Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË"

Transcriptie

1 Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA BELGIË Vooruitgangsrapport 2009

2

3 Inhoudstafel Inleiding 1 1. Context 1 2. Grote ontwikkelingen Federaal Relanceplan Regeerakkoorden en relanceplannen van de gemeenschappen en gewesten 4 3. Vooruitgang ten opzichte van de 5 prioritaire assen en de landenspecifieke aanbevelingen Landenspecifieke aanbevelingen Verbeteren van de ownerhsip in het kader van de partnership approach Macro-economische stabiliteit 27 Macro-economisch beleid Financiële sector Reddingsoperaties van de financiële sector Streven naar een efficiënter regelgevingskader van de financiële sector Een verantwoord begrotingsbeleid De begroting Verwachte evolutie van het begrotingssaldo op korte en middellange termijn De uitdaging van de vergrijzing Het concurrentievermogen van de ondernemingen, waarborg voor een stijging van de werkgelegenheid De verlaging van de lasten op arbeid Een aangepast loonbeleid Het fiscaal bedrijfsklimaat en de bedrijfsregelgeving Een versterkte sociale bescherming De maatregelen inzake pensioenen De verbetering van de toegang tot kwaliteitsvolle zorg in het kader van de beheersing van de gezondheidsuitgaven 51

4 De versterking van de sociale bescherming, de armoedebestrijding en de ondersteuning van de koopkracht Een productieve groei aanmoedigen Een innoverende economie O&O bevorderen Het menselijk kapitaal in O&O versterken Ontwikkelen van nieuwe activiteiten: stimuleren van ondernemerschap en industrieel concurrentievermogen Betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging Ondersteunende diensten voor bedrijven Toegang tot financiering Industrieel beleid Verbetering van de marktwerking Een krachtig mededingingsbeleid Elektriciteit en gas Spoor- en Postdiensten Dienstenrichtlijn Wet op de eerlijke handelspraktijken en de bescherming van de consument Telecommunicatiesector Investeringen Infrastructuur Bedrijfsinvesteringen Stimuleren van duurzaam gebruik van energie en klimaatbescherming Stimuleren van duurzaam gebruik van andere hulpbronnen dan energie en versterken van synergieën tussen milieubescherming en groei 99

5 3. Flexicurity als evenwichtige aanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt met meer en betere banen Een betere begeleiding naar en op de arbeidsmarkt Een begeleiding op maat voor alle werkzoekenden Een betere begeleiding van werknemers en tijdelijk werklozen Sterke werkgelegenheidsdiensten in moeilijke tijden Levenslang leren Leren voor de samenleving van morgen Competenties als sleutel tot een beroep Een vlotter werkende arbeidsmarkt waarop iedereen een plaats vindt Groei en banen moeten hand in hand gaan De uitwisseling tussen de gewesten kwam op kruissnelheid Een verantwoord arbeidskosten- en loonbeleid Oudere werknemers zijn de arbeidsreserve van morgen Duurzame uitsluiting van jongeren vermijden Sociale inclusie vraagt om een brede arbeidsmarkt Een focus op de integratieproblematiek Een vlotter werkende arbeidsmarkt waarop transities worden ondersteund en vergemakkelijkt Flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid in crisistijden Sociale zekerheid om een moeilijke periode te overbruggen 124

6 4. Bijdrage van de Europese Structuurfondsen aan de uitvoering van de Lissabonstrategie in België Inleiding Algemene uitgangspunten (m.b.t. de uitvoering) van de structuurfondsen door de gemeenschappen en gewesten (met inbegrip van de krachtlijnen en principes van de operationele plannen) Bespreking van de uitvoering van de structuurfondsen Doelstelling Convergentie Doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid Doelstelling Europese Territoriale Samenwerking Bijdrage van het cohesiebeleid aan het bestrijden van de economische crisis Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen Waals Gewest en Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 155

7 Inleiding 1. Context 2009 was een bewogen jaar voor het Belgische socio-economische beleid. Net zoals in de rest van de EU, is België getroffen door de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen van de crisis tasten alle sectoren en aspecten van de economie aan. De banken, de verwerkende nijverheid, de werkgelegenheid en de openbare financiën ondergingen belangrijke schokken. Een krachtdadig en eendrachtig optreden van de Belgische overheden was noodzakelijk om een vrije val van de economie te vermijden, de koopkracht van de consument te beschermen en een kader te scheppen voor een geleidelijk herstel. Buiten een rapportering van de voortgang in de uitvoering van de prioriteiten van het NHP, besteedt dit vooruitgangsrapport ruime aandacht aan de acties die de Belgische overheid ondernomen heeft in de strijd tegen de crisis. Deze acties kaderden immers in het European Economic Recovery Programme en het Lissabonpartnerschap voor duurzame groei en jobs. De Belgische overheden hebben snel gereageerd op het verlies in vertrouwen op de financiële markten, via zowel het herkapitaliseren van systeemkritische instellingen als het verlenen van waarborgen, en zo hebben we een domino-effect in de Europese Unie kunnen vermijden. De relanceplannen waren gericht op de structurele uitdagingen van de economie en hielden rekening met de beperkte budgettaire ruimte. De plannen besteedden aandacht aan de competitiviteit van de bedrijven en de werkgelegenheid. Tezelfdertijd, werden de duurzame sociaaleconomische hefbomen versterkt en de investeringen in een groenere economie verhoogd. Het opvangen van de schokken van de economische crisis heeft, net zoals in de rest van de Europese Unie, tot een belangrijk overheidstekort geleid. De terugkeer naar een begrotingsevenwicht is noodzakelijk om ons welvaartsmodel te vrijwaren voor deze en toekomstige generaties. De verschillende overheden van België hebben zich er dan ook toe verbonden in het Stabiliteitsprogramma om ten laatste in 2015 terug een begroting in evenwicht te hebben. Dit moet kaderen in een duurzame win-win-politiek die de sociale bescherming verbetert, ons milieu beschermt en de competitiviteit van onze bedrijven versterkt. 1

8 De nieuwe regeerakkoorden van de gemeenschappen en gewesten zijn bakens op de weg van de duurzame sociaal-economische hervormingen. De Belgische overheden bevestigen dan ook hun engagement in het kader van het Lissabonpartnership na In dit inleidend hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de economische ontwikkelingen sinds september Daarna wordt ingegaan op de beleidsreacties: de krijtlijnen van de nieuwe regeerakkoorden en het relanceplan worden uiteengezet. Vervolgens wordt de belangrijkste vooruitgang weergegeven ten opzichte van de 5 prioritaire assen van het Nationaal Hervormingsprogramma en de landenspecifieke aanbevelingen. Tot slot, wordt er ingegaan op de betrokkenheid van de verschillende stakeholders in het Lissabonpartnerschap. In de volgende hoofdstukken wordt verder in detail ingegaan op de stand van zaken en geboekte vooruitgang met betrekking tot de macro-economische omgeving, de micro-economische hervormingen en het arbeidsmarktbeleid (Informatie tot 25 september 2009 werd verwerkt). In een laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe de structuurfondsen bijdragen tot het Nationale Hervormingsprogramma Dit voortgangsrapport werd door de federale overheid in nauwe samenwerking met de gewesten en gemeenschappen opgesteld. Tot slot, zijn de volgende bijlagen opgenomen bij de tekst - Vlaams Lissabon voortgangsrapport Voortgangsrapport 2009 betreffende de implementatie van het Nationaal Hervormingsprogramma in het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. 2. Grote ontwikkelingen Ondanks de huidige economische crisis blijven de doelstellingen van het nationale hervormingsprogramma onverkort geldig. Sterker nog, de economische crisis maakt het des te noodzakelijker om het ambitieus sociaaleconomisch beleid verder te zetten en werk te maken van verbetering van de openbare financiën teneinde terug aan te sluiten bij een budgettair traject dat leidt naar duurzame begrotingsevenwichten. In de loop van 2009 heeft de federale regering talloze beslissingen genomen, in het bijzonder in het kader van de verschillende relancemaatregelen, die de vijf prioritaire sociaaleconomische assen versterkten. 2

9 De relanceplannen van de verschillende regeringen en de regeerakkoorden van de gemeenschappen en gewesten zijn in overeenstemming met het hervormingsprogramma en geven nieuwe impulsen aan het socio-economische beleid Federaal Relanceplan Om het hoofd te bieden aan de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de federale regering in december 2008 een relanceplan aangenomen dat in het kader stond van een herstel van het vertrouwen. De inspanningen zijn geconcentreerd op 4 assen: 1. Aanpakken van de financieel-bancaire crisis. België werd als eerste land op het Europese vasteland getroffen door de internationale financiële crisis. Hoewel die crisis, achteraf gezien, al lang aan het smeulen was, had tot de ondergang van Lehman Brothers op 15 september 2008 niemand de impact ervan echt kunnen inschatten. De regering heeft er alles aan gedaan om het Belgische bancair en financieel systeem te verdedigen en de systeemkritische instellingen te redden van het bankroet. Bovendien heeft ze belet dat de situatie van de Belgische banken een domino-effect veroorzaakte in de Europese Unie. 2. Versterken van de duurzame sociaal-economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu. De crisis is een opportuniteit om de duurzaamheid van de economie te bevorderen. Daarom heeft de regering in het kader van de relanceplannen ingezet op duurzame ontwikkeling, werd de activiteit in de bouwsector ondersteund en werden een aantal investeringsprojecten versneld. 3. Competitiviteit van de bedrijven, werkgelegenheid en een goed sociaal klimaat. Gezonde bedrijven dreigden door de crisis geremd te worden in hun ontwikkeling. Daarom heeft de regering gereageerd door de toegang tot krediet te vergemakkelijken, door financiële ademruimte te creëren en door de lasten op arbeid te verlagen in het kader van het Interprofessioneel Akkoord. Via tijdelijke werkloosheid en een uitbreiding van de begeleiding pogen we het aantal arbeidsplaatsen maximaal te behouden. Voor iedereen die uit de boot valt, is het sociaal vangnet versterkt, onder meer in het kader van de welvaartsenveloppe. 4. De duurzame gezondmaking van de overheidsfinanciën veilig stellen. Ten gevolge van de crisis loop het begrotingstekort dit jaar volgens de HRF op tot 5,9 % BBP en volgend jaar bij ongewijzigd beleid tot 6,5 % BBP. Om de welvaartstaat ook in de toekomst te kunnen betalen, de vergrijzing indachtig, zijn de Belgische overheden overeengekomen in het Stabiliteitsprogramma om de begroting tegen 2015 terug structureel 3

10 evenwicht te brengen. Voor 2010 en 2011 zal reeds een belangrijke structurele inspanning geleverd worden Regeerakkoorden en relanceplannen van de gemeenschappen en gewesten Vlaams Gewest De Vlaamse Regering zal op basis van de doelstellingen en de doorbraken van Vlaanderen in Actie (VIA), in overleg met de sociale partners en de federale regering, de sociaaleconomische hervormingen in het kader van de Lissabonstrategie voortzetten. Vlaanderen zal, met VIA als referentiekader, ook meewerken aan de verdere voorbereiding van een nieuwe Lissabonstrategie op Europees niveau. De klemtoon ligt daarbij op het realiseren van economische innovatie en op een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid. Dit werd neergelegd in het Vlaams Regeerakkoord dat op 15 juli 2009 is goedgekeurd. De Vlaamse Regering nam met het relanceplan Herstel het vertrouwen van 14 november 2008 al een pakket maatregelen om de crisis te bestrijden. Dit plan bevat concrete acties op 3 prioritaire assen: - De versterking van de kredietverstrekking aan bedrijven - De versterking van het activerend arbeidsmarktbeleid - Het versnellen en versterken van publieke en private investeringen. Vooral de verwerkende nijverheid en de industriële sectoren krijgen zware klappen. Voorspeld wordt dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen nog zal oplopen tot in De noodzakelijke transformatie van het Vlaams economisch weefsel biedt vele kansen op vlak van vergroening en verduurzaming, een proces dat de overheid met haar toekomstplannen ondersteunt. Met het Regeerakkoord tekent de Vlaamse Regering het traject verder uit waardoor Vlaanderen sterker uit de crisis zal komen met acties op korte en langere termijn. De Vlaamse Regering schakelt over van het relanceplan Herstel het vertrouwen op een duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan, dat vorm zal krijgen in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het najaar. Met het duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan beoogt de Vlaamse Regering op korte termijn de negatieve gevolgen van de crisis te remediëren om erger te voorkomen. 4

11 Mensen én bedrijven moeten sterker uit de crisis komen. Het regeerakkoord voorziet in meer maatwerk zowel bij de begeleiding van werkzoekenden als wat dienstverlening aan bedrijven (vacatures) betreft. De Vlaamse Regering voert vernieuwingen in opdat het arbeidsmarktbeleid voldoende flexibel wordt om ook in de toekomst conjuncturele schokken op te vangen. In het werkgelegenheidsakkoord zullen hieromtrent duidelijke afspraken geformuleerd worden. De Vlaamse Regering zal bij het begin van de legislatuur naast een werkgelegenheidsplan, eveneens een meerjarig investeringsplan opstellen. Met een versterking van de publieke investeringen tijdens de crisisperiode, helpt de Vlaamse Regering niet alleen de werkgelegenheid vooruit, maar zorgt ze er ook voor dat bedrijven beter voorbereid zijn eens de economische groei weer op gang komt. Innovatie is het sleutelelement voor bedrijven om stand te houden in een nieuwe, hyperconcurrentiële omgeving. De uitdaging bestaat erin het economisch potentieel te vergroenen en verduurzamen. De Vlaamse overheid leent zelf de nodige financiële middelen op de markt om deze projecten en plannen te realiseren. De Vlaamse Regering maakt zich ook sterk dat procedures voor het verkrijgen van vergunningen voor investeringsprojecten sneller zullen worden afgerond, zowel voor publieke als private investeerders. De langetermijndoelstellingen van de Vlaamse Regering zijn neergelegd in het Pact De vijf doorbraken uit Vlaanderen in Actie (de lerende Vlaming, de open ondernemer, innovatiecentrum Vlaanderen, slimme draaischijf van Europa, en groen en dynamisch stedengewest) concretiseren het beleid dat Vlaanderen zal toelaten de ambitieuze doelstellingen te bereiken. Aan deze doorbraken heeft de Vlaamse Regering acties gekoppeld. Op het vlak van begroting wenst de Vlaamse Regering dat Vlaanderen ook in de toekomst financieel gezond blijft en zal daarom een besparingspad volgen met het oog op het bereiken van een begrotingsevenwicht in De tussenkomsten van de Vlaamse Regering om de financiële slagkracht van financiële instellingen te versterken, zullen, in het kader van een efficiënt financieel beheer, regelmatig geëvalueerd worden. Omdat de begrotingsinkomsten naar aanleiding van de crisis sterk zijn verminderd, kiest de Vlaamse Regering voor een pragmatische aanpak binnen een strikt budgettair kader. Wat uitgaven betreft, zullen keuzes gemaakt worden. De klemtoon ligt daarbij op efficiëntiewinsten, voor een overheid die beter, 5

12 klantvriendelijker en meer probleemoplossend werkt. Een belangrijk deel van de efficiëntieverhoging kan gerealiseerd worden mits een staatshervorming en een verbeterde werking van het Vlaams overheidsapparaat (o.a. via afslanking van de kabinetten, besparingen bij de administraties en door verbetering van de instrumenten van het overheidsbeleid). Op investeringen zal slechts minimaal bespaard worden. Voor de periode streeft de Vlaamse Regering een begrotingsevenwicht na maar geen overschotten. Zo wordt ruimte en tijd gecreëerd om het nieuwe beleid uit het Vlaams Regeerakkoord te implementeren, en Vlaanderen zowel sociaal als economisch klaar te maken voor de toekomst. Waals Gewest De Waalse regering heeft eind 2008, in reactie op de financiële crisis, specifieke maatregelen genomen om de economie weer op gang te brengen. Deze maatregelen beantwoorden zowel aan kortetermijndoelstellingen als aan een ontwikkelingsperspectief op langere termijn, meer bepaald gelinkt aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De Waalse regering heeft een eerste reeks maatregelen goedgekeurd in oktober en november 2008 die de financiële instellingen moeten ondersteunen en de Waalse financiële instrumenten moeten versterken. Voorts heeft de Waalse regering op 5 december 2008 een Anticrisisactieplan aangenomen tegen de gevolgen van de economische crisis. Dit plan staat voor een totaal budget van 1,5 miljard en bestaat uit 5 interventieassen: - Thema 1 De investeringen versnellen: goedkeuring van een pakket maatregelen om publieke en private investeringen te steunen. - Thema 2 Toegang tot krediet: het gaat erom de toegang van bedrijven tot financiering te verzekeren, via verschillende mechanismen. - Thema 3 Werkgelegenheid-opleiding: maatregelen om de werkgelegenheid te bevorderen, meer bepaald voor jongeren, om de koopkracht van nieuwe werknemers met lage lonen en van tijdelijk werklozen te verhogen, en maatregelen rond begeleiding en opleiding. - Thema 4 Alliantie milieu-werkgelegenheid: maatregelen voor steun aan investeringen inzake duurzame ontwikkeling en aan de ontwikkeling van groene sectoren, meer bepaald op het vlak van opleiding en werkgelegenheid. - Thema 5 Vereenvoudiging en versnelling van administratieve procedures in domeinen die cruciaal zijn voor de economische ontwikkeling. De Waalse, Brusselse en Franse Gemeenschapsregering hebben hun regeerakkoorden voor de legislatuur gekaderd in een gemeenschappelijke strategie. De gedeelde doelstellingen bestaan erin het 6

13 hoofd te bieden aan de crisis en een samenleving te creëren die gebaseerd is op een model van duurzame, menselijke en solidaire ontwikkeling. De inspanningen van de drie regeringen zullen moeten worden omkaderd door een beheerst budgettair beleid en een omzichtig traject. De evaluatie van het Plan van Prioritaire Acties ( Marshallplan genoemd), dat de Waalse regering over de periode heeft geïmplementeerd, heeft duidelijk getoond dat de strategie relevant is en de uitvoering ervan doeltreffend. Volgens de evaluatie is het aanbevolen deze coherente benadering van duurzame economische ontwikkeling voort te zetten en te bestendigen. Op basis van deze verworvenheden zullen de prioriteiten van de Waalse regering voor de legislatuur worden geïmplementeerd via een Marshallplan 2.Vert, dat de kern van het regeerakkoord vormt. Dit plan zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gemeenschap Wallonië-Brussel. Hieronder volgen de prioriteiten die erin zullen worden ontwikkeld: - Het menselijk kapitaal: Op basis van een betere samenhang tussen gewest- en gemeenschapsbeleidslijnen inzake onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en economie wil de regering de hervormingen voortzetten die zijn opgestart in het kader van het Contract voor de School, inzake kwalificerend onderwijs, de bevordering van levenslang leren, de ontwikkeling van meertaligheid en de bevordering van het aanbod aan kwalificerende en prekwalificerende opleiding, meer bepaald als antwoord op de behoeften van de sectoren en knelpunten. Het actieve beleid voor inschakeling op de arbeidsmarkt zal worden voortgezet en versterkt, met bijzondere aandacht voor de jongeren. De begeleiding van werknemers die getroffen zijn door de crisis zal ook een prioriteit vormen. - De competitiviteitspolen: Het industriële beleid van het Gewest zal verder worden ontwikkeld. Enerzijds door de bestaande initiatieven inzake competitiviteitspolen en clustering te bevorderen, met een bijzondere nadruk op duurzame ontwikkeling, de deelname van kmo s, de ontwikkeling van innovatie en O&O. Anderzijds zal de oprichting van een zesde pool gewijd aan nieuwe milieutechnieken worden opgestart. - De creatie van een kader dat geschikt is voor het opzetten van kwaliteitsvolle activiteiten en het scheppen van arbeidsplaatsen: De regering zal via deze prioriteit verder werken aan de economische herstructurering van het Gewest via een coherent geheel van beleidsmaatregelen die het opzetten van activiteiten moeten ondersteunen, met inbegrip van de luiken onderzoek, innovatie en vorming in de ruime betekenis. Het 7

14 zal er meer bepaald om gaan de hervormingen voort te zetten die gelanceerd zijn op het vlak van economische en technologische stimulering, een Waals plan voor kmo s te lanceren, de inspanningen inzake onderzoek en innovatie zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak voort te zetten, alsook de beleidsmaatregelen voor de aantrekkingskracht op investeerders. - De allianties werkgelegenheid-milieu: Dit betreft de lancering en implementatie, op basis van een partnership tussen de overheidssector, de betrokken sectoren en de sociale partners, van ambitieuze actieplannen inzake duurzame ontwikkeling die zowel milieudoelstellingen als economische en sociale doelstellingen omvatten. Een eerste alliantie zal snel worden gelanceerd in het domein van de opwaardering van het energie- en milieuverbeteringspotentieel van gebouwen. - De verbetering van de levenskwaliteit door de steun aan diensten voor bijstand aan personen: De regering zal een beleid voeren dat een antwoord wil bieden op de groeiende noden van de bevolking inzake bijstand aan personen (vergrijzing, verarming, kinderopvang, ), en ook op doelstellingen op het vlak van een betere toegang tot werk en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De bevordering van duurzame ontwikkeling zal een transversale prioriteit vormen van de regering. De duurzaamheidsdimensie zal niet alleen worden opgenomen in de verschillende prioritaire actie-assen die hierboven beschreven staan, maar zal ook worden geïntegreerd in alle acties van de overheden, opdat die hun voorbeeldfunctie en rol van motor ter zake ten volle opnemen. Voorts zal de Waalse regering, in reactie op de uitdagingen van de klimaatsverandering en in het kader van de Belgische en Europese aanpak op dit vlak, een strategie voeren om de broeikasgasuitstoot met 30 % te verlagen tegen 2020 en met 80 à 95 % tegen Dit zal gebeuren door het Plan Lucht-Klimaat en het Plan voor Duurzaam Energiebeheer voort te zetten. Tot slot wil de regering inzake bestuur een ambitieus beleid voeren om zowel de ethiek als de doeltreffendheid van de overheidsinstrumenten te versterken en het vertrouwen te vergroten tussen de staat, de vertegenwoordigers ervan en de burgers. In het kader van het Marshallplan 2.Vert zal, op basis van de ervaring van de vorige legislatuur, een performante en permanente sturing worden ontwikkeld, die gepaard zal gaan met regelmatige en onafhankelijke evaluaties. Er zal bovendien een Plan voor vereenvoudiging en e-government worden gelanceerd, voortbouwend op vroegere beleidsmaatregelen ter zake (impactanalyses, leesbaarheid van de regelgeving, elektronische formulieren, elektronische transacties, ). 8

15 Franse Gemeenschap Wat de Gemeenschap Wallonië-Brussel betreft, zet de Communautaire Beleidsverklaring de actieprioriteiten uiteen van de regering voor haar verschillende sectorale beleidslijnen. De assen, die sterk aansluiten op de Lissabonstrategie, gaan over het onderwijs (Contract voor de School, kwalificerend onderwijs, kwaliteitsvol en toegankelijk hoger onderwijs), levenslang leren (onderwijs voor sociale promotie en hoger onderwijs), uitmuntend wetenschappelijk onderzoek, ICT en peuteropvang. Die prioriteiten zijn nauw verstrengeld met de hiervoor beschreven gewestelijke prioriteiten, waaraan de Gemeenschap zal bijdragen in haar competentiedomeinen. Naast de specifieke maatregelen om een antwoord te bieden op de crisis hebben de Waalse en de Franse Gemeenschapsregering hun structurele hervormingen verder geïmplementeerd, en in het bijzonder het Plan van Prioritaire Acties, om de economische omgeving van de ondernemingen structureel te verbeteren en de steun aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen actief voort te zetten, meer bepaald op het vlak van innovatie en opleiding. Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Brusselse regering heeft de 5 grote uitdagingen die Brussel de komende jaren te wachten staan duidelijk geïdentificeerd. - de uitdaging van de demografische groei, in functie van de voorspellingen van een aanzienlijke bevolkingstoename, in het bijzonder van de bevolking afkomstig uit immigratie; - de uitdaging van de werkgelegenheid, de opleiding en het onderwijs is belangrijker dan ooit omwille van de gevolgen van de economische crisis die is voortgevloeid uit de financiële crisis, gekoppeld aan de demografische groei die ertoe leidt dat steeds meer jongeren op de arbeidsmarkt komen; - de uitdaging op milieuvlak die ervoor zorgt dat Brussel een model inzake duurzame ontwikkeling wordt, een uiterst belangrijke economische bron voor het scheppen van werkgelegenheid en voor de bevordering van het internationale imago van het Gewest; - de uitdaging van de strijd tegen de dualisering van de stad en de armoede die vereist dat het transversale en geterritorialiseerde beleid wordt voortgezet en versterkt op sociaal, economisch en cultureel vlak; - de uitdaging van de internationalisering die meer dan ooit de roeping is van Brussel maar die de inwoners van de stad beter zou moeten betrekken en hen meer tot voordeel zou moeten zijn. 9

16 De Brusselse regering zal van de alliantie werkgelegenheid-milieu onverwijld een belangrijke krachtlijn van het stadsproject maken om zowel in te spelen op de uitdagingen op het vlak van milieu als van werkgelegenheid, vooral bij jongeren, en door synergieën te ontwikkelen met de economische doelstellingen alsook met de doelstellingen die verband houden met onderwijs en opleiding. Een eerste bron van economische mogelijkheden en werkgelegenheid (die reeds werd geobjectiveerd en ten dele werd geactiveerd tijdens de voorbije legislatuur) heeft betrekking op de herwaardering van het potentieel voor de verbetering op milieuvlak van de gebouwen in Brussel. Om het Gewest een leidinggevende positie te geven op dit vlak zal de regering van bij de aanvang van de legislatuur het initiatief nemen tot de uitwerking en vervolgens de uitvoering in het kader van een alliantie werkgelegenheidmilieu van een Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei. Het zal gaan om een multisectoraal pact tussen de overheden, de betrokken sectoren in Brussel en de sociale partners om het aanbod inzake duurzaam bouwen in Brussel aanzienlijk te stimuleren en te structureren. Dit pact zal bijzondere aandacht schenken aan de beroepsopleiding (ongeacht de richting), de begeleiding van ondernemingen/ondernemers, de problematiek van de toekenning van een label, de voortzetting van de stimulering van de vraag, de voorbeeldfunctie van de overheid en de toegang tot financiering. Rekening houdend met de situatie in Brussel en de vooropgestelde doelstellingen zullen de problematiek van de renovatie van de bestaande gebouwen en de betrokkenheid van de kmo s en de zko s, alsook van de actoren van de sociale economie worden beschouwd als een prioriteit. De ontwikkeling van de economie en het levenskader in Brussel zal ook gedragen worden door een nieuw Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Dit is een echt stadsproject, waarin wordt nagedacht over onze ontwikkeling, waarin de uitdagingen op economisch, sociaal en milieuvlak evenwichtig aan elkaar worden gekoppeld en waarvan de uitwerking zal beginnen van bij de start van de legislatuur. Concreet zal dit GPDO een weergave zijn van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest, waarbij het job- en woningaanbod kan stijgen, nieuwe programma s voor stadsvernieuwing kunnen worden aangestuurd, ondernemingen kunnen worden ontwikkeld en ruimte kan worden gevonden voor de diversifiëring van onze economie, de veiligheid kan worden verbeterd, milieudoelstellingen kunnen worden nagestreefd,... 10

17 Deze doelstelling is tevens een belangrijke troef die moet worden gevaloriseerd voor de internationale positionering van het Gewest. Het GPDO zal ook de doelstellingen van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling integreren om de strategische gebieden voor de internationale ontwikkeling van Brussel te herwaarderen. Om te anticiperen op de sterke demografische groei, die een kans inhoudt voor het Brussels Gewest, zal de regering een Plan voor Kinderen en Jongeren uitwerken dat, in samenwerking met de andere betrokken beleidsniveaus, als doel zal hebben op transversale manier de beleidsinitiatieven te coördineren die essentieel zijn voor de ontplooiing van de Brusselse jeugd van morgen. 3. Vooruitgang ten opzichte van de 5 prioritaire assen en de landenspecifieke aanbevelingen Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen ter uitvoering van de 5 prioritaire assen. De vijf assen hebben een belangrijke rol gespeeld om de gevolgen van de economische crisis op te vangen, zowel op economisch als sociaal vlak, en blijven dan ook behouden als prioritaire assen van de Belgische Lissabonstrategie. Meer detail wordt gegeven in de volgende hoofdstukken. AS 1 Een globale werkgelegenheidsstrategie, onder meer via een versterking van het activeringsbeleid, levenslang leren, en de strijd tegen werkloosheidsvallen Het werkgelegenheidsbeleid stond dit jaar in het teken van het minimaliseren van de effecten van de crisis op de werkgelegenheid. Vooreerst werd het bestaande regime van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders versterkt door de vergoedingspercentages op te trekken. Daarnaast werd voor bedienden een gelijkaardige regeling voor tijdelijke schorsing van de arbeidstijd uitgewerkt (verhoging van plafond). Daarnaast werden ook tijdelijk het individueel of collectief verminderen van de arbeidstijd aantrekkelijker gemaakt om het hoofd te bieden aan de crisis. 11

18 Het is belangrijk om de gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt van nabij te blijven volgen en te vermijden dat conjuncturele werkloosheid zich vertaalt in structurele werkloosheid. De strategie van het activeren van werkzoekenden zal dan ook aangehouden worden. Ook werd het herstructureringsbeleid uitgebreid naar -45 jarigen. Op die manier wordt elke getroffen werknemer toegeleid naar een nieuwe job met behulp van tewerkstellingscel en outplacement. Ook voor zelfstandigen in moeilijkheden (nakend faillissement) werd voorzien in een tegemoetkoming ter overbrugging. In Vlaanderen heeft men ingezet op een snelle opvang van nieuwe werkzoekenden, ondermeer via specifieke acties naar personen van wie het tijdelijk contract niet verlengd wordt, als ook in competentieversterking in perioden van tijdelijke werkloosheid, ondermeer via het Impulsprogramma naar sectoren. Bij de overbruggingspremie wordt een extra financiële stimulans voor competentieversterking voorzien. Tegelijkertijd blijven we inzetten op activering van werkzoekenden, ook van oudere werkzoekenden teneinde de werkzaamheidsgraad van 70 % zo spoedig mogelijk te realiseren en wordt in de komende periode ingezet op een uitrol van een intensievere begeleiding op basis van competenties. In het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap werden de prioritaire werven rond werk, onderwijs en vorming voortgezet: begeleiding van werkzoekenden en van de jongeren in het bijzonder, steun aan de interregionale mobiliteit, hervorming van het alternerend leren, opwaardering van het kwalificerend onderwijs, bevordering van levenslang leren en competentieontwikkeling (validatie van competenties, competentiecentra, talen, e-learning, antwoord op knelpunten), steun aan inschakeling op de arbeidsmarkt en diversiteit, verhoging van het aantal kinderopvangplaatsen. Voorts ging bijzondere aandacht naar de omkadering van personen die hun baan verliezen ingevolge de crisis, en naar het behoud van hun inzetbaarheid. Specifieke begeleidings- en vormingsmaatregelen werden getroffen, alsook steunmaatregelen voor het scheppen van banen, in het bijzonder in de "groene" sectoren. In 2008 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale partners een Actieplan voor de Brusselse jongeren afgesloten met een twintigtal nieuwe of versterkte maatregelen. Op grond van dit nieuwe themaplan worden de prioritaire werkterreinen van het in 2005 gesloten Contract voor de Economie en de Tewerkstelling in de praktijk omgezet. In het Contract voor de Economie en de Tewerkstelling (C2E), dat werd aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale partners, worden de grote lijnen vast- 12

19 gelegd van dit beleid en werden zo'n 15 werkterreinen ontwikkeld van prioritaire acties inzake tewerkstelling en vorming. Het betreft een engagement over 5 jaar met 2 hoofdprioriteiten: ondernemen tot een van de grote aandachtspunten van Brussel maken en zo de economische ontwikkeling van het Gewest bevorderen, en de toegang van Brusselaars tot tewerkstelling bevorderen. Tot slot maken de maatregelen van as 2 over de vermindering van de lasten op arbeid deel uit van de globale werkgelegenheidsstrategie van as 1. AS 2 Het voortzetten van het beleid gericht op de vermindering van de (fiscale en parafiscale) lasten op arbeid in het bijzonder voor de lage en middeninkomens In het kader van het Interprofessioneel akkoord heeft de regering voor ongeveer 0,3 % BBP (1.056 miljoen euro in 2010) bijkomende loonlastenverlaging doorgevoerd: - Een algemene lastenverlaging om de opgelopen loonhandicap goed te maken. De bestaande vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 0,25% wordt opgetrokken tot 0,75 % in juni 2009 en tot 1 % in Een lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid. Het vrijstellingspercentage inzake bedrijfsvoorheffing dat nu 10,7 % bedraagt, zal worden opgetrokken tot 15,6 % in De vrijstellingsregel voor de overuren wordt verder uitgebouwd. Het aantal overuren dat recht geeft op fiscale lastenverlaging stijgt van 65 naar 100 uur in 2009 en naar 130 uur in Bovendien is een herschikking en vereenvoudiging voorzien van een aantal specifieke patronale lastenverlagingen. De doelgroepverminderingen voor ouderen, voor langdurig inactieven en voor bepaalde jongeren zullen worden vervangen door een versterkte lastenverlaging op de te betalen werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, in het bijzonder voor werknemers met een laag loon. Het resultaat zal zijn dat de indirecte loonkost (sociale zekerheid-bijdragen) op het niveau van het minimumloon zo goed als onbestaande geworden is. Via de Vlaamse jobkorting wil de Vlaamse overheid de beroepsactieve bevolking belonen en stimuleren om te werken en langer aan het werk te 13

20 blijven. In 2009 kreeg iedereen met een beroepsinkomen die woonachtig was in het Vlaams Gewest een belastingsvoordeel of korting op de personenbelasting. Deze maatregel kostte de Vlaamse overheid 710 miljoen euro. De nieuwe Vlaamse Regering besliste om de jobkorting (opnieuw) selectiever in te zetten in het bijzonder voor de lage inkomens. AS 3 De aanmoediging van de ondernemerszin, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie In het kader van de relanceplannen zijn er verscheidene initiatieven genomen om de financiering van kleine en grotere bedrijven te verzekeren. Zo werd uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing toegestaan voor 4,5 miljard euro. Het in oktober 2008 goedgekeurd federaal KMO-actieplan omvat 40 maatregelen verdeeld over 5 transversale assen, de oprichting van ondernemingen aanmoedigen, de zekerheid van de ondernemer verhogen, de relaties tussen de KMO s en de overheid verbeteren, de arbeidsmarkt van de KMO s verbeteren, het statuut van de zelfstandigen uitdiepen, alsook drie sectoriele assen die zich specifiek richten tot de kleinhandel, de bouwsector en de horecasector. De implementatie van het actieplan ligt op schema en in alle transversale assen als de sectoriële assen is er al vooruitgang geboekt. Daarnaast werd er verder gewerkt rond betere regelgeving en administratieve lastenverlaging en zijn de budgetten rond innovatie en onderzoek en ontwikkeling opgetrokken door de verschillende Belgische overheden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn Gewestelijk Plan voor Innovatie integraal geïmplementeerd, met hulpmaatregelen langs de gehele innovatieketen. Tijdens de laatste legislatuur werden de middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert inzake onderzoek en ontwikkeling gevoelig opgetrokken en hoofdzakelijk besteed aan projecten die de universiteiten mobiliseren rond projecten die bestemd zijn om te worden gevaloriseerd binnen het Gewest. De acties van de regering worden hoofdzakelijk gericht op drie sectoren die erg ruim bepaald zijn: de informatieen communicatietechnologieën, de gezondheidssector en het leefmilieu. Het Gewest heeft ook een reeks mechanismen ingevoerd om een optimale begeleiding mogelijk te maken van de ondernemingen in deze crisistijd 14

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011 inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CPS rbc /RWB bhg Ref: RWB bhg / Advies nr. 35(21-06-2011)

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: AANBEVELING VAN

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

technisch verslag CRB 2012-1603

technisch verslag CRB 2012-1603 technisch verslag CRB 2012-1603 CRB 2012-1603 DEF CM/V/CVC/SDh Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling 21 december 2012 2 CRB 2012-1603

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over Doc. KMO-POL A 03 Brussel, 13.09.2001 Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf 2001-2003 A D V I E S over HET ACTIEPLAN MIDDENSTAND - KLEINBEDRIJF 2001-2003 2 De heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Ministerraad van 23 mei 2008 21 mei 2008. Krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid van de federale regering

Ministerraad van 23 mei 2008 21 mei 2008. Krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid van de federale regering Eerste Minister Ministerraad van 23 mei 2008 21 mei 2008 Krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid van de federale regering Inleiding We bevinden ons in een context van een zwakkere internationale

Nadere informatie

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE ESD 2030 Vlaams perspectief Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE Overzicht Context: EU doelstellingen voor 2030 Herziening ESD: een Vlaams/Belgisch perspectief De Vlaamse voorbereiding

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie