Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 1-2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. TE LAGE TERUGGAVE VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 2. ZWARTSPAARDERS OP DE HIELEN GEZETEN DOOR FISCUS. BTW TERUGVRAGEN OP ONINBARE VORDERINGEN 4. FISCALE ONDERNEMERSFACILITEITEN OVERZICHT VAN DE ONDERNEMERSAFTREK IN LOKALE LASTEN ONDERNEMERS FLINK OMHOOG IN ENERGIEREKENING IN 2011 OMLAAG 6

3 1. TE LAGE TERUGGAVE VOOR ALLEENSTAANDE OUDER Wie recht heeft op een alleenstaandeouderkorting en voor het eerst in aanmerking komt voor een voorlopige teruggave kan in de maand januari bedrogen uitkomen. Deze mensen kunnen een te lage teruggave verwachten.ook belastingplichtigen die in december 2010 of daarna nog een wijziging hebben aangebracht in de voorlopige teruggave kunnen een verlaging verwachten. Zij ontvangen maximaal 127 te weinig. De Belastingdienst meldt dat het bedrag wordt gecompenseerd over de maanden februari tot en met december. Vanaf januari 2011 zijn de alleenstaandeouderkorting en de aanvullende alleenstaandeouderkorting samengevoegd. Het bedrag dat een alleenstaande ouder in voorgaande jaren kreeg via een aanvullende alleenstaandeouderkorting, zou dit jaar via de alleenstaandeouderkorting moeten worden uitbetaald. Bij de uitbetaling van de 1e termijn van de voorlopige aanslag 2011 is daarmee in nog geen rekening gehouden. Begin februari ontvangt iedereen die getroffen is een brief van de Belastingdienst met meer informatie. 2. ZWARTSPAARDERS OP DE HIELEN GEZETEN DOOR FISCUS Enkele honderden Nederlandse zwartspaarders kunnen binnenkort een brief verwachten van de fi scus. Zij worden verzocht om informatie te verstrekken. De Belastingdienst kreeg de namen en adressen van de Franse fi scus. Die kreeg vorig jaar een cdrom toegespeeld met onder meer gegevens van ruim 600 Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse vestiging van de Britse bank HSBC. Een tweede groep Nederlanders die door de fi scus wordt benaderd, wordt ervan verdacht geld te hebben ondergebracht bij buitenlandse rechtspersonen en op Zwitserse rekeningen, aldus de fi scus. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil dat de Belastingdienst de belastingontduiking door vermogende Nederlanders keihard aanpakt. Een kleine groep denkt via het buitenland belasting te kunnen ontwijken. Daar mogen ze niet mee wegkomen. Vorig jaar sluisden ruim duizend Nederlandse inkeerders meer dan 250 mln terug naar Nederland. In 2009 was dat met ruim 2 mrd aanzienlijk meer. Toen hoefde er ook nog geen boete te worden betaald, maar enkel de achterstallige belasting plus wettelijke rente. Vanaf 1 januari 2010 kwam daar een boete van 15 procent boven op en vanaf 1 juli vorig jaar geldt een extra tarief van 0 procent.. BTW TERUGVRAGEN OP ONINBARE VORDERINGEN Het kan voorkomen dat een ondernemer de bedragen die hij aan zijn klant in rekening heeft gebracht niet (of niet geheel) ontvangt. Als hij de in rekening gebrachte btw wel op aangifte voldaan heeft in het tijdvak waarin hij de factuur heeft uitgereikt, dan kan deze afgedragen btw bij de Belastingdienst teruggevraagd worden. Dat geldt ook als de margeregeling is toegepast. Het is niet mogelijk om deze btw in de aangifte omzetbelasting te verrekenen. Doet de ondernemer dit wel, dan zal de Belastingdienst bij constatering een naheffi ngsaanslag verhoogd met boete en rente opleggen. De Belastingdienst zal de al afgedragen btw op verzoek enkel teruggeven als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 1. Aantonen oninbaarheid Op moment dat de ondernemer het verzoek indient, moet hij aantonen dat de vergoeding die hij aan de afnemer in rekening heeft gebracht niet is en niet zal worden ontvangen. De ondernemer kan dit al doen op het moment dat hij een brief van de afnemer kan overleggen waaruit blijkt dat deze niet (geheel) zal betalen. Een brief van de curator waarin deze meedeelt dat er geen uitdeling komt, is ook voldoende. 2. Tijdig indienen verzoek De ondernemer moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Als hij het verzoek te laat indient, is de kans groot dat de Belastingdienst het verzoek afwijst. Het verzoek is tijdig ingediend als dit plaatsvindt binnen één maand na afl oop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering deels of geheel niet zal worden betaald. Dit betekent dat als de ondernemer in de maand februari een brief krijgt van de curator waarin hij meedeelt dat er niet voldoende baten zijn om zijn vordering te betalen, hij voor eind maart een teruggaafverzoek moet hebben ingediend. Dit is duidelijk gemaakt in de rechtspraak waarin is beslist dat op moment dat de slotbetaling aan de schuldeisers door de curator bekend is gemaakt, vaststaat dat de vordering niet is en niet zal worden ontvangen. Uitreiken creditfactuur werkt niet In de praktijk komt het geregeld voor dat ondernemers, al dan niet intern, een creditfactuur uitreiken als blijkt dat de afnemer niet of geheel niet de rekening zal betalen. De btw die betrekking heeft op de oninbare vordering wordt dan verrekend in de aangifte omzetbelasting in het tijdvak waarin de creditfactuur is uitgereikt. In de rechtspraak is echter besloten dat dit onjuist is. De Belastingdienst zal bij constatering hiervan een naheffi ngsaanslag verhoogd met boete en rente opleggen.

4 Geen teruggaaf als vordering wordt omgezet in lening Het komt wel eens voor dat de vordering wordt omgezet in een lening of wordt geboekt in rekeningcourant. In dat geval is beslist dat de oorspronkelijke vordering is betaald. De ondernemer kan dan geen teruggaafverzoek om btw meer indienen als uiteindelijk de geldlening niet wordt afgelost. 4. FISCALE ONDERNEMERSFACILITEI TEN 2011 De exacte gegevens 2011 voor onder meer de investeringsaftrek en andere ondernemersfaciliteiten zijn bekend. Investeringsaftrek De investeringsaftrek kan worden onderverdeeld in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energieinvesteringsaftrek (EIA) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Bij een samenwerkingsverband worden de percentages vastgesteld aan de hand van de totale investeringen van het gehele samenwerkingsverband. Afschrijving bedrijfsmiddelen Het afschrijvingspercentage op goodwill bedraagt maximaal 10% en voor andere bedrijfsmiddelen maximaal 20% op jaarbasis. Investeringen die in 2011 plaatsvinden, kunnen in twee jaar worden afgeschreven, dus maximaal 50% in 2011 en 50% in Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis en geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd, waaronder gebouwen, grond, weg en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfi etsen, motorrijwielen en personenauto s. Taxi s en zeer zuinige personenauto s mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto wordt als zeer zuinig aangemerkt als de CO2uitstoot niet meer bedraagt dan 95 g/km (dieselauto) of 110 g/km (andere auto s). Verder zijn bedrijfsmiddelen uitgesloten die hoofdzakelijk zijn bestemd voor terbeschikking stelling aan derden. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold ook voor investeringen die in 2009 en 2010 waren gedaan. Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) Op grond van de VAMIL kunnen investeringen willekeurig worden afgeschreven als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat is aangewezen op de Milieulijst. Voor 2011 kan echter slechts 75% willekeurig worden afgeschreven; 25% volgt het gewone afschrijvingsregime. Vanaf 2014 kan weer 100% versneld worden afgeschreven. Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan 25 mln willekeurig worden afgeschreven. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De belastingplichtige die in een kalenderjaar in bedrijfsmiddelen investeert, kan een percentage van het investeringsbedrag van de winst in aftrek brengen. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan zowel door ondernemers als door medegerechtigden in een onderneming worden toegepast (zie onderstaande tabel). Ook zeer zuinige personenauto s, waaronder elektrische personenauto s, komen met ingang van 1 januari 2011 voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking. Energieinvesteringsaftrek Wanneer een ondernemer niet een medegerechtigde investeert in niet eerder Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan: tot en met: gebruikte bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen als energieinvesteringen, kan hij gebruikmaken van de energieinvesteringsaftrek. Bij dergelijke investeringen in een kalenderjaar van meer dan 2200 bedraagt de aftrek 41,5%. Voor de aftrek wordt ten hoogste een investeringsbedrag van 116 miljoen in aanmerking genomen. De energieinvesteringsaftrek kan van toepassing zijn naast de kleinschaligheidsaftrek. Heeft een ondernemer gekozen voor de milieuinvesteringsaftrek, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de energieinvesteringsaftrek. Milieuinvesteringsaftrek bedraagt de aftrek: 0% 28% ,56% van het meerdere boven Als een ondernemer niet een medegerechtigde investeert in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen als milieuinvesteringen, kan hij gebruikmaken van de milieuinvesteringsaftrek. Deze aftrek kan ook worden toegepast bij een milieuadvies. De kosten van dat advies worden dan toegerekend aan de milieuinvestering waarop dat advies betrekking heeft. Bij milieuinvesteringen in een kalenderjaar van meer dan 2200 bedraagt de aftrek, afhankelijk van de vraag tot welke categorie van de milieulijst ze behoren: 6% (categorie I); 27% (categorie II); 1,5% (categorie III). De milieuinvesteringsaftrek geldt naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Heeft de ondernemer gekozen voor de energieinvesteringsaftrek, dan komt de investering niet in aanmerking voor de milieuinvesteringsaftrek. Desinvesteringsbijtelling De drempel voor de desinvesteringsbijtelling is voor 2011 vastgesteld op

5 Beperking verliesverrekening De achterwaartse verliesverrekening voor verliezen uit werk en woning blijft drie jaar. Voor het overige is de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot één jaar. De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar. Tot en met 2011 kunnen alle nog niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang worden verrekend met de inkomens uit aanmerkelijk belang. MKBwinstvrijstelling De ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op toepassing van de MKBwinstvrijstelling. Deze bedraagt per 1 januari % van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. Voor de toepassing van de MKBwinstvrijstelling geldt sinds 2010 het urencriterium niet meer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook mensen die naast hun baan een onderneming drijven en deeltijdondernemers dus zonder baan, maar minder dan 40 uur per week van deze vrijstelling gebruikmaken. Wijzigingen in de vennootschapsbelasting Per 1 januari 2011 ziet het tarief in de vennootschapsbelasting er als volgt uit (zie onderstaande tabel). Het 20%tarief heeft ingaande 2011 een structureel karakter gekregen. Tabel Tarief vennootschapsbelasting bij een winst van meer dan maar niet meer dan en meer bedraagt het tarief 20% 25% Innovatiebox verder verruimd In 2007 is de octrooibox ingevoerd. De reikwijdte van deze box werd van een dusdanige omvang dat de vlag de lading niet langer dekte. Daarom kunnen sinds 2010 niet alleen octrooien, maar ook innovatieve activiteiten in de box worden ondergebracht. De octrooibox werd daarmee omgevormd tot innovatiebox. Enkele verruimingen per 1 januari 2010 waren: de plafonds voor octrooiactiva en voor activa uit speur en ontwikkelingswerk werden geschrapt; het tarief voor innovatieve activiteiten werd verlaagd naar 5%; verliezen op innovatieve activiteiten werden aftrekbaar tegen het normale Vpbtarief. Per 1 januari 2011 is de innovatiebox verder verruimd. Innovatievoordelen behaald tussen aanvragen en verlenen van een octrooi kunnen voortaan in de box worden betrokken. Daarmee wordt voorkomen dat de duur van de aanvraagprocedure van invloed is op de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen. Verliesverrekening De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is tijdelijk, dat wil zeggen, voor de jaren 2009, 2010 en 2011, verruimd. Volgens de huidige regeling kunnen verliezen tot één jaar worden teruggewenteld. Op verzoek wordt dit verlengd tot drie jaar. De voorwaartse verliescompensatie wordt dan beperkt van negen naar zes jaar. Dividendnota Sinds maart 2010 kan de dividendnota ook elektronisch worden verstrekt. Zo n nota moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren versie. Het verstrekken van een dividendnota aan een aanmerkelijkbelanghouder is niet langer noodzakelijk. Dat geldt ook voor situaties waarin de inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven, bijvoorbeeld omdat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of sprake is van een fi scale eenheid. Reparatieregeling constructies winstvennootschappen De antimisbruikbepaling in de vennootschapsbelasting tegen de handel in lege vennootschappen wordt uitgebreid met de verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar. 5. OVERZICHT VAN DE ONDERNEMERSAFTREK IN 2011 De exacte gegevens voor de ondernemersaftrek 2011 zijn bekend. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de aftrek voor speur en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Zelfstandigenaftrek Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen (zie de tabel hieronder), mag de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn en moet hij voldoen aan het urencriterium. Voor de startende ondernemer geldt bovendien dat hij in een of meer van de vijf voorafgaande jaren niet feitelijk voor eigen rekening een onderneming mag hebben gedreven, terwijl in deze periode ook niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek mag zijn toegepast. De startende ondernemer krijgt een verhoging van de zelfstandigenaftrek van 212 5

6 Ondernemers die op 1 januari jaar of ouder zijn, hebben recht op de helft van de zelfstandigenaftrek als vermeld in de onderstaande tabel. Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek voor nietstartende ondernemers niet meer worden verrekend met ander box 1inkomen, zoals loon of een uitkering. Blijft daardoor een deel van de zelfstandigenaftrek onverrekend, dan wordt dit deel maximaal negen jaar voortgewenteld, zodat deze in een toekomstig jaar alsnog met winst kan worden verrekend. Startende ondernemers kunnen de zelfstandigenaftrek gedurende drie jaar nog wel verrekenen met ander inkomen uit box 1. Tabel Zelfstandigenaftrek bij een winst van tot bedraagt de zelfstandigenaftrek Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Een ondernemer die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming start en niet aan het urencriterium voldoet, maar wel aan het verlaagd urencriterium van 800 uur, heeft recht op startersaftrek. Deze bedraagt respectievelijk , 8000 en 4000 voor het eerste, tweede en derde jaar. De aftrek kan niet meer bedragen dan de genoten winst. Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk Voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en die persoonlijk ten minste 500 uur per jaar besteden aan speur en ontwikkelingswerk, geldt een S&Oaftrek van Als de ondernemer in een of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem niet meer dan tweemaal de S&Oaftrek is toegepast, wordt deze aftrek verhoogd met Tabel Zelfstandigenaftrek bij een winst van tot Meewerkaftrek en arbeidsbeloning aan meewerkende partner De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige winst geniet. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de omvang van de winst en van het aantal uren dat de partner meewerkt (zie de tabel hieronder). Krijgt de meewerkende partner wel een vergoeding, maar bedraagt deze minder dan 5000, dan kan ze niet ten laste van de fi scale winst worden gebracht. De meewerkende partner wordt hier ook niet voor belast. Een schriftelijke overeenkomst of een verzoek bij aangifte is hiervoor niet nodig. Stakingsaftrek De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van een of meer gehele ondernemingen, waaruit hij als ondernemer winst geniet. De stakingsaftrek bedraagt 60 eenmaal per leven 6. LOKALE LASTEN ONDERNEMERS FLINK OMHOOG IN 2011 Voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf gaan de lokale lasten in 2011 fl ink omhoog. De gemeentelijke belastingen voor kleinere ondernemers stijgen gemiddeld,5 tot 4,8 procent, zo blijkt uit een rondgang van de NOS. In het onderzoek zijn vijf belastingen meegenomen. De NOS heeft gekeken naar de ozb, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en rioolheffi ng. Van de 418 Nederlandse gemeenten deed meer dan de helft (222) aan het onderzoek mee. Om de lastendruk in gemeenten goed met elkaar te kunnen vergelijken, is er voor het onderzoek in overleg met MKBNederland een voorbeeldbedrijf ontwikkeld: een hotelrestaurant met zes kamers en een terras in het centrum. Concrete vraag aan gemeenten was: hoeveel betaalt een dergelijk bedrijf bij u aan lokale heffi ngen als onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolrecht? En met welk percentage stijgt dat bedrag in 2011? De antwoorden laten een zeer gevarieerd beeld zien. Waar een dergelijke ondernemer in de WestFriese plattelandsgemeente Koggenland euro kwijt is aan gemeentelijke belastingen, betaalt hij bijna euro in Maastricht. Ook de stijgingspercentages lopen zeer uiteen. Maar gemiddeld zijn kleinere bedrijven dit jaar bijna vijf procent méér kwijt aan lokale belastingen dan in En een dikke,5 procent als de toeristenbelasting niet wordt meegerekend. Dat is een belasting die hoteleigenaren mogen verhalen op hun klanten. 6

7 7. ENERGIEREKENING IN 2011 OMLAAG De meeste Nederlanders gaan volgend jaar iets minder betalen voor hun energie. De stijging van de energiebelasting en de netwerkkosten wordt bij de meeste energieleveranciers gecompenseerd door een daling van de leveringskosten, meldt de vergelijkingswebsite Energieprijzen.nl. Volgens de site kan het lonend zijn om van de grote leveranciers over te stappen naar goedkopere aanbieders. Dat kan op jaarbasis meer dan 200 euro schelen. Uitgever Arjin van As van Energieprijzen.nl denkt dat mensen die de komende maanden willen overstappen het beste af zijn met een actieproduct met een korte looptijd. Wie liever niet elk jaar opnieuw wil overstappen, kan ook een langjarig product met een vaste prijs overwegen. Wel is het volgens hem dan zaak om een product te kiezen waarbij zowel de stroomprijs als de gasprijs vaststaat. Jaargang 8 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 , laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 20549 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS. Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs.

EINDEJAARSTIPS. Inhoud. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs. Facilitair Kenniscentrum Administratie- en accountantskantoren Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Weezenhof 2042 6536 JN Nijmegen Telefoon

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Special Eindejaarstips Tips voor ondernemers en rechtspersonen Tips voor ondernemers en rechtspersonen 10. Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kunt u alleen

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteit Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling Uitwerking casus Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indi wordt geïnvesteerd

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen Eindejaarstips 2013: s voor ondernemers en rechtspersonen Voor u liggen de eindejaarstips 2013 voor ondernemers en rechtspersonen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook buitenlandse boeten niet langer aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu nog versneld af

Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu nog versneld af Uitgave: nov/dec 2011 Geachte lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Eindejaarstips voor inkomstenbelasting

Eindejaarstips voor inkomstenbelasting Eindejaarstips voor inkomstenbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook buitenlandse boeten niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting Nieuwsbrief Jaargang 15, nr.28, maart 2011 CONTENT Tijd voor de aangifte over 2010 Wijzigingen inkomstenbelasting 2011 Wijzigingen Loonbelasting 2011 Wijzigingen Vennootschapsbelasting 2011 Wijzigingen

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart.

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart. Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Update Fiscale cijfers 2014

Update Fiscale cijfers 2014 Update Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Update Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers en adviseurs.

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen Tips voor ondernemers en rechtspersonen 1. Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kunt u alleen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2016. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2016. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2016 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2016 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2016 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2015. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2015 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

FiscaalActueel. Quasaldo. Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl

FiscaalActueel. Quasaldo. Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl FiscaalActueel Quasaldo administratie- en belastingadviseurs Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl Fiscaal Actueel tip Vervolg van voorpagina volgend

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Regeling van 10 december 2008, nr. DB 2008/697M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 -

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Eindejaarstips 2013 Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Voorwoord Graag presenteren wij u een selectie van de jaarlijkse Eindejaarstips.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Investeringsfaciliteiten 3 1.2 Het begrip "investeren 3 1.3 Het investeringsmoment 4 2. Investeringsaftrek 6 2.1 Investeringsaftrek algemeen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2013 Praktisch belastingkompas

Fiscale cijfers 2013 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2013 Praktisch belastingkompas 2013 SRA Vereniging van Accountantskantoren, Nieuwegein Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek CB mevrouw C. Wijnstekers MSc drs. J.F.M.

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie