Advies fiscalisering vergunningengebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies fiscalisering vergunningengebieden"

Transcriptie

1 Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Korte beschrijving huidige situatie Vergunninggebieden Alkmaar Huidige parkeerbebording Gewenste toekomstige situatie Fiscaal regime Financiële aspecten Voorwaarden fiscaliseren Fiscaal regime Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Resumé Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten

3 1 Inleiding De gemeente Alkmaar heeft in de binnenstad en in 13 woonwijken rondom de binnenstad, zogenaamde schilwijken, parkeerregulering ingevoerd. In de binnenstad en vier (vergunning)gebieden rondom het centrum betreft dit een vorm van betaald parkeren (fiscaal) in combinatie met een belanghebbendenregeling. In de overige wijken rondom het centrum betreft het een vorm met exclusieve parkeerrechten voor belanghebbenden (E9 gebieden). Wie in de woonwijken (E9 gebieden) niet beschikt over een geldige parkeervergunning of een dagticket, krijgt daarvoor een bestuurlijke boete, ook wel mulderboete genoemd. De gemeente Alkmaar schrijft op jaarbasis voor circa , aan mulderboetes uit (prijspeil 2012). Inkomsten uit deze boetes vloeien maar ten dele terug in de gemeentekas, terwijl de kosten voor de handhaving wel volledig voor rekening van de gemeente komen. Dit in tegenstelling tot een fiscaal parkeerregime, waarbij de opgelegde boete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) volledig toekomt aan de gemeentekas. Handhaving in een E9 gebied betekent dus een vorm van inkomstenderving. De gemeente Alkmaar wil haar vergunninghoudergebieden fiscaliseren. Gezien de historie van het invoeren van parkeerregulering in deze wijken, dient de regulering zodanig ingevuld te worden dat het voor parkeerders die niet in de wijk horen zeer onaantrekkelijk wordt om in de wijk te parkeren. De gemeente Alkmaar heeft Empaction gevraagd hen te adviseren over de wijze waarop dit mogelijk is, zowel op juridisch gebied als op het gebied van bebording. Deze memo heeft primair betrekking op het opstellen van een advies ten aanzien van het fiscaliseren van de huidige vergunninggebieden. Deze notitie schetst eerst een beschrijving van de huidige situatie (par. 2) en de gewenste toekomstige situatie (par. 3). Vervolgens worden in paragraaf 4 enkele voorwaarden voor fiscaliseren beschreven, waarbij zowel wordt ingegaan op de verordeningen en de parkeerbebording. Tot slot volgt in paragraaf 5 een resumé. In bijlage 1 van deze notitie komen oplossingen uit andere gemeenten aan bod. 3

4 2 Korte beschrijving huidige situatie 2.1 Vergunninggebieden Alkmaar In het centrum van Alkmaar is betaald parkeren van kracht. Om uitwijkgedrag naar de schil daaromheen te voorkomen is er in de woonwijken rondom het centrum een vorm van parkeerregulering ingesteld. Hierdoor is vrij parkeren op bepaalde tijden niet toegestaan en kan alleen geparkeerd worden met een (straat)vergunning, bezoekersvergunning of parkeerticket. In een viertal wijken rondom de binnenstad is een betaald parkeerregime (fiscaal) van kracht. In de overige woonbuurten rondom de binnenstad bestaat een regime van vergunninghoudersparkeren (E9). Parkeren door derden vindt plaats enkele clusters met betaalde parkeerplaatsen binnen het vergunninghoudergebied (max. 1 uur: kortparkeerplaatsen) of op de betaalde parkeerplaatsen langs 50 km wegen rondom de vergunninghoudergebieden (max. 3 uur). Bewoners en andere belanghebbenden kunnen in deze buurten met hun parkeervergunning parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen binnen een zone. In het verleden werden veel ontheffingen verstrekt voor bedrijven die gedurende één dag in het gereguleerde gebied (E9) moesten parkeren (dagontheffingen), met een onnodige belasting van het uitgifteapparaat (parkeerbalie) tot gevolg. In 2008 is besloten om deze RVV ontheffing ook als dagkaart (fiscaal) bij de parkeerautomaten op straat aan te bieden. Het tarief voor deze fiscale dagkaart betrof vanaf dat moment 20,. Met deze dagkaart kunnen bezoekers parkeren op betaalde parkeerplaatsen 1 en in de vergunninghoudergebieden (E9 zones). Daarmee wordt er in de huidige situatie een vorm van fiscaal parkeren binnen de vergunningzone toegestaan. Afbeelding 1: Indeling vergunningzones Alkmaar 1 Uitgezonderd de betaalde parkeerplaatsen (kortparkeerplaatsen) waar maximaal 1 uur geparkeerd mag worden. 4

5 2.2 Huidige parkeerbebording Bij de toegangen tot de huidige vergunninggebieden worden twee zonevermeldingen gegeven: Start zone vergunninghoudersparkeren (zonebord E9) Deze aanduiding wil zeggen dat op alle aanwezige parkeerplaatsen binnen de betreffende zone geparkeerd mag worden mits men in het bezit is van een geldige parkeervergunning. Einde zone betaald parkeren (zonebord P01) 2 Met dit zonebord wordt aangeduid dat op alle parkeerplaatsen binnen betreffende zone betaald parkeren geldt. Omdat het een bord einde zone betreft, betekent dit dat hier geen betaald parkeren van kracht is. Het bord vergunningparkeren (E9) impliceert dat er een algemeen verbod bestaat om te parkeren in dit gebied, tenzij men beschikt over een geldige parkeergunning. Bij het binnenrijden van de zone vergunninghouders wordt op geen enkele wijze via de parkeerbebording aangegeven dat het parkeren met een dagkaart is toegestaan. Afbeelding 2: huidige bebording vergunningzones Alkmaar 3 Gewenste toekomstige situatie 3.1 Fiscaal regime De gemeente Alkmaar heeft de wens een fiscaal parkeerregime in alle woonwijken in te voeren, waardoor op eenzelfde wijze in het hele gereguleerde gebied kan worden gehandhaafd. Tevens is de gemeente Alkmaar lid geworden van de corporatie SPVH 3. De gemeente Alkmaar heeft via het Servicehuis Parkeren de beschikking gekregen over een parkeerrechtendatabase. Daarmee kunnen eenvoudig andere vormen van betalen worden geïntroduceerd, zoals GSM parkeren, en komen tevens meer geavanceerde vormen van een bezoekersregeling in beeld, bijvoorbeeld waarbij de bewoners bezoek kunnen aan en afmelden en zelf (of de gastheer) via een parkeertegoed de bijbehorende parkeerkosten dragen. Op deze wijze wordt flexibiliteit geboden zonder de deur naar fraude wagenwijd open te zetten. De gemeente Alkmaar bereidt plannen voor om GSM parkeren te introduceren en een digitale bezoekersregeling op basis van aan en afmelden aan bewoners aan te bieden. Vooralsnog bestaat hierbij het idee om de dagkaartfunctionaliteit in vergunninghoudergebieden niet via GSM parkeren aan te bieden. 3.2 Financiële aspecten Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in sec een belanghebbendengebied, kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. De kosten voor de opgelegde boete (wet Mulder bon) bedragen in , (Vergunninghouders: voertuig parkeren op een parkeerplaats bestemd voor 2 Dit betreft geen RVV bord, maar een bord dat hoort bij een verordening. 3 Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten 5

6 vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden, feitcode R592 4 ). Op dit moment ontvang de gemeente Alkmaar een vergoeding van het rijk voor elke uitgeschreven Mulderbon van 25,. Dit terwijl de kosten voor handhaving vele malen hoger liggen. Er gaan geruchten dat deze rijksbijdrage naar beneden bijgesteld gaat worden, echter is hier op dit moment nog geen duidelijkheid over. Alkmaar heeft in de periode tussen de en mulderbonnen 5 per jaar voor het parkeren op vergunninghouderplaatsen uitgeschreven. Heffing, inning en bezwaarafhandeling Indien wordt overgegaan op het opleggen van naheffingsaanslagen (nha) in de vergunninghoudergebieden vindt ook de bezwaarafhandeling plaats bij de gemeente. Dit betekent een verzwaring van werkzaamheden van de afdeling Belastingen. In Alkmaar is de ervaring 6 dat ca. 7% bezwaar aantekent tegen een opgelegde nha. Uitgaande van naheffingsaanslagen per jaar komt dit neer op een kleine 350 extra bezwaren per jaar. Laatste jaren heeft het totaal aantal nha s gefluctueerd tussen en Binnen de afdeling Belastingen wordt op basis van ervaringen er vanuit gegaan dat er een voldoende mate van flexibiliteit is binnen de afdeling om deze stijging van het aantal naheffingsaanslagen en bezwaren binnen de bestaande formatie op te vangen. Ook zijn er geen grote kosten verbonden aan deze extra werkzaamheden. Het heffen, innen en afhandelen van bezwaren op fiscale naheffingsaanslagen wordt bekostigd vanuit het product parkeren. Dit jaar wordt er 5,53 per afhandeling betaald. Begrotingstechnisch worden de kosten van Belastingen aan de hand van het aantal aanslagen verdeeld over alle belastingen. Vanuit het product parkeren worden zo de kosten aan de hand van het aantal aanslagen verrekend. Bovenstaande vertaald zich in onderstaande financiële consequenties indien in de vergunninggebieden wordt overgestapt op het uitschrijven van nha s. gemiddeld aantal uitgeschreven mulderbonnen (feitcode r592) huidige situatie toekomstig situatie aantal te verwachten naheffingsaanslagen Bijdrage voor iedere uitgeschreven 'Mulderbon' van 25, Bedrag van opgelegde nha (kosten voor opleg nha + verschuldigde parkeergeld voor één uur ( 74,, zie par. 3.3) Kosten voor heffen, innen en bezwaarafhandeling door de afdeling Belastingen (5.000 nha's a 5,50) Tabel 3: Financiële consequentie opleggen nha s totaal delta Bron: feitenboekje lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en muldergedragingen, Openbaar Ministerie, uitgave januari Feitcode r592 6 Bron: afdeling Belastingen gemeente Alkmaar 6

7 Het uitschrijven van mulderbonnen kan uitsluitend worden uitgevoerd door parkeercontroleurs met een BOA bevoegdheid. Het uitschrijven van fiscale naheffingsaanslagen kan door parkeercontroleurs zonder BOA bevoegdheid worden uitgevoerd. Dit maakt de inzet van de handhaving flexibeler, immers kan bij ziekte of bij piekmomenten eenvoudiger extra externe capaciteit worden ingezet. 4 Voorwaarden fiscaliseren 4.1 Fiscaal regime Het fiscaliseren van een belanghebbendenparkeerplaats houdt per definitie in dat er sprake moet zijn van betaald parkeren. Een voorwaarde een fiscaal vergunningengebied is dus het faciliteren van derden middels betaald parkeren. De juridische grondslag voor betaald parkeren is artikel 225 van de Gemeentewet. Artikel 225, lid 1 gemeentewet: 1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven: a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; b. een parkeerbelasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. In de meeste woonwijken rondom de binnenstad van Alkmaar is dat gerealiseerd door uit te gaan van vergunningparkeren, maar tevens betaald parkeren toe te staan in de vorm van dagkaarten á 20,. Het tarief is zodanig dat het voor uitwijkers niet interessant is om in de woonwijk te parkeren. Opleggen naheffingsaanslag De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op artikel 234 van de Gemeentewet. Het bestaat uit het verschuldigde parkeergeld voor één uur plus de naheffingskosten. Dat zijn de kosten die door de gemeente worden gemaakt voor het opleggen en innen van een naheffingsaanslag. Artikel 234, lid 1,2,3 en 4 gemeentewet: 1. De belasting, bedoeld in artikel 225, eerste lid, onder a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze. 2. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt: a. het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van een parkeermeter of een parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften: b. indien ingevolge artikel 235, eerste lid, een wielklem is aangebracht, de voldoening op aangifte op de door het college bepaalde wijze. 3. In afwijking van artikel 26, tweede lid, van de Algemene wet kan tegen de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde voldoening op aangifte geen beroep worden ingesteld. 4. Ingeval een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wordt deze berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. Et cetera. 7

8 Het maximumbedrag voor de kosten van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2012 vastgesteld op maximaal 54 7 (bedrag 2011: 52). De fiscale aanpak van het niet betalen van de parkeerbelasting, gelet op artikel 234 van de Gemeentewet, is alleen mogelijk bij parkeerapparatuurplaatsen. Ook indien sprake is van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, namelijk wanneer iemand parkeert zonder geldige vergunning én zonder te betalen bij de parkeerautomaat. 4.2 Toepassen parkeerbebording en parkeerautomaten Parkeerbebording De voor de weggebruiker bekende bebording voor een betaald parkeren (fiscaal regime) is het zonebord betaald parkeren (zonebord P01) (zie afbeelding 4). Voor het toepassen van een fiscaal regime is de toe te passen bebording echter vormvrij. Het betreft immers geen RVV maatregel, maar een gemeentewege opgelegde parkeerbelasting op grond van verordeningen. Doorgaans wordt bij betaald parkeren gekozen voor het zonebord P01 8 Het toe te passen regime en de toe te passen bebording vindt zijn oorsprong in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting (zie par. 4.3). Belangrijk bij het toepassen van parkeerbebording bij een fiscaal parkeerregime is dat deze is vastgelegd in de verordening. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat het parkeerregime voor de weggebruiker voldoende duidelijk moet zijn. Afbeelding 4: Bord betaald parkeren (zonebord P01) en bord vergunninghouderparkeren (zonebord E9) In bijlage 1 van deze memo staan diverse verschijningsvormen van parkeerbebording bij fiscale parkeerregimes binnen andere gemeente beschreven. Samengevat valt in zijn algemeenheid het volgende op te merken over de toe te passen bebording: Het toe te passen regime en de bijbehorende bebording staan beschreven in de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting. De toe te passen bebording voor betaald parkeren (fiscaal) is vormvrij. Doorgaans wordt conform de richtlijnen gekozen voor het zonebord P01. Het bord betaald parkeren in combinatie met het bord vergunninghoudersparkeren(e9), lijkt op grond van de definitie van het RVV bord E9 9 juridisch niet mogelijk. 7 Aanpassing van de legestarieven naheffingsaanslag parkeren 2011, Staatcourant nr , d.d. 7 juli Geen officieel RVV bord, 9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders 8

9 Omwille van de uitstraling naar de weggebruiker kiezen diverse gemeenten ervoor om, ook bij een fiscaal parkeerregime, het bord vergunningparkeren (E9) toe te passen. Dit gebeurt al dan niet in combinatie met een onderbord, bijvoorbeeld dagkaarten toegestaan. Ten aanzien van de toegepast bebording omschreven onder de laatste bullet is de vraag over de juridische houdbaarheid voorgelegd aan de VNG. De VNG kan op de juridische juistheid van deze bebording geen reactie geven en noemt dit politieke borden. In overleg met de gemeente Alkmaar op d.d. 27 maart 2012 is geconcludeerd dat het handhaven van het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met een onderbord waarop wordt aangegeven dat parkeren met een dagkaart tevens is toegestaan, het beste past bij de uitstraling die de gemeente Alkmaar wil bewerkstelligen, namelijk primair vergunningparkeren. Deze wijze van bebording dient dan wel expliciet te worden aangegeven in de verordening (zie par. 4.3). Parkeerautomaten Een fiscaal parkeerregime betekent dat het voor de parkeerder mogelijk moet zijn om aan zijn belastingplicht te voldoen. In Alkmaar zijn daarom in betaald parkeren gebieden (relatief veel) parkeerautomaten geplaatst. Er is geen harde norm voor de maximale loopafstand naar een parkeerautomaat. Gemeenten hanteren hiervoor afhankelijk van hun beleid verschillende loopafstanden. Diverse gemeenten werken op dit moment aan een optimalisatie van het straatparkeren, waarbij verdunning van het aantal parkeerautomaten in combinatie met andere betalingsvormen, zoals GSM parkeren, een belangrijk aspect vormt. In de woongebieden waar voornamelijk vergunninghouders (bewoners) en hun bezoek parkeren, kan het aantal parkeerautomaten tot een minimum worden beperkt, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. In de binnenstad en andere kortparkeer /bezoekersgebieden, zoals winkelgebied Overstad, blijft een relatief hoge dichtheid van parkeerautomaten wenselijk. De parkeerautomaten in deze gebieden worden in de praktijk namelijk zwaarder belast qua gebruik. In de praktijk wordt op plaatsen waar veel kortparkeerders komen bij de (her)plaatsing van automaten vaak rekening gehouden met de zichtlijnen van en naar de parkeerautomaten. Een andere reden waardoor het aantal automaten in woongebieden tot een minimum beperkt kan worden is de opkomst van alternatieve betaalmiddelen. De mogelijkheden om op andere wijze dan chartaal te betalen voor parkeergeld zijn de laatste jaren behoorlijk aan het toenemen. De gemeente Alkmaar introduceert in 2012 GSM parkeren en er komen op korte termijn meer aanbieders van GSM parkeren (betalen van parkeergeld met je mobiele telefoon) op de markt. Verder zijn banken en telecommaatschappijen een samenwerkingsverband aangegaan om contactloos betalen met de mobiele telefoon te introduceren. Bij de meeste van deze betaalmethoden is een parkeerautomaat niet meer nodig. GSM parkeren, maar ook de geïntroduceerde parkeerapp s voor smartphones, waarbij via een mobiele internettoepassing het parkeergeld voldaan kan worden, zijn hiervan voorbeelden die inmiddels gemeengoed zijn geworden. Voor degenen die niet via telefoon of een van de App s kunnen/willen betalen, blijft de mogelijkheid bestaan om bij een parkeerautomaat te betalen. Gezien de bovengenoemde motivatie en met inachtneming dat dit jaar in Alkmaar met de GSM kan worden geparkeerd, is het op dit moment niet nodig veel energie te steken in het bijplaatsen van parkeerautomaten in woonwijken. Wel dient het aanbeveling te bekijken hoe de betaalautomaten rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. Daarnaast zijn er binnen de vergunninghoudergebieden clusters met betaalde parkeerplaatsen (max. 1 uur parkeren), waar geen dagkaarten kunnen worden verkregen. Om de loopafstanden naar parkeerautomaten te verkleinen verdient het de aanbeveling om ook op deze parkeerautomaten de dagkaart aan te bieden. 9

10 De VNG adviseert hier het volgende over maximale loopafstanden: Er zijn is geen wettelijke maximum loopafstand. Wel bestaan er richtlijnen en jurisprudentie (zie onderstaand kader). De gemeente dient de maximum loopafstand in alle redelijkheid te kiezen en goed te onderbouwen in de verordening of het parkeerbeleid. Jurisprudentie: Het betreft een nha uit 2000 die tot cassatie is gebracht. In deze case bedroeg de loopafstand van de parkeerplaats tot de parkeerautomaat 250 meter. De essentie van de uitspraak is als volgt: De afstand van 250 meter tussen de parkeerplaats en de parkeerautomaat doet niet af aan de gemeentelijke bevoegdheid tot belastingheffing. Deze mate van afstand doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de nha. De Hoge Raad verklaart het beroep ongegrond. Bron: Kluwer belastingblad 2003/798. Opmerking: Bij parkeren in een schilwijk willen we er voor zorgen dat degene die er geacht worden te parkeren, de primaire gebruikers van de parkeerplaatsen, gemakkelijk kunnen betalen. Uitwijkers, die we juist met een hoog tarief willen weren, hoeven niet in dezelfde mate gefaciliteerd te worden. Daarom dat voor deze laatste groep loopafstand vaak minder als een issue wordt gezien. 4.3 Parkeerverordening en verordening parkeerbelasting Door middel van verschillende regelgeving is het (fiscaal) parkeren juridisch geregeld. De tarieven voor ontheffingen op basis van de parkeerverordening zijn vastgelegd in de parkeerbelastingverordening. Parkeerverordening In de parkeerverordening worden de algemene kaders van het gemeentelijk parkeerbeleid beschreven. Hierin wordt onder andere geregeld dat de gemeente werkt met parkeervergunningen en is een aantal verbodsbepalingen opgenomen, zoals het zonder vergunning parkeren op een belanghebbendenplaats en het plaatsen van andere voorwerpen op parkeerplaatsen die bestemd zijn voor betaald parkeren of belanghebbendenparkeren. Verordening parkeerbelasting en aanwijzingsbesluit De verordening parkeerbelasting gaat over (het ontstaan van) de belastingplicht, de maatstaf en de tariefstelling. De verordening parkeerbelastingen vormt daarmee de basis voor de toepassing van betaald parkeren. Hierin zijn onder andere de tarieven opgenomen voor het betaald parkeren op straat en de tarieven voor de parkeervergunningen. Het aanwijzingsbesluit geeft aan waar, wanneer en hoe parkeerbelasting wordt geheven en is een collegebevoegdheid. In het aanwijzingsbesluit zijn de locaties aangewezen waar parkeerbelasting wordt geheven. Zonder deze formele aanwijzing, die volgt uit de verordening parkeerbelasting, is het niet mogelijk om parkeerbelasting te heffen. In dit aanwijzingsbesluit is het naast het aanwijzen van parkeergelegenheid waar en wanneer parkeerbelasting verschuldigd is, ook mogelijk om de plaatsen aan te wijzen waar uitsluitend met een vergunning geparkeerd mag worden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze doelgroepen beschreven zijn in de parkeerverordening. Parkeerverordeningen Alkmaar In de parkeerverordening dient te worden omschreven welk type parkeerbebording wordt toegepast en welk type parkeerproducten worden verstrekt. Ten aanzien van de geldende verordeningen van de gemeente Alkmaar kan er het volgende worden opgemerkt over de huidige constructie met het parkeren met de dagkaart op vergunninghoudersplaatsen: 10

11 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Ad 1: Uit deze definitie wordt duidelijk dat een belanghebbendenplaats een parkeerapparatuurplaats betreft waar het is toegestaan om met een dagkaart te parkeren. Tevens is aangegeven welk type bebording op straat daarbij wordt toegepast. Ad 2: Een uitsluitingsgrond bij de verbodsbepalingen waar het gaat om het parkeren met een dagkaart op belanghebbendenplaatsen. In de verordening parkeerbelasting, evenals in de daarbij behorende tarieventabel, is de dagkaart reeds beschreven. Hetzelfde geldt voor het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, met bijbehorende kaart. Definitief dagkaart in Verordening parkeerbelasting 2012 (artikel 1k): dagkaart: parkeerkaartje voor het parkeren gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur op parkeerapparatuurplaats m.u.v. de door een bord aangeduide kortparkeerplaats, en op belanghebbendenplaatsen. 5 Resumé Het parkeren bij parkeerapparatuur (parkeermeters, parkeerautomaten en verder alles wat hieronder kan worden verstaan) kan worden gefiscaliseerd. Bij deze parkeerapparatuur wordt een parkeerbelasting geheven. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar het betaald parkeren wordt ingevoerd. Bij niet, niet geheel of niet tijdige betaling van de parkeerbelasting wordt het verschuldigde parkeergeld nageheven en worden ook de kosten van de naheffingsaanslag doorgerekend. Bij belanghebbendenparkeren wordt ook een parkeerbelasting betaald voor het verkrijgen van een parkeervergunning, waarmee in een bepaald gebied mag worden geparkeerd. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gebieden aan waar belanghebbendenparkeren wordt ingevoerd. Wanneer iemand zijn auto zonder vergunning parkeert in een belanghebbendengebied (aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990), kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Het zonder vergunning parkeren is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Parkeerverordening en komt in principe alleen voor strafrechtelijke handhaving via de Wet Mulder in aanmerking. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de handhaving binnen belanghebbendengebieden toch te fiscaliseren. Zij kunnen dit doen door in het belanghebbendengebied het ook voor derden toe te staan om tegen betaling van parkeerbelasting de auto te parkeren, nadat dit gebied door het college ook als betaald parkeergebied is aangewezen. In feite is dan sprake van een gecombineerd gebied voor betaald parkeren én belanghebbendenparkeren. Wanneer iemand in zo n gebied parkeert zonder vergunning én zonder betaling van de parkeerbelasting, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. Dit betekent wel dat op de parkeerplaatsen, die voor belanghebbendenparkeren bestemd waren, ook andere parkeerders geduld moeten worden. Om te voorkomen dat in het 11

12 belanghebbendengebied teveel door derden wordt geparkeerd, kan een hoog (dag)tarief worden gehanteerd waardoor het parkeren door anderen dan vergunninghouders wordt ontmoedigd. In feite hanteert de gemeente Alkmaar op dit moment een parkeerregime dat voldoet aan de voorwaarde van fiscaliseren. In de huidige situatie is het op een belanghebbendenparkeerplaats mogelijk om tegen betaling van parkeerbelasting te parkeren. De betreffende gebieden zijn door het college reeds aangewezen als betaald parkeergebied. In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat er op het gebied van parkeerbebording diverse verschijningsvormen zijn. Er is enige mate van onduidelijkheid over wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot het toepassen van parkeerbebording bij betaald parkeren. De juridisch juiste bebording voor een fiscaal parkeerregime is afhankelijk van de wijze waarop dit in de parkeerverordening omschreven wordt. Doorgaans wordt er gekozen voor het zonebord P01. Dit betreft geen officieel RVV bord. De gemeente Alkmaar kiest voor behoud van de huidige uitstaling van het parkeerregime (primair een vergunningengebied; toepassen bord E9). Door dit in de parkeerverordening als zodanig op te nemen, met het toepassen van het onderbord dagkaarten toegestaan, lijkt het erop dat dit juridisch afdoende is. De parkeerverordening dient op enkele onderdelen aangepast te worden. 1. In aanvulling op de definitie van een belanghebbendenplaats dient te worden toegevoegd: een parkeerapparatuurplaats waarop het tevens is toegestaan om er met een straatvergunning te parkeren. Een belanghebbendenplaats is aangeduid met het bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 onder toevoeging (op het bord of op een onderbord) van de tekst 'dagkaarten toegestaan'; 2. In artikel 7 van de parkeerverordening zijn verbodsbepalingen voor het parkeren op een belanghebbendenplaats opgenomen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het is toegestaan met een geldige dagkaart uit de parkeerautomaat te parkeren. Samengevat dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 1. Aanpassen parkeerverordening zoals beschreven in deze notitie. 2. Aanpassen bebording vergunninghoudergebied: toevoegen onderbord dagkaarten toegestaan. 3. Het verkrijgen van dagkaarten aan de parkeerautomaat tevens mogelijk maken op de parkeerautomaten bij kortparkeren (max. 1 uur), om zodoende de loopafstanden te verkleinen. 4. Bezien hoe de betaalautomaten in en rondom de woonwijken gepositioneerd zijn en welke loopafstand dit maximaal met zich meebrengt. 5. Mogelijkheden bezien om aanvullend de dagkaartfunctionaliteit via GSM parkeren aan te bieden. 12

13 Bijlage 1 verschijningsvormen parkeerbebording andere gemeenten In het kader van de vraagstelling van Alkmaar is in drie gemeenten het parkeerregime en de toegepaste parkeerbebording nader bekeken. Bij deze voorbeeldgemeenten is sprake van een fiscale vorm van vergunningparkeren in de wijken rondom het centrum. Voorbeeld Tilburg De gemeente Tilburg heeft in de binnenstad een regime van betaald parkeren. Omdat de aanwezige parkeerplaatsen op straat primair bestemd zijn voor de vergunninghouders (voornamelijk bewoners), heeft Tilburg ervoor de gekozen het voor derden onaantrekkelijk te maken om op deze plaatsen te parkeren. Zij heeft dit gedaan door het instellen van een dagtarief van 15,10. Onderstaande afbeeldingen toont de toegepaste wijze van bebording in de binnenstad. Afbeelding: toegepaste bebording binnenstad Tilburg (Zonebord P01, in combinatie met onderbord alleen dagticket ) In de meeste wijken buiten de binnenstad is in het kader van het optimaal benutten van de beschikbare parkeerplaatsen in de periode overgestapt op betaald parkeren in combinatie met een belanghebbendenregeling (ook wel mixparkeren genoemd). In één wijk buiten het centrum is nog de regeling waar uitsluitend tegen dagkaarttarief geparkeerd kan worden. Onderstaande afbeelding toont de wijze van bebording. Afbeelding: toegepaste bebording woonwijk Tilburg en toegepaste bebording parkeerterrein 13

14 De gemeente Tilburg hanteert ten behoeve van het parkeerregime in deze woonwijk het bord vergunningparkeren (E9), in combinatie met het bord betaald parkeren. Op deze parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders is het tevens toegestaan te parkeren met een dagticket uit de parkeerautomaat of een bewonersticket (bezoekersregeling). De gemeente Tilburg heeft geconstateerd dat de toegepaste bebording juridisch gezien niet kloppend is. Parkeerplaatsen kunnen binnen een zone niet én onderdeel zijn van een vergunningzone (in de zin van het RVV) én onderdeel van een betaalde fiscale zone zijn. Tevens heeft de gemeente Tilburg geconstateerd dat het toepassen deze bebording onvoldoende duidelijke is voor onbekende gebruikers. Immers wordt met het bord betaald parkeren de suggestie gewekt dat men tegen betaling (uurtarief) kan parkeren. Dit is in de praktijk ook het geval, echter tegen het tarief een tarief van een dagkaart ( 15,10). Hier komen onbekende bezoekers in de praktijk pas bij de parkeerautomaat achter. Vanwege de onduidelijkheid naar de gebruiker heeft de gemeente Tilburg in de binnenstad op het onderbord vermeld dat alleen met een dagticket geparkeerd kan worden. Voorbeeld Roosendaal In enkele woonwijken rondom de binnenstad van Roosendaal is een vergunninghouderregime van kracht. De gemeente Roosendaal staat het toe dat er met een geldige dagkaart (tarief 2012: 7, ) uit de parkeerautomaat in deze vergunninghouderzones geparkeerd kan worden. Zij hebben dit op straat aangegeven met het bord vergunninghouderparkeren (E9) in combinatie met het onderbord dagkaarten toegestaan. Op deze wijze heeft de gemeente Roosendaal tevens het parkeren gefiscaliseerd. De parkeerautomaten staan aan de rand van de wijk. Hierdoor kan het zijn dat de loopafstanden naar de parkeerautomaten wat langer zijn. Als alternatief biedt de gemeente Roosendaal GSMparkeren aan. Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Roosendaal Voorbeeld Gouda In de binnenstad van Gouda geldt het zogenaamde mixparkeren (betaald parkeren met belanghebbendenregeling). In de woonwijken rondom de binnenstad geldt een gefiscaliseerd vorm, waarbij het is toegestaan om met een dagkaart (tarief 2012: 15, ) op vergunninghouderplaatsen te parkeren. 14

15 De gemeente Gouda past hierbij het bord vergunninghoudersparkeren (E9) toe met het opschrift vergunning en dagkaarthouders op het bord. Plaatsing van bord E9 berust op de gemeentelijke parkeerverordening. In de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 is als definitie van een dagkaart opgenomen: dagkaart: een schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of betaald parkeerplaatsen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal een kalenderdag; Afbeelding: toegepaste parkeerbebording gefiscaliseerd vergunningparkeren Gouda 15

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 334 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING

VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING 10 stappen naar een doelmatiger uitvoering van WOZ-waardering en belastingheffing VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 33697 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7964 20 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/14677,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie