Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek."

Transcriptie

1 Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Jaarverslag - november Op tijd! Organisatie De leerplichtambtenaren van het RBL eisen nogal wat van jongeren. We verwachten dat ze op tijd op school zijn en dat ze op tijd aan de bel trekken als ze vast dreigen te lopen, problemen hebben of niet op de juiste opleiding zitten. In het contact met scholen is op tijd eveneens een terugkerend thema. Van de scholen verwachten we dat ze op tijd het verzuim van hun leerlingen melden en de zorgen rondom leerlingen tijdig in het ZorgAdviesTeam van de school bespreken. Natuurlijk moeten we zelf het goede voorbeeld geven door op tijd een jaarverslag te leveren, maar belangrijker nog, door in ons werk adequaat en snel te reageren. We hebben ons het achterliggende schooljaar, zoals altijd ingezet om op alle vlakken goede kwaliteit te leveren. Het oude pedagogisch principe blijft waar: goed voorbeeld doet goed volgen. We houden ons bezig met het realiseren van het recht op onderwijs voor elke jongere in de regio Gooi en Vechtstreek. We lopen ons het vuur uit de sloffen om de thuiszitters weer op een school te krijgen. We werken samen met de scholen aan het terugdringen van schoolverzuim en proberen problemen zo vroeg mogelijk te signaleren in de ZorgAdviesTeams, de schoolbezoeken of de leerplichtspreekuren. Het RBL wil er op tijd bij zijn als de schoolcarrière van een leerling in het gedrang komt. In dit jaarverslag leest u wat wij het afgelopen schooljaar gedaan hebben, met vanzelfsprekend veel aandacht voor onze belangrijkste thema s: de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook andere onderwerpen komen aan de orde. Het RBL beschouwt het aanpakken van problemen in de context. Zo wordt onder andere gekeken naar de situatie waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek. In de vorige schooljaren nam het verzuim telkens toe met ruim dertig procent. Voor het eerst is dit jaar het schoolverzuim licht teruggelopen. Wel lijkt het verzuim zich steeds verder te concentreren bij een harde kern van verzuimers. Na één jaar daling valt overigens nog niet met zekerheid te concluderen of hier sprake is van een trendbreuk dan wel een tijdelijke dip. Het ziet er naar uit dat scholen op tijd zijn geweest met het reageren op schoolverzuim en dat daardoor minder gemeld hoefde te worden bij het RBL. De leerplichtambtenaren en RMC medewerkers hebben door hun inzet op de scholen daar natuurlijk ook een aandeel in gehad. Het aantal voortijdig schoolverlaters is dit schooljaar fors lager. De landelijke doelstelling is gehaald! Blijkbaar hebben onze concrete acties en projecten vruchten afgeworpen. In het achterliggende jaar is ook veel aandacht besteed aan de oud-voortijdig schoolverlaters. Met alle ontwikkelingen voor de deur zoals de transitie jeugdzorg, passend onderwijs en de participatiewet, leek het ons een goede zaak om extra aandacht te schenken aan deze doelgroep. Het scheelt de gemeenten namelijk veel geld als deze jongeren niet in een uitkeringstraject terecht komen maar een maatschappelijke positie verwerven. Het RBL draagt daar een flinke steen aan bij! Arturo E. van Haag Directeur RBL Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet in de Gooi en Vechtstreek en werkt voor de gemeenten Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Laren, Blaricum en Eemnes. Het RBL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Leerplichtwet. Daarnaast draagt het RBL zorg voor de uitvoering van de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Dienstverlenend en zorgzaam Het RBL stelt dienstverlening aan en zorg voor leerlingen, ouders en scholen voorop. Werkt waar mogelijk preventief, handhaaft wanneer het moet en kan niet zonder samenwerking met alle partijen in het veld. Bestuur Het RBL heeft een algemeen bestuur bestaande uit alle wethouders onderwijs van de genoemde gemeenten en een dagelijks bestuur bestaande uit de wethouders onderwijs van de gemeenten Bussum, Hilversum en Huizen. Gemeenschappelijke regeling en ambtsinstructie Het RBL heeft van de gemeenten mandaat voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Dit mandaat is geregeld in een gemeenschappelijke regeling. In de ambtsinstructie staat hoe de medewerkers dienen te handelen. De ambtsinstructie is aan de hand van het format van Ingrado, de landelijke branchevereniging voor leerplicht en RMC, geactualiseerd. In een van de komende algemene bestuursvergaderingen zal de nieuwe ambtsinstructie bekrachtigd worden. Financiën Het RBL ontvangt jaarlijks bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de Leerplichtwet. In bedroeg de gemeentelijke bijdrage 9, euro per jongere tot 8 jaar. Met ingang van bedraagt de gemeentelijke bijdrage, euro. De verhoging was noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. In is de gemeentelijke bijdrage verlaagd van, euro naar 9, euro. Naar de wens van het algemeen bestuur zijn in de periode van tot de reserves aangewend. Ongeveer een derde van het budget van het RBL bestaat uit de gemeentelijke bijdragen. Tweederde bestaat uit geoormerkte landelijke gelden voor de RMC-functie voortijdig schoolverlaten en ten behoeve van extra inspanningen voor kwalificatieplichtigen. De financiële verantwoording vindt plaats per kalenderjaar. Dit jaarverslag is een inhoudelijke verantwoording van het laatste schooljaar en heeft betrekking op de periode van augustus tot en met juli, met uitzondering van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV). De voorlopige VSV-cijfers worden altijd bekend gemaakt in oktober. Deze zijn meegenomen in dit jaarverslag.

2 Jongeren - jaar tab. : leerlingen per gemeente TOTAAAL jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Het RBL houdt zich bezig met ruim vijftigduizend kinderen en jongeren die in het Gooi wonen. De schoolcarrière van jongeren in de leeftijd van tot jaar wordt gevolgd. Een sluitende registratie is voor het RBL de basis voor het uitvoeren van de wettelijke taken. Wij ontvangen de persoonsgegevens van leerlingen uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Om de jongeren te kunnen volgen, werken we nauw samen met alle scholen in de regio. Scholen zijn verplicht om de in- en uitschrijvingen van leerlingen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) te melden. Het RBL krijgt de gegevens van DUO. Leerplicht - jaar Ieder kind heeft recht op onderwijs en tegelijkertijd een plicht tot het volgen van onderwijs. jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Schoolbezoeken en controles Luxe verzuim controles Een aantal jaren geleden heeft het RBL intensieve acties gehouden om het luxe verzuim in de regio tegen te gaan. Nu is het RBL veel selectiever en probeert met gerichte, goed gekozen acties effectief te zijn. Ook worden controles uitgevoerd op verzoek van de scholen. Het aantal luxe verzuim processen-verbaal is dit schooljaar stevig gedaald, omdat het OM Utrecht, waar we sinds januari bij horen, het beleid heeft om vaker een waarschuwing uit te delen. Het OM Amsterdam eiste voorheen dat direct werd overgegaan tot proces-verbaal. Het aantal processen-verbaal luxe verzuim was vorig jaar 9 en dit schooljaar. Het aantal meldingen is hoger dat het aantal processenverbaal. Dit heeft twee redenen: niet alle meldingen resulteren in een proces-verbaal en per gezin wordt één proces-verbaal opgemaakt. Nulmetingen voortgezet onderwijs Sinds het schooljaar - is het RBL gestart met de schoolbezoeken. Het RBL heeft een protocol schoolbezoeken ontwikkeld om de analyse van het verzuimbeleid van scholen op een eenduidige en zorgvuldige wijze uit te voeren. Centraal staat het verzuimbeleid van de scholen en de uitvoering van het administratieve verzuimproces. Onderwerpen waarop de scholen worden beoordeeld zijn de aanwezigheid van een verzuimprotocol, de aanpak van verzuim, verzuimregistratie en het tijdig melden van verzuim bij DUO. Het RBL heeft dit jaar negen scholen bezocht. Vorig schooljaar vier. Drie van de bezochte scholen zijn op alle aspecten als voldoende beoordeeld. Bij de andere scholen was nog sprake van verbeterpunten. Het RBL zal bij alle scholen voor voortgezet onderwijs een dergelijke nulmeting uitvoeren. Samenwerkingsovereenkomst inspectie In februari heeft het RBL een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Inspectie voor het Onderwijs. Tot nu toe hebben vooral de grote steden een samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie. Wij zijn de eerste regio met een dergelijke overeenkomst. Het RBL vormt een team van leerplichtambtenaren die geschoold worden om de controles uit te voeren. In het najaar wordt gestart met de eerste schoolbezoeken aan de hand van het format van de Inspectie. We vertrouwen erop dat de schoolbezoeken een bijdrage leveren aan het verbeteren van het verzuimbeleid van de scholen. Het uiteindelijke doel is dat het schoolverzuim nog beter aangepakt wordt en het voortijdig schoolverlaten zal verminderen. Bij de schoolbezoeken tot nu, volgens onze methode, zien we dat scholen de rapportage serieus nemen en verbeterpunten doorvoeren. Kwalificatieplicht -8 jaar Waar de leerplicht ophoudt begint de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot 8 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau of hoger. RMC - jaar De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten heeft tot doel om voortijdig schoolverlaters terug te leiden naar het onderwijs, al dan niet in combinatie met werk, met als doel het behalen van een startkwalificatie. Verzuim Als een leerling meer dan uur per vier weken verzuimt, dan wordt het verzuim door school via DUO gemeld bij het RBL. Het primair onderwijs meldt verzuim rechtstreeks bij het RBL. De eerste actie is meestal het sturen van een waarschuwingsbrief. Als het verzuim niet stopt wordt een leerling met de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Samen met hen wordt een plan gemaakt om te zorgen dat het verzuim alsnog stopt door bijvoorbeeld maatregelen thuis te nemen, maatschappelijk werk, de mentor of anderen in te schakelen. Helpt dit alles niet en is het verzuim verwijtbaar, dan stuurt de leerplichtambtenaar de jongere door naar Bureau Halt of maakt proces-verbaal op. In de leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen absoluut en relatief verzuim. Absoluut verzuim: Een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling staat niet ingeschreven bij een school of een onderwijsinstelling. Relatief verzuim: Een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling verzuimt, al dan niet met medeweten van de ouders/verzorgers, incidenteel of geregeld de school zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Signaal verzuim: Een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling komt structureel te laat of verzuimt lessen. In veel gevallen is dan sprake van gezinsproblematiek of sociaal - emotionele problemen van een leerling. Luxe verzuim: Een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling die buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat en daarvoor geen toestemming heeft van de schoolleiding. Protocol verzuim en ziekteverzuim Protocol schoolverzuim voortgezet onderwijs Sinds 9 werken het RBL en de scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi met het Protocol Schoolverzuim. In dit protocol staan de verantwoordelijkheden van de school en de leerplichtambtenaar conform de wettelijke bepalingen beschreven. Scholen hebben steeds meer aandacht voor schoolverzuim en reageren daar sneller op. Dit is een mogelijke verklaring voor de terugloop van het aantal verzuimmeldingen. Wel zien we een verschuiving van ongeoorloofd schoolverzuim naar geoorloofd ziekteverzuim. Met andere woorden: jongeren worden vaker ziek gemeld. Dit vermoedden we al enige tijd en daarom is het Protocol Ziekteverzuim Voortgezet Onderwijs in ontwikkeld. In het afgelopen schooljaar is een soortgelijk protocol voor het MBO gemaakt. Protocol ziekteverzuim vo en mbo Vanaf augustus wordt door de meeste scholen voor voortgezet onderwijs, de jeugdartsen en de leerplichtambtenaren gewerkt volgens het Protocol Ziekteverzuim Voortgezet Onderwijs. Dit protocol is gebaseerd op de landelijke handreiking Snel terug naar school is veel beter. Leerlingen die veelvuldig ziek zijn of extra zorg nodig hebben lopen een groter risico op het voortijdig verlaten van de school dan andere leerlingen. Niet bij iedereen is de werkwijze volgens dit protocol al helemaal ingesleten, maar aldoende worden door alle partijen stappen gezet. Het belangrijkste is dat de mentor en anderen op school aandacht hebben voor jongeren die ziek gemeld zijn. Een leerling die echt ziek is, heeft recht op onderwijs (als dat mogelijk is) en recht op zorg vanuit school en van de jeugdarts. Als het een mogelijk onterechte ziekmelding is, dan hoort een actie te volgen door de leerplichtambtenaar. Het Protocol Ziekteverzuim heeft een andere status dan het Protocol Schoolverzuim. Schoolverzuim is ongeoorloofd verzuim en ziekteverzuim is geoorloofd verzuim. Het RBL kan daarom scholen niet verplichten om met het Protocol Ziekteverzuim te werken maar zal hen hierin wel stimuleren, zodat de zorg voor zieke leerlingen gewaarborgd kan worden. Op het MBO College Hilversum loopt al enkele jaren het project Stipt! Dit project is gericht op jongeren die veel ziek gemeld worden. Deze succesvolle aanpak is nu vastgelegd in het Protocol Ziekteverzuim MBO.

3 Verwijsindex Het RBL meldt sinds circa april in de Verwijsindex volgens een intern vastgesteld protocol. Als een RBL-medewerker een gesprek heeft met een jongere en er is sprake van uur schoolverzuim of meer dan doet de ambtenaar een melding in de Verwijsindex. Bij ernstige zorgen over een jongere, wordt na interne collegiale consultatie ook gemeld in de Verwijsindex. In dat laatste geval is schoolverzuim niet altijd aan de orde. Tab.: MELDINGEN VERWIJSINDEX Tab. : meldingen per instantie - - Versa 9.. De jongere en de ouders krijgen tijdens het gesprek een folder mee en de leerplichtambtenaar licht deze mondeling toe. Zonder voorlichting wordt er niet gemeld in de Verwijsindex. Een jongere blijft twee jaar in de Verwijsindex staan. Daarna kan de melding verlengd worden. Wij verlengen de melding pas als de jongere opnieuw minimaal uur verzuimt en bij ons op gesprek komt. In het achterliggende schooljaar heeft het RBL maal gemeld in de Verwijsindex JGZ WSG MEE Vangnet RBL AMK Het RBL denkt dat de Verwijsindex een goed samenwerkings- en risicotaxatie instrument kan zijn, maar in het Gooi functioneert de Verwijsindex nog niet als zodanig, omdat het aantal deelnemende instanties en personen nog steeds beperkt is. Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeente Hilversum voor de hele regio een coördinator VWI aangesteld. Het doel hiervan is dat de Verwijsindex in de regio meer en beter gebruikt wordt BJZ 9. N.B. BJZ en het AMK melden alle cliënten. Vrijstellingen De Leerplichtwet kent zes soorten vrijstellingen: Tab. : Vrijstellingen per gemeente Artikel : vrijstelling vanwege vervangende leerplicht. Artikel a: vrijstelling van inschrijving op een school wegens lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Artikel b: vrijstelling van inschrijving op een school wegens bezwaar tegen de richting van het onderwijs. Artikel c: vrijstelling van inschrijving wegens inschrijving op een school in het buitenland. Artikel g: vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens omstandigheden voor meer dan tien dagen. Artikel : vrijstelling wegens het volgen ander onderwijs. De kinderen die vallen onder artikel a willen meestal graag naar school, maar zijn aangewezen op een dagopvang of op een opname of een behandeling in een instelling. Als deze kinderen naar school kunnen dan willen ouders meestal niets liever dan dat. Vaak gaat het om ernstig gehandicapte kinderen. Het RBL geeft alleen op aanvraag van ouders een vrijstelling. Het RBL neemt zelf niet het initiatief en vraagt ook geen medische verklaring van een onafhankelijk niet behandelend arts, al zou dat strikt volgens de Leerplichtwet wel moeten. Met het passend onderwijs voor de deur, wordt dat wellicht een andere situatie. Ook deze kinderen hebben recht op onderwijs, als dat mogelijk is. Wie gaat bepalen of kinderen leerbaar zijn? Wat doet een school als ouders aankloppen bij een school? Bij artikel b hebben ouders bezwaar tegen de richting van de school en is er geen school binnen redelijke afstand die past bij de levensovertuiging. Deze ouders willen meestal thuisonderwijs geven. In het Gooi hebben we maximaal drie gezinnen per jaar. Het afgelopen jaar is het slechts één keer voorgekomen. Het RBL heeft afgesproken met de GGD dat deze kinderen door de jeugdarts worden gezien, omdat ze anders bij geen enkele instantie in beeld zijn. De groep die bedoeld wordt bij art. c, bestaat uit kinderen die in het buitenland op school zitten. In / steeg het aantal verleende OVERIG - art. art. 88 art. 9 art. 9 - art. art art. art art. art. 8 art. 9 art. vrijstellingen fors, van 9 in het schooljaar / tot 8 in / jaar (+). Die toename was geen gevolg van het feit dat het aantal leerlingen op school in het buitenland was toegenomen, maar eerder omdat het RBL het formeel en sluitend afhandelen van deze aanvragen meer prioriteit heeft gegeven. Waar we voorheen genoegen namen met een éénmalige mededeling, vereiste veranderde wetgeving nu dat we ouders ieder jaar houden aan de verplichting om hun zaken netjes in orde te maken. In enkele gevallen heeft dit ertoe geleid, dat ouders hun kinderen alsnog hebben uitgeschreven uit Nederland. We zien dit schooljaar een daling, omdat de inhaalslag voltooid is. In het schooljaar - zullen we onderzoeken hoe we vrijstellingen wegens lichamelijke en psychische ongeschiktheid beter in beeld kunnen krijgen. Dit is belangrijk omdat vrijstellingen in een landelijk register vastgelegd gaan worden. 9

4 Tab. : schoolverzuim naar soort - VERHUISD ONBEKEND Absoluut verzuim 9 Onterechte melding Relatief verzuim SCHOOL BINNEN REGIO Onterechte melding Relatief verzuim Luxe verzuim Signaal verzuim 9 8 Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim SCHOOL BUITEN REGIO Onterechte melding Relatief verzuim Luxe verzuim Signaal verzuim Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim EIND Verzuimcijfers Toelichting In het algemeen geldt voor de tabellen dat de aantallen van vorige jaren niet in alle gevallen volledig overeenkomen met die van het verslagjaar. De reden hiervoor is dat onze registratie een fluctuerend bestand is. De verschillen zitten voornamelijk in de rubriek 'onbekend'. De meerderheid hiervan, 9, betreft absoluut verzuim, dat niet gerangschikt kan worden naar school binnen of buiten de regio, aangezien er geen school is. De overige vier meldingen waren zo summier dat niet bekend was voor welke leerlingen deze meldingen bedoeld waren. Verder zijn er wat betreft voorgaande jaren enkele rectificaties uitgevoerd. Wat valt op? Het schoolverzuim loopt licht terug (-). De daling zit vooral in de 8+ verzuimmeldingen binnen de regio. Het aantal verzuimmeldingen relatief verzuim 8- van zowel binnen als buiten de regio blijft stijgen. Dit jaar zien we voor het eerst een daling van het aantal verzuimmeldingen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: Scholen pakken intern schoolverzuim strakker aan, dus komt het minder vaak tot een melding. Door economische crisis bestaat er een groter bewustzijn bij leerlingen en ouders dat naar school gaan belangrijk is. De werkgelegenheid daalt als gevolg van de economische crisis. Problemen bij jongeren worden sneller aangepakt. Jongeren vluchten daardoor minder vaak in spijbelgedrag. - SCHOOLVERZUIM NAAR SOORT ONBEKEND Absoluut verzuim Onterechte melding Relatief verzuim SCHOOL BINNEN REGIO Onterechte melding 9 9 Relatief verzuim Luxe verzuim 9 8 Signaal verzuim Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim SCHOOL BUITEN REGIO Onterechte melding Relatief verzuim 9 Luxe verzuim Signaal verzuim Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim EIND SCHOOLVERZUIM NAAR SOORT ONBEKEND Absoluut verzuim Relatief verzuim Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim SCHOOL BINNEN REGIO Relatief verzuim 9 Luxe verzuim Signaal verzuim 9 8 Verzuim wegens ziekte 9 8+ verzuim SCHOOL BUITEN REGIO Relatief verzuim Luxe verzuim Signaal verzuim Verzuim wegens ziekte 8+ verzuim EIND 9 99 bo vo mbo rec/zmlk overig Tab. : Verzuim per onderwijssector Toelichting Hieronder een nadere analyse van de gecombineerde cijfers uit tabel en. Wat valt op? Het aantal verzuimmeldingen van mbo leerlingen die buiten de regio op school zitten neemt aanzienlijk toe (+). Het aantal meldingen van leerlingen die binnen de regio op school zitten is stabiel. Het aantal verzuimmeldingen van vo leerlingen die binnen de regio op school zitten neemt af (-). Het aantal verzuimmeldingen van vo leerlingen die buiten de regio op school zitten neemt toe (+). Mogelijke verklaringen + Betere samenwerking met omliggende leerplicht- en RMC-regio's. Intensiever contact met de mbo instellingen en vo scholen buiten de regio. Het bestaan van het digitale verzuimloket van DUO. Mogelijke verklaringen - Leerplichtambtenaren zijn meer op scholen aanwezig. Het verzuim staat al in een beginstadium hoog op de agenda. Verschuiving van verzuimmeldingen naar ziekteverzuimmeldingen. Tab. : scholen in het gooi Primair onderwijs voortgezet onderwijs speciaal onderwijs..

5 Leerplicht en Justitie Veiligheidshuis Voor een specifieke risicogroep die met politie of justitie in aanraking is gekomen, is het zogenoemde Veiligheidshuis opgericht. Hierbinnen vinden zowel het veelplegersoverleg als het Justitieel Casus Overleg (tot januari ) plaats. Wanneer de verzuimaanpak via brieven en waarschuwingsgesprekken niet meer afdoende is, zal in een aantal gevallen een proces-verbaal (pv) worden opgemaakt. Voor relatief lichte gevallen kan voldaan worden met een Halt pv (taakstraffen), voor de zwaardere wordt het een justitieel pv. Door de andere visie van het OM Utrecht, waar we sinds januari bij horen en door de bezuinigen bij het Openbaar Ministerie, hebben we minder processen-verbaal opgemaakt. We zijn in gesprek om overeenstemming te bereiken met het Openbaar Ministerie over de criteria voor een proces-verbaal. Veelal wordt op casusniveau besproken welke acties zinvol zouden kunnen zijn. Veelplegersoverleg en Justitieel Casus Overleg (JCO) Sinds oktober participeert het RBL in het Veelplegersoverleg. Jongeren tot 8 jaar, die meerdere malen met justitie in aanraking zijn gekomen worden in dit overleg besproken. Het doel van dit overleg is om informatie te delen. Tijdens het overleg wordt een casemanager aangewezen. Daarnaast wordt nagegaan welke acties instellingen kunnen ondernemen om te voorkomen dat een veelpleger opnieuw de fout in gaat. Voorts wordt er aan het OM een advies gegeven in het geval dat de veelpleger opnieuw voor een strafbaar feit is aangehouden. Vanaf januari bestaat het JCO overleg niet meer, omdat processen-verbaal worden behandeld door het OM Utrecht. We voeren met de parketsecretaris aldaar en de Raad voor de Kinderbescherming op casusniveau doorlopend overleg over het al dan niet opmaken van een proces-verbaal en over de afdoening. tab. 8: PROCES-VERBAAL EN HALT PV Halt 9 8 Het aantal processen-verbaal loopt terug, omdat het Openbaar Ministerie in Utrecht terughoudend is met het in behandeling nemen van processen-verbaal. tab.9: Pv naar soort Tab. :HALt Bureau Halt Voor een verwijzing naar Halt bij schoolverzuim geldt een onder- en bovengrens. Vanaf 9 uren verzuim of vanaf keer te laat komen, kunnen leerplichtambtenaren verwijzen naar Halt. Leerlingen die meer dan uur hebben verzuimd of meer dan keer te laat zijn gekomen, kunnen niet meer naar Halt worden verwezen. Jongeren worden bij de Halt-straf geconfronteerd met hun gedrag en met de gevolgen. Ze krijgen een leeropdracht, moeten excuses aanbieden en soms krijgen ze een werkopdracht. In het achterliggende jaar zijn er weinig leerlingen naar Halt verwezen. Dit is voor het komende jaar een aandachtspunt. Uit de praktijk Absoluut verzuim Relatief verzuim Relatief verzuim luxe 9 9 Signaal verzuim 9 Rel. verzuim ziekte VO 9 MBO REC/ZMLK 9 Klachten en rechtszaken Steeds vaker wordt het RBL geconfronteerd met ouders die een klacht indienen of juridische stappen zetten. Ook hebben we vaker te maken met agressieve ouders, ouders die op directieniveau iemand willen spreken over een dossier, informatie willen krijgen van ons die we vanwege de veiligheid van de kinderen niet kunnen geven of waar we heel goed moeten afwegen of we het belang van kinderen of van een ouder schaden. Dit geeft naast de praktische werkdruk ook een emotionele belasting van het team. Het vraagt een bepaalde deskundigheid en zijn het cases die niet door één leerplichtambtenaar afgedaan kunnen worden, maar waarbij collegiale consultatie en hulp nodig is. Kortom, zaken waar een medewerker veel tijd en energie insteekt. Het RBL heeft in het schooljaar - twee klachten over leerplichtambtenaren ontvangen. In één geval is het vertrouwen tussen ouders en het RBL na een gesprek hersteld en is na enige tijd een oplossing gevonden voor de ontstane situatie. De andere zaak loopt nog. Voorheen handelden we klachten af volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiermee voldeden we aan de wet, maar om een klacht nog zorgvuldiger en passender bij het werkveld af te handelen zullen we vanaf volgend schooljaar werken volgens onze eigen klachtenregeling, waarbij een klachtencoördinator en een klachtencommissie benoemd zijn. Vechtscheidingen Een gezin met vier basisschoolkinderen. Moeder verhuist met haar kinderen naar een woonplaats buiten de regio. Vader en moeder kunnen niet meer met elkaar door een deur. Vader spant rechtszaak na rechtszaak aan tegen allerlei mensen en instanties. Ook bij het RBL probeert hij informatie in te winnen over de verblijfplaats van zijn kinderen en de scholen. Hij wil de dossiers inzien, vraagt opheldering omtrent de acties van het RBL en dreigt met juridische stappen. Met hem spreken of corresponderen vergt een behoedzame aanpak. De tijdsinvestering in deze zaak is enorm. Geen hulpverlening Een moeder met vier tieners die gevlucht zijn uit het Midden-Oosten. Ze spreken geen vloeiend Nederlands. Moeder heeft aangegeven dat ze hulp wil. Zij moet een operatie ondergaan en zij heeft moeite met de opvoeding van de jongens. De leerplichtambtenaar heeft bemoeienis, omdat de school van een van de jongens hem kwijt wil. De jongen is de Nederlandse taal onvoldoende machtig om de school met succes af te ronden. School is niet bereid om hem bij te spijkeren. Deze jongen is licht verstandelijk gehandicapt verklaard, wat zeer waarschijnlijk geen terechte conclusie is. De leerplichtambtenaar hoort dat moeder in het ziekenhuis ligt in Amsterdam en dat dit gezin nog steeds geen hulp heeft. Hij gaat op huisbezoek. Hij treft een van de jongens thuis. Hulp is nog steeds niet opgestart. Na veel telefoontjes komt de leerplichtambtenaar er achter dat de hulpvraag bij de verkeerde afdeling was terecht gekomen, een gevolg van een onvolledige intake. De leerplichtambtenaar regelt dat de hulpverlening opgestart wordt. Maatschappelijk werk en leerplicht spreken af dat de leerplichtambtenaar contact houdt met het gezin over school. De maatschappelijk werkster checkt of er hulp is in het gezin en onderhoudt contact met moeder. Geen passende school Een jongen van jaar vertoont gedrag waar de school niet mee om kan gaan. Ouders willen niet meewerken aan onderzoeken en accepteren de resultaten van de onderzoeken, die uiteindelijk toch verricht zijn, niet. De uitkomsten zijn ook niet eenduidig. Er kan geen goede diagnose gesteld worden. Niemand kan blijkbaar goed in beeld brengen wat deze jongen nodig heeft. Gevolg: hij zit maanden thuis. Ouders zijn zo wanhopig dat moeder met twee kinderen vertrekt naar haar land van herkomst. Daar gaat het op een heel klein schooltje goed met de jongen. Helaas kan het andere kind niet wennen. Bovendien is het gezin verscheurd, omdat vader in Nederland is gebleven voor zijn werk. Na een paar maanden keren ze terug. Uiteindelijk gaat de jongen naar een school, maar nog steeds is niet duidelijk of dat wel de juiste onderwijsvorm voor hem is. De leerplichtambtenaar heeft een centrale rol gespeeld in het bemiddelen tussen ouders en scholen. Ouders voelen zich slecht begrepen en niet gehoord. In dit dossier heeft de leerplichtambtenaar veel tijd gestoken. Het RBL heeft het initiatief genomen om dit dossier te evalueren met alle professionals, om in een volgende vergelijkbare situatie in ieder geval de communicatie tussen de verschillende partijen goed te laten verlopen.

6 Voortijdig Schoolverlaters Regionale samenwerking bij aanpak voortijdig schoolverlaten In de regio Gooi en Vechtstreek wordt door alle scholen voor het voortgezet onderwijs, het MBO College Hilversum en het RBL als partner vanuit de gemeenten, met begeleiding van de accountmanager van OCW, samengewerkt om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van hierop gerichte projecten. In juni is het VSV convenant ondertekend voor de jaren tot. Het eerste schooljaar is achter de rug. Een deel van de projecten wordt uitgevoerd door de scholen. Ook het RBL participeert in een aantal projecten. Tevens heeft het RBL een regiefunctie. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de RMC-functie belegd is bij het RBL en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten hier nauw aan verwant is. Voortijdig schoolverlater: Iedere jongere tussen de en jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Nieuwe voortijdig schoolverlater: Iedere jongere tussen de en jaar die in de periode vanaf oktober tot september door DUO is gemeld als VSV-er. Oud voortijdig schoolverlater: Iedere jongere tussen de en jaar die voor oktober door DUO is gemeld als VSV-er. Tab. : VSV ERS REGIO gooi EN vechtstreek Tab. : VSV 9- Doelstelling Bron: DUO t/m schooljaar - betreft dit de definitieve cijfers. Tab. : VSV uitschrijvingen/herplaatsingen Uitschrijvingen Herplaatsingen 88 8 Het schooljaar was de doelstelling voor onze regio maximaal voortijdig schoolverlaters. Officieel was op oktober de voorlopige stand 8. De cijfers van DUO worden ruim een jaar later definitief vastgesteld. De definitieve stand is gezet op 9 vsv'ers in het schooljaar -. Volgens onze eigen cijfers waren er 88 voortijdig schoolverlaters. Jongeren op het particulier onderwijs zijn daarbij niet tot de voortijdig schoolverlaters gerekend. Het ministerie rekende deze jongeren echter wel tot de voortijdig schoolverlaters. Voor het schooljaar - was onze doelstelling maximaal 8 voortijdig schoolverlaters. Met de voorlopige stand van 8 VSV'ers is deze doelstelling ruimschoots behaald. Uitschrijvingen Herplaatsingen VSV-projecten Jongeren in Beeld (JIB) Op maart is JIB officieel geopend op het MBO College Hilversum door onderwijswethouder Erik Boog. JIB is een samenwerking van het LeerWerkLoket, het UWV, de gemeente Hilversum, het MBO College Hilversum en het RBL. Binnen het JIB werken de genoemde instanties samen om jongeren zonder startkwalificatie nog beter in beeld te krijgen en ze te ondersteunen en te adviseren bij onder andere de studieloopbaan, maar ook bij bijvoorbeeld financiële, psychische en/of psychosociale problematiek. JIB is gevestigd in het MBO College Hilversum. De doelgroep van het JIB bestaat uit niet-leerplichtige jongeren met een schoolregistratie waarvan gedurende het lopende schooljaar via het DUO verzuimloket meer dan één DUO verzuimmelding is ontvangen. Het in contact komen met deze jongeren is vaak erg lastig. Daarom hebben de medewerkers van het JIB een lange adem. Zij blijven pogingen wagen om de jongere te bereiken. De meeste aanmeldingen komen van het MBO College Hilversum. Het totaal aantal leerlingen in beeld en traject in het schooljaar - is (inclusief doorlopende dossiers uit voorgaande jaren). 8 van de benaderde leerlingen heeft hun opleiding hervat na interventie van JIB. Veertig leerlingen hebben hun startkwalificatie behaald. Door het JIB zijn huisbezoeken uitgevoerd. Het RBL heeft samen met het Leerwerkloket en de gemeente Hilversum de groep 'kwetsbare jongeren' in de leeftijd van 8 tot jaar in kaart gebracht. Belangrijkste kenmerken daarbij waren: zij zitten niet op school en het halen van een startkwalificatie lijkt in eerste instantie niet haalbaar. Ook is er meestal sprake van meervoudig, vaak complexe persoonlijke problematiek. Een aantal jongeren uit deze groep heeft meegedraaid in een pilot 'Power For You'. Daarin werd gekeken of deze groep door intensieve begeleiding en een speciale aanpak geholpen kon worden om hun leven weer op de rit te krijgen. Het is niet vanzelfsprekend dat het RBL iets voor deze jongeren doet. Met name omdat deze populatie voor wat betreft leeftijd en bovengenoemde problematiek deels niet tot onze doelgroep behoort. De jongeren die bijvoorbeeld niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen vallen niet onder de RMC-activiteiten. Het RBL vindt het echter wel belangrijk dat deze jongeren hulp krijgen en daarom werken wij ter ondersteuning van de gemeenten mee aan deze projecten. Bovendien is ons registratiesysteem voor het RBL maar zeker ook voor de samenwerkende partners, een belangrijke bron van informatie voor JOA vanwege de gegevens over schoolloopbanen, schoolverzuim en eventuele andere(gezins-)problematiek. TaB. : JIB Kandidaten JOA (Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt) Het RBL levert een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid door onder andere te participeren in het project JOA (Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt). Dit is een initiatief van de gemeente Hilversum, maar bedoeld voor de hele regio. Het nieuwe aan JOA is de integrale aanpak, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden van de jongeren. Daarbij is niet alleen sprake van inhoudelijke ontschotting, maar ook financiële. Productief Leren Productief Leren (PL) is in 9 door het RBL samen met het vo en mbo opgezet voor overbelaste jongeren met behulp van de VSV plusgelden. Ook dit schooljaar was het RBL nauw betrokken. In het achterliggende jaar bood PL aan 8 leerlingen onderdak. Het blijft een zware opgave om deze jongeren te bieden wat ze nodig hebben. Vanwege hun geschiedenis hebben ze vaak intensieve begeleiding en zorg nodig, voordat deze jongeren een start kunnen maken met beroepsonderwijs en ze voorbereid zijn op een stage. Door gescheiden geldstromen tussen zorg en onderwijs is dit soms moeilijk te realiseren. Het RBL let ook bij Productief Leren op schoolverzuim, maar de aanpak is op maat en daarom niet altijd strikt volgens het standaard protocol schoolverzuim. Productief Leren biedt de opleidingen media aan op niveau en niveau, de opleiding horeca assistent niveau, maar de meesten leerlingen volgen de opleiding handel niveau. Daarnaast heeft PL tijdens het afgelopen schooljaar een aantal leerlingen de mogelijkheid geboden om staatsexamen vmbo-t te doen. PL geeft de leerlingen twee dagen les om hen te begeleiden naar hun diploma en drie stagedagen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze begeleiding richt zich met name op structuur, begeleiding bij het leren, discipline. Productief Leren biedt plaats aan maximaal leerlingen. Het laat zich aanzien dat in het nieuwe schooljaar de opname grens bereikt wordt. Een teken dat de regio in ieder geval behoefte heeft aan een opvangvoorziening als PL. De afspraak is overigens gemaakt dat er niet meer dan buitenleerlingen instromen om de kwaliteit (en voldoende plaatsen) te waarborgen voor de leerlingen uit deze regio. In het nieuwe schooljaar zal het aantal leerlingen van buiten de regio tot een minimum beperkt worden. Inmiddels hebben leerlingen PL verlaten met een diploma op niveau of. Gesteld kan worden dat zonder de opvang van (potentiële) uitvallers door Productief Leren de regionale VSV cijfers ca. hoger zouden liggen.

7 Maandrapportage DUO Elke maand ontvangt het RBL van DUO een lijst met leerlingen die worden uitgeschreven zonder startkwalificatie. Deze jongeren krijgen onmiddellijk een brief. Velen reageren en dan volgt er een gesprek of traject. In sommige gevallen zijn de jongeren al weer bezig met een opleiding en/of werk. Jongeren die niet reageren ontvangen een rappelbrief. Als ze voor de zomervakantie nog niets van zich hebben laten horen, worden ze in de zomervakantie nogmaals benaderd door middel van een telefoontje of een huisbezoek. Achterhalen welke opleiding al dan niet in combinatie met werk deze jongeren willen gaan volgen. Begeleiding bij opleidingskeuze aanbieden. Met vrijwel alle gemelde jongeren is in de loop van het jaar contact geweest. 88 Leerlingen zijn weer op een school ingeschreven. Overstappers VMBO naar MBO Jongeren die overstappen van het VMBO naar het MBO lopen het risico op voortijdig schoolverlaten. Deze jongeren worden via een digitaal systeem (Intergrip) gevolgd, van het moment van keuze maken tot aankomst op het MBO.In de zomer worden de overstappers die nog niet aangenomen zijn op een MBO benaderd via een brief, mail, telefoon, huisbezoek. Begeleiden naar een opleiding. In april heeft een keuze gemaakt, in juni 89 en in sept. 9. In juni is 9 geplaatst op een vervolgopleiding, in september is definitief geplaatst. Niveau en jongeren Niveau en jongeren vallen in onze regio meer uit dan landelijk. Daarom besteden we extra aandacht aan deze groep van circa jongeren. Zij hebben het onderwijs nog maar kort verlaten, dus de kans op succes (=terugkeer naar een opleiding) is groot. Gesprek met loopbaanadviseur van het RBL om te spreken over terugkeer naar het onderwijs. Zo nodig informeren over opleidingen, beroepskeuzetest doen, helpen bij inschrijving op MBO, e.d. 8 van de benaderde leerlingen zijn weer terug naar school. Acties en projecten voortijdig schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters terug in het onderwijs krijgen is geen eenvoudige opgave. Veel hangt af van het goede moment en het goede aanbod. Het is dus een kwestie van lange adem. Het RBL blijft jongeren die niet op een opleiding zitten en geen startkwalificatie hebben benaderen. Iedereen die pas een paar weken uitgeschreven is, krijgt een brief en het aanbod om te komen praten met de loopbaanadviseur. Alle andere voortijdig schoolverlaters krijgen twee keer per jaar een brief. In veel gevallen is op een mooie dag het moment daar dat een jongere terug wil naar school en openstaat voor een gesprek met het RBL. Het is dus zaak dat het RBL regelmatig van zich laat horen. Sommige groepen voortijdig schoolverlaters of jongeren die het risico lopen om uit het onderwijs te vallen, krijgen extra aandacht in speciale acties. Het RBL baseert de acties op de cijfers van voortijdig schoolverlaten. Zo zien we dat in onze regio de uitval bij niveau en op het MBO hoger is dan het landelijk. Deze jongeren kunnen makkelijk een startkwalificatie halen. De kans is groot dat energie steken in deze groep succesvol is. Op deze pagina wordt een uitleg gegeven van de acties die zijn ondernomen, wat het doel en het resultaat van deze acties is. Nieuw in de regio Voorheen kwamen jongeren die nieuw waren in de regio op de status heeft waarschijnlijk een startkwalificatie. Om zeker te weten of deze aanname terecht was is deze groep van 8 jongeren integraal benaderd. Informatie verkrijgen over startkwalificatie, opleiding, werk, dagbesteding. Begeleiding bij opleidingskeuze aanbieden als ze geen startkwalificatie hebben. Tweederde van de jongeren heeft gereageerd op een brief. De andere jongeren zijn benaderd door een huisbezoek. Van jongeren is nog steeds onbekend wat ze doen. Circa jongeren zijn in beeld bij het RBL. De overigen zitten op school of hebben een startkwalificatie. Huisbezoeken oud vsv'ers Sinds vorig schooljaar besteden we in een gekozen gemeente extra aandacht aan hun oud voortijdig schoolverlaters. Dit jaar was Wijdemeren aan de beurt. jongeren zonder startkwalificatie en schoolinschrijving zijn benaderd. Informatie verkrijgen over startkwalificatie, opleiding, werk, dagbesteding. Begeleiding bij opleidingskeuze aanbieden als ze geen startkwalificatie hebben. Van de jongeren die zijn benaderd, bleken 9 leerlingen een startkwalificatie te hebben. Met leerlingen is het niet gelukt om contact te leggen. De overige 9 leerlingen zijn in beeld bij het RBL. MBO exit studenten Alle eindexamenstudenten van het MBO College Hilversum die het MBO verlaten, krijgen een mail van het RBL met de vraag naar hun vervolgplannen, zowel jongeren met als zonder startkwalificatie. Doel Voortijdig schoolverlaters in beeld krijgen, zodat ze benaderd kunnen worden. Tweejaarlijkse update oud vsv'ers Alle oud voortijdig schoolverlaters krijgen twee keer per schooljaar een brief waarin gevraagd wordt om opleidingsgegevens en informatie over werk aan ons door te geven. Ook wordt aangeboden om op gesprek te komen om over opleidingsmogelijkheden te praten. Informatie verkrijgen over startkwalificatie, opleiding, werk, dagbesteding. Begeleiding bij opleidingskeuze aanbieden als ze geen startkwalificatie hebben. Op de verstuurde brieven was de respons. In het achterliggende jaar zijn ruim veertig Dillemmamanagertesten afgenomen. Deze test helpt bij het maken van een opleidingskeuze. jongeren zijn benaderd, (respons ): 8 hiervan heeft een vervolgstudie, heeft werk wil een gesprek bij het Leerwerkloket.

8 Thuiszitters Bovenschoolse Plaatsingscommissie Ongeveer vijf jaar geleden is op initiatief van het RBL de Bovenschoolse PlaatsingsCommissie opgericht. Deze komt tweewekelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur van Qinas (samenwerkingsverband VO). In dit overleg zit een aantal deskundigen waaronder de coördinator van Op de Rails en Herstart. Het doel van de Plaatsingscommissie is om te voorkomen dat leerlingen geen plek hebben binnen het onderwijs of om thuiszitters zo snel mogelijk weer op school te krijgen. In het schooljaar / zijn 8 jongeren besproken in de PlaatsingsCommissie. In / waren dat er. Dit is een afname van ruim. Gedrag is een van de belangrijkste redenen waardoor leerlingen thuis komen te zitten. Meestal hebben de jongeren na twee of drie besprekingen in de plaatsingscommissie weer een dagbesteding. Veelal gaan ze naar een bijzondere voorziening of naar speciaal onderwijs zoals Mulock Houwer, de Vliegden, Rebound, Productief Leren of het Arbeidstrainingscentrum in Amersfoort. Het ontbreken van doorzettingsmacht blijft de slagvaardigheid van de Bovenschoolse Plaatsingscommissie parten spelen. Bij de invoering van passend onderwijs zullen Herstart en Op de Rails met de daarbij behorende gelden verdwijnen. Het zal de plaatsing van leerlingen er vermoedelijk niet gemakkelijker op maken. Tab. : Thuiszitters Terug naar school Niet terug naar school 9 9 Thuiszitter Een leerplichtige jongere tussen de en jaar of een jongere van of jaar die valt onder de kwalificatieplicht en ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling die zonder geldige reden meer dan weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. (OVERIG) Tab. : Leerlingen besproken in plaatsingscommissie x besproken x x x x x Bovenstaande tabel laat zien dat veel thuiszitters terug naar school zijn gegaan. Deze cijfers geven de stand van einde schooljaar - weer. De jongeren die niet terug naar school zijn, kunnen in theorie al een heel schooljaar thuis zitten, maar dit is vrijwel nooit het geval. De jongeren die eind juli nog niet terug op school zijn, zijn meestal rond april of later thuiszitter geworden. 8 Casusoverleggen Het RBL participeert in een breed scala aan overleggen zowel vanuit een preventief als curatief oogpunt. Vooral de preventieve inzet is van groot belang. Immers, onderzoek toont aan dat elke euro ingezet op preventie de gemeenschap het -voudige aan latere kosten bespaart. Overleggen doel/doelgroep frequentie Zorgadviesteams primair onderwijs Zorgadviesteams voortgezet onderwijs Zorgadviesteam MBO College Hilversum afstemming interne en externe zorg, signalen bespreken, adviseren afstemming interne en externe zorg, signalen bespreken, adviseren afstemming interne en externe zorg, signalen bespreken, adviseren ca. x per schooljaar x per schooljaar x per schooljaar Signaleringsoverleggen - /+* signalen vnl buiten schooltijd x per schooljaar Casusoverleg/CJG * multiproblemgezinnnen bespreken met kernpartners x per maand Risicojongerenoverleg insteek is politiecontacten x per week Wrap around care hulp door inzet eigen netwerk met professionele ondersteuning RBL niet direct betrokken Kernteam Bussum pilot, werkt t/m 8 jaar RBL zit niet in Kernteam Vangnet Jeugd ** bemoeizorg voor hulpmijders 8 uur per week Bovenschoolse Plaatsingscommissie (dreigende) thuiszitters, plaats in het onderwijs regelen x per weken Bovenschools ZAT (dreigende) thuiszitters PO x per maand Ronde-tafel-conferenties en andere incidentele overleggen over één gezin of kind *= voor zover ze nog bestaan **= 8 uur uitvoering en zitting in stuurgoep alle betrokkenen om de tafel met professionals doorlopend, RBL organiseert/schuift aan FAQ Mag de school mijn kind verwijderen? Mag ik met een VMBO-diploma altijd overstappen naar Havo? Is een VMBO-diploma een startkwalificatie? Hoe verzorg ik onderwijs aan een langdurig ziek kind op mijn school? Ik vermoed dat er sprake is van huiselijk geweld in dit gezin, wat doe ik? Elk gezin heeft toch recht op ski-vakantie, de directeur moet toch dagen verlof geven? Achter relatief eenvoudige vragen gaat vaak zwaardere problematiek schuil. Een greep uit de vragen die aan het RBL worden gesteld: Deze leerling wil een half jaar in het buitenland naar school, mag dat? De schoolvakanties van de school wijken af van de landelijke richtlijnen, dat wist ik niet bij het plannen van mijn vakantie. Wat nu? Wij zijn niet in de regio komen wonen, welke basisschool heeft plek? Mijn kind wordt nergens toegelaten? Waarom moet mijn kind naar het speciaal basisonderwijs? Ik kan geen stageplaats vinden en, nu word ik van school gestuurd, mag dat? Kan ik in februari naar een andere opleiding? Ik heb een cliënt die net uit detentie komt, naar welke school kan hij? Kan ik bij u een beroepentest doen? Mijn kind wordt gepest, de school doet niks. Ik ga haar thuis houden. Mag mijn dochter onder schooltijd naar een dyslexiebegeleiding? Mijn dochter is vijf en kan de schoolweek niet volhouden, moet ik haar ziek melden? Mijn zoon mag meedoen met een musical, mag hij vrij van school? Dit kind vormt een bedreiging voor de veiligheid van zichzelf en van anderen mag ik het verwijderen? Moet ik komen naar het hoorgesprek bij de leeprlichtambtenaar voor het opmaken van een proces-verbaal? Waarom noteert u mijn kind in de Verwijsindex? Waarom heb ik een brief van jullie gekregen, ik ben toch niet meer leerplichtig? Mijn ex heeft de kinderen na het weekend niet terug gebracht en nu zijn ze niet op school. Krijg ik een boete? Ik ben zwanger, ben ik dan nog leerplichtig? Wij willen een leerling schorsen, hoe regelen we dat? Ik heb een klacht over een docent, wat kan ik doen? Ik maak me zorgen over mijn kleinkind, waar kan ik om hulp vragen? Deze kinderen zijn al drie keer gewisseld van basisschool, nu willen ze weer naar een andere school, wat kan ik als directeur doen?

9 Niet spijbelen, maar doorzetten! Van het speciaal basisonderwijs naar MBO niveau We hebben afgesproken op het kantoor van het RBL. Niet omdat ze spijbelt of ooit gespijbeld heeft, maar omdat Jacqueline Fokker ( jaar) een topprestatie heeft geleverd. Het leren ging haar niet zo makkelijk af en toch heeft ze vorig schooljaar niveau kappen op een MBO in Leusden afgerond en is het haar gelukt om een baan te vinden in deze economisch slechte tijden. Ik ben benieuwd naar het geheim achter dit succes. Waar heb je op school gezeten? Ik ben begonnen op de Julianaschool aan de Kalfflaan in Bussum. Het is lang geleden, ik weet het niet precies meer, maar ik vond het leuk, al heb ik er niet zo lang gezeten. Wel volle klassen, hoor! In groep ben ik overgestapt naar de Indon. Daar waren de klassen kleiner en dat vond ik heel prettig. De Indon is een school voor speciaal basisonderwijs, daar krijg je veel begeleiding. Vanaf groep zat ik met een meisje in de klas met wie ik nu nog bevriend ben. Zij is net als ik ook naar het Wellant gegaan en daarna naar de kappersopleiding. Het Wellant is toch een groene school? Paste dat wel bij jou? Hmm, planten vind ik leuk, maar dieren nou nee niet echt. Het kappersvak trok me veel meer. Ik heb mijn diploma gehaald op het Wellant en toen ben ik door gegaan naar de kappersopleiding. Waarom ben je naar Leusden naar de kappersopleiding gegaan? Ik ben samen met mijn moeder ook in Hilversum en in Amsterdam gaan kijken. In Leusden vond ik het meteen prettig. Het is een kleine school en je wordt heel goed begeleid. Welk niveau heb je gehaald? Ik heb nu een niveau diploma. Eerst niveau en daarna nog een jaar door. Ik geloofde eigenlijk pas na de diploma-uitreiking dat ik het echt gehaald had. Ik weet nog goed dat ik op mei examen had, op mei ben ik jarig. Ik dacht nog: als ik het niet haal, wordt het geen leuke verjaardag', maar ik haalde het wel! Heel knap dat je een MBO diploma hebt. Hoe heb je dat klaar gespeeld? Het was af en toe erg moeilijk. Vooral de theorie. De praktijk lukte meestal in één keer, maar de theorie was soms een enorm probleem. Gelukkig had ik veel hulp op school. Mijn mentor ging elke twee weken samen met mij zitten om te bespreken wat ik moest doen. Dat hielp. Regelmatig dacht ik: Ik stop ermee! Ik ga iets anders doen. Gelukkig heb ik doorgezet. Eigenlijk heb ik nooit een hekel aan school gehad en op de kappersopleiding hoefde ik maar één dag naar school. Je werkt dus ook al een hele tijd? Ik werk al vijf jaar bij een kapsalon in Bussum. Het bevalt me prima. Eerst mocht ik bijna niks doen en nu bijna alles. Tijdens de opleiding kreeg ik vaak hulp van mijn bazin bij opdrachten voor school en ze heeft me vaak opgevangen als het allemaal even heel zwaar voor mij was. Voel je je gewaardeerd op je werk? Zeker! De afgelopen twee weken had ik vakantie. Toen ik terug kwam zei mijn bazin: ' Ik heb je wel gemist hoor!' Ik was natuurlijk benieuwd wat ze precies bedoelde. Ze vindt dat ik altijd zorg dat de boel goed op orde is. Alle afspraken netjes in de computer en de salon keurig opgeruimd. Op vrijdagavond zijn we open tot half negen. Ik zorg altijd dat we dan ook echt klaar zijn. Ik ruim voor die tijd al zoveel mogelijk op en maak alles vast schoon. Ik ben daar blijkbaar handig in. Tijdens mijn vakantie moesten ze alles nog na sluitingstijd doen. Wat doe je over tien jaar? Soms denk ik na over een andere baan. Een kledingwinkel, niet zo'n merkwinkel hoor, maar een winkel met kleding, sieraden, tassen enzo, dat lijkt me erg leuk. Ik heb het nu nog heel goed naar mijn zin in deze kapsalon, behalve als het stil is, maar dat is het gelukkig niet zo vaak. Ik wil wel lekker bezig zijn. En verder, wat wil je nog meer in je leven? Ik wil dolgraag een woning voor mezelf. Het liefst meteen. En een gezin, kinderen? Ja dat wil ik ook, maar niet pas over tien jaar. Opeens enthousiast: 'Wie weet ga ik als ik kinderen heb voor mezelf werken als kapster in een bedrijfsruimte aan huis. Dat zou dan handig zijn, denk ik'. Heb je een tip voor jongeren die net als jij meer van de praktijk zijn dan van de theorie? Ja, elke week gaan zitten met je mentor om een goede planning te maken. Je moet je er dan natuurlijk wel aan houden, anders heeft het geen zin. Heb je ook een tip voor ouders? Het is fijn als je moeder steeds blijft vragen hoe het op school was en hoe het gaat. Uithuilen bij mijn moeder heb ik natuurlijk ook gedaan, als ik het even niet meer zag zitten. Heb je nog contact met klasgenoten van vroeger? Vanavond heb ik een reünie van het Wellant. Ik ben heel benieuwd hoe het met iedereen is. Ik weet dat sommige leerlingen na het Wellant zijn gaan werken. Zij hadden geen zin meer om verder te leren. Voor mij was het ook moeilijk, maar ik ben er trots op dat ik wel doorgeleerd heb. De drie kwartier die ze voor het interview beschikbaar heeft vliegen voorbij. We ronden snel af en spreken af dat ik straks kom om een foto te maken op haar werkplek. Als ik de kapperszaak binnenstap, komt ze me met een lach op haar gezicht tegemoet. Ze is hier duidelijk op haar plek. De komende twee weken runt ze de zaak, omdat haar bazin met vakantie is. Dat is aan Jacqueline wel toevertrouwd. Marjet van Elten

10 Speerpunten Overstap van arrondissement Amsterdam naar Utrecht (verplicht) v Werken volgens de Landelijke Handreiking Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim v Plan maken voor aanpak oud-voortijdig schoolverlaters v Protocol Ziekteverzuim mbo opstellen en uitrollen ± Aansluiten bij de drie transities ± Aansluiten bij de ontwikkelingen rondom passend onderwijs v Aandringen bij het vo om de Bovenschoolse PlaatsingsCommissie te mandateren om leerlingen te plaatsen - Aanpak schoolverzuim mbo ± Uitvoeren van het regionaal VSV convenant -/: - Behalen regionale doelstelling en daarmee bijdragen aan de landelijke doelstelling v - Jongeren in Beeld (JIB) verder vormgeven v - Zichtbaar zijn op school in de vorm van spreekuren, voorlichtingen enz. op maat per school ± v= gerealiseerd, ±= gaande, -= nog niet gerealiseerd Speerpunten Evalueren van het Protocol Schoolverzuim voortgezet onderwijs en mbo Evalueren en verder implementeren van Protocol Ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs en het mbo Procedure optimaliseren rondom vrijstellingen art. a wegens lichamelijke of psychische ongeschiktheid, b wegens bezwaar tegen de richting van het onderwijs, c wegens het volgen van onderwijs in het buitenland Met Bureau Halt afspraken maken om nog beter lik-op-stuk te geven Met het OM Utrecht de procedure rondom het proces-verbaal optimaliseren. Elke twee maanden in een gemeente een intensieve actie contact zoeken met oud-voortijdig schoolverlaters via o.a. huisbezoeken Uitvoeren van het regionaal VSV convenant -/: - Behalen regionale doelstelling en daarmee bijdragen aan de landelijke doelstelling ` - Jongeren in Beeld(JIB) continueren - Zichtbaar zijn op school in de vorm van spreekuren, voorlichtingen enz. op maat per school Afstemmen met de omliggende regio s van verzuimaanpak en aanpak voortijdig schoolverlaten van jongeren 8- en 8+ Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verder implementeren Eén gezin, één aanpak samen met de partners steeds meer in praktijk brengen Frequenter initiëren van en deelnemen aan rondetafelgesprekken, met het uitgangspunt: ouders en eventueel de jongere zitten aan tafel Positionering RBL binnen de transitie jeugdzorg Mede vormgeven van de rol van de gemeente bij passend onderwijs en meedenken met het onderwijs over de invulling van het passend onderwijs Erik Boog, Liesbet Tijhaar en Julian Spilt op de Praktijkschool Leerplichtambtenaren in actie op de Dag van de Leerplicht Donderdag maart vierden we voor de tiende keer de landelijke Dag van de Leerplicht. Op de Dag van leerplicht vraagt het RBL altijd op een ludieke manier aandacht voor het recht op onderwijs. Dit jaar waren de leerplichtambtenaren s morgens vroeg aanwezig op de Gooise Praktijkschool in Hilversum samen met de wethouders onderwijs van Hilversum en Huizen, Erik Boog en Liesbet Tijhaar. Alle leerlingen die op tijd waren, werden verwelkomd met een heerlijke koek. Veelzijdigheid RBL team: maatschappelijk werker, docent, leerkracht basisonderwijs, politieagent, fotograaf, antropoloog, arabist, pedagoog, neerlandica, sociaal geograaf, vormgever, arbeidsdeskundige, docent tweede taalverwerving, weg en waterbouwkundige, sportinstructeur, etc. Colofon Tekst en Opmaak: Marjet v. Elten en Annelies v.d. Kolk Fotografie: Brita v. Borssum Waalkes, Arturo v. Haag Grafisch ontwerp: Studio Futuro, Mieke Vaas Datum opmaak: November Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Bezoekadres: Burg. de Bordesstr. 8, GZ Bussum Postadres: Postbus, AG Bussum Telefoon: () 9 Fax: () Internet:

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

maakt een proces-verbaal op of onderhoudt intensief contact.

maakt een proces-verbaal op of onderhoudt intensief contact. Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013-2014 Het roer om! Met de meeste jongeren gaat het goed! Slechts een deel van de jongeren heeft op weg naar volwassenheid bijvoorbeeld te maken met schooluitval, verslaving

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie