Inhoudsopgave INLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave INLEIDING"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave INLEIDING 1. Milieubeleid Milieubeleidsinstrumenten Financie le voordelen Milieuheffingen Andere milieuspecifieke instrumenten Internationaal niveau Milieuheffingen en milieusubsidies Beperkingen als gevolg van internationale normen Europees niveau Milieuheffingen Milieusubsidies Beperkingen als gevolg van de Europese normen Belgie Belgisch milieurecht Belgische milieubevoegdheden Belgische bevoegdheden inzake fiscaal recht Economische aspecten van milieuheffingen en -subsidies Geraadpleegde literatuurlijst 35 HEFFINGEN I Europees niveau Belasting van energieproducten en elektriciteit Wettelijk kader Toelichting Toepassingsgebied Tarieven Vrijstellingen 50 5

2 Milieuheffingen en -subsidies 1.6. Algemene afwijkingsmogelijkheid en verplichting Aanhouden en verkeer van energieproducten (verband met Richtlijn 92/12/EEG) Belastbaar feit en verschuldigdheid van de belasting Andere bepalingen Contact 64 II Federaal niveau Heffing op risico s van zware ongevallen bij bepaalde industrie le activiteiten Wettelijk kader Herkomst van de berekeningsmethode Onderverdeling van de betrokken installatie Berekening van de gevarenindexen Bepaling van het kritische product Bepaling van de materiaalfactor MF en van de toxiciteitsfactor TF Bepaling van de algemene procesgevaren Bepaling van de bijzondere procesgevaren Indeling in gevarencategoriee n De heffingsprocedure Adressen Bijlagen Milieutaksen, verpakkingsheffing en milieuheffing Wettelijk kader Algemeen Bestemming Verpakkingsheffing Milieutaks op wegwerpfototoestellen Batterijen Verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten Milieuheffing Contact Bijdrage op elektriciteit Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Heffingsplichtige 147 6

3 Inhoudsopgave 3.6. Tarief Procedure Toezicht en sancties Contact Federale bijdrage elektriciteit ter compensatie van de gemeenten (Eliataks) Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Heffingsplichtige Tarief Procedure Contact Bijdrage op aardgas Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Heffingsplichtige Tarief Procedure Toezicht en sancties Contact Accijnsbelasting op energieproducten en elektriciteit Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Belastingplichtige Accijnstarief Procedure Sancties Contact 236 III Vlaams Gewest Heffing op de waterverontreiniging (lozing van afvalwater) Wettelijk kader Algemeen 238 7

4 Milieuheffingen en -subsidies 1.3. Voor welke periode betaalt men? Wie is heffingsplichtig? Vaststelling van de heffing Berekening van de vuilvracht Procedure Adressen Bijlagen Milieuheffing op vaste afvalstoffen (afvalstoffenheffing) Wettelijk kader Heffingsgrondslag en heffingsplichtigen Tarieven Ogenblik waarop de milieuheffing is verschuldigd Terugvordering van de heffing bij faillissement Aangiften en betaling Verplichtingen van de heffingsplichtige Procedure Betrokken dienst Heffing op de captatie van water Wettelijk kader Doel Definities Procedure Nuttige adressen Administratieve geldboeten in het kader van het Mestdecreet Wettelijk kader Doelstelling Administratieve procedure Overzicht administratieve boetes Nuttige adressen Administratieve kosten bij de in- en uitvoer van afvalstoffen Wettelijk kader Toepassing Administratieve kosten Financie le waarborgen Adressen Retributie bodemattest Wettelijk kader Inhoud Procedure 312 8

5 Inhoudsopgave 6.4. Nuttig adres Heffing op de winning van grondwater Wettelijk kader Doel Heffingsplichtige Bedrag van de heffing Procedure van de heffing Nuttige adressen Bijlage Dossiertaks milieuvergunning Wettelijk kader Inhoud Procedure Adressen Heffing op de exploitatie van een elektriciteitsdistributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Heffingsplichtige Tarief Procedure Contact Heffing op de exploitatie van een aardgasdistributienet in het Vlaamse Gewest Wettelijk kader Algemeen Bestemming Heffingsgrondslag Heffingsplichtige Tarief Procedure Contact 355 9

6 Milieuheffingen en -subsidies SUBSIDIES I Europees niveau Inleiding LIFE De drie LIFE+ onderdelen Wat komt in aanmerking voor financiering? Wie kan steun aanvragen? Hoeveel bedraagt de steun van de medefinanciering door de EU? Oproep tot indienen van projectvoorstellen Contact Bijlage: lijst van thema s Call LIFE Structuurfondsen en Cohesiefonds Inleiding Juridische basis van de structuurfondsen en het Cohesiefonds Contact Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling de Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling FP7 ( ) De niet-communautaire Europese programma s voor wetenschappelijke en technologische samenwerking Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie ( ) Specifieke programma s Begroting Contactgegevens De natuurlijke hulpbronnen (landbouw visserij) en de plattelandsontwikkeling Inleiding Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Het Europese Visserijfonds (EVF) Contact Solidariteitsfonds van de Europese Unie Inleiding

7 Inhoudsopgave 7.2. Bespreking van het reglement De programma s van externe hulp van de Europese Unie Inleiding De EU als mondiale partner Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) Leen- en waarborginstrumenten De Europese Investeringsbank (EIB) Het Europees Investeringsfonds (EIF) Contact 411 II Federaal niveau Verhoogde investeringsaftrek Wettelijk kader Beginselen Definitie Toepassingsmodaliteiten voor de verhoogde investeringsaftrek Procedure Adressen Aanmoediging van duurzame mobiliteit in het werkgerelateerde verkeer Wettelijk kader Fiscale aanmoedigingen van verplaatsingen naar het werk met duurzame vervoermiddelen Aanmoediging van de verplaatsingen met de trein en gecombineerd met de trein «Overeenkomst Derde Betaler voor de privésector» Ontmoedigen van vervuilende bedrijfswagens Belastingvermindering bij de aankoop van een nieuw voertuig (enkel voor particulieren) Installatie van een laadstation - bedrijven Bedrijfsvervoerplannen 442 III Vlaams Gewest Ecologiepremie voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen Wettelijk kader

8 Milieuheffingen en -subsidies 1.2. Welke ondernemingen kunnen intekenen op de «Call ecologiepremie»? Welke investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? De oproep De subsidiepercentages Beoordeling van het investeringsproject Wat indien je ecologische investeringen niet voorkomen op de limitatieve technologiee nlijst Investeringstermijnen Uitbetaling van de steun Fiscale vrijstelling ecologiepremie Contact De kmo-portefeuille Wettelijk kader Wat is de kmo-portefeuille? Subsidie voor gemeenten voor de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties Wettelijk kader Historiek Inhoud Subsidiebedrag Opstelling subsidie ringsprogramma Procedure Lopende projecten Nuttige adressen Subsidies voor bepaalde werken, leveringen en diensten Wettelijk kader Inhoud Overzicht van de financie le tussenkomst Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest Gemeenten Algemeen Drie intekenniveaus Overzicht vooropgestelde timing voor de periode Informatie PRODEM: promotie en demonstratie van milieu- en energievriendelijke technologiee n

9 Inhoudsopgave 6.1. Doel Inhoud programma Doelgroep en voorwaarden Werkwijze Steun Contact Subsidie voor duurzame technologische ontwikkeling (DTO) Wettelijk kader Doel Voorwaarden Motivering aanvraag Voordelen Contactadres Premies en steunmaatregelen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders Wettelijk kader De acties van de elektriciteitsnetbeheerders in Overzicht van de acties in 2010 per netbeheerder Nuttige adressen Groenestroomcertificaten Wettelijk kader Inhoud Voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten Voorwaarden voor aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten voor de certificatenverplichting Bepaling van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten Meting van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten Handel in groenestroomcertificaten Groenestroomcertificatenverplichting Databank groenestroomcertificaten Nuttige adressen Warmtekrachtcertificaten Wettelijk kader Inhoud

10 Milieuheffingen en -subsidies Voorwaarden voor toekenning van warmtekrachtcertificaten Voorwaarden voor aanvaardbaarheid van warmtekrachtcertificaten voor de certificatenverplichting Bepaling van het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten Meting van de elektriciteits- en warmteproductie en brandstofverbruik Aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten Handel in warmtekrachtcertificaten Warmtekrachtcertificatenverplichting Databank warmtekrachtcertificaten Nuttige adressen Toekenning van een gewestbijdrage voor de uitbouw van grijswatercircuits Wettelijk kader Doelstelling Begunstigden Toepassingsgebied Procedure Nuttige adressen Het Eco-efficie ntiescanprogramma Aanmoediging van woon-werkverplaatsingen in een duurzame optiek Wettelijk kader Doelstelling van de maatregel Wie kan beroep doen op het Pendelfonds? Voor welke projecten kan men beroep doen op het Pendelfonds? Aanvraagprocedure Reikwijdte van de subsidie Nuttige adressen Milieusubsidies aan landbouwers Wettelijk kader Procedure Overzicht van milieusubsidies aan landbouwers in het kader van het Plattelandsbeleid Contacten

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF Activiteitenverslag Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2008 Inhoud Inleiding.................................................................................. 6 1. Wettelijke basis......................................................................

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen

Windenergie in Vlaanderen Windenergie in Vlaanderen Regelgeving en steunmaatregelen 25 maart 2010 Katrien De Maeyer Inhoud Regelgeving 1. Definities windturbines 2. Vergunningen 3. Beoordelingskader vergunningen 4. Beleidsvisies

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

Financiering van Natura 2000

Financiering van Natura 2000 Financiering van Natura 2000 Een handboek Herziene versie, juni 2007 ... Financiering van Natura 2000 Een handboek Herziene versie, juni 2007 In opdracht van de Europese Commissie DG Leefmilieu Koppeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Overzicht van de steunmaatregelen energie Advies Energiescan

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 440 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S GROEN ACTIEPLAN

Nadere informatie

Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging

Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging Inleiding Administratieve lasten zijn alle administratieve formaliteiten en verplichtingen opgelegd aan burgers, ondernemingen en non-profitorganisaties,

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken Nummer Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Toelichting Blok Projectkenmerken 1 Projectnaam 2 Startdatum projectactiviteiten Dit

Nadere informatie