Nieuwsbrief. Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad EDITO. Een Vereniging ten dienste van u allen. Nr 2005/6-31 december 2005 DE VERENIGING IN ACTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad EDITO. Een Vereniging ten dienste van u allen. Nr 2005/6-31 december 2005 DE VERENIGING IN ACTIE"

Transcriptie

1 Ver. Uitg. Marc Thoulen - N 7317 Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad Nr 2005/6-31 december 2005 Een Vereniging ten dienste van u allen DE VERENIGING IN ACTIE De Raad van Bestuur van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft mij de verantwoordelijkheid opgedragen om het voorzitterschap over te nemen van de heer Eric ANDRE, die de voorbije zomer overleden is. De natuurlijke rol van onze Vereniging is de woordvoerder van de lokale besturen te zijn. Onze Vereniging is ook een dienst voor bijstand aan gemeenten en OCMW's. Er zijn bepaalde dossiers, zowel technische als politieke, waar de gemeentemandatarissen er - over de politieke meningsverschillen heen - belang bij hebben eenstemmig naar buiten te komen om de belangen van de gemeenten te behartigen. Het bekwame team van de Vereniging vormt als het ware een studiebureau van de lokale besturen dat volledig te uwer beschikking staat. Aarzel niet om contact met hen op te nemen. Een aspect dat ik versterkt zou willen zien, is de vorming van de gemeentemandatarissen, in het bijzonder de nieuwe mandatarissen die de komende gemeenteraadsverkiezingen verkozen zullen worden. Ik ben ervan overtuigd dat de nabije overheid die de gemeente is, een essentiële schakel van onze democratie is. De lokale mandatarissen hebben belangrijke verantwoordelijkheden. Zij moeten opgeleid worden om die uit te oefenen. Opdat de Vereniging haar dienstverlening aan de lokale besturen ten volle zou kunnen uitbouwen, vind ik het belangrijk dat de rechtstreekse contacten tussen de Vereniging en de lokale beleidsvoerders en mandatarissen behouden en uitgediept zouden worden. De, de website van de Vereniging, de Newsletter (waarop inmiddels mensen geabonneerd zijn) zijn in dat opzicht drie nuttige instrumenten voor communicatie en uitwisseling. Het eerste markante feit van deze rubriek is uiteraard de verkiezing van de heer Marc Cools op 16 november jl. door de Raad van Bestuur als voorzitter van de Vereniging, tot het einde van het mandaat dat toevertrouwd was aan wijlen Eric André. Zo wordt de heer Marc Cools ook automatisch federaal voorzitter van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, aangezien dat een beurtrol is van de ene vereniging naar de andere en de Brusselse Vereniging net aan de beurt was; uw dienaar staat terwijl in voor het federaal secretariaat. De heer Marc Cools maakt dus voortaan deel uit van de Belgische delegatie in het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa, in Straatsburg, waar uw dienaar ook voor het secretariaat van de Belgische delegatie instaat. Wij zullen uiteraard terugkomen op de gevolgen van die onrechtstreekse aanstellingen. Ondanks de moeilijkheden bij de uitvoering van het programma 2005 zet de Vereniging haar werkzaamheden inzake gemeentelijke internationale samenwerking voort. In het kader van de voorbereiding van het meerjarenprogramma heeft zij in samenwerking met haar zusterverenigingen verschillende werkgroepen georganiseerd voor de vier prioritaire landen: Marokko, Congo, Rwanda en Benin. In die werkgroepen waren in totaal een twaalftal Brusselse gemeenten vertegenwoordigd en werden informatie en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Zo kreeg de Vereniging ook steun bij de uitstippeling van het programma , in het bijzonder voor de prioritaire specifieke doelstellingen in die landen. Die eerste identificatie moet uiteraard voortgezet worden in het Zuiden, om ervoor te zorgen dat de voorgestelde doelstellingen voor ieder partnerland beantwoorden aan de behoeften op het vlak van institutionele versterking. pagina 2 INHOUDSTAFEL EDITO Een Vereniging als de onze moet in consensus geleid worden. Alle gevoeligheden en goede wil moeten opgenomen worden in de definitie en de follow-up van de acties die de Vereniging op het getouw zet. Daarom ben ik van plan heel regelmatig te vergaderen met het Bureau en de Raad van Bestuur van de Vereniging. Ik sta open voor al uw suggesties. Marc Cools, Schepen van Ukkel, Voorzitter van de VSGB pagina Op de agenda Gelijke kansen voor de gemeenteraadsverkiezingen Morgen ook "zonder auto mobiel" in de stad? Overheidsopdrachten: rechtspraak verfijnd, keurslijf aangespannen Wetgeving Inforum: de gegevensbank voor de meerwaardezoeker Voor u gelezen

2 DE VERENIGING IN ACTIE 2 De Vereniging heeft deelgenomen aan de rondetafel ter afsluiting van het seminarie dat georganiseerd werd door "Frères des Hommes" op 8 november jl. Als deskundige op het vlak van gedecentraliseerde samenwerking heeft de Vereniging gereageerd op de besluiten van de verschillende workshops. Naast de DG Ontwikkelingssamenwerking en het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Betrekkingen heeft de Vereniging in haar interventie de spots gericht op de begrippen complementariteit en synergie, de contractualisering van de relaties, de creatie van netwerken. Daarnaast vestigde zij de aandacht op de rol van vorming en informatieverspreiding, en heeft zij gewezen op de essentiële rol die de gemeenten spelen op het vlak van samenwerking, waar zij vorm geven aan de beginselen van goed bestuur (politieke dimensie), institutionele versterking (administratieve dimensie) en participatie (burgerdimensie). Op 11 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats van een workshop die georganiseerd werd in samenwerking tussen de Vereniging en het Brussels Instituut voor het Milieubeheer, in verband met duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten: de eerste workshop was gericht op de milieuclausules. De tweede workshop vond plaats op 8 november en daar werd ingegaan op de sociale en ethische clausules. Deze meeting was gericht tot gemeenteambtenaren uit de diensten leefmilieu, duurzame ontwikkeling en aankoop, maar ook OCMW, BIM en MIVB, Na een theoretische schets van de juridische concepten van het thema en de praktijkvoorbeelden van clausules in lastenboeken, gingen de uiteenzettingen in op de mogelijke steun voor de sociale economie en de aanwerving van werkzoekenden. Op donderdag 17 november vond een nieuwe editie van het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders plaats. De VSGB organiseerde namelijk een infosessie gewijd aan de integratie van de telecommunicatie in de stad. Die titel duidt op de problemen inzake infrastructuur voor mobilofonie en de ontwikkeling van phoneshops, en wist meer dan 120 ingeschreven te motiveren. Eerst werd de aandacht gevestigd op de krachtlijnen van de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, met hun mogelijkheden om belastingen te heffen op de infrastructuren voor mobilofonie, in het licht van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. ens werd een stand van zaken opgemaakt van de verschillende stedenbouwkundige instrumenten waarover gemeenten beschikking om orde op zaken te stellen in de phoneshops: bijzondere bestemmingsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, repressie van stedenbouwkundige overtredingen, Een lijst die echter niet mag doen denken dat die instrumenten volstaan. Tot slot werd er gewezen op het, soms relatieve, nut van de goedkeuring van een politieverordening terzake, en op het belang van de politiemaatregel enerzijds en de fiscale weg anderzijds. Daarna kwamen twee gemeentebeambten en een politieambtenaar hun praktische ervaring uit de doeken doen. In het kader van het Forum Mobiliteit-Verkeersveiligheid heeft de Mobiliteitscel op 18 oktober en 24 november een vergadering 2005/06 georganiseerd over het fietsbeleid. De eerste was gewijd aan de oprichting van fietsbrigades, de tweede aan de diefstal van fietsen en preventie. Op beide samenkomsten kwamen sprekers uit alle hoeken van het land hun ervaringen toelichten. De Mobiliteitscel heeft ook een colloquium georganiseerd, op 16 november, over het verband tussen de zonale veiligheidsplannen en de gemeentelijke mobiliteitsplannen. Deskundigen-technici en lokale mandatarissen uit het Brusselse en het Vlaamse Gewest kwamen er hun standpunt terzake uiteenzetten. Een vijftigtal personen uit de gemeentediensten, het Gewest en de politiezones hebben aan het colloquium deelgenomen. Op 18 november jl. heeft de Vereniging deelgenomen aan de evaluatie van "Zonder auto mobiel in de stad", in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeenten, politiezones en diverse verenigingen. Net zoals vorig jaar had de Vereniging de coördinatie van de werkgroep Politie op zich genomen. Tijdens de evaluatie heeft de Vereniging de dossiers voorgesteld die zij behandeld heeft: principes voor de afgifte van doorgangsbewijzen, sluiting van de tunnels, bewegwijzering naar de parkings, opstelling van een modelordonnantie, nieuwe communicatiemiddelen voor de politiezones. Er werden ook cijfers voorgelegd over de politie die ingezet moest worden voor het goede verloop van het evenement, en tot slot werd ingegaan op de voornaamste problemen en werd een korte balans opgemaakt van de sancties die op 18 september uitgevaardigd werden. In het kader van de depenalisering van bepaalde parkeerovertredingen hebben verschillende Brusselse gemeenten een belastingsreglement goedgekeurd, op basis van een model van onze Vereniging. Hoewel de toezichthoudende overheid deze reglementen goedgekeurd heeft, was niet iedereen overtuigd van de wettelijkheid ervan. De wet van 20 juli 2005 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2005) neemt nu elke twijfel weg: de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, werd immers gewijzigd door deze wet en bepaalt nu dat de gemeenten parkeerretributies of parkeerbelastingen mogen invoeren. Zo zullen de gemeenten het parkeren doeltreffender kunnen beheren, ongeacht het stelsel waarvoor gekozen wordt. Ook op het vlak van de wetgeving is er een overlegvergadering geweest, op 1 december, op het kabinet van minister Landuyt: er werden verschillende thema's besproken, o.a. het feit dat de gemeenten binnenkort een belanghebbendenkaart kunnen invoeren: deze kaart werd reeds voorgesteld in een Katern van de Mobiliteitsgids en werd reeds lang in het programma Dialoog Parkeren gevraagd (al 10 jaar, zucht). De ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de subsidies blijft vragen oproepen aangaande de procedures en de toepassingsmodaliteiten: vanaf wanneer moet men een aanvraag indienen? tot wanneer en hoe mag men de voorziene werken uitvoeren? moeten ze afgerond zijn voor de afloop van de drie jaar? mag een project naar het volgende plan verschoven worden? is het geld waarover geen principeakkoord was in de loop van de drie jaar verloren? zijn studies subsidieerbaar? Al die vragen hebben ons ertoe

3 DE VERENIGING IN ACTIE aangezet in samenwerking van het Bestuur Lokale Besturen van het Gewest een dubbele infosessie over de subsidies te organiseren. Deze resoluut praktische en concrete vergaderingen vonden plaats op 24 en 25 november en konden op een talrijk opgekomen publiek rekenen. Om de gezinnen te helpen het hoofd te bieden aan de enorme stijging van de energieprijzen heeft de federale overheid hun aankoop van stookolie BTW-vrij gemaakt. De Afdeling Maatschappelijk Welzijn heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de rusthuizen onderdak verschaffen aan bejaarden die er meestal gedomicilieerd zijn. Als er voor deze sector geen maatregel genomen wordt op het vlak van energie, zullen de uitbaters van rusthuizen de prijsstijging aan de residenten moeten doorrekenen. Voor velen is de prijs van een rusthuis evenwel reeds een zeer hoge kost. In 2004 bedroeg de basisprijs 33,4 euro per dag, zijnde euro per jaar. Om dus te voorkomen dat die prijs nog zou stijgen, heeft de Afdeling Maatschappelijk Welzijn gevraagd de BTW-vrijstelling ook aan de rusthuizen toe te kennen, wat neerkomt op een korting van 17,35 % zolang de stookolieprijs boven de 0,50 euro per liter ligt. Minister van Financiën Reynders heeft ons geantwoord dat het principe van de uitbreiding van de maatregel goedgekeurd was voor de collectieve structuren, op voorwaarde dat er overleg plaatsvindt met de Gemeenschappen, wat effectief aan de gang is. Volksgezondheid: de dreiging van de vogelgriep lijkt verminderd, maar we moeten ons voorbereiden op de terugkeer van de trekvogels het komende voorjaar. Die kunnen het virus opgedaan hebben door contact met zieke vogels op de plek waar ze overwinterd hebben. Om de informatie aan de lokale overheden, en in de eerste plaats aan de gemeenten, te verbeteren heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een ontmoeting gehad met de VSGB op 23 november jl. Op 6 december 2005 was de Vereniging uitgenodigd door het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) om de wetgevende instrumenten voor te stellen waarover de gemeenten beschikken, in het kader van een informatievoormiddag i.v.m. de strijd tegen geluidshinder in het Brussels Gewest. Onze adviseurs Françoise Lambotte en Vincent Ramelot hebben erop gewezen dat de beschikkingen waarop de gemeenten zich kunnen baseren, voornamelijk komen uit de Nieuwe Gemeentewet, de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving en de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. Het ontwerp van nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening werd voor openbaar onderzoek opengesteld van 8 september tot 7 oktober, terwijl de gemeenten hun opmerkingen eveneens tegen die datum konden indienen. Sommige zijn daar wonder bij wonder in geslaagd, maar de termijn was heel kort en een verduidelijking van de procedures en de termijnen (ondermeer wat de raadpleging van het volk en die van de gemeente betreft) is noodzakelijk. Wellicht heeft het probleem betrekking op de reikwijdte van de opmerkingen van de gemeenten, maar toch werd er een brief geschreven naar minister-voorzitter Charles Picqué met de vraag deze kwestie verder uit te diepen. Ook op het vlak van de stedenbouw heeft de Vereniging het initiatief genomen om een snellere behandeling te vragen van de vergunningen die door overheidsbesturen aangevraagd worden. Ook hier is de vraag niet simpel en beperkt ze zich niet tot de veralgemening van de strikte termijnen : bovenop de versterking van het personeelsbestand op het Gewest heeft de Vereniging een verlichting gevraagd van het werk van de bevoegde ambtenaar voor de kleine vergunningen en die waarvoor geen afwijking vereist is. Dat werd in een brief naar staatssecretaris Françoise Dupuis geschreven. Marc Thoulen OP DE AGENDA Datum/plaats Wat? Inlichtingen 17 en 24/1 18/1 9/2 De bijstandsrelatie en de persoon met een alcohol- of drugsprobleem, voor de maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW s (enkel in het Frans) Ontmoeting tussen de Brusselse gemeenten en de verantwoordelijken van de nieuwe pijler "opmetingen en waarderingen" van de FOD Financiën (beheer van het kadaster - Project 220+) Doelgroep: de diensten Stedenbouw en Financiën Het beroepsgeheim - Algemene Vergadering van de Afdeling Maatschappelijk Welzijn VSGB Aarlenstraat 53 bus Brussel Tel.: Fax : /06 3

4 NIEUWS VAN HET GEWEST GELIJKE KANSEN ENKELE MAANDEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen heeft een rapport gevraagd over de vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat zich niet beperkt tot de analyse van de huidige toestand in een tiental thema's, maar ook een reeks aanbevelingen doet. Een deel ervan belangen ook de gemeentes aan. 4 Is het toeval dat dit net nu gebeurt? Het kon in elk geval niet op een beter moment komen. Wij willen het hebben over het "Slotrapport over de vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", dat opgesteld werd in opdracht van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en dat voorgesteld werd op 3 december. Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, wanneer de partijen naar buiten komen en hun strategie uitstippelen, geeft dit verslag zonder er als een memorandum te gaan uitzien een reeks aanbevelingen, waarvan een deel gericht is tot de lokale besturen. Een colloquium Het rapport over de vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd voorgesteld op het eerste Brussels vrouwenforum "Vrouwen bouwen aan Brussel" dat plaatsvond op 3 december. Een bondige voorstelling van de studie en de synthese van verschillende toespraken zijn beschikbaar op de website van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: > Nieuws > Grouwels tekent 'Charter voor de vrouwen in Brussel' De studie werd uitgevoerd door de vzw Amazone, na een reeks thematische rondetafelvergaderingen die het voorbije najaar plaatsgevonden hebben. De internationale context De studie kadert ook in "Peking+10", zijnde de 49e sessie van de Commissie voor de Toestand van de Vrouw (CSW) van de Verenigde Naties, die plaatsvond in maart Daar werd de vooruitgang geëvalueerd die sinds 1995 geboekt werd op het vlak van de gelijkheid van de geslachten en de rechten van de vrouw in de wereld en werden nieuwe strategieën voor de toekomst uitgetekend. In 1995 vond in Peking namelijk de 4e wereldconferentie over de vrouwen plaats. Die mondde uit in een vernieuwend actieprogramma, het Actieplatform van Peking. De kritische domeinen van het actieplan van Beijing kunnen geraadpleegd worden op de website van de Verenigde Naties: > Développement économique et social > Promotion de la femme. België heeft in 1995 deelgenomen aan de 4 e Wereldvrouwenconferentie en heeft dus een aantal maatregelen goedgekeurd 2005/06 die in het Peking Actieplatform opgenomen zijn. Om de gerealiseerde vooruitgang te evalueren voorziet een maatregel dat de regering jaarlijks een verslag aan het Parlement voorlegt over de acties die tijdens het afgelopen jaar werden gevoerd en over de initiatieven die voor het volgende jaar worden voorgesteld. België heeft dit voorstel snel opgevolgd: op 6 maart 1996 werd immers op federaal niveau een wet goedgekeurd die dit jaarverslag oplegt. Het Vlaamse en het Waalse Gewest hebben de beweging gevolgd en op hun beurt decreten goedgekeurd. Voor het Brussels Gewest zal de kwestie eerstdaags geregeld worden via een ordonnantie. Het rapport analyseert de domeinen van het Peking Actieplatform: sociale integratie en uitsluiting, onderwijs en opleiding, gezondheid, geweld, tewerkstelling, zeggenschap en besluitvorming, institutionele mechanismen voor de verbetering van de positie van de vrouw en mensenrechten, media en tot slot milieu. De analyse schenkt aandacht aan de bestaande statistische indicatoren van het Brussels Gewest die gegevens bevatten die opgesplitst zijn naar geslacht, aan de eigenlijke stand van zaken die ook andere statistische bronnen opneemt, aan de officiële maatregelen en openbare of privé-initiatieven en aan de convergentiepunten in de door de geraadpleegde personen geformuleerde aanbevelingen. ens wordt een statistisch beeld geschetst van de situatie van vrouwen in het Brussels Gewest. Het rapport sluit af met de volledige lijst van de aanbevelingen die geformuleerd werden door de deelnemers aan de rondetafelgesprekken in het kader van dit project. Ter attentie van de politieke wereld Van de verschillende domeinen hebben sommige minder rechtstreeks betrekking op de lokale overheidssector (de media), hoewel de meeste er belang voor hebben. De kwesties sociale integratie en uitsluiting openen de analyse met de drieledige problematiek van de armoede, huisvesting en de integratie van specifieke doelgroepen. De analyse op basis van het geslacht is niet altijd gemakkelijk, bij gebrek aan statistieken. Indicatoren of getuigenissen van scharnierpersonen in die sectoren tonen echter dat problemen vaak erger zijn als ze vrouwen treffen: inkomsten uit arbeid doorgaans 7 % lager dan bij mannen, gebrek aan opvangstructuren voor kinderen (wat het vinden van werk bemoeilijkt), sterke stijging van de aanvragen van sociale bijstand door vrouwen sinds 10 jaar, Het rapport schetst

5 NIEUWS VAN HET GEWEST ook de hypothese van een verergering van de problemen die vrouwen ondervinden in specifieke bevolkingsgroepen: bejaarden, gehandicapten of allochtonen. Om op die vaststelling te trachten in te spelen doen de geraadpleegde actoren de aanbeveling de toegang tot de informatie voor vrouwen te vergemakkelijken (bv. door een infopunt te creëren in de gemeente), het opleidingsaanbod voor vrouwen te versterken, alle soorten opvang in Brussel te verbeteren (crèches en buitenschoolse activiteiten voor kinderen; voor volwassenen met of zonder kinderen die het slachtoffer zijn van geweld of in een moeilijke situatie verkeren, voor gehandicapten (bv. aangepaste huisvesting). Tot slot vinden we er een oproep tot de uitstippeling van een globaal beleid op het niveau van de financiële middelen, met de creatie van een gemeenschappelijk ontmoetingsplatform waar informatie gecentraliseerd kan worden. Op het vlak van onderwijs en vorming, ook al lijken de kaarten meer in handen van de Gemeenschappen en het Gewest, toch zijn de gemeenten ook aanwezig op het terrein, al was het maar via het scholennet, opleidingen, hun steun aan de sociale sector op het terrein, De daaraan gewijde workshop heeft een synthese opgemaakt van een reeks voorstellen, gaande van de integratie van de genderdimensie in het algemeen beleid en opleidings- en vormingsparcours ("genderbudgeting", erkenning van nietberoepsgerichte opleidingen, strijd tegen de uitval bij opleidingen), tot de vraag om meer middelen voor opleiding en vorming (kwaliteit van het onderwijs, kwantiteit van het vormingsaanbod, algemeen beleid), via nadenken over de toegankelijkheid (prijs, uurroosters, kinderopvang, laaggeschoolden) en de verbinding tussen de inschakelingsbedrijven en de arbeidsmarkt (noden van de bedrijven, flexibiliteit van stages, enz.) Seksistische stereotypes in de opleidingscentra Het project "Méthodologies et bonnes pratiques transnationales de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le domaine de la formation et des médias" bestaat enerzijds in het zoeken naar middelen om de strijd aan te binden tegen seksistische stereotypes en anderzijds enkele goede praktijkvoorbeelden voor te stellen. Dit project geniet cofinanciering van de Europese Commissie en loopt sinds eind 2004 in België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Aan Belgische kant werd onderzoek gedaan in verschillende opleidingscentra (EFT, AFT en OISP) om deze miskende realiteit bloot te leggen. Het transnationale slotseminarie vindt op 27 januari 2006 plaats te Brussel. Meer info: CEC - Boondaalse steenweg 6 bus Brussel Tel./fax: Beschikbaar op > Publicaties Het milieu is een belangrijk gegeven voor ieder geslacht. De studie analyseert het vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu in de strikte zin en participatie, alle domeinen waarin het gemeentelijk niveau centraal staat. De openbare ruimte houdt verband met de toegankelijkheid maar ook de veiligheid. We weten dat het verplaatsingsgedrag varieert naar gelang van het geslacht (uurrooster, vervoerswijze, ) en dat milieu, inrichting en mobiliteit verwijzen naar voornamelijk gemeentelijke bevoegdheden. Inzake milieu vragen de geraadpleegde actoren de verbetering van de mobiliteit van vrouwen, in het bijzonder door te werken aan de kwaliteit van het openbaar vervoer (toegang, frequentie, dienstregeling, trajecten, bereik, onderlinge afstemming tussen de verschillende vervoersmiddelen, kinderen ophalen van school). Zij stellen ook voor meer rekening te houden met de genderdimensie bij de ruimtelijke ordening, in het bijzonder bij de aanleg van het wegennet en de straatverlichting, in het kader van de wijkcontracten, de spreiding van collectieve infrastructuren,... Zij bevelen ook aan initiatieven te ontwikkelen om de veiligheid van vrouwen in de stad te bevorderen, in het kader van de ruimtelijke ordening. De gemeenten houden zich bezig met de gezondheid, zowel via hun ziekenhuizen als via andere kanalen (OCMW, sportinfrastructuur) of initiatieven (bv. de recente dag voor de strijd tegen aids in Elsene). De gendervisie is er niet anekdotisch. Het type pathologie is opvallend geslachtelijk getint en bovendien hebben de gezondheidsindicatoren 1 recent aangestipt dat terwijl 26 % van de Brusselaars beweren dat ze in slechte gezondheid verkeren, die verhouding stijgt tot 31 % als we de vrouwen alleen bekijken. En volgens het rapport daalt de levensverwachting voor de Brusselse vrouwen, in tegenstelling tot de Vlaamse en Waalse. Vrouwen blijken gevoeliger voor mentale gezondheidsproblemen. De antwoorden zijn niet altijd gemakkelijk, maar kunnen op gemeentelijk niveau soms passen in een algemener werk over het levenskader. De kwestie van de geboorten in Brussel wordt ook beïnvloed door het probleem van de hoge verhouding eenoudergezinnen en het gebrek aan plaats in de opvangstructuren. Het Gewest is ingeschreven in het netwerk "Stad-gezondheid" van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze ruime kwestie heeft tot aanbevelingen geleid: specifieke aandacht schenken aan de vrouw in de enquêtes over de behoeften van de Brusselaars, in de gezondheidscampagnes, eventueel door de creatie van gezondheidsstructuren of - netwerken, gezondheidsprofessionnals vormen en sensibiliseren voor de eigenheden van de vrouw, rekening houden met de gevolgen op de gezondheid van geweld ten aanzien van vrouwen, ongelijkheden tegen hen in de samenleving in het algemeen en meer nog specifieke groepen vrouwen, en tot slot de bevordering van educatie voor het seksueel en gevoelsleven voor alle doelgroepen, ondermeer door de jongeren te sensibiliseren voor egalitaire relaties. 2005/06 5

6 NIEUWS VAN HET GEWEST Het voorbeeld van het geweld De problematiek van het geweld tegen vrouwen belangt ook de gemeenten aan. Het maakt immers deel uit van de 6 doelstellingen van het Nationaal Actieplan Partnergeweld: sensibilisering, opvoeding en opleiding, preventie, opvang en de bescherming van de slachtoffers, bestraffing en evaluatie van de acties. "Sinds 1992 worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten veiligheids- en preventiecontracten afgesloten (voordien preventiecontracten en veiligheids- en samenlevingscontracten) om lokale criminaliteitspreventieprojecten te ondersteunen. In het Brussels Gewest hebben [13] gemeenten een veiligheids- en preventiecontract. Recent werd geweld tegen vrouwen en intrafamiliaal geweld als een bijzonder aandachtspunt gelanceerd door de Cel Geweld van het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid (dit secretariaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat in voor het begeleiden van de gemeentelijke preventieprojecten in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten). Er werd voorzien in een specifieke steun aan de steden en gemeenten die, in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten, concrete en vernieuwende projecten uitwerkten ter bevordering van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk werden drie projecten weerhouden. Eén van deze drie pilootprojecten inzake intrafamiliaal geweld werd opgezet in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor het jaar De preventie bestond uit het organiseren van informatieve werkgroepen, het houden van groepssessies, het organiseren van individuele opvang en gezinsondersteuning, de organisatie van werkvergaderingen met plaatselijk betrokken partijen en de versterking van het geleverde werk van de gespecialiseerde netwerken. Het project werd na een jaar geëvalueerd. De kracht van het project was het samenbrengen van vrouwen en hun kinderen in gespreksgroepen en evenementen. Zo konden bepaalde items zoals emancipatie van de vrouw, geweldloze opvoeding van kinderen, verstoting, uithuwelijking, mindervaliden, geweld en seksuele rechten aangekaart worden. In ( ) andere gemeenten van het Brussels Gewest werden in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten diensten voor lokale en sociale bemiddeling opgericht. Deze trachten vanuit de optiek van een niet-strafrechtelijke aanpak geweldsituaties op te lossen en te voorkomen." 2 Bovendien organiseert de stad Brussel in het kader van haar gelijkekansenbeleid sinds twee jaar een 14-daagse voor de sensibilisering tegen alle vormen van geweld jegens vrouwen. Wat de strijd tegen geweld betreft, vragen de geraadpleegde actoren te vertrekken van een integrale aanpak van het geweld tegen vrouwen (met aandacht voor specifieke groepen zoals allochtone vrouwen, vrouwen met een handicap, oudere vrouwen,...), een overlegplatform te creëren tussen de verschillende actoren en overheden, de versterking van de primaire preventie en de verhoging van het aantal opvangplaatsen, alvorens bijkomende sensibiliseringscampagnes op het getouw te zetten. Van tewerkstelling tot politieke vertegenwoordiging ens baseert het rapport zich op het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties voor de vaststelling inzake tewerkstelling. Wij beperken ons tot het aanhalen van de passage betreffende een specifieke problematiek, die aanstipt dat op het niveau van de Brusselse gemeenten gewerkt wordt aan socioprofessionele inschakeling "op het niveau van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald in het kader van de wijkcontracten ( ). Vrouwen komen hier echter niet of nauwelijks aan bod. In 2004 waren er van de 34 projecten welgeteld 4 die ook vrouwen hadden opgeleid. In totaal werden er slechts 9 vrouwen opgeleid tegenover 200 mannen." 3 De relatie tussen de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de moeilijkheid om plaatsen te vinden in kinderdagverblijven wordt nogmaals kracht bijgezet. Het is dus niet verbazend dat we die eis in verband met opvangstructuren voor kinderen terugvinden naast die van de ontwikkeling van een transversaal tewerkstellingsbeleid, sleutelen aan de werkloosheidsvallen en nog eenvoudiger de creatie van jobs in de sectoren die vrouwen tewerkstellen. De openbare sector zou de ondernemingen ook kunnen sensibiliseren voor gelijke kansen. Tot slot hadden we reeds gewezen op de politieke vertegenwoordiging van de vrouwen in de gemeenten 4, om te besluiten dat deze in ons Gewest verhoudingsgewijs veel beter verzekerd was dan in de rest van België. De komende maanden zullen wij die vraag kunnen herbekijken. De studie gaat verder dan de politieke vertegenwoordiging en bekijkt ook de vertegenwoordiging in raadgevende instanties (adviesorganen), de vakbondswereld en de raden van bestuur. We vinden er ook de transversale kwestie van de opleiding van de vrouw. Wat de politieke vertegenwoordiging betreft, stelt het rapport voor de vorming van de verkozen vrouwen en/of over het geslacht in de bestaande programma's in te voegen, een enquête te doen over de vrouwen die de politiek verlaten, en de cijfergegevens te bekijken van de verkozen 6 2 Vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blz Op. cit., blz Delvaux, Philippe, "Stem voor gelijke stemmen", in -Brussel , blz. 4. Dit artikel is beschikbaar op > Materies > Gemeente organen 2005/06

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni 2009. BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS

MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni 2009. BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS MeMoranduM met het oog op de regionale verkiezingen van XL juni 2009 BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF 4 6 7 9 12 14 16 18 21 23 24 Van internationaal tot lokaal Vrouwen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling driemaandelijks nr. 15 winter 2012 De sociale vestiaire van Etterbeek Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en communicatie: challenge BLZ

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2011 CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST 2 INHOUD VOORWOORD 5 INLEIDING 7 1. VIER KRACHTLIJNEN 13 1.1. Diensten voor de

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III 93 III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? Inleiding... 96 1. Definities

Nadere informatie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 9 de armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 9 de

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr. 6 zomer 2008 Verantwoorde communicatie Voor een duurzame samenleving Participatie: de burger mobiliseren! De ecologische voetafdruk in de Brusselse

Nadere informatie

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Werken in Brussel AAN diversiteit in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Ontwerp van operationeel programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Doelstelling concurrentievermogen en werkgelegenheid

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie