Jaarverslag Leerlingzaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Leerlingzaken"

Transcriptie

1 Jaarverslag Leerlingzaken

2 Inhoud Voorwoord > Waarom dit jaarverslag > Visie en uitgangspunten > De wet > Leerplicht en RMC > Verschillende soorten verzuim > Dag van de Leerplicht > Leerlingenadministratie > Thuiszitters > Overstappen naar een andere school > Samenwerking met partners > Leerlingenvervoer > Nawoord >

3 Voorwoord Het sociale domein bij gemeenten is sterk in beweging. Ook de gemeente Utrecht heeft zich de afgelopen jaren optimaal voorbereid op de drie decentralisaties: Jeugdzorg, Meedoen Naar Vermogen en Participatie. Per 1 januari 2015 is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Tegelijkertijd met deze voorbereidingen is er binnen het onderwijs gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. Als wethouder van Onderwijs zie ik in welke mate deze veranderingen van invloed zijn op de rol en taken binnen team Leerlingzaken. Leerplicht en RMC hebben meebewogen met de ontwikkelingen en zijn er klaar voor om invulling te geven aan de nieuwe zorgstructuur op school, in de wijk en voor het gezin. Met de nieuwe rol is Leerplicht specifieker gericht op verzuim, partnerschap in de school en samenwerking met de buurtteams. Leerlingenvervoer heeft veel energie gestoken in een mooi participatietraject met partners en ouders om tot een nieuwe verordening te komen. Leerplicht in het po en vo Het team Leerplicht heeft zich ontwikkeld tot een stevige kern- en samenwerkingspartner in het primair- en voortgezet onderwijs en als specialist in het registreren en handelen bij verzuimsignalen. De leerplichtambtenaren hebben directe lijnen met de buurtteams in de wijken, waar zij makkelijk en snel naar kunnen doorverwijzen. Door de intensieve samenwerking is er snel en op maat passende ondersteuning voor de jongere en het gezin. Om op alle scholen als duidelijk zichtbare kernpartner aanwezig te zijn, werkt Leerplicht schoolgericht. Iedere school voor basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs heeft een vaste leerplichtambtenaar. Deze leerplichtambtenaar is het gezicht voor de school en de partners rondom de school. Leerplicht / RMC in het mbo Om de goede aansluiting te vinden tussen het onderwijs en de zorgpartners is er in 2014 gestart met een pilot jeugdteam MBO in het ROC MN op de Vondellaan. Ook hierin beweegt Leerplicht actief mee, door een leerplichtambtenaar te detacheren in het jeugdteam en daarmee deskundigheid beschikbaar te stellen. Leerplicht is op de mbo-locaties aanwezig om vroegtijdige verzuimsignalen te bespreken met de studenten. Leerplicht blijft actief betrokken bij de overstap van het naar het mbo. Het overstappen naar een nieuwe opleiding is een risicomoment. Leerplicht brengt leerlingen in beeld die risicovol zijn bij deze overstap. Daar waar nodig handelt Leerplicht actief, door op huisbezoek te gaan, jongeren te motiveren en indien nodig de Leerplichtwet te handhaven. Dit jaar is er een intensieve betrokkenheid geweest bij tientallen individuele dossiers. Ambitie voor de toekomst Leerplicht heeft afgelopen jaar teruggeblikt op de invulling van de nieuwe taken. Dit heeft het inzicht opgeleverd dat Leerplicht de grootste toegevoegde waarde heeft bij leerlingen die opvallen door verzuim, maar niet in beeld zijn bij de zorgpartners. Leerplicht zal zich in haar werkzaamheden nog specifieker gaan richten op deze groep. Ook zij verdienen het om in beeld te zijn en begeleid te worden naar een startkwalificatie in het onderwijs. Leerlingenvervoer zorgt ervoor dat in samenwerking met ouders en scholen het vervoer aansluit bij de uitgangspunten van de transities en passend onderwijs: zelfstandigheid en maatwerk. Met respect zie ik hoe team Leerlingzaken zich als lerende professionals meebeweegt met de veranderingen die op de gemeente afkomen. Ik ben ervan overtuigd dat team Leerlingzaken klaar is voor de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente. Jeroen Kreijkamp, Wethouder Onderwijs

4 Waarom dit jaarverslag De leerplichtwet verplicht scholen om ongeoorloofd verzuim te melden bij de gemeente. In Utrecht worden verzuim meldingen behandeld met het team Leerlingzaken. Zij verantwoordt zich door dit jaarverslag over de naleving van de leerplichtwet en de uitvoering van de RMC-afspraken. U vindt in dit verslag de kerncijfers van Leerlingen administratie, Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer over het schooljaar Visie en uitgangspunten Elke jongere heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. We geven steun waar nodig, maar niet vrijblijvend. Leerplicht werkt vanuit een verplichtend kader. Dit betekent dat er soms een oplossing geforceerd moet worden. Elke jongere telt! Liever voorkomen dan herstellen. Zoveel mogelijk jongeren halen een start kwalificatie of een diploma naar vermogen. Het is van belang om de juiste school of route bij elke jongere te vinden. Soms is leren en werken op een passende arbeidsplek het maximaal haalbare voor een jongere. Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke uitval. Elk verzuim/gedrag heeft een reden. Het is van belang de ware reden te achterhalen om tot effectieve oplossingen te komen. Er wordt altijd een analyse gemaakt op het gebied van onderwijs, de thuissituatie en de vrijetijds besteding indien de jongere verzuimt of uitvalt. We volgen de contextuele benadering. Dit betekent dat er met alle (mogelijke) betrokkenen wordt samengewerkt.

5 De wet In Nederland is in het jaar 1969 de leerplichtwet ingegaan. In deze wet staat beschreven dat kinderen recht hebben op onderwijs. Er is niet alleen sprake van recht, kinderen hebben ook de plicht om onderwijs te volgen. In de leerplichtwet onderscheiden we drie fases: Vanaf 5 jaar: Leerplicht Kinderen mogen vanaf 4 jaar een school bezoeken. Vanaf de 5de verjaardag gaat de leerplichtwet in. Ze hebben dan de plicht om naar school te gaan. Kinderen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Ouders of verzorgers van het kind zijn verantwoordelijk voor de schoolinschrijving van hun kind. Ze moeten er op toezien dat hun kind naar school gaat en verantwoording afleggen als hun kind verzuimt. Leerlingen in Utrecht Aantal in Utrecht woonachtige leerlingen naar onderwijssoort (peildatum ) Voortgezet onderwijs 527 Speciaal basisonderwijs 1189 (Voortgezet) Speciaal onderwijs 6261 Middelbaar beroepsonderwijs* Totaal Basisonderwijs jaar: Kwalificatieplicht Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat zij hun startkwalificatie moeten behalen. Een startkwalificatie is minimaal een mbo-diploma niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. De kwalificatieplicht is ingesteld om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Daarnaast heeft het als doel om de kwaliteit van de startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende jongeren en meervoudig gehandicapte jongeren zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. * In totaal zijn er schoolgaande leerlingen op Utrechtse mbo s (cijfers van DUO) jaar: RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverlaters) De laatste fase richt zich op jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, maar ook geen schoolinschrijving (meer) hebben. RMC trajectbegeleiders gaan actief op deze jongeren af om de mogelijkheden en motivatie van een vervolgopleiding te bespreken. De RMC trajectbegeleider geeft passende hulp om ervoor te zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. Soms komt naar voren dat de jongere geen opleiding meer wil/ kan volgen. De RMC-trajectbegeleider verwijst de jongere dan door richting werk (bijvoorbeeld via de afdeling Werk & Inkomen) of hulpverlening.

6 Leerplicht en RMC In Utrecht werkt een team van leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders aan het terugdringen van verzuim en het voorkomen van schooluitval. Zij zijn werkzaam binnen elk onderwijstype. Op het primair onderwijs werkt team Leerlingzaken wijkgericht. Dit wil zeggen dat de wijk waarin de leerling woont bepaalt welke leerplichtambtenaar betrokken is. In het primair onderwijs gaan leerlingen over het algemeen naar een school in de eigen woonwijk. Dit zorgt ervoor dat deze scholen nagenoeg een vaste leerplichtambtenaar hebben. In het voortgezet onderwijs en het mbo werkt de leerplichtambtenaar schoolgericht en heeft elke school of opleiding een vast contactpersoon bij Leerlingzaken. Zodra een jongere 18 jaar wordt, valt hij of zij onder de RMC-wet. In Utrecht is afgesproken dat elke jongere tussen de 18 en 23 die verzuimt, wordt gemeld door de school. Hiermee wordt in een vroeg stadium schooluitval voorkomen. Naast het oppakken van verzuimmeldingen en het werk als contactpersoon binnen de scholen, voeren leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders nog andere taken uit. Zo werken er meerdere BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in het team die bevoegd zijn om een proces verbaal op te maken. Een aantal leerplichtambtenaren voert onderzoeken uit bij scholen om te bekijken of de verzuimadministratie op orde is. Dit gebeurt in samenwerking met de onderwijsinspectie met als doel elke jongere in beeld te krijgen die verzuimt. Tijdens deze controles wordt er beoordeeld of scholen de leerplichtwet en het meldproces correct naleven. Leerplicht sluit verder aan bij verschillende overleggen. Leerplicht is een kernpartner in het vo, werkt samen met de zorgadviesteams op scholen en neemt deel aan het actieplan jeugdwerkloosheid. Verder werkt Leerplicht nauw samen met het openbaar ministerie. Een goede samenwerking met deze verschillende partijen is cruciaal voor een goede afstemming om samen een passende oplossing te bieden voor elke jongere.

7 Controle in mbo Controle in vo 1e 2e 3e 4e mbo voldoende mbo onvoldoende Totalen e 2e 3e 4e vo voldoende vo onvoldoende Totalen Percentages mbo- en vo-scholen voldoende/onvoldoende 17% 83% 34% Alle vo scholen en mbo instellingen in Utrecht worden gecontroleerd op verzuimregistratie en het melden van verzuim. Als na een eerste onderzoek blijkt dat een school of opleiding op één of meerdere onderdelen waarop zij worden beoordeeld onvoldoende scoort, vindt er een tweede controle plaats. Als vervolgens bij een derde controle blijkt dat ze alsnog deze punten niet op orde hebben, wordt het complete dossier overgedragen aan de Inspectie van 65% 65% n voldoende n onvoldoende (3 bestuurlijke boetes / 1 boete in uitgeschreven obv 4e onderzoek in ) 35% het Onderwijs. Zij kunnen dan een bestuurlijke boete opleggen. De doelstelling van de controles is het zorgen voor een betrouwbare en sluitende registratie van verzuim. Hierdoor kan mogelijke uitval tijdig in beeld worden gebracht. In bovenstaande taartdiagrammen staat weergegeven wat de voortgang is van de kwaliteit in registratie en melding in de afgelopen drie schooljaren waarin deze controles zijn uitgevoerd. Ik vind het leuk om jongeren zo ver te krijgen dat ze niet meer verzuimen en het verschil te maken om ze op het rechte pad te krijgen. Ik probeer tot de kern te komen en altijd van het positieve uit te gaan. Vooral bij jongeren die ouder dan 18 jaar zijn, heb je soms een lange adem nodig. Zij komen niet altijd hun afspraken na en zien de noodzaak van school soms niet in. Maar als ik, door mijn inzet of gesprekken, één leerling toch weer op school krijg, ben ik blij. Wat ik erg fijn vind bij team Leerlingzaken is dat ik de professionele ruimte krijg om te kunnen doen wat ik nodig acht voor het kind. Kim, Leerplichtambtenaar

8 Verschillende soorten verzuim De kerntaken van Leerplicht/RMC zijn het terugdringen van verzuim en voorkomen van (dreigend) schoolverlaten. Dit kan alleen als de school in een vroeg stadium het verzuim signaleert, registreert en analyseert. Beginnend schoolverzuim wordt door de school aangepakt. Lukt dit niet, dan is de school verplicht Leerplicht/RMC tijdig in te schakelen. De leerplichtambtenaar overlegt vervolgens met school welke oplossingsrichting gekozen wordt. Binnen de Leerplichtwet hanteren we vier typen verzuim. Elk type kent een eigen specifieke aanpak. Absoluut verzuim Absoluut verzuim wil zeggen dat een kind of kwalificatieplichtige jongere (tijdelijk) niet ingeschreven is op een school. Elke week brengt de leerlingenadministratie van de gemeente Utrecht in beeld welke jongeren geen schoolinschrijving meer hebben. Scholen die kinderen uitschrijven zonder dat hier een nieuwe inschrijving op volgt, worden door de Leerlingenadministratie benaderd voor informatie. Als het niet duidelijk is waar de leerling naartoe is gegaan, stuurt de Leerlingenadministratie direct een brief naar de ouders. Als er op deze brief niet gereageerd wordt, gaat de leerplichtambtenaar op huis bezoek. Er wordt onderzocht of de jongere op school zit. Is er echt geen schoolinschrijving, dan worden de ouders aangespoord om zo snel mogelijk de jongere in te schrijven op een passende school. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waardoor ouders hier niet Aantal behandelzaken naar onderwijssoort Relatief verzuim* Bemiddeling Luxe verzuim Absoluut verzuim** (Speciaal) basisonderwijs (Voortgezet) speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Nieuwe leerplichtigen / nieuwe vestigers Totaal RMC Bij de schooltypes die staan beschreven bij absoluut verzuim gaat het om het type waar de jongere het laatst was ingeschreven. * Bij relatief verzuim is er wel een schoolinschrijving, maar is er ongeoorloofd schoolverzuim gedurende een aantal of alle lesuren. Relatief verzuim wordt vanaf 16 uur in 4 weken gemeld bij Leerplicht via het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ** Aan het eind van het schooljaar waren er nog in totaal 18 absoluut verzuimzaken. Deze groep leerlingen krijgt voortdurend onze extra aandacht.

9 aan meewerken. Mogelijk dat er sprake is van een zorgelijke gezinssituatie waarbij hulp nodig is van bijvoorbeeld een buurtteam. Maar er kan ook een proces-verbaal opgemaakt worden en/ of een melding bij Bureau Jeugdzorg worden gedaan. Signaal verzuim Er is sprake van signaal verzuim wanneer een jongere wel een schoolinschrijving heeft, maar de lessen niet volgt. Bij 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van vier weken is de school verplicht een verzuimmelding te doen bij Leerplicht. Na een melding is er overleg tussen school en een leerplichtambtenaar. Samen kijken ze naar wat er al is gedaan om het verzuim van de jongere tegen te gaan. Vervolgens kijken ze wat de beste stap is om de jongere weer naar school te laten gaan. Hierbij kan de jongere worden uitgenodigd voor een gesprek op bureau, kan de leerplichtambtenaar op huisbezoek gaan of kan de jongere een waarschuwingsbrief krijgen. Tijdens een gesprek kijkt de leerplichtambtenaar samen met ouders, leerling en school naar de oorzaak van het verzuim en gaan ze gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Hierin werkt het team Leerplicht nauw samen met partijen zoals Bureau Jeugdzorg, JGZ en het buurtteam. Terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig school verlaten is mijn kerntaak. Daarvoor voer ik gesprekken met ouders, jongeren en scholen en probeer ik de reden van verzuim te achterhalen. Gezamenlijk maken we een plan om te voorkomen dat het verzuim zich herhaalt. Van het contact met leerlingen krijg ik energie. Ik probeer de doelen, wensen en talenten van een jongere te vinden, daarbij aan te sluiten en zo de leerling te motiveren weer naar school te gaan om een diploma te halen. Soms betekent dit dat je daarvoor buiten je kaders gaat. Ik ga voor elke jongere! Sarah, Leerplichtambtenaar Als een jongere zonder directe reden verzuimt en het verzuim blijft onder de 60 uur, kan de Leerplichtambtenaar besluiten om de jongere een HALT-straf op te leggen. Stopt het verzuim niet, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Dit kan zowel tegen de ouders als tegen de jongere zelf worden opgemaakt. De jongere moet dan wel 12 jaar of ouder zijn. Nadat een proces-verbaal is opgemaakt doet de Raad voor de Kinderbescherming altijd een kort onderzoek om een strafadvies te formuleren. Een straf kan bijvoorbeeld een jeugdreclasseringmaatregel zijn of een werkstraf. Ziekteverzuim Ziekteverzuim is geoorloofd als een leerling om medische redenen niet in staat is om naar school te gaan. Als een leerling veel ziek is, verwijst school een leerling door naar de schoolarts.

10 Aantal behandelzaken naar onderwijssoort Als coördinator van de proces verbaal gesprekken plan ik gesprekken en doe de administratie en de dossier vorming. Ik heb een actieve rol op de achtergrond waarbij ik de leerplichtambtenaar in de rol van BOA ondersteun. Samenwerking met Leerlingenadministratie, Leerplicht en Burgerzaken is daarbij voor mij erg belangrijk. We werken allemaal samen aan één doel. Het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Ik vind het belangrijk om daar mijn steentje aan bij te dragen. Wim, Medewerker Leerlingenadministratie Soort vrijstelling Afgewezen Toegekend Totaal Artikel Artikel 3a Artikel 5 onder a Artikel 5 onder b Artikel 5 onder c Totaal De schoolarts kan een inschatting maken welke lessen de leerling wel kan volgen. Als het ziekteverzuim voortduurt en afwijkt van de inschatting van de arts meldt de school dit als ongeoorloofd verzuim aan Leerplicht. Dit gebeurt ook als de jongere (en ouders) niet reageren op een oproep van de schoolarts of -verpleegkundige. Luxe verzuim Wanneer een leerling niet op school is geweest, meldt de school dit bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar onderzoekt het verzuim. Indien blijkt dat er geen geldige reden is voor de afwezigheid, wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Artikel 15: Ander onderwijs Artikel 3a: Vervangende leerplicht Artikel 5 onder a: Lichamelijke of psychische ongeschiktheid Artikel 5 onder b: Bedenkingen richting van het onderwijs Artikel 5 onder c: Onderwijs in het buitenland onder de tien dagen. Andersom vraagt Leerplicht altijd naar de mening van de school als het een om een verzoek van meer dan tien dagen gaat. Extra verlof Soms zijn er uitzonderlijke situaties in de wet beschreven als gewichtige omstandigheden waarvoor extra verlof kan worden toegekend. De school beoordeelt deze aanvraag als het om maximaal tien schooldagen gaat. Leerplicht beoordeelt de aanvraag als het meer dan tien dagen betreft. Scholen hebben regelmatig overleg met Leerplicht voor een verlofaanvraag

11 Dag van de Leerplicht Donderdag 20 maart 2014 was het de tiende Dag van de Leerplicht. Binnen het thema School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook? vonden er landelijk verschillende activiteiten plaats. In Utrecht praatten zestien leerlingen van 3 mavo en 4 havo van het Gerrit Rietveld College op de Dag van de Leerplicht met burgemeester Jan van Zanen over hun toekomstplannen. In het kader van het vak loopbaanoriëntatie was de burgemeester uitgenodigd om met de leerlingen in gesprek te gaan. Welke diploma s heb je nodig om een stap dichterbij je droombaan te komen? Wie en wat kan je helpen bij het behalen van je doel? Niet alleen stonden de leerlingen stil bij hun toekomst, maar ook bij het verhaal van de burgemeester. Die brak het ijs al snel met verhalen over zijn eigen middelbare schooltijd. Ik spijbelde heus wel eens. Dan pakte ik een extra tussenuur met een vriendje. Gingen we patat halen. Hij sprak met gemotiveerde leerlingen. De één wil piloot worden, de ander graag de ICT in en er is zelfs een leerlinge die een toekomst in de politiek wel ziet zitten, want daar kun je wat voor mensen betekenen. Motivatie is volgens de leerlingen en Van Zanen het allerbelangrijkst om je doel te kunnen bereiken. Het is dan ook belangrijk dat middelbare scholen ervoor zorgen dat ze hun leerlingen blijven motiveren. Leerlingenadministratie Bij het terugdringen van verzuim en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is een goede administratieve basis essentieel. Met behulp van een leerlingvolgsysteem verwerkt de Leerlingen administratie dagelijks gegevens met betrek king tot verzuim, vrijstellingen, verlof en pro cessen verbaal. Het systeem heeft een koppeling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waar scholen het verzuim melden. De leerplichtambtenaren gaan vervolgens met elke melding aan de slag. Wekelijks worden de in- en uitschrijvingsgegevens van de ruim Utrechtse leerlingen administratief geanalyseerd, zodat Leerlingzaken in Utrecht alle leerlingen goed in beeld heeft.

12 Thuiszitters Thuiszittende kinderen moeten zo snel mogelijk weer naar school, daarom is onze focus doorlopend gericht op deze kinderen. Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. De groep thuiszitters is dynamisch. Dit betekent dat kinderen weer een plek op school vinden, maar dat er ook weer kinderen tijdelijk thuis zitten. Het is een groep Laatst genoten onderwijssoort Op Nieuwe gevallen leerlingen die onze aandacht nodig heeft en ook krijgt. Aan het eind van het schooljaar waren er in totaal 37 thuiszitters geregistreerd. Opgelost (Speciaal) basisonderwijs Voortgezet onderwijs (Voorgezet) speciaal onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Overig/ onbekend Totaal geworden Overstappen naar een andere school Het blijkt dat de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo een risicomoment in de schoolloopbaan van leerlingen is. Daarom is het belangrijk om leerlingen in beeld te hebben en, waar nodig, extra te begeleiden bij deze overstap. We zetten daarom vanuit Leerplicht extra in op deze leerlingen, om te voorkomen dat ze uitvallen en voortijdig schoolverlater worden. Een goede samenwerking met scholen en mbo-instellingen in de regio is daarbij essentieel. In Utrecht werken gemeenten, scholen uit het voorgezet onderwijs en mbo-instellingen samen om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. Via een ondersteunend systeem worden alle leerlingen die de overstap van vo naar mbo maken, gevolgd. In het systeem is te volgen waar een leerling zich in het overstapproces bevindt. Zo kunnen leerlingen met een verhoogd risico op uitvallen tijdig worden gesignaleerd en kan er preventief actie worden ondernomen. In mei onderzoekt Leerplicht samen met de vo-scholen welke leerlingen in het systeem hulp nodig hebben. Deze risicoleerlingen zijn op drie verschillende momenten van het schooljaar en aan het begin van het schooljaar besproken op zogenaamde Overstaptafels. Dit is een nieuw initiatief waarbij leerplicht en scholen met elkaar de risicoleerlingen bespreken. Overstaptafels Aan het eind van schooljaar zijn de eerste twee proeftafels georganiseerd. Na positieve reacties en ervaringen is er in dit schooljaar een start gemaakt met deze aanpak in de hele RMC regio Utrecht, onder de naam De Overstaptafels. Aan het eind van het schooljaar en het begin van het nieuwe schooljaar zoeken mbo, vo en Leerplicht samen naar een passende vervolgplek voor leerlingen met een verhoogd risico op uitvallen. Elke leerling krijgt een eigen plan en een eigen casemanager die verantwoordelijk is voor de voortgang. Tijdens de eerste Overstaptafel lag de focus op leerlingen zonder aanmelding bij een vervolgopleiding. Bij de tweede Overstaptafel was er speciaal aandacht voor gezakte leerlingen en leerlingen die nog geen vervolgkeuze hadden gemaakt. Aan het begin van het schooljaar was er een tafel voor nog niet geplaatste leerlingen bij een vervolgopleiding. Voor deze leerlingen werd alsnog geprobeerd om een passende plek te vinden. Met deze gezamenlijke inspanningen hebben we alle risicoleerlingen in de gemeente Utrecht eerder en beter in beeld. We kunnen signaleren waar en wanneer het misgaat en daar gezamenlijk op sturen. Samen met de leerling, ouders en vo-school en/of mbo is een plan gemaakt zodat de leerling na de zomer op de juiste plek komt.

13 Samenwerking met partners Leerlingzaken en de gemeente Utrecht hechten veel waarde aan een goede samenwerking met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs en ketenpartners. De organisatie van Leerlingzaken is hierop aangepast en ingericht. Elke leerplichtambtenaar is contactpersoon voor een vast aantal scholen. Hiermee ontstaat er een hechte samenwerking en zicht op wat er specifiek nodig is voor een school of locatie. De introductie van de wet Passend Onderwijs en de aanpassingen van de Jeugdwet zorgen er geleidelijk voor dat de samenwerking met ketenpartners verandert. Er ontstaan meer vaste structuren, zoals het Kernpartneroverleg, ZAT s, persoonlijke contacten/netwerken, overleggen en protocollen. Deze veranderingen leiden tot een accentverschuiving van de leerplichttaak. Waar de uitvoering sterk gericht was op het hulp en/of oplossingen bieden aan de leerling, geven we nu minder operationele hulp en houden ons meer bezig met preventie in de school. We zorgen ervoor dat leerlingen die hulp en/of zorg nodig hebben, de juiste ondersteuning krijgen.

14 Leerlingenvervoer Niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij zelfstandig naar school kunnen. Leerlingenvervoer maakt het voor deze leerlingen mogelijk om naar school te gaan. Bij Leerlingenvervoer is geen dag hetzelfde. Ik krijg iedere dag nieuwe aanvragen, wijzigingen, maar soms ook klachten. Samen met de vervoerders proberen we dan per kind een oplossing te zoeken, zodat het gewoon naar school kan. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij ouders om ervoor te zorgen dat een leerling naar school gaat. Wij pro beren ouders, binnen de wettelijke regels, hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Voor mij ligt de uitdaging erin om constant te kijken hoe we het nog beter kunnen doen. En dat is best ingewikkeld, met alle landelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het passend onderwijs. De gemeente Utrecht heeft als uitgangspunt dat het leerlingenvervoer zo efficiënt, veilig en prettig mogelijk geregeld moet zijn voor de leerlingen en ouders die voor leerlingenvervoer in aanmerking komen. In Utrecht zorgt de gemeente hier samen met de vervoerders Connexxion en Klomp voor. Dagelijks hebben zij contact om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er regelmatig contact met ouders en scholen om, binnen de mogelijkheden, voor ieder kind een oplossing te vinden zodat het naar school kan. Een aantal scholen bespreekt het leerlingenvervoer in een klankbordgroep. Zij kijken waar de eventuele verbeterpunten voor het leerlingen vervoer liggen en adviseren hier over aan de gemeente, die deze verbeterpunten ook met de vervoerders bespreekt. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, wordt er gekeken naar een aantal voorwaarden waar de leerling waar de aanvraag voor wordt ingediend aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het afstands criterium en of de leerling naar de voor hem of haar dichtst bijzijnde toegankelijke school gaat. Daarnaast wordt er, als er aangepast vervoer wordt aangevraagd, ook gekeken naar de gezinsomstandigheden. Nienke, Medewerker Leerlingenvervoer

15 Leerlingenvervoer naar onderwijssoort Regulier basisonderwijs op basis van levensbeschouwelijke richting 47 Basisonderwijs Taalschool het Mozaiek 60 Speciaal basisonderwijs 306 Basis-voorgezet onderwijs (Leerlingen met functie beperking) 5 Speciaal Onderwijs vso zmlk 844 Voortgezet speciaal onderwijs 256 Totaal 1518 Deze tabel geeft weer naar welke onderwijssoort de Leerlingen met een beschikking Leerlingenvervoer in het schooljaar zijn vervoerd. NB: Uit de onderwijssoorten is de grond waarop het recht op leerlingenvervoer is ontstaan, niet op te maken. Leerlingenvervoer naar vervoersoort Eigen vervoer (auto of brommer) 174 OV 175 OV met begeleider 85 Fiets 21 Aangepast vervoer (taxibusje) 1063 Totaal 1518 Waarvan aantal unieke leerlingen 1308 Leerlingenvervoer bestaat uit verschillende vervoerssoorten. Het kan bijvoorbeeld een financiële vergoeding zijn of het kan een taxibusje zijn. Nawoord De afgelopen tien jaar heeft het werk van het team Leerlingzaken een enorme vlucht genomen. De aandacht voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het terugdringen van verzuim heeft geleid tot een uitbreiding en professionalisering van het team. Het team Leerlingzaken zorgt dat jaarlijks vele duizenden meldingen van verzuim en voortijdig schoolverlaten verwerkt en opgevolgd worden en krijgen ruim 1000 kinderen ondersteuning bij het vervoer naar school. Na jaren van groei ondervindt het team de druk van teruglopende mogelijkheden op gemeentelijk niveau naast de grote veranderingen in de omgeving zoals de invoering van wet Passend Onderwijs en de transitie van de jeugdzorg. De ontwikkelingen stellen eisen aan het werk van team Leerling zaken. Het afgelopen jaar hebben we de effectiviteit en kwaliteit van onze werkprocessen verbeterd. We doen dat vanuit onze kracht: de combinatie van een wettelijk fundament (legitimering, bevoegdheden, opdrachten), jarenlange ervaring, het opgebouwde netwerk, de kwaliteit van de uitvoering en de intensieve samenwerking met partners. Met deze sterke basis werken we aan het doel de jongere te ondersteunen in zijn of haar schoolloopbaan. Daarbij geldt de missie voor het team: Elke jongere telt! Slaus van Dam, Manager Leerlingzaken

16 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Maatschappelijke Ontwikkeling team leerlingzaken Fotografie Willem Mes, Robert Oosterbroek, Allard Willemse, Anton van Daal en Joni Prescher Opmaak Ontwerpwerk, Den Haag Datum November 2014

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2015 2016 Inhoud Voorwoord > Waar we voor staan > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Tabel: Verzuimcijfers > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Thuiszitters > Dag van de Leerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Holland y/f*.!** *>*«*> 4

Holland y/f*.!** *>*«*> 4 *«*> 4 fco»* In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lelderdorp, Llsse, Noordwljk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Inhoud Voorwoord Inleiding Het kader De cijfers Speerpunten schooljaar 2016-2017 Voorwoord Als gemeenten werken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Ss Schooljaar 2013-2014 verslag 2013-2014 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Auteur Ontwikkeling

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school?

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school? Raadsvergadering d.d. 18 december 2012 Raadsnota nummer: BI. 0120096 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2011-2012 Vragen van fractie: VVD Naam raadslid: J. de Ridder 1. a. Bladzijde 2 en 3 van

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 Uitgeest, oktober 2012 - 1 - 1. INLEIDING Artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Mavo Vos

Verzuimprotocol De Mavo Vos Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Conceptjaarverslag 2014-2015 van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL).

Conceptjaarverslag 2014-2015 van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL). Gemeente Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00790 Van college van burgemeester en wethouders Datum 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt Portefeuille(s) : Onderwijs Contactpersoon

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten Molenwaard 2016 (schooljaar 2014-2015) Hoe gaat het met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in Molenwaard? De factsheet geeft inzicht en handvatten

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord Voorwoord Voor u ligt de definitieve versie 2011 van het Protocol

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM. Deel 1 Wettelijk Kader

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM. Deel 1 Wettelijk Kader PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM Deel 1 Wettelijk Kader Protocol schoolverzuim PO & VO RMC-subregio Eem Het wettelijk kader Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort in de hoedanigheid van contactgemeente

Nadere informatie