Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA BELGIË

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË"

Transcriptie

1 Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA BELGIË Vooruitgangsrapport 2009

2

3 Inhoudstafel Inleiding 1 1. Context 1 2. Grote ontwikkelingen Federaal Relanceplan Regeerakkoorden en relanceplannen van de gemeenschappen en gewesten 4 3. Vooruitgang ten opzichte van de 5 prioritaire assen en de landenspecifieke aanbevelingen Landenspecifieke aanbevelingen Verbeteren van de ownerhsip in het kader van de partnership approach Macro-economische stabiliteit 27 Macro-economisch beleid Financiële sector Reddingsoperaties van de financiële sector Streven naar een efficiënter regelgevingskader van de financiële sector Een verantwoord begrotingsbeleid De begroting Verwachte evolutie van het begrotingssaldo op korte en middellange termijn De uitdaging van de vergrijzing Het concurrentievermogen van de ondernemingen, waarborg voor een stijging van de werkgelegenheid De verlaging van de lasten op arbeid Een aangepast loonbeleid Het fiscaal bedrijfsklimaat en de bedrijfsregelgeving Een versterkte sociale bescherming De maatregelen inzake pensioenen De verbetering van de toegang tot kwaliteitsvolle zorg in het kader van de beheersing van de gezondheidsuitgaven 51

4 De versterking van de sociale bescherming, de armoedebestrijding en de ondersteuning van de koopkracht Een productieve groei aanmoedigen Een innoverende economie O&O bevorderen Het menselijk kapitaal in O&O versterken Ontwikkelen van nieuwe activiteiten: stimuleren van ondernemerschap en industrieel concurrentievermogen Betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging Ondersteunende diensten voor bedrijven Toegang tot financiering Industrieel beleid Verbetering van de marktwerking Een krachtig mededingingsbeleid Elektriciteit en gas Spoor- en Postdiensten Dienstenrichtlijn Wet op de eerlijke handelspraktijken en de bescherming van de consument Telecommunicatiesector Investeringen Infrastructuur Bedrijfsinvesteringen Stimuleren van duurzaam gebruik van energie en klimaatbescherming Stimuleren van duurzaam gebruik van andere hulpbronnen dan energie en versterken van synergieën tussen milieubescherming en groei 99

5 3. Flexicurity als evenwichtige aanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt met meer en betere banen Een betere begeleiding naar en op de arbeidsmarkt Een begeleiding op maat voor alle werkzoekenden Een betere begeleiding van werknemers en tijdelijk werklozen Sterke werkgelegenheidsdiensten in moeilijke tijden Levenslang leren Leren voor de samenleving van morgen Competenties als sleutel tot een beroep Een vlotter werkende arbeidsmarkt waarop iedereen een plaats vindt Groei en banen moeten hand in hand gaan De uitwisseling tussen de gewesten kwam op kruissnelheid Een verantwoord arbeidskosten- en loonbeleid Oudere werknemers zijn de arbeidsreserve van morgen Duurzame uitsluiting van jongeren vermijden Sociale inclusie vraagt om een brede arbeidsmarkt Een focus op de integratieproblematiek Een vlotter werkende arbeidsmarkt waarop transities worden ondersteund en vergemakkelijkt Flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid in crisistijden Sociale zekerheid om een moeilijke periode te overbruggen 124

6 4. Bijdrage van de Europese Structuurfondsen aan de uitvoering van de Lissabonstrategie in België Inleiding Algemene uitgangspunten (m.b.t. de uitvoering) van de structuurfondsen door de gemeenschappen en gewesten (met inbegrip van de krachtlijnen en principes van de operationele plannen) Bespreking van de uitvoering van de structuurfondsen Doelstelling Convergentie Doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid Doelstelling Europese Territoriale Samenwerking Bijdrage van het cohesiebeleid aan het bestrijden van de economische crisis Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen Waals Gewest en Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 155

7 Inleiding 1. Context 2009 was een bewogen jaar voor het Belgische socio-economische beleid. Net zoals in de rest van de EU, is België getroffen door de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen van de crisis tasten alle sectoren en aspecten van de economie aan. De banken, de verwerkende nijverheid, de werkgelegenheid en de openbare financiën ondergingen belangrijke schokken. Een krachtdadig en eendrachtig optreden van de Belgische overheden was noodzakelijk om een vrije val van de economie te vermijden, de koopkracht van de consument te beschermen en een kader te scheppen voor een geleidelijk herstel. Buiten een rapportering van de voortgang in de uitvoering van de prioriteiten van het NHP, besteedt dit vooruitgangsrapport ruime aandacht aan de acties die de Belgische overheid ondernomen heeft in de strijd tegen de crisis. Deze acties kaderden immers in het European Economic Recovery Programme en het Lissabonpartnerschap voor duurzame groei en jobs. De Belgische overheden hebben snel gereageerd op het verlies in vertrouwen op de financiële markten, via zowel het herkapitaliseren van systeemkritische instellingen als het verlenen van waarborgen, en zo hebben we een domino-effect in de Europese Unie kunnen vermijden. De relanceplannen waren gericht op de structurele uitdagingen van de economie en hielden rekening met de beperkte budgettaire ruimte. De plannen besteedden aandacht aan de competitiviteit van de bedrijven en de werkgelegenheid. Tezelfdertijd, werden de duurzame sociaaleconomische hefbomen versterkt en de investeringen in een groenere economie verhoogd. Het opvangen van de schokken van de economische crisis heeft, net zoals in de rest van de Europese Unie, tot een belangrijk overheidstekort geleid. De terugkeer naar een begrotingsevenwicht is noodzakelijk om ons welvaartsmodel te vrijwaren voor deze en toekomstige generaties. De verschillende overheden van België hebben zich er dan ook toe verbonden in het Stabiliteitsprogramma om ten laatste in 2015 terug een begroting in evenwicht te hebben. Dit moet kaderen in een duurzame win-win-politiek die de sociale bescherming verbetert, ons milieu beschermt en de competitiviteit van onze bedrijven versterkt. 1

8 De nieuwe regeerakkoorden van de gemeenschappen en gewesten zijn bakens op de weg van de duurzame sociaal-economische hervormingen. De Belgische overheden bevestigen dan ook hun engagement in het kader van het Lissabonpartnership na In dit inleidend hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de economische ontwikkelingen sinds september Daarna wordt ingegaan op de beleidsreacties: de krijtlijnen van de nieuwe regeerakkoorden en het relanceplan worden uiteengezet. Vervolgens wordt de belangrijkste vooruitgang weergegeven ten opzichte van de 5 prioritaire assen van het Nationaal Hervormingsprogramma en de landenspecifieke aanbevelingen. Tot slot, wordt er ingegaan op de betrokkenheid van de verschillende stakeholders in het Lissabonpartnerschap. In de volgende hoofdstukken wordt verder in detail ingegaan op de stand van zaken en geboekte vooruitgang met betrekking tot de macro-economische omgeving, de micro-economische hervormingen en het arbeidsmarktbeleid (Informatie tot 25 september 2009 werd verwerkt). In een laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe de structuurfondsen bijdragen tot het Nationale Hervormingsprogramma Dit voortgangsrapport werd door de federale overheid in nauwe samenwerking met de gewesten en gemeenschappen opgesteld. Tot slot, zijn de volgende bijlagen opgenomen bij de tekst - Vlaams Lissabon voortgangsrapport Voortgangsrapport 2009 betreffende de implementatie van het Nationaal Hervormingsprogramma in het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. 2. Grote ontwikkelingen Ondanks de huidige economische crisis blijven de doelstellingen van het nationale hervormingsprogramma onverkort geldig. Sterker nog, de economische crisis maakt het des te noodzakelijker om het ambitieus sociaaleconomisch beleid verder te zetten en werk te maken van verbetering van de openbare financiën teneinde terug aan te sluiten bij een budgettair traject dat leidt naar duurzame begrotingsevenwichten. In de loop van 2009 heeft de federale regering talloze beslissingen genomen, in het bijzonder in het kader van de verschillende relancemaatregelen, die de vijf prioritaire sociaaleconomische assen versterkten. 2

9 De relanceplannen van de verschillende regeringen en de regeerakkoorden van de gemeenschappen en gewesten zijn in overeenstemming met het hervormingsprogramma en geven nieuwe impulsen aan het socio-economische beleid Federaal Relanceplan Om het hoofd te bieden aan de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de federale regering in december 2008 een relanceplan aangenomen dat in het kader stond van een herstel van het vertrouwen. De inspanningen zijn geconcentreerd op 4 assen: 1. Aanpakken van de financieel-bancaire crisis. België werd als eerste land op het Europese vasteland getroffen door de internationale financiële crisis. Hoewel die crisis, achteraf gezien, al lang aan het smeulen was, had tot de ondergang van Lehman Brothers op 15 september 2008 niemand de impact ervan echt kunnen inschatten. De regering heeft er alles aan gedaan om het Belgische bancair en financieel systeem te verdedigen en de systeemkritische instellingen te redden van het bankroet. Bovendien heeft ze belet dat de situatie van de Belgische banken een domino-effect veroorzaakte in de Europese Unie. 2. Versterken van de duurzame sociaal-economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu. De crisis is een opportuniteit om de duurzaamheid van de economie te bevorderen. Daarom heeft de regering in het kader van de relanceplannen ingezet op duurzame ontwikkeling, werd de activiteit in de bouwsector ondersteund en werden een aantal investeringsprojecten versneld. 3. Competitiviteit van de bedrijven, werkgelegenheid en een goed sociaal klimaat. Gezonde bedrijven dreigden door de crisis geremd te worden in hun ontwikkeling. Daarom heeft de regering gereageerd door de toegang tot krediet te vergemakkelijken, door financiële ademruimte te creëren en door de lasten op arbeid te verlagen in het kader van het Interprofessioneel Akkoord. Via tijdelijke werkloosheid en een uitbreiding van de begeleiding pogen we het aantal arbeidsplaatsen maximaal te behouden. Voor iedereen die uit de boot valt, is het sociaal vangnet versterkt, onder meer in het kader van de welvaartsenveloppe. 4. De duurzame gezondmaking van de overheidsfinanciën veilig stellen. Ten gevolge van de crisis loop het begrotingstekort dit jaar volgens de HRF op tot 5,9 % BBP en volgend jaar bij ongewijzigd beleid tot 6,5 % BBP. Om de welvaartstaat ook in de toekomst te kunnen betalen, de vergrijzing indachtig, zijn de Belgische overheden overeengekomen in het Stabiliteitsprogramma om de begroting tegen 2015 terug structureel 3

10 evenwicht te brengen. Voor 2010 en 2011 zal reeds een belangrijke structurele inspanning geleverd worden Regeerakkoorden en relanceplannen van de gemeenschappen en gewesten Vlaams Gewest De Vlaamse Regering zal op basis van de doelstellingen en de doorbraken van Vlaanderen in Actie (VIA), in overleg met de sociale partners en de federale regering, de sociaaleconomische hervormingen in het kader van de Lissabonstrategie voortzetten. Vlaanderen zal, met VIA als referentiekader, ook meewerken aan de verdere voorbereiding van een nieuwe Lissabonstrategie op Europees niveau. De klemtoon ligt daarbij op het realiseren van economische innovatie en op een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid. Dit werd neergelegd in het Vlaams Regeerakkoord dat op 15 juli 2009 is goedgekeurd. De Vlaamse Regering nam met het relanceplan Herstel het vertrouwen van 14 november 2008 al een pakket maatregelen om de crisis te bestrijden. Dit plan bevat concrete acties op 3 prioritaire assen: - De versterking van de kredietverstrekking aan bedrijven - De versterking van het activerend arbeidsmarktbeleid - Het versnellen en versterken van publieke en private investeringen. Vooral de verwerkende nijverheid en de industriële sectoren krijgen zware klappen. Voorspeld wordt dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen nog zal oplopen tot in De noodzakelijke transformatie van het Vlaams economisch weefsel biedt vele kansen op vlak van vergroening en verduurzaming, een proces dat de overheid met haar toekomstplannen ondersteunt. Met het Regeerakkoord tekent de Vlaamse Regering het traject verder uit waardoor Vlaanderen sterker uit de crisis zal komen met acties op korte en langere termijn. De Vlaamse Regering schakelt over van het relanceplan Herstel het vertrouwen op een duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan, dat vorm zal krijgen in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het najaar. Met het duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan beoogt de Vlaamse Regering op korte termijn de negatieve gevolgen van de crisis te remediëren om erger te voorkomen. 4

11 Mensen én bedrijven moeten sterker uit de crisis komen. Het regeerakkoord voorziet in meer maatwerk zowel bij de begeleiding van werkzoekenden als wat dienstverlening aan bedrijven (vacatures) betreft. De Vlaamse Regering voert vernieuwingen in opdat het arbeidsmarktbeleid voldoende flexibel wordt om ook in de toekomst conjuncturele schokken op te vangen. In het werkgelegenheidsakkoord zullen hieromtrent duidelijke afspraken geformuleerd worden. De Vlaamse Regering zal bij het begin van de legislatuur naast een werkgelegenheidsplan, eveneens een meerjarig investeringsplan opstellen. Met een versterking van de publieke investeringen tijdens de crisisperiode, helpt de Vlaamse Regering niet alleen de werkgelegenheid vooruit, maar zorgt ze er ook voor dat bedrijven beter voorbereid zijn eens de economische groei weer op gang komt. Innovatie is het sleutelelement voor bedrijven om stand te houden in een nieuwe, hyperconcurrentiële omgeving. De uitdaging bestaat erin het economisch potentieel te vergroenen en verduurzamen. De Vlaamse overheid leent zelf de nodige financiële middelen op de markt om deze projecten en plannen te realiseren. De Vlaamse Regering maakt zich ook sterk dat procedures voor het verkrijgen van vergunningen voor investeringsprojecten sneller zullen worden afgerond, zowel voor publieke als private investeerders. De langetermijndoelstellingen van de Vlaamse Regering zijn neergelegd in het Pact De vijf doorbraken uit Vlaanderen in Actie (de lerende Vlaming, de open ondernemer, innovatiecentrum Vlaanderen, slimme draaischijf van Europa, en groen en dynamisch stedengewest) concretiseren het beleid dat Vlaanderen zal toelaten de ambitieuze doelstellingen te bereiken. Aan deze doorbraken heeft de Vlaamse Regering acties gekoppeld. Op het vlak van begroting wenst de Vlaamse Regering dat Vlaanderen ook in de toekomst financieel gezond blijft en zal daarom een besparingspad volgen met het oog op het bereiken van een begrotingsevenwicht in De tussenkomsten van de Vlaamse Regering om de financiële slagkracht van financiële instellingen te versterken, zullen, in het kader van een efficiënt financieel beheer, regelmatig geëvalueerd worden. Omdat de begrotingsinkomsten naar aanleiding van de crisis sterk zijn verminderd, kiest de Vlaamse Regering voor een pragmatische aanpak binnen een strikt budgettair kader. Wat uitgaven betreft, zullen keuzes gemaakt worden. De klemtoon ligt daarbij op efficiëntiewinsten, voor een overheid die beter, 5

12 klantvriendelijker en meer probleemoplossend werkt. Een belangrijk deel van de efficiëntieverhoging kan gerealiseerd worden mits een staatshervorming en een verbeterde werking van het Vlaams overheidsapparaat (o.a. via afslanking van de kabinetten, besparingen bij de administraties en door verbetering van de instrumenten van het overheidsbeleid). Op investeringen zal slechts minimaal bespaard worden. Voor de periode streeft de Vlaamse Regering een begrotingsevenwicht na maar geen overschotten. Zo wordt ruimte en tijd gecreëerd om het nieuwe beleid uit het Vlaams Regeerakkoord te implementeren, en Vlaanderen zowel sociaal als economisch klaar te maken voor de toekomst. Waals Gewest De Waalse regering heeft eind 2008, in reactie op de financiële crisis, specifieke maatregelen genomen om de economie weer op gang te brengen. Deze maatregelen beantwoorden zowel aan kortetermijndoelstellingen als aan een ontwikkelingsperspectief op langere termijn, meer bepaald gelinkt aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De Waalse regering heeft een eerste reeks maatregelen goedgekeurd in oktober en november 2008 die de financiële instellingen moeten ondersteunen en de Waalse financiële instrumenten moeten versterken. Voorts heeft de Waalse regering op 5 december 2008 een Anticrisisactieplan aangenomen tegen de gevolgen van de economische crisis. Dit plan staat voor een totaal budget van 1,5 miljard en bestaat uit 5 interventieassen: - Thema 1 De investeringen versnellen: goedkeuring van een pakket maatregelen om publieke en private investeringen te steunen. - Thema 2 Toegang tot krediet: het gaat erom de toegang van bedrijven tot financiering te verzekeren, via verschillende mechanismen. - Thema 3 Werkgelegenheid-opleiding: maatregelen om de werkgelegenheid te bevorderen, meer bepaald voor jongeren, om de koopkracht van nieuwe werknemers met lage lonen en van tijdelijk werklozen te verhogen, en maatregelen rond begeleiding en opleiding. - Thema 4 Alliantie milieu-werkgelegenheid: maatregelen voor steun aan investeringen inzake duurzame ontwikkeling en aan de ontwikkeling van groene sectoren, meer bepaald op het vlak van opleiding en werkgelegenheid. - Thema 5 Vereenvoudiging en versnelling van administratieve procedures in domeinen die cruciaal zijn voor de economische ontwikkeling. De Waalse, Brusselse en Franse Gemeenschapsregering hebben hun regeerakkoorden voor de legislatuur gekaderd in een gemeenschappelijke strategie. De gedeelde doelstellingen bestaan erin het 6

13 hoofd te bieden aan de crisis en een samenleving te creëren die gebaseerd is op een model van duurzame, menselijke en solidaire ontwikkeling. De inspanningen van de drie regeringen zullen moeten worden omkaderd door een beheerst budgettair beleid en een omzichtig traject. De evaluatie van het Plan van Prioritaire Acties ( Marshallplan genoemd), dat de Waalse regering over de periode heeft geïmplementeerd, heeft duidelijk getoond dat de strategie relevant is en de uitvoering ervan doeltreffend. Volgens de evaluatie is het aanbevolen deze coherente benadering van duurzame economische ontwikkeling voort te zetten en te bestendigen. Op basis van deze verworvenheden zullen de prioriteiten van de Waalse regering voor de legislatuur worden geïmplementeerd via een Marshallplan 2.Vert, dat de kern van het regeerakkoord vormt. Dit plan zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gemeenschap Wallonië-Brussel. Hieronder volgen de prioriteiten die erin zullen worden ontwikkeld: - Het menselijk kapitaal: Op basis van een betere samenhang tussen gewest- en gemeenschapsbeleidslijnen inzake onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en economie wil de regering de hervormingen voortzetten die zijn opgestart in het kader van het Contract voor de School, inzake kwalificerend onderwijs, de bevordering van levenslang leren, de ontwikkeling van meertaligheid en de bevordering van het aanbod aan kwalificerende en prekwalificerende opleiding, meer bepaald als antwoord op de behoeften van de sectoren en knelpunten. Het actieve beleid voor inschakeling op de arbeidsmarkt zal worden voortgezet en versterkt, met bijzondere aandacht voor de jongeren. De begeleiding van werknemers die getroffen zijn door de crisis zal ook een prioriteit vormen. - De competitiviteitspolen: Het industriële beleid van het Gewest zal verder worden ontwikkeld. Enerzijds door de bestaande initiatieven inzake competitiviteitspolen en clustering te bevorderen, met een bijzondere nadruk op duurzame ontwikkeling, de deelname van kmo s, de ontwikkeling van innovatie en O&O. Anderzijds zal de oprichting van een zesde pool gewijd aan nieuwe milieutechnieken worden opgestart. - De creatie van een kader dat geschikt is voor het opzetten van kwaliteitsvolle activiteiten en het scheppen van arbeidsplaatsen: De regering zal via deze prioriteit verder werken aan de economische herstructurering van het Gewest via een coherent geheel van beleidsmaatregelen die het opzetten van activiteiten moeten ondersteunen, met inbegrip van de luiken onderzoek, innovatie en vorming in de ruime betekenis. Het 7

14 zal er meer bepaald om gaan de hervormingen voort te zetten die gelanceerd zijn op het vlak van economische en technologische stimulering, een Waals plan voor kmo s te lanceren, de inspanningen inzake onderzoek en innovatie zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak voort te zetten, alsook de beleidsmaatregelen voor de aantrekkingskracht op investeerders. - De allianties werkgelegenheid-milieu: Dit betreft de lancering en implementatie, op basis van een partnership tussen de overheidssector, de betrokken sectoren en de sociale partners, van ambitieuze actieplannen inzake duurzame ontwikkeling die zowel milieudoelstellingen als economische en sociale doelstellingen omvatten. Een eerste alliantie zal snel worden gelanceerd in het domein van de opwaardering van het energie- en milieuverbeteringspotentieel van gebouwen. - De verbetering van de levenskwaliteit door de steun aan diensten voor bijstand aan personen: De regering zal een beleid voeren dat een antwoord wil bieden op de groeiende noden van de bevolking inzake bijstand aan personen (vergrijzing, verarming, kinderopvang, ), en ook op doelstellingen op het vlak van een betere toegang tot werk en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De bevordering van duurzame ontwikkeling zal een transversale prioriteit vormen van de regering. De duurzaamheidsdimensie zal niet alleen worden opgenomen in de verschillende prioritaire actie-assen die hierboven beschreven staan, maar zal ook worden geïntegreerd in alle acties van de overheden, opdat die hun voorbeeldfunctie en rol van motor ter zake ten volle opnemen. Voorts zal de Waalse regering, in reactie op de uitdagingen van de klimaatsverandering en in het kader van de Belgische en Europese aanpak op dit vlak, een strategie voeren om de broeikasgasuitstoot met 30 % te verlagen tegen 2020 en met 80 à 95 % tegen Dit zal gebeuren door het Plan Lucht-Klimaat en het Plan voor Duurzaam Energiebeheer voort te zetten. Tot slot wil de regering inzake bestuur een ambitieus beleid voeren om zowel de ethiek als de doeltreffendheid van de overheidsinstrumenten te versterken en het vertrouwen te vergroten tussen de staat, de vertegenwoordigers ervan en de burgers. In het kader van het Marshallplan 2.Vert zal, op basis van de ervaring van de vorige legislatuur, een performante en permanente sturing worden ontwikkeld, die gepaard zal gaan met regelmatige en onafhankelijke evaluaties. Er zal bovendien een Plan voor vereenvoudiging en e-government worden gelanceerd, voortbouwend op vroegere beleidsmaatregelen ter zake (impactanalyses, leesbaarheid van de regelgeving, elektronische formulieren, elektronische transacties, ). 8

15 Franse Gemeenschap Wat de Gemeenschap Wallonië-Brussel betreft, zet de Communautaire Beleidsverklaring de actieprioriteiten uiteen van de regering voor haar verschillende sectorale beleidslijnen. De assen, die sterk aansluiten op de Lissabonstrategie, gaan over het onderwijs (Contract voor de School, kwalificerend onderwijs, kwaliteitsvol en toegankelijk hoger onderwijs), levenslang leren (onderwijs voor sociale promotie en hoger onderwijs), uitmuntend wetenschappelijk onderzoek, ICT en peuteropvang. Die prioriteiten zijn nauw verstrengeld met de hiervoor beschreven gewestelijke prioriteiten, waaraan de Gemeenschap zal bijdragen in haar competentiedomeinen. Naast de specifieke maatregelen om een antwoord te bieden op de crisis hebben de Waalse en de Franse Gemeenschapsregering hun structurele hervormingen verder geïmplementeerd, en in het bijzonder het Plan van Prioritaire Acties, om de economische omgeving van de ondernemingen structureel te verbeteren en de steun aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen actief voort te zetten, meer bepaald op het vlak van innovatie en opleiding. Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Brusselse regering heeft de 5 grote uitdagingen die Brussel de komende jaren te wachten staan duidelijk geïdentificeerd. - de uitdaging van de demografische groei, in functie van de voorspellingen van een aanzienlijke bevolkingstoename, in het bijzonder van de bevolking afkomstig uit immigratie; - de uitdaging van de werkgelegenheid, de opleiding en het onderwijs is belangrijker dan ooit omwille van de gevolgen van de economische crisis die is voortgevloeid uit de financiële crisis, gekoppeld aan de demografische groei die ertoe leidt dat steeds meer jongeren op de arbeidsmarkt komen; - de uitdaging op milieuvlak die ervoor zorgt dat Brussel een model inzake duurzame ontwikkeling wordt, een uiterst belangrijke economische bron voor het scheppen van werkgelegenheid en voor de bevordering van het internationale imago van het Gewest; - de uitdaging van de strijd tegen de dualisering van de stad en de armoede die vereist dat het transversale en geterritorialiseerde beleid wordt voortgezet en versterkt op sociaal, economisch en cultureel vlak; - de uitdaging van de internationalisering die meer dan ooit de roeping is van Brussel maar die de inwoners van de stad beter zou moeten betrekken en hen meer tot voordeel zou moeten zijn. 9

16 De Brusselse regering zal van de alliantie werkgelegenheid-milieu onverwijld een belangrijke krachtlijn van het stadsproject maken om zowel in te spelen op de uitdagingen op het vlak van milieu als van werkgelegenheid, vooral bij jongeren, en door synergieën te ontwikkelen met de economische doelstellingen alsook met de doelstellingen die verband houden met onderwijs en opleiding. Een eerste bron van economische mogelijkheden en werkgelegenheid (die reeds werd geobjectiveerd en ten dele werd geactiveerd tijdens de voorbije legislatuur) heeft betrekking op de herwaardering van het potentieel voor de verbetering op milieuvlak van de gebouwen in Brussel. Om het Gewest een leidinggevende positie te geven op dit vlak zal de regering van bij de aanvang van de legislatuur het initiatief nemen tot de uitwerking en vervolgens de uitvoering in het kader van een alliantie werkgelegenheidmilieu van een Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei. Het zal gaan om een multisectoraal pact tussen de overheden, de betrokken sectoren in Brussel en de sociale partners om het aanbod inzake duurzaam bouwen in Brussel aanzienlijk te stimuleren en te structureren. Dit pact zal bijzondere aandacht schenken aan de beroepsopleiding (ongeacht de richting), de begeleiding van ondernemingen/ondernemers, de problematiek van de toekenning van een label, de voortzetting van de stimulering van de vraag, de voorbeeldfunctie van de overheid en de toegang tot financiering. Rekening houdend met de situatie in Brussel en de vooropgestelde doelstellingen zullen de problematiek van de renovatie van de bestaande gebouwen en de betrokkenheid van de kmo s en de zko s, alsook van de actoren van de sociale economie worden beschouwd als een prioriteit. De ontwikkeling van de economie en het levenskader in Brussel zal ook gedragen worden door een nieuw Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Dit is een echt stadsproject, waarin wordt nagedacht over onze ontwikkeling, waarin de uitdagingen op economisch, sociaal en milieuvlak evenwichtig aan elkaar worden gekoppeld en waarvan de uitwerking zal beginnen van bij de start van de legislatuur. Concreet zal dit GPDO een weergave zijn van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest, waarbij het job- en woningaanbod kan stijgen, nieuwe programma s voor stadsvernieuwing kunnen worden aangestuurd, ondernemingen kunnen worden ontwikkeld en ruimte kan worden gevonden voor de diversifiëring van onze economie, de veiligheid kan worden verbeterd, milieudoelstellingen kunnen worden nagestreefd,... 10

17 Deze doelstelling is tevens een belangrijke troef die moet worden gevaloriseerd voor de internationale positionering van het Gewest. Het GPDO zal ook de doelstellingen van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling integreren om de strategische gebieden voor de internationale ontwikkeling van Brussel te herwaarderen. Om te anticiperen op de sterke demografische groei, die een kans inhoudt voor het Brussels Gewest, zal de regering een Plan voor Kinderen en Jongeren uitwerken dat, in samenwerking met de andere betrokken beleidsniveaus, als doel zal hebben op transversale manier de beleidsinitiatieven te coördineren die essentieel zijn voor de ontplooiing van de Brusselse jeugd van morgen. 3. Vooruitgang ten opzichte van de 5 prioritaire assen en de landenspecifieke aanbevelingen Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen ter uitvoering van de 5 prioritaire assen. De vijf assen hebben een belangrijke rol gespeeld om de gevolgen van de economische crisis op te vangen, zowel op economisch als sociaal vlak, en blijven dan ook behouden als prioritaire assen van de Belgische Lissabonstrategie. Meer detail wordt gegeven in de volgende hoofdstukken. AS 1 Een globale werkgelegenheidsstrategie, onder meer via een versterking van het activeringsbeleid, levenslang leren, en de strijd tegen werkloosheidsvallen Het werkgelegenheidsbeleid stond dit jaar in het teken van het minimaliseren van de effecten van de crisis op de werkgelegenheid. Vooreerst werd het bestaande regime van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders versterkt door de vergoedingspercentages op te trekken. Daarnaast werd voor bedienden een gelijkaardige regeling voor tijdelijke schorsing van de arbeidstijd uitgewerkt (verhoging van plafond). Daarnaast werden ook tijdelijk het individueel of collectief verminderen van de arbeidstijd aantrekkelijker gemaakt om het hoofd te bieden aan de crisis. 11

18 Het is belangrijk om de gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt van nabij te blijven volgen en te vermijden dat conjuncturele werkloosheid zich vertaalt in structurele werkloosheid. De strategie van het activeren van werkzoekenden zal dan ook aangehouden worden. Ook werd het herstructureringsbeleid uitgebreid naar -45 jarigen. Op die manier wordt elke getroffen werknemer toegeleid naar een nieuwe job met behulp van tewerkstellingscel en outplacement. Ook voor zelfstandigen in moeilijkheden (nakend faillissement) werd voorzien in een tegemoetkoming ter overbrugging. In Vlaanderen heeft men ingezet op een snelle opvang van nieuwe werkzoekenden, ondermeer via specifieke acties naar personen van wie het tijdelijk contract niet verlengd wordt, als ook in competentieversterking in perioden van tijdelijke werkloosheid, ondermeer via het Impulsprogramma naar sectoren. Bij de overbruggingspremie wordt een extra financiële stimulans voor competentieversterking voorzien. Tegelijkertijd blijven we inzetten op activering van werkzoekenden, ook van oudere werkzoekenden teneinde de werkzaamheidsgraad van 70 % zo spoedig mogelijk te realiseren en wordt in de komende periode ingezet op een uitrol van een intensievere begeleiding op basis van competenties. In het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap werden de prioritaire werven rond werk, onderwijs en vorming voortgezet: begeleiding van werkzoekenden en van de jongeren in het bijzonder, steun aan de interregionale mobiliteit, hervorming van het alternerend leren, opwaardering van het kwalificerend onderwijs, bevordering van levenslang leren en competentieontwikkeling (validatie van competenties, competentiecentra, talen, e-learning, antwoord op knelpunten), steun aan inschakeling op de arbeidsmarkt en diversiteit, verhoging van het aantal kinderopvangplaatsen. Voorts ging bijzondere aandacht naar de omkadering van personen die hun baan verliezen ingevolge de crisis, en naar het behoud van hun inzetbaarheid. Specifieke begeleidings- en vormingsmaatregelen werden getroffen, alsook steunmaatregelen voor het scheppen van banen, in het bijzonder in de "groene" sectoren. In 2008 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale partners een Actieplan voor de Brusselse jongeren afgesloten met een twintigtal nieuwe of versterkte maatregelen. Op grond van dit nieuwe themaplan worden de prioritaire werkterreinen van het in 2005 gesloten Contract voor de Economie en de Tewerkstelling in de praktijk omgezet. In het Contract voor de Economie en de Tewerkstelling (C2E), dat werd aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale partners, worden de grote lijnen vast- 12

19 gelegd van dit beleid en werden zo'n 15 werkterreinen ontwikkeld van prioritaire acties inzake tewerkstelling en vorming. Het betreft een engagement over 5 jaar met 2 hoofdprioriteiten: ondernemen tot een van de grote aandachtspunten van Brussel maken en zo de economische ontwikkeling van het Gewest bevorderen, en de toegang van Brusselaars tot tewerkstelling bevorderen. Tot slot maken de maatregelen van as 2 over de vermindering van de lasten op arbeid deel uit van de globale werkgelegenheidsstrategie van as 1. AS 2 Het voortzetten van het beleid gericht op de vermindering van de (fiscale en parafiscale) lasten op arbeid in het bijzonder voor de lage en middeninkomens In het kader van het Interprofessioneel akkoord heeft de regering voor ongeveer 0,3 % BBP (1.056 miljoen euro in 2010) bijkomende loonlastenverlaging doorgevoerd: - Een algemene lastenverlaging om de opgelopen loonhandicap goed te maken. De bestaande vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 0,25% wordt opgetrokken tot 0,75 % in juni 2009 en tot 1 % in Een lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid. Het vrijstellingspercentage inzake bedrijfsvoorheffing dat nu 10,7 % bedraagt, zal worden opgetrokken tot 15,6 % in De vrijstellingsregel voor de overuren wordt verder uitgebouwd. Het aantal overuren dat recht geeft op fiscale lastenverlaging stijgt van 65 naar 100 uur in 2009 en naar 130 uur in Bovendien is een herschikking en vereenvoudiging voorzien van een aantal specifieke patronale lastenverlagingen. De doelgroepverminderingen voor ouderen, voor langdurig inactieven en voor bepaalde jongeren zullen worden vervangen door een versterkte lastenverlaging op de te betalen werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, in het bijzonder voor werknemers met een laag loon. Het resultaat zal zijn dat de indirecte loonkost (sociale zekerheid-bijdragen) op het niveau van het minimumloon zo goed als onbestaande geworden is. Via de Vlaamse jobkorting wil de Vlaamse overheid de beroepsactieve bevolking belonen en stimuleren om te werken en langer aan het werk te 13

20 blijven. In 2009 kreeg iedereen met een beroepsinkomen die woonachtig was in het Vlaams Gewest een belastingsvoordeel of korting op de personenbelasting. Deze maatregel kostte de Vlaamse overheid 710 miljoen euro. De nieuwe Vlaamse Regering besliste om de jobkorting (opnieuw) selectiever in te zetten in het bijzonder voor de lage inkomens. AS 3 De aanmoediging van de ondernemerszin, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie In het kader van de relanceplannen zijn er verscheidene initiatieven genomen om de financiering van kleine en grotere bedrijven te verzekeren. Zo werd uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing toegestaan voor 4,5 miljard euro. Het in oktober 2008 goedgekeurd federaal KMO-actieplan omvat 40 maatregelen verdeeld over 5 transversale assen, de oprichting van ondernemingen aanmoedigen, de zekerheid van de ondernemer verhogen, de relaties tussen de KMO s en de overheid verbeteren, de arbeidsmarkt van de KMO s verbeteren, het statuut van de zelfstandigen uitdiepen, alsook drie sectoriele assen die zich specifiek richten tot de kleinhandel, de bouwsector en de horecasector. De implementatie van het actieplan ligt op schema en in alle transversale assen als de sectoriële assen is er al vooruitgang geboekt. Daarnaast werd er verder gewerkt rond betere regelgeving en administratieve lastenverlaging en zijn de budgetten rond innovatie en onderzoek en ontwikkeling opgetrokken door de verschillende Belgische overheden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn Gewestelijk Plan voor Innovatie integraal geïmplementeerd, met hulpmaatregelen langs de gehele innovatieketen. Tijdens de laatste legislatuur werden de middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert inzake onderzoek en ontwikkeling gevoelig opgetrokken en hoofdzakelijk besteed aan projecten die de universiteiten mobiliseren rond projecten die bestemd zijn om te worden gevaloriseerd binnen het Gewest. De acties van de regering worden hoofdzakelijk gericht op drie sectoren die erg ruim bepaald zijn: de informatieen communicatietechnologieën, de gezondheidssector en het leefmilieu. Het Gewest heeft ook een reeks mechanismen ingevoerd om een optimale begeleiding mogelijk te maken van de ondernemingen in deze crisistijd 14

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014 Nationaal Hervormingsprogramma 2014 25 april 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Macro-economisch scenario... 6 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 7 3.1. Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling

Nadere informatie

Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008

Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008 Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008 De economische omgeving is een onzekere omgeving. De gebeurtenissen van de laatste weken vormen daar de beste illustratie van. Bedrijven en

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 DEEL 0. INLEIDING... 5 DEEL 1. GOVERNANCE VAN DE VLAAMSE EUROPA 2020 STRATEGIE... 7 1.0. SITUERING... 7 1.1. VERDER INZETTEN OP DRAAGVLAK... 7 1.2. DE VLAAMSE

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. April 2015

Nationaal Hervormingsprogramma. April 2015 Nationaal Hervormingsprogramma 2015 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Macro-economisch scenario... 4 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 6 3.1. Belastingsysteem (Aanbeveling 2) 6 3.1.1. De vermindering

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ZESMAANDENPROGRAMMA VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EU 2 INHOUDSOPGAVE STRATEGISCH KADER...4 OPERATIONEEL PROGRAMMA...11

Nadere informatie

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN DE UITVOERING VAN DE EU-AANBEVELING INZAKE STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE IN BELGIE DOOR WOUTER SCHEPERS en IDES NICAISE HIVA-KU Leuven

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

REGEERAKKOORD MICHEL

REGEERAKKOORD MICHEL 11-10-2014 REGEERAKKOORD MICHEL STUDIEDIENST / DIENS T SOCIALE ZEKERHEID INLEIDING De regering Michel staat in de steigers. Het regeerakkoord werd donderdag 09-10-2014 vrijgegeven. In onderstaande bijdrage

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie