TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization"

Transcriptie

1 TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization De Logistiek van hergebruik Eindrapportage ECO; november 2009 Auteur: Erwin van der Laan THEMA LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE

2 Samenvatting Door de onbalans in vraag en aanbod van containerlading wordt een groot percentage van zeecontainers leeg vervoerd. Deze verspilling van capaciteit kan deels worden opgelost door het aanbieden/stimuleren van alternatieve lading die op de lege routes kan worden vervoerd. Aangezien er in Azië veel vraag is naar grondstoffen en er in Europa en Amerika potentieel veel aanbod is van End-of-Life (EoL) materialen en producten, liggen er belangrijke kansen om deze twee te koppelen. Deze koppeling draagt op verschillende manieren bij aan duurzame ketens: Het reduceren van het aantal lege kilometers, het reduceren van grondstoffen, energie en uitstoot van schadelijke stoffen door hergebruik, het genereren van economische groei door het creëren van nieuwe markten, producten en diensten. Het innovatieve karakter van ECO ligt voornamelijk in de internationale focus (veel onderzoek richt zich op lokale/nationale problematiek), het combineren van alle duurzaamheiddimensies (het meeste onderzoek focuste op één of hooguit 2 dimensies), de focus op gehele ketens in een krachtenveld van externe stakeholders (veel onderzoek richt zich op slechts één partij in de keten), en de positieve benadering van de problematiek (gericht op win-win opportunities in plaats van beperken/belemmeren economische activiteit). Doel van het project was te werken naar een transitie op drie niveaus: 1. In plaats van afval (een probleem) moeten we denken in termen van grondstoffen (een business opportunity). 2. Hergebruik van End-of-Life producten en materialen wordt vaak op nationaal of zelfs regionaal niveau georganiseerd, namelijk daar waar het afval wordt gegenereerd. Grensoverschrijdende oplossingen zijn vaak veel efficiënter. Deze moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 3. Hergebruik van producten en materialen geschiedt te vaak met lage efficiëntie (downcycling). Hogere vormen van hergebruik, zoals remanufacturing, moet de norm worden. Verscheidene cases uitgevoerd door ECO hebben aangetoond dat het eerste niveau haalbaar is voor vele soorten ketens. Het internationaal opzetten van grensoverschrijdende gesloten ketens wordt veelal bemoeilijkt door internationale wetgeving. Er bestaan zelfs conflicten tussen milieuwetgeving en import- en exportwetgeving. Met betrekking tot punt 3 is wetgeving vooral afgestemd op laagwaardige recycling (downcycling) en energieterugwinning; hoogwaardig producthergebruik wordt nauwelijks gestimuleerd. De Europese WEEE en End-of-Life Vehicle directives zijn slechts ten dele succesvol in de zin dat recycling (downcycling) doelstellingen min of meer zijn gehaald. Echter, echte duurzaamheid is daarmee niet bereikt. Men zou zelfs kunnen beargumenteren dat dit eerder een doodlopende weg is dan de route naar duurzaamheid. Voor een geslaagde transitie naar duurzaamheid is het dus allereerst noodzakelijk de (internationale) wetgeving aan te passen. Bedrijfsinitiatieven dienen te worden gestimuleerd. Aangetoond is dat integratie van lege containerstromen en EoL stromen zeer aantrekkelijk is vanuit ketenoptiek maar niet noodzakelijk voor alle partijen in de keten. Om hier transitie te bereiken dienen stromen zichtbaar worden gemaakt in het netwerk en kosten en baten op een eerlijke manier worden gedeeld. Een onafhankelijke partij zou hier de regie moeten voeren. ECO is in haar opzet geslaagd in de zin dat veel wetenschappelijke kennis is vergaard en verankerd in business cases. Een aantal studies (PWC, Syntens, AELS) heeft daadwerkelijk tot implementatie geleid. De tools die met PWC en Syntens zijn ontwikkeld zullen daadwerkelijk tot transitie leiden op sectorniveau. Bovendien is een grote meerwaarde van het project het opbouwen van een kennisnetwerk die zich internationaal uitstrekt en zowel practioners als academici bij elkaar brengt. Zonder de tripartiete Transumo-aanpak zouden de resultaten zoals die er nu liggen niet mogelijk zijn geweest. 2

3 Samenvatting Engels Due to the imbalance in the supply and demand of container loads a large percentage of containers is shipped empty. This waste of resources can be partly solved through the stimulation of alternative loads that should move in the direction of the empty container streams. Since in Asia there is typically a large demand for raw materials and in Europe and (North-)America typically a large availability of End-of-life products and materials there is a big potential for the successful coupling of supply and demand. The coupling will contribute to sustainability in several ways: the reduction of empty kilometers, the reduction of virgin material use, energy use and hazardous emissions, the generation of economic growth through the creation of new markets, products, and services. The innovative nature of ECO lies predominantly in its international focus (research typically focuses on local/national issues), the combination of all three sustainability dimensions (most research focuses on just 1 or at most 2 dimensions), the focus on complete supply chains in a forcefield of external stakeholders (most research focuses on 1 or limited actors), and its very positive approach in finding win-win opportunities (instead of limiting or inhibiting economic activity). Goal of ECO was to head for a transition at three levels: 1. Instead of thinking in terms of waste (a problem) we should start thinking in terms of inputs (a business opportunity). 2. Reuse of products and materials is often organized locally/nationally were the waste is generated, while cross-border solutions often have much more potential. The latter should be facilitated and stimulated. 3. Reuse of products and materials often occurs at a very low level of efficiency (downcycling). Higher forms of reuse such as remanufacturing should become the norm. Various case studies by ECO showed that the first level is obtainable for many supply chains. Unfortunately it appeared that the second level of cross-border solutions is hindered or inhibited by (inter- )national legislation. What s more, there appeared to be conflicts between environmental legislation and import/export legislation. At level 3 it is again legislation that forces businesses to go for downcycling rather than higher forms of reuse. European legislation on electronic waste (WEEE) and EoL vehicles are only successful in the sense that recycling (downcycling) targets are somewhat met, but real sustainability is still far away. One could even argue that the current path is a dead-end rather than the raod to sustainability. It is therefore imperative that the legislation is adaptad to stimulate and facilitate business initiatives for sustainability. ECO research showed that the coupling of empty containers and EoL streams certainly has potential, but not necessarily for all actors in the supply chain. For a successful transition it is important to achieve transparency of the location of the available loads and empty containers and to distribute the costs and benefits fairly. An independent third party must take the direction here. ECO succeeded in its goals in the sense that much scientific and practical knowledge was generated, founded in business cases. A number of studies (PWC, Syntens, AELS) have lead to actual implementation. The tools that were developed with PWC and Syntens will lead to transition at the sector level. Moreover, the building of an international knowledge network that unites both academics and practitioners is a large added value that was put forward by ECO. Without the tripartite approach of Transumo the results would not have been as they are now. 3

4 1. Introductie Door de onbalans in vraag en aanbod van containerlading wordt een groot percentage van zeecontainers leeg vervoerd. Deze verspilling van capaciteit kan deels worden opgelost door het aanbieden/stimuleren van alternatieve lading die op de lege routes kan worden vervoerd. Aangezien er in Azië veel vraag is naar grondstoffen en er in Europa en Amerika potentieel veel aanbod is van End-of-Life materialen en producten, liggen er belangrijke kansen om deze twee te koppelen. Deze koppeling draagt op verschillende manieren bij aan duurzame ketens. Allereerst wordt het verspilde aantal lege kilometers gereduceerd. Ten tweede draagt het hergebruik van producten en materialen direct bij aan een duurzame economie en samenleving. De problematiek van lege zeecontainers speelt al lang. Deze is in het verleden echter voornamelijk benaderd door lege containers te repositioneren. Het optimaal positioneren van containers draagt in principe bij aan het tegengaan van verspilling van capaciteit door te voorkomen dat vraag en aanbod elkaar misloopt, maar de bijdrage is relatief gering aangezien het de oorsprong van het probleem (aanzienlijke onbalans in vraag en aanbod van lading) niet wegneemt. De focus van het project ligt ten eerste in het koppelen van End-of- Life/use stromen aan lege containerstromen. Deze alternatieve lading zelf draagt ook bij aan een duurzame samenleving; het mes snijdt dus aan twee kanten. Hierbij wordt gekeken naar variabelen die economische optimalisatie bepalen, en naar verdelingsvraagstukken. Aangetoond is dat integratie van beide stromen zeer aantrekkelijk is vanuit ketenoptiek maar niet voor alle partijen in de keten. Dit is een belangrijke bottleneck die samen met andere bottlenecks (onder meer in wetgeving, douaneprocessen) in kaart zijn gebracht. Tevens is nadrukkelijk gekeken naar eco-efficiency benaderingen. Hiermee kan een betere balans gevonden worden tussen economische, sociale en milieu aspecten. Ten derde is niet alleen gekeken naar stromen bestemd voor recycling, maar ook stromen die bestemd zijn voor hoogwaardiger verwerking: remanufacturing. In het licht van de verplaatsing van fabrieken naar het Verre Oosten en de schaarste aan materialen wint deze snel aan belang in de wereldeconomie. Het innovatieve karakter van ECO ligt voornamelijk in de internationale focus (veel onderzoek richt zich op lokale/nationale problematiek), het combineren van alle duurzaamheid-p s 1 (het meeste onderzoek focust op één of hooguit 2 p s), de focus op gehele ketens ineen krachtenveld van externe stakeholders (veel onderzoek richt zich op slechts één partij in de keten), en de positieve benadering van de problematiek (gericht op win-win opportunities in plaats van beperken/belemmeren economische activiteit). Doel van het project is te werken naar een transitie op drie niveaus: 1. In plaats van afval (een probleem) moeten we denken in termen van grondstoffen (een business opportunity). 2. Hergebruik van End-of-Life producten en materialen worden vaak op nationaal of zelfs regionaal niveau georganiseerd. Producthergebruik zou veel meer grensoverschrijdend moeten zijn. 3. Transitie van materiaal en energie recycling naar meer hoogwaardige vormen van terugwinning: product/component hergebruik. Bovenstaande transities kunnen worden bewerkstelligd door het opzetten en distribueren van een aantal business cases die aantonen dat duurzame, globale retourketens economisch, ecologisch, bestuurlijk en sociaal haalbaar zijn (zie onderstaande tabel). 1 People, planet, profit 4

5 structuur cultuur Werkwijze, procedures Macro (EU/global) Succesvolle business cases publiceren Verbetervoorstellen WEEEdirective/EVOA Meso (branche/nl) Brancheoplossingen met MetaalUnie Roundtable awareness, benoemen juiste spelers Handhaving regels evalueren, incl. impact op SC Micro (business case, haven) Specs RL center in Europoort, CLSC redesign Strategydocument Planningtools 2. Onderzoeksopzet/aanpak Gevolgde werkwijze Fase 1 ( ) was exploratief van aard ten einde binnen de gestelde problematiek de onderzoeksvragen aan te scherpen, stakeholders te identificeren globale retourstromen te identificeren en kwantificeren en eventuele barrières voor het opzetten van effectieve (globale) retourketens in kaart brengen. Het Havenbedrijf Rotterdam was hierin een belangrijke participant aangezien het de ambitie heeft de belangrijkste doorvoerhaven van retourmateriaal te worden. Als pilot case is de oud papier keten genomen aangezien deze keten al langere tijd succesvol opereert. In fase 2 is de focus verder uitgebreid naar andere typen ketens (Elektronisch afval, spare parts, product remanufacturing, End of Life voertuigen) en is meer gericht op transitie problematiek. Daarbij aansluitend zijn in fase twee nieuwe werkgroepen gedefinieerd (Repositioning of containers, WEEE legislation, Legislation on export and trading, Stimulating global high value recovery) die heel specifiek met een bepaald probleemveld aan de slag zijn gegaan in nauwe samenwerking met business participanten. De uitgevoerde case studies zijn dusdanig geselecteerd om bovenstaande ketens in kaart te brengen en bijbehorende transitieproblematiek m.b.t. duurzaamheid te analyseren. Hierbij is expliciet gekeken naar alle drie aspecten van duurzaamheid (People, Planet, Profit). Het consortium is dusdanig samengesteld dat voldoende, relevante theoretische en praktische kennis beschikbaar is. Overheidsinstellingen zijn geen formele partij in het consortium, maar via prof. Zoeteman (UvT, ex-ministerie van Milieu) is er voldoende kennis aanwezig over de werking en invloed van de relevante overheden. Er is dus gestreefd naar een tripartiete benadering. Door middel van workshops, seminars en vergaderingen werd kennis gedeeld en plannen eventueel bijgesteld. Samenstelling van het consortium De volgende partijen hebben deelgenomen aan het consortium, al dan niet als formele participant: Kennisinstellingen Erasmus Universiteit Rotterdam: Penvoerder en projectleider (samen met UvT); levert kennis op gebied van CLSC management, ECO-efficiency, installed-base management. Universiteit vantilburg: Projectleider (samen met EUR); levert kennis op gebied van CLSC management, WEE-directive, installed-base management. Universiteit Twente: Levert kennis op gebied van CLSC management, management van (lege) containerstromen. TU Delft: Levert kennis op gebied van CLSC management, management van (lege) containerstromen, inzet van inklapbare containers. TU Eindhoven: Levert kennis op gebied van (inter-)nationale milieu wetgeving. Beijing Jiaotong University: Levert kennis op het gebied van recycling activiteiten in China en Chinese milieu, import-export en WEEE wetgeving. 5

6 Bedrijven Havenbedrijf Rotterdam: Belangrijk voor helikopter view, was bindende factor van veel deelprojecten. Faciliterend in het vinden van gesprekspartners en relevante actoren. IBM: Belangrijk voor de service aspecten rondom retourketen van IT apparatuur. Communicatie verloopt voornamelijk via PHD-student Jalil (EUR) en verscheidene master studenten. Contell-IKS: Levert casus voor service logistiek. Verder weinig toegevoegde waarde. Device Global: Focus op inname en verwerking van B2B IT-producten. Enthousiasmerende rol, altijd aanwezig bij de plenaire vergaderingen. Oce: Levert showcase van globale retourketen (hoogwaardige remanufacturing keten). Syntens: Adviseert over de opzet van innovatieprojecten Telos: Verzamelt en analyseert gegevens over duurzaamheid, maakt deze toegankelijk en stimuleert het debat over duurzaamheid. Ciparo: Levert oudpapier casus, want verscheept oud papier tussen Europa en China. AELS: Levert case End-of-Life management van commerciële vliegtuigen. PWS: Levert in samenwerking met TU Delft een analyse van reverse logistics activiteiten in de sector Consumenten Electronica. PhD candidates João Quariguasi (EUR): Onderzoek naar ECO-efficiency (trade-off tussen Profit en Planet). Welke strategie voor duurzaamheid is het meest efficiënt? Dit blijkt sterk af te hangen van type product en keten. Niet direct vraaggestuurd maar wel zeer relevant voor praktijk. Gepromoveerd op Muhammad Jalil (EUR): Onderzoek naar de impact van installed base data op de kwaliteit van de reserveonderdelen service onderzocht. Deze data kan de planning van de product recovery activiteiten verbeteren en daarmee ook de klantenservice. Vraaggestuurd (IBM). Promotie verwacht eind 2009 Dianne Hofenk (OU): De vraag is welke diensten er in de toekomst door 3PSPs geleverd moeten worden, welke toegevoegde waarde dat heeft voor duurzaamheid en hoe relaties in de closed loop supply chain gemanaged moeten worden om tot succesvolle dienstverlening en samenwerking te komen. Onderzoek is duidelijk vraaggestuurd, multidisciplinair en behandelt meerdere P s (Profit en Planet). Promotie verwacht Projectuitvoering Communicatie en taakverdeling geschiedden via plenaire vergaderingen. Initieel waren alle partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen. Hoewel dat in eerste instantie belangrijk was voor de kennismaking met het project en de participanten is in de tweede fase gekozen voor een andere aanpak. Alleen de trekkers van de verschillende werkgroepen namen nog deel aan de plenaire stuurgroepvergaderingen. De trekkers verzorgden de communicatie met de bij de werkgroep behorende partijen. Samenhang met andere Transumo-projecten - PILOT en ECO bewegen zich beide op het vlak van life-cycle management voor vliegtuigen. Daartoe zijn ECO/PILOT een samenwerkingsverband aangegaan met University of Cambridge die zich al een tijd serieus bezighoudt met RFID toepassingen voor de luchtvaartindustrie. In dit licht heeft ECO/PILOT/Cambridge een tweedaagse workshop georganiseerd op de EUR (20-21 maart, 2007). - ECO en Diploma richten zich beide op containerlogistiek, maar met totaal verschillende doelstellingen. Samenwerking lag dan ook niet voor de hand. Gehanteerde methodologie - Case studies (Single/Comparative) - Action research - Focus groepen/round tables - Modellering & Kwantitatieve analyse - Questionnaires & surveys - Literatuurstudie, desk research Afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke opzet van de projectuitvoering Het afhaken van het Havenbedrijf Rotterdam (zie ook hoofdstuk 3), heeft gezorgd voor focus naar supply chain aspecten van End-of-Life producten en het vervoer van containers per trein als alternatief. 6

7 3. Resultaten en effecten Concrete resultaten Alleen de belangrijkste resultaten worden hier besproken. Zie Excel bijlage voor een complete lijst van deliverables met codering. Container afhandeling - Een simpel maar effectief spreadsheet tool is ontwikkeld om de impact van het aanbieden van electronic waste in te schatten. Het blijkt dat het verlies per lege container kan worden gereduceerd van 2700 tot 1500 euro per container, terwijl de extra recyclingopbrengsten liggen tussen 1000 en 3300 euro per container. Probleem is wel dat niet alle relevante partijen (evenveel) profiteren en dat de uitkomsten erg gevoelig zijn voor transportkosten en marktprijzen. - Separate depots van lege containers ( empties ) generen veel trucktransport van empties alsook een toenemend beslag op opslagruimte bij havens. Gegeven de te verwachten groei in het te verwerken volume dient de Rotterdamse haven met een strategie te komen met betrekking tot de locatie, grootte, benodigde infrastructuur en kostenstructuur van emptie depots en afhandeling van empties. Aanbevolen wordt om een substantieel aantal emptie depots achter de terminals te plaatsen. Ook dient een (beperkt) gedeelte van de emptie afhandeling te worden verplaatst naar inland terminals. - Uit interviews met MOL and Maersk over de potentiële voordelen en condities voor de implementatie van inklapbare containers blijkt een hernieuwde interesse in deze containers. Inzet van inklapbare containers kan kosten reduceren, maar ze blijven lastiger af te handelen dan gewone containers. In het bijzonder kunnen problemen ontstaan bij de administratie wanneer inklapbare containers worden gebundeld. - Een onderzoek naar de exportketen van oud papier toont aan dat opslag bij een containertransferium van zowel dedicated empty containers als gevulde oudpapiercontainers voordelen biedt voor de totale oudpapierexportketen. Na groepering worden oudpapiercontainers met een binnenvaartschip naar de Maasvlakte getransporteerd. In vergelijking met de huidige situatie, worden het weggebruik en het stackgebruik in het Rotterdamse havengebied door oudpapieroverslag geminimaliseerd. - Holland Container Innovation (HCI) is een jonge onderneming die bezig is een inklapbare container te ontwikkelen. Op dit moment is een 1:1 prototype onder constructie, die naar verwachting in januari 2009 afgebouwd zal zijn, waarna het certificeringtraject zal worden ingezet. De economische haalbaarheid en logistieke inpasbaarheid van de inklapbare container wordt momenteel nader bestudeerd en beoordeeld wordt in welk type transportketens deze container het beste tot zijn recht komt. Grote stakeholders waarmee tot op heden gesprekken zijn gevoerd zijn Samskip en Ikea. - Analyse van potentiële treinverbinding tussen Noordoost China en Duitsland. WEEE legislation - Een onderzoek naar de effectiviteit van de WEEE directive in Europa toont aan dat de volgende strategische problemen spelen: 1) Product data beheer sluit niet aan bij de gevraagde hergebruikquota, 2) de huidige hergebruikopties zijn niet altijd milieuvriendelijk, 3) de prikkels voor duurzaam product ontwerp zijn veelal afwezig. - Veldstudie onderzoek naar relevante wetgeving in China geeft aan dat in China alleen RoHS wetgeving is geïmplementeerd naar Europees model. Aan WEEE wetgeving wordt gewerkt. Verwachting is dat de wetgeving strenger wordt dan Europese WEEE (want focus op export), maar naleving zal grootste struikelblok vormen. Chinese producenten en toeleveranciers zullen zich meer moeten richten op de supply chain als geheel. Legislation on export and trading - Een raamwerk voor relevante Europese wetgeving ten behoeve van de export van retourmaterialen en producten is ontwikkeld. Aanbevelingen met betrekking tot duurzaamheid zijn 1) preventie van conflicten tussen milieu wetgeving enerzijds en handelswetgeving anderzijds; 2) promotie van gezamenlijke codes of conduct tussen havens en multinational businesses om procedures van hoge kwaliteit te garanderen, en 3) introductie van een EU douane certificatie systeem om efficiënte controle van afvaltransporten te faciliteren. - Océ overweegt zijn remanufacturing activiteiten weer terug te trekken uit China vanwege complicaties met lokale handhaving van regelgeving. Een studie werd gedaan naar alternatieve locaties in Oost- Europa. 7

8 Stimulating global high value recovery (End-of Life / End-of-Use) - Een quick-scan methodiek voor MKB s in de Consumenten Elektronica branche werd ontwikkeld door OTB, TU Delft in samenwerking met Syntens. De quick-scan helpt bedrijven op kansen in te spelen en de juiste strategie te kiezen met betrekking tot retourlogistiek. Met PWC is een zelfde soort tool ontwikkeld voor grote consumenten elektronica bedrijven. - Een drietal cases zijn bestudeerd op het gebied van Extended Producer Responsibility in de transportsector. Het blijkt dat wetgeving voor End-of-Life Vehicles weliswaar tot succes heeft geleid met betrekking tot het verminderen van de afvalberg, maar problemen bestaan nog steeds betreffende duurzaamheid van de huidige hergebruikmogelijkheden (downcycling versus recycling en remanufacturing). De lokale aanpak maakt verdere schaalvoordelen onmogelijk. Een deel van het probleem wordt bovendien geëxporteerd naar Oost-Europa, waar verwerkingscapaciteit en financiële middelen ontbreken. Een dergelijke wetgeving in de vliegtuigindustrie is voorlopig niet te verwachten. De industrie, heeft zelf al een aantal initiatieven ontworpen om tot duurzame verwerking van End-of- Life vliegtuigen te komen. - Een locatiestudie voor Océ geeft aan dat scenario s die remanufacturing faciliteiten dicht bij de productie te plaatsen de voorkeur verdienen. Dus als productiefaciliteiten in Azië worden gealloceerd dient remanufacturing te volgen. - Dissertatie João Quariguasi - "Eco-efficient Supply Chains for Electrical and Electronic Products" - Proceedings of the International Conference on Reverse Logistics and Global Closed Loop Supply Chains met voorwoord van Van der Laan/Krikke. Stimulating global high value recovery (warranties) - Een onderzoeksproject (RSM IBM) heeft de impact van installed base data op de kwaliteit van de reserveonderdelen service onderzocht. Deze data kan de planning van de product recovery activiteiten verbeteren en daarmee ook de klantenservice. Het onderzoek zal begin 2010 resulteren in een dissertatie (Mohammed Jalil). - Casus Contell-IKS plus conceptueel model en rekenmodule om beheer van service parts te optimaliseren Inzichten en leerervaringen - Veel weerstand tegen duurzaamheid in logistieke keten, veel medewerking en drive bij OEMS. - Wetgeving bemoeilijkt globale retourketens. Wetgeving is vaak gericht op downcycling op nationaal niveau, terwijl kansen juist liggen bij hoogwaardig hergebruik op internationaal niveau. - Duurzaamheid is meer dan het reduceren van het aantal transportkilometers. Producthergebruik betekent soms meer transportkilometers, maar de toegevoegde waarde zit in het reduceren van energiebehoefte, materiaalgebruik en CO2 emissies gedurende productiefase. Bijdrage aan de 3 duurzaamheids P s Closed Loop Supply Chains, mits goed georganiseerd, dragen direct bij aan de 3 P s (economische activiteit, minder gebruik van grondstoffen en energie, creatie van nieuwe banen en groene producten). Het stimuleren van deze gesloten ketens draagt dan ook direct bij aan duurzaamheiddoelstellingen. In vrijwel alle cases zijn relevante aspecten van tenminste twee van de drie P s belicht en afgewogen. Wijzigingen in projectorganisatie - Contell-IKS was participant binnen zowel ECO als PILOT, maar kon binnen ECO weinig synergie leveren met andere partijen en is naar PILOT alleen overgestapt. Dit heeft geen consequenties gehad voor de deliverables aangezien de geplande case studie naar behoren is afgerond. Océ heeft de plaats van Contell-IKS ingenomen. - Device Global is gestopt als participant na vertrek van medeoprichter en onze contactpersoon Bart Jaspers. Dit heeft geen consequenties gehad voor de deliverables aangezien de geplande case studie naar behoren is afgerond. - Het Havenbedrijf Rotterdam is in 2007 afgehaakt als formele participant en is de toegezegde cash bijdrage voor fase 2 niet nagekomen. - TU Delft is toegevoegd als informele participant en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen. - Jiaotong Universiteit in Beijing is extern ingehuurd om de vraagzijde in China in kaart te brengen. 8

9 Samenwerking binnen het consortium De samenwerking tussen de kennisinstellingen verliep voortreffelijk. Alle betrokkenen waren al experts op het vakgebied en vulden elkaar perfect aan op specifieke kennisvlakken. De betrokkenheid van bedrijven bij het project als geheel viel tegen; veel bedrijven zijn primair geïnteresseerd in de eigen business case; sommige komen naar de inhoudelijke seminars en bijeenkomsten. Voor organisatorische kwesties (accountantsverklaringen, contracten, etc.) werd niet altijd begrip getoond en het werd soms zelfs als barrière beschouwd. Bijdragen aan de internationale kennisontwikkeling Aspect Bijdrage van het project De volgende internationale participanten namen deel aan het project: - Beijing Jiaotong University, China - Braunschweig Universiteit, Duitsland - Cambridge University, UK In kaart brengen van retourstromen in China + opportunities voor hergebruik; in kaart brengen van (inter-)nationale wetgeving Onderzoek naar Eco-efficiency mede via exchange van onderzoekers tussen EUR en Braunschweig; EUR/UvT en Braunschweig schreven FP7 project. Onderzoek naar de rol van Informatie systemen voor retourketens inclusief workshop EUR/Cambridge en wederzijdse bezoeken. Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s - ECO/PILOT/Cambridge workshop - Internationale workshop Jiaotong University, Peking, China - Proceedings International Conference on Reverse Logistics and Global CLSCs met voorwoord van ECO. - Special issue in International Journal of Advanced Manufacturing Technology over Global CLSCs. - Deelname aan jaarlijkse CLSC workshops - Organisatie Internationaal CLSC workshop aan EUR (± 50 buitenlandse participanten uit 4 continenten) - Bijdrage aan panel Reverse Logistics Trade Show - Projectvoorstel voor EU 7 e kader programma is ingediend, maar afgewezen - Nieuw projectvoorstel voor EU 7 e kaderprogramma Duurzaam Transport wordt momenteel geschreven Overig, namelijk.. - Internationale publicaties (boeken, artikelen, etc.) - Deelname aan jaarlijkse CLSC workshops - Deelname aan international conferenties (POMS, INFORMS EURO, EUROMA, IFORS, etc.) 9

10 Versterking positie NL Een grote meerwaarde van het project is het opbouwen van een kennisnetwerk die zich internationaal uitstrekt en zowel practioners als academici bij elkaar brengt. De EUR is in dit netwerk, mede door Transumo, een belangrijke spil. Kennisclubs en platforms schieten nu als paddestoelen uit de grond, maar enige coördinatie moet daarin wel gaan plaatsvinden. wellicht ligt hier een rol voor ECO-participanten. Onze best-in-class cases bieden een proof of principle. Er zijn veel kansen voor Nederlandse bedrijven geïdentificeerd, maar bedrijven dienen een meer actieve houding aan te nemen. wellicht dat de recessie hierin een stimulerende rol speelt. Het aanbieden van nieuwe diensten en services rond gesloten ketens biedt nieuwe kansen om juist in NL/Europa nieuwe business te creëren. Accent dient hierbij te liggen op remanufacturing; recycling ligt meer voor de hand in het Verre Oosten te blijven. Een gebrek aan daadkracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft er vooralsnog toe geleid dat er geen extra volume te verwachten is via de mainport Rotterdam. Implementatie van de innovatie op grotere schaal c.q. opschaling Door verspreiding van best-practices die aantonen dat duurzame, globale retourketens economisch, ecologisch en sociaal haalbaar zijn kunnen meer bedrijven over de streep getrokken worden. Interactie met nationale en internationale overheden is cruciaal in het bewerkstelligen van de beoogde transitie. Aanbieden van resultaten aan wetgevende organen zou toekomstige wetgeving kunnen beïnvloeden. De te verwachte effecten zijn: - Gereduceerde afhankelijkheid van grondstoffen; - Gereduceerde behoefte aan (fossiele) brandstoffen; - Meer binding met de klant, omdat geleverde producten na gebruik weer tot input dienen; - Meer efficiëntie door schaalgrootte (vooral door opschaling van nationaal naar internationaal niveau!). 4. Verankering en doorwerking Communicatie en kennisverspreiding 2 Direct betrokken projectdeelnemers: Formele kennisuitwisseling door middel van plenaire vergaderingen, seminars, workshops, toesturen van business cases en nieuws in de media; Informele kennisuitwisseling in de wandelgangen. Deelnemers binnen het thema: Themaoverleg, Transumo evenementen, gezamenlijke workshops (zie ECO/PILOT workshop) plus informele kennisuitwisseling in de wandelgangen. Deelnemers binnen Transumo: Transumo evenementen, Transumo website en nieuwsbrief. Deelnemers buiten Transumo: Persberichten in de media, interviews in logistieke vakbladen, deelname aan Vakwerk.NL, wetenschappelijke publicaties en conferenties. Er zijn geen afwijkingen gedurende het project opgetreden t.o.v. de oorspronkelijke opzet van de communicatie en kennisverspreiding Verankering van de kennis De ontwikkelde kennis is wetenschappelijk verankerd doordat de betrokken wetenschappers allen experts zijn op het gebied van Closed loop supply chains en logistieke processen. Een belangrijk deel van de kennis is ontwikkeld door het eigen omvangrijke internationale netwerk. Deelresultaten zijn gepresenteerd en getoetst op (inter-)nationale podia De ontwikkelde kennis is verankerd in de praktijk door het uitvoeren van een groot aantal business cases. Kennis komt terug in cursussen, recente leerstoel closed loop supply chains, en het kenniscentrum closed loop supply chains aan de Erasmus Universiteit. 2 Zie Excel bijlage voor een volledig en gedetailleerd overzicht van publicaties, workshops en conferentiebezoeken. 10

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir.

Nadere informatie

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT TRANSUMO Advanced Traffic Management Multi Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersnetwerken integraal en multi-objective managen Eindrapportage ATMA-MODeRN (incl Top-up Info-Rio); oktober

Nadere informatie

TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS

TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS Transitie naar alternatieve vervoerwijzen Eindrapportage NiVeS, januari 2010 Auteur: Henk van Zuylen THEMA KLANTGERICHT COLLECTIEF PERSONENVERVOER Samenvatting Het

Nadere informatie

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT Visie & Projectplan 2007-2008 Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 Versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT consortium Pagina 1 Versies 21-12-2006 verstuurd als draft naar Transumo 8-1-2007 input TNO WP 3

Nadere informatie

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 TRANSUMO VERZEKEREN PER KILOMETER Rijgedrag bepaalt verzekeringspremie Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE INCENTIVES IN

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring Op weg naar de filevoorspeller Eindrapportage ATMO (incl. ATMOlab): oktober 2009 Auteur: Hans van Lint THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT Samenvatting

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Advies over een Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Dr. Walter J.V. Vermeulen Ir. Sjors Witjes Denise Reike MSc 5 september 2014 In opdracht van: Economic Board Utrecht (EBU) In samenwerking

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing Hightech systemen & materialen Remanufacturing Colofon Innovatie Zuid Oktober 2013 Thema Hightech systemen en materialen: Remanufacturing Samengesteld door Mare Advies Marko Vreeswijk Inspiratie en inhoudelijke

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Februari 2012 Inhoud 0 Management samenvatting 3 1. Visie & Strategie 6 1.1 Heden 6 1.1.1 Huidige situatie 6 1.2 Visie & ambitie 9 1.2.1 Visie 9 1.2.2

Nadere informatie

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r SPIder Koerier December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Voor u ligt de 5 e en tevens laatste SPIder Koerier van 2006. Het was een bewogen jaar op alle fronten: in het

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie