Advies fiscalisering vergunningengebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies fiscalisering vergunningengebieden"

Transcriptie

1 Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Korte beschrijving huidige situatie Vergunninggebieden Alkmaar Huidige parkeerbebording Gewenste toekomstige situatie Fiscaal regime Financiële aspecten Voorwaarden fiscaliseren Fiscaal regime Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Resumé Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten

3 1 Inleiding De gemeente Alkmaar heeft in de binnenstad en in 13 woonwijken rondom de binnenstad, zogenaamde schilwijken, parkeerregulering ingevoerd. In de binnenstad en vier (vergunning)gebieden rondom het centrum betreft dit een vorm van betaald parkeren (fiscaal) in combinatie met een belanghebbendenregeling. In de overige wijken rondom het centrum betreft het een vorm met exclusieve parkeerrechten voor belanghebbenden (E9 gebieden). Wie in de woonwijken (E9 gebieden) niet beschikt over een geldige parkeervergunning of een dagticket, krijgt daarvoor een bestuurlijke boete, ook wel mulderboete genoemd. De gemeente Alkmaar schrijft op jaarbasis voor circa , aan mulderboetes uit (prijspeil 2012). Inkomsten uit deze boetes vloeien maar ten dele terug in de gemeentekas, terwijl de kosten voor de handhaving wel volledig voor rekening van de gemeente komen. Dit in tegenstelling tot een fiscaal parkeerregime, waarbij de opgelegde boete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) volledig toekomt aan de gemeentekas. Handhaving in een E9 gebied betekent dus een vorm van inkomstenderving. De gemeente Alkmaar wil haar vergunninghoudergebieden fiscaliseren. Gezien de historie van het invoeren van parkeerregulering in deze wijken, dient de regulering zodanig ingevuld te worden dat het voor parkeerders die niet in de wijk horen zeer onaantrekkelijk wordt om in de wijk te parkeren. De gemeente Alkmaar heeft Empaction gevraagd hen te adviseren over de wijze waarop dit mogelijk is, zowel op juridisch gebied als op het gebied van bebording. Deze memo heeft primair betrekking op het opstellen van een advies ten aanzien van het fiscaliseren van de huidige vergunninggebieden. Deze notitie schetst eerst een beschrijving van de huidige situatie (par. 2) en de gewenste toekomstige situatie (par. 3). Vervolgens worden in paragraaf 4 enkele voorwaarden voor fiscaliseren beschreven, waarbij zowel wordt ingegaan op de verordeningen en de parkeerbebording. Tot slot volgt in paragraaf 5 een resumé. In bijlage 1 van deze notitie komen oplossingen uit andere gemeenten aan bod. 3

4 2 Korte beschrijving huidige situatie 2.1 Vergunninggebieden Alkmaar In het centrum van Alkmaar is betaald parkeren van kracht. Om uitwijkgedrag naar de schil daaromheen te voorkomen is er in de woonwijken rondom het centrum een vorm van parkeerregulering ingesteld. Hierdoor is vrij parkeren op bepaalde tijden niet toegestaan en kan alleen geparkeerd worden met een (straat)vergunning, bezoekersvergunning of parkeerticket. In een viertal wijken rondom de binnenstad is een betaald parkeerregime (fiscaal) van kracht. In de overige woonbuurten rondom de binnenstad bestaat een regime van vergunninghoudersparkeren (E9). Parkeren door derden vindt plaats enkele clusters met betaalde parkeerplaatsen binnen het vergunninghoudergebied (max. 1 uur: kortparkeerplaatsen) of op de betaalde parkeerplaatsen langs 50 km wegen rondom de vergunninghoudergebieden (max. 3 uur). Bewoners en andere belanghebbenden kunnen in deze buurten met hun parkeervergunning parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen binnen een zone. In het verleden werden veel ontheffingen verstrekt voor bedrijven die gedurende één dag in het gereguleerde gebied (E9) moesten parkeren (dagontheffingen), met een onnodige belasting van het uitgifteapparaat (parkeerbalie) tot gevolg. In 2008 is besloten om deze RVV ontheffing ook als dagkaart (fiscaal) bij de parkeerautomaten op straat aan te bieden. Het tarief voor deze fiscale dagkaart betrof vanaf dat moment 20,. Met deze dagkaart kunnen bezoekers parkeren op betaalde parkeerplaatsen 1 en in de vergunninghoudergebieden (E9 zones). Daarmee wordt er in de huidige situatie een vorm van fiscaal parkeren binnen de vergunningzone toegestaan. Afbeelding 1: Indeling vergunningzones Alkmaar 1 Uitgezonderd de betaalde parkeerplaatsen (kortparkeerplaatsen) waar maximaal 1 uur geparkeerd mag worden. 4

5 2.2 Huidige parkeerbebording Bij de toegangen tot de huidige vergunninggebieden worden twee zonevermeldingen gegeven: Start zone vergunninghoudersparkeren (zonebord E9) Deze aanduiding wil zeggen dat op alle aanwezige parkeerplaatsen binnen de betreffende zone geparkeerd mag worden mits men in het bezit is van een geldige parkeervergunning. Einde zone betaald parkeren (zonebord P01) 2 Met dit zonebord wordt aangeduid dat op alle parkeerplaatsen binnen betreffende zone betaald parkeren geldt. Omdat het een bord einde zone betreft, betekent dit dat hier geen betaald parkeren van kracht is. Het bord vergunningparkeren (E9) impliceert dat er een algemeen verbod bestaat om te parkeren in dit gebied, tenzij men beschikt over een geldige parkeergunning. Bij het binnenrijden van de zone vergunninghouders wordt op geen enkele wijze via de parkeerbebording aangegeven dat het parkeren met een dagkaart is toegestaan. Afbeelding 2: huidige bebording vergunningzones Alkmaar 3 Gewenste toekomstige situatie 3.1 Fiscaal regime De gemeente Alkmaar heeft de wens een fiscaal parkeerregime in alle woonwijken in te voeren, waardoor op eenzelfde wijze in het hele gereguleerde gebied kan worden gehandhaafd. Tevens is de gemeente Alkmaar lid geworden van de corporatie SPVH 3. De gemeente Alkmaar heeft via het Servicehuis Parkeren de beschikking gekregen over een parkeerrechtendatabase. Daarmee kunnen eenvoudig andere vormen van betalen worden geïntroduceerd, zoals GSM parkeren, en komen tevens meer geavanceerde vormen van een bezoekersregeling in beeld, bijvoorbeeld waarbij de bewoners bezoek kunnen aan en afmelden en zelf (of de gastheer) via een parkeertegoed de bijbehorende parkeerkosten dragen. Op deze wijze wordt flexibiliteit geboden zonder de deur naar fraude wagenwijd open te zetten. De gemeente Alkmaar bereidt plannen voor om GSM parkeren te introduceren en een digitale bezoekersregeling op basis van aan en afmelden aan bewoners aan te bieden. Vooralsnog bestaat hierbij het idee om de dagkaartfunctionaliteit in vergunninghoudergebieden niet via GSM parkeren aan te bieden. 3.2 Financiële aspecten Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in sec een belanghebbendengebied, kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. De kosten voor de opgelegde boete (wet Mulder bon) bedragen in , (Vergunninghouders: voertuig parkeren op een parkeerplaats bestemd voor 2 Dit betreft geen RVV bord, maar een bord dat hoort bij een verordening. 3 Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten 5

6 vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden, feitcode R592 4 ). Op dit moment ontvang de gemeente Alkmaar een vergoeding van het rijk voor elke uitgeschreven Mulderbon van 25,. Dit terwijl de kosten voor handhaving vele malen hoger liggen. Er gaan geruchten dat deze rijksbijdrage naar beneden bijgesteld gaat worden, echter is hier op dit moment nog geen duidelijkheid over. Alkmaar heeft in de periode tussen de en mulderbonnen 5 per jaar voor het parkeren op vergunninghouderplaatsen uitgeschreven. Heffing, inning en bezwaarafhandeling Indien wordt overgegaan op het opleggen van naheffingsaanslagen (nha) in de vergunninghoudergebieden vindt ook de bezwaarafhandeling plaats bij de gemeente. Dit betekent een verzwaring van werkzaamheden van de afdeling Belastingen. In Alkmaar is de ervaring 6 dat ca. 7% bezwaar aantekent tegen een opgelegde nha. Uitgaande van naheffingsaanslagen per jaar komt dit neer op een kleine 350 extra bezwaren per jaar. Laatste jaren heeft het totaal aantal nha s gefluctueerd tussen en Binnen de afdeling Belastingen wordt op basis van ervaringen er vanuit gegaan dat er een voldoende mate van flexibiliteit is binnen de afdeling om deze stijging van het aantal naheffingsaanslagen en bezwaren binnen de bestaande formatie op te vangen. Ook zijn er geen grote kosten verbonden aan deze extra werkzaamheden. Het heffen, innen en afhandelen van bezwaren op fiscale naheffingsaanslagen wordt bekostigd vanuit het product parkeren. Dit jaar wordt er 5,53 per afhandeling betaald. Begrotingstechnisch worden de kosten van Belastingen aan de hand van het aantal aanslagen verdeeld over alle belastingen. Vanuit het product parkeren worden zo de kosten aan de hand van het aantal aanslagen verrekend. Bovenstaande vertaald zich in onderstaande financiële consequenties indien in de vergunninggebieden wordt overgestapt op het uitschrijven van nha s. gemiddeld aantal uitgeschreven mulderbonnen (feitcode r592) huidige situatie toekomstig situatie aantal te verwachten naheffingsaanslagen Bijdrage voor iedere uitgeschreven 'Mulderbon' van 25, Bedrag van opgelegde nha (kosten voor opleg nha + verschuldigde parkeergeld voor één uur ( 74,, zie par. 3.3) Kosten voor heffen, innen en bezwaarafhandeling door de afdeling Belastingen (5.000 nha's a 5,50) Tabel 3: Financiële consequentie opleggen nha s totaal delta Bron: feitenboekje lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en muldergedragingen, Openbaar Ministerie, uitgave januari Feitcode r592 6 Bron: afdeling Belastingen gemeente Alkmaar 6

7 Het uitschrijven van mulderbonnen kan uitsluitend worden uitgevoerd door parkeercontroleurs met een BOA bevoegdheid. Het uitschrijven van fiscale naheffingsaanslagen kan door parkeercontroleurs zonder BOA bevoegdheid worden uitgevoerd. Dit maakt de inzet van de handhaving flexibeler, immers kan bij ziekte of bij piekmomenten eenvoudiger extra externe capaciteit worden ingezet. 4 Voorwaarden fiscaliseren 4.1 Fiscaal regime Het fiscaliseren van een belanghebbendenparkeerplaats houdt per definitie in dat er sprake moet zijn van betaald parkeren. Een voorwaarde een fiscaal vergunningengebied is dus het faciliteren van derden middels betaald parkeren. De juridische grondslag voor betaald parkeren is artikel 225 van de Gemeentewet. Artikel 225, lid 1 gemeentewet: 1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven: a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; b. een parkeerbelasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. In de meeste woonwijken rondom de binnenstad van Alkmaar is dat gerealiseerd door uit te gaan van vergunningparkeren, maar tevens betaald parkeren toe te staan in de vorm van dagkaarten á 20,. Het tarief is zodanig dat het voor uitwijkers niet interessant is om in de woonwijk te parkeren. Opleggen naheffingsaanslag De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op artikel 234 van de Gemeentewet. Het bestaat uit het verschuldigde parkeergeld voor één uur plus de naheffingskosten. Dat zijn de kosten die door de gemeente worden gemaakt voor het opleggen en innen van een naheffingsaanslag. Artikel 234, lid 1,2,3 en 4 gemeentewet: 1. De belasting, bedoeld in artikel 225, eerste lid, onder a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze. 2. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt: a. het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van een parkeermeter of een parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften: b. indien ingevolge artikel 235, eerste lid, een wielklem is aangebracht, de voldoening op aangifte op de door het college bepaalde wijze. 3. In afwijking van artikel 26, tweede lid, van de Algemene wet kan tegen de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde voldoening op aangifte geen beroep worden ingesteld. 4. Ingeval een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wordt deze berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. Et cetera. 7

8 Het maximumbedrag voor de kosten van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2012 vastgesteld op maximaal 54 7 (bedrag 2011: 52). De fiscale aanpak van het niet betalen van de parkeerbelasting, gelet op artikel 234 van de Gemeentewet, is alleen mogelijk bij parkeerapparatuurplaatsen. Ook indien sprake is van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, namelijk wanneer iemand parkeert zonder geldige vergunning én zonder te betalen bij de parkeerautomaat. 4.2 Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerbebording De voor de weggebruiker bekende bebording voor een betaald parkeren (fiscaal regime) is het zonebord betaald parkeren (zonebord P01) (zie afbeelding 4). Voor het toepassen van een fiscaal regime is de toe te passen bebording echter vormvrij. Het betreft immers geen RVV maatregel, maar een gemeentewege opgelegde parkeerbelasting op grond van verordeningen. Doorgaans wordt bij betaald parkeren gekozen voor het zonebord P01 8 Het toe te passen regime en de toe te passen bebording vindt zijn oorsprong in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting (zie par. 4.3). Belangrijk bij het toepassen van parkeerbebording bij een fiscaal parkeerregime is dat deze is vastgelegd in de verordening. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat het parkeerregime voor de weggebruiker voldoende duidelijk moet zijn. Afbeelding 4: Bord betaald parkeren (zonebord P01) en bord vergunninghouderparkeren (zonebord E9) In bijlage 1 van deze memo staan diverse verschijningsvormen van parkeerbebording bij fiscale parkeerregimes binnen andere gemeente beschreven. Samengevat valt in zijn algemeenheid het volgende op te merken over de toe te passen bebording: Het toe te passen regime en de bijbehorende bebording staan beschreven in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting. De toe te passen bebording voor betaald parkeren (fiscaal) is vormvrij. Doorgaans wordt conform de richtlijnen gekozen voor het zonebord P01. Het bord betaald parkeren in combinatie met het bord vergunninghoudersparkeren(e9), lijkt op grond van de definitie van het RVV bord E9 9 juridisch niet mogelijk. 7 Aanpassing van de legestarieven naheffingsaanslag parkeren 2011, Staatcourant nr , d.d. 7 juli Geen officieel RVV bord, 9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders 8

9 Omwille van de uitstraling naar de weggebruiker kiezen diverse gemeenten ervoor om, ook bij een fiscaal parkeerregime, het bord vergunningparkeren (E9) toe te passen. Dit gebeurt al dan niet in combinatie met een onderbord, bijvoorbeeld dagkaarten toegestaan. Ten aanzien van de toegepast bebording omschreven onder de laatste bullet is de vraag over de juridische houdbaarheid voorgelegd aan de VNG. De VNG kan op de juridische juistheid van deze bebording geen reactie geven en noemt dit politieke borden. In overleg met de gemeente Alkmaar op d.d. 27 maart 2012 is geconcludeerd dat het handhaven van het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met een onderbord waarop wordt aangegeven dat parkeren met een dagkaart tevens is toegestaan, het beste past bij de uitstraling die de gemeente Alkmaar wil bewerkstelligen, namelijk primair vergunningparkeren. Deze wijze van bebording dient dan wel expliciet te worden aangegeven in de verordening (zie par. 4.3). Parkeerautomaten Een fiscaal parkeerregime betekent dat het voor de parkeerder mogelijk moet zijn om aan zijn belastingplicht te voldoen. In Alkmaar zijn daarom in betaald parkeren gebieden (relatief veel) parkeerautomaten geplaatst. Er is geen harde norm voor de maximale loopafstand naar een parkeerautomaat. Gemeenten hanteren hiervoor afhankelijk van hun beleid verschillende loopafstanden. Diverse gemeenten werken op dit moment aan een optimalisatie van het straatparkeren, waarbij verdunning van het aantal parkeerautomaten in combinatie met andere betalingsvormen, zoals GSM parkeren, een belangrijk aspect vormt. In de woongebieden waar voornamelijk vergunninghouders (bewoners) en hun bezoek parkeren, kan het aantal parkeerautomaten tot een minimum worden beperkt, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. In de binnenstad en andere kortparkeer /bezoekersgebieden, zoals winkelgebied Overstad, blijft een relatief hoge dichtheid van parkeerautomaten wenselijk. De parkeerautomaten in deze gebieden worden in de praktijk namelijk zwaarder belast qua gebruik. In de praktijk wordt op plaatsen waar veel kortparkeerders komen bij de (her)plaatsing van automaten vaak rekening gehouden met de zichtlijnen van en naar de parkeerautomaten. Een andere reden waardoor het aantal automaten in woongebieden tot een minimum beperkt kan worden is de opkomst van alternatieve betaalmiddelen. De mogelijkheden om op andere wijze dan chartaal te betalen voor parkeergeld zijn de laatste jaren behoorlijk aan het toenemen. De gemeente Alkmaar introduceert in 2012 GSM parkeren en er komen op korte termijn meer aanbieders van GSM parkeren (betalen van parkeergeld met je mobiele telefoon) op de markt. Verder zijn banken en telecommaatschappijen een samenwerkingsverband aangegaan om contactloos betalen met de mobiele telefoon te introduceren. Bij de meeste van deze betaalmethoden is een parkeerautomaat niet meer nodig. GSM parkeren, maar ook de geïntroduceerde parkeerapp s voor smartphones, waarbij via een mobiele internettoepassing het parkeergeld voldaan kan worden, zijn hiervan voorbeelden die inmiddels gemeengoed zijn geworden. Voor degenen die niet via telefoon of een van de App s kunnen/willen betalen, blijft de mogelijkheid bestaan om bij een parkeerautomaat te betalen. Gezien de bovengenoemde motivatie en met inachtneming dat dit jaar in Alkmaar met de GSM kan worden geparkeerd, is het op dit moment niet nodig veel energie te steken in het bijplaatsen van parkeerautomaten in woonwijken. Wel dient het aanbeveling te bekijken hoe de betaalautomaten rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. Daarnaast zijn er binnen de vergunninghoudergebieden clusters met betaalde parkeerplaatsen (max. 1 uur parkeren), waar geen dagkaarten kunnen worden verkregen. Om de loopafstanden naar parkeerautomaten te verkleinen verdient het de aanbeveling om ook op deze parkeerautomaten de dagkaart aan te bieden. 9

10 De VNG adviseert hier het volgende over maximale loopafstanden: Er zijn is geen wettelijke maximum loopafstand. Wel bestaan er richtlijnen en jurisprudentie (zie onderstaand kader). De gemeente dient de maximum loopafstand in alle redelijkheid te kiezen en goed te onderbouwen in de verordening of het parkeerbeleid. Jurisprudentie: Het betreft een nha uit 2000 die tot cassatie is gebracht. In deze case bedroeg de loopafstand van de parkeerplaats tot de parkeerautomaat 250 meter. De essentie van de uitspraak is als volgt: De afstand van 250 meter tussen de parkeerplaats en de parkeerautomaat doet niet af aan de gemeentelijke bevoegdheid tot belastingheffing. Deze mate van afstand doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de nha. De Hoge Raad verklaart het beroep ongegrond. Bron: Kluwer belastingblad 2003/798. Opmerking: Bij parkeren in een schilwijk willen we er voor zorgen dat degene die er geacht worden te parkeren, de primaire gebruikers van de parkeerplaatsen, gemakkelijk kunnen betalen. Uitwijkers, die we juist met een hoog tarief willen weren, hoeven niet in dezelfde mate gefaciliteerd te worden. Daarom dat voor deze laatste groep loopafstand vaak minder als een issue wordt gezien. 4.3 Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Door middel van verschillende regelgeving is het (fiscaal) parkeren juridisch geregeld. De tarieven voor ontheffingen op basis van de parkeerverordening zijn vastgelegd in de parkeerbelastingverordening. Parkeerverordening In de parkeerverordening worden de algemene kaders van het gemeentelijk parkeerbeleid beschreven. Hierin wordt onder andere geregeld dat de gemeente werkt met parkeervergunningen en is een aantal verbodsbepalingen opgenomen, zoals het zonder vergunning parkeren op een belanghebbendenplaats en het plaatsen van andere voorwerpen op parkeerplaatsen die bestemd zijn voor betaald parkeren of belanghebbendenparkeren. Verordening parkeerbelasting en aanwijzingsbesluit De verordening parkeerbelasting gaat over (het ontstaan van) de belastingplicht, de maatstaf en de tariefstelling. De verordening parkeerbelastingen vormt daarmee de basis voor de toepassing van betaald parkeren. Hierin zijn onder andere de tarieven opgenomen voor het betaald parkeren op straat en de tarieven voor de parkeervergunningen. Het aanwijzingsbesluit geeft aan waar, wanneer en hoe parkeerbelasting wordt geheven en is een collegebevoegdheid. In het aanwijzingsbesluit zijn de locaties aangewezen waar parkeerbelasting wordt geheven. Zonder deze formele aanwijzing, die volgt uit de verordening parkeerbelasting, is het niet mogelijk om parkeerbelasting te heffen. In dit aanwijzingsbesluit is het naast het aanwijzen van parkeergelegenheid waar en wanneer parkeerbelasting verschuldigd is, ook mogelijk om de plaatsen aan te wijzen waar uitsluitend met een vergunning geparkeerd mag worden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze doelgroepen beschreven zijn in de parkeerverordening. Parkeerverordeningen Alkmaar In de parkeerverordening dient te worden omschreven welk type parkeerbebording wordt toegepast en welk type parkeerproducten worden verstrekt. Ten aanzien van de geldende verordeningen van de gemeente Alkmaar kan er het volgende worden opgemerkt over de huidige constructie met het parkeren met de dagkaart op vergunninghoudersplaatsen: 10

11 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Ad 1: Uit deze definitie wordt duidelijk dat een belanghebbendenplaats een parkeerapparatuurplaats betreft waar het is toegestaan om met een dagkaart te parkeren. Tevens is aangegeven welk type bebording op straat daarbij wordt toegepast. Ad 2: Een uitsluitingsgrond bij de verbodsbepalingen waar het gaat om het parkeren met een dagkaart op belanghebbendenplaatsen. In de verordening parkeerbelasting, evenals in de daarbij behorende tarieventabel, is de dagkaart reeds beschreven. Hetzelfde geldt voor het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, met bijbehorende kaart. Definitief dagkaart in Verordening parkeerbelasting 2012 (artikel 1k): dagkaart: parkeerkaartje voor het parkeren gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur op parkeerapparatuurplaats m.u.v. de door een bord aangeduide kortparkeerplaats, en op belanghebbendenplaatsen. 5 Resumé Het parkeren bij parkeerapparatuur (parkeermeters, parkeerautomaten en verder alles wat hieronder kan worden verstaan) kan worden gefiscaliseerd. Bij deze parkeerapparatuur wordt een parkeerbelasting geheven. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar het betaald parkeren wordt ingevoerd. Bij niet, niet geheel of niet tijdige betaling van de parkeerbelasting wordt het verschuldigde parkeergeld nageheven en worden ook de kosten van de naheffingsaanslag doorgerekend. Bij belanghebbendenparkeren wordt ook een parkeerbelasting betaald voor het verkrijgen van een parkeervergunning, waarmee in een bepaald gebied mag worden geparkeerd. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar belanghebbendenparkeren wordt ingevoerd. Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in een belanghebbendengebied (aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990), kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de handhaving binnen belanghebbendengebieden toch te fiscaliseren. Zij kunnen dit doen door in het belanghebbendengebied het ook voor derden toe te staan om tegen betaling van parkeerbelasting de auto te parkeren, nadat dit gebied door het college ook als betaald parkeergebied is aangewezen. In feite is dan sprake van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren. Wanneer iemand in zo n gebied parkeert zonder vergunning én zonder betaling van de parkeerbelasting, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. Dit betekent wel dat op de parkeerplaatsen, die voor belanghebbendenparkeren bestemd waren, ook andere parkeerders geduld moeten worden. Om te voorkomen dat in het 11

12 belanghebbendengebied teveel door derden wordt geparkeerd, kan een hoog (dag)tarief worden gehanteerd waardoor het parkeren door anderen dan vergunninghouders wordt ontmoedigd. In feite hanteert de gemeente Alkmaar op dit moment een parkeerregime dat voldoet aan de voorwaarde van fiscaliseren. In de huidige situatie is het op een belanghebbendenparkeerplaats mogelijk om tegen betaling van parkeerbelasting te parkeren. De betreffende gebieden zijn door het college reeds aangewezen als betaald parkeergebied. In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat er op het gebied van parkeerbebording diverse verschijningsvormen zijn. Er is enige mate van onduidelijkheid over wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot het toepassen van parkeerbebording bij betaald parkeren. De juridisch juiste bebording voor een fiscaal parkeerregime is afhankelijk van de wijze waarop dit in de parkeerverordening omschreven wordt. Doorgaans wordt er gekozen voor het zonebord P01. Dit betreft geen officieel RVV bord. De gemeente Alkmaar kiest voor behoud van de huidige uitstaling van het parkeerregime (primair een vergunningengebied; toepassen bord E9). Door dit in de parkeerverordening als zodanig op te nemen, met het toepassen van het onderbord dagkaarten toegestaan, lijkt het erop dat dit juridisch afdoende is. De parkeerverordening dient op enkele onderdelen aangepast te worden. 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Samengevat dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 1. Aanpassen parkeerverordening zoals beschreven in deze notitie. 2. Aanpassen bebording vergunninghoudergebied: toevoegen onderbord dagkaarten toegestaan. 3. Het verkrijgen van dagkaarten aan de parkeerautomaat tevens mogelijk maken op de parkeerautomaten bij kortparkeren (max. 1 uur), om zodoende de loopafstanden te verkleinen. 4. Bezien hoe de betaalautomaten in en rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. 5. Mogelijkheden bezien om aanvullend de dagkaartfunctionaliteit via GSM parkeren aan te bieden. 12

13 Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten In het kader van de vraagstelling van Alkmaar is in drie gemeenten het parkeerregime en de toegepaste parkeerbebording nader bekeken. Bij deze voorbeeldgemeenten is sprake van een fiscale vorm van vergunningparkeren in de wijken rondom het centrum. Voorbeeld Tilburg De gemeente Tilburg heeft in de binnenstad een regime van betaald parkeren. Omdat de aanwezige parkeerplaatsen op straat primair bestemd zijn voor de vergunninghouders (voornamelijk bewoners), heeft Tilburg ervoor de gekozen het voor derden onaantrekkelijk te maken om op deze plaatsen te parkeren. Zij heeft dit gedaan door het instellen van een dagtarief van 15,10. Onderstaande afbeeldingen toont de toegepaste wijze van bebording in de binnenstad. Afbeelding: toegepaste bebording binnenstad Tilburg (Zonebord P01, in combinatie met onderbord alleen dagticket ) In de meeste wijken buiten de binnenstad is in het kader van het optimaal benutten van de beschikbare parkeerplaatsen in de periode overgestapt op betaald parkeren in combinatie met een belanghebbendenregeling (ook wel mixparkeren genoemd). In één wijk buiten het centrum is nog de regeling waar uitsluitend tegen dagkaarttarief geparkeerd kan worden. Onderstaande afbeelding toont de wijze van bebording. Afbeelding: toegepaste bebording woonwijk Tilburg en toegepaste bebording parkeerterrein 13

14 De gemeente Tilburg hanteert ten behoeve van het parkeerregime in deze woonwijk het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met het bord betaald parkeren. Op deze parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders is het tevens toegestaan te parkeren met een dagticket uit de parkeerautomaat of een bewonersticket (bezoekersregeling). De gemeente Tilburg heeft geconstateerd dat de toegepaste bebording juridisch gezien niet kloppend is. Parkeerplaatsen kunnen binnen een zone niet én onderdeel zijn van een vergunningzone (in de zin van het RVV) én onderdeel van een betaalde fiscale zone zijn. Tevens heeft de gemeente Tilburg geconstateerd dat het toepassen deze bebording onvoldoende duidelijke is voor onbekende gebruikers. Immers wordt met het bord betaald parkeren de suggestie gewekt dat men tegen betaling (uurtarief) kan parkeren. Dit is in de praktijk ook het geval, echter tegen het tarief een tarief van een dagkaart ( 15,10). Hier komen onbekende bezoekers in de praktijk pas bij de parkeerautomaat achter. Vanwege de onduidelijkheid naar de gebruiker heeft de gemeente Tilburg in de binnenstad op het onderbord vermeld dat alleen met een dagticket geparkeerd kan worden. Voorbeeld Roosendaal In enkele woonwijken rondom de binnenstad van Roosendaal is een vergunninghouderregime van kracht. De gemeente Roosendaal staat het toe dat er met een geldige dagkaart (tarief 2012: 7, ) uit de parkeerautomaat in deze vergunninghouderzones geparkeerd kan worden. Zij hebben dit op straat aangegeven met het bord vergunninghouderparkeren (E9) in combinatie met het onderbord dagkaarten toegestaan. Op deze wijze heeft de gemeente Roosendaal tevens het parkeren gefiscaliseerd. De parkeerautomaten staan aan de rand van de wijk. Hierdoor kan het zijn dat de loopafstanden naar de parkeerautomaten wat langer zijn. Als alternatief biedt de gemeente Roosendaal GSMparkeren aan. Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Roosendaal Voorbeeld Gouda In de binnenstad van Gouda geldt het zogenaamde mixparkeren (betaald parkeren met belanghebbendenregeling). In de woonwijken rondom de binnenstad geldt een gefiscaliseerd vorm, waarbij het is toegestaan om met een dagkaart (tarief 2012: 15, ) op vergunninghouderplaatsen te parkeren. 14

15 De gemeente Gouda past hierbij het bord vergunninghoudersparkeren (E9) toe met het opschrift vergunning en dagkaarthouders op het bord. Plaatsing van bord E9 berust op de gemeentelijke parkeerverordening. In de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 is als definitie van een dagkaart opgenomen: dagkaart: een schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of betaald parkeerplaatsen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal een kalenderdag; Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Gouda 15

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 385, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017 nr.69e gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-079 Registratiekenmerk: Onderwerp: Parkeerverordening 2015 Korte inhoud: De Parkeerverordening 2015 vervangt de overeenkomstige verordening uit 2003. Datum: 6 oktober 2014

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 329, 24 november 2016 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 nr. 91; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 720454 onderwerp Vaststelling belastingverordeningen 2012 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--.

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--. Raadsvoorstel 116 Vergadering 5 november 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2010 B&W vergadering : 8 september 2009 Dienst / afdeling : MO/BV Aan de gemeenteraad, In 2008

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; Sector/afdeling: PZ/GB Nr: 125838-g De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF Gemeenteraad Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF11.20104 De raad der gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2016 nr. 91; geiet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de: Verordening op de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende de heffing en invordering van rechten ter

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; Sector/afdeling: PZ/GB Nr.: 241119 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Afdeling Belastingen. Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

Afdeling Belastingen. Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven: Gemeenteraad Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11-2016 De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017" van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-2016,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit : De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 513963; gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 10 april 2008 RA0824279 Samenvatting Een man parkeert in de Rijnstraat en schakelt

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen

Verordening parkeerbelastingen Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013. RAADSVOORSTEL 12.0127 Rv. nr.:12.0127 B&W-besluit d.d.:20-11-2012 B&W-besluit nr.:12.1110 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86I Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, In

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb. "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016". Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van.. september 2015 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12008_10 23 februari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage 7 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 225 van

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014; Bloemenbadplaats Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 19 december 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0050187 Onderwerp Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2013, 1 8 wijziging Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J.

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014 De Raad van de Gemeente Enschede gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 augustus 2013, gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2007. besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem;

GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem; GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM Kenmerk :... Onderwerp : Parkeerbelastingen De raad van de gemeente Gulpen-Wittem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-02-2009 betreffende bovengenoemd

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart

Nadere informatie

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT REGISTRATIE NUMMER: Agendanr.: Registratienr: 11-45 RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer ^ Registratienummer raad 11-45 b 3 (3 H 3 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 621310 Moet

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING

TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING Parkeerbeleid is vanouds een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid. Parkeerbeleid is van belang in verband met de verbetering van de bereikbaarheid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Parkeerverordening Delft 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Parkeerverordening Delft 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 7010 16 januari 2017 Parkeerverordening Delft 2017 De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

15R besluit: de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

15R besluit: de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) RAADSBESLUIT 15R.00679 15R.00679 is 3Fi gemeente WOERDEN Agendapunt: 7.4 Onderwerp: Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 17 november 2015 van:

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING op

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Ruimte km Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhomaan 2 2624 ES Delfl Bankrekening ENG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017. VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging)

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging) De raad van de gemeente Hoogeveen; Gelet op het voorstel van het college; Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2017 De raad van de gemeente Velsen, Gelezen

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 101430 27 juli Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen De raad van de Gemeente Amstelveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Parkeerverordening 2012.

Parkeerverordening 2012. Parkeerverordening 2012. AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. motorvoertuigen:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2004:AP0934 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 03/03944

ECLI:NL:GHAMS:2004:AP0934 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 03/03944 ECLI:NL:GHAMS:2004:AP0934 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 06-05-2004 Datum publicatie 09-06-2004 Zaaknummer 03/03944 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115893 3 december 2015 Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016)

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 121440 16 december 2015 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN Registratienummer: 1148631 Onderwerp.' Belastingmaatregelen 2015 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; gelet op artikel 225

Nadere informatie

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017.

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 182317 22 december 2016 Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. De raad van de gemeente

Nadere informatie

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 185703 28 december 2016 Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2017 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 17RV060 Inzake Begroting 2018 VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2018 Gemeente Zeist Wetstechnische Informatie Gegevens

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2015Z05410-2015Z05411-2015Z05535

Nadere informatie

Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015

Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015 Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015 De raad van de gemeente Gorinchem, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2014; raadsstuk 1252; gelet op de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit: Dordrecht Nr. 1855529 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Onderwerp: Opsteller: Datum: Gecontroleerd:

Onderwerp: Opsteller: Datum: Gecontroleerd: Onderwerp: Onderbouwing Parkeer(belasting)verordeningen Boxtel 2016 Opsteller: Jan-Joost van Eeuwijk / Stan van de Hulsbeek / Arie Pijp, Spark Datum: 5 november 2015 Gecontroleerd: Peter Bezema, Gemeente

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 114 Besluit: Gemeenteraad 01 december 2009 Gemeenteblad VERORDENING PARKEREN HELMOND 2010

Jaar: 2009 Nummer: 114 Besluit: Gemeenteraad 01 december 2009 Gemeenteblad VERORDENING PARKEREN HELMOND 2010 Jaar: 2009 Nummer: 114 Besluit: Gemeenteraad 01 december 2009 Gemeenteblad VERORDENING PARKEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november

Nadere informatie

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 NUMMER. D-2013/315613 24 OKTOBER 2013 ZAAKNUMMER. Z-2013/021200 Parkeerverordening Amstelveen 2013 verordeningen en reglementen Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 153. Gemeenteraad. Vergadering 1 december Onderwerp : Verordening Parkeren Helmond 2010

Raadsvoorstel 153. Gemeenteraad. Vergadering 1 december Onderwerp : Verordening Parkeren Helmond 2010 Raadsvoorstel 153 Vergadering 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeren Helmond 2010 B&W vergadering : 3 november 2009 Dienst / afdeling : SB/ROV Aan de gemeenteraad, De gemeente Helmond

Nadere informatie

VERZONDEN 1 1 SEP, 2013

VERZONDEN 1 1 SEP, 2013 Centrale Staf M Gemeente Delft Bestuurlijke pmcessturing Martinus Nijhofìlaan 2 2624 ES Delfl Bankrekening BNG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delfl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/56

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/56 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/56 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB ; l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023076 Bijlage H De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016.

Besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 113476 27 november 2015 Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

(raadsbesluit van 10 november 2016)

(raadsbesluit van 10 november 2016) Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingverordening 2017, inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2017 kenmerk 16.506921 (raadsbesluit van 10 november 2016) De raad van

Nadere informatie