ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis"

Transcriptie

1 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 februari 2014 om uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Patrick Arnou, burgemeester, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Ann Devriendt, schepenen, Gilbert Deruwe, Filip Van de Voorde, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, raadsleden, Brigitte Himpens, voorzitter, Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, Frank Schillewaert, raadslid Filip Van de Voorde, raadslid voor de punten 1 tot en met 13. De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. Zij verwelkomt de raadsleden, het aanwezige publiek en de afgevaardigden van de pers en deelt mee dat raadslid Frank Schillewaert verontschuldigd is. De voorzitter vraagt één minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de vader van schepen Jurgen Dehaemers. De raad houdt één minuut stilte. De raad gaat over tot de agenda. OPENBAAR 1. Secretariaat - Toevoeging bij hoogdringendheid "Onteigeningsmachtiging voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat te Veldegem" - beslissing Burgemeester Patrick Arnou licht het dossier toe. Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - artikel 21 van het gemeentedecreet - artikel 43 van het gemeentedecreet - ministerieel besluit d.d. 21 februari 2014 waarbij aan de gemeente Zedelgem machtiging tot onteigening wordt verleend met toepassing van de spoedprocedure van de onroerende goederen gelegen in Zedelgem met het oog op de aanleg van een gescheiden fietspad in de Rembertstraat te Veldegem Motivering - de gemeente kreeg bij ministerieel besluit d.d. 21 februari 2014 de machtiging om tot onteigening over te gaan van de gronden die volgens het opmetingsplan voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat nog nodig zijn - de onteigening wordt verleend met toepassing van de spoedprocedure en om het dossier niet onnodig langer te laten liggen wordt bij hoogdringend aan de gemeenteraad gevraagd om dit punt nog toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 27 februari ministerieel besluit - onteigeningsmachtiging d.d. 21 februari 2014

2 Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het toevoegen van het punt Onteigeningsmachtiging voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat te Veldegem - beslissing aan de agenda van de gemeenteraad bij hoogdringendheid goed. 2. Secretariaat - Onteigeningsmachtiging voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat te Veldegem - beslissing Raadslid Aäron Demeyere vraagt wat de timing is voor de effectieve onteigening. Burgemeester Patrick Arnou geeft aan dat het aankoopcomité direct in actie zal schieten, het dossier moet wel eerst aanhangig gemaakt worden bij de vrederechter. Daarna wordt zo snel mogelijk met de werken begonnen. Een exacte datum noemen is moeilijk. Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - artikel 42 van het gemeentedecreet - onteigeningsmachting voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat te Veldegem, ministerieel besluit d.d. 21 februari 2014 Procedure - onteigeningsbeslissingen van de gemeenteraad d.d. 28 juni 2012, 25 oktober 2012 en 24 oktober stedenbouwkundig advies vergunning d.d. 27 november 2013 Krediet - uitgave: krediet is voorzien in de BBC Motivering - de gerechtelijke procedure om tot onteigening bij hoogdringendheid over te gaan kan gestart worden - voor de verdere afhandeling wordt het dossier aan het aankoopcomité overgemaakt - onteigeningsmachtiging ministerieel besluit d.d. 21 februari onteigeningsplan - gemeenteraadsbeslissingen d.d. 28 juni 2012, 25 oktober 2012 en 24 oktober stedenbouwkundig advies d.d. 27 november 2013 Artikel 1.-De gemeenteraad beslist om over te gaan tot gerechtelijke onteigening van de resterende gronden nodig voor de aanleg van het fietspad in de Rembertstraat te Veldegem zoals aangegeven op het onteigeningsplan en conform de machtiging tot onteigening ten algemene nutte bij hoogdringendheid, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 21 februari Artikel 2.- Het dossier wordt aan het aankoopcomité te Brugge voor verdere afhandeling overgemaakt. 3. Secretariaat - Overeenkomst pachtvergoeding twee percelen Hoogveld te Veldegem - Ontwerpakte - beslissing Raadslid Gunter Boffel vindt het een dure oplossing. Burgemeester Patrick Arnou geeft aan dat deze oplossing nodig is om de bebossing te kunnen laten doorgaan en de toelage waarop de gemeente recht heeft niet te verliezen. Raadslid Gunter Boffel stelt vast dat het pachtvrij maken pas effectief ingaat op 1 november 2017, en dat nu al EUR wordt betaald. Tot die datum wordt de grond kosteloos ter beschikking gesteld. Burgemeester Patrick Arnou geeft aan dat die datum is vastgelegd om het bebossingsschema te halen, EUR is nog een gedrukte prijs. De betrokken pachter wist waarschijnlijk dat de gemeente in een zwakke onderhandelingspositie zat.

3 Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - artikel 42 van het gemeentedecreet - verwerving van de gronden gelegen te Zedelgem/Veldegem, domein Hoogveld dienen nog twee percelen pachtvrij gemaakt te worden, namelijk de percelen gekadastreerd 257E en 257F, sectie G, gelegen langs de Halfuurdreef (opp. 01ha 80a 96ca) Procedure - de aankoop van de gronden werd goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 28 augustus 2013 Krediet Investering - uitgaven investering subproject algemene beleidsitem actie bedrag enveloppe rek. GG / EUR Visum /PAT/001 d.d. 10 februari 2014 Motivering - de gemeente heeft de betreffende percelen aangekocht in het kader van natuurbeheer en bosuitbreiding - de percelen dienen pachtvrij te worden gemaakt - de pachtvergoeding werd bepaald door het aankoopcomité - de pachtvergoeding werd begroot op EUR, de pachter wordt vrijgesteld om de nog verschuldigde pacht te betalen - de pachter zal de percelen ontruimen en ter beschikking stellen op 1 november overeenkomst van pachtvergoeding d.d. 29 januari 2014 Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord om de percelen gelegen te Zedelgem, gelegen langs de Halfuurdreef, gekadastreerd Hoogveld sectie G perceelnummers 257E en 257F, aangekocht op 28 augustus 2013, pachtvrij te maken voor een bedrag van EUR. Artikel 2.- De pachtvergoeding ten bedrage van EUR zal worden uitbetaald aan de pachter, mevrouw Anja Vandierendonck, wonende te 9930 Zomergem, Rostraat 39, die verklaart de percelen te ontruimen en ter beschikking te stellen vanaf 1 november Artikel 3.- De ontwerpakte van pachtvergoeding in bijlage aan het besluit wordt goedgekeurd. Artikel 4.- De gemeente wordt vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 4. Secretariaat - De Watergroep - Kandidaatstelling bestuurder - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van De Watergroep, d.d. 12 februari 2014 ontvangen op 14 februari In dit schrijven worden kandidaten voor het mandaat van bestuurder opgeroepen zich via aangetekend schrijven te melden uiterlijk tegen 24 maart Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Maaien bermen - Dienstjaren Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing Raadslid Janos Braem vraagt zich af waarom de gemeente de maaiwerken niet zelf uitvoert, waarop schepen Geert Verhegge antwoordt dat speciale apparatuur nodig is die de gemeente zelf niet heeft. Raadslid Janos Braem polst ook naar de gewijzigde budgettaire gegevens in het dossier, die nu in een tabel zijn weergegeven. Schepen Geert Verhegge geeft aan dat extra gegevens met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus worden opgenomen in de dossiers.

4 Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad - de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25 - de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten - het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, 2 - beëindiging van de huidige opdracht Procedure - in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. TL opgesteld - de uitgave wordt geraamd op ,88 EUR excl. btw of ,00 EUR incl. 21 % btw - de open offerteaanvraag is van toepassing Krediet Exploitatie - uitgaven alg. rekening beleidsitem kostenplaats actie bedrag Motivering - de huidige opdracht eindigde in 2013 en dient tijdig te worden hernieuwd - bestek Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr. TL en de raming voor de opdracht Maaien bermen - Dienstjaren worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,88 EUR excl. btw of ,00 EUR incl. 21 % btw (dienstjaren ). Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Artikel 3.- Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 6. Financiën - Reglement met betrekking tot de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies voor geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur - Toevoeging - beslissing Raadslid Martine De Meester vraagt zich af of het over geringe uitgaven voor de speelpleinwerking in de krokus- of herfstvakantie gaat. Schepen Geert Verhegge geeft aan dat nu in beide korte vakanties speelpleinwerking zal worden aangeboden, en het dus om beide vakanties gaat. Raadslid Laurence Lambert vraagt om de tekst dan ook aan te passen. De beslissing over dit punt gebeurt op basis van een tekstwijziging krokus- en/of herfstvakantie Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens

5 - artikel 42 en 162 van het gemeentedecreet - reglement met betrekking tot de voorwaarde voor de terbeschikkingstelling van provisies voor geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur goedgekeurd in de gemeenteraden van 28 juni 2012 en 25 april het organiseren van speelpleinwerking in de krokus- en herfstvakantie Procedure - de gemeenteraad heeft de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisie voor geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur voor de speelpleinwerking in juli en augustus en paasvakantie bepaald in haar besluiten van 28 juni 2012 en 25 april de gemeenteraad bepaalt het bedrag voor de provisie van de speelpleinwerking in de krokus- en/of herfstvakantie Adviezen INTERN - eigen dienst: gunstig advies - jeugddienst: gunstig advies Motivering - om de speelpleinwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het aangewezen dat de jeugdcoördinatoren en teambegeleiders van de speelpleinwerking beschikken over een provisie voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven - mail jeugdverantwoordelijke d.d. 3 februari reglement d.d. 28 juni april 2013 Enig artikel.- Aan artikel 2 1 van het bovenvermelde reglement wordt als derde punt toegevoegd: - de tijdelijke provisie bedraagt maximaal 150 EUR voor de speelpleinwerking georganiseerd in de krokus- en/of herfstvakantie. 7. Cultuur - Erkenningsreglement vrije tijd - beslissing Raadslid Dominiek Sneppe stelt vast dat politieke jeugdwerkingen ook een erkenning kunnen krijgen, kunnen politieke ouderenvereniging dan ook erkend worden? Schepen Arnold Naessens antwoord dat politieke partijen zeker niet erkend kunnen worden, en dat op vandaag eventuele ouderenwerkingen van politieke partijen niet in aanmerking komen voor een erkenning. Dit laatste kan eventueel in de toekomst bekeken worden. Raadslid Janos Braem vindt het goed dat er eenvoudiger reglement is. Hij vraagt zich wel af of er een verband is met het reglement van de jeugdhuizen. Schepen Arnold Naessens geeft aan dat de reglementering van jeugdhuizen een andere, specifieke materie is. Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - artikel 42 van het gemeentedecreet - in de cultuursector bestond geen erkenningsreglement, leden van de cultuurraad werden als erkend beschouwd. Door de nieuwe werking van de cultuurraad (geen verplicht lidmaatschap) werd een erkenningsreglement noodzakelijk - integratie van de verschillende erkenningsreglementen in de sector vrije tijd Adviezen INTERN - eigen dienst: positief

6 - andere vrije tijdsdiensten: positief EXTERN - verschillende adviesraden: positief, geen advies van de sportraad wegens geen wijzigingen t.o.v. het bestaande reglement tenzij de integratie. - advies cultuurraad - advies jeugdraad Artikel 1.- Omschrijving - deze erkenning stimuleert lokale verenigingen om een kwaliteitsvolle werking te ontwikkelen. Erkende verenigingen kunnen gemeentelijke subsidie aanvragen Artikel 2.- Begunstigden - deze erkenning kan toegekend worden aan alle lokale verenigingen die in de gemeente Zedelgem werkzaam zijn en hun zetel hebben, als ze voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in dit reglement. - deze verenigingen zijn opgericht op privaat initiatief en worden geleid door privé-personen, zonder beroeps- of commerciële doeleinden Soorten lokale verenigingen socio-culturele verenigingen: o particuliere verenigingen of instellingen die als hoofddoel activiteiten organiseren die bijdragen tot de culturele ontwikkeling en culturele vorming van de leden. sportverenigingen/sportorganisaties: o jeugd(werk)initiatieven: o o o o ouderenverenigingen: o een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport het jeugd(werk)initiatief organiseert groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten voor en met kinderen en jongeren. (spel, recreatie, ontmoeting, creativiteit, vorming, kadervorming, bevorderen van integratie van maatschappelijk kwetsbaren, ). de activiteiten moeten doorgaan in de vrije tijd en onder begeleiding het jeugd(werk)initiatief richt zich: in hoofdzaak op Zedelgemse jongeren tussen 0 en 25 jaar of Zedelgemse jongeren tot 35 jaar die verantwoordelijkheid dragen in de organisatie. bij de jeugdorganisaties die zich voornamelijk richten op personen met een vertraagde mentale ontwikkeling wordt de maximum leeftijd van de jongeren bepaald op 35 jaar. jongerenafdelingen van politieke partijen kunnen erkend worden als jeugd(werk)initiatief, maar maken geen aanspraak op subsidiëring als jeugd(werk)initiatief. verenigingen die als hoofddoel activiteiten organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling en vorming van hun leden in uitvoering van het decreet van 7 december 2012 betreffende het lokaal seniorenbeleid. Artikel 3.- Voorwerp - de erkenning wordt toegewezen door het college van burgemeester en schepenen op voorstel en gemotiveerd advies van de bevoegde gemeentelijke adviesraad. - de erkenning is geldig voor één legislatuur. Artikel 4.- Voorwaarden voor erkenning Zetel Socio-cultureel Sport Jeugd(werk)initiatief Ouderen De zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van Zedelgem. Samenstelling Bestuur De aansluiting bij en de werking van de organisatie moet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, weliswaar onder voorwaarde dat zij de eigen waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen. Min. 3 personen met duidelijk omschreven functies De aansluiting bij en de werking van de organisatie moet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, weliswaar onder voorwaarde dat zij de eigen waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen. Min. 3 personen met duidelijk omschreven functies Het jeugd(werk)initiatief mag niemand uitsluiten op basis van huidskleur, overtuiging of religie. Meerderheid van het bestuur woont De aansluiting bij en de werking van de organisatie moet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, weliswaar onder voorwaarde dat zij de eigen waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen. Min. 3 personen met duidelijk omschreven

7 Taal Aantal leden Activiteiten Verzekering Controles Nieuwe verenigingen Stopzetting in Zedelgem en is functies jonger dan 25 jaar Beheer en begeleiding gebeuren in hoofdzaak door jongeren die zich vrijwillig inzetten De taal van de werking en organisatie is Nederlands. Alle gegevens en documenten van de vereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel. Min. 15, bestuursleden niet Min. 15, bestuursleden niet inbegrepen Min. 20, leiding niet Min. 15, bestuursleden inbegrepen meegerekend niet inbegrepen Min. De helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied Zedelgem Podiumkunstenverenigingen: minstens één openbare opvoering in de gemeente Vrijetijds- en erfgoedverenigingen: minstens drie activiteiten met socioculturele inhoud Alle verenigingen: minstens drie bestuursvergaderingen Min. De helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied Zedelgem Indien de sportclub kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Sportclubs met een jeugdwerking moeten afzonderlijke trainingen of wedstrijden organiseren voor de jeugd. De sportclub moet het bewijs leveren dat zij minstens één sportactiviteit per maand of 10 per jaar organiseert Hoofdactiviteit op grondgebied Zedelgem Per werkjaar min. 10 activiteiten in groepsverband (excl. Vergaderingen) Min. De helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied Zedelgem Twee derde van hun leden moet op het grondgebied Zedelgem wonen Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor leden, bestuursleden en of leiding Elke vereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om erkenning, alle eventuele controles van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse. Verenigingen die in de loop van de legislatuur worden opgericht, kunnen pas 1 jaar na de oprichtingsdatum erkend worden voor de rest van de legislatuur. Vooraleer de betrokken adviesraad het college van burgemeester en schepenen adviseert over deze erkenning, moet de lokale vereniging haar werking voorstellen in de adviesraad. Dit gebeurt op initiatief van de lokale vereniging. Indien de lokale vereniging niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, wordt de erkenning geweigerd of ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen. Dit brengt met zich mee dat de lokale vereniging geen recht op subsidies heeft. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de desbetreffende lokale vereniging. Artikel 5.- Procedure - de erkenningsaanvraag gebeurt aan het begin van elke legislatuur. Verenigingen die in de loop van de legislatuur opgericht worden, kunnen pas 1 jaar na de oprichtingsdatum erkend worden voor de rest van de lopende legislatuur. - de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de betrokken gemeentelijke dienst en worden samen met de nodige bewijsstukken als één dossier ingediend bij de betrokken gemeentelijke dienst. - het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het dossier opgemaakt door de betrokken gemeentelijke dienst en het advies van de betrokken gemeentelijke adviesraad, uiterlijk tegen 9 maanden na de installatie van de gemeenteraad, over de erkenningsvoorwaarden. Voor verenigingen die in de loop van de legislatuur een aanvraag indienen, beslist het college van burgemeester en schepenen binnen de 3 maanden na indiening van hun aanvraag. - laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren worden niet weerhouden. Artikel 6.- Overgangsbepalingen - dit subsidiereglement is geldig vanaf 1 februari dit erkenningsreglement vervangt alle voorgaande sectorspecifieke reglementen Artikel 7.- Slotbepaling - bij wijziging van dit reglement wordt voorafgaand het advies van de betrokken gemeentelijke adviesraden gevraagd. 8. Infrastructuur - Verbeteringswerken Kattestraat te Loppem - Eindafrekening - beslissing Raadslid Gunter Boffel vindt de cijfers niet duidelijk, initieel was de totale kost op EUR geraamd met een gemeentelijk aandeel van EUR. In de eindafrekening blijkt het om EUR te gaan, terwijl het gemeentelijk aandeel is gedaald naar EUR. Schepen Peter Haesaert geeft aan dat dit vooral komt doordat het aandeel voor RIO-P, dat in de eindafrekening verrekend werd, groter is geworden. Er zijn extra rioleringswerken uitgevoerd, waardoor ook andere werken die gelinkt worden aan deze rioleringswerken uit het gemeentelijk aandeel verdwijnen.

8 Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad - indienen eindstaat voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de verbeteringswerken in de Kattestraat Procedure - beslissingen college met betrekking tot de gunning opdracht (college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2012) en verrekening (college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2013) - werken werden voorlopig opgeleverd op 31 januari 2014 Adviezen INTERN - eigen dienst: gunstig voor goedkeuring eindafrekening gemeentelijk aandeel voor een bedrag van ,78 EUR, inclusief BTW Motivering - de werken zijn voorlopig opgeleverd - de eindafrekening kan opgemaakt worden op basis van het indienen van de eindstaat door de aannemer - eindstaat van de werken - vorderingsstaat nr. 4 tris - beslissingen college met betrekking tot gunning hoofdopdracht en verrekening - rapport GGZ/INFRA/GD/2014/30 Enig artikel.- De eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Kattestraat te Loppem, wordt voor wat het gemeentelijk aandeel in deze kosten betreft, goedgekeurd voor het totale bedrag van ,78 EUR, inclusief BTW. 9. Infrastructuur - Eandis - Ondergronds brengen, saneren netten, moderniseren openbare verlichting langs de Torhoutsesteenweg, Koning Albertstraat, Gravenweg en Ketserweg te Veldegem - beslissing Schepen Peter Haesaert licht de werken toe aan de hand van een plan dat geprojecteerd wordt ter zitting. Raadslid Dominiek Sneppe vraag zich af waarom een stuk van de Koning Albertstraat niet wordt voorzien, waarop schepen Peter Haesaert aangeeft dat dit stuk werken al werd uitgevoerd bij de werkzaamheden aan de spoorweg. Raadslid Gunter Boffel vraagt zich af wat de timing van deze werken zal zijn? Hij stelt ook vast dat het aangegeven traject al enkele keren werd opengelegd, is dit nu de laatste keer? Schepen Peter Haesaert geeft aan dat het om een wettelijke verplichting gaat om blanke koperleidingen te bundelen of ondergronds te brengen. De uiterste datum is opgelegd. Raadslid Janos Braem stelt vast dat het ondergronds brengen enkel in woongebied gebeurt, en vraagt zich af waarom dit zo is. Schepen Peter Haesaert geeft aan dat een aantal werken binnen woongebied ten koste zijn van de intercommunale. Specifieke andere werken, bijvoorbeeld ondergronds brengen in agrarisch gebied, zijn op kosten van de gemeente. Deze werken zijn nu niet voorzien. Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens

9 - gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad - wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,leveringen en diensten van 15 juni koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten - koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken - ondergronds brengen van het kopernet, uitbreiding van het lagedrukgasnet en moderniseren van het openbaar verlichtingsnet langs de Torhoutsesteenweg, Koning Albertstraat, Gravenweg en Ketserweg te Veldegem Adviezen INTERN - eigen dienst: gunstig voor de voorgestelde werken Krediet Investering - uitgaven investering subproject algemene rek. beleidsitem actie bedrag enveloppe GG / ,59 EUR GG / ,04 EUR Motivering - deze werken omvatten het saneren van de resterende bovengrondse luchtnetten langs de Torhoutsesteenweg, Koning Albertstraat, Gravenweg en Ketserweg met in synergie de sanering van de overige netten en installaties - ontwerpdossier Imewo - rapport GGZ/INFRA/GD/2014/29 Artikel 1.- Het dossier met netwerknr voor het ondergronds brengen van het kopernet, uitbreiding van het lagedrukgasnet en moderniseren van het openbaar verlichtingsnet langs de Torhoutsesteenweg, Koning Albertstraat, Gravenweg en Ketserweg te Veldegem, wordt goedgekeurd. De raming bedraagt in totaal ,01 EUR waarvan ,63 EUR inclusief BTW voor het onderdeel openbare verlichting ten laste van de gemeente. Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 10. Infrastructuur - Mobiliteit - Aanvullend blijvend politiereglement met betrekking tot de gewestweg N368 op het grondgebied van groot Zedelgem - Aanpassing - beslissing Raadslid Gunter Boffel vraagt om de hele blauwe zone te herbekijken, de mix van 2 uur en 1 uur maken het onduidelijk. Schepen Annick Vermeulen geeft aan dat met deze mix rekening wordt gehouden met de vraag van handelaars en bewoners. De zone van 1 uur moet zorgen voor een grotere rotatie. Er werd gesteld dat tijdens de werken aan Jonkhove de situatie constant zou geëvalueerd worden, constant bijsturen zal nodig zijn. Raadslid Laurence Lambert merkt op dat er nogal wat punten zijn waar de zichtbaarheid slecht is, bv. aan de krantenwinkel in Aartrijke bij het uitkomen van de Aartrijkestraat, en aan de kerk van Zedelgem komende uit de Sint-Laurentiusstraat. Schepen Annick Vermeulen geeft aan deze punten te zullen bekijken. Raadslid Dominiek Sneppe stelt dat ze al jaren vraagt naar verbetering. Unizo vraagt en krijgt, dit ruikt naar cliëntelisme. Bewoners vragen om open kaart te spelen, Unizo heeft wel de plannen gekregen. Wat heeft Unizo meer dan de bewoners van Aartrijke? Raadslid Jef Bogaert stelt dat het verschil tussen 1 uur en 2 uur weinig oplevert. Blauwe zone is nodig, maar het is beter overal 2 uur in te voeren. Schepen Annick Vermeulen herhaalt dat de bouw van Jonkhove de aanleiding is. Er wordt gestreefd naar een gelijke aanpak, er moet bekeken worden hoe we naar een uniforme aanpak en behandeling kunnen komen. In dit geval wordt naar de omstandigheden gehandeld. Raadslid Martine De Meester steunt het voorstel om 1 uur in te voeren, voor mensen die brood en de krant gaan halen. De zone voor de krantenwinkel wordt nu opgegeven, en vervangen door een zone op het marktplein. Dit standpunt werd gesteund door verkeerscommissie.

10 Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart nieuwe gemeentewet van 24 juni decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens - artikel 42 van het gemeentedecreet - koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald - besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens - omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 betreffende de belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, hun aanhangwagen of onderdelen - aanslagjaren voorstel om de blauwe zone in de Brugsestraat te Aartrijke aan te passen - vraag van Unizo - bouwwerken Jonkhove Procedure - gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 augustus 2013 aanvullend blijvend politiereglement met betrekking tot de gewestweg N368 op het grondgebied van groot-zedelgem - Aanpassing - beslissing - collegebeslissing d.d. 21 januari 2014 blauwe zone Aartrijke Adviezen INTERN - eigen dienst: positief Motivering - door de bouw van Jonkhove kan de parking in de Aartrijksestraat niet meer gebruikt worden - de parkeerplaatsen gelegen ter hoogte van Brugsestraat 4-8 worden als gevaarlijk ervaren. Er wordt gestreefd naar een minimaal mogelijk bewegingen op deze locatie. Vrij parkeren op deze locatie lijkt aangewezen - het invoeren van een blauwe zone langs een gedeelte van de Brugsestraat zal de handelaars ten goede komen - gemeenteraadsdossier d.d. 22 augustus 2013 (dossier GGZ/INFR/CC/1306Z270) - collegedossier d.d. 21 januari 2014 (dossier ) Artikel 1.- Het aanvullend blijvend politiereglement met betrekking tot de gewestweg N368 op het grondgebied van groot-zedelgem d.d. 22 augustus 2013 wordt opgeheven. Artikel 2.- Voorrangsregeling a) De N368 heeft voorrang ten opzichte van volgende straten: - het t Veld - zijstraat Eernegemsestraat thv woning nr de Zeeweg-Noord - de Kouter - de Vlasbloemstraat - de Noordstraat - de Aartrijksestraat - de Brugsestraat ter hoogte van de Markt - de P. Mervillestraat - de Schoolstraat - de Ossebilkstraat - de Kaaie

11 - de Litterveldstraat - de Faliestraat (2x) - de Klythoek - de Berkenhagestraat - de Moubekestraat - de Hollevoordestraat (2x) - de Lijsterstraat (2x) - de Strubbenslag - de Molendamstraat - de Kuilputstraat - de Dr. Adriaensstraat - Den Hilt - de Magerhillestraat - de Marsbiebuikstraat - de Groenestaat - de St-Elooistraat - de Leon Claeysstraat - Ruddervoordsestraat thv Station - de Pierlapont - de Hoge Vautestraat - de Leliestraat - de Veldegemsestraat - zijstraat Ruddervoordsestraat thv woning nr de Vlasaardstraat - Baesveld - Keunhekkendreef - de Kloosterstraat - de Halfuurdreef - het Hoogveld Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord B 15 ten opzichte van het verkeersbord B1 indien nodig aangevuld met het onderbord M10 bedoeld in artikel 65.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. b) De N 368 heeft voorrang ten opzicht van volgende straten: - de Zeeweg Noord - de Ichtegemsestraat - de Brugse Heirweg - de Engelstraat - de Steenstraat - de Dorpwegel Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord B 15 ten opzichte van het verkeersbord B 5. c) ter hoogte van het kruispunt Zuidwege bevindt zich een rondpunt. Deze maatregel wordt aangegeven door de verkeersborden D5 en de verkeersborden B1. d) De N368 ter hoogte van de spoorwegovergang in de Ruddervoordsestraat, bevinden zich aan beide zijden van de spoorweg een stopstreep volgens artikel 76.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (koninklijk besluit d.d. 1 december 1975). Artikel 3.- Snelheidsbeperking: Op de voornoemde gewestweg is de snelheid beperkt tot 90 km per uur met uitzondering van de bebouwde kom aangeduid door de verkeersborden F1 en F3. Een snelheidsbeperking van 70 km/uur is van toepassing: in de Ruddervoordsestraat tussen de grondgebiedgrens met Oostkamp en het begin van de bebouwde kom in de Brugsestraat tussen kilometerpunt 22,950 en 23,450 en kilometerpunt 26,149 en 26,349 in de Eernegemsestraat tussen de grondgebiedgrens met Ichtegem en het begin van de bebouwde kom Dit wordt aangegeven met de verkeersborden C43 en C45. Artikel 4.- Verdeling in rijstroken: a) De N 368 is op volgende plaatsen verdeeld in twee rijstroken door middel van onderbroken strepen: - in de Eernegemsestraat vanaf de grensscheiding met Ichtegem tot kruispunt met de Zeeweg Noord - in de Eernegemsestraat vanaf het kruispunt met de Zeeweg Noord tot aan het kruispunt met de Brugse Heirweg/Ichtegemsestraat - in de Eernegemsestraat vanaf nummer 67 tot 55 - in de Eernegemsestraat vanaf garage Boone tot aan de woning nr. 10

12 - in de Brugsestraat vanaf nummer 79 tot 94 - in de Brugsestraat vanaf het bord F3 tot aan woning nummer in de Ruddervoordsestraat vanaf het rondpunt Zuidwege tot aan de spoorwegovergang - in de Ruddervoordsestraat vanaf de Leliestraat tot aan kilometerpaal dit wordt aangegeven conform artikel 72.3 van het koninklijk besluit van 1 december b) de N368 is op volgende plaatsen verdeeld in twee rijstroken door middel van doorlopende witte strepen: - in de Eernegemsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Zeeweg Noord - in de Ruddervoordsestraat vanaf de Kloosterstraat tot de agglomeratiegrens Oostkamp. dit wordt aangegeven conform artikel 72.2 van het koninklijk besluit van 1 december c) de N 368 is op volgende plaatsen verdeeld in twee rijstroken door middel van een middengeleider: - in de Eernegemsestraat vanaf kruispunt met de Ichtegemsestraat-Brugse Heirweg tot aan woning nr in de Brugsestraat vanaf woning nr. 20 tot aan woning nr in de Brugsestraat vanaf woning nr. 56 tot aan woning nr in de Brugsestraat vanaf woning nr. 94 tot aan de agglomeratiegrens - in de Brugsestraat vanaf woning nr. 300 tot aan rondpunt Zuidwege - in de Ruddervoordsestraat ter hoogte van kruispunt Kloosterstraat. conform artikel 77.4 van het koninklijk besluit van 1 december Artikel 5.- Parkeerregeling: a) Op de N368 is verplicht parkeren op het trottoir met blauwe zone van toepassing: - in de Ruddervoordsestraat vanaf woning nr. 8 tot aan woning nr. 40; De plaatsen waar dit parkeerregime van toepassing is worden aangegeven met de verkeersborden E9e met het onderbord parkeerschijf. Op het trottoir blijft minimum 1,5m vrije ruimte beschikbaar. b) Op de N368 gedeelte Eernegemsestraat is er een laad- en loszone aangebracht naast de rijbaan voor de woningen nr. 1 tot 5, alwaar het verboden is te parkeren van uur tot uur. Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord E1 met onderbord ' vanaf 6 tot 19 uur' en onderborden van het type X. c) Op de N368 is parkeren met beperkte parkeertijd (blauwe zone) voorzien. - in de Ruddervoordsestraat vanaf woning nr. 44 tot woning nr in de Ruddervoordsestraat vanaf woning nr. 13 tot aan Zuidwege - in de Ruddervoordsestraat vanaf Zuidwege tot over huisnummer 2a - in de Brugsestraat vanaf woning nr. 14 tot woning nr. 42 Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord E9a + symbool parkeerschijf aangevuld met onderborden van het type X. d) Op de N368 is een parkeerplaats voorzien voor personen met handicap. - in de Brugsestraat ter hoogte van nummer 8 Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord E9a + symbool rolstoel. e) Op de N368 is een parkeer- en stilstaanverbod van toepassing. - in de Eernegemsestraat vanaf woning nr. 33 tot het kruispunt met de Steenstraat; - in de Eernegemsestraat vanaf het kruispunt met de Engelstraat tot aan woning nr in de Brugsestraat vanaf woning nr. 211 tot aan woning nr in de Ruddervoordsestraat vanaf woning nr. 109 tot aan woning nr. 79 Deze maatregel wordt aangeduid mat de verkeersborden E3 met onderborden van het type X. Artikel 6.- Fietspaden: a) In de N368 gedeelte Eernegemsestraat is een fietspad langs beide zijden, aangeduid door het verkeersbord D7 met onderbord M6 (bromfietsers klasse B verplicht), vanaf de grensscheiding met Ichtegem tot aan het kruispunt Ichtegemsestraat-Brugse Heirweg. b) In de N368 gedeelte Brugsestraat is er een fietspad langs beide zijden, aangeduid door het verkeersbord D7, vanaf de agglomeratiegrens 'De Kaaie' tot aan de Brugsestraat nr. 296/227. c) In de N368 gedeelte Ruddervoordsestraat is er een fietspad langs beide zijden door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen, aangebracht overeenkomstig artikel 74 van het koninklijk besluit van , vanaf het kruispunt Zuidwege tot aan het kruispunt met de Leliestraat-Veldegemsestraat. d) In de N368 gedeelte Ruddervoordsestraat is er een fietspad langs beide zijden, aangeduid door het verkeersbord D7, vanaf het kruispunt met de Leliestraat en de Veldegemsestraat tot aan het kruispunt met de Kloosterstraat. e) In de N368 gedeelte Ruddervoordsestraat aan de rechterzijde gezien vanuit de richting van Zedelgem dorp is er een fietspad voor beide rijrichtingen vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot aan de grondgebiedgrens Oostkamp. Dit fietspad wordt aangeduid door het verkeersbord D7. Artikel 7.- Oversteekplaatsen: a) Volgende oversteekplaats voor voetgangers zijn voorzien: - in de Eernegemsestraat ter hoogte van woning nr. 60

13 - in de Eernegemsestraat ter hoogte van woning nr in de Eernegemsestraat voor de woning nr in de Eernegemsestraat voor de residentie 'Dorpsmolen' - in de Brugsestraat voor de Sint-Andreaskerk - in de Brugsestraat voor de woning nr in de Brugsestraat voor de woning nr in de Brugsestraat voor de woning nr in de Brugsestraat voor de woning nr. 86c - in de Brugsestraat voor de woning nr in de Brugsestraat voor woning nr in de Brugsestraat voor hotel Zuidwege - in de Ruddervoordsestraat voor de KBC - in de Ruddervoordsestraat voor het Ford New Holland nr. 30A - in de Ruddervoordsestraat voor de woning nr in de Ruddervoordsestraat voor de woning nr ter hoogte van de overweg langs beide zijden - in de Ruddervoordsestraat voor de woning nr in de Ruddervoordsestraat voor woning nr. 72 Deze oversteekplaats van voetgangers is aangebracht met witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan conform artikel 76.3 van het koninklijk besluit van 01 december 1975 en gesignaleerd met de verkeersborden F49. b) Volgende oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsers zijn voorzien: - in de Brugsestraat voor woning nr in de Brugsestraat voor woning nr in de Brugsestraat voor hotel Zuidwege - in de Ruddervoordsestraat voor de KBC - in de Ruddervoordsestraat aan het kruispunt met de Kloosterstraat Deze oversteekplaats van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsers is aangebracht door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen conform artikel 76.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en gesignaleerd met de verkeersborden F50. Artikel 8.- De overtredingen op dit besluit worden bestraft met politiestraffen of vallen onder de bovengenoemde belastingsreglementen van 19 december Artikel 9.- Deze reglementering inzake de gewestweg N368 zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Minister van openbare werken. 11. Infrastructuur - Mobiliteit - Aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3 - beslissing Stemming over dit besluit: 24 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens 1 ONTHOUDING Gunter Boffel - wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 maart nieuwe gemeentewet van 24 juni decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens - artikel 42 van het gemeentedecreet - koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald - besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens - omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

14 - gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 betreffende de belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, hun aanhangwagen of onderdelen - aanslagjaren vraag van mevrouw Katia Van Den Bossche om blauwe zone te voorzien op het kerkplein te Aartrijke - bouwwerken Jonkhove Motivering - door de bouwwerken aan Jonkhove is de parking in de Aartrijksestraat niet meer beschikbaar - het invoeren van een blauwe zone op het kerkplein zal de handelaars ten goede komen - van mevrouw Katia Van den Bossche - plan + foto s - gemeenteraadsdossier d.d. 24 april 2008 blauwe zone Artikel 1.- Een zone met beperkte parkeertijd wordt ingevoerd ter hoogte van Brugsestraat 3 te Aartrijke op het brede voetpad ter hoogte van de bebouwing. Artikel 2.- Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door de verkeersborden E9i met onderbord Xc. Artikel 3.- Op het kerkplein, gelegen Brugsestraat 3 te Aartrijke, wordt op 9 parkeerplaatsen gelegen naast de kerk parkeren met beperkte parkeertijd (blauwe zone) ingevoerd. De maximale parkeerduur is 1 uur. Artikel 4.- Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord ZE9a-GVIIbT max. 1uur. Artikel 5.- Alle overtredingen op de voorschriften vallen onder het bovengenoemde belastingsreglement van 19 december Artikel 6.- Het gemeenteraadsdossier d.d. 24 april 2008 betreffende het invoeren van een blauwe zone op de markt van Aartrijke: 2 plaatsen ter hoogte van het voetpad komt te vervallen. 12. Infrastructuur - Mobiliteit - Aanvullend blijvend politiereglement inzake voorrangsregeling op het grondgebied Zedelgem - Aanpassing - beslissing Raadslid Dominiek Sneppe stelt zich vragen bij de timing. Het fietsfonds is al sinds 2006 in voege, hoeveel fietspaden werden reeds aangelegd? Schepen Annick Vermeulen zal de laatste vraag later beantwoorden. Dit specifiek dossier loopt al een tijdje, vorige week legde het college nog het hele traject af om bij te sturen. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt wat dan de timing wordt. Schepen Annick Vermeulen geeft aan dat het finale plan bijna klaar is, binnenkort komen de betrokken gemeentes en de provincie samen. Daarna start de uitvoering, maar eerst moet er onteigend worden. Een strikte timing vooropstellen is daarbij niet mogelijk. Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 maart wet van 1 april 2006 betreffende wijzigingen van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - nieuwe gemeentewet van 24 juni artikel 42 van het gemeentedecreet - koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald - besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens - omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

15 - realisatie van een fietspad in het kader van een fietsfondsdossier in de Brugse Heirweg en Diksmuidse Heirweg Procedure - het aanvullend blijvend politiereglement inzake voorrangsregeling op het grondgebied Zedelgem werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2013 betreffende voorrangsregeling Engelstraat/Brugse Heirweg/Diksmuidse Heirweg - beslissing van het technisch college van 1 februari 2014 betreffende het kruispunt Engelstraat / Brugse Heirweg Adviezen INTERN - verkeerscommissie: positief advies - college van burgemeester en schepenen: positief advies Motivering - op heden is de voorrang van rechts regel van toepassing op de as Engelstraat/Brugse Heirweg/Diksmuidse Heirweg - bij de aanleg van een fietspad langs de Brugse Heirweg-Diksmuidse Heirweg kan dit aanleiding geven tot gevaarlijke situaties en verwarring - een regime voorrangsweg/zijweg zal op deze as duidelijkheid verschaffen en de veiligheid van de fietser ten goede komen - het ondergeschikt maken van de Engelstraat aan de Brugse Heirweg zal snelheidsremmend werken, op deze locatie is ook geen fietspad aanwezig maar gemengd verkeer - gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 oktober 2012 (GGZ/INFR/CC/1209Z263) - collegebeslissing d.d. 24 september 2013 (201330) Artikel 1.- Aan volgende kruispunten is het verkeer komende uit de eerstgenoemde straat verplicht voorrang te verlenen aan het verkeer komende uit de tweede straat : In de deelgemeente Zedelgem: - de Arend tov de Leon Claeysstraat - t Groenhof tov de Leon Claeysstraat - de Marsbiebuikstraat tov de Groenestraat - de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 139 tov de Groenestraat - de Rusthuislaan tov de Groenestraat - de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 93 tov de Groenestraat - de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 75 tov de Groenestraat - ten Boomgaarde tov de Groenestraat - de Notariswegel tov de Groenestraat - de B.J. Lievensstraat tov de St. Laurentiusstraat - de Molenstraat tov de St. Laurentiusstraat - de Faliestraat tov de Kronestraat - de Westakkerstraat tov de Kronestraat - het Kerkplein tov de Snellegemsestraat - De Mote tov de Snellegemsestraat - Wellewaerde tov de Snellegemsestraat - Plaatsebeekpad tov de Snellegemsestraat - de Kezelbergstraat tov de Snellegemsestraat - de Mil. Spoorweg tov de Snellegemsestraat - fietspad Isebaertstraat Snellegemsestraat tov de Snellegemsestraat - de Vier Eikenstraat tov de Snellegemsestraat - de Populierendreef tov de Diksmuidse Heirweg - de Zabekestraat tov de Diksmuidse Heirweg - de ingang van het sportterrein tov de Diksmuidse Heirweg - Vloethemveld tov de Diksmuidse Heirweg (2x) - de ingang van de Kazerne tov de Diksmuidse Heirweg (2x) - de Kronestraat tov de Diksmuidse Heirweg - de Vloethemveldzate tov de Diksmuidse Heirweg (2x) - de zijstraten van de Diksmuidse Heirweg tov de Diksmuidse Heirweg - Maantjesveld tov de Diksmuidse Heirweg

16 - de Diksmuidse Heirweg tov de Snellegemsestraat (2x) - de Merkemveldweg tov de Leliestraat/Merkemveldweg. In de deelgemeente Loppem: - de Aarentsdreef tov de Oostkampse baan - de Molendreef tov de Molendreef - de Zeedijkweg tov de Rijselsestraat - de Kuipenstraat tov de Rijselsestraat - de Molendreef tov de Rijselsestraat - de Guido Gezellelaan tov de Rijselsestraat - de Parklaan tov de Rijselsestraat - de Catelijne Verbauwenstraat tov de Rijselsestraat - de Brombilk tov de Rijselsestraat. In de deelgemeente Veldegem: - de zijstraat over de brug tov de Koningin Astridstraat - de zijstraat voor de brug rechts tov de Koningin Astridstraat - de zijstraat voor de brug links tov de Koningin Astridstraat - de Bosserijstraat tov de Koningin Astridstraat - de Wormstaldreef tov de Koningin Astridstraat - de Bosdreef tov de Koningin Astridstraat - de Acaciastraat tov de Koningin Astridstraat - de markt tov de Koningin Astridstraat - de Lokaalstraat tov de Koningin Astridstraat - de Rembertstraat tov de Koning Albertstraat - de Bezembinderstraat tov de Koning Albertstraat - de Karel Van Eeckestraat tov de Koning Albertstraat - de Stroelputstraat tov de Koning Albertstraat - de Veldegemsestraat tov de Koning Albertstraat - de Kastanjedreef tov de Koning Albertstraat - de Boudewijn Hapkinstraat tov de Koning Albertstraat - de Ketserweg tov de Koning Albertstraat - de Lepestraat tov de Koning Albertstraat - de Gravenweg tov de Koning Albertstraat - de Braambestraat tov de Rembertstraat - de Krombekestraat tov de Rembertstraat - de Steenovenstraat tov de Rembertstraat - de Berkenstraat tov de Rembertstraat - de zijstraten tov de Rembertstraat (3x) - de Boudewijn Hapkinstraat tov de Rembertstraat - de Boutensdreef tov de Rembertstraat. In de deelgemeente Aartrijke: - de zijweg ter hoogte van nummer 66 tov de Noordstraat - de Krinkelweg tov de Noordstraat - de zijstraat in de Noordstraat tov de Noordstraat - de zijstraat ter hoogte van nummer 106 tov de Noordstraat - de Boterweg tov de Noordstraat - de zijstraat van de Noordstraat tov de Noordstraat - de Bekegemsestraat tov de Noordstraat - de Stampkotmolen tov de steenstraat - de Holde tov de Steenstraat - de Oliemolenstraat tov de Steenstraat (2x) - de Minnezangerstraat tov de Steenstraat - de Zeeweg Noord tov de Steenstraat - t Veld tov de Ichtegemsestraat - de Zeeweg Noord tov de Ichtegemsestraat - de H. Baeckelandlaan tov de Aartrijksestraat - de Minnezangerstraat tov de Aartrijksestraat - de zijstraat thv nummer 63 tov de Aartrijksestraat - de Sportlaan tov de Aartrijksestraat - de Aarnoutstraat tov de Aartrijksestraat - de Hoge Rokersstraat tov de Aartrijksestraat

17 - de zijweg Aartrijksestraat tov Aartrijksestraat (4x) - de Moubekestraat tov de Aartrijksestraat - de Hanestraat tov de Aartrijksestraat - de Maerestraat tov de Aartrijksestraat - de Hoge Rokerstraat tov de Aartrijksestraat - de Jules Polletstraat tov de Brugse Heirweg - de Engelstraat tov de Brugse Heirweg - de Prof. Nelisstraat tov de Brugse Heirweg - de Litterveldstraat tov Brugse Heirweg - de zijstraten van de Brugse Heirweg tov de Brugse Heirweg. Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden B1 en indien nodig met B3 en conform artikel 76.2 van het koninklijk besluit van 1 december Artikel 2.- Aan volgende kruispunten is het verkeer komende uit de eerstgenoemde straat verplicht voorrang te verlenen aan het verkeer komende uit de tweede straat : In de deelgemeente Zedelgem: - de Jos Vereeckestraat tov de Groenestraat - de Berkenhagestraat tov de Snellegemsestraat - de Loppemsestraat tov de Groenestraat/Snellegemsestraat - de St. Laurentiusstraat tov de Snellegemsestraat. In de deelgemeente Veldegem: - de Lepemolenstraat tov de Koning Albertstraat - de Halfuurdreef tov de Koningin Astridstraat (2x). In de deelgemeente Aartrijke: - de Krinkelweg tov de Noordstraat ter hoogte van het kruispunt Krinkelweg/Noordstraat/Dwarsstraat - de Dwarsstraat tov de Noordstraat Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden B5 en indien nodig met B7 en conform artikel 76.1 van het koninklijk besluit van 1 december Artikel 3.- Ter hoogte van de kruispunten Groenestraat-Sportlaan-Lindenstraat bevindt zich een rondpunt. Deze maatregel wordt aangegeven door de verkeersborden D5. Artikel 4.- Het aanvullend blijvend politiereglement inzake voorrangsregeling op het grondgebied Zedelgem d.d. 18 oktober 2012 wordt opgeheven. Artikel 5.- Het invoeren van de voorrangsregeling langs de Brugse Heirweg/Diksmuidse Heirweg wordt pas gerealiseerd bij de ingebruikname van het fietspad. Artikel 6.- De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen. 13. Ruimtelijke planning - Wijziging samenstelling Gecoro - beslissing Stemming over dit besluit: 25 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - het schrijven van het ACV d.d. 20 december 2013 met verzoek tot vervanging in de Gecoro van plaatsvervangend lid Frederique Declerck door de heer Luc Vantomme Procedure - de vervanging van leden gebeurt via dezelfde procedure als hun aanstelling - schrijven van mevrouw Ann Maes van het ACV : Artikel 1.- De gemeenteraad benoemt in de Gecoro de heer Luc Vantomme als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de werknemers, ter vervanging van plaatsvervangend lid de heer Frederique Declerck. Artikel 2.- Dit besluit zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de deputatie van West-Vlaanderen.

18 14. Ruimtelijke planning - Intrekking gemeentelijk reglement Sociaal Woonaanbod - beslissing Burgemeester Patrick Arnou schetst de achtergrond van deze beslissing. Raadslid Gunter Boffel deelt de bekommernis van de burgemeester. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof zijn de sociale lasten die opgelegd werden aan private ontwikkelaars niet meer geldig. Raadslid Dominiek Sneppe begrijpt de situatie niet goed. Er moet sociale bewoning gerealiseerd worden, maar het is niet meer verplicht. Burgemeester Patrick Arnou geeft aan dat het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het percentage sociale huisvesting in een verkaveling onwettig is verklaard, en dit wegens de vergoedingsregeling. Het cijfer aan sociale bewoning die moet gerealiseerd worden, blijft gehandhaafd. Initieel werd dit cijfer gerealiseerd door het gronden pandendecreet. Het hoofdstuk dat de sociale lasten oplegde is nu vernietigd. Er is een nieuw instrument nodig om de doelstelling aan sociale bewoning te kunnen realiseren. De Vlaamse Regering moet een nieuw decreet stemmen om een instrument aan te bieden. Op vandaag bestaan er twee strekkingen: de ene streeft ernaar de doelstelling voor sociale bewoning te schrappen, de andere strekking streeft ernaar een nieuw instrument aan te bieden. Raadslid Janos Braem polst naar de gevolgen van deze beslissing, waarop burgemeester Patrick Arnou aangeeft dat er geen sociale kavels meer verplicht zijn in een nieuwe verkaveling. Stemming over dit besluit: 26 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Filip Van de Voorde, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. - in een arrest van 7 november 2013 (arrest nr. 145/2013) vernietigde het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, meerbepaald de regeling inzake de sociale lasten (artikel t.e.m. artikel ). Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialelastenregeling. Meer in het bijzonder worden de bepalingen vernietigd inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel t.e.m. artikel ), de normen sociaal woonaanbod in plangebied (artikel en ) en de gebiedsspecifieke typebepaling voor RUP s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod (artikel , 1). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief en de regeling inzake het bescheiden woonaanbod, blijven bestaan Procedure - de gemeenteraad stelde een gemeentelijk reglement met betrekking tot het Sociaal Woonaanbod vast op 23 juni de gemeentelijke normen sociaal woonaanbod zijn nu echter door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Daardoor is de rechtsgrond voor de vaststelling van dit gemeentelijk reglement met betrekking tot het Sociaal Woonaanbod met terugwerkende kracht vernietigd. Elk gemeentelijk reglement met betrekking tot het Sociaal Woonaanbod, vastgesteld in uitvoering van artikel van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, is bijgevolg onwettig. Door de onwettigheid is het reglement echter niet automatisch vernietigd, maar blijft het zijn gelding behouden. De gemeente kan zich niet beroepen op artikel 159 van de Grondwet en is bijgevolg genoodzaakt om de bepalingen van het reglement alsnog toe te passen, ondanks hun onwettigheid. Het reglement Sociaal Wonen dient daarom formeel te worden ingetrokken - gemeentelijk reglement met betrekking tot het Sociaal Woonaanbod, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 juni 2011 Enig artikel.- De beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2011, tot vaststelling van een gemeentelijk reglement met betrekking tot het Sociaal Woonaanbod, wordt ingetrokken.

19 15. Ruimtelijke planning - Woonwinkel - Subsidieaanvraag - Verlenging - Intergemeentelijke samenwerking - beslissing Raadslid Jef Bogaert vraagt om de jaarlijkse informatie te kunnen krijgen. Burgemeester Patrick Arnou geeft aan hiervoor te zullen zorgen. Stemming over dit besluit: 26 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Filip Van de Voorde, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (21 september 2007) - de Woonwinkel is een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het woonbeleid. Enerzijds ondersteunt de Woonwinkel de deelnemende gemeenten in de ontwikkeling van het lokaal woonbeleid en anderzijds organiseert de Woonwinkel een dienstverlening via het lokaal woonloket, op afspraak of via huisbezoek - de Woonwinkel wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid (via het agentschap Wonen-Vlaanderen). De eerste subsidieperiode was geldig voor drie jaar (september 2011 tot en met augustus 2014). Zes maanden voor het verstrijken van deze eerste periode moet er een verlenging tot subsidie aangevraagd worden bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. De provinciale subsidie werkt volgens een impulsreglement en kan niet opnieuw aangevraagd worden. Bij de opmaak van het eerste subsidiedossier werd reeds een financiële simulatie voor de eerste 9 jaar goedgekeurd (tot en met september 2019-augustus 2020). Dankzij een zuinige reflex en het optimaal inzetten van de beschikbare middelen kan de Woonwinkel de lijn van deze oorspronkelijke simulatie en het meerjarenplan van de gemeente volgen Procedure - vooraleer de verlening tot subsidie aan te vragen is het belangrijk dat de deelnemende gemeenten een duidelijk zicht hebben op de activiteiten en begroting van de Woonwinkel gedurende deze tweede subsidieperiode - na goedkeuring wordt de subsidieaanvraag verstuurd naar het agentschap Wonen-Vlaanderen (uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de eerste subsidieperiode) Adviezen INTERN - eigen dienst: positief Krediet Exploitatie - uitgaven algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag ,47 EUR (werkjaar 4) ,42 EUR (werkjaar 5) ,45 EUR (werkjaar 6) Personeel - geraamde personeelsinzet: 3.5 Vte Motivering - sinds de opstart van de Woonwinkel in september 2011 kent de Woonwinkel een goede en efficiënte werking. De Woonwinkel is een intergemeentelijke samenwerking tussen de verschillende gemeenten en OCMW s van Beernem, Damme, Oostkamp en Zedelgem. Naast de ondersteuning van het lokaal woonbeleid organiseert de Woonwinkel ook een wekelijks woonloket. Aan dit loket kunnen alle inwoners (zowel eigenaars als huurders) van Zedelgem terecht met al hun vragen over wonen (huurwetgeving, woonkwaliteit, energie, premies, sociale huisvesting, ). De Woonwinkel hanteert hierbij een eigen methodiek waarvan begeleiding op maat en toegankelijke dienstverlening essentiële elementen zijn. De gemeente Zedelgem kan dankzij de Woonwinkel een beroep doen op een team van gespecialiseerde en intergemeentelijke ambtenaren

20 - beknopt overzicht van de activiteiten en de begroting voor de volgende subsidieperiode - model van subsidieaanvraag (versie 1 januari 2013) Intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid - registratiegegevens woonloket voor de eerste twee werkjaren Artikel 1.- De subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke samenwerking De Woonwinkel tussen de gemeenten en OCMW s van Damme, Beernem, Oostkamp en Zedelgem wordt goedgekeurd. Artikel 2.- Er wordt ingestemd met de verlenging van de interlokale vereniging De Woonwinkel met de gemeente- en OCMW-besturen van Damme, Beernem, Oostkamp en Zedelgem voor deze intergemeentelijke samenwerking, waarbij de gemeente Zedelgem optreedt als beherende gemeente. 16. Ruimtelijke planning - Principiële goedkeuring Masterplan Engelbewaarder - beslissing Raadslid Aäron Demeyere vraagt waarvoor het woord integraal staat in het integraal woonzorgproject. Schepen Ann Devriendt geeft aan dat in het project wordt gestreefd naar een verweving van verschillende groepen zorgbehoevenden, ouderen, mensen met beperking, Er komen zorgflats voor verschillende doelgroepen, er komt een mix van ouderen en jongeren met beperkingen. Raadslid Gunter Boffel vraagt of het correct is dat de kost van de wegeniswerken de prijs is die de gemeente zal betalen. Burgemeester Patrick Arnou ontkent. De aanleg is voor de bouwheren, daarna worden wegenis en groen overgedragen naar de gemeente. De gemeente staat na de overdracht wel in voor het onderhoud. Raadslid Jef Bogaert stelt vast dat er 5 partners zijn in het project. Hij polst wat de kapitaalsinbreng is voor de 5 partijen. Burgemeester Patrick Arnou schetst de aanleiding: het MPI had niet de middelen voor de bouw van een nieuw complex, en is op zoek gegaan naar een partner. Vivendo is zo in het verhaal ingestapt, en samen zullen beide partijen een gesubsidieerd project realiseren. Er is geen enkele financiële inbreng door de gemeente in dit dossier. Raadslid Janos Braem stelt dat alles goed beschreven staat in het dossier. Stemming over dit besluit: 26 JA Patrick Arnou, Arnold Naessens, Annick Vermeulen, Noël Baesens, Geert Verhegge, Jurgen Dehaemers, Peter Haesaert, Gilbert Deruwe, Filip Van de Voorde, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Martine Colaert-Rabaey, Pedro Matthys, Valerie Roelens, Pieter Devooght, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Janos Braem, Etienne Feys, Jef Bogaert, Laurence Lambert, Ann Allemeersch, Aäron Demeyere, Brigitte Himpens - op de site van OC Engelbewaarder aan de Aartrijksestraat te Aartrijke, wordt een integraal woonzorgproject gepland, waarvan de realisatie zal gebeuren in samenwerking tussen OC Engelbewaarder, de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, de gemeente Zedelgem en het OCMW Zedelgem. Op 11 juni 2013 werd hieromtrent al een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Sindsdien is werk gemaakt van een masterplan, dat de ruimtelijke krijtlijnen uitzet voor dit project, meerbepaald de globale inplanting van de gebouwen en de globale ontsluitingsprincipes Procedure - alvorens over te gaan tot de aanbesteding van eigenlijke architectuuropdracht voor fase 1, wordt het globale masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd ter principiële goedkeuring Adviezen INTERN - eigen dienst: akkoord met het globale masterplan - andere gemeentelijke diensten: - dienst infrastructuur: gunstig, mits de nodige parkeerplaatsen zoals voorgesteld na opmaak RUP kunnen gerealiseerd worden binnen de plantermijn waarbinnen ook de voorziene bouwwerken gerealiseerd worden - masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de site Engelbewaarder Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de site Engelbewaarder te Aartrijke principieel goed.

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur)

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur) 2013-2018 Pagina 1 IMEWO vertegenwoordiger in algemene vergadering Gilbert Deruwe plaatsvervanger in algemene vergadering Martine Rabaey vertegenwoordiger in het regionaal adviescomitéwest Imewo Frank

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester S. Vandenberghe verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 4 augustus 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Mechelsestraat - Goedkeuring (2017_CBS_04860)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 36 2015_GR_00135 aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 11 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 7 maart 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 26 JUNI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 26 JUNI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 26 JUNI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 26 juni 2014 om 19.30 uur

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 6 oktober 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen op een gemeenteweg - Parkstraat - Goedkeuring (2017_CBS_06300)

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 augustus 2015 om 19.30

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD district Merksem Samenstelling de heer Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege de

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/02/2008 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 04/02/2008 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 267. 17.12.2015 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 17 december

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 2 december 2016 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_07542 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Justus Lipisusstraat - Goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 22 oktober 2015 om 19.30

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 222. 23.10.2014 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 23 oktober

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie