W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015"

Transcriptie

1 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M

2 Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS Turnhoutsebaan Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 u donderdagavond van 18 tot 21 u DIENST WERKEN Wommelgemsteenweg DIENST CULTUUR Turnhoutsebaan 199/bus Permanentie: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 u BIBLIOTHEEK Turnhoutsebaan 199/bus Openingsuren: maandag van 16 tot u schoolvakantie: tot u woensdag van tot u donderdag van 16 tot u schoolvakantie: tot u vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 u JEUGDDIENST Kosterijstraat Permanentie: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 16 u POLITIE Turnhoutsebaan Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 13 u donderdag van 18 tot 21 u GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL Bergenstraat GEMEENTELIJKE MUZIEK- EN WOORDACADEMIE Bergenstraat GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM Kasteellei KINDEROPVANG Turnhoutsebaan Sluiting Administratie Maandag 20 juli: Brugdag Dinsdag 21 juli: Nationale feestdag Sportcentrum Zwembad open op 11 juli Sporthal gesloten op 11 juli Maandag 20 juli: Brugdag Dinsdag 21 juli: Nationale feestdag Zaterdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart Jaarlijkse sluiting voor groot onderhoud: van 22 juni tot en met 5 juli (eventueel nog te verlengen afhankelijk van de werken) Bibliotheek Zaterdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap Zaterdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart Wachtdiensten HUISARTSEN Het centraal oproepnummer voor Wijnegem, Oelegem, Schilde en 's Gravenwezel Je komt onmiddellijk bij de dokter van wacht Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt Hou het gesprek kort en zakelijk De wachtdienst voor zaterdag begint op vrijdag om 20 u. De zondagwacht begint zondag om 8 u en loopt tot maandag 8 u. Van maandagochtend tot vrijdagavond doe je beroep op je huisarts. TANDARTSEN De tandarts van wacht is tijdens het weekend en op feestdagen bereikbaar van 9 tot 18 u. Opgelet: oproepen naar een 0903-nummer worden aangerekend aan 0,50. APOTHEKERS (22 u - 9 u) Geef de regio op waar je woont en je krijgt de dichtstbijzijnde apotheek of een alternatief. De lokale apothekers, kranten en websites mogen niet langer aangeven wie er s nachts van wacht is. Er zijn verschillende redenen voor deze maatregel. Men wilt over heel België uniformiteit over de wachtdiensten en bovendien zijn de apothekers van wacht een gemakkelijk doelwit voor mensen met slechte bedoelingen.

3 Stand van zaken Nieuwe brug en uitbreiding sluizencomplex Alternatieven voor sluizencomplex worden uitvoerig onderzocht De plannen voor de capaciteitsverruiming van het sluizencomplex zitten sinds vorig jaar in een stroomversnelling. Projectbeheerder nv De Scheepvaart is bezig met een zeer uitgebreide studie naar haalbare alternatieven, zowel voor de sluizen als voor de brug over het Albertkanaal (Turnhoutsebaan). te lichten over het project en de mogelijke haalbare oplossingen. Meer dan 500 inwoners kwamen kijken en luisteren. Op de infotentoonstelling kregen de omwonenden de kans om kennis te maken met de verschillende alternatieven. De aanwezige deskundigen zorgden voor de nodige toelichting. Gedurende de hele maand april konden alle geïnteresseerden de kennisgevingsnota raadplegen en hun opmerkingen formuleren. Adviezen en opmerkingen onderzocht en verwerkt Momenteel is hier een plan-mer (milieueffectenrapport) voor in opmaak. In de maand april heeft het zogenaamde kennisgevingsdossier van dit plan-mer publiek ter inzage gelegen en eerder werd ook een meerdaagse infotentoonstelling georganiseerd. Nv De Scheepvaart verwerkt nu de adviezen, voorstellen en opmerkingen die in deze periode verzameld zijn en werkt hiermee het plan-mer af. Alle opmerkingen, voorstellen en adviezen die zijn voortgevloeid uit de kennisgevingsfase van de plan-mer, zowel formeel als informeel, worden nu uitvoerig onderzocht. Op basis hiervan zal de Dienst MER aanvullende richtlijnen formuleren waaraan de onderzoekers zich moeten houden bij de opmaak van het plan-mer. Tegen het einde van dit jaar wordt die plan-mer-studie afgerond. Naast milieueffectenonderzoek ook kosten en baten afwegen Infotentoonstelling en kennisgeving plan-mer achter de rug In de maand maart organiseerde nv De Scheepvaart, samen met de gemeente, een meerdaagse infotentoonstelling om alle geïnteresseerde inwoners van Wijnegem uitgebreid in Een beslissing voor het sluizencomplex gebeurt niet enkel op basis van onderzochte milieueffecten. Zo moeten ook de maatschappelijke kosten en baten berekend en afgewogen worden. Om na te gaan of de baten de kosten rechtvaardigen uiteraard, en hoe de verschillende oplossingsvarianten zich tegenover elkaar verhouden. Al deze onderzoeken zullen afgerond zijn tegen het einde van In 2016 zal dan een beslissing kunnen genomen worden over het lot van het sluizencomplex en de brug over het kanaal. 3

4 Onderhoudswerken aan de duwvaartsluis Foto: Herstelling sluis Olen Algemeen Nv De Scheepvaart plant inspectie- en herstellingswerken aan de deuren van de duwvaartsluis. Sinds de ingebruikname heeft de sluis nooit meer droog gestaan. Voor de andere duwvaartsluizen op het Albertkanaal gebeurde dit al wel om enerzijds een volledige inspectie en anderzijds herstellingswerken uit te voeren. Een droogzetting laat toe om de volledige sluisinfrastructuur te inspecteren en aanwezige gebreken of defecten op te lossen. Uit ervaring weten we dat deze inspecties en herstellingen onontbeerlijk zijn om de bedrijfszekerheid van de infrastructuur te kunnen blijven garanderen. Om vooraf te kunnen inschatten of een droogzetting absoluut nodig en verantwoord is, werd een uitgebreide onderwaterinspectie georganiseerd om een beeld te krijgen van de toestand van de sluisdeuren met hun onderdelen. Uit deze inspectie is gebleken dat onderhoudswerken aan de sluisdeuren noodzakelijk zijn. De balken en afsluitrubbers, waarmee de sluisdeuren waterdicht worden afgesloten, zijn plaatselijk beschadigd. Tevens zullen er bepaalde onderdelen van de scharnierpunten van de deuren worden vervangen. Omdat de hinder voor het scheepvaartverkeer niettemin zeer groot zal zijn, wordt er geopteerd om deze werken tijdens het bouwverlof uit te voeren. Foto: Herstelling sluis Diepenbeek In deze periode is de trafi ek het minst druk. De uitvoering van de werken zal gebeuren in drie shiften, inclusief weekends en feestdagen. De werken starten op 11 juli 2015 om 6 u en zullen beëindigd zijn op zondag 26 juli, 22 u. Er zal gedurende deze 2 aansluitende weken 24 u/24 u worden gewerkt in ploegen van ongeveer 12 personen. Tijdens de uitvoering zal alles in het werk worden gesteld om deze termijn in te korten om zo de sluis sneller te kunnen vrijgeven. Tijdens de werken zal de fi etsbrug, over de sluis, worden afgesloten en moeten fi etsers en voetgangers gebruik maken van de brug, afwaarts de sluis. Nv De Scheepvaart stelt alles in het werk om de hinder voor omwonenden en scheepvaartverkeer tot een minimum te beperken. 4

5 Algemeen Beknopt verslag Gemeenteraad In het beknopt verslag vind je enkel de beslissingen zelf. Het volledige verslag staat op onze website maar je kan het ook komen inkijken op het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren via een mailtje aan 20 april leden aanwezig, 20 stemgerechtigd Ruimtelijke ordening De Raad beslist eenparig het rooilijnplan aan de onpare zijde van de Merksemsebaan, tussen de Turnhoutsebaan en de Veldstraat, op te heffen stelt eenparig het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Weilandshof voorlopig vast Algemeen beleid De Raad beslist eenparig het college te machtigen om de herstelling van de balk boven het raam van het zwembad te laten uitvoeren keurt eenparig de agenda voor de algemene vergadering van de Ideale Woning op 18 mei 2015 goed en vaardigt hiervoor Ivo Wynants af en Leen Wouters als plaatsvervanger Onderwijs De Raad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het GO! voor de bouw van een nieuwe school goed Sport De Raad keurt eenparig het jaarverslag 2014 en het resultaat 2014 van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie goed en duidt Paul Van Dael aan als vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité en Ivo Wynants als plaatsvervanger 18 mei leden aanwezig, 18 stemgerechtigd Kerkfabriek De Raad verleent eenparig gunstig advies aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek O.L.V. Ten Hemel Opgenomen uit Schilde. De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 2.934,15 Patrimonium De Raad gaat eenparig akkoord met de openbare verkoop van de bouwgrond in de Wommelgemsteenweg 53 en mandateert het college voor de verdere afhandeling Wagenpark De Raad beslist eenparig het college te mandateren om de oude en ongebruikte voertuigen en hulpstukken te verkopen Wegen De Raad beslist eenparig om Grontmij de opdracht te geven om het stukje Azalealaan naar de Merksemsebaan te laten aanleggen Algemeen beleid De Raad neemt eenparig kennis van de overeenkomst voor het project Salvialaan, met de VMSW en haar partners, het gemeentebestuur en ARRO keurt eenparig het samenwerkingsprotocol met de hulpverleningszone Antwerpen (brandweer) voor de controle van de hydranten goed keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van IKA van 16 juni 2015 goed en duidt hiervoor Leen Wouters aan als vertegenwoordiger van de gemeente en Roger Boeckxstaens als plaatsvervanger keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2015 van IGEAN milieu en veiligheid en van IGEAN dienstverlening goed en duidt hiervoor Marleen Arckens aan als vertegenwoordiger van de gemeente en Elke Laureyssens als plaatsvervanger keurt eenparig de agenda van de algemene en buitengewone vergadering van 19 juni 2015 van Integan goed en duidt hiervoor Annemie Matthys aan als vertegenwoordiger van de gemeente en Roger Boeckxstaens als plaatsvervanger keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van Cipal cv goed. In raadsbesluit van 19 mei 2014 werd Annemie Matthys aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente en Carmen Baelden als plaatsvervanger, voor de ganse legislatuur keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2015 van PIDPA met statutenwijziging en kapitaalverhoging, goed en duidt Annemie Matthys aan als vertegenwoordiger van de gemeente en Lieve Kelders als plaatsvervanger keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2015 van PONTES goed en duidt Lieve Kelders aan als vertegenwoordiger van de gemeente en Carmen Baelden als plaatsvervanger Milieu De Raad beslist eenparig het engagement in de provinciale campagne Klimaatneutrale organisatie 2020 te herbevestigen en Igean opdracht te geven om een energie- en klimaatactieplan op te maken Financiën De Raad beslist eenparig voor in te tekenen op de kapitaalsverhoging van IKA, te financieren met middelen beschikbaar bij IKA beslist eenparig IKA te verzoeken om in te tekenen voor ,21 op de kapitaalsverhoging van Publi-T en kandidaat te zijn voor de 2de ronde voor ,95. Ons bestuur zal intekenen voor ,94 met middelen beschikbaar bij IKA Volgende gemeenteraad maandag 21 september Volgende OCMW-raad maandag 24 augustus 5

6 Algemeen 6 Beknopt verslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29 april 2015 Openbare vergadering Goedkeuring jaarverslag 2014 en de kwaliteitsplanning 2015 van de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg KINA pv. Goedkeuring procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag als onderdeel van het bestaande kwaliteitshandboek voor de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg KINA pv. Verlening machtiging gebruik eigen wagen voor dienstreizen voor de periode 01/01/ /12/2015. Kennisname stand van zaken bosbeheer en de zorgplicht van de bomen op het domein van het OCMW. Besloten vergadering Kennisname resultaten van de risicoanalyse (werkbaarheidsmonitor) uitgevoerd door de preventieadviseur psychosociale aspecten bij IGEAN milieu en veiligheid. 11 mei 2015 Openbare vergadering Toekenning mandaat aan Ethias nv voor de verzending van de gegevens met betrekking tot de regeling van de arbeidsongevallen naar de bevoegde medische dienst. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van De Ideale Woning cv gedurende de legislatuur met ingang op de vergadering van 18 mei Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van De Ideale Woning cv gedurende de legislatuur met ingang op de vergadering van 18 mei Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Ethias nv gedurende de legislatuur met ingang van de vergadering van 19 juni Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Ethias nv gedurende de legislatuur met ingang van de vergadering van 19 mei Aanduiding twee vertegenwoordigers van het OCMW voor de Dag van de Collectiviteiten van Ethias nv op 19 juni Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van de VVSG afdeling OCMW s gedurende de legislatuur met ingang op de vergadering van 11 juni Goedkeuring waarderingsregels BBC. Opgelet voor valse s over boetes! De politie krijgt vele telefoontjes van bezorgde burgers over s die zogezegd door de politie werden verstuurd. In het bericht, met als onderwerp bijvoorbeeld Opgelegde administratieve sanctie wordt aan de ontvangers gevraagd om een achterstallige boete onmiddellijk online te betalen. Wij willen iedereen waarschuwen dat boetes of herinneringen nooit via worden verstuurd. Het is een vorm van internetfraude of oplichting. Krijg je toch zo n in je mailbox? Verwijder de zo snel mogelijk en klik nooit op de linken in de . Geef geen persoonlijke gegevens door. Heb je toch een betaling uitgevoerd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie.

7 Algemeen Wanneer je de politie op de hoogte brengt van je langdurige afwezigheid, dan kunnen zij een extra oogje in het zeil houden op je woning. Je kan vakantietoezicht online aanvragen via police-on-web of door het formulier vakantietoezicht in te vullen, af te drukken en binnen te brengen op je lokaal onthaal. Daar kan je ook gewoon een formulier afhalen. Je kan deze links raadplegen op Enkele preventietips Breng je buren op de hoogte wanneer je op vakantie gaat zodat zij mee een oogje in het zeil kunnen houden. Laat tijdens je afwezigheid regelmatig de brievenbus leegmaken of laat de post tegenhouden via het postkantoor. Maak gebruik van bestaande beveiliging zoals rolluiken, sloten, alarm Spreek geen bericht in op je voic zoals: wij zijn op vakantie tot..., kleef geen briefjes op deur of raam met deze boodschap en wees voorzichtig met berichten/ foto s op sociale media. Laat geen voorwerpen achter rond je woning waarmee potentiële inbrekers aan de slag kunnen om in te breken (bijvoorbeeld ladders, tuingereedschap of tuinmeubilair waar men op kan klimmen). Geef je woning een bewoonde indruk (bijvoorbeeld tijdschakelaars voor verlichting). Kom, neem eens de Veleau! Hou je van fi etsen langs het water? Dan zijn de Veleauroutes van de provincie Antwerpen iets voor jou. Een Veleauroute laat je 26 kilometer van het ene waterrijke plekje naar het andere fi etsen. En als je wil, leer je bij over vissen, overstromingen en andere waterweetjes. Alle fi etsroutes zijn gratis en staan op Vakantietoezicht Schenk ook aandacht aan de beveiliging van tuinhuizen, bergingen... Daar staan vaak waardevolle voorwerpen zoals fi etsen, grasmaaiers en, niet te vergeten, materiaal dat door eventuele inbrekers kan worden gebruikt. Noteer de serienummers van je apparaten en fotografeer waardevolle voorwerpen. Controleer voor je vertrekt de geldigheid van je brand- en diefstalverzekering. Voor meer uitleg en bijkomende preventietips kan je steeds een kijkje nemen op: - Stuur je een selfi e door tijdens je tocht, dan maak je kans op een uitgebreid fi etspakket. Meer info via het trefwoord Veleau, op de provinciale website. 7

8 De Kanaalkant: Toekomstvisie Albertkanaal Provincie Antwerpen - De Kanaalkant: wonen en werken gaan hier hand in hand Algemeen De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende partners een uitgebreide toekomstvisie voor de regio van het Albertkanaal van Antwerpen tot Wijnegem, ook gekend als de Kanaalkant. Dit gebied is niet alleen het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen, het is ook een gebied waar verschillende verkeersassen samenkomen en een gebied waar heel wat mensen wonen. Het kaderplan is een ruimtelijk kader dat oplossingen biedt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn. Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen en in te passen in een totaalvisie. In de Kanaalkant zijn heel wat publieke instanties al langer aan het werk. Als bovenlokaal bestuur coördineert de provincie dit toekomstplan. Hierdoor hebben alle partners samengewerkt om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen. Gemeentebesturen, districten, de Vlaamse overheid, de beheerder van het Albertkanaal nv De Scheepvaart en provincie Antwerpen zijn aan de slag gegaan met als doel het creëren van een ruimtelijke totaalvisie, waarbij ondernemers, werknemers en bewoners hun plaats krijgen. Albertkanaal, de slagader van de Kanaalkant Het Albertkanaal is natuurlijk de unieke troef van heel de Kanaalkant. Het is belangrijk dat deze troef ten volle wordt uitgespeeld, in de eerste plaats op het vlak van vrachtverkeer. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert nv De Scheepvaart in het verbreden van het kanaal en het verhogen van de bruggen. Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwerpen wordt aangepast tot een klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot ton). Zo wordt de capaciteit van het kanaal verhoogd en kan er meer vrachtverkeer via het water verlopen. En meer vervoer over het water betekent minder vrachtwagens op de weg. De Bocht van Merksem vormt momenteel nog een groot knelpunt voor de scheepvaart op het Albertkanaal. Deze fl essenhals in het kanaal zorgt voor een beperktere bevaarbaarheid en vaarsnelheid. Daarom wordt het kanaal hier verbreed tot 63 meter. De werken zijn in maart gestart. Ze worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 8

9 Algemeen Ontvangsten - Sportlaureaten Op donderdag 21 mei was het sportieve hoogdag in Wijnegem. Alle sportlaureaten van het afgelopen seizoen verzamelden in t Gasthuis waar ze werden gehuldigd. Wijnegem is een sportieve gemeente. Want 1 ploeg van acrobatische gymnasten, 4 teams volleyballers, 2 elftallen voetballers en een hoop pétanque-spelers behaalden een titel in hun reeks. Daarnaast stonden ook nog 17 individuele sporters op het ereschavot. Er waren provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen. Indrukwekkend. Zelfs één wereldkampioen: Kelly Druyts! Aan alle laureaten, nogmaals, van harte profi ciat. Meldingskaart Geacht college, Graag aandacht voor volgend probleem, vraag, voorstel, wenk: Afzender: Mevr./Dhr Adres Datum... /... /... Handtekening 9

10 Drive-in movie in Wijnegem! Algemeen De raad lokale economie en Frisomat organiseren op vrijdagavond 28 augustus 2015 een drive-in fi lmvoorstelling op de terreinen van Frisomat. Hou de website en de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Hou deze datum alvast vrij! Aan het College van Burgemeester en Schepenen van 2110 Wijnegem 10

11 Algemeen Het nieuwe marktplein wordt de Markt Het idee om het marktplein volledig te herinrichten is niet nieuw. Het is een belangrijk onderdeel van het Masterplan, het meest zichtbare. Het voorontwerp van de Markt in Wijnegem is nu klaar. Het plein wordt opgedeeld in twee sferen met in het noorden een open, multifunctionele verblijfsruimte in relatie tot de Turnhoutsebaan en het gemeentehuis. Het zuidelijke pleindeel wordt een parkeertuin waar parkeerplaatsen afgewisseld worden met beplanting en bomen. Er worden een aantal objecten ingepast om het plein te activeren tot het bruisende hart van Wijnegem. Ter hoogte van de Turnhoutsebaan komt een grote tuin met rondom een bank. Centraal op het plein creëert een bomenvlonder met paviljoen een lommerrijke verblijfsplek. Vanuit het paviljoen kunnen diverse evenementen worden georganiseerd. De integratie van een waterelement vormt een nieuw, attractief element op het plein. Er worden degelijke fi etspaden met veilige oversteekplaatsen gerealiseerd en er zal een grote overdekte fi etsenstalling komen ter hoogte van een ruime bushalte. Tentoonstelling Benieuwd naar de plannen? Kom dan kijken naar het voorontwerp van de nieuwe Markt in t Gasthuis van maandag 29 juni tot zaterdag 4 juli, tijdens de openingsuren van t Gasthuis. Wat vind je er van? Kom mee van gedachten wisselen over dit voorontwerp van de Markt op maandag 29 juni om 20 u in het theater van t Gasthuis. 11

12 Algemeen Heraanleg Schoolstraat Met het bouwproject Annonciaden op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Schoolstraat, creëerden we de mogelijkheid om van de Schoolstraat een mooie, brede en volledig uitgeruste straat te maken met het oog op het veilig schoolverkeer. Dit is de eerste stap naar een volledige open, groene schoolomgeving die verder kan worden ontwikkeld met de bouw van een nieuwe school. De werken aan de Schoolstraat - tussen Turnhoutsebaan en Bergenstraat - starten na het bouwverlof op 4 augustus. Deze werken duren ongeveer 3 maanden. Tijdens de werken zal de Schoolstraat afgesloten zijn voor alle verkeer tussen de Bergenstraat en de Turnhoutsebaan. In de Bergenstraat is dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De straat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een gescheiden riolering. De nieuwe straat zal voorzien zijn van een rijweg, parkeervakken met groenvakken, een fi etspad en een voetpad. Voorafgaand, nog voor het bouwverlof, moeten de nutsmaatschappijen nog noodzakelijke werken uitvoeren om leidingen te verplaatsen. 12 Bakkerij Geerts bvba Turnhoutsebaan Rustdag op vrijdag - Vakantie: 27 juli t/m 9 augustus Bakkerij Pane & Picasso Turnhoutsebaan Rustdag op woensdag en donderdag In juli open op donderdag - Vakantie: 31 juli t/m 27 augustus Bakkerij Van Riel Turnhoutsebaan Rustdag op vrijdag - Vakantie: 29 juni t.e.m. 24 juli Bakkerij Marc Jacobs Turnhoutsebaan/hoek Schoolstraat Rustdag op dinsdag - Geen vakantie Vakantieregeling bakkers

13 Wonen Heb je vragen over wonen? Je kan er terecht met al je vragen over: premies energie besparen, bouwen en verbouwen woningaanpassingen voor ouderen en personen met een handicap woonkwaliteit, leegstand, inbraakbeveiliging sociale woningen: huren, kopen, lenen, informatie, formulieren de woninghuurwet: contract, brieven, opzeg Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het nieuwe Wooninfopunt in Wijnegem is een balie waar iedereen gratis advies kan vragen op maat van zijn situatie. Vanaf september kan je als inwoner van Wijnegem elke woensdagvoormiddag met al je vragen terecht bij het Wooninfopunt op het gemeentehuis. Contactgegevens Wooninfopunt: (tijdens de kantooruren) Openingsuren Elke woensdag van 8.30 tot 12 u De avondpermanentie vind je op de website van IGEAN: Op andere weekdagen kan je ook terecht bij onze huisvestingsambtenaar. Woonbeurs op donderdag 10 september Op donderdag 10 september nodigen het Sociaal Huis en het gemeentebestuur je graag uit voor een lokale woonbeurs. Weet je graag wat meer over de inschrijving voor de nieuwe sociale woningprojecten Salvialaan en De Werve Hoef? Ben je benieuwd naar de premies die er zijn voor het aanpassen en energiezuinig maken van je woning? Heb je vragen over inbraakpreventie? Ben je geïnteresseerd in de groepsaankoop voor groene energie? Of heb je een andere vraag over wonen in Wijnegem? Dus hou 10 september vrij in je agenda en kom langs in 't Gasthuis! Kijk ook op - wonen voor actuele info. Kom dan zeker eens een kijkje nemen in t Gasthuis op donderdag 10 september 2015 van 16 tot 20 u. De sociale huisvestingsmaatschappijen, de politie en de brandweer, de gemeentelijke diensten voor wonen, leefmilieu en preventie en de Sociale dienst van het OCMW zullen een stand hebben op de woonbeurs. Er zijn ook enkele korte informatiesessies die je zonder vooraf in te schrijven kan bijwonen. Tot slot kan je ook eens gaan kijken naar een modelwoning in de nieuwbouw van het sociale woningproject Salvialaan. 13

14 Welzijn 14 SOCIAAL HUIS Koolsveldlaan OCMW-voorzitter Nadine Wouters Na afspraak Administratief centrum Onthaal - 2 de verdieping maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u donderdag van tot 20 u Na afspraak Thuisdiensten Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst dienstencheques Minder Mobielen Centrale Lokale diensteneconomie De tuin van het Woonzorgcentrum heeft een semiopenbaar karakter. Je kan er wandelen of fi etsen. Ook honden zijn welkom. In naam van de bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie en in naam van de kinderen van t Speelnestje willen we toch het volgende vragen: Hou je hond aan de leiband. Ruim hondendrollen op. Laat je hond geen behoefte doen voor de ramen van de cafetaria. Hier wordt gegeten en gedronken, smakelijk is anders. OCMW tot je dienst Sociale dienst en dienst schuldbemiddeling maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 u donderdagavond van tot 20 u Na afspraak Budgetmeter: oplaadterminal maandag van 9 tot 10 u donderdag van 18 tot 20 u Na afspraak Juridische dienst Gratis advies van een advocaat elke 2 de en 4 de donderdag van de maand van tot u Opvoedingspunt Gratis opvoedingsondersteuning Na afspraak Sluiting Maandag 20 juli 2015 (Brugdag) Dinsdag 21 juli 2015 (Nationale feestdag) Tuin Woonzorgcentrum Rustenborg. Honden welkom, hondendrollen niet. WOONZORGCENTRUM RUSTENBORG Koolsveldlaan Administratieve dienst Onthaal - gelijkvloers maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u Na afspraak: Bezoekuren bewoners Elke dag doorlopend. Na 20 u aanbellen. Gedurende de zomermaanden na 21 u aanbellen. HUURAPPARTEMENTEN VOOR OUDEREN De Meidoorn Koolsveldlaan 94 A Het Bloesempad Koolsveldlaan 94 C Administratieve dienst WZC Rusteborg DE KLEINE GENEUGTE Sociaal restaurant voor senioren ouder dan 65 jaar (inwoners van Wijnegem) Koolsveldlaan Administratieve dienst WZC Rusteborg

15 Welzijn Vakantie voor iedereen! Steunpunt vakantieparticipatie De vakantie is begonnen en velen tellen af naar een welverdiende vakantie in binnen- of buitenland. Voor mensen met een laag inkomen blijft er soms weinig of geen budget over voor vakantie en vrije tijd. Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Iedereen verdient vakantie, een moment om de batterijen op te laden en tot rust te komen. Vorig jaar konden er mensen genieten van een mooie korting op een vakantie of daguitstap dankzij het Steunpunt Vakantieparticipatie. Je kan enkel beroep doen op dit aanbod via een sociale organisatie. Voor Wijnegem is het sociaal Huis (OCMW) aangesloten als sociale organisatie waar je terecht kan voor aanvragen, boekingen en extra informatie. Ook vrijetijdsbesteding is voor mensen met een laag inkomen niet altijd evident. De verenigingen zijn reeds volop het volgend werkjaar aan het plannen. Inschrijvingen kunnen al gebeuren, lidgelden moeten worden betaald. Wijnegem heeft een rijk verenigingsleven, tal van leuke, avontuurlijke en sportieve activiteiten worden georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk. En toch, deelnemen aan activiteiten of lid worden van een vereniging is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ook al zijn de lidgelden laag, bijkomende kosten kunnen toch wel oplopen, denk maar aan het uniform, de uitrusting, benodigd materiaal... Zeker voor gezinnen met een laag inkomen en met meerdere kinderen kan dit soms fi nancieel zwaar doorwegen. Toch zouden wij het jammer vinden mocht je omwille van fi nanciële redenen afhaken. Vandaar dat het Sociaal Huis van Wijnegem (OCMW) over subsidies beschikt om gezinnen die het fi nancieel moeilijk hebben een tussenkomst te bieden in de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Wil je meer informatie over het Steunpunt Vakantieparticipatie? Kom vrijblijvend langs op onze sociale dienst. Wij proberen je in alle discretie verder te helpen. Je kan bij het OCMW terecht tijdens het spreekuur, elke werkdag tussen 10 en 12 u (behalve op donderdag) en donderdagavond van 17 tot 20 u. Of na telefonische afspraak op het nummer: De Lage Dorpel - Het Welzijnshuis Een wekelijks ontmoetingsmoment op vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 u waar bij een tasje koffi e of thee vrijblijvend tijd wordt vrijgemaakt. Tevens is er kans om eens rond te kijken in het aanbod van tweedehandskleding, specifi ek voor inwoners die het fi nancieel minder breed hebben. Wil je graag actief helpen op vrijdagvoormiddag met de tweedehandskleding? Neem dan zeker contact op of kom eens langs. Helpende handen zijn steeds welkom. Een wekelijks ontmoetingsmoment van Digidak op woensdagvoormiddag tussen 9 en 12 u. Het Welzijnshuis is een samenwerking tussen Welzijnsschakels De Lage Dorpel en het Sociaal Huis (OCMW). Adres Wommelgemsteenweg 18A Contact Contactpersoon Welzijnschakel: Paul Verstrepen Contactpersoon Sociaal Huis (OCMW)

16 Opvoedtip: opvoeden in je buurt Opvoeden doe je samen met de hele buurt: met andere volwassenen, kinderen, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. Iedereen bouwt mee aan een omgeving waar het goed is om op te voeden en op te groeien. Opvoeden doen we samen Opvoeden is niet enkel de verantwoordelijkheid van ouders, maar van heel onze samenleving. Dat spreekt voor zich: een kind opvoeden doe je immers niet tussen vier muren. Opvoeden betekent net dat we kinderen en jongeren begeleiden om hun plek te vinden in onze maatschappij. Dat we hen kansen bieden om verschillende mensen te ontmoeten, plekken te ontdekken en talenten te ontplooien. Als gezin ben je op uiteenlopende fronten bezig om een veilige, stimulerende omgeving te creëren voor je kind. Ouders en kinderen komen op heel veel plaatsen: de supermarkt, de school, het sportplein, de bibliotheek, de jeugdbeweging, de kinderopvang, de dokter, het gemeentehuis. Er zijn dus heel wat personen betrokken bij de opvoeding: familie, leerkrachten, jeugdwerkers, vrienden, buren. Dat is zo bij kleine kinderen, maar ook als je een tiener in huis hebt. Allemaal samen zorgen we voor een omgeving waar het goed is om op te voeden en op te groeien. Praten kan deugd doen Natuurlijk heb je als ouder een speciale rol in de opvoeding van je kind. Jij bent de eerste persoon om je kind te steunen, te stimuleren en te sturen. Om grenzen te stellen, normen en waarden over te brengen en interesses te prikkelen. Maar als ouder sta je er niet alleen voor. Praten over opvoeden, kan deugd doen. Je kan ideeën en informatie uitwisselen, horen hoe andere ouders het aanpakken of je hart eens luchten. Er is geen reden om te aarzelen om anderen aan te spreken over opvoeden. Elke ouder heeft af en toe vragen of twijfels. Niemand raakt ooit uitgeleerd over opvoeden. Kinderen en jongeren doen ook mee Ook kinderen en jongeren hebben een eigen inbreng in het opvoedproces. Ze hebben elk unieke persoonlijkheden, noden en dromen. Ze leren van elkaar, gaan in interactie met volwassenen en ontwikkelen hun eigen kijk op dingen. Kinderen en jongeren beïnvloeden actief welke mogelijkheden en uitdagingen de opvoeding brengt. Welzijn Initiatief nemen Als ouder kan je op verschillende manieren initiatieven rond opvoeden stimuleren of op touw zetten. Je zoekt vakantieactiviteiten voor je kind en je merkt dat andere ouders met dezelfde vraag zitten? Goed mogelijk dat er in je buurt een organisatie bestaat die gezinnen wil ondersteunen, aan wie je je nood kan signaleren. Of misschien kan je samenwerken met andere ouders, buurtbewoners of jeugdwerkers om activiteiten te organiseren. Door de ideeën en talenten van kinderen, jongeren, ouders, burgers, vrijwilligers en professionals te bundelen, komen we tot initiatieven die afgestemd zijn op de vraag van gezinnen en die tegemoetkomen aan de specifi eke noden van een wijk. Een afspraak maken of een opvoedingsvraag stellen via het opvoedingspunt? Je kan op het opvoedingspunt Wijnegem of bij de opvoedingswinkel terecht voor kleine of grotere vragen na afspraak. Opvoedingspunt Wijnegem: Opvoedingswinkel Zoersel: Meer informatie over de opvoedingswinkel vind je op

17 Seniorenkrant De seniorenraad De seniorenraad is voor het gemeentebestuur de vinger aan de pols. De seniorenraad kan om advies gevraagd worden, of de raad kan advies geven op eigen initiatief. De adviezen handelen over zaken die alle senioren aanbelangen. Praatcafé Verder organiseert de seniorenraad ook maandelijks een praatcafé. Vaak kan je tegelijk een interessante voordracht of een ontspannende activiteit meepikken. Iedereen welkom! De praatcafés gaan deze zomer door op vrijdag 31 juli en vrijdag 28 augustus van 14 tot 17 u. een brief. Voor de aanmaak van MOBIB-kaart betaal je 5 euro administratiekosten. Eens de aanvraag is opgestuurd, duurt het nog een viertal weken vooraleer je de MOBIB-kaart in je brievenbus krijgt. Ontvang je de MOBIB-kaart vóór 31 augustus? Dan is het reizen gratis tot 31 augustus. Belangrijk om weten: Een jaarabonnement is het voordeligst voor wie op een jaar tijd minstens 17 keer de bus of tram neemt. 65-plusser met een handicap? Personen met een handicap die in Vlaanderen wonen, kunnen ook na 1 september nog in aanmerking komen voor een gratis jaarabonnement. Je kan nog gratis reizen met de bussen en trams van De Lijn als: Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Je een tegemoetkoming ontvangt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Inkomensvervangende Tegemoetkoming, Integratietegemoetkoming of Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. Je door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) gerechtigd bent op tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Gratis abonnement de Lijn blijft geldig voor mensen met een handicap Nog tot 31 augustus 2015 kunnen 65-plussers die in het Vlaamse Gewest wonen gratis reizen op de bussen en trams van De Lijn. Vanaf 1 september 2015 zal een jaarabonnement voor 65-plussers 50 euro kosten. 65-plussers met een handicap kunnen wel nog in aanmerking komen voor een gratis abonnement. 65-plusser? Alle 65-plussers die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, ontvangen een persoonlijke brief van De Lijn met de uitnodiging om een MOBIB-kaart aan te vragen. Ook wie nog geen 65 is, ontvangt twee maanden voor zijn 65ste verjaardag zo Het VAPH, de FOD Sociale Zekerheid en de VDAB bezorgen in het voorjaar van 2015 de nodige gegevens aan De Lijn. Zo kan De Lijn de personen die er recht op hebben tegen 1 september een nieuw abonnement bezorgen. Dit abonnement is geldig tot en met 31 december Wie voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden, krijgt het gratis abonnement automatisch thuis gestuurd en hoeft dus zelf niets te doen. Voldoe je aan één van de voorwaarden en krijg je toch geen gratis abonnement? Meld dit dan aan de dienst abonnementen van De Lijn of aan de overheidsinstantie die je handicap erkend heeft. 17

18 jeugdkrant JULI - AUGUSTUS 2015 VOLKSFEEST 11 JULI Kindernamiddag Op 11 juli wordt traditioneel de Vlaamse Feestdag gevierd. Het concept wordt dit jaar een beetje omgegooid, maar de kindernamiddag blijft zoals die was. We geven op deze dag de aftrap voor De Zomer Van Vlieg die dit jaar in het teken van Klank staat. Een greep uit het programma: Muziekinstrumenten bouwen Springkasteel Go-carts Grime Waar? t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 Wanneer? 11 juli van 13 u tot Wijnegemse jeugdverenigingen gaan op kamp! Het is zomer. Dat betekent dat Chiro en Scouts weer op kamp vertrekken. De Chiro trekt dit jaar op kamp naar Geel met hun leden jonger dan 12. De oudere groepen gaan op buitenlands kamp naar het dorpje Stanzach in Oostenrijk. De scouts gaat per tak apart op kamp. De kapoenen trekken naar Wechelderzande, de welpen naar Zottegem, de Joka s naar Zele, de jogivers kamperen in Bomal en de givers gaan naar Barvaux. De jins gaan op buitenlandskamp naar Hongarije. De Spelmobiel Tijdens de zomervakantie staat onze spelmobiel elke week op één van onze Wijnegemse speelpleintjes. In de spelmobiel zit alles wat kinderen uit de buurt nodig hebben om een middagje onbezorgd te spelen. Twee animatoren organiseren activiteiten van tot 16 u voor kinderen vanaf 4 jaar. Waar vind je de spelmobiel tijdens de zomervakantie? 6 tot en met 10 juli: Lazaretstraat 13 tot en met 17 juli: in het Park (op de vernieuwde speeltuin tegenover de Lichtbron) 22 tot en met 24 juli: Tuinwijk 27 juli tot en met 31 juli: H. Meeusstraat 3 tot en met 7 augustus: Schijnbeemdenlaan 10 tot en met 14 augustus: Kasteellei (Zevenbunder) 17 tot en met 21 augustus: Ruggeveldstraat 24 tot en met 27 augustus: Jan Vlemincklaan 18

19 Urban Event Ook dit jaar staat het Urban Event op de kalender. Hou 12 augustus dus zeker vrij! Staan alvast op het programma: Graffiti Beatbox Freerunning Bring your own meat barbecue Woensdag 12 augustus 2015 van u Kanaalfeesten Na het succes van vorig jaar wordt er dit jaar opnieuw een avondmarkt georganiseerd met randanimatie. Waar? Vaartdijk Wanneer? 23 augustus

20 Milieu Groepsaankoop zonnepanelen Is het nog rendabel om zonnepanelen te plaatsen na het wegvallen van de groenestroomcertificaten? Zijn zonnepanelen en omvormers van goede kwaliteit? Wordt mijn installatie goed geplaatst? Er blijven nog steeds vele vragen over het opwekken van elektriciteit met een eigen installatie. Net daarom wil de provincie met deze groepsaankoop zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. We doen dit door een totale begeleiding aan te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie. Hoe doen we dit? Het project zorgt voor de plaatsing van een sleutel-op-de-deur zonnepanelensysteem. We pakken dit zo aan: Duidelijke communicatie, zodat deelnemers een goed geïnformeerde en weloverwogen beslissing kunnen nemen. Gratis en vrijblijvend inschrijven voor deelname tot 12 augustus. Selectie van leverancier met strenge kwaliteitseisen en garantie via de veiling op 13 augustus. Vanaf eind augustus sturen we een offerte op maat van je persoonlijke situatie. We bedingen een scherpe prijs. Je kan het aanbod accepteren tot en met 12 oktober. De installatie wordt geplaatst voor eind april Administratieve ondersteuning door het uitvoeren van de elektrische keuring, het aanmelden van de installatie bij de netbeheerder. Ondersteuning bij vragen en klachten. Waarom zelf elektriciteit opwekken? Er zijn vele voordelen aan het plaatsen van zonnepanelen. De belangrijkste zijn: Een lagere energiefactuur. De installatie is in minder dan 10 jaar terugverdiend. Lokale groene stroom opwekken zonder milieuschadelijke CO 2 -uitstoot of afval is beter voor het milieu. Minimaal onderhoud nodig en een lange levensduur van minimum 25 jaar. Stimuleren van lokale tewerkstelling. Minder afhankelijk van buitenlandse energie. Zijn zonnepanelen nog rendabel? Verschillende berekeningen wijzen uit dat een volledige installatie op een termijn van minder dan 10 jaar is terugverdiend, zowel voor bestaande woningen als bij nieuwbouw. Wetende dat een installatie een levensduur heeft van minstens 25 jaar en je geld op de bank niet veel meer opbrengt, dan zijn zonnepanelen een zeer interessante investering. Meer informatie en vrijblijvend inschrijven doe je via: of bel het gratis nummer Bespaar op je energiefactuur! Onze gemeente neemt voor de zesde keer deel aan de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe groter de korting op de energiefactuur. Bovendien kan je rekenen op duidelijke informatie en ondersteuning. De overstap van energieleverancier wordt daarmee eenvoudig. Je kan online inschrijven of via het gemeentehuis. Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag een steentje bij tot een beter milieu. 20 Om bewoners makkelijker de overstap te laten maken naar milieuvriendelijke energie, organiseert het Antwerpse provinciebestuur opnieuw een groepsaankoop groene stroom en gas. Van 1 juli tot en met 6 oktober kunnen inwoners van de provincie Antwerpen zich gratis en zonder aankoopverplichting inschrijven voor de groepsaankoop via In het gemeentehuis kan je je laten inschrijven tussen 14 en 18 september Succesvolle groepsaankopen de afgelopen 6 jaar De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan huishoudens schreven zich in en bijna gezinnen gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende leveranciers. Een gezin bespaarde zo gemiddeld 210 euro op jaarbasis! Iedereen in Vlaanderen kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Bestuurslid Naam organisatie Functie in 2016 Bezoldigd? Ivo Wynants N-VA Bestuurslid afdeling Wijnegem neen Gemeente Wijnegem Burgemeester ja Arro

Bestuurslid Naam organisatie Functie in 2016 Bezoldigd? Ivo Wynants N-VA Bestuurslid afdeling Wijnegem neen Gemeente Wijnegem Burgemeester ja Arro Bestuurslid Naam organisatie Functie in 2016 Bezoldigd? Ivo Wynants N-VA Bestuurslid afdeling Wijnegem Gemeente Wijnegem Burgemeester ja Arro Bestuurder ja (205,04 euro) Arro Afgevaardigd gemeenteraadslid

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

t Paelsteenveld, Geef ons uw idee

t Paelsteenveld, Geef ons uw idee t Paelsteenveld, Geef ons uw idee A. Inleiding t Paelsteenveld is een 10 hectare groot park in de kustgemeente Bredene. De dahliatuin telt variëteiten uit alle windstreken die s zomers de omgeving opfleurt.

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Zelf aan de slag! Met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Voorbeelden Voor het jeugdwerk Handige tips Spelen kostprijs? vertrouwens figuur www.jeugdwerkvoorallen.be vragen@jeugdwerkvoorallen.be

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Samen digitaal in Blankenberge

Samen digitaal in Blankenberge Programmaboekje Samen digitaal in Blankenberge Al voor het tiende jaar op rij organiseert LINC de Digitale Week in heel Vlaanderen. Ook in Blankenberge worden er van 22 tot 30 april gratis activiteiten

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 Gemeente en OCMW werken voortaan samen in het Administratief Centrum Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 OCMW Lummen Inhoudstafel Voorwoord 3 Administratief Centrum 4 Verdieping 0 - Onthaal 6 Verdieping

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Aangepaste Vakantiekampen Info afdelingen

Aangepaste Vakantiekampen Info afdelingen Aangepaste Vakantiekampen 2016-2017 Info afdelingen Inhoud Inleiding...1 Doelgroep en vakantieaanbod...2 Taken van de afdeling...4 De deelnemer...6 Nazorg...9 Praktisch... 10 De vakantievrijwilliger...

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin E09 van zaterdag 4 juli tot donderdag 16 juli 2015 E20 van zaterdag 15 augustus tot donderdag 27 augustus 2015 Wat nemen we mee? Voor het beoefenen van

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie