Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 1-2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. TE LAGE TERUGGAVE VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 2. ZWARTSPAARDERS OP DE HIELEN GEZETEN DOOR FISCUS. BTW TERUGVRAGEN OP ONINBARE VORDERINGEN 4. FISCALE ONDERNEMERSFACILITEITEN OVERZICHT VAN DE ONDERNEMERSAFTREK IN LOKALE LASTEN ONDERNEMERS FLINK OMHOOG IN ENERGIEREKENING IN 2011 OMLAAG 6

3 1. TE LAGE TERUGGAVE VOOR ALLEENSTAANDE OUDER Wie recht heeft op een alleenstaandeouderkorting en voor het eerst in aanmerking komt voor een voorlopige teruggave kan in de maand januari bedrogen uitkomen. Deze mensen kunnen een te lage teruggave verwachten.ook belastingplichtigen die in december 2010 of daarna nog een wijziging hebben aangebracht in de voorlopige teruggave kunnen een verlaging verwachten. Zij ontvangen maximaal 127 te weinig. De Belastingdienst meldt dat het bedrag wordt gecompenseerd over de maanden februari tot en met december. Vanaf januari 2011 zijn de alleenstaandeouderkorting en de aanvullende alleenstaandeouderkorting samengevoegd. Het bedrag dat een alleenstaande ouder in voorgaande jaren kreeg via een aanvullende alleenstaandeouderkorting, zou dit jaar via de alleenstaandeouderkorting moeten worden uitbetaald. Bij de uitbetaling van de 1e termijn van de voorlopige aanslag 2011 is daarmee in nog geen rekening gehouden. Begin februari ontvangt iedereen die getroffen is een brief van de Belastingdienst met meer informatie. 2. ZWARTSPAARDERS OP DE HIELEN GEZETEN DOOR FISCUS Enkele honderden Nederlandse zwartspaarders kunnen binnenkort een brief verwachten van de fi scus. Zij worden verzocht om informatie te verstrekken. De Belastingdienst kreeg de namen en adressen van de Franse fi scus. Die kreeg vorig jaar een cdrom toegespeeld met onder meer gegevens van ruim 600 Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse vestiging van de Britse bank HSBC. Een tweede groep Nederlanders die door de fi scus wordt benaderd, wordt ervan verdacht geld te hebben ondergebracht bij buitenlandse rechtspersonen en op Zwitserse rekeningen, aldus de fi scus. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil dat de Belastingdienst de belastingontduiking door vermogende Nederlanders keihard aanpakt. Een kleine groep denkt via het buitenland belasting te kunnen ontwijken. Daar mogen ze niet mee wegkomen. Vorig jaar sluisden ruim duizend Nederlandse inkeerders meer dan 250 mln terug naar Nederland. In 2009 was dat met ruim 2 mrd aanzienlijk meer. Toen hoefde er ook nog geen boete te worden betaald, maar enkel de achterstallige belasting plus wettelijke rente. Vanaf 1 januari 2010 kwam daar een boete van 15 procent boven op en vanaf 1 juli vorig jaar geldt een extra tarief van 0 procent.. BTW TERUGVRAGEN OP ONINBARE VORDERINGEN Het kan voorkomen dat een ondernemer de bedragen die hij aan zijn klant in rekening heeft gebracht niet (of niet geheel) ontvangt. Als hij de in rekening gebrachte btw wel op aangifte voldaan heeft in het tijdvak waarin hij de factuur heeft uitgereikt, dan kan deze afgedragen btw bij de Belastingdienst teruggevraagd worden. Dat geldt ook als de margeregeling is toegepast. Het is niet mogelijk om deze btw in de aangifte omzetbelasting te verrekenen. Doet de ondernemer dit wel, dan zal de Belastingdienst bij constatering een naheffi ngsaanslag verhoogd met boete en rente opleggen. De Belastingdienst zal de al afgedragen btw op verzoek enkel teruggeven als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 1. Aantonen oninbaarheid Op moment dat de ondernemer het verzoek indient, moet hij aantonen dat de vergoeding die hij aan de afnemer in rekening heeft gebracht niet is en niet zal worden ontvangen. De ondernemer kan dit al doen op het moment dat hij een brief van de afnemer kan overleggen waaruit blijkt dat deze niet (geheel) zal betalen. Een brief van de curator waarin deze meedeelt dat er geen uitdeling komt, is ook voldoende. 2. Tijdig indienen verzoek De ondernemer moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Als hij het verzoek te laat indient, is de kans groot dat de Belastingdienst het verzoek afwijst. Het verzoek is tijdig ingediend als dit plaatsvindt binnen één maand na afl oop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering deels of geheel niet zal worden betaald. Dit betekent dat als de ondernemer in de maand februari een brief krijgt van de curator waarin hij meedeelt dat er niet voldoende baten zijn om zijn vordering te betalen, hij voor eind maart een teruggaafverzoek moet hebben ingediend. Dit is duidelijk gemaakt in de rechtspraak waarin is beslist dat op moment dat de slotbetaling aan de schuldeisers door de curator bekend is gemaakt, vaststaat dat de vordering niet is en niet zal worden ontvangen. Uitreiken creditfactuur werkt niet In de praktijk komt het geregeld voor dat ondernemers, al dan niet intern, een creditfactuur uitreiken als blijkt dat de afnemer niet of geheel niet de rekening zal betalen. De btw die betrekking heeft op de oninbare vordering wordt dan verrekend in de aangifte omzetbelasting in het tijdvak waarin de creditfactuur is uitgereikt. In de rechtspraak is echter besloten dat dit onjuist is. De Belastingdienst zal bij constatering hiervan een naheffi ngsaanslag verhoogd met boete en rente opleggen.

4 Geen teruggaaf als vordering wordt omgezet in lening Het komt wel eens voor dat de vordering wordt omgezet in een lening of wordt geboekt in rekeningcourant. In dat geval is beslist dat de oorspronkelijke vordering is betaald. De ondernemer kan dan geen teruggaafverzoek om btw meer indienen als uiteindelijk de geldlening niet wordt afgelost. 4. FISCALE ONDERNEMERSFACILITEI TEN 2011 De exacte gegevens 2011 voor onder meer de investeringsaftrek en andere ondernemersfaciliteiten zijn bekend. Investeringsaftrek De investeringsaftrek kan worden onderverdeeld in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energieinvesteringsaftrek (EIA) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Bij een samenwerkingsverband worden de percentages vastgesteld aan de hand van de totale investeringen van het gehele samenwerkingsverband. Afschrijving bedrijfsmiddelen Het afschrijvingspercentage op goodwill bedraagt maximaal 10% en voor andere bedrijfsmiddelen maximaal 20% op jaarbasis. Investeringen die in 2011 plaatsvinden, kunnen in twee jaar worden afgeschreven, dus maximaal 50% in 2011 en 50% in Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis en geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd, waaronder gebouwen, grond, weg en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfi etsen, motorrijwielen en personenauto s. Taxi s en zeer zuinige personenauto s mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto wordt als zeer zuinig aangemerkt als de CO2uitstoot niet meer bedraagt dan 95 g/km (dieselauto) of 110 g/km (andere auto s). Verder zijn bedrijfsmiddelen uitgesloten die hoofdzakelijk zijn bestemd voor terbeschikking stelling aan derden. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold ook voor investeringen die in 2009 en 2010 waren gedaan. Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) Op grond van de VAMIL kunnen investeringen willekeurig worden afgeschreven als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat is aangewezen op de Milieulijst. Voor 2011 kan echter slechts 75% willekeurig worden afgeschreven; 25% volgt het gewone afschrijvingsregime. Vanaf 2014 kan weer 100% versneld worden afgeschreven. Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan 25 mln willekeurig worden afgeschreven. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De belastingplichtige die in een kalenderjaar in bedrijfsmiddelen investeert, kan een percentage van het investeringsbedrag van de winst in aftrek brengen. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan zowel door ondernemers als door medegerechtigden in een onderneming worden toegepast (zie onderstaande tabel). Ook zeer zuinige personenauto s, waaronder elektrische personenauto s, komen met ingang van 1 januari 2011 voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking. Energieinvesteringsaftrek Wanneer een ondernemer niet een medegerechtigde investeert in niet eerder Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan: tot en met: gebruikte bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen als energieinvesteringen, kan hij gebruikmaken van de energieinvesteringsaftrek. Bij dergelijke investeringen in een kalenderjaar van meer dan 2200 bedraagt de aftrek 41,5%. Voor de aftrek wordt ten hoogste een investeringsbedrag van 116 miljoen in aanmerking genomen. De energieinvesteringsaftrek kan van toepassing zijn naast de kleinschaligheidsaftrek. Heeft een ondernemer gekozen voor de milieuinvesteringsaftrek, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de energieinvesteringsaftrek. Milieuinvesteringsaftrek bedraagt de aftrek: 0% 28% ,56% van het meerdere boven Als een ondernemer niet een medegerechtigde investeert in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen als milieuinvesteringen, kan hij gebruikmaken van de milieuinvesteringsaftrek. Deze aftrek kan ook worden toegepast bij een milieuadvies. De kosten van dat advies worden dan toegerekend aan de milieuinvestering waarop dat advies betrekking heeft. Bij milieuinvesteringen in een kalenderjaar van meer dan 2200 bedraagt de aftrek, afhankelijk van de vraag tot welke categorie van de milieulijst ze behoren: 6% (categorie I); 27% (categorie II); 1,5% (categorie III). De milieuinvesteringsaftrek geldt naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Heeft de ondernemer gekozen voor de energieinvesteringsaftrek, dan komt de investering niet in aanmerking voor de milieuinvesteringsaftrek. Desinvesteringsbijtelling De drempel voor de desinvesteringsbijtelling is voor 2011 vastgesteld op

5 Beperking verliesverrekening De achterwaartse verliesverrekening voor verliezen uit werk en woning blijft drie jaar. Voor het overige is de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot één jaar. De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar. Tot en met 2011 kunnen alle nog niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang worden verrekend met de inkomens uit aanmerkelijk belang. MKBwinstvrijstelling De ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op toepassing van de MKBwinstvrijstelling. Deze bedraagt per 1 januari % van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. Voor de toepassing van de MKBwinstvrijstelling geldt sinds 2010 het urencriterium niet meer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook mensen die naast hun baan een onderneming drijven en deeltijdondernemers dus zonder baan, maar minder dan 40 uur per week van deze vrijstelling gebruikmaken. Wijzigingen in de vennootschapsbelasting Per 1 januari 2011 ziet het tarief in de vennootschapsbelasting er als volgt uit (zie onderstaande tabel). Het 20%tarief heeft ingaande 2011 een structureel karakter gekregen. Tabel Tarief vennootschapsbelasting bij een winst van meer dan maar niet meer dan en meer bedraagt het tarief 20% 25% Innovatiebox verder verruimd In 2007 is de octrooibox ingevoerd. De reikwijdte van deze box werd van een dusdanige omvang dat de vlag de lading niet langer dekte. Daarom kunnen sinds 2010 niet alleen octrooien, maar ook innovatieve activiteiten in de box worden ondergebracht. De octrooibox werd daarmee omgevormd tot innovatiebox. Enkele verruimingen per 1 januari 2010 waren: de plafonds voor octrooiactiva en voor activa uit speur en ontwikkelingswerk werden geschrapt; het tarief voor innovatieve activiteiten werd verlaagd naar 5%; verliezen op innovatieve activiteiten werden aftrekbaar tegen het normale Vpbtarief. Per 1 januari 2011 is de innovatiebox verder verruimd. Innovatievoordelen behaald tussen aanvragen en verlenen van een octrooi kunnen voortaan in de box worden betrokken. Daarmee wordt voorkomen dat de duur van de aanvraagprocedure van invloed is op de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen. Verliesverrekening De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is tijdelijk, dat wil zeggen, voor de jaren 2009, 2010 en 2011, verruimd. Volgens de huidige regeling kunnen verliezen tot één jaar worden teruggewenteld. Op verzoek wordt dit verlengd tot drie jaar. De voorwaartse verliescompensatie wordt dan beperkt van negen naar zes jaar. Dividendnota Sinds maart 2010 kan de dividendnota ook elektronisch worden verstrekt. Zo n nota moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren versie. Het verstrekken van een dividendnota aan een aanmerkelijkbelanghouder is niet langer noodzakelijk. Dat geldt ook voor situaties waarin de inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven, bijvoorbeeld omdat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of sprake is van een fi scale eenheid. Reparatieregeling constructies winstvennootschappen De antimisbruikbepaling in de vennootschapsbelasting tegen de handel in lege vennootschappen wordt uitgebreid met de verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar. 5. OVERZICHT VAN DE ONDERNEMERSAFTREK IN 2011 De exacte gegevens voor de ondernemersaftrek 2011 zijn bekend. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de aftrek voor speur en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Zelfstandigenaftrek Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen (zie de tabel hieronder), mag de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn en moet hij voldoen aan het urencriterium. Voor de startende ondernemer geldt bovendien dat hij in een of meer van de vijf voorafgaande jaren niet feitelijk voor eigen rekening een onderneming mag hebben gedreven, terwijl in deze periode ook niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek mag zijn toegepast. De startende ondernemer krijgt een verhoging van de zelfstandigenaftrek van 212 5

6 Ondernemers die op 1 januari jaar of ouder zijn, hebben recht op de helft van de zelfstandigenaftrek als vermeld in de onderstaande tabel. Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek voor nietstartende ondernemers niet meer worden verrekend met ander box 1inkomen, zoals loon of een uitkering. Blijft daardoor een deel van de zelfstandigenaftrek onverrekend, dan wordt dit deel maximaal negen jaar voortgewenteld, zodat deze in een toekomstig jaar alsnog met winst kan worden verrekend. Startende ondernemers kunnen de zelfstandigenaftrek gedurende drie jaar nog wel verrekenen met ander inkomen uit box 1. Tabel Zelfstandigenaftrek bij een winst van tot bedraagt de zelfstandigenaftrek Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Een ondernemer die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming start en niet aan het urencriterium voldoet, maar wel aan het verlaagd urencriterium van 800 uur, heeft recht op startersaftrek. Deze bedraagt respectievelijk , 8000 en 4000 voor het eerste, tweede en derde jaar. De aftrek kan niet meer bedragen dan de genoten winst. Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk Voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en die persoonlijk ten minste 500 uur per jaar besteden aan speur en ontwikkelingswerk, geldt een S&Oaftrek van Als de ondernemer in een of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem niet meer dan tweemaal de S&Oaftrek is toegepast, wordt deze aftrek verhoogd met Tabel Zelfstandigenaftrek bij een winst van tot Meewerkaftrek en arbeidsbeloning aan meewerkende partner De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige winst geniet. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de omvang van de winst en van het aantal uren dat de partner meewerkt (zie de tabel hieronder). Krijgt de meewerkende partner wel een vergoeding, maar bedraagt deze minder dan 5000, dan kan ze niet ten laste van de fi scale winst worden gebracht. De meewerkende partner wordt hier ook niet voor belast. Een schriftelijke overeenkomst of een verzoek bij aangifte is hiervoor niet nodig. Stakingsaftrek De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van een of meer gehele ondernemingen, waaruit hij als ondernemer winst geniet. De stakingsaftrek bedraagt 60 eenmaal per leven 6. LOKALE LASTEN ONDERNEMERS FLINK OMHOOG IN 2011 Voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf gaan de lokale lasten in 2011 fl ink omhoog. De gemeentelijke belastingen voor kleinere ondernemers stijgen gemiddeld,5 tot 4,8 procent, zo blijkt uit een rondgang van de NOS. In het onderzoek zijn vijf belastingen meegenomen. De NOS heeft gekeken naar de ozb, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en rioolheffi ng. Van de 418 Nederlandse gemeenten deed meer dan de helft (222) aan het onderzoek mee. Om de lastendruk in gemeenten goed met elkaar te kunnen vergelijken, is er voor het onderzoek in overleg met MKBNederland een voorbeeldbedrijf ontwikkeld: een hotelrestaurant met zes kamers en een terras in het centrum. Concrete vraag aan gemeenten was: hoeveel betaalt een dergelijk bedrijf bij u aan lokale heffi ngen als onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolrecht? En met welk percentage stijgt dat bedrag in 2011? De antwoorden laten een zeer gevarieerd beeld zien. Waar een dergelijke ondernemer in de WestFriese plattelandsgemeente Koggenland euro kwijt is aan gemeentelijke belastingen, betaalt hij bijna euro in Maastricht. Ook de stijgingspercentages lopen zeer uiteen. Maar gemiddeld zijn kleinere bedrijven dit jaar bijna vijf procent méér kwijt aan lokale belastingen dan in En een dikke,5 procent als de toeristenbelasting niet wordt meegerekend. Dat is een belasting die hoteleigenaren mogen verhalen op hun klanten. 6

7 7. ENERGIEREKENING IN 2011 OMLAAG De meeste Nederlanders gaan volgend jaar iets minder betalen voor hun energie. De stijging van de energiebelasting en de netwerkkosten wordt bij de meeste energieleveranciers gecompenseerd door een daling van de leveringskosten, meldt de vergelijkingswebsite Energieprijzen.nl. Volgens de site kan het lonend zijn om van de grote leveranciers over te stappen naar goedkopere aanbieders. Dat kan op jaarbasis meer dan 200 euro schelen. Uitgever Arjin van As van Energieprijzen.nl denkt dat mensen die de komende maanden willen overstappen het beste af zijn met een actieproduct met een korte looptijd. Wie liever niet elk jaar opnieuw wil overstappen, kan ook een langjarig product met een vaste prijs overwegen. Wel is het volgens hem dan zaak om een product te kiezen waarbij zowel de stroomprijs als de gasprijs vaststaat. Jaargang 8 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie