Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016"

Transcriptie

1 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen De plannen van Prinsjesdag 2013 zijn in de afgelopen maanden mede door het Begrotingsakkoord 2014 op nogal wat punten aangepast. Daarom heeft de redactie van FiscaalTotaal een handig schema opgesteld met de wijzigingen, ingedeeld in de categorieën Particulieren, Ondernemingen, Werkgevers, Autobelastingen, Pensioen en Formeel belastingrecht. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. De nieuwste versie vindt u op FiscaalTotaal. Datum laatst bijgewerkt: 12 december Particulieren Verruimde overgangstermijn voor omzetting KEW, SEW of BEW loopt nog tot Tarief eerste schijf verlaagd naar 5,1% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 1,80% over waarde boven Afbouw hypotheekrenteaftrek voor alle gevallen behalve ondernemerswoningen. Maximaal 51,5% aftrek. Regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en verlenging van verhuisregelingen geldt ook voor Laatste jaar waarin vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop 36 maanden bedraagt voor alle soorten vastgoed, ook voor een OZL. Partnerbegrip met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 gerepareerd voor de inkomstenbelasting en de toeslagen. Tarief eerste schijf verhoogd naar 5,61% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 2,06%. Tarief eerste schijf naar 5,67% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 2,31%. Maximaal 51% aftrek. Maximaal 49,5% aftrek.

2 Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Vrijstelling schenking (buitenlandse) eigen woning voor periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Aanmerkelijkbelangtarief eenmalig verlaagd naar 22% tot een abinkomen van Bestrijding misbruik van toerekeningsstop APV regime ter ontgaan ab heffing. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Zorgkostenaftrek verder beperkt. Wetsvoorstel voor gefaseerde omvorming toeslagenstelsel naar één huishoudentoeslag. Voor levenslooptegoeden van Voor euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissieauto's naar 4%. Opzet nieuw systeem voor zorgkostenaftrek. Aftrek levensonderhoud kinderen vervalt. levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorti ng. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorti ng. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Vrijstelling schenking Verruiming vervalt (buitenlandse) eigen woning behalve de verruimd (bij ongewijzigd BP 2014). uitbreiding naar aflossing restschuld (ook die ontstaan vóór ). CO2 grenzen bijtelling Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorti ng. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorti ng. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. 2 laatst bijgewerkt:

3 Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Maximum eerste schijf schenk en erfbelasting tijdelijk verlaagd naar Mogelijkheid om voor vererfde serviceflats uit te gaan van waarde economisch verkeer wettelijk vastgelegd. Geen notariële akte meer nodig bij periodieke gift. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. De defiscaliseringsbepaling in box 3 wordt uitgebreid naar vruchtgebruiken die direct uit (buitenlands) erfrecht volgen. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 102 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor partner geboren ná 31 december 1962 is Partnervrijstelling voor mantelzorgers verdwijnt. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Nieuwe verplichte regeling voor buitenlands belastingplichtigen met 90% Nederlands inkomen. Middelingsregeling beperkt tot kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die per definitie in de EU, EER of Zwitserland of op de BES eilanden wonen. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 80 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 14 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor 3 laatst bijgewerkt:

4 Maximum arbeidskorting verhoogd met 374 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf ( euro) tot einde vierde schijf ( euro). Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Vanaf inkomen van euro bedraagt de arbeidskorting 367 Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden van 0,67% van de uitkering, maar maximaal 121 euro Aftrekbare premies voor lijfrenten beperkt tot 15,5% van de premiegrondslag. De vermenigvuldigingsfactor wordt verlaagd naar 7,2%. Box 3 vrijstelling voor nog niet vrijgevallen spaarloon. ANBI s moeten bepaalde gegevens openbaar maken met kleine uitzondering voor kerkgenootschappen. partner geboren ná 31 december 1962 is Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 103 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Werkbonus afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bestaande niet aangepast aan inflatie. Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerde n van 0,34% van de uitkering, maar maximaal 61 euro Afschaffing alleenstaandeouderkortingen en ouderschapsverlofkor ting Laatste jaar waarin box 3 vrijstelling voor nog niet vrijgevallen spaarloon geldt. partner geboren ná 31 december 1962 is Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 229 Afbouw algemene heffingskorting met 3% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf laatst bijgewerkt:

5 Weigeringsgronden voor (behoud van) ANBI status uitgebreid met onherroepelijke veroordeling door Nederlandse rechter. Informatieplicht voor ex ANBI's met maximale boete van Voor de kinderopvangtoeslag wordt de afbouw voor het eerste kind verminderd. De maximum uurvergoeding voor de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd naar 5,37 euro voor gastouderopvang, 6,25 euro voor buitenschoolse opvang en 6,70 euro voor het kinderdagverblijf. Toetsingsinkomen waaronder maximaal kindgebonden budget wordt verkregen verlaagd naar Het kindgebonden budget wordt voor het eerste kind verhoogd naar euro en voor het tweede kind naar 791 De Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) én het TOG kopje van euro per jaar worden per 1 januari 2015 geïntegreerd in de Kinderbijslag. De tegemoetkoming voor ouders met kinderen in het MBO jonger dan 18 jaar (WTOS 17 ) wordt per 1 augustus 2015 afgeschaft. Het betreffende budget 5 laatst bijgewerkt:

6 Extra vrijstelling van euro voor niet AOW'er bij het bepalen van de eigen bijdrage AWBZinstelling. gaat naar het kindgebonden budget. De box 1 tarieven voor 2014 zijn: Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarieftarief premie volksverzekeringen totaal tarief Jonger dan 65 jaar plus 2 maanden ,10% 31,15% 36,25% ,85% 31,15% 42% % 42% % 52% 65 jaar plus 2 maanden en ouder ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,10% % 42% % 52% geboren voor 1 januari ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,10% % 42% % 52% heffing over totaal van de schijven in Ondernemingen Nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Aanscherping voorwaarden voor btw aangifte per jaar. Aangiftebrief omzetbelasting afgeschaft. Integratieheffing btw voor zelfvervaardiging vervalt. 6 laatst bijgewerkt:

7 Renovatieregeling verlengd tot Btw tarief voor paarden tot en met vier jaar oud gaat naar 21%. Beperking btw vrijstelling personenalarmering tot bewoners van de betreffende instelling. Overgangsrecht voor samenloop btw met overdrachtsbelasting bij koop /aannemingsovereenkomst voor nieuwbouwwoning. Bevoordeling van personenvennootschap die als onroerendezaaklichaam (OZL) kwalificeert wordt gerepareerd. De verleggingsregeling bij onterechte belaste levering dan wel verhuur van onroerend goed is met terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2013 geschrapt. Vanaf 14 juni 2013 geldt een compartimenteringsreserve bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Bestrijding misbruik van toerekeningsstop APVregime ter ontgaan renteaftrekbeperking bij winstdrainage. Vermindering van overdrachtsbelasting bij Vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop verlengd naar doorverkoop verlengd naar 36 maanden voor alle 36 maanden voor alle soorten vastgoed, ook OZL. soorten vastgoed, ook OZL Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw op verzoek verruimd voor periode tussen 31 oktober 2012 en 1 januari Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw op verzoek verruimd voor periode tussen 31 oktober 2012 en 1 januari laatst bijgewerkt:

8 CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Bedrijfsmiddelen waarvoor Bedrijfsmiddelen waarvoor crisismaatregel willekeurige tweede crisismaatregel afschrijving geldt moeten willekeurige afschrijving uiterlijk 31 december 2013 geldt moeten uiterlijk 31 respectievelijk 31 december 2015 in gebruik december 2015 in gebruik worden genomen. worden genomen. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Bedrijfsmiddelen waarvoor tweede crisismaatregel willekeurige afschrijving geldt moeten uiterlijk 31 december 2015 in gebruik worden genomen. CO2 grenzen bijtelling FOR opbouw wordt verlaagd naar 10,9%. Het percentage voor de energie investeringsaftrek (EIA) blijft 41,5%. De percentages voor de milieu investeringsaftrek (MIA) blijven gelijk. Het percentage van de willekeurige afschrijving op milieu investeringen (Vamil) blijft 75%. Ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte kunnen de MIA en Vamil toepassen voor saneren van daken met asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Drempelbedrag voor EIA, MIA en Vamil verhoogd naar Geen kleinschaligheidsinvesterings aftrek (KIA) en Vamil meer voor personenauto's. Invoering winstbox. Versobering zelfstandigenaftrek gaat niet door. FOR opbouw wordt verlaagd naar 8,9%. FOR opbouw wordt verlaagd naar 8,5%. 8 laatst bijgewerkt:

9 MIA wordt meer gericht op (semi )elektrische auto's. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Op de RDA wordt 138 mln euro bezuinigd en er wordt voor 30 mln euro structureel bezuinigd op EIA, MIA en Vamil (10 mln per regeling). Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Het RDA percentage wordt verhoogd van 54% naar 60%. Door een aanpassing van artikel 6a Wet Vpb wordt gezorgd dat dga's gebruik kunnen blijven maken van het regime voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Een fiscale beleggingsinstelling (FBI) mag via een belaste dochtervennootschap ook bijkomstige werkzaamheden aanbieden mits er een rechtstreeks verband bestaat met het beleggen in vastgoed door de FBI. Multiplier voor giften aan Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan culturele instellingen kan nog nog tot en met 2017 worden tot en met 2017 worden toegepast. toegepast. ANBI s moeten bepaalde gegevens openbaar maken met kleine uitzondering voor kerkgenootschappen. Weigeringsgronden voor (behoud van) ANBI status uitgebreid met onherroepelijke veroordeling door Nederlandse rechter. Informatieplicht voor ex ANBI's met maximale boete van Multiplier voor giften aan Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan culturele instellingen kan nog nog tot en met 2017 worden tot en met 2017 worden toegepast. toegepast. Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. 9 laatst bijgewerkt:

10 Informatieplicht met betrekking tot substanceeisen voor dienstverleningslichamen met maximale boete van Verhuurderheffing naar 0,381% Verhuurderheffing naar 0,449% Verhuurderheffing naar 0,491% Werkgevers Werkbonus wordt onderdeel van de loonheffingskorting. Mogelijke terugname in de IB als bijvoorbeeld sprake is van tweede baan. Stamrechtvrijstelling afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bij opname van het stamrechtkapitaal al dan niet in één keer (en andere vormen van "onregelmatige afwikkeling" zoals belening en verpanding) wordt geen revisierente in rekening gebracht. Stamrechtvrijstelling geldt nog als het ontslag vóór 31 december 2013 is aangezegd én vóór 1 juli 2014 plaatsvindt. De overeenkomst moet vóór 1 januari 2014 zijn opgemaakt en ondertekend. Over een opgenomen stamrechtkapitaal kan alleen tegen 80% van de waarde worden afgerekend als het ontslag vóór 31 december 2013 is aangezegd én vóór 1 juli 2014 plaatsvindt. Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. Vanaf 1 juli premiekorting van per jaar voor Werkbonus afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bestaande niet aangepast aan inflatie. Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. Premiekorting van voor aannemen van werknemer Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. 10 laatst bijgewerkt:

11 aannemen van werknemer tussen de 18 en 27 jaar met een WW of bijstandsuitkering. De korting geldt maximaal twee jaar. De G rekening wordt tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, moet de inlener 35% van de factuur op het depot storten. Voor het niet voldoen aan deze stortingsverplichting is de maximale boete van Ook is hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. tussen de 18 en 27 jaar met een WW of bijstandsuitkering. De korting geldt maximaal twee jaar. Quotum voor aannemen van mensen met arbeidsbeperking. De G rekening wordt tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, moet de inlener 35% van de factuur op het depot storten. Voor het niet voldoen aan deze stortingsverplichting is de maximale boete van Ook is hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. Verplichting om een kopie van het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemer te bewaren, verdwijnt. De WAO/WIA basispremie wordt verhoogd naar 4,95%. De rekenpremie voor de Werkhervattingskas wordt verhoogd naar 1,03%. De AWf premie wordt verhoogd naar 2,15%. Bij toepassing beschikbarepremieregeling uiterlijk 1 januari overstappen op netto staffels zonder kostenopslag. Gebruikelijk loon verhoogd naar laatst bijgewerkt:

12 Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissieauto's naar 4%. Het maximale afwijkingspercentage voor de gebruikelijkloonregeling wordt permanent verlaagd. Werkkostenregeling verplicht. Tijdelijke heffingskorting Tijdelijke heffingskorting voor voor vroeggepensioneerden vroeggepensioneerden van van 0,67% van de uitkering, 0,34% van de uitkering, maar maar maximaal 121 euro maximaal 61 euro Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 102 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf ( euro) tot Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkort ing. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkort ing. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Per 1 juli verandert de ontslagprocedure en kan ontslag getoetst worden door sectorcommissie. Maximum algemene Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 80 heffingskorting verhoogd met 14 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw algemene heffingskorting met 3% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. 12 laatst bijgewerkt:

13 Maximum arbeidskorting verhoogd met 374 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Vanaf inkomen van euro bedraagt de arbeidskorting 367 Op de RDA wordt 138 mln euro bezuinigd en er wordt voor 30 mln euro structureel bezuinigd op EIA, MIA en Vamil (10 mln per regeling). Crisisheffing van 16% over loon in 2013 boven Verwerken in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2014 valt. Afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en omgevormd tot een subsidieregeling. Eerste schijf van de afdrachtvermindering S&O verlengd naar euro maar percentage verlaagd van 38% naar 35%. Alle S&Oinhoudingsplichtigen kunnen een S&O verklaring voor 12 maanden aanvragen. De niet verzilverde S&Oafdrachtvermindering kan ook worden verrekend in andere aangiftetijdvakken (dus niet alleen de loonheffingstijdvakken) die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O verklaring ziet. Per 1 juli moeten flexwerkers eerder een vast dienstverband krijgen en Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 103 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 229 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. 13 laatst bijgewerkt:

14 veranderen onder meer de regels voor tijdelijke contracten. Per 1 juli moet een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding meekrijgen. Max. premieloon werknemersverzekeringen en ZVW naar Werkgeversheffing ZVW naar 7,5%, bijdrage ZVW naar 5,4%. Ook bijdragen van de werkgever en werknemer aan met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vergelijkbare wettelijke buitenlandse zorgverzekeringen behoren niet tot het loon. Autobelastingen Afschaffing MRB vrijstelling oldtimers voor motorrijtuigen jonger dan 40 jaar. Overgangsregeling voor motorrijtuigen die per niet aan de leeftijdsgrens van 30 jaar voldeden, vervalt. Overgangsregeling voor personen en bestelauto s rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto s die op minimaal 26 jaar oud zijn. Hogere boete bij herhaaldelijk te laat betalen MRB. Verlaging MRB voor zeer zuinige auto's gaat niet door. MRB vrijstelling beperkt tot personenauto's met maximale CO2 uitstoot van 50 gr/km. Bestrijding ontduiking MRB met buitenlandse kentekens door introductie woonplaatsvermoeden. MRB naheffing al mogelijk vanaf datum aanvang belastingplicht. Ook wordt het mogelijk een verzuimboete op te leggen. Aanscherping CO2 grenzen. Hogere BPM door invoeren extra schijf, vaste voet van 175 euro en aanscherping CO2 grenzen. BPM vrijstelling beperkt tot nulemissie auto's. Aanscherping CO2 grenzen. 14 laatst bijgewerkt:

15 Pensioen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Pensioenregeling moet vóór 2014 zijn aangepast aan de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Eenmalig afstempelen pensioenaanspraken Pensioen BV met afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Provisieverbod uitgebreid naar (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening Afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Maximale jaarlijkse pensioenopbouw (Witteveen kader) verlaagd naar 1,9% bij eindloon. Bij middelloon wordt maximaal 2,15% gefaciliteerd Beperkingen (vrijwillige) opbouw verplicht bedrijfsof beroepspensioen AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Overbruggingsregeling AOW verhoging Partnertoeslag AOW per 1 juli ingeperkt AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Overbruggingsregeling AOW verhoging Partnertoeslag AOW verder afgebouwd voor hogere inkomens Samenwonende ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen gelden voor de AOW per definitie als nietsamenwonend. Inwerkingtreding nieuw verdrag met Duitsland. Alleen afstempelingsmogelijkheid voor nog niet ingegane pensioenen in eigen beheer AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Partnertoeslag AOW verder afgebouwd voor hogere inkomens 15 laatst bijgewerkt:

16 Nederlands pensioen wordt in Duitsland zes jaar lager belast. Formeel belastingrecht Ruimere mogelijkheden voor beboeting feitelijk leidinggever of opdrachtgever. Ook doen plegers, uitlokkers en medeplichtigen gaan (bij opzet) onder het overtredersbegrip vallen. Strafrechtelijke vervolging mogelijk voor het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen op aangifte. Het verzoek om (herziening van) een voorlopige aanslag wordt wettelijk geregeld. Er kan een vergrijpboete worden opgelegd voor het hierbij opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Inspecteur kan voorlopige aanslag weigeren bij eerdere bestuurlijke boete of eerdere strafrechtelijke veroordeling voor soortgelijk vergrijp. Niet opleggen voorlopige aanslag of nadere voorlopige aanslag bij niet (tijdige) aangifte wordt wettelijk verankerd. Uitbreiding gevallen waarin voorschot op toeslag achterwege blijft of wordt aangepast. Zolang de woon en verblijfplaats niet kan worden vastgesteld, 16 laatst bijgewerkt:

17 kunnen betalingen van voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen alsmede teruggaven in verband met definitieve aanslagen of toekenningen worden opgeschort. Het recht op uitbetaling kan uiteindelijk vervallen. De G rekening wordt tussen De G rekening wordt 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, Onder het depotstelsel kan de nietgecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een niet gecertificeerde moet de inlener 35% van de uitlener, moet de factuur op het depot inlener 35% van de storten. Voor het niet factuur op het depot voldoen aan deze storten. Voor het niet stortingsverplichting is de voldoen aan deze maximale boete van stortingsverplichting is Ook is hoofdelijke de maximale boete van aansprakelijkheid mogelijk Ook is tot het bedrag dat gestort hoofdelijke had moeten worden. aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ook ingezet voor invordering van toeslagschulden waarvoor inmiddels een dwangbevel is betekend. 17 laatst bijgewerkt:

18 Vanaf 1 november 2013 is het mogelijk de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te laten toepassen en kan om toepassing van de beslagvrije voet worden verzocht. Per 1 december 2013 moet verplicht gebruik worden gemaakt van één bankrekeningnummer voor uitbetalingen van IB, btw en toeslagen. In dit verband geldt ook een cessie en verpandingsverbod en wordt de aansprakelijkstellingsmogelijkheid uitgebreid. Geen vergrijpboete voor de aanslagbelastingen bij vrijwillige verbetering / inkeer vóór 1 juli Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 wordt bij vrijwillige verbetering / inkeer na minimaal twee jaar de vergrijpboete voor de aanslagbelastingen verminderd tot 30%. De standaardboete voor het aangifteverzuim inkomstenbelasting gaat naar 7% van het wettelijk maximum van euro, dus 344 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een eerste en tweede verzuim. Als voor het einde van de bezwaarfase tegen een 'losse' verzuimboete alsnog aangifte wordt gedaan, wordt deze boete gematigd tot 1% (49 euro) voor de IB respectievelijk 5% (246 euro) voor de Vpb. Het standaardboetepercentage wegens een betaalverzuim bij de aangiftebelastingen (onder meer LB en BTW) wordt verhoogd van 2% naar 3%. Vanaf 1 juli 2015 wordt bij vrijwillige verbetering / inkeer na minimaal twee jaar de vergrijpboete voor de aanslagbelastingen verminderd tot 60%. 18 laatst bijgewerkt:

19 Het beleid met betrekking tot de vergrijpboete bij strafverzwarende omstandigheden wordt, ook voor toeslagen, Nieuw heffingssysteem voor aanslagen en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Wijzigingen voor navordering en ambtshalve vermindering gelden direct zodra het Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (33 714) in werking treedt. Voor belasting en invorderingsrente geldt de wettelijke rente voor niethandelstransacties met (per 1 april) minimum 4%, voor Vpb geldt wettelijke rente handelstransacties met (per 1 april) minimum 8%. De zogenoemde kennisgeving vooraf bij internationale informatieverstrekking wordt afgeschaft. Bij automatische inlichtingenuitwisseling vervalt de verplichting om de gevallen en de voorwaarden waaronder te publiceren. Geen nieuwe vorderingen mogelijk bij btwcompensatiefonds Btw compensatiefonds afgeschaft 19 laatst bijgewerkt:

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie