Advies fiscalisering vergunningengebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies fiscalisering vergunningengebieden"

Transcriptie

1 Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Korte beschrijving huidige situatie Vergunninggebieden Alkmaar Huidige parkeerbebording Gewenste toekomstige situatie Fiscaal regime Financiële aspecten Voorwaarden fiscaliseren Fiscaal regime Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Resumé Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten

3 1 Inleiding De gemeente Alkmaar heeft in de binnenstad en in 13 woonwijken rondom de binnenstad, zogenaamde schilwijken, parkeerregulering ingevoerd. In de binnenstad en vier (vergunning)gebieden rondom het centrum betreft dit een vorm van betaald parkeren (fiscaal) in combinatie met een belanghebbendenregeling. In de overige wijken rondom het centrum betreft het een vorm met exclusieve parkeerrechten voor belanghebbenden (E9 gebieden). Wie in de woonwijken (E9 gebieden) niet beschikt over een geldige parkeervergunning of een dagticket, krijgt daarvoor een bestuurlijke boete, ook wel mulderboete genoemd. De gemeente Alkmaar schrijft op jaarbasis voor circa , aan mulderboetes uit (prijspeil 2012). Inkomsten uit deze boetes vloeien maar ten dele terug in de gemeentekas, terwijl de kosten voor de handhaving wel volledig voor rekening van de gemeente komen. Dit in tegenstelling tot een fiscaal parkeerregime, waarbij de opgelegde boete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) volledig toekomt aan de gemeentekas. Handhaving in een E9 gebied betekent dus een vorm van inkomstenderving. De gemeente Alkmaar wil haar vergunninghoudergebieden fiscaliseren. Gezien de historie van het invoeren van parkeerregulering in deze wijken, dient de regulering zodanig ingevuld te worden dat het voor parkeerders die niet in de wijk horen zeer onaantrekkelijk wordt om in de wijk te parkeren. De gemeente Alkmaar heeft Empaction gevraagd hen te adviseren over de wijze waarop dit mogelijk is, zowel op juridisch gebied als op het gebied van bebording. Deze memo heeft primair betrekking op het opstellen van een advies ten aanzien van het fiscaliseren van de huidige vergunninggebieden. Deze notitie schetst eerst een beschrijving van de huidige situatie (par. 2) en de gewenste toekomstige situatie (par. 3). Vervolgens worden in paragraaf 4 enkele voorwaarden voor fiscaliseren beschreven, waarbij zowel wordt ingegaan op de verordeningen en de parkeerbebording. Tot slot volgt in paragraaf 5 een resumé. In bijlage 1 van deze notitie komen oplossingen uit andere gemeenten aan bod. 3

4 2 Korte beschrijving huidige situatie 2.1 Vergunninggebieden Alkmaar In het centrum van Alkmaar is betaald parkeren van kracht. Om uitwijkgedrag naar de schil daaromheen te voorkomen is er in de woonwijken rondom het centrum een vorm van parkeerregulering ingesteld. Hierdoor is vrij parkeren op bepaalde tijden niet toegestaan en kan alleen geparkeerd worden met een (straat)vergunning, bezoekersvergunning of parkeerticket. In een viertal wijken rondom de binnenstad is een betaald parkeerregime (fiscaal) van kracht. In de overige woonbuurten rondom de binnenstad bestaat een regime van vergunninghoudersparkeren (E9). Parkeren door derden vindt plaats enkele clusters met betaalde parkeerplaatsen binnen het vergunninghoudergebied (max. 1 uur: kortparkeerplaatsen) of op de betaalde parkeerplaatsen langs 50 km wegen rondom de vergunninghoudergebieden (max. 3 uur). Bewoners en andere belanghebbenden kunnen in deze buurten met hun parkeervergunning parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen binnen een zone. In het verleden werden veel ontheffingen verstrekt voor bedrijven die gedurende één dag in het gereguleerde gebied (E9) moesten parkeren (dagontheffingen), met een onnodige belasting van het uitgifteapparaat (parkeerbalie) tot gevolg. In 2008 is besloten om deze RVV ontheffing ook als dagkaart (fiscaal) bij de parkeerautomaten op straat aan te bieden. Het tarief voor deze fiscale dagkaart betrof vanaf dat moment 20,. Met deze dagkaart kunnen bezoekers parkeren op betaalde parkeerplaatsen 1 en in de vergunninghoudergebieden (E9 zones). Daarmee wordt er in de huidige situatie een vorm van fiscaal parkeren binnen de vergunningzone toegestaan. Afbeelding 1: Indeling vergunningzones Alkmaar 1 Uitgezonderd de betaalde parkeerplaatsen (kortparkeerplaatsen) waar maximaal 1 uur geparkeerd mag worden. 4

5 2.2 Huidige parkeerbebording Bij de toegangen tot de huidige vergunninggebieden worden twee zonevermeldingen gegeven: Start zone vergunninghoudersparkeren (zonebord E9) Deze aanduiding wil zeggen dat op alle aanwezige parkeerplaatsen binnen de betreffende zone geparkeerd mag worden mits men in het bezit is van een geldige parkeervergunning. Einde zone betaald parkeren (zonebord P01) 2 Met dit zonebord wordt aangeduid dat op alle parkeerplaatsen binnen betreffende zone betaald parkeren geldt. Omdat het een bord einde zone betreft, betekent dit dat hier geen betaald parkeren van kracht is. Het bord vergunningparkeren (E9) impliceert dat er een algemeen verbod bestaat om te parkeren in dit gebied, tenzij men beschikt over een geldige parkeergunning. Bij het binnenrijden van de zone vergunninghouders wordt op geen enkele wijze via de parkeerbebording aangegeven dat het parkeren met een dagkaart is toegestaan. Afbeelding 2: huidige bebording vergunningzones Alkmaar 3 Gewenste toekomstige situatie 3.1 Fiscaal regime De gemeente Alkmaar heeft de wens een fiscaal parkeerregime in alle woonwijken in te voeren, waardoor op eenzelfde wijze in het hele gereguleerde gebied kan worden gehandhaafd. Tevens is de gemeente Alkmaar lid geworden van de corporatie SPVH 3. De gemeente Alkmaar heeft via het Servicehuis Parkeren de beschikking gekregen over een parkeerrechtendatabase. Daarmee kunnen eenvoudig andere vormen van betalen worden geïntroduceerd, zoals GSM parkeren, en komen tevens meer geavanceerde vormen van een bezoekersregeling in beeld, bijvoorbeeld waarbij de bewoners bezoek kunnen aan en afmelden en zelf (of de gastheer) via een parkeertegoed de bijbehorende parkeerkosten dragen. Op deze wijze wordt flexibiliteit geboden zonder de deur naar fraude wagenwijd open te zetten. De gemeente Alkmaar bereidt plannen voor om GSM parkeren te introduceren en een digitale bezoekersregeling op basis van aan en afmelden aan bewoners aan te bieden. Vooralsnog bestaat hierbij het idee om de dagkaartfunctionaliteit in vergunninghoudergebieden niet via GSM parkeren aan te bieden. 3.2 Financiële aspecten Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in sec een belanghebbendengebied, kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. De kosten voor de opgelegde boete (wet Mulder bon) bedragen in , (Vergunninghouders: voertuig parkeren op een parkeerplaats bestemd voor 2 Dit betreft geen RVV bord, maar een bord dat hoort bij een verordening. 3 Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten 5

6 vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden, feitcode R592 4 ). Op dit moment ontvang de gemeente Alkmaar een vergoeding van het rijk voor elke uitgeschreven Mulderbon van 25,. Dit terwijl de kosten voor handhaving vele malen hoger liggen. Er gaan geruchten dat deze rijksbijdrage naar beneden bijgesteld gaat worden, echter is hier op dit moment nog geen duidelijkheid over. Alkmaar heeft in de periode tussen de en mulderbonnen 5 per jaar voor het parkeren op vergunninghouderplaatsen uitgeschreven. Heffing, inning en bezwaarafhandeling Indien wordt overgegaan op het opleggen van naheffingsaanslagen (nha) in de vergunninghoudergebieden vindt ook de bezwaarafhandeling plaats bij de gemeente. Dit betekent een verzwaring van werkzaamheden van de afdeling Belastingen. In Alkmaar is de ervaring 6 dat ca. 7% bezwaar aantekent tegen een opgelegde nha. Uitgaande van naheffingsaanslagen per jaar komt dit neer op een kleine 350 extra bezwaren per jaar. Laatste jaren heeft het totaal aantal nha s gefluctueerd tussen en Binnen de afdeling Belastingen wordt op basis van ervaringen er vanuit gegaan dat er een voldoende mate van flexibiliteit is binnen de afdeling om deze stijging van het aantal naheffingsaanslagen en bezwaren binnen de bestaande formatie op te vangen. Ook zijn er geen grote kosten verbonden aan deze extra werkzaamheden. Het heffen, innen en afhandelen van bezwaren op fiscale naheffingsaanslagen wordt bekostigd vanuit het product parkeren. Dit jaar wordt er 5,53 per afhandeling betaald. Begrotingstechnisch worden de kosten van Belastingen aan de hand van het aantal aanslagen verdeeld over alle belastingen. Vanuit het product parkeren worden zo de kosten aan de hand van het aantal aanslagen verrekend. Bovenstaande vertaald zich in onderstaande financiële consequenties indien in de vergunninggebieden wordt overgestapt op het uitschrijven van nha s. gemiddeld aantal uitgeschreven mulderbonnen (feitcode r592) huidige situatie toekomstig situatie aantal te verwachten naheffingsaanslagen Bijdrage voor iedere uitgeschreven 'Mulderbon' van 25, Bedrag van opgelegde nha (kosten voor opleg nha + verschuldigde parkeergeld voor één uur ( 74,, zie par. 3.3) Kosten voor heffen, innen en bezwaarafhandeling door de afdeling Belastingen (5.000 nha's a 5,50) Tabel 3: Financiële consequentie opleggen nha s totaal delta Bron: feitenboekje lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en muldergedragingen, Openbaar Ministerie, uitgave januari Feitcode r592 6 Bron: afdeling Belastingen gemeente Alkmaar 6

7 Het uitschrijven van mulderbonnen kan uitsluitend worden uitgevoerd door parkeercontroleurs met een BOA bevoegdheid. Het uitschrijven van fiscale naheffingsaanslagen kan door parkeercontroleurs zonder BOA bevoegdheid worden uitgevoerd. Dit maakt de inzet van de handhaving flexibeler, immers kan bij ziekte of bij piekmomenten eenvoudiger extra externe capaciteit worden ingezet. 4 Voorwaarden fiscaliseren 4.1 Fiscaal regime Het fiscaliseren van een belanghebbendenparkeerplaats houdt per definitie in dat er sprake moet zijn van betaald parkeren. Een voorwaarde een fiscaal vergunningengebied is dus het faciliteren van derden middels betaald parkeren. De juridische grondslag voor betaald parkeren is artikel 225 van de Gemeentewet. Artikel 225, lid 1 gemeentewet: 1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven: a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; b. een parkeerbelasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. In de meeste woonwijken rondom de binnenstad van Alkmaar is dat gerealiseerd door uit te gaan van vergunningparkeren, maar tevens betaald parkeren toe te staan in de vorm van dagkaarten á 20,. Het tarief is zodanig dat het voor uitwijkers niet interessant is om in de woonwijk te parkeren. Opleggen naheffingsaanslag De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op artikel 234 van de Gemeentewet. Het bestaat uit het verschuldigde parkeergeld voor één uur plus de naheffingskosten. Dat zijn de kosten die door de gemeente worden gemaakt voor het opleggen en innen van een naheffingsaanslag. Artikel 234, lid 1,2,3 en 4 gemeentewet: 1. De belasting, bedoeld in artikel 225, eerste lid, onder a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze. 2. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt: a. het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van een parkeermeter of een parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften: b. indien ingevolge artikel 235, eerste lid, een wielklem is aangebracht, de voldoening op aangifte op de door het college bepaalde wijze. 3. In afwijking van artikel 26, tweede lid, van de Algemene wet kan tegen de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde voldoening op aangifte geen beroep worden ingesteld. 4. Ingeval een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wordt deze berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. Et cetera. 7

8 Het maximumbedrag voor de kosten van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2012 vastgesteld op maximaal 54 7 (bedrag 2011: 52). De fiscale aanpak van het niet betalen van de parkeerbelasting, gelet op artikel 234 van de Gemeentewet, is alleen mogelijk bij parkeerapparatuurplaatsen. Ook indien sprake is van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, namelijk wanneer iemand parkeert zonder geldige vergunning én zonder te betalen bij de parkeerautomaat. 4.2 Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerbebording De voor de weggebruiker bekende bebording voor een betaald parkeren (fiscaal regime) is het zonebord betaald parkeren (zonebord P01) (zie afbeelding 4). Voor het toepassen van een fiscaal regime is de toe te passen bebording echter vormvrij. Het betreft immers geen RVV maatregel, maar een gemeentewege opgelegde parkeerbelasting op grond van verordeningen. Doorgaans wordt bij betaald parkeren gekozen voor het zonebord P01 8 Het toe te passen regime en de toe te passen bebording vindt zijn oorsprong in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting (zie par. 4.3). Belangrijk bij het toepassen van parkeerbebording bij een fiscaal parkeerregime is dat deze is vastgelegd in de verordening. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat het parkeerregime voor de weggebruiker voldoende duidelijk moet zijn. Afbeelding 4: Bord betaald parkeren (zonebord P01) en bord vergunninghouderparkeren (zonebord E9) In bijlage 1 van deze memo staan diverse verschijningsvormen van parkeerbebording bij fiscale parkeerregimes binnen andere gemeente beschreven. Samengevat valt in zijn algemeenheid het volgende op te merken over de toe te passen bebording: Het toe te passen regime en de bijbehorende bebording staan beschreven in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting. De toe te passen bebording voor betaald parkeren (fiscaal) is vormvrij. Doorgaans wordt conform de richtlijnen gekozen voor het zonebord P01. Het bord betaald parkeren in combinatie met het bord vergunninghoudersparkeren(e9), lijkt op grond van de definitie van het RVV bord E9 9 juridisch niet mogelijk. 7 Aanpassing van de legestarieven naheffingsaanslag parkeren 2011, Staatcourant nr , d.d. 7 juli Geen officieel RVV bord, 9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders 8

9 Omwille van de uitstraling naar de weggebruiker kiezen diverse gemeenten ervoor om, ook bij een fiscaal parkeerregime, het bord vergunningparkeren (E9) toe te passen. Dit gebeurt al dan niet in combinatie met een onderbord, bijvoorbeeld dagkaarten toegestaan. Ten aanzien van de toegepast bebording omschreven onder de laatste bullet is de vraag over de juridische houdbaarheid voorgelegd aan de VNG. De VNG kan op de juridische juistheid van deze bebording geen reactie geven en noemt dit politieke borden. In overleg met de gemeente Alkmaar op d.d. 27 maart 2012 is geconcludeerd dat het handhaven van het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met een onderbord waarop wordt aangegeven dat parkeren met een dagkaart tevens is toegestaan, het beste past bij de uitstraling die de gemeente Alkmaar wil bewerkstelligen, namelijk primair vergunningparkeren. Deze wijze van bebording dient dan wel expliciet te worden aangegeven in de verordening (zie par. 4.3). Parkeerautomaten Een fiscaal parkeerregime betekent dat het voor de parkeerder mogelijk moet zijn om aan zijn belastingplicht te voldoen. In Alkmaar zijn daarom in betaald parkeren gebieden (relatief veel) parkeerautomaten geplaatst. Er is geen harde norm voor de maximale loopafstand naar een parkeerautomaat. Gemeenten hanteren hiervoor afhankelijk van hun beleid verschillende loopafstanden. Diverse gemeenten werken op dit moment aan een optimalisatie van het straatparkeren, waarbij verdunning van het aantal parkeerautomaten in combinatie met andere betalingsvormen, zoals GSM parkeren, een belangrijk aspect vormt. In de woongebieden waar voornamelijk vergunninghouders (bewoners) en hun bezoek parkeren, kan het aantal parkeerautomaten tot een minimum worden beperkt, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. In de binnenstad en andere kortparkeer /bezoekersgebieden, zoals winkelgebied Overstad, blijft een relatief hoge dichtheid van parkeerautomaten wenselijk. De parkeerautomaten in deze gebieden worden in de praktijk namelijk zwaarder belast qua gebruik. In de praktijk wordt op plaatsen waar veel kortparkeerders komen bij de (her)plaatsing van automaten vaak rekening gehouden met de zichtlijnen van en naar de parkeerautomaten. Een andere reden waardoor het aantal automaten in woongebieden tot een minimum beperkt kan worden is de opkomst van alternatieve betaalmiddelen. De mogelijkheden om op andere wijze dan chartaal te betalen voor parkeergeld zijn de laatste jaren behoorlijk aan het toenemen. De gemeente Alkmaar introduceert in 2012 GSM parkeren en er komen op korte termijn meer aanbieders van GSM parkeren (betalen van parkeergeld met je mobiele telefoon) op de markt. Verder zijn banken en telecommaatschappijen een samenwerkingsverband aangegaan om contactloos betalen met de mobiele telefoon te introduceren. Bij de meeste van deze betaalmethoden is een parkeerautomaat niet meer nodig. GSM parkeren, maar ook de geïntroduceerde parkeerapp s voor smartphones, waarbij via een mobiele internettoepassing het parkeergeld voldaan kan worden, zijn hiervan voorbeelden die inmiddels gemeengoed zijn geworden. Voor degenen die niet via telefoon of een van de App s kunnen/willen betalen, blijft de mogelijkheid bestaan om bij een parkeerautomaat te betalen. Gezien de bovengenoemde motivatie en met inachtneming dat dit jaar in Alkmaar met de GSM kan worden geparkeerd, is het op dit moment niet nodig veel energie te steken in het bijplaatsen van parkeerautomaten in woonwijken. Wel dient het aanbeveling te bekijken hoe de betaalautomaten rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. Daarnaast zijn er binnen de vergunninghoudergebieden clusters met betaalde parkeerplaatsen (max. 1 uur parkeren), waar geen dagkaarten kunnen worden verkregen. Om de loopafstanden naar parkeerautomaten te verkleinen verdient het de aanbeveling om ook op deze parkeerautomaten de dagkaart aan te bieden. 9

10 De VNG adviseert hier het volgende over maximale loopafstanden: Er zijn is geen wettelijke maximum loopafstand. Wel bestaan er richtlijnen en jurisprudentie (zie onderstaand kader). De gemeente dient de maximum loopafstand in alle redelijkheid te kiezen en goed te onderbouwen in de verordening of het parkeerbeleid. Jurisprudentie: Het betreft een nha uit 2000 die tot cassatie is gebracht. In deze case bedroeg de loopafstand van de parkeerplaats tot de parkeerautomaat 250 meter. De essentie van de uitspraak is als volgt: De afstand van 250 meter tussen de parkeerplaats en de parkeerautomaat doet niet af aan de gemeentelijke bevoegdheid tot belastingheffing. Deze mate van afstand doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de nha. De Hoge Raad verklaart het beroep ongegrond. Bron: Kluwer belastingblad 2003/798. Opmerking: Bij parkeren in een schilwijk willen we er voor zorgen dat degene die er geacht worden te parkeren, de primaire gebruikers van de parkeerplaatsen, gemakkelijk kunnen betalen. Uitwijkers, die we juist met een hoog tarief willen weren, hoeven niet in dezelfde mate gefaciliteerd te worden. Daarom dat voor deze laatste groep loopafstand vaak minder als een issue wordt gezien. 4.3 Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Door middel van verschillende regelgeving is het (fiscaal) parkeren juridisch geregeld. De tarieven voor ontheffingen op basis van de parkeerverordening zijn vastgelegd in de parkeerbelastingverordening. Parkeerverordening In de parkeerverordening worden de algemene kaders van het gemeentelijk parkeerbeleid beschreven. Hierin wordt onder andere geregeld dat de gemeente werkt met parkeervergunningen en is een aantal verbodsbepalingen opgenomen, zoals het zonder vergunning parkeren op een belanghebbendenplaats en het plaatsen van andere voorwerpen op parkeerplaatsen die bestemd zijn voor betaald parkeren of belanghebbendenparkeren. Verordening parkeerbelasting en aanwijzingsbesluit De verordening parkeerbelasting gaat over (het ontstaan van) de belastingplicht, de maatstaf en de tariefstelling. De verordening parkeerbelastingen vormt daarmee de basis voor de toepassing van betaald parkeren. Hierin zijn onder andere de tarieven opgenomen voor het betaald parkeren op straat en de tarieven voor de parkeervergunningen. Het aanwijzingsbesluit geeft aan waar, wanneer en hoe parkeerbelasting wordt geheven en is een collegebevoegdheid. In het aanwijzingsbesluit zijn de locaties aangewezen waar parkeerbelasting wordt geheven. Zonder deze formele aanwijzing, die volgt uit de verordening parkeerbelasting, is het niet mogelijk om parkeerbelasting te heffen. In dit aanwijzingsbesluit is het naast het aanwijzen van parkeergelegenheid waar en wanneer parkeerbelasting verschuldigd is, ook mogelijk om de plaatsen aan te wijzen waar uitsluitend met een vergunning geparkeerd mag worden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze doelgroepen beschreven zijn in de parkeerverordening. Parkeerverordeningen Alkmaar In de parkeerverordening dient te worden omschreven welk type parkeerbebording wordt toegepast en welk type parkeerproducten worden verstrekt. Ten aanzien van de geldende verordeningen van de gemeente Alkmaar kan er het volgende worden opgemerkt over de huidige constructie met het parkeren met de dagkaart op vergunninghoudersplaatsen: 10

11 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Ad 1: Uit deze definitie wordt duidelijk dat een belanghebbendenplaats een parkeerapparatuurplaats betreft waar het is toegestaan om met een dagkaart te parkeren. Tevens is aangegeven welk type bebording op straat daarbij wordt toegepast. Ad 2: Een uitsluitingsgrond bij de verbodsbepalingen waar het gaat om het parkeren met een dagkaart op belanghebbendenplaatsen. In de verordening parkeerbelasting, evenals in de daarbij behorende tarieventabel, is de dagkaart reeds beschreven. Hetzelfde geldt voor het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, met bijbehorende kaart. Definitief dagkaart in Verordening parkeerbelasting 2012 (artikel 1k): dagkaart: parkeerkaartje voor het parkeren gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur op parkeerapparatuurplaats m.u.v. de door een bord aangeduide kortparkeerplaats, en op belanghebbendenplaatsen. 5 Resumé Het parkeren bij parkeerapparatuur (parkeermeters, parkeerautomaten en verder alles wat hieronder kan worden verstaan) kan worden gefiscaliseerd. Bij deze parkeerapparatuur wordt een parkeerbelasting geheven. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar het betaald parkeren wordt ingevoerd. Bij niet, niet geheel of niet tijdige betaling van de parkeerbelasting wordt het verschuldigde parkeergeld nageheven en worden ook de kosten van de naheffingsaanslag doorgerekend. Bij belanghebbendenparkeren wordt ook een parkeerbelasting betaald voor het verkrijgen van een parkeervergunning, waarmee in een bepaald gebied mag worden geparkeerd. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar belanghebbendenparkeren wordt ingevoerd. Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in een belanghebbendengebied (aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990), kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de handhaving binnen belanghebbendengebieden toch te fiscaliseren. Zij kunnen dit doen door in het belanghebbendengebied het ook voor derden toe te staan om tegen betaling van parkeerbelasting de auto te parkeren, nadat dit gebied door het college ook als betaald parkeergebied is aangewezen. In feite is dan sprake van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren. Wanneer iemand in zo n gebied parkeert zonder vergunning én zonder betaling van de parkeerbelasting, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. Dit betekent wel dat op de parkeerplaatsen, die voor belanghebbendenparkeren bestemd waren, ook andere parkeerders geduld moeten worden. Om te voorkomen dat in het 11

12 belanghebbendengebied teveel door derden wordt geparkeerd, kan een hoog (dag)tarief worden gehanteerd waardoor het parkeren door anderen dan vergunninghouders wordt ontmoedigd. In feite hanteert de gemeente Alkmaar op dit moment een parkeerregime dat voldoet aan de voorwaarde van fiscaliseren. In de huidige situatie is het op een belanghebbendenparkeerplaats mogelijk om tegen betaling van parkeerbelasting te parkeren. De betreffende gebieden zijn door het college reeds aangewezen als betaald parkeergebied. In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat er op het gebied van parkeerbebording diverse verschijningsvormen zijn. Er is enige mate van onduidelijkheid over wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot het toepassen van parkeerbebording bij betaald parkeren. De juridisch juiste bebording voor een fiscaal parkeerregime is afhankelijk van de wijze waarop dit in de parkeerverordening omschreven wordt. Doorgaans wordt er gekozen voor het zonebord P01. Dit betreft geen officieel RVV bord. De gemeente Alkmaar kiest voor behoud van de huidige uitstaling van het parkeerregime (primair een vergunningengebied; toepassen bord E9). Door dit in de parkeerverordening als zodanig op te nemen, met het toepassen van het onderbord dagkaarten toegestaan, lijkt het erop dat dit juridisch afdoende is. De parkeerverordening dient op enkele onderdelen aangepast te worden. 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Samengevat dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 1. Aanpassen parkeerverordening zoals beschreven in deze notitie. 2. Aanpassen bebording vergunninghoudergebied: toevoegen onderbord dagkaarten toegestaan. 3. Het verkrijgen van dagkaarten aan de parkeerautomaat tevens mogelijk maken op de parkeerautomaten bij kortparkeren (max. 1 uur), om zodoende de loopafstanden te verkleinen. 4. Bezien hoe de betaalautomaten in en rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. 5. Mogelijkheden bezien om aanvullend de dagkaartfunctionaliteit via GSM parkeren aan te bieden. 12

13 Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten In het kader van de vraagstelling van Alkmaar is in drie gemeenten het parkeerregime en de toegepaste parkeerbebording nader bekeken. Bij deze voorbeeldgemeenten is sprake van een fiscale vorm van vergunningparkeren in de wijken rondom het centrum. Voorbeeld Tilburg De gemeente Tilburg heeft in de binnenstad een regime van betaald parkeren. Omdat de aanwezige parkeerplaatsen op straat primair bestemd zijn voor de vergunninghouders (voornamelijk bewoners), heeft Tilburg ervoor de gekozen het voor derden onaantrekkelijk te maken om op deze plaatsen te parkeren. Zij heeft dit gedaan door het instellen van een dagtarief van 15,10. Onderstaande afbeeldingen toont de toegepaste wijze van bebording in de binnenstad. Afbeelding: toegepaste bebording binnenstad Tilburg (Zonebord P01, in combinatie met onderbord alleen dagticket ) In de meeste wijken buiten de binnenstad is in het kader van het optimaal benutten van de beschikbare parkeerplaatsen in de periode overgestapt op betaald parkeren in combinatie met een belanghebbendenregeling (ook wel mixparkeren genoemd). In één wijk buiten het centrum is nog de regeling waar uitsluitend tegen dagkaarttarief geparkeerd kan worden. Onderstaande afbeelding toont de wijze van bebording. Afbeelding: toegepaste bebording woonwijk Tilburg en toegepaste bebording parkeerterrein 13

14 De gemeente Tilburg hanteert ten behoeve van het parkeerregime in deze woonwijk het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met het bord betaald parkeren. Op deze parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders is het tevens toegestaan te parkeren met een dagticket uit de parkeerautomaat of een bewonersticket (bezoekersregeling). De gemeente Tilburg heeft geconstateerd dat de toegepaste bebording juridisch gezien niet kloppend is. Parkeerplaatsen kunnen binnen een zone niet én onderdeel zijn van een vergunningzone (in de zin van het RVV) én onderdeel van een betaalde fiscale zone zijn. Tevens heeft de gemeente Tilburg geconstateerd dat het toepassen deze bebording onvoldoende duidelijke is voor onbekende gebruikers. Immers wordt met het bord betaald parkeren de suggestie gewekt dat men tegen betaling (uurtarief) kan parkeren. Dit is in de praktijk ook het geval, echter tegen het tarief een tarief van een dagkaart ( 15,10). Hier komen onbekende bezoekers in de praktijk pas bij de parkeerautomaat achter. Vanwege de onduidelijkheid naar de gebruiker heeft de gemeente Tilburg in de binnenstad op het onderbord vermeld dat alleen met een dagticket geparkeerd kan worden. Voorbeeld Roosendaal In enkele woonwijken rondom de binnenstad van Roosendaal is een vergunninghouderregime van kracht. De gemeente Roosendaal staat het toe dat er met een geldige dagkaart (tarief 2012: 7, ) uit de parkeerautomaat in deze vergunninghouderzones geparkeerd kan worden. Zij hebben dit op straat aangegeven met het bord vergunninghouderparkeren (E9) in combinatie met het onderbord dagkaarten toegestaan. Op deze wijze heeft de gemeente Roosendaal tevens het parkeren gefiscaliseerd. De parkeerautomaten staan aan de rand van de wijk. Hierdoor kan het zijn dat de loopafstanden naar de parkeerautomaten wat langer zijn. Als alternatief biedt de gemeente Roosendaal GSMparkeren aan. Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Roosendaal Voorbeeld Gouda In de binnenstad van Gouda geldt het zogenaamde mixparkeren (betaald parkeren met belanghebbendenregeling). In de woonwijken rondom de binnenstad geldt een gefiscaliseerd vorm, waarbij het is toegestaan om met een dagkaart (tarief 2012: 15, ) op vergunninghouderplaatsen te parkeren. 14

15 De gemeente Gouda past hierbij het bord vergunninghoudersparkeren (E9) toe met het opschrift vergunning en dagkaarthouders op het bord. Plaatsing van bord E9 berust op de gemeentelijke parkeerverordening. In de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 is als definitie van een dagkaart opgenomen: dagkaart: een schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of betaald parkeerplaatsen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal een kalenderdag; Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Gouda 15

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Ruimte km Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhomaan 2 2624 ES Delfl Bankrekening ENG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake optimalisatie en modernisering straatparkeren Den Haag.

Voorstel van het college inzake optimalisatie en modernisering straatparkeren Den Haag. rv 43 Dienst Stadsbeheer DSB 2012.216 RIS 248686_120529 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake optimalisatie en modernisering straatparkeren Den Haag. 1. Inleiding Het betaald parkeren is de

Nadere informatie

DISCUSSIENOTA AANPASSINGEN PARKEERBELEID TERNEUZEN

DISCUSSIENOTA AANPASSINGEN PARKEERBELEID TERNEUZEN DISCUSSIENOTA AANPASSINGEN PARKEERBELEID TERNEUZEN Vrij parkeren voor geregistreerde auto's van bewoners in de hele gemeente Terneuzen voor een bedrag van ca. 20 per jaar (nog geen 0,40 per week) in een

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n Bijlage 11 2015-454 Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten Parkeerverordening 2016 Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n 2015-454 m. Digitale bezoekersregeling Bewoners voor de parkeerzone

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren.

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren. Aanleiding: Op 18 december

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141048872 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: D. Bruin Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 8529 E-mail: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014

Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ouder-Amstel. Nr. 11709 10 februari 2015 Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014 Gelet op: - artikel 225 van de Gemeentewet - het Besluit gemeentelijke

Nadere informatie

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition 20 oktober 2011 RA111264 Samenvatting Een man gaat na de crematie van zijn schoonvader naar zijn huis om met

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEDRIJVEN Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voorstel van wet van het lid Kuiken tot wijziging van de gemeentewet houdende het heffen van parkeerkosten per het aantal geparkeerde minuten

Voorstel van wet van het lid Kuiken tot wijziging van de gemeentewet houdende het heffen van parkeerkosten per het aantal geparkeerde minuten Memorie van toelichting Voorstel van wet van het lid Kuiken tot wijziging van de gemeentewet houdende het heffen van parkeerkosten per het aantal geparkeerde minuten I. Algemene toelichting 1. Probleemschets

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen; Verordening Reg.nr. 4377969 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen; vindt het gewenst

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord.

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord. Aangifteformulier parkeerbelasting en Aanvraag belanghebbenden parkeervergunning Proef BLOEMENKWARTIER NOORD (BKN) LEES EERST DE TOELICHTING EN BIJLAGE BIJ DEZE AANGIFTE! Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken,

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Inhoud Inleiding... 2 Doel van de beleidsregels... 2 Juridisch kader... 2 Ontheffing APV artikel 2.10, lid

Nadere informatie

Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382)

Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382) Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat met betrekking

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van Oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Implementatie van het Parkeerbeleidsplan 2005-2015 Opdrachtgever: Gemeente Gouda ECORYS-AVM Ir Ewald Dijkstra Amsterdam, 18 juni 2008 ECORYS-AVM Rhijnspoorplein 28

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID D E A B C Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Verkeer 17 mei 2016 pagina 1

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEWONER Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Bewonerspas Bezoekerspas Dalurenbezoekerspas Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 2741 12 januari 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen 2015 Collegebesluit Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; overwegende

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Tel. steller: 024-329 92 08

Tel. steller: 024-329 92 08 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 5 maart 2013 inzake Experiment Parkeerschijfzone Van: Het college van B&W van 5 maart 2013 Doel: Toelichting: Opinie vormen Achtergrond

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning?

Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? januari 2015 645_DSB_Handl_A6_Bezoekersparkeervergunning_v1.indd 1 21-11-14 10:4 2 Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? Inhoud Wat is de digitale

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition

Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition 17 oktober 2011 RA111383 Samenvatting Een man parkeert zijn auto op

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013 5 maart 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 3 Inkomsten uit parkeren... 7 4 Straatparkeren... 8 5 Parkeergarages... 10 5.1 Parkeergarage Haarlemmerstraat...

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Beleidsnotitie Parkeren grote voertuigen

Beleidsnotitie Parkeren grote voertuigen Beleidsnotitie Parkeren grote voertuigen Versie 2 1 juli 2009 Deze beleidsnotitie bevat 8 genummerde bladzijden 1 t/m 8. 1 1. Inleiding Het parkeren van grote voertuigen (met name vrachtwagens en in mindere

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De klacht betreft de omstandigheid dat: 1. het regionale politiekorps Midden en West Brabant, district Tilburg, medewerking verleent aan verzoeken van gemeenten om bij de Belgische

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016, gemeente Alkmaar

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016, gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 127051 23 december 2015 Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016, gemeente Alkmaar HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Gelet op: artikel 225 van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Real Time Parkeren

Notitie Onderzoek Real Time Parkeren zaak_zaaknummer zaak_id Notitie Onderzoek Real Time Parkeren bericht_nummer bericht_id Openbare Werken aan College van Burgemeester en wethouders team OWVPV steller B Lendfers c.c. van onderwer p B Lendfers

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Zoetermeer Citeertitel Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069

Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069 BESLUIT TOT AANWIJZING PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOT HET STELLEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET IN WERKING STEL- LEN VAN PARKEERAPPARATUUR AMSTELVEEN 2016 Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Van parkeerbeleid via burger naar beleid: een cyclus?

Van parkeerbeleid via burger naar beleid: een cyclus? Van parkeerbeleid via burger naar beleid: een cyclus? Dr. Marc Witbreuk VanMarleWitbreuk m.witbreuk@vanmarlewitbreuk.nl Drs. Frank van Marle VanMarleWitbreuk f.vanmarle@vanmarlewitbreuk.nl Bijdrage aan

Nadere informatie

2. De door de gemeente Dongeradeel vanaf 2001 opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen heeft mevrouw W. steeds betaald.

2. De door de gemeente Dongeradeel vanaf 2001 opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen heeft mevrouw W. steeds betaald. Rapport 2 h2>klacht Mevrouw W. klaagt erover dat de gemeente Dongeradeel haar geen ambtshalve vermindering heeft toegekend met betrekking tot de aanslagen gebruikersbelastingen (afvalstoffenheffing, rioolrechten

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 1 juli 2014 inzake het actualiseren van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond):

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond): Dienst Inwoners Oude Engweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 035-629 20 00, Fax 035-29 25 02 Internet: www.hilversum.nl Aangifteformulier Belanghebbenden parkeervergunning LEES

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie