Provinciaal blad nr. 2011/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad nr. 2011/0336135"

Transcriptie

1 Provinciaal blad nr. 2011/ Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 20 december 2011 kenmerk: 2011/ gepubliceerd op: 22 december 2011 inwerkingtreding op: 1 januari 2012 kennisgeving onder rubriek: Algemeen bestuur inlichtingen bij: mw. J.E. Blekkenhorst, eenheid BA telefoon: Kennisgeving Gedeputeerde Staten van Overijssel, delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidie Overijssel 2011 als volgt wordt gewijzigd: ARTIKEL I Hoofdstuk 1 Algemeen Paragraaf 1.1 Algemene bepalingen Artikel Subsidiabele kosten Lid 2 komt als volgt te luiden: 2. BTW is subsidiabel als door de subsidieaanvrager kan worden aangetoond dat de BTW over de subsidiabele activiteiten niet met de fiscus of via het BTW compensatiefonds kan worden verrekend. Indien de gevraagde subsidie of meer bedraagt dient het aantonen te gebeuren door middel van een verklaring van de belastingdienst of door een verklaring van een accountant. Indien de gevraagde subsidie minder dan bedraagt, dient het aantonen te gebeuren door middel een getekende verklaring van de aanvrager. De subsidie wordt verstrekt over de subsidiabele activiteiten, inclusief niet verrekenbare BTW. De toelichting van artikel lid 2 vervalt. Paragraaf 1.4 Verplictingen subsidieontvanger In artikel lid 3 en de toelichting van dit lid wordt vervangen door Paragraaf 1.5 Vaststelling van de subsidie Artikel Subsidies vanaf tot Lid 1: het zinsdeel meer bedraagt dan wordt vervangen door of meer bedraagt. Hoofdstuk 2 Familie jeugd en gezin Paragraaf 2.2 Jeugdzorg Artikel eerste lid sub c vervalt.

2 Artikel tweede lid sub c vervalt. Artikel vierde lid vervalt. Paragraaf 2.3 Senioren Wordt ingetrokken. Hoofdstuk 3 Zorg en gezondheid Paragraaf 3.1 Zorg Wordt ingetrokken. Hoofdstuk 4 Cultuur Sport en vrije tijd Paragraaf 4.7 komt als volgt te luiden: Paragraaf 4.7 Cultureel erfgoed Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. cultureel erfgoed: gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven, die het waard zijn om behouden te blijven en die bijdragen aan de karakteristieke identiteit van het gebied; b. gebundelde aanpak: ten minste twee eigenaren nemen deel aan het project; c. herbestemmingsopgaven: cultureel erfgoed krijgt door aanpassing aan nieuwe functies en economische dragers een duurzame bestemming; d. herstel- en restauratiewerkzaamheden: noodzakelijke renovatie werkzaamheden aan gevels, daken of cultuurhistorische elementen; e. transformatieplan: verkenning en beschrijving van de mogelijkheden van functieverandering in vrijkomend of vrijgekomen cultureel erfgoed, die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en een nieuwe toekomst en exploitatie kunnen bieden; f. De minimisverordening: Verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: a. de uitvoering van herstel- en restauratiewerkzaamheden, inclusief voorbereidende werkzaamheden, aan cultureel erfgoed, binnen een gebundelde aanpak, waardoor er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan behoud, herstel of ontwikkeling van de karakteristieke identiteit van het gebied; b. herstel- en restauratiewerkzaamheden van cultureel erfgoed dat onderdeel is van een gebiedsontwikkeling of die plaatsvinden bij het uitvoeren van herbestemmingsopgaven waarbij de provincie Overijssel al betrokken is als partner of regisseur; c. het opstellen van een transformatieplan; d. het uitvoeren van een transformatieplan. Artikel Criteria 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub a en b voldoet aan de volgende criteria: a. de aanvraag voor subsidie wordt ingediend door een rechtspersoon; b. de subsidie kan niet gestapeld worden met andere subsidies voor restauratie- en herstelwerkzaamheden. 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub c voldoet aan de volgende criteria: a. de activiteit heeft betrekking op een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk; b. de activiteit vindt niet plaats in de landbouwontwikkelingsgebieden van het Reconstructieplan Salland-Twente; c. ontwerpende partijen van het transformatieplan zijn professionals met relevante expertise; d. de subsidie kan niet gestapeld worden met andere subsidies voor het opstellen van 2

3 een transformatieplan of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van herbestemming. 3. Een aanvraag voor subsidie als bedoelt in artikel sub d moet voldoen aan de volgende criteria: a. het project is gebaseerd op een transformatieplan als bedoeld in artikel sub e; b. de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen; 4. Indien de verleende subsidie op grond van artikel een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening. Artikel Grondslag subsidie 1. De subsidie als bedoeld in artikel sub a, bedraagt 20% van de subsidiabele kosten voor werkzaamheden aan woonhuizen en bedrijfsgebouwen die in het kader van de reguliere bedrijfsvoering worden gebruikt, en 50% van de subsidiabele kosten voor overige gebouwen en bouwwerken, beide met een maximum subsidie van per aanvraag. Hiervan wordt ten hoogste 10% besteed aan voorbereidende werkzaamheden. 2. De subsidie als bedoeld in artikel sub b bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van per aanvraag. 3. De subsidie als bedoeld in artikel sub c bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van per transformatieplan. 4. De subsidie als bedoeld in artikel sub d bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van per transformatieplan. Artikel Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel kan een aanvraag op grond van artikel sub a en b ingediend worden vanaf 1 februari Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening 1. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel tweede lid bij de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub c tevens: a. kaarten en fotomateriaal van het betreffende erfgoed en het gebied waarin het is gelegen; b. een beknopte toelichting over de cultuurhistorische waarden; c. documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende gemeente instemt met het opstellen van het transformatieplan; d. informatie over opleiding en ervaring van de deskundigen die het transformatieplan zullen opstellen en begeleiden. 2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel tweede lid bij de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub d tevens het opgestelde transformatieplan. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Artikel Volgorde van behandeling Aanvragen worden overeenkomstig artikel behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat, indien er sprake is van meerdere aanvragen op grond van artikel sub a en b met dezelfde ontvangstdatum en verlening van subsidie leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, op deze aanvragen in volgorde van het aantal deelnemende eigenaren wordt beslist, waarbij een aanvraag met een groter aantal deelnemende eigenaren voorrang heeft. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger 1. Indien subsidie is verleend op grond van artikel sub a en b moet de subsidieontvanger in aanvulling op de artikelen en aan de volgende verplichtingen voldoen: a. er is in voldoende mate sprake van advisering door een deskundige organisatie; b. de werkzaamheden worden door professionals met relevante expertise uitgevoerd; c. van de verleende subsidie mag maximaal 10% besteed worden aan voorbereidende werkzaamheden. 2. Indien subsidie is verleend op grond van artikel sub c moet de subsidieontvanger in aanvulling op de artikelen en aan de volgende verplichtingen voldoen: a. De subsidieontvanger dient binnen drie maanden na subsidieverlening te zijn gestart met het opstellen van het transformatieplan; b. Het transformatieplan dient binnen één jaar na de start te zijn afgerond. 3

4 3. Indien subsidie is verleend op grond van artikel sub d moet de subsidieontvanger in aanvulling op de artikelen en binnen drie maanden na subsidieverlening zijn gestart met de uitvoering van het transformatieplan. Algemene toelichting Het programma Cultureel Erfgoed richt zich op verschillende typen projecten in het stedelijk en landelijk gebied, zoals: herstel en restauratiewerkzaamheden binnen een gebundelde aanpak; herstel en restauratiewerkzaamheden binnen gebiedsontwikkelingen en bij herbestemmingsopgaven; het opstellen en uitvoeren van een transformatieplan met als doel duurzaam behoud van erfgoed. Artikel Sub a Te denken valt aan: industrieel erfgoed (fabrieken of fabriekscomplexen bestaande uit gebouwen, installaties en infrastructuur die van cultuurhistorische en architectonische waarde zijn), agrarisch erfgoed (boerenerven, bestaande uit gebouwen en beplanting, die van cultuurhistorische en landschappelijke waarde zijn, het gaat om vrijgekomen of vrijkomende agrarische bebouwing), religieus erfgoed, militair erfgoed etc. Sub d Voorbeeld van herstel- en restauratiewerkzaamheden zijn: herstel voegwerk (knipvoeg, snijvoeg, platvol), inboetwerk (vervangend metselwerk invoegen in bestaand), herstel oorspronkelijke kozijnindeling, herstel/vervanging houten gevelbeschieting, herstel/vervanging dakkapel, herstel/vervanging goot/gootomtimmering/windveren, herstel cultuurhistorische elementen op een erf of landgoed, zoals stookhok/bakhuis/hooiberg en tuinornamenten. Artikel Sub b Voorbeelden van dit soort gebiedsontwikkelingen zijn de programma's voor de Nationale Landschappen en stationsomgevingen. Sub c Het transformatieplan bestaat uit een viertal onderdelen: inzicht in de bestaande situatie en de cultuurhistorische waarde vormt de basis; het onderdeel architectuurverkenning en verkenning van de mogelijkheden van functieverandering' is het creatieve deel van het transformatieplan. Het kan zijn dat er nog geen duidelijk beeld bestaat over de toekomstige functie. Het ligt dan voor de hand diverse alternatieve functies te bestuderen. Is de toekomstige functie van de gebouwen wel bekend dan beperkt de opgave zich tot de vraag of de beoogde functie op een zodanige wijze kan worden gerealiseerd, dat er sprake zal zijn van cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit; een goede inrichting van de omgeving van het erfgoed draagt ook bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Een terreinontwerp is daarom een wezenlijk onderdeel van het transformatieplan; tenslotte gaat het transformatieplan ook in op belangrijke uitvoeringsaspecten, bijvoorbeeld op planologisch en financieel gebied. De mate van detaillering van deze ontwerpopgaven uit het transformatieplan kan worden omschreven als schetsplan of schetsontwerp. Ook is een checklist opgenomen; via de provinciale website kunt u kennisnemen van de checklist met daarin de inhoudelijke onderdelen van transformatieplannen voor cultureel erfgoed. Tevens is een overzicht opgenomen van de processtappen die bij de opstelling van een transformatieplan moeten worden gezet. Voor het opstellen van een transformatieplan kan de aanvrager een professionele procesbegeleider die aantoonbare ervaring heeft op dit gebied, inschakelen. Artikel Criteria Lid 2 sub b In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Om die reden is het ongewenst om in deze gebieden de transformatie van agrarische bedrijven gericht op niet agrarische functies te ondersteunen. De ligging van deze landbouwontwikkelingsgebieden vindt u via de website van de provincie op de kaart van de Omgevingsvisie. 4

5 Lid 2 sub c Het transformatieplan dient te worden uitgevoerd door een ontwerper/architect en landschapsarchitect die beschikt over een gedegen ontwerpkwaliteit. Voor diverse onderdelen van het transformatieplan kan hij/zij de hulp inroepen van andere deskundigen, bijvoorbeeld een cultuurhistoricus, een financieel deskundige, een constructeur of een stedenbouwkundige. Het proces transformatieplan staat op de website Voor het opstellen van een transformatieplan kan de aanvrager een professionele procesbegeleider die aantoonbare ervaring heeft op dit gebied, inschakelen. Lid 3 sub b Voordat een aanvraag voor subsidie voor een project ter uitvoering van het transformatieplan wordt aangevraagd, dient uit vooroverleg met de desbetreffende gemeente te blijken dat er naar verwachting geen planologische bezwaren tegen het project zullen zijn. Eventuele subsidie wordt daarom verleend onder voorwaarde dat de bouwvergunning wordt verleend. Paragraaf 4.8 Stimulering reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed Wordt ingetrokken. Paragraaf 4.9 Sportaccommodaties en jeugd Wordt ingetrokken. Paragraaf 4.12 Routenetwerken Wordt ingetrokken. Paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie Artikel Grondslag subsidie In lid 1 vervalt eerste lid. Lid 2 vervalt. Artikel Subsidiabele kosten De bestaande tekst wordt vernummerd tot lid 1. Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd: 2. De subsidiabele kosten van een recreatief fietspad bedragen ten hoogste per kilometer. Paragraaf 4.14 Vrijwilligers Wordt ingetrokken. Hoofdstuk 5 Wonen en Leefomgeving Aan paragraaf wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond voor de subparagrafen vast. Subparagraaf Bodem komt in zijn geheel als volgt te luiden: Artikel Begripsbepalingen In deze subparagraaf wordt verstaan onder: a. Wet: Wet bodembescherming b. Nader onderzoek: onderzoek met betrekking tot de vraag of een geval van verontreiniging een geval van ernstige verontreiniging is op grond van artikel 1 van de Wet; c. Saneringsplan: saneringsplan zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet; d. Saneren/sanering: het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem op grond van artikel 1 van de Wet. e. Onderzoekskosten: de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het uitvoeren van Nader onderzoek of ten behoeve van het opstellen van een saneringsplan. 5

6 f. Subsidiabele saneringskosten: de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van de sanering, overeenkomstig het saneringsplan, die voor subsidie in aanmerking komen. Voor subsidie komen in aanmerking de in Bijlage 7, behorende bij artikel 9, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 opgesomde kosten, met uitzondering van de sloopkosten. g. Bodemfunctieklasse: bij regeling van de Minister van Infrastructuur en milieu vastgestelde indeling van bodemfuncties in de categorieën, bedoeld in artikel 55, eerste lid van het Besluit bodemkwaliteit Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen voor de volgende activiteiten op stedelijke vernieuwingslocaties subsidie verstrekken: a. de uitvoering van een nader onderzoek, b. het opstellen van een saneringsplan en c. voor de uitvoering van een sanering. Artikel Criteria 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel moet voldoen aan de volgende criteria: a. De aanvraag is ingediend door een gemeente; b. De betreffende locatie moet zich bevinden binnen feitelijk bebouwd gebied per ; c. Er is geen sprake van een locatie die een waterbodem betreft; d. Er is geen sprake van een aanpak van een locatie die valt onder een brancheafspraak; e. Er is geen sprake van een ingebruik zijnd en blijvend bedrijfsterrein zoals bedoeld in artikel 55a van de Wet; f. De verontreiniging moet voor 1987 ontstaan zijn; g. Er zijn aantoonbare maximale inspanningen verricht om te komen tot cofinanciering in de onderzoeks- of saneringskosten zoals bedoeld in artikel sub c. 2. Indien subsidie wordt aangevraagd als bedoeld in artikel sub a dient in aanvulling op het eerste lid sprake te zijn: a. van een locatie waar stedelijke vernieuwing beoogd wordt; b. van een redelijk vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging. 3. Indien subsidie wordt aangevraagd als bedoeld in artikel sub b of c dient in aanvulling op het eerste lid : a. de sanering noodzakelijk te zijn om een geplande stedelijke vernieuwing mogelijk te maken; b. sprake te zijn van een geval van ernstige verontreiniging op grond van artikel 1 van de Wet waarvan de sanering noodzakelijk is omdat de locatie niet voldoet aan de voor de stedelijke vernieuwing noodzakelijke bodemfunctieklasse Wonen. Artikel Grondslag subsidie 1. De subsidie als bedoeld in artikel sub a bedraagt ten hoogste 50% van de onderzoekskosten die zijn gebaseerd op de begrote onderzoekskosten zoals genoemd in de offerte. 2. De subsidie als bedoeld in artikel sub b en sub c bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele saneringskosten die zijn gebaseerd op de begrote saneringskosten zoals genoemd in de offerte. Artikel Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel moet een aanvraag voor subsidie zijn ontvangen vóór 1 mei Artikel Bij aanvraag in te dienen gegevens 1. De aanvrager overlegt in afwijking van artikel tweede lid bij de aanvraag: a. de gekozen offerte voor de werkzaamheden waarin een planning is opgenomen betreffende de start van de werkzaamheden; b. het dekkingsvoorstel voor de geoffreerde onderzoeks- of saneringskosten; c. een verslag van hoe de gemeente is gekomen tot cofinanciering van de onderzoeks- of saneringskosten. 2. Indien subsidie wordt aangevraagd als bedoeld in artikel sub c dient in aanvulling op het eerste lid te worden overlegd: a. het concept-saneringsplan voor de te saneren locatie; b. stukken waaruit voldoende aannemelijk is dat de plannen met betrekking tot stedelijke 6

7 vernieuwing zullen worden gerealiseerd. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Artikel Wijze van behandeling van de aanvragen Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de subsidieaanvragen. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger In aanvulling op de artikelen en zijn de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend binnen een jaar na verlening van de subsidie conform de daarvoor in de Wet opgenomen voorschriften aangevangen. Artikel Voorschotverlening In afwijking van artikel tweede lid kunnen Gedeputeerde Staten de subsidieontvanger op verzoek bij eerste subsidieverlening een voorschot van 10% van het verleende subsidiebedrag verlenen. Het aanvullende voorschot van 70% wordt uitgekeerd na aanvang van gesubsidieerde werkzaamheden. Artikel Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling Indien subsidie is aangevraagd als bedoeld in artikel sub c overlegt de aanvrager in aanvulling op artikel tweede lid of artikel tweede lid bij de aanvraag tevens een voorontwerp bestemmingsplan voor de betreffende locatie. Artikel Vaststelling van de subsidie 1. In afwijking van artikel worden subsidies tot ambtshalve vastgesteld. 2. Ambtshalve vaststelling vindt plaats binnen 22 weken na afloop van de activiteiten of het tijdvak. Algemene toelichting Het doel van de subsidie is een financiële oplossing te bieden als bodemverontreiniging een knelpunt vormt bij stedelijke ontwikkeling. Artikelsgewijze toelichting Artikel Sub f: Sloopkosten zijn niet subsidiabel. De reden hiervoor is dat slopen hoe dan ook noodzakelijk is om de stedelijke vernieuwing te realiseren. Artikel lid 1 Sub b: Een gebied gelegen in de provincie Overijssel dat per 1 januari 2010 geheel is omsloten door binnenstedelijke bebouwing(sranden). Sub d: Voor bepaalde categorieën van verontreinigde locaties zijn landelijk brancheafspraken gemaakt, zoals voor Gasfabrieksterreinen, VINEX-locaties en in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen. Onderzoek en sanering op deze locaties wordt niet met onderhavige middelen gesubsidieerd. Sub e: Onder in gebruik zijnd- en blijvend bedrijfsterrein wordt verstaan een terrein dat meer dan 5 jaar na de verleningsbeschikking in gebruik blijft als bedrijfsterrein. Sub f: Ontstaan voor 1987: In het Uitvoerings- en toetsingskader bodem is toegelicht wanneer sprake is van een historische verontreiniging (voor 1987) en wanneer sprake is van een nieuwe verontreiniging. Voor een nader onderzoek geldt dat het vermoeden moet bestaan dat de verontreiniging voor 1987 is ontstaan. Sub g: Onder cofinanciering wordt verstaan dat andere partijen dan de aanvrager bijdragen in de kosten van de gesubsidieerde activiteit. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk geld uit de markt wordt gehaald: Er dient inzicht te worden gegeven in wat de gemeente, de projectontwikkelaar en de aansprakelijke partij(en) aan de onderzoeks- of saneringskosten bijdragen en welke inspanningen de gemeente heeft gepleegd om tot deze bijdrage te komen. Artikel Lid 2 sub b: Deze stukken zijn noodzakelijk voor de beoordeling van het criterium genoemd in artikel lid 3 sub a. Een dergelijk stuk is bijvoorbeeld het Raadsbesluit over de plannen op die locatie. Tijdens vooroverleg met de provincie kan de locatie getoetst worden aan de 7

8 criteria van deze subsidieverordening. Met de uitkomst van dit vooroverleg kan het Raadsbesluit onderbouwd worden. Artikel Lid 1: Uitgangspunt is dat subsidies tot direct worden vastgesteld. Hiervan wordt in dit artikel afgeweken. In dit geval verlenen Gedeputeerde Staten wel eerst subsidie en wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld (zonder aanvraag van de subsidieontvanger). Een verleningsbesluit is nodig om verplichtingen op te leggen die de subsidieontvanger bij de uitvoering van de activiteit moet naleven. Subparagraaf Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Artikel Grondslag subsidie Lid 1: voor wordt het woord maximaal toegevoegd. Er wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel Subsidiabele kosten In afwijking van artikel derde lid zijn de voorbereidingskosten subsidiabel indien op het moment van de aanvraag voor subsidie de feitelijke bouw van het CPO-project waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog niet is gestart. Paragraaf 5.4 Ontwikkelen van woonzorgzones Er wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Paragraaf 5.5 Kulturhusen Er wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Paragraaf 5.7 Herstructurering van bedrijventerreinen Er wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel 5.7.4a. Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Hoofdstuk 6 Innovatie Paragraaf 6.2 Operationeel programma EFRO ; GO-Oost Nederland Er wordt een nieuw artikel toegevoegd: Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Hoofdstuk 8 Milieu Paragraaf 8.1 wordt gewijzigd en komt in zijn geheel als volgt te luiden: Paragraaf 8.1 Duurzame energieopwekking & energiebesparing Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: 8

9 a. Energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing 2010; b. Energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2010; c. Engineerings-en voorbereidingskosten: de kosten die gemaakt worden voor een detailontwerp of voor het testen; d. Gebouwgebonden energiebesparing: maatregelen in of van de schil van een gebouw die leiden tot vermindering van energieverlies in dat gebouw; e. Vermeden primaire energie: de theoretische energie-inhoud bepaald op basis van een referentietechnologie, als bedoeld in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2010; f. Investering: de aanschaf van duurzaam kapitaalgoed, zijnde een machine, installatie of een gebouw, die op de balans worden opgevoerd als vaste activa. Investeringen in gronden vallen niet onder deze definitie. Een kenmerk van een investering is dat het nut zich over meerdere jaren voor doet; g. Netto-investering: de kosten van een investering minus de opbrengsten; h. Opbrengsten: het vermeden primaire energiegebruik en de vergoeding voor de opgewekte energie over een periode van vijf jaar uitgedrukt in euro s. De berekening van de opbrengsten is gebaseerd op de in art sub a en b genoemde protocollen; i. Particuliere woningeigenaar: een particulier die voor 100% het eigendomsrecht heeft van het vastgoed met de bestemming wonen; j. EPC: Energieprestatiecoëfficiënt, coëfficiënt die de energieprestatie van een nieuwbouw woning of utiliteitsgebouw aangeeft. Deze coëfficiënt wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag; k. Biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (conform Richtlijn 2001/77/EG); l. De minimisverordening: Verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10 van de commissie van 15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun. Artikel Subsidiabele activiteiten 1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor investeringen gericht op gebouwgebonden energiebesparing; 2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende investeringen: a. Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie; b. Energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker. 3. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor investeringen gericht op energieopwekking uit zonne-energie, ten behoeve van particuliere woningen en bedrijven. 4. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor investeringen gericht op de optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt. Artikel Criteria 1. De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel moet voldoen aan de volgende criteria: a. De investering dient in hoofdzaak, voor meer dan 50% van de subsidie, binnen de grenzen van de provincie Overijssel plaats te vinden. b. De investering moet een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar na subsidieverlening; c. Als er sprake is van een investering in biomassa, dan moet de biomassa voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden, zoals bedoeld in NEN NTA 8080:2009 nl. d. Indien de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening. 2. Aanvullend op het eerste lid moet de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel eerste lid voldoen aan de volgende criteria: a. De energiebesparende voorzieningen in de woningbouw moet leiden tot verbetering van meer dan 50 woningen; b. De aanvragen voor energiebesparende voorzieningen voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en van woningen bereiken tenminste een 25% lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag; c. Aanvragen voor energiebesparende voorzieningen in nieuwbouw van 9

10 kantoren, woningen of scholen bereiken ten minste 25% lagere EPC dan volgens het Bouwbesluit noodzakelijk; d. Energiebesparende voorzieningen voor bestaande gebouwen bereiken tenminste een energieprestatie van label A of label B bij minimaal 3 labelstappen. 2. Aanvullend op het eerste lid moet de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel derde lid voldoen aan de volgende criteria: a. de productie van zonne-energie betreft zonne-energie met Photo-voltaïsche-panelen en bedraagt minimaal Wattpiek geïnstalleerd vermogen; b. aan de activiteit doen minimaal 25 particuliere woningeigenaren of minimaal 15 bedrijven mee; c. er is geen subsidie verstrekt door een ander bestuursorgaan; d. de verschillende deelnemers van het project bevinden zich binnen een straal van zes km van elkaar; e. de oriëntatie van het dak waarop de Photo-voltaïsche-panelen worden geplaatst is tussen het zuid-oosten en het zuid-westen en er valt geen schaduw op dit dakgedeelte. Artikel Grondslag subsidie 1. De subsidie als bedoeld in artikel eerste lid, tweede en vierde lid, bedraagt ten hoogste 50% van de netto-investering met een maximum van per aanvraag. 2. De subsidie als bedoeld in artikel derde lid, bedraagt maximaal 0,50 per Wattpiek geïnstalleerd vermogen en bedraagt ten hoogste 30% van de investering met een maximum van per aanvraag. 3. De subsidie voor een project dat uit een combinatie van subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel bedraagt ten hoogste 50% van de netto-investering, danwel investering als bedoeld in artikel derde lid, met een maximale subsidie van per aanvraag. Artikel Subsidiabele kosten In afwijking van artikel eerste lid is voor subsidie op grond van artikel 8.1.2, eerste, tweede en vierde lid, de netto-investering subsidiabel. De subsidiabele kosten van de investering zijn de kosten van de aanschaf van een duurzame kapitaalgoed als bedoeld in artikel onder f, alsmede de kosten voor het installeren van het kapitaalgoed en eventuele engineerings- en voorbereidingskosten waarbij geldt dat de kosten voor het installeren, de engineerings- en voorbereidingskosten in totaal maximaal 10% van de subsidiabele kosten bedragen. Interne loonkosten van de aanvrager, leverancier of deelnemer zijn niet subsidiabel. Artikel Indieningstermijn aanvraag 1. In afwijking van artikel geldt dat: a. Een aanvraag ingediend kan worden vanaf 1 februari van het betreffende kalenderjaar; b. Een aanvraag ontvangen moet zijn vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar. 2. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening In aanvulling op artikel overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens alle gegevens en stukken zoals genoemd in het Aanvraagformulier Duurzame Energieopwekking en energiebesparing. Indien de opbrengsten van de investering niet opgegeven zijn, bepalen Gedeputeerde Staten de opbrengsten door gebruik te maken van de Tabel energieprijzen. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Artikel Volgorde van behandeling 1. In afwijking van artikel plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat. 2. Aanvullend op het eerste lid geldt voor de subsidieaanvragen op grond van artikel eerste, tweede en vierde lid dat de prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van de score die de investering haalt voor de volgende onderdelen: a. Hoeveelheid vermeden primaire energiegebruik in GigaJoule. De score wordt bepaald aan de hand van de Score tabel investeringen; b. Hoeveelheid vermeden primaire energie in GigaJoule per te subsidiëren euro. De 10

11 score wordt bepaald door aan de hand van de Score tabel investeringen; c. De mate van slaagkans van het project, afhankelijk van de kwaliteit, kennis en expertise in de organisatie alsmede de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de activiteit; d. Praktische navolging van het project, afhankelijk van de openbaarheid van de toegepaste technologie, voorbeeldwerking en herhaalpotentieel van de activiteit; e. De mate waarin een combinatie van subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel eerste en het tweede lid zich voordoen. De score wordt bepaald door aan de hand van de Score tabel investeringen. 3. Aanvullend op het eerste lid geldt voor de subsidieaanvragen op grond van artikel derde lid dat de prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van de score, bepaald aan de hand van de Score tabel zonne-energie, die de investering haalt voor de volgende onderdelen: a. Totale productie van zonne-energie; b. De aangevraagde subsidie per Wattpiek; c. De mate van deelname van particulieren of bedrijven. Artikel Weigeringsgrond In aanvulling op artikel weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als de aanvraag de volgende energiebesparende- en energieopwekkingsvoorzieningen betreft: a. wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen; b. energiebesparende voorzieningen in huishoudens; c. een puur plantaardige olie als energiebron in de sector mobiliteit en transport. Artikel Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel tweede lid of artikel tweede lid bij de aanvraag tevens een ingevuld factsheet Subsidieregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger 1. De subsidieontvanger realiseert de investeringen als bedoeld in artikel eerste, tweede en vierde lid uiterlijk 3 jaar na datum van subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen een aanvrager, die hierom onder opgave van redenen verzoekt, uitstel van de hiervoor bedoelde termijn verlenen van maximaal één jaar indien sprake is van omstandigheden die voor de subsidieaanvrager ten tijde van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 2. De subsidieontvanger realiseert de investering als bedoeld in artikel derde lid voor 1 april Algemene toelichting De ambitie van het programma Nieuwe Energie Overijssel is het aandeel nieuwe energie te vergroten naar 20% in Artikelsgewijze toelichting Artikel sub a Het protocol Monitoring energiebesparing 2010 is de vinden op de website Artikel sub b Het protocol monitoring Hernieuwbare Energie 2010 is te vinden op de website Artikel sub e De hoeveelheid vermeden primaire energie is de theoretische energie-inhoud van de conventionele energiedrager die men nu niet heeft hoeven gebruiken. De theoretische energie-inhoud wordt bepaald op basis van een referentietechnologie. De referentietechnologie is de conventionele methode waarmee dat energieproduct anders zou zijn opgewekt. Voor iedere referentietechnologie is het rendement bekend waarmee de primaire energiedrager wordt omgezet in een secondaire energiedrager, oftewel de energieproducten elektriciteit, warmte en (verschillende soorten) brandstof. De referentietechnologieën en rendementen staan beschreven in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie

12 Artikel lid 1 sub a De resultaten en effecten van de activiteiten dienen direct bruikbaar te zijn voor natuurlijke personen en rechtspersonen binnen de provincie Overijssel. Projecten dienen in hoofdzaak (> 50% van de ingezette middelen) binnen de grenzen van de provincie Overijssel plaats te vinden. Het doel hiervan is om provinciegrensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken. Artikel lid 1 sub b Maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen worden in principe als redelijk beschouwd (zie ook de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven door Infomil) en komen daarom niet in aanmerking voor subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan warmtepompen. Ook houtkachels komen hierdoor niet altijd in aanmerking voor subsidie. Artikel lid 2 sub b en c Voor de berekening van de EPC kan gebruik worden gemaakt van GPR Gebouw of Greencalc. Artikel Indieningstermijn aanvraag Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie dat neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag. Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Artikel lid 2 Tabel Energieprijzen Energieprijzen Aardgas m3 (incl. 19% BTW) 0,60 Elektriciteit kwh (incl. 19% BTW) 0,23 Houtchips /ton 40,00 Biomassa gedroogd /ton Groen gas m3 (geen SDE+) 80,00 0,30 Groen gas m3 (SDE+) 0,62 Bij de aanvraag moeten de gegevens en stukken zoals genoemd in het Aanvraagformulier Duurzame energieopwekking en energiebesparing ingediend worden. Het betreft in ieder geval een projectplan met daarin opgenomen: Een beschrijving van de investering gericht op energiebesparing en energieopwekking; Een samenvatting van kosten en opbrengsten en welke partijen in welke mate bijdragen aan de financiering; De berekening van de vermeden primaire energieverbruik uitgedrukt in Gigajoule; Een onderbouwing van de EPC, indien de aanvraag een gebouwgebonden investering betreft; Een onderbouwing van het huidige en nieuwe energielabel, indien de aanvraag een gebouwgebonden investering betreft; Onderbouwing van de 25% lagere EPC dan volgens de het bouwbesluit noodzakelijk, indien de aanvraag een gebouwgebonden investering betreft. Ook moeten onder andere de volgende bijlage worden meegestuurd: Offertes ten behoeve van de investering; Kopie van de noodzakelijke vergunningen; Indien van toepassing, bewijsstuk waaruit de inkoop van biomassa blijkt; Een lijst van deelnemende particulieren, bedrijven of locaties, indien de aanvraag een investering gericht op opwekking van zonne-energie betreft; 12

13 Een ingevulde de-minimisverklaring, indien de aanvrager een onderneming betreft. Artikel Volgorde van behandeling De regeling is gebaseerd op een tendersysteem. Dat houdt in dat alle aanvragen vóór een bepaald tijdstip moeten worden ingediend en gelijktijdig worden beoordeeld in welke mate ze voldoen aan de criteria van de regeling. De hoogst gerangschikte aanvragen worden vervolgens toegewezen voor zover het subsidieplafond dat toelaat. Gedeputeerde Staten zullen bij de beoordeling onder meer gebruik maken van externe advisering. De subsidieaanvragen worden gerangschikt onder meer op basis van de verwachte hoeveelheid vermeden primaire energie in Gigajoule per te subsidiëren euro. De bijdrage aan de doelen wordt beoordeeld op de bijdrage aan de vermindering van GJ fossiele brandstoffen ten opzichte van een opgave over de in het voorgaande jaar opgewekte en/of verbruikte energie op basis van fossiele brandstoffen, herhaalpotentieel voor het project en de kans dat dit wordt benut. Bij economisch risico kan worden gedacht aan de robuustheid van het perspectief van een technologie ten opzichte van de te verwachten kostprijsontwikkeling; de mate waarin het project leidt tot kostenbesparing ten opzichte van referentie technologie en de mate waarin marktverwachtingen realistisch zijn. Artikel lid 2 sub a, b en e Scoretabel investeringen Vermeden primaire energie GJ GJ GJ Toekenning cijfer van tot > Vermeden primaire energie in GJ per te subsidiëren euro Toekenning cijfer van tot 10 0,20 >0,20 8 0,10 0,20 6 0,05 0,10 4 0,03 0,05 2 0,01 0, ,01 Combinatie subsidiabele activiteiten Toekenning cijfer van tot Formule investeringen= toegekende cijfer vermeden primaire energie*5 (25%) + toegekende cijfer vermeden primaire energie per te subsidiëren euro*5 (25%) + toegekende cijfer de mate van slaagkans*4 (20%) + toegekende cijfer praktische navolging *4 (20%) + toegekende cijfer de mate van combinatie subsidiabele activiteiten*2 (10%). De totale som wordt gedeeld door 20, zodat een cijfer tussen de 0 en 10 wordt verkregen. Artikel lid 2 sub c 13

14 Bij slaagkans valt te denken aan de helderheid van de doelstellingen en de gekozen aanpak van het projectvoorstel, aan de kwaliteit van de aanvrager(s) en aan de kwaliteit van de organisatie, die zich uit in beschikbare kennis, middelen en expertise. Artikel lid 2 sub d Bij praktische navolging gaat het om het inzicht in de ontwikkeling van de technologie nadat het project is afgerond waarbij ook niet-technologische aspecten een belangrijke rol spelen. Artikel lid 3 Scoretabel zonne-energie Totale productie zonneenergie Criteria per wattpiek 1 bedrijf = 5/3 particulier Productie in wattpiek Toekenning cijfer 3 Gevraagde per Wattpiek 0,50 Toekenning cijfer 3 Aantal deelnemers 25 Toekenning cijfer , , , , , of meer , of meer 10 0,25 of minder 10 Formule zonne-energie= toekenning cijfer productie Wattpiek *2 (40%) + toekenning cijfer gevraagde per Wattpiek *2 (40%) + deelname *1 (20%). De totale som wordt gedeeld door 5, zodat een cijfer tussen de 3 en 10 wordt verkregen. Het aantal deelnemers wordt berekend aan de hand van het aantal particulieren. Het aantal bedrijven wordt omgerekend naar het aantal particulieren door het aantal bedrijven te vermenigvuldigen met 5/3. Artikel Het factsheet is te vinden op Artikel De doorlooptijd van de projecten is gesteld op maximaal 3 jaar met uitzondering van projecten op het gebied van zonne-energie. Een verzoek tot uitstel zal worden beoordeeld waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met voorzienbaarheid, en of de vertraging aan de aanvrager redelijkerwijs te verwijten is, dan wel voor zijn rekening dient te komen. Paragraaf 8.2 wordt gewijzigd en komt in zijn geheel als volgt te luiden: Paragraaf 8.2 Energiebesparing particuliere woningen Overijssel Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing; b. energieleverende woning: een nieuwbouwwoning waarvan bij normaal gebruik de 14

15 duurzame energieopwekking de energievraag op jaarbasis overtreft; c. energiebesparende woning: een bestaande woning waarin energiemaatregelen worden gerealiseerd, zodat de energieprestatie ervan overeenkomt met of lager is dan de energieprestatie van een Passiefhuis. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: a. het realiseren van een gemeentelijk energieloket; b. het vergroten van gemeentelijke subsidiebudgetten gericht op energiebesparing door de particuliere woningbezitter in de bestaande woningvoorraad; c. een pilotproject ten behoeve van de realisatie van een energieleverende woning of energiebesparende woning. Artikel Criteria 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub a voldoet aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente; b. de gemeente realiseert een energieloket, met deskundige bemensing, gericht op het stimuleren van energiebesparende voorzieningen bij particuliere woningeigenaren in de gemeente; c. het energieloket heeft als doel om inwoners van de gemeente informatie over energiebesparende maatregelen voor hun woning te verstrekken. 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel sub b voldoet aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente; b. de gemeente draagt voor minimaal 25% bij aan het totale subsidiebudget. Artikel Grondslag subsidie 1. De subsidie op grond van artikel sub a bedraagt maximaal per gemeente, inclusief de eventuele reeds verleende subsidies op basis van de besteding van het provinciale Essent Bespaarplan voor Aandeelhouders. 2. De subsidie op grond van artikel sub b bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van per gemeente inclusief eventuele reeds verleende subsidies op basis van de besteding van het provinciale Essent Bespaarplan voor Aandeelhouders en eventuele leenruimte uit het provinciale fonds duurzaamheidsleningen bij de SVN. 3. De subsidie op grond van artikel sub c bedraagt maximaal per energieleverende woning of energiebesparende woning, met een maximale subsidie van per gemeente. Artikel Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel moet een subsidieaanvraag op grond van artikel sub a en sub c zijn ingediend voor 1 oktober Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. Artikel Weigeringsgrond Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als de aanvraag een investering betreft of als een investering onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Artikel Voorschotverlening In afwijking van artikel tweede lid verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van maximaal 100% van het verleende subsidiebedrag. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger 1. De gemeente start vóór 31 december 2012 met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en rondt deze activiteiten af vóór 31 december Indien de gemeente subsidie heeft ontvangen op grond van artikel sub a en sub b, rapporteert de gemeente het aantal particuliere woningeigenaren die energiebesparende voorzieningen treffen onder vermelding van de behaalde labelstappen; 3. Indien de gemeente subsidie heeft ontvangen op grond van artikel sub c dan stelt de gemeente de energieleverende woning of de energiebesparende woning minimaal twee jaar, na de bouw open als zijnde een demowoning ten behoeve van de inwoners van de gemeente. 15

16 Algemene toelichting Op 25 juni 2008 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Programma Energiepact Overijssel vastgesteld. Met dit programma wil de provincie Overijssel een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is één van de speerpunten in het energiebeleid van de provincie. Een derde van het energieverbruik is gerelateerd aan energiegebruik in gebouwen. Dit verbruik kan aanzienlijk beperkt worden bij de bouw en verbetering van woningen en andere gebouwen. Het programma Energiepact zoekt nadrukkelijk de samenhang met andere programma's op het gebied van wonen en herstructurering. Bij het bereiken van de doelstellingen is een belangrijke taak weggelegd in samenwerking met en tussen gemeenten. In 2010 hebben Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de Overijsselse gemeenten prestatieafspraken gemaakt over een breed pakket van onderwerpen op het gebied van bouwen en wonen. De prestatieafspraken zijn in samenwerking met gemeenten opgesteld en zijn in de eerste helft van 2010 ondertekend. In deze prestatieovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het beleidsthema Energie & Duurzaamheid. Deze subsidieregeling vormt mede de juridische grondslag om de prestatieafspraken die met de gemeenten zijn gemaakt op het gebied van Energie & Duurzaamheid uitvoering te geven. De provincie en gemeenten stimuleren hiermee energiebesparingsmaatregelen bij particuliere woningbezitters. De provincie biedt als alternatief, ten opzichte van deze subsidie, de mogelijkheid aan gemeenten gebruik te maken van het instrument duurzaamheidslening. Ook hier betreft het een financiële maatregel van maximaal en een bijdrage van maximaal 75% van de totale leenruimte per gemeente ter stimulering van energiemaatregelen bij particuliere woningeigenaren. Overijsselse gemeenten kunnen in overleg met de provincie een beroep doen op het Provinciale Energiebesparingsfonds Overijssel bij SVn. Indien een gemeente een combinatie wenst te maken van de leenruimte voor duurzaamheidsleningen en een Duurzaamheidsubsidie dan geldt dat de totale bijdrage (leenplafond + subsidie) van de provincie niet meer mag zijn dan Artikelsgewijze toelichting Artikel sub c Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies en het maximaliseren van de warmtewinst. Artikel sub b Bij sub b gaat het om gemeentelijk regelingen voor energiebesparing bij particulieren in de bestaande woningbouw, die door Gedeputeerde Staten verhoogd kunnen worden. Ook reeds bestaande gemeentelijke regelingen met nieuwe budgetten komen in aanmerking om qua budget verhoogd te worden. De reden voor de cofinanciering van financieringsarrangementen is dat de particuliere woningbezitter voor de provincie een moeilijk te bereiken doelgroep is. Gemeenten staan veel dichter bij deze doelgroep. Daar komt bij dat gemeenten zelf al financieringsarrangementen hebben of overwegen in te stellen. Met een vergroting van het budget door de provincie kan een extra groot aantal woningen verbeterd worden. Artikel sub c Sub c is gericht op pilotprojecten waarmee de gemeente een energieleverende (nieuwbouw) en/of energiebesparende bestaande woning gaat realiseren en belangstellenden daarvoor werft en daarover informeert. De subsidie is zowel bedoeld voor de bouwkosten, als voor voorlichtingsactiviteiten in de 2 jaren na de bouw van de woning. Energieleverend/energiebesparend kan gerealiseerd worden met innovatieve maatregelen maar ook met bestaande, bewezen maatregelen en technieken. Paragraaf 8.3 Ruimte voor de Vecht Wordt ingetrokken. Paragraaf 8.4 Klimaatbestendig bouwen Wordt ingetrokken. 16

17 Paragraaf 8.7 Stimulering bodemonderzoek Wordt ingetrokken. Paragraaf 8.9 wordt gewijzigd en komt in zijn geheel als volgt te luiden: Paragraaf 8.9 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing; b. energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2010; c. energiescan: een energieonderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming; d. haalbaarheidsstudie: een studie naar de toepassing van innovatieve technieken gericht op één of meerdere energiebesparende maatregelen of duurzame energie opwekkingsvoorzieningen waarvan het onduidelijk is, of deze toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De studie richt zich zowel op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten als het industriële verbruik. e. De-minimisverordening: verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10b van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de volgende activiteiten: a. een haalbaarheidsstudie energieopwekking of energiebesparing; b. een stimuleringsproject energiescans. Artikel Criteria 1. Een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel onder a voldoet aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een rechtspersoon die fysiek gevestigd is in de provincie Overijssel; b. een haalbaarheidsstudie heeft betrekking op één van de volgende investeringen: i. energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bioenergie, geothermie, wind- of waterenergie; ii. energiebesparing door de distributie van restwarmte rechtstreeks naar de eindgebruiker. c. de haalbaarheidsstudie is ten behoeve van inwoners of rechtspersonen die gevestigd zijn in Overijssel; d. er zijn minimaal twee deelnemende rechtspersonen aan de haalbaarheidsstudie; e. er is tenminste 10% cofinanciering van de subsidiabele kosten door één van de deelnemende rechtspersonen; f. minimaal één van de deelnemende rechtspersonen is een potentiële afnemer van de energiebesparende maatregelen of duurzame energie opwekkingsvoorziening die wordt onderzocht op haalbaarheid; g. een haalbaarheidsstudie naar energiebesparende maatregelen bij bedrijven is aantoonbaar uitgebreider dan het standaard energieonderzoek van MBK Nederland. h. Indien de te verlenen subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de De-minimisverordening. 2. Een aanvraag voor een stimuleringsproject als bedoeld in artikel sub b voldoet aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente; b. de gemeente stimuleert MKB-ondernemingen in Overijssel om energiebesparende maatregelen te realiseren. c. De gemeente maakt gebruik van de faciliteiten die MKB Nederland biedt via Artikel Grondslag subsidie De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum 17

18 van per aanvrager. Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag 1. De aanvrager maakt bij zijn aanvraag gebruik van een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier Haalbaarheidsstudies energie en energiescans 2. In aanvulling op artikel overlegt een aanvrager voor een subsidie op grond van artikel sub a een beschrijving van: a. de potentiële hoeveelheid energie die wordt opgewekt of bespaard in joules; b. een beschrijving van de innovatie ten opzichte van de huidige stand van de techniek in Nederland op basis van vernieuwing, potentiële spin-off, potentiële media-aandacht, en potentie tot patent- en octrooiaanvragen; c. de toepassing en navolging van de resultaten op technisch, organisatorisch, financieel en juridisch gebied. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Artikel Weigeringsgrond In aanvulling op artikel wordt de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel sub a, geweigerd als het gaat om aanvragen die betreffen: a. wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen; b. een haalbaarheidsstudie die betrekking heeft op bewezen en rendabele technieken; c. haalbaarheidsstudies naar energiebesparende maatregelen in de woningbouw die leiden tot verbetering van minder dan 50 woningen; d. haalbaarheidsstudies die uitgaan van maatregelen voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en van woningen met minder dan een 25% lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag; e. haalbaarheidsstudies die uitgaan van maatregelen in nieuwbouw van kantoren, woningen en scholen met een energiewaarde lager dan 8 in de GPR-score; f. haalbaarheidsstudies die uitgaan van maatregelen voor bestaande gebouwen die daarmee een energieprestatie bereiken lager dan label A of label B bij minder dan 3 labelstappen; g. energiebesparing of -projecten in huishoudens; h. een ingenieurs- of adviesbureau als één van de deelnemende rechtspersonen; i. een rechtspersoon die meer dan twee keer per jaar een subsidie voor haalbaarheidsstudies, als bedoeld in artikel 8.9.1, verleend heeft gekregen; j. haalbaarheidsstudies waar reeds subsidie aan is verstrekt door een ander bestuursorgaan. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger 1. Een haalbaarheidsstudie is uiterlijk 1 jaar na datum van subsidieverlening afgerond. Gedeputeerde Staten kunnen een aanvrager, die hierom onder opgave van redenen verzoekt, uitstel van de hiervoor bedoelde termijn verlenen van maximaal één jaar indien sprake is van omstandigheden die voor de subsidieaanvrager ten tijde van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 2. De subsidieontvanger stelt de resultaten van een haalbaarheidsstudie beschikbaar aan iedereen die er belangstelling voor heeft. Paragraaf 8.10 Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel Artikel Begripsbepalingen Sub f wijzigt als volgt: f. De-minimisverordening: verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10b van de commissie van 15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun. Artikel Criteria Aan sub a wordt achter het woord non-profitorganisatie een komma geplaatst en toegevoegd niet zijnde een onderwijsinstelling of een semi-publieke instelling. Sub b komt te luiden: Sub b: Er is een energieonderzoek uitgevoerd die voldoet aan de eisen van MKB-NL, het Energiecentrum MKB, Agentschap NL, EPA-U of het energieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van of met subsidie van Gedeputeerde Staten. In sub c wordt 2011 vervangen door

19 Sub e: een aanvraag voldoet aan artikel 2 van de De-minimisverordening. Paragraaf 8.11 Rijden op groengas en elektriciteit Artikel Criteria Sub f wijzigt als volgt: f. Het voertuig is aangeschaft na 1 juni 2011 en geleverd na 1 oktober 2011 Artikel Bij aanvraag te overleggen gegevens Aan artikel wordt een nieuw sub c toegevoegd, met vernummering van het huidige sub c in sub d: c. een bewijsstuk van de leverancier waaruit de afleverdatum van het voertuig blijkt. Aan sub d wordt na aanvullend op sub a en b toegevoegd: en sub c, Er wordt een nieuwe paragraaf 8.12 toegevoegd: Paragraaf 8.12 Duurzaam Dorp Overijssel Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. Duurzaam Dorp: kern of entiteiten als buurt of buurtschap of een wijk in een stad die voldoet aan de criteria verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel b. Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel 2011: het gaat hier om de titel Duurzaam Dorp Overijssel Deze verkiezing is in november 2011 gehouden. c. Investeringsprogramma: een uitwerking van het bij de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel ingediende plan. Het bestaat uit een plan van aanpak en een investeringsbegroting. Het programma streeft primair effecten na die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking. De effecten komen ten goede aan het dorp, buurt, buurtschap of wijk. De effecten komen niet onevenredige ten goede van een individu. d. Kenniskring: een kring bestaande uit afgevaardigden van dorpen of wijken die deelgenomen hebben aan de verkiezing Duurzame Dorp Overijssel 2010 en 2011 die tot doel hebben kennis uit te wisselen onder elkaar. e. Energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing. Het gaat om die voorzieningen die bijdragen aan het terugdringen van het energieverlies in een gebouw. f. Energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen zijnde technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie. Het gaat om voorzieningen die het mogelijk maken hernieuwbare energie te benutten. g. Voorgeselecteerd dorp: een dorp dat deelgenomen heeft aan de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel 2011, dat tot de top acht behoort, maar noch de winnaar is en noch de publieksprijs heeft gewonnen. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het uitvoeren van het investeringsprogramma. Artikel Criteria De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel moet voldoen aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een rechtspersoon; b. de aanvrager heeft deelgenomen aan de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel 2011 en heeft een prijs gewonnen; c. de aanvrager neemt deel aan de kenniskring; d. de aanvrager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het betreffende investeringsprogramma; e. voor de activiteit is geen subsidie verleend door een ander bestuurorgaan; f. de voorbereiding of de uitvoering van het investeringsprogramma draagt bij aan het verduurzamen van Overijssel, zoals geformuleerd in de criteria bij de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel 2011; 19

20 g. het investeringsprogramma streeft primair effecten na die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking; h. de effecten komen ten goede aan het duurzame dorp. Artikel Grondslag subsidie De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel is afhankelijk van de verkiezingsuitslag en bedraagt maximaal: a indien het dorp een voorgeselecteerde dorp is; b indien het dorp de publieksprijs heeft gewonnen; c indien het dorp de winnaar is van de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel Artikel Subsidiabele kosten In afwijking van artikel derde lid zijn de vanaf 1 september 2011 gemaakte kosten subsidiabel. Artikel Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel wordt een subsidieaanvraag ingediend vóór 1 september Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag In aanvulling op artikel dient de aanvrager bij zijn aanvraag conform artikel het investeringsprogramma in. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Algemene toelichting In juni 2010 is de eerste verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel gehouden. In juni 2011 tot en met november 2011 is de tweede lichting van de verkiezing van Duurzaam Dorp Overijssel gehouden. Met deze subsidieregeling bieden het College van Gedeputeerde Staten de duurzame dorpen van 2011 de mogelijkheid een subsidieaanvraag voor hun investeringsplan of -programma in te dienen. Waarmee hun plannen (deels) uitgevoerd kunnen worden. In totaal hebben 17 dorpen deelgenomen aan de Verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel Omdat er sprake is van een groot aantal dorpen is er op 1 juli 2011 een voorselectie gemaakt van de acht beste dorpen. De winnaar van de verkiezing kan een subsidie van maximaal ,-- aanvragen. De winnaar van de publieksprijs maximaal ,--. De overige voorgeselecteerde dorpen kunnen een subsidie van maximaal ,-- aanvragen voor hun Investeringsprogramma. Met de middelen verkregen binnen deze subsidieregeling kunnen geen andere projecten worden gefinancierd die subsidie hebben gekregen van de Provincie of andere overheden. Er wordt een nieuwe paragraaf 8.13 toegevoegd: Paragraaf 8.13 Logistieke biomassaprojecten Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. Biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (conform Richtlijn 2001/77/EG). b. Logistiek biomassaproject: een project voor het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom biomassa. Onderdelen van een logistiek project zijn stappen als inzameling van biomassa, voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa (transitie) en distributie van warmte, elektriciteit of biobrandstoffen naar de eindafnemer. Doel van deze projecten is om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik de biomassawaardeketen te sluiten en nieuwe energie uit biomassa te produceren. c. De-minimisverordening: verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10b van de commissie van 15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun. 20

Paragraaf 3.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing

Paragraaf 3.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing Hoofdstuk 3 Milieu en Energie Paragraaf 3.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing Toelichting: De ambitie van het programma Nieuwe Energie Overijssel is het aandeel nieuwe energie te vergroten

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/

Provinciaal blad nr. 2013/ Provinciaal blad nr. 2013/0115269 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 2 april 2013 kenmerk: 2012/0094563 gepubliceerd op: 3 april 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2012/0157513

Provinciaal blad nr. 2012/0157513 Provinciaal blad nr. 2012/0157513 Wijzigingen Uitvoeringbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 19 juni 2012 kenmerk: 2012/0152681 gepubliceerd op: 28 juni 2012 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0113166

Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 10 maart 2015 en 21 april 2015 kenmerk: 2015/0048385 en 2015/0101024 gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0203131

Provinciaal blad nr. 2013/0203131 Provinciaal blad nr. 2013/0203131 paragraaf 8.21 Subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop" besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 4 juni 2013 kenmerk: 2013/0172802 gepubliceerd op: 20 juni 2013

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015;

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 april 2015, nr. 578971/579004, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling bodemsanering Noord-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0083118

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2015 kenmerk: 2015/0053579 gepubliceerd op: 25 maart 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1010477/1010479, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 410 Besluit van 16 oktober 2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit,

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

slibvergisting, wordt omgezet in elektric iteit 0,029 per kwh. slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit 0,029 per kwh.

slibvergisting, wordt omgezet in elektric iteit 0,029 per kwh. slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit 0,029 per kwh. Regeling van de Minister van Economische Zaken van.., nr. WJZ, houdende vaststelling van de vaste bedragen per kwh ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor het jaar 2005

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2010/0122725

Provinciaal blad nr. 2010/0122725 Provinciaal blad nr. 2010/0122725 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 13 juli 2010 kenmerk: 2010/0122725 gepubliceerd op: 16 juli 2010 inwerkingtreding

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Het College van B&W van de gemeente Harderwijk Gelet op artikel 2 van de ASV. Overwegende dat: - De gemeente een actief

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1);

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1); CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR600930_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Subsidieregeling

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie