INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:"

Transcriptie

1 INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale voordelen <inkomstenbelasting III. Steunverlening 2 1

2 I. INDIRECTE VOORDELEN Kennis van samenstelling energiefactuur, en in bijzonder de heffingen op energie, is sleutel om energiefactuur te verminderen Immers, 20% van energiefactuur betreft heffingen 1. Productiekost: 20 % 2. Leveringscomponent: 10% 3. Netwerktarieven (transmissie + distributie): 30 % 4. Heffingen: 20% 3 HEFFINGEN OP ENERGIE FEDERAAL Federale bijdrage Elia-heffing Belasting op energieproducten en elektriciteit BTW (21% op de gehele energieprijs) 4 2

3 GEWESTELIJK Gewestelijke heffing op de exploitatie van een distributienet Boete inzake certificatenverplichting (groene stroom en WKK) 5 FEDERALE BIJDRAGE Art. 21bis Elektriciteitswet / art. 15 Gaswet Tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen (federaal beleid) en de kosten van regulering en controle elektriciteitsmarkt 1. Denuclearisatie sites BP1 en BP2 2. Werkingskosten CREG 3. Begeleiding en maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden bij energielevering (OCMW) 4. Beleid ter reductie van emissies van broeikasgassen (Kyoto) 5. Reële nettokost voortvloeiende uit toepassing maximumprijzen voor levering aan beschermde residentiële klanten 6 3

4 Verschuldigd door de eindafnemers op elke kwh die zij van het net afnemen (berekening op het elektriciteitsverbruik per verbruikslocatie) Leveranciers staan in voor de inning van de bijdrage storting aan Creg Creg stort vlg. verdeelsleutel aan welbepaalde daartoe opgerichte Fondsen (conform financieringsdoeleinden) 7 Degressiviteit en plafonnering voor grote energieverbruikers = maatregel om concurrentiekracht bedrijven te vergroten (Wet van 20 juli 2005)(heffing kon hoog oplopen voor industriële verbruikers) voor bedrijven met een minimum jaarlijks elektriciteitsverbruik van 20 MWh/jaar voor professioneel gebruik die een sectorakkoord of convenant hebben ondertekend degressieve vermindering van bijdrage per verbruiksschijf (tot MWh/jaar) 8 4

5 plafonnering van bijdrage tot een maximum van voor verbruik per locatie > MWh verlies van recht + terugbetaling zo verplichtingen sectorakkoord / convenant niet worden nageleefd Vrijstelling van deel federale bijdrage bestemd voor financiering Kyoto en denuclearisatie voor het gedeelte elektriciteit geleverd aan eindafnemers en geproduceerd met aanwending HEB of door eenheden van WKK 9 ELIA-HEFFING Strekt tot compensatie van de inkomstenderving van gemeenten ingevolge liberalisering elektriciteitsmarkt (unbundling activiteiten intercommunales) Transmissievergoeding (opbrengsttoewijzing door federale overheid aan gemeenten en bevoegdheid van gewesten voor vrijstellingen) Vrijstelling in Waals en Brussels Gewest Vlaams Gewest

6 Bijdrage wordt geheven op het verbruik van de eindafnemers van het distributienet Geplafonneerd tot MWh / jaar / afnamepunt wegens enorme meerkost (stijging energiekost met 8% voor energie-intensieve bedrijven per gezin meerkost van 20 per jaar) Inning door distributienetbeheerder en doorrekening aan leveranciers en eindafnemers 11 BELASTING OP ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT RL 2003/96/EG en Programmawet Vanuit beleidsdoel om broeikasgassen te verlagen Diverse tarieven accijns per product Gunstigere tarieven voor bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling (energie-convenanten) indien voldaan aan voorwaarden (AK energie minstens 3% van productiewaarde) Vrijstelling voor energie uit HEB / duaal gebruik 12 6

7 GEWESTELIJKE HEFFING Heffing op exploitatie van distributienet Verschuldigd door netbeheerders + exploitanten van een distributienet Berekend op elektrische stroom in GWh die jaarlijks wordt geïnjecteerd op het net verminderd met - hoeveelheid geïnjecteerde groene stroom - hoeveelheid geïnjecteerde stroom op ander net 13 Middelen worden door Vlaamse regering aangewend ter financiering van: Openbare dienstverplichtingen Sociale energiebeleid Rationeel energiebeleid (REG-actiemiddelen) 14 7

8 CERTIFICATENSYSTEEM Doelstelling Vl. Regering in regeerakkoord tegen 2010: aandeel van 25 % duurzame elektriciteitsproductie in totale leveringen (realistische toename uit wind/zon/biomassa: met 6%) (realistische toename uit WKK: met 19%) Tweeledig systeem: toekenning aan producenten dr. VREG certificatenverplichting voor leveranciers 15 Certificaat is bewijs dat KWh elektriciteit is opgewekt uit HEB KWh primaire energie werd bespaard in een WKK- installatie t.o.v. situatie waarin zelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte gescheiden werden opgewekt Verplichting voor iedere leverancier om minimumaandeel elektriciteit te leveren: - opgewekt uit HEB (2007: 3,75% 2010: 6%) - waartegen primaire energiebesparing uit WKK staat 16 8

9 Administratieve boete verschuldigd door leverancier die niet het vereiste minimumaantal certificaten kan indienen per ontbrekend GS-certificaat - 45 per ontbrekend WKK-certificaat Opbrengst in Energiefonds 17 Minimumsteun toekenning door netbeheerder aan producent Op voorlegging van certificaten ter bewijs van productie < HEB / WKK per GS-certificaat: steun per WKK-certificaat: steun van 27 Verplichting tot steun gedurende 10 jaar vanaf inwerkingstelling nieuwe productie-installatie HEB/WKK! Voor zonne-energie gedurende 20 jaar vanaf indienstname installatie na : 450! 18 9

10 Garantie door Vlaamse Regering om eventuele schade te vergoeden in geval door een beslissing van de Vl. Overheid deze steun niet langer zou worden toegekend! 19 II. DIRECTE VOORDELEN Verhoogde investeringsaftrek voor beroepsmatige investeerders Belastingvermindering voor particuliere investeerders 20 10

11 VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK Voor energiebesparende investeringen (art. 69 WIB) Beroepsmatig aangewende vaste activa Aftrek op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen / tot stand gebracht. Voor inkomstenjaar 2007: verhoogde aftrek van 13,5% éénmalig op aanschaffings- of beleggingswaarde of gespreid op jaarlijks afschrijvingsbedrag 21 BELASTINGVERMINDERING VOOR PARTICULIERE INVESTEERDER (art. 145/24 WIB) REG-maatregel bij nieuwbouw en renovatie Belastingvermindering van 40% van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van voor inkomstenjaar 2007 (AJ 2008) Geldt voor eigenaar, vruchtgebruiker, huurder Werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer of energieauditeur 22 11

12 in aanmerking komende uitgaven: Vervanging oude stookketel in condensatieketel Installatie zonneboiler Installatie PV zonnepanelen Geothermische warmtepompen Plaatsing hoogrendementsbeglazing Plaatsing dakisolatie Plaatsing thermostatische kranen op radiatoren/kamerthermostaat met tijdsinschakeling Uitvoering van energie-audit van woning 23 III. STEUNVERLENING Voor beroepsmatige investeerders: 1. Ecologiesteun 2. Budget economisch advies 3. Demonstratiesteun Voor particuliere investeerders: 1. Premies netbeheerders 2. Lokale premies 3. Steun Vlaamse Overheid 24 12

13 ECOLOGIESTEUN i.k.v. expansiewet expansiedecreet Steun voor ecologie-investeringen, zoals investeringen in technieken met oog op energieefficiëntie, energierecuperatie alsook investeringen in productie van duurzame energie De investeringen moeten een minimale afschrijvingstermijn van 3 jaar hebben Enkel de meerkosten komen in aanmerking voor steun (extra investeringen ten aanzien van standaard investeringen) 25 De ecologiesteun bedraagt maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van de standaard technologieën voor KMO s en maximaal 30% voor GO. Zie overzicht ecologiesteunpercentages gehanteerd door Vl. overheid (meerkost en % steun op totale investering) 26 13

14 27 BUDGET ECONOMISCH ADVIES Subsidiemaatregel voor kwaliteitsvol bedrijfsadvies bij KMO s tot 35% van de in aanmerking komende kosten kan worden betaald door Vlaamse Overheid vb. energie-audit 28 14

15 PREMIES NETBEHEERDERS Bijkomende stimulans om te investeren In kader van REG-verplichtingen netbeheerders (energiebesparing, ) Premies vastgesteld per soort van investering (vb. voor plaatsen dakisolatie, superisolerende beglazing, plaatsen warmtepomp, zonneboiler, ) Vb. premie Iveka voor plaatsing zonneboiler premie van 575 per zonneboiler gebruikt voor sanitair warm water, premie van 75 per m² en max voor zonneboilers die ook voor ruimtewarming worden gebruikt 29 LOKALE PREMIES Diverse gemeenten verlenen subsidies voor energiebesparende investeringen vb. Geel: subsidie van 620 voor zonneboiler / warmtepomp voor woningverwarming 30 15

16 EXTRA STEUN VOOR ZONNE-ENERGIE Beperkte investeringssteun door Vlaamse Overheid van 10% voor particuliere investeerders van PV-zonnepanelen (voor 2006 en 2007)! Aanvaarde subsidieaanvraag in 2007 moet resulteren in een geplaatst en in gebruik genomen PV-systeem vóór ! 31 BESLUITEN LOONT INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE? 32 16

17 FISCAAL voordelige behandeling van (investeren in) duurzame energie Vrijstelling van heffingen op energie positieve invloed op energiefactuur investeringsaftrek / belastingvermindering STEUN verlening gegarandeerde minimumsteun voor productie GS- WKK + gegarandeerde vraag (cfr. certificatenverplichting leveranciers) Diverse steunmaatregelen 33 DANK VOOR UW AANDACHT Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 34 17

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen TECHNOLOGIE - FICHE Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen A. Inleiding 1. Componenten van een PV-systeem Een fotovoltaïsch systeem bestaat uit zonnepanelen, een montagesysteem om de panelen op

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW

Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW F U vindt ook extra informatie op de achterzijde 3770 Stopstraat 5450089158 00000000 HERDEREN Wuytens 3770 Eddy 7 0Y Jaarafrekening U verhuist? Zo geregeld! Bel 0800-21 868 of surf naar de rubriek 'Verhuis'

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie