1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden SSHN Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3. Overeenkomst Artikel 4. Plaatsing en verwijdering Artikel 5. Aansluiting, Levering en afname Artikel 6. Bepaling van de omvang van de Levering Artikel 7. Onderzoek van de meetinrichting en onjuiste meting Artikel 8. Kosten en betaling Artikel 9. Verplichtingen van de EOI-eigenaar Artikel 10. Verplichtingen van de Gebruiker Artikel 11. Opschorting, eindigen en overmacht Artikel 12. Aansprakelijkheid Artikel 13. Wijziging wettelijk kader Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden, tarievenregelingen en tarievenblad Artikel 15. Slotbepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis Deze Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden, verder te noemen Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op de levering van de overeengekomen Energieproducten aan woonruimten Deze voorwaarden zijn onderdeel van en vormen een samenstellend geheel met de Aansluit- en leveringsovereenkomst en de daarbij behorende Tarievenregeling Waar gesproken wordt over GIW-eisen, ISSO-richtlijnen, NEN-normen en dergelijke wordt gedoeld op de versie van deze eisen, richtlijnen en normen zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting Aansluit- en Leveringsovereenkomst Afgifteset het punt waar de Installatie Gebruiker aangesloten is op de EOI; de Aansluit- en Leveringsovereenkomst, te sluiten tussen EOIeigenaar en Gebruikers met betrekking tot de levering en afname van Energieproducten, waarvan deze Algemene Voorwaarden een bijlage is; in of bij de Gebruikseenheid geplaatst onderdeel van de EOIinstallaties dat de afgifte van warmte op de Installatie Gebruiker in

2 het Perceel mogelijk maakt en het verbruik ervan registreert. De Afgifteset is inclusief eventuele meetinrichting; Algemene Voorwaarden Energieproducten Energie Opwekinstallatie (EOI) EOI-eigenaar Garantieovereenkomst Gebruiker Gebruikseenheid Gebruiksovereenkomst Installatie Gebruiker Levering Leveringspunt Leveringsvoorwaarden de Algemene Aansluit- en Leveringsvoorwaarden, van toepassing zijnde op de Levering van de overeengekomen Energieproducten aan gebruikseenheden in het project; energiestromen zoals, maar niet beperkt tot: waterstromen (warm en koud), luchtstromen (warm en koud), elektriciteit of gas; het samenstel van installaties welke aangewend worden voor de opwekking, distributie en levering van overeengekomen Energieproducten; stichting SSHN, statutair gevestigd te Nijmegen en tevens leverancier van Energieproducten aan Gebruikers; de overeenkomst als te sluiten tussen EOI-eigenaar en de stichting SSHN met betrekking tot de Levering van Energieproducten door EOI-eigenaar. Indien stichting SSHN tevens EOI-eigenaar zal er geen garantieovereenkomst worden gesloten; de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, welke vastgoedeigenaar is of huurt van vastgoedeigenaar en gebruiker is van (een deel van) het Perceel, ongeacht de aard of benaming van de titel waaruit het gebruiksrecht voortvloeit, waarmee de EOIeigenaar een overeenkomst voor Levering van Energieproducten heeft afgesloten; dat deel van het perceel, alsmede iedere roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, in, op, of nabij het perceel, waarvan de Gebruiker een exclusief gebruiksrecht heeft en ten behoeve waarvan de Levering geschiedt of kan geschieden; de titel waaruit het gebruiksrecht van de Gebruiker op de Gebruikseenheid voortvloeit, zoals een huurovereenkomst; dat deel van de installatie in de Gebruikseenheid dat dienstig is aan de Levering van Energieproducten en zich bevindt achter het Leveringspunt; de levering van overeengekomen Energieproducten; het punt waar de levering van Energieproducten geschiedt; de combinatie van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst met Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden en bijbehorende Tarievenregeling als te sluiten tussen EOI-eigenaar en de 2 / 12

3 Gebruiker(s) met betrekking tot de levering van overeengekomen Energieproducten; Opstellingsruimte de ruimte(n) ten behoeve van de opstelling van de EOI; Photo Voltaïsche panelen de Photo Voltaïsche panelen (PV) welke zit aangesloten op de elektrische installatie en daarmee elektrisch gekoppeld is aan de gebouwinstallatie; Tarievenregeling Vastgoed Vastgoedeigenaar WKK de Tarievenregeling en tarievenblad met betrekking tot de aan Gebruikers in rekening te brengen tarieven welke onderdeel uitmaakt van de Leveringsvoorwaarden. Een kopie van de tarievenregeling is aangehecht als Bijlage van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst; de onroerende zaak, zoals vastgelegd in de Aansluit- en Leveringsovereenkomst die door de EOI van overeengekomen Energieproducten wordt voorzien. de eigenaar van het Vastgoed; de warmtekrachtkoppeling (WKK) welke zit aangesloten op de elektrische installatie en daarmee elektrisch gekoppeld is aan de gebouwinstallatie; Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aansluit- en leveringsovereenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe. Uiterlijk bij het vastleggen van de Aansluiting- en leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 1 zal een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal de EOI-eigenaar een regeling treffen naar redelijkheid en billijkheid Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede elektronische communicatie verstaan, mits op papier reproduceerbaar De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten De EOI-eigenaar is gerechtigd de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden Ten aanzien van gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (niet-consumenten) geldt: 3 / 12

4 a. Indien de EOI-eigenaar zijn rechten en verplichtingen uit de Aansluit- en leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, doet de EOI-eigenaar hiervan tijdig mededeling aan de Gebruiker. b. De Gebruiker verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht, mits de EOI-eigenaar jegens de Gebruiker gedurende een periode van maximaal 1 jaar na de overdracht aansprakelijk is voor de nakoming door de derde of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van (een zelfstandig deel van) de onderneming van de EOI-eigenaar. Artikel 3. Overeenkomst 3.1. De Aansluit- en leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de EOI-eigenaar van de aanvraag van de Gebruiker respectievelijk door aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding van de EOI-eigenaar. Iedere overeenkomst wordt door de EOI-eigenaar schriftelijk vastgelegd De Aansluit- en leveringsovereenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de energielevering voor het eerst plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt de EOI-eigenaar de Gebruiker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de startdatum van de Levering op de hoogte van de ingangsdatum. Hierbij wordt verwezen naar de opgenomen bepalingen in het koopen/of huurcontract behorende bij de Gebruikseenheid De Aansluit- en leveringsovereenkomst is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de EOI-eigenaar Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 4. Plaatsing en verwijdering 4.1. Plaatsing van of aanpassingen aan de componenten van EOI in het Vastgoed, waaronder maar niet beperkt tot de energiemeter en de Afgifteset, geschiedt door de EOI-eigenaar of door derden die daartoe door de EOI-eigenaar zijn aangewezen. De wijze van uitvoering wordt door de EOI-eigenaar bepaald Indien de EOI-eigenaar door aan de Gebruiker toerekenbare oorzaken niet tot aanpassing of verwijdering van de in artikel 4.1 genoemde componenten kan overgaan, blijven de verplichtingen van de Gebruiker uit de Aansluit- en Leveringsovereenkomst niettemin onverkort doorlopen totdat aanpassing of verwijdering plaats heeft gevonden Ingeval van plaatsing van de in artikel 4.1 genoemde componenten in of verwijdering van deze componenten uit het Vastgoed, zal de Gebruiker indien de Gebruiker geen (appartement)eigenaar van het Vastgoed is zorg dragen voor eventueel benodigde toestemming van de betreffende eigenaar. De Gebruiker vrijwaart de EOI-eigenaar voor alle aanspraken van de eigenaar in verband met de plaatsing, aanpassing of verwijdering, waaronder wegens verrichtingen van de EOI-eigenaar ter zake. Artikel 5. Aansluiting, Levering en afname 4 / 12

5 5.1. EOI-eigenaar garandeert Levering van Energieproducten zoals opgenomen in de Aansluit- en leveringsovereenkomst De Gebruiker is verplicht voor de duur van de Aansluit- en leveringsovereenkomst uitsluitend de door EOI-eigenaar geleverde en te leveren Energieproducten af te nemen, behalve: in geval storingen optreden in de EOI of in de Aansluiting en de EOI-eigenaar deze storing na een desbetreffend schriftelijk verzoek van Gebruiker niet binnen een redelijke termijn verhelpt; of in geval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden aan te sluiten op de EOI en/of Energieproducten af te nemen zonder dat er een Aansluit- en leveringsovereenkomst is afgesloten voor de Levering in die betreffende Gebruikseenhe(i)d(en). Dit geldt onverminderd als er geen zegel op de Aansluiting aanwezig is. Op het afnemen van Energieproducten zonder Aansluit- en leveringsovereenkomst rust een boete van 1000 euro per maand vermeerderd met de gebruikelijke vergoeding voor vastrecht en afgenomen Energieproducten conform de Tarievenregeling te voldoen door de Gebruiker Eventueel voor het tot stand brengen van de Aansluiting vereiste werken en werkzaamheden dienen door of vanwege de Gebruiker en voor rekening van de Gebruiker te worden verricht. Voorafgaand aan de uitvoering van dergelijke werken en werkzaamheden zal Gebruiker deze ter goedkeuring voorleggen aan de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor een nieuwe Installatie Gebruiker slechts aan te sluiten en bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van een bestaande Installatie Gebruiker de Levering slechts dan te handhaven, indien de aanleg, uitbreiding, wijziging of vernieuwing tot stand is gebracht door een erkend installateur en op vakkundige wijze is geschied en op aanwijzing van de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor het aansluiten van een nieuwe Aansluiting of uitbreiden van de aansluitcapaciteit van een bestaande EOI te weigeren in relatie tot fysieke beperkingen van de opwekkinginstallatie en distributiesystemen op dat moment De EOI-eigenaar behoudt zich het recht voor het aansluiten of heraansluiten van een EOI te weigeren of de Aansluiting van een EOI te verbreken, indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in of krachtens deze Algemene Voorwaarden Werkzaamheden aan de Aansluiting na het moment van tot stand brengen van de Aansluiting vinden alleen plaats door of vanwege de EOI-eigenaar Verzegelingen die door of vanwege de EOI-eigenaar zijn aangebracht op de meetinrichting of op andere toestellen die deel uitmaken van de aansluitingen mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de EOI-eigenaar worden geschonden of verbroken Indien de Aansluiting ingevolge het bepaalde onder artikel 5 wordt onderbroken of de Levering wordt beëindigd, behoudt de EOI-eigenaar zich het recht voor niet eerder tot heraansluiting c.q. hervatting over te gaan dan nadat is gebleken, dat aan het bepaalde in of krachtens deze Algemene Voorwaarden gestelde is voldaan Voor Installaties Gebruiker die op het tijdstip waarop deze voorwaarden in werking treden, reeds op het warmtedistributienet zijn aangesloten, kan de EOI-eigenaar onder door de EOI- 5 / 12

6 eigenaar vast te stellen voorwaarden en voor een door de EOI-eigenaar vast te stellen termijn geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden. Artikel 6. Bepaling van de omvang van de Levering 6.1. De EOI-eigenaar bepaalt op welke wijze de omvang van de Levering door een meetinrichting wordt vastgesteld. De door de meetinrichting verkregen gegevens zijn bindend, onverminderd het overigens bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Indien de meetinrichting niet uitsluitend betrekking heeft op leveringen ten behoeve van de Gebruikseenheid, maar tevens op Levering aan derden, zal de afname door EOI-eigenaar worden bepaald door middel van: a. meting van het aantal verbruikte eenheden; b. toerekening van de gemeten afname naar rato van de oppervlakte van de Gebruikseenheid het Vastgoed ten opzichte van de oppervlakte van de door die derden gebruikte ruimten Indien de EOI-eigenaar dan wel de Gebruiker bij het opnemen van de meter dan wel bij het administratief verwerken van de meterstand een fout heeft gemaakt, wordt zo nodig en mogelijk eerst een nieuwe stand opgenomen alvorens het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing zal zijn In beginsel eens per jaar, of zoveel vaker als de EOI-eigenaar wenselijk acht, wordt de stand van de meetinrichting door de EOI-eigenaar opgenomen op een door de EOI-eigenaar te bepalen tijdstip Indien de EOI-eigenaar redelijkerwijze niet in staat is de stand van de meetinrichting op te nemen, mag de EOI-eigenaar de omvang van de Levering bepalen overeenkomstig het in artikel 7 lid 5 bepaalde, onverminderd het recht van de EOI-eigenaar om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de meetinrichting en dat in rekening te brengen Gebruiker draagt er zorg voor dat de meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen. Voorts dient hij de meetinrichting te beschermen tegen beschadigingen, tegen verbreking van de verzegeling en tegen vorstschade Door of vanwege de EOI-eigenaar kunnen voorzieningen worden getroffen om aflezing van de meetinrichting op afstand mogelijk te maken. Artikel 7. Onderzoek van de meetinrichting en onjuiste meting 7.1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Gebruiker als de EOI-eigenaar verlangen dat de meetinrichting wordt onderzocht. De EOI-eigenaar stelt de Gebruiker op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en de kosten daarvan en deelt, zo mogelijk vooraf, mee wanneer de meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen Een meting wordt geacht juist te zijn, wanneer de meetinrichting voldoet aan het bepaalde in de IJkwet dan wel indien bij nominaal meetvermogen van de meetinrichting de door de fabrikant van de meetinrichting gegarandeerde maximaal te verwachten afwijking met niet meer dan 2% van dat nominaal meetvermogen wordt overschreden De kosten van het onderzoek en de vervanging van de meetinrichting zijn in beginsel voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht. Genoemde kosten zijn 6 / 12

7 uiteindelijk voor rekening van de Partij die na het onderzoek in het ongelijk gesteld wordt. De kosten van het onderzoek zijn in ieder geval voor rekening van de EOI-eigenaar indien het onderzoek uitwijst dat de afwijking groter is dan is toegestaan Indien uit het onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan toegestaan, stelt de EOI-eigenaar de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden, teruggerekend vanaf het moment van het eerste onderzoek van de ondeugdelijke meetinrichting. In geval van fraude zal echter volledige herberekening plaatsvinden Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is de EOI-eigenaar bevoegd de omvang van de levering in het betreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de EOI-eigenaar staande gegevens hieromtrent. Te denken valt hierbij in de eerste plaats aan: a. de graaddagenmethode, of b. de omvang van de Levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of c. de gemiddelde omvang van de Levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, en rekening houdend met eventuele bijzondere omstandigheden, of d. een andere, na overleg met Gebruiker te bepalen billijke maatstaf. Artikel 8. Kosten en betaling 8.1. De Gebruiker is aan de EOI-eigenaar verschuldigd de kosten verbonden aan het tot stand brengen van de Aansluiting en de Levering alsmede mogelijk andere verschuldigde vergoedingen, overeenkomstig de Tarievenregelingen De EOI-eigenaar is bevoegd alle bedragen die de Gebruiker ingevolge deze Algemene Voorwaarden en de Aansluit- en leveringsovereenkomst verschuldigd is te verhogen met de verschuldigde milieu- en/of energiebelastingen en heffingen en/of de kosten verbandhoudende met dwingende additionele milieuvoorschriften, ook indien deze gedurende looptijd van de Overeenkomst bekend worden Alle bedragen die de Gebruiker ingevolge deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is, zijn bij voorschot verschuldigd 8.4. Tenminste éénmaal per jaar brengt de EOI-eigenaar de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de Gebruiker in rekening De wijze van betaling is tussen de EOI-eigenaar en de Gebruiker nader overeen te komen en vastgelegd in de Aansluit- en leveringsovereenkomst. In geval van leegstand van de Gebruikseenheid voorziet de Garantieovereenkomst in betaling De betaling dient te geschieden op een door de EOI-eigenaar aangegeven bankrekening en binnen de door de EOI-eigenaar gehanteerde termijn Indien de EOI-eigenaar dit verlangt, is de Gebruiker voorschotten verschuldigd die hij over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De EOI-eigenaar bepaalt in redelijkheid de hoogte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De Gebruiker kan de EOI-eigenaar gemotiveerd verzoeken om de hoogte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk 7 / 12

8 verzoek beslist de EOI-eigenaar in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die ten minste éénmaal per jaar wordt opgemaakt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota De Gebruiker is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de EOI-eigenaar hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten is echter niet toegestaan Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de EOI-eigenaar hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien de Gebruiker de EOI-eigenaar heeft gemachtigd tot automatische incasso, de EOIeigenaar gerechtigd is eerst een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren De Gebruiker is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald Ingeval de Gebruiker in verzuim is, is hij een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht. Artikel 9. Verplichtingen van de EOI-eigenaar 9.1. Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten, mag de EOIeigenaar zich laten vertegenwoordigen door derden. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bedingen inzake de rechten van de EOI-eigenaar zijn dan derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen door de Gebruiker niet worden herroepen Onderhoud aan de EOI en het verhelpen van storingen geschieden door en op kosten van de EOI-eigenaar Indien de Gebruiker niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is de EOI-eigenaar niet gehouden onderhoud te plegen en/of storingen op te heffen, totdat de Gebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan De kosten van onderhoud en storingen, alsmede schade aan de componenten en eventuele meetinrichting, komen voor rekening van de Gebruiker, telkens als: de Gebruiker niet alle maatregelen heeft genomen om onderhoud en/of het opheffen van storingen mogelijk te maken; de aan de EOI door de EOI-eigenaar aangebrachte verzegelingen zijn verbroken; een storing of gebrek het gevolg is van storing in de toevoer van water, elektriciteit en of gas; er sprake is van aan de Gebruiker toerekenbare schade; er sprake is van ontoereikend onderhoud/beheer aan de Installatie Gebruiker. er sprake is van niet gegronde klachten; storingen ontstaan nadat door anderen dan de EOI-eigenaar aan de EOI, wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen. 8 / 12

9 Artikel 10. Verplichtingen van de Gebruiker De Gebruiker is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Aansluit- en leveringsovereenkomst Indien de Gebruiker toerekenbaar in strijd handelt met de gestelde bepalingen en voorschriften in deze Algemene Voorwaarden en/of de Aansluit- en leveringsovereenkomst, kan de EOIeigenaar hem aansprakelijk stellen voor toerekenbare inkomstenderving en/of schade. Een en ander ontslaat de Gebruiker er niet van alsnog te voldoen aan de gestelde bepalingen en voorschriften. De kosten van deze aanpassingen zijn voor rekening van de Gebruiker De Gebruiker is onder andere verplicht aan de EOI-eigenaar de noodzakelijke gegevens te verstrekken en de EOI-eigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst van belang zijn, waaronder: door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in de Gebruikseenheid aanwezige gedeelte van de Aansluiting, inclusief de eventuele meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing adreswijzigingen, daaronder begrepen; wijzigingen van banknummer en rekeningadres De Gebruiker dient aan personen, die van een door de EOI-eigenaar uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot de Gebruikseenheid - mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op de EOI-eigenaar rustende verplichting - van tot uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren. Bovendien dient de Gebruiker de (in Gebruikseenheid aanwezige delen van de) EOI bereikbaar te houden Het is de Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld Indien de Gebruiker toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in deze Algemene Voorwaarden bedoelde verplichting, kan de EOI-eigenaar hem indien er (mede) sprake is van niet door de meetinrichting geregistreerde Levering van Energieproducten de kosten van de geschatte feitelijke Levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat alle overige rechten van de EOI-eigenaar onverlet Indien de Gebruiker geen eigenaar is van de Gebruikseenheid, kan de EOI-eigenaar verlangen dat de Gebruiker een schriftelijke toestemming voor de aangevraagde wijzingen van de Vastgoedeigenaar overlegt De EOI-eigenaar kan door middel van een gemotiveerd verzoek verlangen van de Gebruiker dat een ter zake van de Installatie Gebruiker erkend installateur aantoont dat door de Gebruiker aan het gestelde in deze Algemene Voorwaarden is voldaan De Gebruiker dient zorg te dragen voor correcte werking van de Installaties Gebruiker volgens eisen zoals overeengekomen in de Aansluit- en Leveringsovereenkomst. 9 / 12

10 Artikel 11. Opschorting, eindigen en overmacht Opschorting of beëindiging is mogelijk indien: a. de Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige verplichting jegens de EOI-eigenaar, uit welke hoofde ook; b. de Gebruiker failliet wordt verklaard; c. aan de Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; of d. de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Gebruiker van toepassing is. In dergelijke gevallen is de EOI-eigenaar bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst op te schorten en/of deze te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van alle door EOI-eigenaar geleden en te lijden schade, die het gevolg is van de niet nakoming, de opschorting of de ontbinding, terwijl tevens elke vordering, die de EOIeigenaar ten laste van de Gebruiker heeft, dadelijk opeisbaar is De Aansluit- en leveringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker is gedurende de looptijd niet gerechtigd tot ontbinding van de Aansluit- en leveringsovereenkomst. De Aansluit- en leveringsovereenkomst kan door Gebruiker alleen worden opgezegd in het geval de Gebruiker niet langer de gebruiksgerechtigde van de Gebruikseenheid is Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, tegelijkertijd met de opzegging van de Gebruikseenheid tenminste1 maand voor de datum waarop de Aansluit- en leveringsovereenkomst jegens de Gebruiker zal eindigen. De opzegging leidt eerst tot het einde van de Aansluit- en leveringsovereenkomst met ingang van de dag waarop de Gebruiker niet langer gebruik maakt van de Gebruikseenheid of de Gebruiker niet langer als vastgoed eigenaar aangemerkt kan worden Als overmacht van de EOI-eigenaar worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie de EOIeigenaar voor de uitvoering van de Aansluit- en leveringsovereenkomst afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens de EOI-eigenaar De EOI-eigenaar kan zich ook op overmacht beroepen, die intreedt nadat de EOI-eigenaar haar verplichtingen had moeten nakomen De Gebruiker is ingeval van overmacht van de EOI-eigenaar niet gerechtigd tot ontbinding van de Aansluit- en leveringsovereenkomst Indien de EOI-eigenaar bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in rekening te brengen Indien de EOI-eigenaar een beroep op overmacht wenst te doen, stelt de EOI-eigenaar de Gebruiker daar onverwijld van op de hoogte onder vermelding van de reden van de overmachtssituatie. 10 / 12

11 11.9. In geval van overmacht aan de zijde van de EOI-eigenaar worden haar verplichtingen onder de Aansluit- en leveringsovereenkomst opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 30 dagen, is elke partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Artikel 12. Aansprakelijkheid Gevallen van schade dienen binnen 14 dagen aan EOI-eigenaar te worden gemeld. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij de EOI-eigenaar zijn gemeld, behoeven door de EOI-eigenaar niet in behandeling te worden genomen. In deze gevallen is de schade niet voor rekening van EOI-eigenaar De EOI-eigenaar is aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een aan de EOI-eigenaar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Aansluit- en Leveringsovereenkomst, e.e.a. met in achtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de EOIeigenaar of de leidinggevende werknemers van de EOI-eigenaar zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de Gebruiker worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving Voor alle schade geldt per geval een drempelbedrag van 65,- (vijfenzestig euro) voor de Gebruiker, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag Eventuele aansprakelijkheid van de EOI-eigenaar is beperkt tot de jaarlijks door de Gebruiker verschuldigde vergoeding in het jaar waarin het schadeveroorzakend evenement zich voordoet met een maximum van: 1.000,- (duizend euro) De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van personeel van de EOI-eigenaar en (personeel van) ter zake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van de EOI-eigenaar of personeel van ingeschakelde derden. Opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van de EOI-eigenaar of personeel van ingeschakelde derden dient te worden bewezen door Gebruiker. Artikel 13. Wijziging wettelijk kader Indien gedurende de periode dat de Aansluit- en leveringsovereenkomst van kracht is een wetswijziging plaatsvindt en/of de regels die bij of krachtens de wet zijn of zullen worden gesteld omtrent (fiscale stimulering of subsidiëring van) de (decentrale) productie, transport en levering van Energieproducten worden gewijzigd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inwerkingtreding van de Warmtewet, als gevolg van welke wijziging ongewijzigde voortzetting van de Leveringsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van (één van de) Partijen mag worden verwacht, zullen zij met elkaar over een wijziging van de Aansluiten leveringsovereenkomst in overleg treden De verplichting tot levering ingevolge de overeenkomst eindigt ingeval een aan de Leverancier verleende concessie, leveringsvergunning of andere vergunning benodigd voor en/of verband houdende met de levering wordt ingetrokken of niet wordt verleend. 11 / 12

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Levering kleingebruikers 2006

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Levering kleingebruikers 2006 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Levering kleingebruikers 2006 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in februari 2006 in overleg met de Consumentenbond. Alle energieleveranciers die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie