Federale Overheidsdienst FOD. Financien FICHES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FOD. Financien FICHES 281 325"

Transcriptie

1 Deze Formulierenlijst bevat een overzicht van alle officiële formulieren, typecontracten en standaarddocumenten die u kan vinden in de edocs Database. De lijst is ingedeeld volgens rubriek (per taal) Deze rubrieken vindt u ook terug in onze database. La liste des formulaires reprend l'ensemble des formulaires officiels, documents et contrats types accessibles dans le base de donnée edocs. La liste est subdivisé en différents rubriques (par langue). Ces mêmes rubrique se retrouvent dans notre base de donnée. Federale Overheidsdienst FOD Financien FICHES Fiche Nr Loonfiche Nr Lohnkarte Nr Nr Fiche Nr Pensioenfiche Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten (Ziekte- en invaliditeitsverzekering) Nr Fiche Nr Werkloosheidsuitkeringen Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten (Verzekeringsinstellingen) Nr Fiche Nr Inkomsten uit pensioensparen Nr Fiche Nr Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid Nr Fiche Nr Wettelijke en extra-wettelijke brugpensioenen Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten Nr Fiche Nr (Bezoldigingen van bedrijfsleiders) Nr Karte Nr Entlohnungen der Betriebsleiter Nr Fiche Nr Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen Nr enz. Karte Nr Sitzungsgelder (Profite beruflicher Art), Preise, Subsidien, Nr Unterhaltsrenten, usw. Fiche Nr Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke Nr renten Fiche van de roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92 Nr Individuele fiche Nr Fiche Nr (commissies, erelonen, enz.) Nr Karte Nr (Provisionen, Honorare usw.) Nr Titelblad van de samenvattende opgave Nr. 325 Titelblad 325 Titelblatt Zusammenfassende Aufstellung Nr. 325 Titelblatt Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr

2 Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Titelblad Nr T Tussenblad Nr Titelblad Nr T Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr F FORFAIT Berekeningsblad - Forfait Nr. 625 F Kleinhandelaars in levensmiddelen (bijlage in PDF) Nr. 625F/1 Slager en spekslagers (bijlage in PDF) Nr. 625F/2 Bakkers, brood- en banketbakkers (bijlage in PDF) Nr. 625F/3 Caféhouders (bijlage in PDF) Nr. 625F/4 Kappers - Kapsters (bijlage in PDF) Nr. 625F/5 Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (bijlage in PDF) Nr. 625F/6 Apothekers (bijlage in PDF) Nr. 625F/7 Geneesheren met geneesmiddelendepot (bijlage in PDF) Nr. 625F/8 Ijsbereiders (bijlage in PDF) Nr. 625F/9 Drogisten (bijlage in PDF) Nr. 625F/10 Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte (bijlage in PDF) Nr. 625F/11 Kleinhandelaars in schoeisel (bijlage in PDF) Nr. 625F/12 Schoenherstellers (bijlage in PDF) Nr. 625F/13 Kleinhandelaars in vis (bijlage in PDF) Nr. 625F/14 Visventers (bijlage in PDF) Nr. 625F/15 Frituurexploitanten (bijlage in PDF) Nr. 625F/16 Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren (bijlage in PDF) Nr. 625F/17 Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen (bijlage in PDF) Nr. 625F/18 Foornijveraars (bijlage in PDF) Nr. 625F/19 Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften (bijlage in PDF) Nr. 625F/21 Kleinhandelaars in boeken (bijlage in PDF) Nr. 625F/22 Kleinhandelaars in tabaksproducten (bijlage in PDF) Nr. 625F/23 Kleine cafehouders (bijlage in PDF) Nr. 625F/24 OVERIGE FORMULIEREN Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen + Verklarende nota Afschrijvingstabel - degressief stelsel Afschrijvingstabel - lineair stelsel Afschrijvingstabel - voertuigen fiscale beperking Bedrijfsvoorheffing - Attest inzake vermindering voor gezinslasten Bijl. bij de maandaangifte betrekking handel Dienstverlener : Het aanduiden van een lokale beheerder (TAX-ON-WEB) Het aanduiden van een volmachthouder (TAX-ON-WEB) 2

3 Het schrappen van een volmachthouder (TAX-ON-WEB) Het stopzetten van een volmacht door de volmachthouder (TAX-ON-WEB) Overdracht van in België gelegen ongebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen Overdracht van in België gelegen gebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen Overdracht van een gebouw opgericht op grond die (door de belastingplichtige /door schenker) onder bezwarende titel werd verkregen) Samenstelling van de brutowinst of de ontvangsten Aangifte in geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed Nr. 43B Formulier 43D bis 43D bis Fiche 104/OD - Controlemaatregelen Nr. 104/O.D. Art. 93undecies B W. BTW - Aanvraag tot het bekomen van een certificaat 93undeciesB1FQ Verklaring (Art. 1 1 KB nr. 14 van , gewijzigd bij art. 2 KB ) Nr Aangifte (Art. 2 KB van , gewijzigd bij art. 3 KB ) Nr. 104/5 Aangifte controle bouwwaarde pas opgericht gebouw Nr. 106/3 Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten Nr (definitieve maatstaf) Verklaring 6% BTW - woningbouw Nr. 121/1 Verklaring 6% BTW - aankoop woning Nr. 121/2 Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de Nr verzekeringsverrichtingen Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de Nr verzekeringsverrichtingen Herzieningsopgave van de aangiften nr Nr Herzieningsopgave van de aangiften nr Nr Aanvraag om vermind. van de onroerende voorheffing Nr Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr BRU Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr VL Aangifte van de nalatenschap. Nr. 187 Aangifte van overgang bij overlijden Nr. 187/2 Aangifte van de jaarlijkse taks op de verenigingen zonder winstoogmerk Nr. 187/3 Tussenblad van de formulieren nrs 187 tot Nr. 187/4 Lijst van de tegoeden van de overledene Nr. 201 Lijst van de effecten, sommen, waarden en voorwerpen ontdekt in de Nr. 201/2 brandkasten Verklaring van schuldeiser Nr. 201/3 Verslag over de opening van een brandkast Nr. 201/4 Staat waardevermindering waarschijnlijke verliezen Nr Verzeichnis der Wertverminderungen für voraussichtliche Verluste und Nr Rückstellungen für Risiken und Lasten Aangiften in de roerende voorheffing Nr. 273 Erklärung zum Mobilienvorabzug - Einkünfte aus beweglichem vermögen Nr. 273 (andere als Dividenden belgischer Herkunft) und verschiedene Einkünfte Mobiliarer Art Aangifte in de roerende voorheffing op dividenden en in de belastingen op de Nr. 273 A werknemersparticipatie Aangifte in de roerende voorheffing - roerende inkomsten uit auteursrechten Nr. 273S en naburige rechten Tussenblad van het formulier Nr. 273S Nr. 273Stussenblad Aangifte in de Woonstaatheffing Nr /48 Aangifte in de bedrijfsvoorheffing Nr. 274-E 3

4 Aangifte in de bedrijfsvoorheffing Nr. 274-E SS Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen Nr. 275 B Aftrek voor risicokapitaal Nr. 275 C Gespreide belasting van meerwaarden Nr. 275 K Belastingkrediet Nr. 275 N Aftrek voor octrooi-inkomsten Nr. 275 P Investeringsreserve Nr. 275 R Investeringsaftrek (VENNOOTSCHAPPEN) Nr. 275 U Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Nr. 275 W Verklaring van vrijstelling van bronbelasting /48.1 Certificate for non-deduction of withholding tax /48.1 Bescheinigung zur befreiung von der quellensteuer /48.1 Fiscale woonplaatsverklaring /48.2 Certificate of tax residence /48.2 Bescheinigung des steuerwohnsitzes /48.2 Getuigschrift inwoners van België toepassing dubbelbelastingverdragen Nr. 276 Conv. Certificate residents of Belgium for purposes of double taxation conventions Nr. 276 Conv. Aanvraag om vermindering van roerende voorheffing op dividenden Nr. 276 Div. Claim for reduction tax prepayment on pers. prop. Nr. 276 Div Grensarbeiders (Nederland) 276 GRENS./FRONT. (NL) Grensarbeiders-inwoners van Frankrijk Nr. 276 Front./Grens. Aanvraag om vermindering of vrijstelling Nr. 276 Int. Claim for reduction or exemption Nr. 276 Int. Belastingkrediet van toepassing personenbelasting Nr. 276 J Gespreide belasting van meerwaarden (artikel 47 van het Wetboek van de Nr. 276 K inkomstenbelastingen 1992) Aanvraag voor vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen ingevolge Nr. 276 N artikel 44 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart Nr. 276 P Aanvraag om vermind. of vrijst. van roerende voorheffing Nr. 276 R Claim for reduction or exemption tax prepayment Nr. 276 R Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel Nr. 276 T Investeringsaftrek Nr. 276 U Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk Nr. 276 W1 onderzoek Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het Nr. 276 W2 technologisch potentieel van de onderneming Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de Nr. 276 W3 uitvoer Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de Nr. 276 W4 afdeling Integrale kwaliteitszorg Globale opgave van de belaste reserves Nr. 328 A Afschrijvingstabel (volledig model) Nr. 328 C1 Afschrijvingstabel (gewoon model) Nr. 328 C2 Tabel ter uiteenzetting oorsprong van het kapitaal Nr. 328 D Opgave van degressief af te schrijven vast activa Nr. 328 K Opgave van de vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt Nr. 328 L afgezien Gedetailleerde opgave van de belaste reserves Nr. 328 R Opgave van de vrijgestelde reserves Nr. 328 S Aanvraag tot registratie als aannemer Nr. 333 Toelichtingen bij de aanvraag tot registratie als aannemer 333 Toelichting 4

5 Aanvraag om hypothecair getuigschrift betreffende een onroerend goed - Nr. 371 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER NR. 371 Aanvraag om hypothecair getuigschrift betreffende een handelszaak - Nr. 371/2 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER NR. 371/2 Bijlageformulier 371bis - Aanduiding van de personen Nr. 371/2 Bijlageformulier Beschrijving van de onroerende goederen Nr. 371 Bijlageformulier Aanduiding van de personen Nr. 371 Aanvraag om kadastrale inlichtingen Nr. 434 Overdracht van een geheel van goederen 442BI1N1 Aanvraag BTW-vrijstelling aankopen in België diplom. zendingen, consulaire Nr. 450 posten, permanente vertegenwoordigingen & organisaties (OFFICIEEL GEBRUIK) Aanvraag voor BTW-vrijstelling in toepassing van artikel 42, 3, 2, van het Nr. 451 Wetboek voor aankopen in België (PERSOONLIJK GEBRUIK) Attest bedoeld art. 93duodecies BTW Nr. 565 Aangifte van de aanvang van een werkzaamheid Nr. 604 A Verklarende nota - Aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit (formulier 604 A) Nr. 604 A Verklarende nota Antrag auf MWSt-Identifikation bei Tätigkeitsbeginn Nr. 604 A Erläuterungs-broschüre - Antrag auf MWSt-Identifikation (formular 604 A) Nr. 604 A Erläut. broschüre Bijkomende inlichtingen inzake Aanvraag tot identificatie voor BTWdoeleinden Nr. 604a-2003 (natuurlijke personen en rechtspersonen) Aanvullende vragenlijst bij het formulier 604A Nr. 604A bis Aangifte tot wijziging van een identificatie Nr. 604 B Verklarende nota - Aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw (Formulier 604 B) Nr. 604 B - Verklarende nota Erklärung über tätigkeitsänderung Nr. 604 B Aangifte tot stopzetting van werkzaamheid Nr. 604 C Verklarende nota - VERKLARENDE NOTA - Aangifte tot stopzetting van een Nr. 604 C activiteit (formulier 604 C) Erklärung über Tätigkeitseinstellung Nr. 604 C Bijkomende inlichtingen inzake Aangifte tot stopzetting van activiteit Nr. 604c-2003 (natuurlijke personen en rechtspersonen) Aanvraag tot identificatie van een BTW-eenheid Nr. 606 A BTW-eenheid - inlichtingenblad optioneel lid Nr. 606 A - Optioneel lid BTW-eenheid - inlichtingenblad verplicht lid Nr. 606 A - verplicht lid Aanvraag tot identificatie van een BTW-eenheid - verklarende nota Nr. 606 A - Toelichting Periodieke BTW-aangifte Nr. 625 N Periodische Mwst-Erklärung Nr. 625 D Bijzondere BTW-aangifte Nr. 629 Specifieke btw-aangifte manifestaties, beurzen en merchandising Nr. 631 Volmacht - Herroeping van volmacht Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Vollmacht - VOLLMACHTSENTZUG Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Anlage Nr. 690 BTW - Kwartaalopgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen Nr. 723 N Vierteljährliche Mwst - Liste der Steuerfreien innergemeinschaftlichen Nr. 723 D lieferungen Jaarlijkse lijst van de BTW - belastingplichtige afnemers Nr. 725 N Liste der mehrwertsteuerpflichtigen Kunden Nr. 725 D 5

6 Voorstel tot erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger voor een Nr. 800 niet in België gevestigde belastingplichtige Verbintenis aansprak. vertegenw. v. e. niet in België gevest belastingplichtige Nr. 801 Verzoek om teruggaaf van de BTW Nr. 821 Claim for the reduction / partial refund of the Luxembourg withholding tax Modèle 901bis on dividends - Double Taxation Convention - Grand Duchy of Luxembourg Aanvraag terugbetaling Franse belasting op dividenden die recht geven op N 5200 belastingtegoed ingevolge art. 15 van het Frans-Belgische dubbelbelasting Aanvraag om vermindering van de Franse belasting op dividenden ingeval de N 5207 genieter van deze opbrengsten geen recht heeft op belastingtegoed Verzoek om gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse IB 92.2 dividendbelasting Economie, KMO en Middenstand en Energie ECONOMIE Aanvraag tot machtiging Sociaal-Economisch dossier - ontwerpen met SE.1 slechts één verkooppunt Aanvraag tot machtiging Sociaal-Economisch dossier - ontwerpen met SE.2 meerdere verkooppunten Aanvraag om erkenning als kredietgever MOD. 2 Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als kredietbemiddelaar MOD 4 Aanvraag om invoervergunning voor goederen E446 Aanvraag om uitvoervergunning voor goederen E447 Aanvraag om transitvergunning voor goederen E448 Kennisgeving tot uitverkoop Prijsverhogingsaanvraag - Voorziening voor bejaardenopvang LANDBOUW Aanvraag om machtiging - uitoef. van een ambul. act. Aanvraag om verg. van gevestigde kleinhandelaar vleeswaren Aanvraag om vergunning van beenhouwer-spekslager Aanvraag om beroepskaart voor vreemdelingen Inschrijving examen over de basiskennis bedrijfsbeheer Inschrijving voor het examen over de beroepsbekwaamheid MOD V NIS Statistiek van de bouwvergunningen Statistiek van de bouwvergunningen Model I Model II DIENST KWALITEIT VAN DE BOUW Formulieren erkenning van aannemers BVRI Sociale Zekerheid RKW RIJKSDIENST KINDERGELD WERKNEMERS Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag C 5702 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Model AA Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Model E 6

7 Aanvraag om vooruitbetaling van het kraamgeld in de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag Toeslag op de kinderbijslag Gezinssituatie van weeskinderen Kinderbijslag na de leerplicht studenten Kinderbijslag op een rekening Kinderbijslag personen met handicap Kinderbijslag voor broers en zusters Kinderbijslag voor kinderen die in een instelling geplaatst zijn Kinderbijslag voor kinderen die in een pleeggezin geplaatst zijn Kinderbijslag voor kinderen met een handicap tot 21 jaar Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters Laatst genoten opleiding Personeel met recht op kinderbijslag Aangifte beroepsbezigheden uitzendkrachten Wezenbijslag Toeslag op de kinderbijslag - Gescheiden ouders Verklaring van de werkgever C 5701 P19 P 16com P7 W-a P5 P4 P3-a P3-b P2 P20 P20com Model G Model G-interim P16 P19bis Model AB RVP RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Raming van mijn toekomstige pensioenrechten Aanvraag om pensioen Mod. 1 Regularisatieaanvraag Verklaring van de pensioengerechtigde betreffende de beroepsbezigheid en Mod. 74 (93) het genot van sociale uitkeringen Verklaring van de pensioengerechtigde betreffende zijn tewerkstelling Model 74 B Verklaring van de werkgever betreffende de tewerkstelling van de Model 74 C pensioengerechtigde Volmacht Mod. 2 Weerslag genot sociale uitkering. beroepsbezigheid Mod. 74A/98 RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID Procuratie Verzoek om inschr. of herinschr. tewerkstelling. student Verzoek om inschr. of herinschr. werkg. met publiekrechterlijk karakter Verzoek om inschrijving of herinschrijving Verzoek om inschrijving dienstboden en huispersoneel Verzoek om inschrijving dienstboden en huispersoneel RJV RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE Betaling van het vakantiegeld door overschrijving Uitleg bij formulier L75 L75N Uitleg_L75N Noodz. inlicht. voor een detacher. naar België Noodz. inlicht. voor een detacher. naar het buit. OVERIGE FORMULIEREN Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg RVA RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 7

8 Bewijs van tijdelijke werkloosheid - Werkgever C 3.2 werkgever Aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid - Werknemer C 3.2 werknemer C4 Werkloosheidsbewijs / arbeidsbewijs Formulier C4 - Werkloosheidsbewijs Bijlage-C4-Arbeidsbewijs Formulier Bijlage-C4 -Arbeidsbewijs Bijlage -C4- generatiepact Bijlage-C4- Generatiepact C4ASR-Werkloosheidsbewijs Formulier C4ASR C4 Voltijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs Formulier C4- Voltijds brugpensioen C 4 Halftijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs Formulier C4- Halftijds brugpensioen C 4 ASR Voltijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs Formulier C4ASR- Voltijds brugpensioen C 4 ASR Halftijds brugpensioen Formulier C4ASR- Halftijds brugpensioen Bewijs van werkloosheid voor de inactiviteitsuren C 4 Deeltijds Halftijds brugpensioen aanvraag - arbeidsbewijs C 4 HTB Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs van de uitzendkracht Formulier C4- uitzendkracht Verklaring inzake de vergoedbaarheid tijdens een periode die kan gedekt Formulier C4.2 worden door een verbrekingsvergoeding Overdracht van een verbrekings- of schadevergoeding Formulier C4.2bis Attest bedrag aanvullende vergoeding brugpensioen C 17 Aanvraag berekening van het beroepsverleden voor de toepassing van het voltijds brugpensioen Formulier C17- Beroepsverleden Aangifte van een gratis en vrijwillige activiteit voor een privé-persoon Formulier C 45 A Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie (vzw, Formulier C 45 B openbare instelling, ) Vraag of een activiteit mag verricht worden met behoud van uitkeringen Formulier C 45 C Activiteit beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit Aanvraag vestigingsuitkering Formulier C 45 D Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als zelfstandige Formulier C 45 E Algemene aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële Formulier C 45 F organisatie (vzw, openbare instelling, ) Aangifte van een stage van korte duur in een professioneel milieu Formulier C 45 G Aanvraag tot vaststelling van blijvende arbeidsongeschiktheid van 33% of C 47 meer Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen loopbaanonderbreking C61 Aanvraag onderbrekingsuitkeringen - palliatieve zorgen, medische bijstand / C61 SV ouderschapsverlof behalve voor werknemers in autonome overheidsbedrijven Aanvraag volledig tijdskrediet C61- volledig tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet C61-1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag tijdskrediet 1/5 C61-1/5-tijds tijdskrediet Werkloosheidsattest C 63 Aanvraag start- en stagebonus Formulier C63- BONUS Werkloosheidsattest C 63 bis Werkloosheidsattest in het kader van de vervanging van een voltijds of C 63 brugpensioen halftijds bruggepensioneerde 8

9 Aanvraag Werkkaart C 63 WERKKAART Doorstromingsprogramma s - Aanvraag attest C 63.3 Aanvr. vrijstelling werklozen buitenl. dienstbetr. C 66 A Loopbaanonderbreking aanvraag forfait. C 67 Loopbaanonderbreking toekenning van de forfait. C 68 Vergoedingsbewijs voor de werkuitkering in het kader van het ACTIVA-PLAN C 78 ACTIVA Vergoedingsbewijs (Werkuitkering ACTIVA) - ACTIVA -KORTE DUUR C 78 ACTIVA Doorstromingsprogramma s Integratievergoedingsbewijs C 78.3 Activering van de werkloosheid. Herinschakelingsv. C 78.4 Aanvraag tot vrijstelling voor werklozen van minstens 50 jaar C 89 Aanvraag tot vrijstelling wegens sociale en familiale redenen C 90 Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding in een zelfstandig C 92 beroep Aanvraag tot vrijstelling voor het volgen van studies met volledig leerplan C 93 Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een stage, studies of een C 94 A opleiding (+ bijlage C 94 A) Aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een stage in het buitenland C 94 C Aanwezigheidsattest C 98 Bewijs van jeugdvakantie : aanvraag- en betaalformulier - Werkgever C 103 werkgever Aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen - Werknemer C 103 werknemer Pers. werkl.verkl. jongeren onderw. deelt. leerpl. C 109 / art. 35 Aanvraag om wachtuitkeringen - bewijs van studies C 109/36 Aanvraag om wachtuitkeringen - Bijlage bij het formulier C109/36 - bewijs C 109/36 DEEL F van 6 jaar studies Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren - WERKGEVER C 131 A Werkgever Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren - WERKNEMER C 131 A Werknemer Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling C 131 B Doorstromingsprogramma s Arbeidsovereenkomst C Activering van de werkloosheid. aanv. tot erkenning C Wijziging goedgek. project ter Activ. Werkloos. C Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bruxelles / Brussel KAN KAMER VAN AMBACHTEN EN NERINGEN Aanvr. vestigingsget. natuurlijke Basis/Beroepskennis Aanvr. vestigingsget. Vennootschappen Basis/Beroepkennis Délégation de pouvoirs à un prépose Délégation de pouvoirs à un prépose Délégation de pouvoirs à un prépose pour société Délégation de pouvoirs à un prépose pour société Dem. attest. etabl. "capac. entrepren." pers. phy. Dem. attest. etabl. "capac. entrepren." société Demande attest. "conn. gestion de base" pers. phy. Demande attest. "conn. gestion de base" société Loi d acces declar. honneur activité(s) exercée(s) Loi d acces declar. honneur activité(s) exercée(s) Overdracht van machten Overdracht van machten aan een aangest. vennoot. Overdracht van machten aan een aangest. vennoot. Vestigingswet verklaring op eer uitgeoef. activ. A3 G3 A3bis G3bis A1 A2 G1 G2 A4 G4 VL1 VL1 bis D-VL1 bis V-II 9

10 Vlaanderen Aanvr. vestigingsget. nat. Basis/Beroeps Vlaams-Brabant Aanvr. vestigingsget. venn. Basis- Beroepken. Vlaams-Brabant Aanvraag vestigingsgetuigschr. nat. pers. West-VLaanderen Aanvraag vestigingsgetuigschr. vennootsch. West-VLaanderen Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh. nat. pers. Limburg. Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh. vennootsch. Limburg. Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh./brpsk nat. pers. Oost-Vlaanderen Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh./brpsk. vennootschappen Aanvraag vestigingsget. natuur. Basis/Beroeps Antwerpen Aanvraag vestigingsget. venn. Basis- Beroepken. Antwerpen Attest basisk. bedrijfsbeh. vennootsch. West-Vlaanderen Attest basisken. bedrijfsbeh. nat. pers. West-Vlaanderen Getuigschr. sect. beroepsk. nat. pers. Limburg Getuigschr. sectorale beroepsk. venn. Limburg Vestigingsgetuigschrift op naam van een vennootschap Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant West-VLaanderen West-VLaanderen Limburg Limburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Antwerpen West-VLaanderen West-VLaanderen Limburg Limburg Wallonie Attestation patronale Luxembourg Décl. d activ. préposé entr. const. forme soc Luxembourg Décl. d activ. préposé entr. const. forme soc Hainaut Déclaration d activité(s) préposé entr. indiv. Luxembourg Déclaration d activité(s) préposé entr. indiv. Hainaut Déclaration exercice d activité préposé / entrep. Déclaration exercice d activité prép. / entr. Délég. de pouvoirs à un préposé d une soc. Luxembourg Délégation de pouvoirs à un préposé Luxembourg Délégation de pouvoirs Hainaut Dem. d attest. gest. base entreprise / société Liège Demande d attest. connaiss. gestion de base Luxembourg Demande d attest. connaiss. gestion de base Hainaut Demande d attestation l exercice profession de Luxembourg Demande d attestation l exercice profession de Hainaut Demande d attestation profession réglementée Demande d attest. de gestion de base Liège Demande d attest. l exercice prof. const soc Liège Demande d attestation l exercice profession de Liège Préposé dans une entrepr. constituée Liège Préposé dans une entrepr. non constituée Liège Luxembourg Luxembourg Hainaut Luxembourg Hainaut Namur Namur Luxembourg Luxembourg Hainaut Liège Luxembourg Hainaut Luxembourg Hainaut Namur Liège Liège Liège Liège Liège FAVV- Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Vergunningsaanvraag fabric., handel, uitv. voeding Justitie HANDELSREGISTER Aanvraag wijzig. inschr. nat. pers. feit. ver. in HR Aanvraag inschrijving natuurlijk persoon in HR Formulier IIA Formulier IA 10

11 Aanvraag inschrijving door rechtspersoon in HR Formulier IB Aanvraag tot doorhaling inschrijving in het HR Formulier III Aanvraag wijziging inschrijving nat. persoon HR Formulier IIA Aanvraag wijziging inschrijving rechtspersoon HR Formulier IIB Bijlage andere in het gerecht. arr. geexpl. inr. BIJL A IA/IB Bijlage buiten het gerecht. arr. uitgeoef. werkz. BIJL B IA/IB Bijlage vennoot VOF, werkende vennoot GCV of lid BIJL C IB/IIB Bijlage dagelijks bestuur rechtsp. door bijk.pers. BIJL D IB/IIB Bijlage expl. handel nat. persoon door lasthebber BIJL E IA/IIA Formulier - Bijblad Formulier IV Formulier - Bijblad - Feitelijke vereniging Formulier IV Formulier I : Opgaaf tot inschrijving Formulier I Opg. overlijden, opheffing, overdracht of afstand Formulier E Opgaaf tot wijziging van de inschrijving Formulier II Verzoek om inschrijving in het ambachtsregister formulier 1 BELGISCH STAATSBLAD Inschrijving KBO bekendmak. in bijlagen B.S. - VZW Aanvraagformulier I Wijziging van de inschrijving in de KBO - VZW Aanvraagformulier II Inschrijving / bekendmaking in B.S.-ONDERNEMINGEN Aanvraagformulier I Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving - Ondernemingen Aanvraagformulier II Bestelling van bewijsnummers bij de neerlegging Bijblad - Formulier I en II (Luik B) Mobiliteit en verkeer D.I.V. attest old-timer Overige formulieren Individuele kennisgeving 97.5N Kennisgeving 97.3N Verklaring van volstorting van het kapitaal Regionale Overheidsdiensten Bouw Bruxelles / Brussel Aanvraag van een stedebouwkundige vergunning Affiliation Attest (Toepas. verlaagd BTW 6% op onroer. werken) Attestation (appl. taux de TVA 6% aux trav. immo.) Exigences isolation thermique ISO F ISO1 Vlaanderen Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat bijlage 1 11

12 Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide bijlage 3 dossiersamenstelling vereist is Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken Bijl. 1 bij het besl. van de Vl. Exec. v. 30/07/92 BNRE/ISO 1 Bijl. 2 bij het besl. van de Vl. Exec. v. 30/07/92 BNRE/ISO 2 Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor Aanstiplijst nr.1 een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor Aanstiplijst nr.2 technische werken Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor Aanstiplijst nr.3 terreinaanlegwerken Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor Aanstiplijst nr.4 een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is Wallonie Affiliation Attestation (appl. taux de TVA 6% aux trav. immo.) 0757 F Milieu Bruxelles / Brussel Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 Aanvraagformulier voor een milieu-attest inrichtingen van klasse 1A of 1B Aanv. v. een milieuverg. inrichting van klasse 1A of 1B Aanvraagformulier voor een milieuvergunning inrichtingen van klasse 2 - Tijdelijke inrichtingen Formulaire de déclaration - installations de classe 3 Form. de dem. certif. d env. inst. classe 1A ou 1B Form. de dem. permis d env. inst. classe 1A ou 1B Form. de dem. perm d env. inst. clas. 2 inst. temp Vlaanderen Aanvraag voor een bodemattest Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant OVAM Wallonie Demande en autorisation Sport en vrije tijd Bruxelles / Brussel Dem. exploiter une agence de voyages - ASBL Dem. exploiter une agence de voyages - Pers. phys. Dem. exploiter une agence de voyages - Soc. Com. Modèle d acte de cautionnement 12

13 Wallonie Demande d autorisation exploit. - Etabl. Hôtelier Demande d octroi d une prime - Etabl. Hôtelier Demande de licence de chasse Brabant-Wallon Demande de licence de chasse - Hainaut Demande de licence de chasse Liège Demande de licence de chasse - Luxembourg Brabant-Wallon Hainaut Liège Luxembourg Subsidies Bruxelles MRBC/ Brussel MBHG Action de formation Aides fin. particip. aux appels d offres hors UE IAO Aides fin. participation à des foires à l étranger Aides financ. prospection hors Union européenne Beschrijving documentatie aanvraag ingediend Descriptif documentation laquelle aide demandée Direct. appl. ds. Rég. Bxl. Cap. en faveur des PME Directive B6 Financiële hulp voor prospectie in het buitenland Financiële tussenkomst deelname beurzen buitenland Financiële tussenkomst bij management-adviezen - Overeenkomst consultancy Formulaire pour les aides à la consultance, à la formation et au tutorat Formulaire pour les aides à l'investissement Formulier voor investeringssteun Formulier voor steun inzake consultancy, vorming en peterschap Inlichtingen indiening aanvraag exporttegemoetk. Intervention financière pour les conseils en gestion - Convention aides à la consultance Le contrat de travail et la conv. emploi-formation Rens. indispensables intro. dem. aide exportation Richtlijnen ten gunste van KMO s Vormingsacties Vlaanderen Aanvraag provinciale premie beginnende ondernemers Aanvraag tot verkrijgen zachte steun voor MGO s Overige formulieren Bruxelles / Brussel Attest - Verlaagd tarief successierechten Formulaire de demande de l`attestation Jaarlijkse mededeling - verlaagd tarief successie. Notification annuelle - Taux réduit droits de suc. 13

14 Internationaal Terugvordering BTW Refund of value added tax to foreign comp. (Griekenland) 015 Impuesto sobre el valor anadido (Spanje) 361 Application for refund of value added tax (Ierland) VAT60EC Modulo di Rimborso IVA (Italie) Mod00429 Pedido de reembolso do imposto (Portugal) 1496 Soknad om refusjon av merverdiavgift (Noorwegen) RF-1032/1 Application for refund of value added tax (Groot Britannie) VAT65 Antrag auf Vergütung der Umsatzsteuer (Duitsland) USt1T Demande de remboursement de TVA (Frankrijk) 3559 Återbet. mervärdesskatt utländskt företag (Zweden) RSV5801 Upplysningar till RSV5801 på svenska (Zweden) RSV5801b Upplysningar till RSV5801 på svenska (Zweden) RSV5801a Ansøgning / Application (Denemarken) Taxe sur la Valeur Ajoutée (België) 821 Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (Nederland) OB 68 Verzoek om teruggaaf van de BTW (België) 821 Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer (Luxemburg) TVA2604 Fragebogen (Oostenrijk) U5 Arvonlisäveron palauttaminen ulkomaiselle (Finland) VEROH9550b Modellen Typecontracten Consignatiecontract (met verkooprecht) Leningsovereenkomst Overeenkomst van overdracht van handelszaak Verkoopsovereenkomst Verkoopovereenkomst aandelen Verkoopovereenkomst van een wagen VERKOOP ARBEID Arbeidsovereenkomst arbeiders voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst arbeiders voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst bedienden voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor bedienden onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst handelsvert. onbepaalde duur Arbeidsovereenkomst voor studenten Arbeidsreglement voor bedienden Attest werkgever Startbaanovereenkomst Brief verbreking arbeidsovereenk. arb. en bediende Opzeggingsbrief bedienden jaarlijks loon > grens 14

15 Opzeggingsbrief bedienden proefperiode Opzeggingsbrief voor arbeiders Overeenkomst beëindiging contr. in gemeen akkoord Overeenkomst duur opzeggingstermijn bedienden Vakantieattest Werkattest Handelshuurovereenkomst Huur van burelen Huur van een appartement Huur van een woning Overeenkomst van overdracht van handelshuur HUUR SOCIALE KASSEN Aanvraag bijkomende informatie Verklaring van aansluiting GROEP S HDP PARTENA Aansluitingsverklaring Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen Aansluitingsverklaring vennootschap - VEV Aansluitingsverklaring zelfstandige - VEV Ontslagverklaring vennootschap - VEV Ontslagverklaring zelfstandige - VEV Verklaring van Aansluiting - SBB Verklaring van Aansluiting - SVB VEV ALLERLEI Typedocumenten KANTOOR Betalingsbewijs Betalingsherinnering Bestelbon Commissie Factuur 1 Factuur 1A Factuur 2 Factuur 2A Factuur Freelancer Interne factuur Fax Faxbericht Inventaris Journaal Kilometerfiche 15

16 Kilometerstaat Leveringsbon Lijst van verlofdagen Onkosten Personeelsinformatie Personeelsregister Prestatiestaat Prestatieverslag Reiskosten Saldo Controle Tijdschema Weekplanning Vereist startkapitaal Zakelijke brieven Deze rubriek bevat 70 documenten, elk ervan beschikbaar in 8 talen. Nl.: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Deens, Noors, Spaans, Zweeds. In het totaal zijn er 560 modelbrieven voor u beschikbaar. BETALINGEN SOLLICITATIE KLACHTEN KLANTEN EN LEVERANCIERS VERGADERINGEN PRIJSOFFERTE EN BESTELLING ALLERLEI Vennootschapsrecht Algemene Vergadering Aangetekende brief uitnodiging alg. verg. BVBA Aangetekende brief uitnodiging alg. verg. NV Aank. kapitaalverhoging door inbreng in geld Aanvr. tot terugnem. stortingen op aand. van coop. Aanvr. tot terugnem. van aand. van een coop. ven. Aanvr. tot toetreding tot een coop. ven. met bep. Aanvraag uittreding uit CVBA of uit een CVOHA Aanvr. uittreding uit CVNBP of CVOHA Aanwijzing van de aandeelhouder Aanwijzing van de vennoot Bekendmaking verplaatsing maatschappelijke zetel Benoeming bestuurders NV Benoeming commissaris BVBA (of) NV Benoeming niet-statutaire zaakvoerders BVBA Benoeming statutaire zaakvoerder BVBA Benoeming zaakvoerder BVBA - lasthebber ad hoc Beslissing alg. verg aanvaarding toetreding ven. Beslissing alg. verg. weigering toetr. ven. Beslissing Raad van Bestuur aanv. toetr. vennoot Beslissing Raad van Bestuur weigering toetr. ven. Besluit uitsluiting vennoot uit CVBA of CVOHA Bijz. versl zaakvoerder aan alg. verg. art

17 Bijz. versl. Raad van Bestuur alg. verg. art. 633 Delegatie van macht - Zaakvoerder Inschrijvingscertificaat NV/BVBA/CVBA/CVOHA Kapitaalverhoging door inbreng in geld Kapitaalverhoging door inbreng in natura Kennisgeving aanv. toetr. CVBA / CVOHA verzoeker Kennisgeving opm. CVBA / CVOHA uit te sluiten ven. Kennisgeving ven. aanv. uittreding CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. voorstel uitsl. CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. Uitsluiting uit. CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. weig. uittreding CVBA / CVOHA Kennisgeving weig. toetr. CVBA / CVOHA verzoeker Niet gedrukt bewijs van aandeel aan toonder Not. alg. verg. NV (jaarvergadering) (nt. volt.) Not. alg. verg. NV (jaarvergadering) (volt.) Not. bijz. alg. verg. BVBA Not. bijz. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Not. bijz. alg. verg. EBVBA Not. bijz. alg. verg. EBVBA (ven aanw ext zv afw) Not. bijz. alg. verg. EBVBA (zv aanw ven afw) Not. bijz. alg. verg. EBVBA (zv en ven aanw) Not. bijz. alg. verg. NV Not. buiteng. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Authenthieke akte Not. buiteng. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Enkele akte Not. buiteng. alg. verg. BVBA volt. verg. Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (ven aanw zv afw) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (enige ven. is zv.) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (ext zv en ven..aanw.) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (zv aanw - ven afw) Not. buiteng. alg. verg. NV - auth. akte (nt volt) Not. buiteng. alg. verg. NV - auth. akte (volt.) Not. buiteng. alg. verg. NV - verg. 2 fasen... Not. raad van bestuur NV Not. voorn. uitsl. ven. CVBA/CVOHA door zaakv... Ontslag bestuurder NV / kwijting Ontslag commissaris BVBA (of) NV Ontslag niet-statutaire zaakvoerder BVBA Ontslag statutaire zaakvoerder BVBA Overlijden commissaris BVBA (of) NV Proces-verbaal uittreding uit een CVBA of CVOHA Publicatie oproeping algemene vergadering nv. Stembrief BVBA Stembrief NV Uitnodiging raad van bestuur NV Verplaatsing statutair bep. maatschappelijke zetel Versl. hoorzitting CVBA/CVOHA uit te sluiten ven. Versl. raad v. best. kapitaalverh. inbreng natura Volmacht - verteg. vennoot alg verg. (BVBA) Volmacht raad van bestuur Beroep Aanstelling accountant Aanstelling bedrijfsrevisor in geval kapitaalverh. Opdrachtenomschrijving boekhouder (BIBF) 17

18 Overeenkomst tussen accountant en klant Overname Dossier Verlenen van advies door de acc. boekh. softw. Verslag van de bedrijfs. inzake inbreng in natura Volmacht accountant - kwijting accountant Maatschappelijke Doelen Maatsch. doel doctor in de gen. - anest. / reanima Maatsch. doel doctor in de geneeskunde - heelkunde Maatsch. doel doctor in de geneeskunde / huisarts Maatschap. doel bouwonderneming / houtverwerking Maatschappelijk doel accountant Maatschappelijk doel advocaat Maatschappelijk doel apotheker Maatschappelijk doel architect Maatschappelijk doel bedrijfsrevisor Maatschappelijk doel boekhouder Oprichtingsakten Oprichtingsakte besl. ven. bep. aansp. inbr. natu. Oprichtingsakte besloten ven. met beperkte aanspr. Oprichtingsakte N.V. oprichting inbreng in natura Oprichtingsakte naamloze ven. opricht. inbr. spec. Diensten Verzekeringen Aangifte van arbeidsongeval Bankwezen Overschrijving of storting Transparantieregeling Uitvoer Attest voor het aanslagjaar Artikel 67, 1er, 3, WIB 92 De Post Aangiftebewijs internationale zendingen 201 PoD Int. Aanvraag om een kaart voor lasthebber 334 Lijst der aangetekende stukken 208 Mutapost 124M Lijst van aangetekende zendingen in aantal 208 BC Volmacht nr

19 Starters Onder deze rubriek vindt u een samenvatting van documenten die u nodig heeft om een zaak op te starten. Vlaanderen Bruxelles - Brussel Wallonie Sociale Kassen Themeplates CD-index Diploma Index -> A4 Zitplaatskaartje (Naam) Zitplaatskaartje (Naam+Voornaam) 19

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015... 2 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT SOLIDARITEITSREGLEMENT Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 TITEL I. Doel 1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders is opgericht op 10 juni 2004, als een vereniging

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Checklist verplichte vermeldingen factuur - facturatieregels 2013................. 2 Factuurvoorwaarden (algemeen)... 4 Factuurvoorwaarden (tussen handelaars)...................................

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie