Petegem werd aangeduid als beherende gemeente voor het beheer van de waarborg. 6. Welzijn. Lokaal overleg opvoedingsondersteuning. Samenwerkingsprotocol. Goedkeuring. Volgens het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning dient iedere gemeente verplicht een lokaal overleg opvoedingsondersteuning op te richten. Alle gemeenten van het arrondissement Oudenaarde wensen een overkoepelend lokaal overleg opvoedingsondersteuning op te richten. Er werd een samenwerkingsprotocol goedgekeurd. 7. Woonbeleid. Samenwerkingsprotocol inzake woningkwaliteit tussen de gemeenten, OCMW s en politie binnen Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring. Er werd een samenwerkingsprotocol goedgekeurd tussen de gemeenten, OCMW s en politie van en binnen de politiezone Vlaamse Ardennen om te streven naar een goede afstemming en optimalisering van de aanpak van onveilige en ongezonde huurwoningen. 8. Afvalwaterbeheer. Beleid inzake de afkoppelingswerken van hemelwater en afvalwater op privaat domein. Goedkeuring. De beleidsoptie werd goedgekeurd om, in het kader van de uitvoering van het zoneringsplan, de afkoppelingswerken van bestaande vergunde gebouwen op privaat domein uit te voeren. Volgende beslissing werd genomen met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (WP2000) en 1 onthouding (sp.a) : - voor de afkoppelingsstudie : maximum 500,00 euro tussenkomst van het gemeentebestuur - voor de afkoppelingswerken op privéterrein : * door collectief aangestelde aannemer : maximum 500,00 euro tussenkomst * door eigenaar of bewoner : maximum 250,00 euro tussenkomst. 4

5 Deze tussenkomst zal gelden voor woningen waarvan de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 28 oktober 1999 en waarbij nu de verplichting wordt opgelegd om een volledige scheiding van hemelwater en afvalwater te voorzien. 9. Algemeen beleid. Sportterrein Wortegem en gemeente-infrastructuur. Inrichtingsplan. Bespreking. Er wordt een algemene bespreking gehouden met betrekking tot het inrichtingsplan RUP sportterrein Wortegem en gemeente-infrastructuur. Het inrichtingsplan zal ondermeer volgende voorzieningen bevatten : zone voor recreatieve voorzieningen zoals de aanleg van sportinfrastructuur (voetbalvelden, kantine en sanitaire voorzieningen,...); zone voor technische voorzieningen waarin de technische diensten en het containerpark zullen aangelegd worden; zone voor gebouwen waarin de bouw voorzien wordt van een polyvalente zaal, uitbreiding gemeentediensten, parkeervoorzieningen, enz.; zone voor groenvoorzieningen conform de bepalingen van het goedgekeurd RUP. Daarnaast zal het inrichtingsplan oplossingen dienen te bieden voor : de toegangs- en ontsluitingsmogelijkheden met daaraan gekoppeld de verkeersstromen; de inplantingen van de diverse voorzieningen rekening houdend met het reliëf van het terrein. 10. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Agenda. Goedkeuring. I.M.W.V. houdt een buitengewone algemene vergadering op 22 maart De agenda voor deze vergadering werd eenparig goedgekeurd. 11. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 24 januari 2011 werd het studiebureau Bressers uit Gent aangesteld voor het opmaken van een ontwerp voor het herstel van de kerkhofmuur rond de begraafplaats van Petegem en Ooike. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 bureaus aangeschreven. - in zitting van het college van 17 januari 2011 werd de aankoop van een tweedehands voertuig voor de technische dienst gegund aan Garage De Patrijs voor de prijs van ,00 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. De aankoop werd geraamd op euro, inclusief btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 17 januari 2011 werd de opdracht verlengd (2e en laatste keer) van de firma Depreester en zoon uit Wortegem-Petegem voor het maaien van de wegbermen en de grachten tijdens het jaar 2011 voor de prijs van ,44 euro, exclusief btw. GEHEIME ZITTING 12. I.M.W.V. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 22 maart De heer Carlos Aelvoet, raadslid, en mevrouw Isabelle Van den Dorpe, raadslid, werden aangeduid als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. 5

6 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 31 MAART 2011 De gemeenteraad vergaderde op 31 maart 2011 en heeft eenparig onderstaande beslissingen genomen. Vanaf punt 5 vervoegde raadslid Van Driessche de zitting zodat de raad voltallig vergaderde. Voor de aanvang van de zitting wordt kennis gegeven van het schrijven van 20 maart 2011 van de N-VA afdeling Wortegem-Petegem waarin meegedeeld wordt dat de 5 gemeenteraadsleden en de 3 OCMW-raadsleden van WP2000 toegetreden zijn tot de N-VA en dat zij voortaan als N-VA fractie verder willen zetelen. Wegens het ontbreken van regelgeving in deze zal het standpunt van de bevoegde minister ingewonnen worden. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 24 februari 2011 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Goedkeuring. De aanvragen voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaatsen van Elsegem (1), Ooike (1) en Wortegem (1) werden goedgekeurd. 3. Brandweer. Prezone Vlaamse Ardennen. Ontwerpovereenkomst en aanduiden Oudenaarde als vertegenwoordigende gemeente. Goedkeuring. Voor de opstart van een operationele prezone Vlaamse Ardennen voor de brandweer dient, net zoals in 2010, een overeenkomst afgesloten tussen de federale staat en de gemeenten die een brandweerdienst organiseren. De overeenkomst werd goedgekeurd en Oudenaarde werd aangeduid als begunstigde gemeente. 4. Wonen en leefomgeving. Aanleg collector Wortegem project en wegen- en rioleringswerken door Aquafin. Goedkeuren lastenboek, raming en gunningswijze. Op vraag van het college werd dit agendapunt verdaagd en zal er een voorafgaandelijke toelichting zijn door het studiebureau Arcadis van het dossier. 5. Stedenbouw en Ruimtelijke ordening. Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) domein de Ghellinck. Voorlopige vaststelling RUP. Voor het gemeentelijk domein de Ghellinck werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. De gemeenteraad heeft het voorlopig vastgesteld. Er loopt een openbaar onderzoek van 1 mei tot en met 29 juni Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden bij de Gecoro. 6. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 14 februari 2011 werd overgegaan tot de aankoop van bijkomend meubilair (boekenrekken) bij de firma Schulz uit Rotselaar voor de prijs van 7.001,91 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van artikel a en f (aankoop bijkomend meubilair bij zelfde leverancier als oorspronkelijke aankoop). - in zitting van het college van 7 maart 2011 werd de aankoop van een bestelwagen met kipbak voor de technische dienst gegund aan Garage Van Dorpe te Oudenaarde voor de prijs van ,38 euro, inclusief btw. Er werd toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 5 firma s aangeschreven. De aankoop werd geraamd op euro, inclusief btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : - in zitting van het college van 7 maart 2011 werd het bestek goedgekeurd dat opgemaakt werd door Eandis die instaat voor de organisatie van de samenaankoop voor de levering van energie voor gemeente, OCMW en politiezone. In het bestek wordt bepaald dat er voor 50 % groene energie geleverd wordt. 6

7 ELEKTRONISCH BETALEN IN HET GEMEENTEHUIS Wie naar het gemeentehuis komt voor een identiteitskaart, reispas, rijbewijs, enz. en geen contant geld op zak heeft, hoeft zich voortaan geen zorgen te maken. Vanaf 1 mei kan je elektronisch betalen bij de loketten van de bevolking (burgerzaken). Ook in de bibliotheek en het containerpark zal je voortaan elektronisch kunnen betalen. Tenslotte zal er ook één mobiele betaalterminal geplaatst worden voor de andere diensten. Dit initiatief werd genomen om de klantvriendelijkheid te verbeteren (optimale dienstverlening) en de veiligheid van het personeel en de burger te verhogen. INFORMATIEVERGADERING RIOLERINGSWERKEN WORTEGEM 9 JUNI uur In opdracht van het Vlaamse Gewest zorgt Aquafin voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor de zuivering van rioolwater in Vlaanderen. Aquafin legt leidingen aan die het afvalwater uit de gemeentelijke riolering verzamelen en transporteren naar zuiveringsinstallaties. Daar ondergaat het aangevoerde rioolwater een behandeling voordat het geloosd wordt in onze waterlopen. Beschrijving van de werken Aquafin bereidt de uitvoering voor van het project Collector Wortegem in Wortegem-Petegem en Anzegem. Momenteel komt het afvalwater van de inwoners van Wortegem nog ongezuiverd terecht in de Maalbeek. Het is de bedoeling deze lozingspunten op te nemen en via leidingen aan te sluiten op een verzamelriool. In volgende straten of gedeelten van straten zullen riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd : Anzegemseweg Wortegemplein Gotstraat Waregemseweg Keerstraat Vijverhoek Tjammelsstraat Egaalstraat (Wortegem en Anzegem) Vlamingstraat (Anzegem) Grote Leiestraat (Anzegem). Timing Het ontwerp ligt ter goedkeuring bij de verschillende partners waarna het dossier kan worden aanbesteed. Inmiddels werd de bouwvergunning al verleend. De werken kunnen ten vroegste starten eind december 2011, er zijn 240 werkdagen voorzien. Uitnodiging We vinden het belangrijk u op de hoogte te stellen van de werken die in uw buurt gepland zijn. De informatievergadering gaat door op donderdag 9 juni 2011 om u. in de gemeentezaal, Waregemseweg 35. De projectverantwoordelijken van Aquafin, het studiebureau, de vertegenwoordigers van de gemeente Wortegem-Petegem, in samenwerking met Aquario, en de gemeente Anzegem zullen er de werken toelichten en aansluitend vragen beantwoorden. Verdere planning We houden u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het project. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, wordt een nieuwe informatievergadering georganiseerd. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. We hopen zo te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut. Foto s: VDB 7

8 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DOMEIN DE GHELLINCK VOORLOPIGE VASTSTELLING - OPENBAAR ONDERZOEK Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan domein de Ghellinck door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld op 31 maart 2011 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek dat loopt vanaf 1 mei tot en met 29 juni Het ontwerp ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, alle werkdagen van 8.30 tot uur en de donderdagnamiddag van tot uur. Bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 29 juni 2011 per aangetekende brief toegezonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem. TMVW LANCEERT WATER-LINK Water-link, andere naam, zelfde service Twee kunnen meer dan één. Ook in de watervoorziening is dat zo. Daarom hebben AWW (het Antwerps waterbedrijf) en TMVW hun krachten gebundeld onder de noemer water-link. Dat is de naam die u vanaf 1 mei 2011 terugvindt op uw facturen en in onze communicatie. Het zou jammer zijn als water-link enkel over een nieuwe look gaat. De kersverse samenwerking creëert immers een unieke kans om de sterke punten en troeven van AWW en TMVW samen te brengen en zo een antwoord te bieden op de evoluerende noden van gezinnen, steden, gemeenten en industrie. Nieuwsgierig? Correcte informatie behoort tot onze service. Daarom kunt u voor meer details terecht op onze website Als u bijkomende vragen hebt, staan de medewerkers van AquaFoon zoals steeds voor u klaar. AquaFoon 078/ Defectennummer 078/

9 BRANDWEER OUDENAARDE Het Oudenaards Stadsbestuur werft dit jaar 18 brandweerman-vrijwilligers (M/V) aan. Bent u woonachtig in Wortegem-Petegem binnen een straal van 4 km van de brandweerkazerne van Oudenaarde, en bent u tussen de 18 en de 30 jaar, dan bent u in de voorwaarden om deel uit te maken van de Brandweer Oudenaarde. De ingangsproeven worden voorzien in de loop van de maand september dit jaar om vanaf 1 oktober 2011 toe te kunnen treden tot het Oudenaards Brandweerkorps. Brandweerman (M/V) worden is een jeugddroom van velen, en spreekt soms ook op latere leeftijd nog tot de verbeelding. Het takenpakket van de brandweerman is in de loop der jaren enorm toegenomen. Waar hij vroeger voornamelijk ingezet werd om branden te blussen, is hij heden ten dage meer en meer een technicus in de hulpverlening. Blussing, ongevallen met geknelde personen, ongevallen met gevaarlijke producten, tussenkomen bij stormschade, overstromingen, verdelgen van ongedierte zoals wespen, noem maar op! Bij die verscheidenheid van taken moet de brandweer het gepaste antwoord bieden. En niet alleen van acht tot vijf! Voor geïnteresseerden, die als vrijwilliger willen toetreden tot het Oudenaards brandweerkorps, organiseren wij op vrijdag 20 mei 2011 om uur een infovergadering in de brandweerkazerne, Bedrijvenpark Coupure 21 te Oudenaarde. Op deze infovergadering wensen wij info te verschaffen omtrent de aanwervingsvereisten, duur en omvang van de opleiding, wat van een brandweerman verwacht wordt, en verder een antwoord te bieden op uw resterende vragen. U bent van harte uitgenodigd op de infovergadering. Indien u wenst aanwezig te zijn, vragen wij u om dit, om praktische redenen, te bevestigen via De aanwervingvereisten voor de graad van brandweerman zijn : - onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; - woonachtig zijn, uiterlijk 6 maand na het einde van de stage, in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 4 km van de kazerne; - ten minste 18 jaar zijn; - ten minste 1,60 m groot zijn; - van goed zedelijk gedrag zijn; - in orde zijn met de dienstplichtwetten; - lichamelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek; - slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid; - slagen voor een mondelinge selectieproef. Bijkomende informatie te bekomen via : - Tel. 055/ GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. 9

10 Burgerlijke stand Geboorten De Puydt Oona, dochtertje van Dimitri en van Blockeel Elke, Krauwelstraat Vandenbroucke August, zoontje van Frederik en van Snauwaert Evy, Waregemseweg Servranckx Luna, dochtertje van Hans en van Dhuyvetter Cindy, Vlaamse Ardennenstraat Van Oycke Cilou, dochtertje van Nikita en van Nicque Lindsay, Tjammelsstraat 33B Mestdach Chloë, dochtertje van Pascal en van Bruyneel Heidi, Sint Amandusstraat Larno Leander, zoontje van Dieter en van Carton Saskia, Oudenaardseweg T Jampens Andrès, zoontje van Peter en van Van De Populiere Lindsay, Groenstraat De Baere Gijs, zoontje van Bavo en van Van Wichelen Loth, Kloosterstraat Coppens Xander, zoontje van Kurt en van De Smet Carmen, Biesbosstraat Lapeirre Emile, zoontje van Alexander en van Van Kerrebroek Sylvie, Kwadenbulk 41A Manhaeghe Jelsey, dochtertje van Dimitri en van Migneau Sandy, Waregemseweg D Haene Wolke, dochtertje van Maarten en van Windels Lore, Oudenaardseweg 52. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Vandamme Jelle en Sayoen Virginie, Vrezeveld 52A. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Deblomme Julia, Lindestraat 16, geboren te Petegemaan-de-Schelde op en overleden te Wortegem-Petegem Van Geluwe de Berlaere Patrick, Deinzestraat 10, geboren te Oudenaarde op en overleden te Oudenaarde Parmentier Camiel, Elsegemplein 50, geboren te Anzegem op en overleden te Wortegem-Petegem De Bleeckere Julien, Lindestraat 16, geboren te Bevere op en overleden te Wortegem-Petegem Baert Willy, Oudenaardseweg 79, geboren te Welden op en overleden te Oudenaarde Loosen Marie, Oudenaardseweg 95, geboren te Tielt op en overleden te Wortegem-Petegem David Livina, Zonnestraat 41, geboren te Tiegem op en overleden te Oudenaarde Bouqué Benjamin, Molenkouter 9, geboren te Sint- Amandsberg op en overleden te Kortrijk De Smet Alma, Vlaamse Ardennenstraat 37, geboren te Ooike op en overleden te Wortegem-Petegem Desloovere Maria, Tjammelsstraat 43, geboren te Anzegem op en overleden te Kruishoutem Verhellen Gustaaf, Groenstraat 2, geboren te Wortegem op en overleden te Waregem Coorevits Eric, Kwadenbulk 9, geboren te Harelbeke op en overleden te Wortegem-Petegem. 10

11 Pisson Adriana, Peeshoek 24, geboren te Elsegem op en overleden te Wortegem-Petegem Tack Angela, Lindestraat 16, geboren te Olsene op en overleden te Wortegem-Petegem Van der Looven Maria, Tjammelsstraat 42, geboren te Kruishoutem op en overleden te Wortegem-Petegem. Innige deelneming Gouden bruiloften Delmotte Frans en Van Houtte Esther, Waregemseweg 71. Hartelijke gelukwensen. Diamanten bruiloften Van Coster Juliaan en Verplaetse Maria, Heerbaan 15. Hartelijke gelukwensen. Parochies weekendmissen Sint-Maurus Elsegem - Zaterdag om uur. Sint-Pietersstoel Moregem - Zondag om uur. Sint-Amandus Ooike - Zondag om uur. Sint-Martinus Petegem - Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem - Zaterdag om uur. 11

12 Berichten van de overheid ZITDAG FOD FINANCIËN PERSONENBELASTING Op donderdag 16 juni 2011 wordt door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van aangiftes in de personenbelasting aanslagjaar 2011 inkomsten van Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen zich aanmelden in de raadzaal van het gemeentehuis van 9.00 tot uur. Gelieve mee te brengen : aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet vorig jaar, aanslagbiljetten onroerende voorheffing, attesten levensverzekering en hypothecaire lening, U kunt ook terecht in de kantoren te Oudenaarde, Gebouw der belastingen, Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde : elke werkdag in de maand juni doorlopend van 9.00 tot uur; op donderdag 23 juni 2011 van tot uur; op dinsdag 28 juni 2011 van tot uur. Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet : surf naar en maakt het uzelf gemakkelijk. NIEUWE ELEKTRONISCHE DIENST PENSIOENAANVRAAG De RVP en het RSVZ lanceren Sinds 22 februari kunnen werknemers en zelfstandigen hun pensioen aanvragen via de website Deze nieuwe dienst is een initiatief van de RVP en het RSVZ en wil de pensioenaanvraag door de burger vereenvoudigen. Jaarlijks gaan er meer dan burgers met pensioen. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Vanaf vandaag kunnen ze hun aanvraag indienen via hun pc op de website In enkele minuten is de klus geklaard. Voor wie? Pensioenaanvraag.be is toegankelijk voor alle burgers die werken/gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige. Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever. Vanaf wanneer? Vervroegd met pensioen gaan, kan onder bepaalde voorwaarden vanaf 60 jaar. De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen en dus ten vroegste de maand van de 59e verjaardag ingediend worden. Wie op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen. Hoe? De burger moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Daarna wordt hem gevraagd om : - de gegevens uit het rijksregister te controleren; - zijn contactgegevens in te vullen; - de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie); - de aard van zijn beroepsloopbaan te verduidelijken; - de ingangsdatum te bepalen. De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde informatie toe te lichten. Praktische info is beschikbaar in de drie landstalen. Er kan ook naar deze site worden doorgeklikt vanaf de website van de Sociale Zekerheid Om toegang te krijgen via de elektronische identiteitskaart is een compatibele eid-kaartlezer nodig (lijst compatibel materiaal: Een token is een kaart met 24 persoonlijke codes en kan worden aangevraagd op Indien burgers meer informatie wensen over de wetgeving of vragen hebben over de website : o Gewerkt als zelfstandige? Contacteer het RSVZ : 02/ ; o Gewerkt als werknemer? Contacteer de RVP : 0800/

13 SAMENAANKOOP 100% GROENE STROOM VOOR INWONERS Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Samen met 62 andere gemeenten ondersteunt de gemeente Wortegem-Petegem dit initiatief. Vanaf 26 april kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 31 mei Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Stap voor stap begeleiding De provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 uur tot uur en ook dinsdag tot uur terecht bij ichoosr via het gratis infonummer 0800/ Na de veiling op 1 juni 2011 krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met je huidige contract. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zo geeft ichoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding moet betalen aan je huidige leverancier en kunnen zij zorgen voor de aanpassing van je domiciliëring. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! Inschrijven Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 mei Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Iedere weekdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagnamiddag ook van tot uur kan je terecht op de milieudienst of het secretariaat (Ingrid Claus), Waregemseweg 35, Wortegem-Petegem. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 056/ ). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. 13

14 Milieu, landbouw en natuur OPHALING VAN GROF HUISVUIL BIJ OUDEREN EN MINDER VALIDEN ZONDER VERVOER Op dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2011 wordt opnieuw het afval van minder validen en bejaarden zonder vervoer opgehaald. Indien u in het verleden reeds van deze dienst gebruik maakte, hoeft u zich niet meer opnieuw in te schrijven bij de milieudienst. Indien u uw afval ook wenst te laten ophalen, neemt u best contact op met de milieudienst, de heer Christophe Poupaert, tel. 056/ De ophaling beperkt zich enkel tot het afval dat niet met het courante huis-aan-huis ophaalsysteem wordt opgehaald. Met andere woorden: papier, PMD en huishoudelijk afval worden niet meegenomen. Snoeiafval of grof vuil kan u ook gratis via afroep laten ophalen. Voor meer informatie raadpleegt u best uw afvalkalender of belt u naar het gratis nummer 0800/ DEBIETMETERS VOOR GRONDWATERWINNINGEN Wijzigingen in het beleid. Debietmeters zijn sinds 1 januari 2010 verplicht voor elke grondwaterwinning, met uitzondering van een beperkt aantal categorieën. Voor de meeste grondwaterwinningen geldt deze verplichting zelfs al sinds 1 juli Omdat de Vlaamse Milieumaatschappij merkt dat een aantal heffingsplichtigen de wetgeving niet naleeft, wordt vanaf 2011 gestart met het opleggen van boetes. De boete is in de eerste plaats bedoeld als signaal aan de heffingsplichtige om zich in regel te stellen met de wetgeving. Bij meervoudige overtredingen zal in 2011 daarom enkel een boete worden opgelegd voor de zwaarste overtreding. Vanaf 2012 zal voor elke overtreding een boete worden opgelegd. Ook het niet melden van de verbreking van de verzegeling van de debietmeter of het weigeren van de verzegeling zal voortaan beboet worden. Voor mobiele pompen voor de irrigatie in open lucht voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) echter nog een gedoogbeleid tot en met 30 juni De VMM werkt momenteel aan een sluitend systeem dat werkbaar is voor de land- en tuinbouwsector en voldoende garanties biedt voor een correcte heffingsberekening en voor toezicht in het kader van de milieuhandhaving. Meer informatie vindt u op De boetes variëren naargelang de vergunde hoeveelheid grondwater of het pompvermogen. OPTIMALISATIE BEDELING TELEFOONGIDSEN Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo, de uitgever van de Gouden en Witte Gids, voor een gezamenlijke aanpak met betrekking tot een optimalisatie van de te bedelen boekdelen. Uit recent onderzoek blijkt dat 8 op 10 gezinnen de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de telefoongidsen ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, publiceren wij hieronder de links van de verschillende sites om zich op de startpagina uit te schrijven : Op deze wijze optimaliseren wij gezamenlijk de distributie van de telefoongidsen in onze gemeente en ontvangen enkel de effectieve gebruikers de boekdelen. Uitschrijvingen vóór 25 mei 2011 zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Registraties na bovenvermelde datum zullen pas volgend jaar kunnen toegepast worden. 14

15 ZWERFVUIL IN DE VUILBAK EN NERGENS ANDERS Zwerfvuilactie in onze gemeente Zaterdag 28 mei 2011 van 9.00 tot uur Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. de milieuraad plaatselijke verenigingen vrijwillige medewerkers een heuse opruimdag langsheen onze landelijke gemeentewegen. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen om samen de handen uit de mouwen te steken en onze gemeente er weer kraaknet te laten uitzien. De gemeente zorgt zelf voor het nodige materiaal : handschoenen fluovestjes vuilzakken prikkers het vervoer, enz. SAMENKOMST om 9.00 uur op de parking achteraan het gemeentehuis, Waregemseweg 35. OM UUR VOORZIEN WE SOEP MET BROOD- JES ALS DANK VOOR UW BEREIDWILLIGE MEDE- WERKING IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! Inschrijven vooraf wenselijk bij de gemeentelijke milieudienst : of via telefoon 056/ Ook de scholen van Wortegem-Petegem dragen hun steentje bij. De leerlingen van de derde graad van de Vrije Basisschool Wortegem, de Vrije Basisschool Petegem en de Gemeentelijke Basisschool Petegem gaan net als vorig jaar de straat op om het zwerfvuil langs onze wegen op te ruimen. Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 15

16 Jeugddienst SPEELKRIEBELS IN DE ZOMERVAKANTIE Voel je die speel- en zomerkriebels al? Dan wordt het tijd om even wat concrete gegevens voor de zomerwerking van speelkriebels mee te geven. Voor wie? Voor alle kinderen tussen 3 en 12 jaar die hun zomerkriebels in fijne speelkriebels willen omzetten. Waar? Gemeentelijk domein de Ghellinck. Wanneer? Van 4 tot en met 22 juli 2011 (behalve op 21 juli) en van 8 tot en met 19 augustus 2011 (behalve op 15 augustus). Iedere dag van 9.30 tot uur. Kinderen zijn s morgens welkom vanaf 8.45 uur. We sluiten de deuren om uur. Indien wij genoodzaakt zijn om te werken met voorinschrijvingen zal dit kenbaar gemaakt worden in de gemeentelijke zomerbrochure, die u in mei in de bus mag verwachten. Kostprijs? Inwoners van Wortegem-Petegem 3,5 euro per kind per volledige dag (3 drankjes, een warme maaltijd, een verzekering,... ). Vanaf het tweede kind uit het gezin betaal je 2,5. 2 euro per kind per halve dag (geen warme maaltijd inbegrepen) Kinderen van buiten Wortegem-Petegem 5 euro per kind per dag (met maaltijd) 2,5 euro per kind per halve dag (zonder maaltijd). Er wordt opnieuw een busdienst ingelegd! Verwacht je maar weer aan een spetterende vakantie vol speelplezier! Iedere week van de zomervakantie staat in het teken van een thema! Meer informatie vind je in de promotiebrochure, die in mei in jouw brievenbus zal vallen! SPEELKRIEBELS ZOEKT ENTHOUSIASTE MONITOREN!!! Wij: zijn altijd op zoek naar een stel enthousiastelingen die een dolle bende kinderen wil begeleiden. Jij: bent minimum 16 jaar, zit boordevol creatieve ideeën en weet er geen blijf mee, vindt het leuk om zo nu en dan eens de clown te zijn die de kinderen aan het lachen brengt, hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, vindt de fantasie van kinderen boeiend. Kortom, jij voelt je Speelkriebels opborrelen en wil graag op de speelpleinwerking vertoeven? Dan ben jij de speelpleinmonitor die wij zoeken! Wat bieden wij? Een gezellige tijd tussen joelende kinderen in Speelkriebels Wortegem-Petegem. Een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaan voor de begeleiding van de kinderen. 5 weken Speelkriebels van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli 2011 en van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2011 (met uitzondering van 21 juli en 15 augustus). Een gezellige speelpleinsfeer. Openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid. Een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet, variërend van 18 tot 30 (afhankelijk van jouw ervaring in het jeugdwerk en de gevolgde kadervorming). Deze vergoeding is een compensatie voor je vervoer, het gebruik van je telefoon, kledij op het speelplein,... Bemerk dat dit geen vakantiejob is, maar vrijwilligerswerk. Wil je nog een goedbetaalde studentenjob doen, dan kan dat perfect in combinatie met enkele weken monitor zijn op het speelplein. En nog zoveel meer Overtuigd? Jij wil er bij zijn? Stuur dan als de bliksem en vóór 23 mei 2011 het ingevulde intekenblad (op p.17) naar de jeugddienst (Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, Ook voor meer informatie kan je daar terecht. 16

17 Monitor bij Speelkriebels intekenblad Personalia (oftewel een rondje wie ben ik?) - invullen met drukletters a.u.b. Naam Adres Telefoon GSM Geboortedatum Rijksregisternummer Rekeningnummer _Ik heb kadervorming gevolgd (ja/neen)*. Zo ja, welke cursus? Organisatie? Wanneer? van tot Ik ben in het bezit van een attest animator in het jeugdwerk (ja/neen)*. Door dit intekenblad terug te bezorgen aan de jeugddienst stel ik mij kandidaat als monitor voor Speelkriebels Ik wil kinderen begeleiden in de volgende periodes: _van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli 2011; van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2011; van maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli van dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2011; _van maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 juli Ik wil kinderen begeleiden die volgende leeftijd hebben: kleuters (3-6 jaar); eerste en tweede leerjaar (7-8 jaar); derde en vierde leerjaar (9-10 jaar); vijfde en zesde leerjaar (11-12 jaar). * Schrappen wat niet past 17

18 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN Kleutergymnastiek Games en fun Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgever van VLABUS. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Wat? De lagere schoolkinderen kunnen zich tijdens dit uurtje uitleven via actief spel en muziek. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgever van VLABUS. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 13,50 euro voor mei en juni 2011 (9 lessen à 1,50 euro per les) Inschrijven bij de sportdienst op (max. 30 plaatsen per reeks). Let op: inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer Data mei - juni: mei juni INITIATIELESSEN VOOR VOLWASSENEN!!! volzet!!! Data mei - juni: mei juni 18

19 ZOMERSPORTKAMPEN Ook deze zomer slaat de sportdienst gedurende 2 weken zijn tenten op in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Week 1 : 25 juli tot 29 juli : kleutersportkamp (3-6 jaar) + omnisportkamp (6-12 jaar) Week 2 : 1 augustus tot 5 augustus : kleutersportkamp (3-6 jaar) + omnisportkamp (6-12 jaar) Meer informatie zal verschijnen in de gemeentelijke zomerpromotiebrochure en het volgende infoblad. FIETSCROSS 2011 Op 16 maart vond de 2e fietscross voor scholen plaats in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Er daagden een 50-tal crossertjes op, die allemaal het beste van zichzelf gaven. Categorie Naam Voornaam School Meisjes 3 de leerjaar 1. De Fruytier Vicky VBS Wortegem Jongens 3 de leerjaar 1. De Preester 2. Opsommer 3. Decock Victor Thibault Laurens VBS Petegem VBS Petegem VBS Wortegem Meisjes 4 de leerjaar Jongens 4 de leerjaar Meisjes 5 de leerjaar Jongens 5 de leerjaar Meisjes 6 de leerjaar Jongens 6 de leerjaar Meisjes secundair Jongens secundair 1. Van Driessche 2. Gavel 3. De Meester 1. Moerman 2. Vanderbauwhede 3. Verkinderen 1. Degroote 2. Deschaumes 1. Demeester 2. Goeman 3. De Fruytier 1. De Haspe 2. Maes 1. Cornelis 2. Vanderbauwhede 3. Moerman Geen deelnemers 1. De Haspe 2. Vantieghem Kato Emma Marie Arthur Nathan Lucas Britt Babette Louis Gian Jonas Kirsten Yentl Lander Nimrod Andreas Kevin Wannes VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Wortegem VBS Petegem GBS Petegem GBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem GBS Petegem GBS Petegem VBS Petegem VBS Wortegem GBS Petegem VBS Petegem 19

20 Plaatselijke openbare bibliotheek BOEKENVERKOOP Grote schoonmaak in uw bibliotheek en wat is dan het resultaat? Jawel : EEN BOEKENVERKOOP Tijdens de maand juni in het magazijn van de bib. Wat betaal je : 0,50 per boek 0,50 per jaargang van een tijdschrift ENQUÊTE BIBLIOTHEEK Wij danken alle leners die een enquête hebben ingevuld. De winnaars van de boekenbon ter waarde van 20 zijn : JEUGD Jeno Farinon Arno Vantieghem Elke Delespierre Laurien Vande Kerckhove Eva Nelis Volwassenen Marinka Lommens Isabelle Decordier Ann Vindevoghel Natanja Overdulve Jacques Vandenheede Het bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen organiseert AUTOZOEKTOCHT doorheen de Vlaamse Ardennen tijdens de maanden juli, augustus en september. Meer informatie in de volgende infokrant Voor vragen over de bib: contactpersoon: Ruth Debels 20

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Voorwoord. Bestuur. Burgerzaken. Milieu - Duurzaamheid. Bibliotheek. Sport. Vrije tijd. Jeugd. Cultuur. Onderwijs.

INFO. www.rijkevorsel.be. Voorwoord. Bestuur. Burgerzaken. Milieu - Duurzaamheid. Bibliotheek. Sport. Vrije tijd. Jeugd. Cultuur. Onderwijs. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 21e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie