Federale Overheidsdienst FOD. Financien FICHES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FOD. Financien FICHES 281 325"

Transcriptie

1 Deze Formulierenlijst bevat een overzicht van alle officiële formulieren, typecontracten en standaarddocumenten die u kan vinden in de edocs Database. De lijst is ingedeeld volgens rubriek (per taal) Deze rubrieken vindt u ook terug in onze database. La liste des formulaires reprend l'ensemble des formulaires officiels, documents et contrats types accessibles dans le base de donnée edocs. La liste est subdivisé en différents rubriques (par langue). Ces mêmes rubrique se retrouvent dans notre base de donnée. Federale Overheidsdienst FOD Financien FICHES Fiche Nr Loonfiche Nr Lohnkarte Nr Nr Fiche Nr Pensioenfiche Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten (Ziekte- en invaliditeitsverzekering) Nr Fiche Nr Werkloosheidsuitkeringen Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten (Verzekeringsinstellingen) Nr Fiche Nr Inkomsten uit pensioensparen Nr Fiche Nr Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid Nr Fiche Nr Wettelijke en extra-wettelijke brugpensioenen Nr Fiche Nr Vervangingsinkomsten Nr Fiche Nr (Bezoldigingen van bedrijfsleiders) Nr Karte Nr Entlohnungen der Betriebsleiter Nr Fiche Nr Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen Nr enz. Karte Nr Sitzungsgelder (Profite beruflicher Art), Preise, Subsidien, Nr Unterhaltsrenten, usw. Fiche Nr Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke Nr renten Fiche van de roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92 Nr Individuele fiche Nr Fiche Nr (commissies, erelonen, enz.) Nr Karte Nr (Provisionen, Honorare usw.) Nr Titelblad van de samenvattende opgave Nr. 325 Titelblad 325 Titelblatt Zusammenfassende Aufstellung Nr. 325 Titelblatt Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr

2 Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr Tussenblad Nr Titelblad Nr T Tussenblad Nr Titelblad Nr T Tussenblad Nr Zwischenblatt Nr F FORFAIT Berekeningsblad - Forfait Nr. 625 F Kleinhandelaars in levensmiddelen (bijlage in PDF) Nr. 625F/1 Slager en spekslagers (bijlage in PDF) Nr. 625F/2 Bakkers, brood- en banketbakkers (bijlage in PDF) Nr. 625F/3 Caféhouders (bijlage in PDF) Nr. 625F/4 Kappers - Kapsters (bijlage in PDF) Nr. 625F/5 Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (bijlage in PDF) Nr. 625F/6 Apothekers (bijlage in PDF) Nr. 625F/7 Geneesheren met geneesmiddelendepot (bijlage in PDF) Nr. 625F/8 Ijsbereiders (bijlage in PDF) Nr. 625F/9 Drogisten (bijlage in PDF) Nr. 625F/10 Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte (bijlage in PDF) Nr. 625F/11 Kleinhandelaars in schoeisel (bijlage in PDF) Nr. 625F/12 Schoenherstellers (bijlage in PDF) Nr. 625F/13 Kleinhandelaars in vis (bijlage in PDF) Nr. 625F/14 Visventers (bijlage in PDF) Nr. 625F/15 Frituurexploitanten (bijlage in PDF) Nr. 625F/16 Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren (bijlage in PDF) Nr. 625F/17 Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen (bijlage in PDF) Nr. 625F/18 Foornijveraars (bijlage in PDF) Nr. 625F/19 Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften (bijlage in PDF) Nr. 625F/21 Kleinhandelaars in boeken (bijlage in PDF) Nr. 625F/22 Kleinhandelaars in tabaksproducten (bijlage in PDF) Nr. 625F/23 Kleine cafehouders (bijlage in PDF) Nr. 625F/24 OVERIGE FORMULIEREN Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen + Verklarende nota Afschrijvingstabel - degressief stelsel Afschrijvingstabel - lineair stelsel Afschrijvingstabel - voertuigen fiscale beperking Bedrijfsvoorheffing - Attest inzake vermindering voor gezinslasten Bijl. bij de maandaangifte betrekking handel Dienstverlener : Het aanduiden van een lokale beheerder (TAX-ON-WEB) Het aanduiden van een volmachthouder (TAX-ON-WEB) 2

3 Het schrappen van een volmachthouder (TAX-ON-WEB) Het stopzetten van een volmacht door de volmachthouder (TAX-ON-WEB) Overdracht van in België gelegen ongebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen Overdracht van in België gelegen gebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen Overdracht van een gebouw opgericht op grond die (door de belastingplichtige /door schenker) onder bezwarende titel werd verkregen) Samenstelling van de brutowinst of de ontvangsten Aangifte in geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed Nr. 43B Formulier 43D bis 43D bis Fiche 104/OD - Controlemaatregelen Nr. 104/O.D. Art. 93undecies B W. BTW - Aanvraag tot het bekomen van een certificaat 93undeciesB1FQ Verklaring (Art. 1 1 KB nr. 14 van , gewijzigd bij art. 2 KB ) Nr Aangifte (Art. 2 KB van , gewijzigd bij art. 3 KB ) Nr. 104/5 Aangifte controle bouwwaarde pas opgericht gebouw Nr. 106/3 Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten Nr (definitieve maatstaf) Verklaring 6% BTW - woningbouw Nr. 121/1 Verklaring 6% BTW - aankoop woning Nr. 121/2 Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de Nr verzekeringsverrichtingen Maandelijkse opgave betreffende de jaarlijkse taks op de Nr verzekeringsverrichtingen Herzieningsopgave van de aangiften nr Nr Herzieningsopgave van de aangiften nr Nr Aanvraag om vermind. van de onroerende voorheffing Nr Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr BRU Onroerende voorheffing - vermindering van 50 % Nr VL Aangifte van de nalatenschap. Nr. 187 Aangifte van overgang bij overlijden Nr. 187/2 Aangifte van de jaarlijkse taks op de verenigingen zonder winstoogmerk Nr. 187/3 Tussenblad van de formulieren nrs 187 tot Nr. 187/4 Lijst van de tegoeden van de overledene Nr. 201 Lijst van de effecten, sommen, waarden en voorwerpen ontdekt in de Nr. 201/2 brandkasten Verklaring van schuldeiser Nr. 201/3 Verslag over de opening van een brandkast Nr. 201/4 Staat waardevermindering waarschijnlijke verliezen Nr Verzeichnis der Wertverminderungen für voraussichtliche Verluste und Nr Rückstellungen für Risiken und Lasten Aangiften in de roerende voorheffing Nr. 273 Erklärung zum Mobilienvorabzug - Einkünfte aus beweglichem vermögen Nr. 273 (andere als Dividenden belgischer Herkunft) und verschiedene Einkünfte Mobiliarer Art Aangifte in de roerende voorheffing op dividenden en in de belastingen op de Nr. 273 A werknemersparticipatie Aangifte in de roerende voorheffing - roerende inkomsten uit auteursrechten Nr. 273S en naburige rechten Tussenblad van het formulier Nr. 273S Nr. 273Stussenblad Aangifte in de Woonstaatheffing Nr /48 Aangifte in de bedrijfsvoorheffing Nr. 274-E 3

4 Aangifte in de bedrijfsvoorheffing Nr. 274-E SS Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen Nr. 275 B Aftrek voor risicokapitaal Nr. 275 C Gespreide belasting van meerwaarden Nr. 275 K Belastingkrediet Nr. 275 N Aftrek voor octrooi-inkomsten Nr. 275 P Investeringsreserve Nr. 275 R Investeringsaftrek (VENNOOTSCHAPPEN) Nr. 275 U Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Nr. 275 W Verklaring van vrijstelling van bronbelasting /48.1 Certificate for non-deduction of withholding tax /48.1 Bescheinigung zur befreiung von der quellensteuer /48.1 Fiscale woonplaatsverklaring /48.2 Certificate of tax residence /48.2 Bescheinigung des steuerwohnsitzes /48.2 Getuigschrift inwoners van België toepassing dubbelbelastingverdragen Nr. 276 Conv. Certificate residents of Belgium for purposes of double taxation conventions Nr. 276 Conv. Aanvraag om vermindering van roerende voorheffing op dividenden Nr. 276 Div. Claim for reduction tax prepayment on pers. prop. Nr. 276 Div Grensarbeiders (Nederland) 276 GRENS./FRONT. (NL) Grensarbeiders-inwoners van Frankrijk Nr. 276 Front./Grens. Aanvraag om vermindering of vrijstelling Nr. 276 Int. Claim for reduction or exemption Nr. 276 Int. Belastingkrediet van toepassing personenbelasting Nr. 276 J Gespreide belasting van meerwaarden (artikel 47 van het Wetboek van de Nr. 276 K inkomstenbelastingen 1992) Aanvraag voor vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen ingevolge Nr. 276 N artikel 44 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart Nr. 276 P Aanvraag om vermind. of vrijst. van roerende voorheffing Nr. 276 R Claim for reduction or exemption tax prepayment Nr. 276 R Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel Nr. 276 T Investeringsaftrek Nr. 276 U Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk Nr. 276 W1 onderzoek Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het Nr. 276 W2 technologisch potentieel van de onderneming Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de Nr. 276 W3 uitvoer Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de Nr. 276 W4 afdeling Integrale kwaliteitszorg Globale opgave van de belaste reserves Nr. 328 A Afschrijvingstabel (volledig model) Nr. 328 C1 Afschrijvingstabel (gewoon model) Nr. 328 C2 Tabel ter uiteenzetting oorsprong van het kapitaal Nr. 328 D Opgave van degressief af te schrijven vast activa Nr. 328 K Opgave van de vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt Nr. 328 L afgezien Gedetailleerde opgave van de belaste reserves Nr. 328 R Opgave van de vrijgestelde reserves Nr. 328 S Aanvraag tot registratie als aannemer Nr. 333 Toelichtingen bij de aanvraag tot registratie als aannemer 333 Toelichting 4

5 Aanvraag om hypothecair getuigschrift betreffende een onroerend goed - Nr. 371 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER NR. 371 Aanvraag om hypothecair getuigschrift betreffende een handelszaak - Nr. 371/2 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER NR. 371/2 Bijlageformulier 371bis - Aanduiding van de personen Nr. 371/2 Bijlageformulier Beschrijving van de onroerende goederen Nr. 371 Bijlageformulier Aanduiding van de personen Nr. 371 Aanvraag om kadastrale inlichtingen Nr. 434 Overdracht van een geheel van goederen 442BI1N1 Aanvraag BTW-vrijstelling aankopen in België diplom. zendingen, consulaire Nr. 450 posten, permanente vertegenwoordigingen & organisaties (OFFICIEEL GEBRUIK) Aanvraag voor BTW-vrijstelling in toepassing van artikel 42, 3, 2, van het Nr. 451 Wetboek voor aankopen in België (PERSOONLIJK GEBRUIK) Attest bedoeld art. 93duodecies BTW Nr. 565 Aangifte van de aanvang van een werkzaamheid Nr. 604 A Verklarende nota - Aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit (formulier 604 A) Nr. 604 A Verklarende nota Antrag auf MWSt-Identifikation bei Tätigkeitsbeginn Nr. 604 A Erläuterungs-broschüre - Antrag auf MWSt-Identifikation (formular 604 A) Nr. 604 A Erläut. broschüre Bijkomende inlichtingen inzake Aanvraag tot identificatie voor BTWdoeleinden Nr. 604a-2003 (natuurlijke personen en rechtspersonen) Aanvullende vragenlijst bij het formulier 604A Nr. 604A bis Aangifte tot wijziging van een identificatie Nr. 604 B Verklarende nota - Aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw (Formulier 604 B) Nr. 604 B - Verklarende nota Erklärung über tätigkeitsänderung Nr. 604 B Aangifte tot stopzetting van werkzaamheid Nr. 604 C Verklarende nota - VERKLARENDE NOTA - Aangifte tot stopzetting van een Nr. 604 C activiteit (formulier 604 C) Erklärung über Tätigkeitseinstellung Nr. 604 C Bijkomende inlichtingen inzake Aangifte tot stopzetting van activiteit Nr. 604c-2003 (natuurlijke personen en rechtspersonen) Aanvraag tot identificatie van een BTW-eenheid Nr. 606 A BTW-eenheid - inlichtingenblad optioneel lid Nr. 606 A - Optioneel lid BTW-eenheid - inlichtingenblad verplicht lid Nr. 606 A - verplicht lid Aanvraag tot identificatie van een BTW-eenheid - verklarende nota Nr. 606 A - Toelichting Periodieke BTW-aangifte Nr. 625 N Periodische Mwst-Erklärung Nr. 625 D Bijzondere BTW-aangifte Nr. 629 Specifieke btw-aangifte manifestaties, beurzen en merchandising Nr. 631 Volmacht - Herroeping van volmacht Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Vollmacht - VOLLMACHTSENTZUG Nr. 690 Toelichting Nr. 690 Anlage Nr. 690 BTW - Kwartaalopgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen Nr. 723 N Vierteljährliche Mwst - Liste der Steuerfreien innergemeinschaftlichen Nr. 723 D lieferungen Jaarlijkse lijst van de BTW - belastingplichtige afnemers Nr. 725 N Liste der mehrwertsteuerpflichtigen Kunden Nr. 725 D 5

6 Voorstel tot erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger voor een Nr. 800 niet in België gevestigde belastingplichtige Verbintenis aansprak. vertegenw. v. e. niet in België gevest belastingplichtige Nr. 801 Verzoek om teruggaaf van de BTW Nr. 821 Claim for the reduction / partial refund of the Luxembourg withholding tax Modèle 901bis on dividends - Double Taxation Convention - Grand Duchy of Luxembourg Aanvraag terugbetaling Franse belasting op dividenden die recht geven op N 5200 belastingtegoed ingevolge art. 15 van het Frans-Belgische dubbelbelasting Aanvraag om vermindering van de Franse belasting op dividenden ingeval de N 5207 genieter van deze opbrengsten geen recht heeft op belastingtegoed Verzoek om gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse IB 92.2 dividendbelasting Economie, KMO en Middenstand en Energie ECONOMIE Aanvraag tot machtiging Sociaal-Economisch dossier - ontwerpen met SE.1 slechts één verkooppunt Aanvraag tot machtiging Sociaal-Economisch dossier - ontwerpen met SE.2 meerdere verkooppunten Aanvraag om erkenning als kredietgever MOD. 2 Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als kredietbemiddelaar MOD 4 Aanvraag om invoervergunning voor goederen E446 Aanvraag om uitvoervergunning voor goederen E447 Aanvraag om transitvergunning voor goederen E448 Kennisgeving tot uitverkoop Prijsverhogingsaanvraag - Voorziening voor bejaardenopvang LANDBOUW Aanvraag om machtiging - uitoef. van een ambul. act. Aanvraag om verg. van gevestigde kleinhandelaar vleeswaren Aanvraag om vergunning van beenhouwer-spekslager Aanvraag om beroepskaart voor vreemdelingen Inschrijving examen over de basiskennis bedrijfsbeheer Inschrijving voor het examen over de beroepsbekwaamheid MOD V NIS Statistiek van de bouwvergunningen Statistiek van de bouwvergunningen Model I Model II DIENST KWALITEIT VAN DE BOUW Formulieren erkenning van aannemers BVRI Sociale Zekerheid RKW RIJKSDIENST KINDERGELD WERKNEMERS Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag C 5702 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Model AA Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Model E 6

7 Aanvraag om vooruitbetaling van het kraamgeld in de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag Toeslag op de kinderbijslag Gezinssituatie van weeskinderen Kinderbijslag na de leerplicht studenten Kinderbijslag op een rekening Kinderbijslag personen met handicap Kinderbijslag voor broers en zusters Kinderbijslag voor kinderen die in een instelling geplaatst zijn Kinderbijslag voor kinderen die in een pleeggezin geplaatst zijn Kinderbijslag voor kinderen met een handicap tot 21 jaar Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters Laatst genoten opleiding Personeel met recht op kinderbijslag Aangifte beroepsbezigheden uitzendkrachten Wezenbijslag Toeslag op de kinderbijslag - Gescheiden ouders Verklaring van de werkgever C 5701 P19 P 16com P7 W-a P5 P4 P3-a P3-b P2 P20 P20com Model G Model G-interim P16 P19bis Model AB RVP RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Raming van mijn toekomstige pensioenrechten Aanvraag om pensioen Mod. 1 Regularisatieaanvraag Verklaring van de pensioengerechtigde betreffende de beroepsbezigheid en Mod. 74 (93) het genot van sociale uitkeringen Verklaring van de pensioengerechtigde betreffende zijn tewerkstelling Model 74 B Verklaring van de werkgever betreffende de tewerkstelling van de Model 74 C pensioengerechtigde Volmacht Mod. 2 Weerslag genot sociale uitkering. beroepsbezigheid Mod. 74A/98 RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID Procuratie Verzoek om inschr. of herinschr. tewerkstelling. student Verzoek om inschr. of herinschr. werkg. met publiekrechterlijk karakter Verzoek om inschrijving of herinschrijving Verzoek om inschrijving dienstboden en huispersoneel Verzoek om inschrijving dienstboden en huispersoneel RJV RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE Betaling van het vakantiegeld door overschrijving Uitleg bij formulier L75 L75N Uitleg_L75N Noodz. inlicht. voor een detacher. naar België Noodz. inlicht. voor een detacher. naar het buit. OVERIGE FORMULIEREN Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg RVA RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 7

8 Bewijs van tijdelijke werkloosheid - Werkgever C 3.2 werkgever Aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid - Werknemer C 3.2 werknemer C4 Werkloosheidsbewijs / arbeidsbewijs Formulier C4 - Werkloosheidsbewijs Bijlage-C4-Arbeidsbewijs Formulier Bijlage-C4 -Arbeidsbewijs Bijlage -C4- generatiepact Bijlage-C4- Generatiepact C4ASR-Werkloosheidsbewijs Formulier C4ASR C4 Voltijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs Formulier C4- Voltijds brugpensioen C 4 Halftijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs Formulier C4- Halftijds brugpensioen C 4 ASR Voltijds brugpensioen - Werkloosheidsbewijs Formulier C4ASR- Voltijds brugpensioen C 4 ASR Halftijds brugpensioen Formulier C4ASR- Halftijds brugpensioen Bewijs van werkloosheid voor de inactiviteitsuren C 4 Deeltijds Halftijds brugpensioen aanvraag - arbeidsbewijs C 4 HTB Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs van de uitzendkracht Formulier C4- uitzendkracht Verklaring inzake de vergoedbaarheid tijdens een periode die kan gedekt Formulier C4.2 worden door een verbrekingsvergoeding Overdracht van een verbrekings- of schadevergoeding Formulier C4.2bis Attest bedrag aanvullende vergoeding brugpensioen C 17 Aanvraag berekening van het beroepsverleden voor de toepassing van het voltijds brugpensioen Formulier C17- Beroepsverleden Aangifte van een gratis en vrijwillige activiteit voor een privé-persoon Formulier C 45 A Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie (vzw, Formulier C 45 B openbare instelling, ) Vraag of een activiteit mag verricht worden met behoud van uitkeringen Formulier C 45 C Activiteit beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit Aanvraag vestigingsuitkering Formulier C 45 D Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als zelfstandige Formulier C 45 E Algemene aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële Formulier C 45 F organisatie (vzw, openbare instelling, ) Aangifte van een stage van korte duur in een professioneel milieu Formulier C 45 G Aanvraag tot vaststelling van blijvende arbeidsongeschiktheid van 33% of C 47 meer Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen loopbaanonderbreking C61 Aanvraag onderbrekingsuitkeringen - palliatieve zorgen, medische bijstand / C61 SV ouderschapsverlof behalve voor werknemers in autonome overheidsbedrijven Aanvraag volledig tijdskrediet C61- volledig tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet C61-1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag tijdskrediet 1/5 C61-1/5-tijds tijdskrediet Werkloosheidsattest C 63 Aanvraag start- en stagebonus Formulier C63- BONUS Werkloosheidsattest C 63 bis Werkloosheidsattest in het kader van de vervanging van een voltijds of C 63 brugpensioen halftijds bruggepensioneerde 8

9 Aanvraag Werkkaart C 63 WERKKAART Doorstromingsprogramma s - Aanvraag attest C 63.3 Aanvr. vrijstelling werklozen buitenl. dienstbetr. C 66 A Loopbaanonderbreking aanvraag forfait. C 67 Loopbaanonderbreking toekenning van de forfait. C 68 Vergoedingsbewijs voor de werkuitkering in het kader van het ACTIVA-PLAN C 78 ACTIVA Vergoedingsbewijs (Werkuitkering ACTIVA) - ACTIVA -KORTE DUUR C 78 ACTIVA Doorstromingsprogramma s Integratievergoedingsbewijs C 78.3 Activering van de werkloosheid. Herinschakelingsv. C 78.4 Aanvraag tot vrijstelling voor werklozen van minstens 50 jaar C 89 Aanvraag tot vrijstelling wegens sociale en familiale redenen C 90 Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding in een zelfstandig C 92 beroep Aanvraag tot vrijstelling voor het volgen van studies met volledig leerplan C 93 Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een stage, studies of een C 94 A opleiding (+ bijlage C 94 A) Aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een stage in het buitenland C 94 C Aanwezigheidsattest C 98 Bewijs van jeugdvakantie : aanvraag- en betaalformulier - Werkgever C 103 werkgever Aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen - Werknemer C 103 werknemer Pers. werkl.verkl. jongeren onderw. deelt. leerpl. C 109 / art. 35 Aanvraag om wachtuitkeringen - bewijs van studies C 109/36 Aanvraag om wachtuitkeringen - Bijlage bij het formulier C109/36 - bewijs C 109/36 DEEL F van 6 jaar studies Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren - WERKGEVER C 131 A Werkgever Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren - WERKNEMER C 131 A Werknemer Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling C 131 B Doorstromingsprogramma s Arbeidsovereenkomst C Activering van de werkloosheid. aanv. tot erkenning C Wijziging goedgek. project ter Activ. Werkloos. C Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bruxelles / Brussel KAN KAMER VAN AMBACHTEN EN NERINGEN Aanvr. vestigingsget. natuurlijke Basis/Beroepskennis Aanvr. vestigingsget. Vennootschappen Basis/Beroepkennis Délégation de pouvoirs à un prépose Délégation de pouvoirs à un prépose Délégation de pouvoirs à un prépose pour société Délégation de pouvoirs à un prépose pour société Dem. attest. etabl. "capac. entrepren." pers. phy. Dem. attest. etabl. "capac. entrepren." société Demande attest. "conn. gestion de base" pers. phy. Demande attest. "conn. gestion de base" société Loi d acces declar. honneur activité(s) exercée(s) Loi d acces declar. honneur activité(s) exercée(s) Overdracht van machten Overdracht van machten aan een aangest. vennoot. Overdracht van machten aan een aangest. vennoot. Vestigingswet verklaring op eer uitgeoef. activ. A3 G3 A3bis G3bis A1 A2 G1 G2 A4 G4 VL1 VL1 bis D-VL1 bis V-II 9

10 Vlaanderen Aanvr. vestigingsget. nat. Basis/Beroeps Vlaams-Brabant Aanvr. vestigingsget. venn. Basis- Beroepken. Vlaams-Brabant Aanvraag vestigingsgetuigschr. nat. pers. West-VLaanderen Aanvraag vestigingsgetuigschr. vennootsch. West-VLaanderen Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh. nat. pers. Limburg. Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh. vennootsch. Limburg. Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh./brpsk nat. pers. Oost-Vlaanderen Aanvraag Getuigschr. bedrijfsbeh./brpsk. vennootschappen Aanvraag vestigingsget. natuur. Basis/Beroeps Antwerpen Aanvraag vestigingsget. venn. Basis- Beroepken. Antwerpen Attest basisk. bedrijfsbeh. vennootsch. West-Vlaanderen Attest basisken. bedrijfsbeh. nat. pers. West-Vlaanderen Getuigschr. sect. beroepsk. nat. pers. Limburg Getuigschr. sectorale beroepsk. venn. Limburg Vestigingsgetuigschrift op naam van een vennootschap Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant West-VLaanderen West-VLaanderen Limburg Limburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Antwerpen West-VLaanderen West-VLaanderen Limburg Limburg Wallonie Attestation patronale Luxembourg Décl. d activ. préposé entr. const. forme soc Luxembourg Décl. d activ. préposé entr. const. forme soc Hainaut Déclaration d activité(s) préposé entr. indiv. Luxembourg Déclaration d activité(s) préposé entr. indiv. Hainaut Déclaration exercice d activité préposé / entrep. Déclaration exercice d activité prép. / entr. Délég. de pouvoirs à un préposé d une soc. Luxembourg Délégation de pouvoirs à un préposé Luxembourg Délégation de pouvoirs Hainaut Dem. d attest. gest. base entreprise / société Liège Demande d attest. connaiss. gestion de base Luxembourg Demande d attest. connaiss. gestion de base Hainaut Demande d attestation l exercice profession de Luxembourg Demande d attestation l exercice profession de Hainaut Demande d attestation profession réglementée Demande d attest. de gestion de base Liège Demande d attest. l exercice prof. const soc Liège Demande d attestation l exercice profession de Liège Préposé dans une entrepr. constituée Liège Préposé dans une entrepr. non constituée Liège Luxembourg Luxembourg Hainaut Luxembourg Hainaut Namur Namur Luxembourg Luxembourg Hainaut Liège Luxembourg Hainaut Luxembourg Hainaut Namur Liège Liège Liège Liège Liège FAVV- Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Vergunningsaanvraag fabric., handel, uitv. voeding Justitie HANDELSREGISTER Aanvraag wijzig. inschr. nat. pers. feit. ver. in HR Aanvraag inschrijving natuurlijk persoon in HR Formulier IIA Formulier IA 10

11 Aanvraag inschrijving door rechtspersoon in HR Formulier IB Aanvraag tot doorhaling inschrijving in het HR Formulier III Aanvraag wijziging inschrijving nat. persoon HR Formulier IIA Aanvraag wijziging inschrijving rechtspersoon HR Formulier IIB Bijlage andere in het gerecht. arr. geexpl. inr. BIJL A IA/IB Bijlage buiten het gerecht. arr. uitgeoef. werkz. BIJL B IA/IB Bijlage vennoot VOF, werkende vennoot GCV of lid BIJL C IB/IIB Bijlage dagelijks bestuur rechtsp. door bijk.pers. BIJL D IB/IIB Bijlage expl. handel nat. persoon door lasthebber BIJL E IA/IIA Formulier - Bijblad Formulier IV Formulier - Bijblad - Feitelijke vereniging Formulier IV Formulier I : Opgaaf tot inschrijving Formulier I Opg. overlijden, opheffing, overdracht of afstand Formulier E Opgaaf tot wijziging van de inschrijving Formulier II Verzoek om inschrijving in het ambachtsregister formulier 1 BELGISCH STAATSBLAD Inschrijving KBO bekendmak. in bijlagen B.S. - VZW Aanvraagformulier I Wijziging van de inschrijving in de KBO - VZW Aanvraagformulier II Inschrijving / bekendmaking in B.S.-ONDERNEMINGEN Aanvraagformulier I Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving - Ondernemingen Aanvraagformulier II Bestelling van bewijsnummers bij de neerlegging Bijblad - Formulier I en II (Luik B) Mobiliteit en verkeer D.I.V. attest old-timer Overige formulieren Individuele kennisgeving 97.5N Kennisgeving 97.3N Verklaring van volstorting van het kapitaal Regionale Overheidsdiensten Bouw Bruxelles / Brussel Aanvraag van een stedebouwkundige vergunning Affiliation Attest (Toepas. verlaagd BTW 6% op onroer. werken) Attestation (appl. taux de TVA 6% aux trav. immo.) Exigences isolation thermique ISO F ISO1 Vlaanderen Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat bijlage 1 11

12 Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide bijlage 3 dossiersamenstelling vereist is Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken Bijl. 1 bij het besl. van de Vl. Exec. v. 30/07/92 BNRE/ISO 1 Bijl. 2 bij het besl. van de Vl. Exec. v. 30/07/92 BNRE/ISO 2 Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor Aanstiplijst nr.1 een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor Aanstiplijst nr.2 technische werken Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor Aanstiplijst nr.3 terreinaanlegwerken Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor Aanstiplijst nr.4 een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is Wallonie Affiliation Attestation (appl. taux de TVA 6% aux trav. immo.) 0757 F Milieu Bruxelles / Brussel Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 Aanvraagformulier voor een milieu-attest inrichtingen van klasse 1A of 1B Aanv. v. een milieuverg. inrichting van klasse 1A of 1B Aanvraagformulier voor een milieuvergunning inrichtingen van klasse 2 - Tijdelijke inrichtingen Formulaire de déclaration - installations de classe 3 Form. de dem. certif. d env. inst. classe 1A ou 1B Form. de dem. permis d env. inst. classe 1A ou 1B Form. de dem. perm d env. inst. clas. 2 inst. temp Vlaanderen Aanvraag voor een bodemattest Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant OVAM Wallonie Demande en autorisation Sport en vrije tijd Bruxelles / Brussel Dem. exploiter une agence de voyages - ASBL Dem. exploiter une agence de voyages - Pers. phys. Dem. exploiter une agence de voyages - Soc. Com. Modèle d acte de cautionnement 12

13 Wallonie Demande d autorisation exploit. - Etabl. Hôtelier Demande d octroi d une prime - Etabl. Hôtelier Demande de licence de chasse Brabant-Wallon Demande de licence de chasse - Hainaut Demande de licence de chasse Liège Demande de licence de chasse - Luxembourg Brabant-Wallon Hainaut Liège Luxembourg Subsidies Bruxelles MRBC/ Brussel MBHG Action de formation Aides fin. particip. aux appels d offres hors UE IAO Aides fin. participation à des foires à l étranger Aides financ. prospection hors Union européenne Beschrijving documentatie aanvraag ingediend Descriptif documentation laquelle aide demandée Direct. appl. ds. Rég. Bxl. Cap. en faveur des PME Directive B6 Financiële hulp voor prospectie in het buitenland Financiële tussenkomst deelname beurzen buitenland Financiële tussenkomst bij management-adviezen - Overeenkomst consultancy Formulaire pour les aides à la consultance, à la formation et au tutorat Formulaire pour les aides à l'investissement Formulier voor investeringssteun Formulier voor steun inzake consultancy, vorming en peterschap Inlichtingen indiening aanvraag exporttegemoetk. Intervention financière pour les conseils en gestion - Convention aides à la consultance Le contrat de travail et la conv. emploi-formation Rens. indispensables intro. dem. aide exportation Richtlijnen ten gunste van KMO s Vormingsacties Vlaanderen Aanvraag provinciale premie beginnende ondernemers Aanvraag tot verkrijgen zachte steun voor MGO s Overige formulieren Bruxelles / Brussel Attest - Verlaagd tarief successierechten Formulaire de demande de l`attestation Jaarlijkse mededeling - verlaagd tarief successie. Notification annuelle - Taux réduit droits de suc. 13

14 Internationaal Terugvordering BTW Refund of value added tax to foreign comp. (Griekenland) 015 Impuesto sobre el valor anadido (Spanje) 361 Application for refund of value added tax (Ierland) VAT60EC Modulo di Rimborso IVA (Italie) Mod00429 Pedido de reembolso do imposto (Portugal) 1496 Soknad om refusjon av merverdiavgift (Noorwegen) RF-1032/1 Application for refund of value added tax (Groot Britannie) VAT65 Antrag auf Vergütung der Umsatzsteuer (Duitsland) USt1T Demande de remboursement de TVA (Frankrijk) 3559 Återbet. mervärdesskatt utländskt företag (Zweden) RSV5801 Upplysningar till RSV5801 på svenska (Zweden) RSV5801b Upplysningar till RSV5801 på svenska (Zweden) RSV5801a Ansøgning / Application (Denemarken) Taxe sur la Valeur Ajoutée (België) 821 Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (Nederland) OB 68 Verzoek om teruggaaf van de BTW (België) 821 Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer (Luxemburg) TVA2604 Fragebogen (Oostenrijk) U5 Arvonlisäveron palauttaminen ulkomaiselle (Finland) VEROH9550b Modellen Typecontracten Consignatiecontract (met verkooprecht) Leningsovereenkomst Overeenkomst van overdracht van handelszaak Verkoopsovereenkomst Verkoopovereenkomst aandelen Verkoopovereenkomst van een wagen VERKOOP ARBEID Arbeidsovereenkomst arbeiders voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst arbeiders voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst bedienden voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor bedienden onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst handelsvert. onbepaalde duur Arbeidsovereenkomst voor studenten Arbeidsreglement voor bedienden Attest werkgever Startbaanovereenkomst Brief verbreking arbeidsovereenk. arb. en bediende Opzeggingsbrief bedienden jaarlijks loon > grens 14

15 Opzeggingsbrief bedienden proefperiode Opzeggingsbrief voor arbeiders Overeenkomst beëindiging contr. in gemeen akkoord Overeenkomst duur opzeggingstermijn bedienden Vakantieattest Werkattest Handelshuurovereenkomst Huur van burelen Huur van een appartement Huur van een woning Overeenkomst van overdracht van handelshuur HUUR SOCIALE KASSEN Aanvraag bijkomende informatie Verklaring van aansluiting GROEP S HDP PARTENA Aansluitingsverklaring Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen Aansluitingsverklaring vennootschap - VEV Aansluitingsverklaring zelfstandige - VEV Ontslagverklaring vennootschap - VEV Ontslagverklaring zelfstandige - VEV Verklaring van Aansluiting - SBB Verklaring van Aansluiting - SVB VEV ALLERLEI Typedocumenten KANTOOR Betalingsbewijs Betalingsherinnering Bestelbon Commissie Factuur 1 Factuur 1A Factuur 2 Factuur 2A Factuur Freelancer Interne factuur Fax Faxbericht Inventaris Journaal Kilometerfiche 15

16 Kilometerstaat Leveringsbon Lijst van verlofdagen Onkosten Personeelsinformatie Personeelsregister Prestatiestaat Prestatieverslag Reiskosten Saldo Controle Tijdschema Weekplanning Vereist startkapitaal Zakelijke brieven Deze rubriek bevat 70 documenten, elk ervan beschikbaar in 8 talen. Nl.: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Deens, Noors, Spaans, Zweeds. In het totaal zijn er 560 modelbrieven voor u beschikbaar. BETALINGEN SOLLICITATIE KLACHTEN KLANTEN EN LEVERANCIERS VERGADERINGEN PRIJSOFFERTE EN BESTELLING ALLERLEI Vennootschapsrecht Algemene Vergadering Aangetekende brief uitnodiging alg. verg. BVBA Aangetekende brief uitnodiging alg. verg. NV Aank. kapitaalverhoging door inbreng in geld Aanvr. tot terugnem. stortingen op aand. van coop. Aanvr. tot terugnem. van aand. van een coop. ven. Aanvr. tot toetreding tot een coop. ven. met bep. Aanvraag uittreding uit CVBA of uit een CVOHA Aanvr. uittreding uit CVNBP of CVOHA Aanwijzing van de aandeelhouder Aanwijzing van de vennoot Bekendmaking verplaatsing maatschappelijke zetel Benoeming bestuurders NV Benoeming commissaris BVBA (of) NV Benoeming niet-statutaire zaakvoerders BVBA Benoeming statutaire zaakvoerder BVBA Benoeming zaakvoerder BVBA - lasthebber ad hoc Beslissing alg. verg aanvaarding toetreding ven. Beslissing alg. verg. weigering toetr. ven. Beslissing Raad van Bestuur aanv. toetr. vennoot Beslissing Raad van Bestuur weigering toetr. ven. Besluit uitsluiting vennoot uit CVBA of CVOHA Bijz. versl zaakvoerder aan alg. verg. art

17 Bijz. versl. Raad van Bestuur alg. verg. art. 633 Delegatie van macht - Zaakvoerder Inschrijvingscertificaat NV/BVBA/CVBA/CVOHA Kapitaalverhoging door inbreng in geld Kapitaalverhoging door inbreng in natura Kennisgeving aanv. toetr. CVBA / CVOHA verzoeker Kennisgeving opm. CVBA / CVOHA uit te sluiten ven. Kennisgeving ven. aanv. uittreding CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. voorstel uitsl. CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. Uitsluiting uit. CVBA / CVOHA Kennisgeving ven. weig. uittreding CVBA / CVOHA Kennisgeving weig. toetr. CVBA / CVOHA verzoeker Niet gedrukt bewijs van aandeel aan toonder Not. alg. verg. NV (jaarvergadering) (nt. volt.) Not. alg. verg. NV (jaarvergadering) (volt.) Not. bijz. alg. verg. BVBA Not. bijz. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Not. bijz. alg. verg. EBVBA Not. bijz. alg. verg. EBVBA (ven aanw ext zv afw) Not. bijz. alg. verg. EBVBA (zv aanw ven afw) Not. bijz. alg. verg. EBVBA (zv en ven aanw) Not. bijz. alg. verg. NV Not. buiteng. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Authenthieke akte Not. buiteng. alg. verg. BVBA nt. volt. verg. Enkele akte Not. buiteng. alg. verg. BVBA volt. verg. Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (ven aanw zv afw) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (enige ven. is zv.) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (ext zv en ven..aanw.) Not. buiteng. alg. verg. EBVBA (zv aanw - ven afw) Not. buiteng. alg. verg. NV - auth. akte (nt volt) Not. buiteng. alg. verg. NV - auth. akte (volt.) Not. buiteng. alg. verg. NV - verg. 2 fasen... Not. raad van bestuur NV Not. voorn. uitsl. ven. CVBA/CVOHA door zaakv... Ontslag bestuurder NV / kwijting Ontslag commissaris BVBA (of) NV Ontslag niet-statutaire zaakvoerder BVBA Ontslag statutaire zaakvoerder BVBA Overlijden commissaris BVBA (of) NV Proces-verbaal uittreding uit een CVBA of CVOHA Publicatie oproeping algemene vergadering nv. Stembrief BVBA Stembrief NV Uitnodiging raad van bestuur NV Verplaatsing statutair bep. maatschappelijke zetel Versl. hoorzitting CVBA/CVOHA uit te sluiten ven. Versl. raad v. best. kapitaalverh. inbreng natura Volmacht - verteg. vennoot alg verg. (BVBA) Volmacht raad van bestuur Beroep Aanstelling accountant Aanstelling bedrijfsrevisor in geval kapitaalverh. Opdrachtenomschrijving boekhouder (BIBF) 17

18 Overeenkomst tussen accountant en klant Overname Dossier Verlenen van advies door de acc. boekh. softw. Verslag van de bedrijfs. inzake inbreng in natura Volmacht accountant - kwijting accountant Maatschappelijke Doelen Maatsch. doel doctor in de gen. - anest. / reanima Maatsch. doel doctor in de geneeskunde - heelkunde Maatsch. doel doctor in de geneeskunde / huisarts Maatschap. doel bouwonderneming / houtverwerking Maatschappelijk doel accountant Maatschappelijk doel advocaat Maatschappelijk doel apotheker Maatschappelijk doel architect Maatschappelijk doel bedrijfsrevisor Maatschappelijk doel boekhouder Oprichtingsakten Oprichtingsakte besl. ven. bep. aansp. inbr. natu. Oprichtingsakte besloten ven. met beperkte aanspr. Oprichtingsakte N.V. oprichting inbreng in natura Oprichtingsakte naamloze ven. opricht. inbr. spec. Diensten Verzekeringen Aangifte van arbeidsongeval Bankwezen Overschrijving of storting Transparantieregeling Uitvoer Attest voor het aanslagjaar Artikel 67, 1er, 3, WIB 92 De Post Aangiftebewijs internationale zendingen 201 PoD Int. Aanvraag om een kaart voor lasthebber 334 Lijst der aangetekende stukken 208 Mutapost 124M Lijst van aangetekende zendingen in aantal 208 BC Volmacht nr

19 Starters Onder deze rubriek vindt u een samenvatting van documenten die u nodig heeft om een zaak op te starten. Vlaanderen Bruxelles - Brussel Wallonie Sociale Kassen Themeplates CD-index Diploma Index -> A4 Zitplaatskaartje (Naam) Zitplaatskaartje (Naam+Voornaam) 19

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015... 2 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie