1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden SSHN Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3. Overeenkomst Artikel 4. Plaatsing en verwijdering Artikel 5. Aansluiting, Levering en afname Artikel 6. Bepaling van de omvang van de Levering Artikel 7. Onderzoek van de meetinrichting en onjuiste meting Artikel 8. Kosten en betaling Artikel 9. Verplichtingen van de EOI-eigenaar Artikel 10. Verplichtingen van de Gebruiker Artikel 11. Opschorting, eindigen en overmacht Artikel 12. Aansprakelijkheid Artikel 13. Wijziging wettelijk kader Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden, tarievenregelingen en tarievenblad Artikel 15. Slotbepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis Deze Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden, verder te noemen Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op de levering van de overeengekomen Energieproducten aan woonruimten Deze voorwaarden zijn onderdeel van en vormen een samenstellend geheel met de Aansluit- en leveringsovereenkomst en de daarbij behorende Tarievenregeling Waar gesproken wordt over GIW-eisen, ISSO-richtlijnen, NEN-normen en dergelijke wordt gedoeld op de versie van deze eisen, richtlijnen en normen zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting Aansluit- en Leveringsovereenkomst Afgifteset het punt waar de Installatie Gebruiker aangesloten is op de EOI; de Aansluit- en Leveringsovereenkomst, te sluiten tussen EOIeigenaar en Gebruikers met betrekking tot de levering en afname van Energieproducten, waarvan deze Algemene Voorwaarden een bijlage is; in of bij de Gebruikseenheid geplaatst onderdeel van de EOIinstallaties dat de afgifte van warmte op de Installatie Gebruiker in

2 het Perceel mogelijk maakt en het verbruik ervan registreert. De Afgifteset is inclusief eventuele meetinrichting; Algemene Voorwaarden Energieproducten Energie Opwekinstallatie (EOI) EOI-eigenaar Garantieovereenkomst Gebruiker Gebruikseenheid Gebruiksovereenkomst Installatie Gebruiker Levering Leveringspunt Leveringsvoorwaarden de Algemene Aansluit- en Leveringsvoorwaarden, van toepassing zijnde op de Levering van de overeengekomen Energieproducten aan gebruikseenheden in het project; energiestromen zoals, maar niet beperkt tot: waterstromen (warm en koud), luchtstromen (warm en koud), elektriciteit of gas; het samenstel van installaties welke aangewend worden voor de opwekking, distributie en levering van overeengekomen Energieproducten; stichting SSHN, statutair gevestigd te Nijmegen en tevens leverancier van Energieproducten aan Gebruikers; de overeenkomst als te sluiten tussen EOI-eigenaar en de stichting SSHN met betrekking tot de Levering van Energieproducten door EOI-eigenaar. Indien stichting SSHN tevens EOI-eigenaar zal er geen garantieovereenkomst worden gesloten; de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, welke vastgoedeigenaar is of huurt van vastgoedeigenaar en gebruiker is van (een deel van) het Perceel, ongeacht de aard of benaming van de titel waaruit het gebruiksrecht voortvloeit, waarmee de EOIeigenaar een overeenkomst voor Levering van Energieproducten heeft afgesloten; dat deel van het perceel, alsmede iedere roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, in, op, of nabij het perceel, waarvan de Gebruiker een exclusief gebruiksrecht heeft en ten behoeve waarvan de Levering geschiedt of kan geschieden; de titel waaruit het gebruiksrecht van de Gebruiker op de Gebruikseenheid voortvloeit, zoals een huurovereenkomst; dat deel van de installatie in de Gebruikseenheid dat dienstig is aan de Levering van Energieproducten en zich bevindt achter het Leveringspunt; de levering van overeengekomen Energieproducten; het punt waar de levering van Energieproducten geschiedt; de combinatie van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst met Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden en bijbehorende Tarievenregeling als te sluiten tussen EOI-eigenaar en de 2 / 12

3 Gebruiker(s) met betrekking tot de levering van overeengekomen Energieproducten; Opstellingsruimte de ruimte(n) ten behoeve van de opstelling van de EOI; Photo Voltaïsche panelen de Photo Voltaïsche panelen (PV) welke zit aangesloten op de elektrische installatie en daarmee elektrisch gekoppeld is aan de gebouwinstallatie; Tarievenregeling Vastgoed Vastgoedeigenaar WKK de Tarievenregeling en tarievenblad met betrekking tot de aan Gebruikers in rekening te brengen tarieven welke onderdeel uitmaakt van de Leveringsvoorwaarden. Een kopie van de tarievenregeling is aangehecht als Bijlage van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst; de onroerende zaak, zoals vastgelegd in de Aansluit- en Leveringsovereenkomst die door de EOI van overeengekomen Energieproducten wordt voorzien. de eigenaar van het Vastgoed; de warmtekrachtkoppeling (WKK) welke zit aangesloten op de elektrische installatie en daarmee elektrisch gekoppeld is aan de gebouwinstallatie; Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aansluit- en leveringsovereenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe. Uiterlijk bij het vastleggen van de Aansluiting- en leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 1 zal een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal de EOI-eigenaar een regeling treffen naar redelijkheid en billijkheid Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede elektronische communicatie verstaan, mits op papier reproduceerbaar De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten De EOI-eigenaar is gerechtigd de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden Ten aanzien van gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (niet-consumenten) geldt: 3 / 12

4 a. Indien de EOI-eigenaar zijn rechten en verplichtingen uit de Aansluit- en leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, doet de EOI-eigenaar hiervan tijdig mededeling aan de Gebruiker. b. De Gebruiker verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht, mits de EOI-eigenaar jegens de Gebruiker gedurende een periode van maximaal 1 jaar na de overdracht aansprakelijk is voor de nakoming door de derde of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van (een zelfstandig deel van) de onderneming van de EOI-eigenaar. Artikel 3. Overeenkomst 3.1. De Aansluit- en leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de EOI-eigenaar van de aanvraag van de Gebruiker respectievelijk door aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding van de EOI-eigenaar. Iedere overeenkomst wordt door de EOI-eigenaar schriftelijk vastgelegd De Aansluit- en leveringsovereenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de energielevering voor het eerst plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt de EOI-eigenaar de Gebruiker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de startdatum van de Levering op de hoogte van de ingangsdatum. Hierbij wordt verwezen naar de opgenomen bepalingen in het koopen/of huurcontract behorende bij de Gebruikseenheid De Aansluit- en leveringsovereenkomst is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de EOI-eigenaar Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 4. Plaatsing en verwijdering 4.1. Plaatsing van of aanpassingen aan de componenten van EOI in het Vastgoed, waaronder maar niet beperkt tot de energiemeter en de Afgifteset, geschiedt door de EOI-eigenaar of door derden die daartoe door de EOI-eigenaar zijn aangewezen. De wijze van uitvoering wordt door de EOI-eigenaar bepaald Indien de EOI-eigenaar door aan de Gebruiker toerekenbare oorzaken niet tot aanpassing of verwijdering van de in artikel 4.1 genoemde componenten kan overgaan, blijven de verplichtingen van de Gebruiker uit de Aansluit- en Leveringsovereenkomst niettemin onverkort doorlopen totdat aanpassing of verwijdering plaats heeft gevonden Ingeval van plaatsing van de in artikel 4.1 genoemde componenten in of verwijdering van deze componenten uit het Vastgoed, zal de Gebruiker indien de Gebruiker geen (appartement)eigenaar van het Vastgoed is zorg dragen voor eventueel benodigde toestemming van de betreffende eigenaar. De Gebruiker vrijwaart de EOI-eigenaar voor alle aanspraken van de eigenaar in verband met de plaatsing, aanpassing of verwijdering, waaronder wegens verrichtingen van de EOI-eigenaar ter zake. Artikel 5. Aansluiting, Levering en afname 4 / 12

5 5.1. EOI-eigenaar garandeert Levering van Energieproducten zoals opgenomen in de Aansluit- en leveringsovereenkomst De Gebruiker is verplicht voor de duur van de Aansluit- en leveringsovereenkomst uitsluitend de door EOI-eigenaar geleverde en te leveren Energieproducten af te nemen, behalve: in geval storingen optreden in de EOI of in de Aansluiting en de EOI-eigenaar deze storing na een desbetreffend schriftelijk verzoek van Gebruiker niet binnen een redelijke termijn verhelpt; of in geval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden aan te sluiten op de EOI en/of Energieproducten af te nemen zonder dat er een Aansluit- en leveringsovereenkomst is afgesloten voor de Levering in die betreffende Gebruikseenhe(i)d(en). Dit geldt onverminderd als er geen zegel op de Aansluiting aanwezig is. Op het afnemen van Energieproducten zonder Aansluit- en leveringsovereenkomst rust een boete van 1000 euro per maand vermeerderd met de gebruikelijke vergoeding voor vastrecht en afgenomen Energieproducten conform de Tarievenregeling te voldoen door de Gebruiker Eventueel voor het tot stand brengen van de Aansluiting vereiste werken en werkzaamheden dienen door of vanwege de Gebruiker en voor rekening van de Gebruiker te worden verricht. Voorafgaand aan de uitvoering van dergelijke werken en werkzaamheden zal Gebruiker deze ter goedkeuring voorleggen aan de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor een nieuwe Installatie Gebruiker slechts aan te sluiten en bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van een bestaande Installatie Gebruiker de Levering slechts dan te handhaven, indien de aanleg, uitbreiding, wijziging of vernieuwing tot stand is gebracht door een erkend installateur en op vakkundige wijze is geschied en op aanwijzing van de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor het aansluiten van een nieuwe Aansluiting of uitbreiden van de aansluitcapaciteit van een bestaande EOI te weigeren in relatie tot fysieke beperkingen van de opwekkinginstallatie en distributiesystemen op dat moment De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor het aansluiten of heraansluiten van een EOI te weigeren of de Aansluiting van een EOI te verbreken, indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in of krachtens deze Algemene Voorwaarden Werkzaamheden aan de Aansluiting na het moment van tot stand brengen van de Aansluiting vinden alleen plaats door of vanwege de EOI-eigenaar Verzegelingen die door of vanwege de EOI-eigenaar zijn aangebracht op de meetinrichting of op andere toestellen die deel uitmaken van de aansluitingen mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de EOI-eigenaar worden geschonden of verbroken Indien de Aansluiting ingevolge het bepaalde onder artikel 5 wordt onderbroken of de Levering wordt beëindigd, behoudt de EOI-eigenaar zich het recht voor niet eerder tot heraansluiting c.q. hervatting over te gaan dan nadat is gebleken, dat aan het bepaalde in of krachtens deze Algemene Voorwaarden gestelde is voldaan Voor Installaties Gebruiker die op het tijdstip waarop deze voorwaarden in werking treden, reeds op het warmtedistributienet zijn aangesloten, kan de EOI-eigenaar onder door de EOI- 5 / 12

6 eigenaar vast te stellen voorwaarden en voor een door de EOI-eigenaar vast te stellen termijn geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden. Artikel 6. Bepaling van de omvang van de Levering 6.1. De EOI-eigenaar bepaalt op welke wijze de omvang van de Levering door een meetinrichting wordt vastgesteld. De door de meetinrichting verkregen gegevens zijn bindend, onverminderd het overigens bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Indien de meetinrichting niet uitsluitend betrekking heeft op leveringen ten behoeve van de Gebruikseenheid, maar tevens op Levering aan derden, zal de afname door EOI-eigenaar worden bepaald door middel van: a. meting van het aantal verbruikte eenheden; b. toerekening van de gemeten afname naar rato van de oppervlakte van de Gebruikseenheid het Vastgoed ten opzichte van de oppervlakte van de door die derden gebruikte ruimten Indien de EOI-eigenaar dan wel de Gebruiker bij het opnemen van de meter dan wel bij het administratief verwerken van de meterstand een fout heeft gemaakt, wordt zo nodig en mogelijk eerst een nieuwe stand opgenomen alvorens het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing zal zijn In beginsel eens per jaar, of zoveel vaker als de EOI-eigenaar wenselijk acht, wordt de stand van de meetinrichting door de EOI-eigenaar opgenomen op een door de EOI-eigenaar te bepalen tijdstip Indien de EOI-eigenaar redelijkerwijze niet in staat is de stand van de meetinrichting op te nemen, mag de EOI-eigenaar de omvang van de Levering bepalen overeenkomstig het in artikel 7 lid 5 bepaalde, onverminderd het recht van de EOI-eigenaar om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de meetinrichting en dat in rekening te brengen Gebruiker draagt er zorg voor dat de meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen. Voorts dient hij de meetinrichting te beschermen tegen beschadigingen, tegen verbreking van de verzegeling en tegen vorstschade Door of vanwege de EOI-eigenaar kunnen voorzieningen worden getroffen om aflezing van de meetinrichting op afstand mogelijk te maken. Artikel 7. Onderzoek van de meetinrichting en onjuiste meting 7.1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Gebruiker als de EOI-eigenaar verlangen dat de meetinrichting wordt onderzocht. De EOI-eigenaar stelt de Gebruiker op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en de kosten daarvan en deelt, zo mogelijk vooraf, mee wanneer de meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen Een meting wordt geacht juist te zijn, wanneer de meetinrichting voldoet aan het bepaalde in de IJkwet dan wel indien bij nominaal meetvermogen van de meetinrichting de door de fabrikant van de meetinrichting gegarandeerde maximaal te verwachten afwijking met niet meer dan 2% van dat nominaal meetvermogen wordt overschreden De kosten van het onderzoek en de vervanging van de meetinrichting zijn in beginsel voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht. Genoemde kosten zijn 6 / 12

7 uiteindelijk voor rekening van de Partij die na het onderzoek in het ongelijk gesteld wordt. De kosten van het onderzoek zijn in ieder geval voor rekening van de EOI-eigenaar indien het onderzoek uitwijst dat de afwijking groter is dan is toegestaan Indien uit het onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan toegestaan, stelt de EOI-eigenaar de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden, teruggerekend vanaf het moment van het eerste onderzoek van de ondeugdelijke meetinrichting. In geval van fraude zal echter volledige herberekening plaatsvinden Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is de EOI-eigenaar bevoegd de omvang van de levering in het betreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de EOI-eigenaar staande gegevens hieromtrent. Te denken valt hierbij in de eerste plaats aan: a. de graaddagenmethode, of b. de omvang van de Levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of c. de gemiddelde omvang van de Levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, en rekening houdend met eventuele bijzondere omstandigheden, of d. een andere, na overleg met Gebruiker te bepalen billijke maatstaf. Artikel 8. Kosten en betaling 8.1. De Gebruiker is aan de EOI-eigenaar verschuldigd de kosten verbonden aan het tot stand brengen van de Aansluiting en de Levering alsmede mogelijk andere verschuldigde vergoedingen, overeenkomstig de Tarievenregelingen De EOI-eigenaar is bevoegd alle bedragen die de Gebruiker ingevolge deze Algemene Voorwaarden en de Aansluit- en leveringsovereenkomst verschuldigd is te verhogen met de verschuldigde milieu- en/of energiebelastingen en heffingen en/of de kosten verbandhoudende met dwingende additionele milieuvoorschriften, ook indien deze gedurende looptijd van de Overeenkomst bekend worden Alle bedragen die de Gebruiker ingevolge deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is, zijn bij voorschot verschuldigd 8.4. Tenminste éénmaal per jaar brengt de EOI-eigenaar de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de Gebruiker in rekening De wijze van betaling is tussen de EOI-eigenaar en de Gebruiker nader overeen te komen en vastgelegd in de Aansluit- en leveringsovereenkomst. In geval van leegstand van de Gebruikseenheid voorziet de Garantieovereenkomst in betaling De betaling dient te geschieden op een door de EOI-eigenaar aangegeven bankrekening en binnen de door de EOI-eigenaar gehanteerde termijn Indien de EOI-eigenaar dit verlangt, is de Gebruiker voorschotten verschuldigd die hij over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De EOI-eigenaar bepaalt in redelijkheid de hoogte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De Gebruiker kan de EOI-eigenaar gemotiveerd verzoeken om de hoogte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk 7 / 12

8 verzoek beslist de EOI-eigenaar in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die ten minste éénmaal per jaar wordt opgemaakt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota De Gebruiker is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de EOI-eigenaar hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten is echter niet toegestaan Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de EOI-eigenaar hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien de Gebruiker de EOI-eigenaar heeft gemachtigd tot automatische incasso, de EOIeigenaar gerechtigd is eerst een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren De Gebruiker is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald Ingeval de Gebruiker in verzuim is, is hij een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht. Artikel 9. Verplichtingen van de EOI-eigenaar 9.1. Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten, mag de EOIeigenaar zich laten vertegenwoordigen door derden. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bedingen inzake de rechten van de EOI-eigenaar zijn dan derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen door de Gebruiker niet worden herroepen Onderhoud aan de EOI en het verhelpen van storingen geschieden door en op kosten van de EOI-eigenaar Indien de Gebruiker niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is de EOI-eigenaar niet gehouden onderhoud te plegen en/of storingen op te heffen, totdat de Gebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan De kosten van onderhoud en storingen, alsmede schade aan de componenten en eventuele meetinrichting, komen voor rekening van de Gebruiker, telkens als: de Gebruiker niet alle maatregelen heeft genomen om onderhoud en/of het opheffen van storingen mogelijk te maken; de aan de EOI door de EOI-eigenaar aangebrachte verzegelingen zijn verbroken; een storing of gebrek het gevolg is van storing in de toevoer van water, elektriciteit en of gas; er sprake is van aan de Gebruiker toerekenbare schade; er sprake is van ontoereikend onderhoud/beheer aan de Installatie Gebruiker. er sprake is van niet gegronde klachten; storingen ontstaan nadat door anderen dan de EOI-eigenaar aan de EOI, wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen. 8 / 12

9 Artikel 10. Verplichtingen van de Gebruiker De Gebruiker is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Aansluit- en leveringsovereenkomst Indien de Gebruiker toerekenbaar in strijd handelt met de gestelde bepalingen en voorschriften in deze Algemene Voorwaarden en/of de Aansluit- en leveringsovereenkomst, kan de EOIeigenaar hem aansprakelijk stellen voor toerekenbare inkomstenderving en/of schade. Een en ander ontslaat de Gebruiker er niet van alsnog te voldoen aan de gestelde bepalingen en voorschriften. De kosten van deze aanpassingen zijn voor rekening van de Gebruiker De Gebruiker is onder andere verplicht aan de EOI-eigenaar de noodzakelijke gegevens te verstrekken en de EOI-eigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst van belang zijn, waaronder: door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in de Gebruikseenheid aanwezige gedeelte van de Aansluiting, inclusief de eventuele meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing adreswijzigingen, daaronder begrepen; wijzigingen van banknummer en rekeningadres De Gebruiker dient aan personen, die van een door de EOI-eigenaar uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot de Gebruikseenheid - mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op de EOI-eigenaar rustende verplichting - van tot uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren. Bovendien dient de Gebruiker de (in Gebruikseenheid aanwezige delen van de) EOI bereikbaar te houden Het is de Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld Indien de Gebruiker toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in deze Algemene Voorwaarden bedoelde verplichting, kan de EOI-eigenaar hem indien er (mede) sprake is van niet door de meetinrichting geregistreerde Levering van Energieproducten de kosten van de geschatte feitelijke Levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat alle overige rechten van de EOI-eigenaar onverlet Indien de Gebruiker geen eigenaar is van de Gebruikseenheid, kan de EOI-eigenaar verlangen dat de Gebruiker een schriftelijke toestemming voor de aangevraagde wijzingen van de Vastgoedeigenaar overlegt De EOI-eigenaar kan door middel van een gemotiveerd verzoek verlangen van de Gebruiker dat een ter zake van de Installatie Gebruiker erkend installateur aantoont dat door de Gebruiker aan het gestelde in deze Algemene Voorwaarden is voldaan De Gebruiker dient zorg te dragen voor correcte werking van de Installaties Gebruiker volgens eisen zoals overeengekomen in de Aansluit- en Leveringsovereenkomst. 9 / 12

10 Artikel 11. Opschorting, eindigen en overmacht Opschorting of beëindiging is mogelijk indien: a. de Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige verplichting jegens de EOI-eigenaar, uit welke hoofde ook; b. de Gebruiker failliet wordt verklaard; c. aan de Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; of d. de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Gebruiker van toepassing is. In dergelijke gevallen is de EOI-eigenaar bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst op te schorten en/of deze te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van alle door EOI-eigenaar geleden en te lijden schade, die het gevolg is van de niet nakoming, de opschorting of de ontbinding, terwijl tevens elke vordering, die de EOIeigenaar ten laste van de Gebruiker heeft, dadelijk opeisbaar is De Aansluit- en leveringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker is gedurende de looptijd niet gerechtigd tot ontbinding van de Aansluit- en leveringsovereenkomst. De Aansluit- en leveringsovereenkomst kan door Gebruiker alleen worden opgezegd in het geval de Gebruiker niet langer de gebruiksgerechtigde van de Gebruikseenheid is Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, tegelijkertijd met de opzegging van de Gebruikseenheid tenminste1 maand voor de datum waarop de Aansluit- en leveringsovereenkomst jegens de Gebruiker zal eindigen. De opzegging leidt eerst tot het einde van de Aansluit- en leveringsovereenkomst met ingang van de dag waarop de Gebruiker niet langer gebruik maakt van de Gebruikseenheid of de Gebruiker niet langer als vastgoed eigenaar aangemerkt kan worden Als overmacht van de EOI-eigenaar worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie de EOIeigenaar voor de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar kan zich ook op overmacht beroepen, die intreedt nadat de EOI-eigenaar haar verplichtingen had moeten nakomen De Gebruiker is ingeval van overmacht van de EOI-eigenaar niet gerechtigd tot ontbinding van de Aansluit- en leveringsovereenkomst Indien de EOI-eigenaar bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in rekening te brengen Indien de EOI-eigenaar een beroep op overmacht wenst te doen, stelt de EOI-eigenaar de Gebruiker daar onverwijld van op de hoogte onder vermelding van de reden van de overmachtssituatie. 10 / 12

11 11.9. In geval van overmacht aan de zijde van de EOI-eigenaar worden haar verplichtingen onder de Aansluit- en leveringsovereenkomst opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 30 dagen, is elke partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Artikel 12. Aansprakelijkheid Gevallen van schade dienen binnen 14 dagen aan EOI-eigenaar te worden gemeld. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij de EOI-eigenaar zijn gemeld, behoeven door de EOI-eigenaar niet in behandeling te worden genomen. In deze gevallen is de schade niet voor rekening van EOI-eigenaar De EOI-eigenaar is aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een aan de EOI-eigenaar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst, e.e.a. met in achtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de EOIeigenaar of de leidinggevende werknemers van de EOI-eigenaar zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de Gebruiker worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving Voor alle schade geldt per geval een drempelbedrag van 65,- (vijfenzestig euro) voor de Gebruiker, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag Eventuele aansprakelijkheid van de EOI-eigenaar is beperkt tot de jaarlijks door de Gebruiker verschuldigde vergoeding in het jaar waarin het schadeveroorzakend evenement zich voordoet met een maximum van: 1.000,- (duizend euro) De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van personeel van de EOI-eigenaar en (personeel van) ter zake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van de EOI-eigenaar of personeel van ingeschakelde derden. Opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van de EOI-eigenaar of personeel van ingeschakelde derden dient te worden bewezen door Gebruiker. Artikel 13. Wijziging wettelijk kader Indien gedurende de periode dat de Aansluit- en leveringsovereenkomst van kracht is een wetswijziging plaatsvindt en/of de regels die bij of krachtens de wet zijn of zullen worden gesteld omtrent (fiscale stimulering of subsidiëring van) de (decentrale) productie, transport en levering van Energieproducten worden gewijzigd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inwerkingtreding van de Warmtewet, als gevolg van welke wijziging ongewijzigde voortzetting van de Leveringsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van (één van de) Partijen mag worden verwacht, zullen zij met elkaar over een wijziging van de Aansluiten leveringsovereenkomst in overleg treden De verplichting tot levering ingevolge de overeenkomst eindigt ingeval een aan de Leverancier verleende concessie, leveringsvergunning of andere vergunning benodigd voor en/of verband houdende met de levering wordt ingetrokken of niet wordt verleend. 11 / 12

12 Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden, tarievenregelingen en tarievenblad Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen de Algemene Voorwaarden en de Tarievenregeling door de EOI-eigenaar worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 15. Slotbepalingen Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door de EOI-eigenaar worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze Algemene Voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Deze voorwaarden treden in werking op het moment van inwerkingtreding van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst. 12 / 12

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van een comptabele meetinrichting Stedin Meetbedrijf 2009 Stedin Meetbedrijf B.V. Essebaan 71 2908 LJ Capelle aan den IJssel 088-895 25 02 www.stedinmeetbedrijf.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden de onderhavige algemene voorwaarden tussen de Verhuurder en de Huurder ten behoeve van de Huurovereenkomst

Algemene Huurvoorwaarden de onderhavige algemene voorwaarden tussen de Verhuurder en de Huurder ten behoeve van de Huurovereenkomst Algemene Huurvoorwaarden Installaties thuis Energie B.V. 2014 1. Begripsomschrijvingen 1.1 De met een hoofdletter aangeduide termen in deze Algemene Huurvoorwaarden hebben de betekenis die daaraan hieronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde tarieven- en onderhoudsregelingen zijn van toepassing op de (offerte tot) overeenkomsten, waarbij Erik van Baaren Installatietechniek

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die tot stand zijn gekomen

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw)

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw) Algemene Leveringsvoorwaarden Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Energievoorziening De Blaricummermeent

Energievoorziening De Blaricummermeent Energievoorziening De Blaricummermeent Deze documenten-set omvat alle voorwaarden en documenten welke van toepassing zijn op de levering van bronenergie aan consumenten woonachtig in De Blaricummermeent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energielevering

Algemene voorwaarden Energielevering Algemene Voorwaarden Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V.

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor transport voorwaarden van gas huur voor zakelijke netgebruikersgrootverbruikers (niet-zijnde invoeders) waarin meetverantwoordelijke verwerkt

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te

Nadere informatie