Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 9 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit en onze cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Blik op de toekomst Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 2/31

3 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging Het jaar 2014 was voor de VVT-branche het jaar waarin vanuit landelijk beleid ingrijpende ontwikkelingen zijn ingezet, die vragen om een nieuwe koers. Dit gaat gepaard met veel onzekerheden en ook voor AriënsZorgpalet heeft dit consequenties. Maar we zijn niet somber. We zien voor AriënsZorgpalet ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd bij de ondersteuning van de regie over een zinvolle levensinvulling van ouderen. Hiervoor is verregaande vernieuwing nodig die onze gehele organisatie raakt. We zien dit als een uitdaging, waarmee we komende jaren aan de slag gaan. Meer daarover kunt u lezen in hoofdstuk 5, het hoofdstuk over de toekomst is voor AriënsZorgpalet een jaar geweest dat naar tevredenheid is verlopen en dat we op hoofdlijnen zullen bezien vanuit het perspectief van de cliënten, de medewerkers en de organisatie. Cliëntperspectief Kwaliteit en veiligheid De kwaliteit van zorg en veiligheid ligt momenteel onder een maatschappelijk vergrootglas. Het beeld wordt gewekt dat er van alles mis zou zijn met de ouderenzorg in Nederland. Wij juichen een kritische blik op de kwaliteit van zorg toe. We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en moeten deze ook oppakken. Er is de nodige discussie wat nu precies kwaliteit van zorg is. Is dit een groene score op de CQ meting (instrument voor cliënttevredenheid) of is het dat bedankkaartje van de familie over de goede zorg aan moeder in de afgelopen jaren? Een moeilijke kwestie, want niet alles is meetbaar te maken, terwijl dit wel van ons verwacht wordt. Ook AriënsZorgpalet zoekt naar een goede wijze om kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid te meten. Naast het volgen van professionele standaarden en richtlijnen, geloven wij erin dat kwaliteit van zorg wordt bepaald door de interactie tussen cliënt, diens naasten en de medewerker. In 2015 gaan we als organisatie in proeftuinen onderzoeken op welke manier dit samenspel optimaal kan worden gerealiseerd. In 2014 is AriënsZorgpalet wederom ge-audit op de HKZ VV&T normen. Alhoewel we ons afvragen of dit keurmerk voor AriënsZorgpalet in de toekomst nog van meerwaarde is, zijn we tevreden over het resultaat en behoud van ons certificaat. In 2014 is een CQ meting (cliënttevredenheid) uitgevoerd onder al onze Thuiszorg-cliënten. De meting is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (Kiwa Carity) en geeft ons een beeld over hoe onze zorg- en dienstverlening wordt ervaren. Op de vraag of de cliënt AriënsZorgpalet zou aanbevelen bij uw vrienden of familie, geven de cliënten de Thuiszorg een waardering van een 8,3. Een mooi resultaat van onze wijkteams. Uit de meting halen we ook punten waarop we kunnen verbeteren, en daar gaan we dan ook zeker mee aan de slag. In 2014 hebben we ook gewerkt aan de verdere invoering van procesmanagement van de kritische processen van AriënsZorgpalet. Daarbij is de verbinding gelegd met risicomanagement. Op deze wijze tillen we het kwaliteitsdenken en de cliëntveiligheid binnen onze organisatie op een hoger plan. Gastvrijheid Naast inhoudelijk goede zorg is ook de door cliënten en bezoekers ervaren gastvrijheid van groot belang. Sinds 2011 volgen medewerkers een meerjaren gastvrijheidsprogramma. Daarbij zijn onze kernwaarden DWARS leidend. DWARS staat voor Doen, Welkom, Afspraak=afspraak, Respect en Samenwerking. Met regelmaat horen we terug hoe gastvrij men zich ontvangen voelt door onze medewerkers en daar zijn we trots op. Trots zijn wij ook op de 4 steren die onze locaties Ariënshuis, Ariënsstaete en Klaaskateplein hebben mogen ontvangen in het kader van gastvrijheid met sterren Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 3/31

4 Medewerkersperspectief In 2014 heeft het verzuim 6,54% bedragen, bijna 0,25% lager dan in Onze uiteindelijke doelstelling van een verzuim van maximaal 5% is hiermee niet gerealiseerd. Wel zien we dat ons programma Fit voor Werk. Wat beweegt jou? zijn vruchten begint af te werpen. We zijn er van overtuigd dat de ingezette daling zal doorzetten en 5% een haalbaar percentage is. Naast de focus op verzuim legt het programma Fit voor Werk de nadruk op vitaliteit, werkvermogen en employability. Daarbij proberen we onze medewerkers te ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Dit is nodig om te kunnen mee bewegen met de veranderingen die we nastreven. Organisatieperspectief Door de collectief geleverde prestatie hebben we 2014 af kunnen sluiten met een positief financieel resultaat, zodat het eigen vermogen verder kon worden versterkt en daarmee op het gewenste niveau blijft. Zoals in de inleiding gesteld zijn de veranderingen in de VVT-branche veelomvattend en ingrijpend. De ingezette hervormingen zorgen voor lagere budgetten, mede door het verdwijnen van zorgzwaartepakketten 1 t/m 3, waardoor verzorgingshuizen grotendeels hun bestaansrecht verliezen, met leegstand als risico. Ondanks deze ontwikkelingen vinden wij dat AriënsZorgpalet er toe doet. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Hiervoor is wel verregaande vernieuwing nodig. Deze vernieuwing hebben wij Route 2018 genoemd. In Route 2018 schuilt de opdracht om toe te werken naar een nieuwe organisatie, meer passend bij onze missie en visie. Een organisatie die alles dichtbij de cliënt organiseert en werkt vanuit de bedoeling. En een organisatie die financieel gezond is, waarbij we vanuit goed werkgeverschap de verwachte krimp willen oplossen. Op weg naar 2018 laten we ons inspireren door de besturingsfilosofie die in het boek Verdraaide Organisaties. Terug naar de bedoeling staat beschreven. In het kort betekent dit dat we alles heel dicht bij de klant en de professional willen organiseren. Dit betekent ook de zaken simpel houden en complexe bedrijfsvoering en bureaucratie terugdringen. En steeds de kritische vraag stellen: Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Verantwoording In het voorliggende Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording wordt in het maatschappelijk verslag op het niveau van het concern verslag gedaan van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen AriënsZorgpalet. Hoewel het maken van een dergelijke verantwoording niet meer verplicht is, vinden wij het van belang, naast een financiële verantwoording, ook op inhoud verantwoording af te leggen. Daarom hebben wij evenals voorgaande jaren dit verslag gemaakt. Voor de jaarrekening geldt dat de geconsolideerde gegevens zijn opgenomen voor: Stichting AriënsZorgpalet Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie Hervormde Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting Enschede Stichting Hulpfonds AriënsZorgpalet Stichting Steunfonds AriënsZorgpalet. De Raad van Toezicht heeft het jaardocument op 21 april 2015 goedgekeurd. Jan van der Linde en Elo Gramsbergen Raad van Bestuur AriënsZorgpalet Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 4/31

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting AriënsZorgpalet Bezoekadres hoofdkantoor Boulevard , 7511 AD Enschede Postadres Postbus 5005, 7500 GA Enschede Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern AriënsZorgpalet is een stichting met een Raad van Bestuur als statutair bestuurder en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. Naast AriënsZorgpalet opereren de Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede (HBBE). Het bestuur en de Raad van Toezicht van deze stichtingen vormen een personele unie met dat van de Stichting AriënsZorgpalet. De Stichting AriënsZorgpalet is aanbieder van de kernactiviteiten zoals in de volgende paragrafen is weergegeven. De Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de HBBE zijn de beheerders van het onroerend goed, dat niet met collectieve middelen tot stand is gekomen en/of wordt onderhouden. Het betreft dus vastgoed dat niet valt onder de WTZi. Organogram van AriënsZorgpalet Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 5/31

6 De Raad van Bestuur, de lijnmanagers en de managers van de stafafdelingen vormen het managementteam van de organisatie. De managers sturen elk een aantal teamleiders aan, die de operationele leiding hebben over medewerkers. De Stichting AriënsZorgpalet is in het kader van de AWBZ/Wlz toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap De medezeggenschap van cliënten is bij AriënsZorgpalet gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De medezeggenschap is centraal geregeld door middel van een Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is voor iedere grotere locatie een lokale cliëntenraad of bewonerscommissie ingesteld. Afgevaardigden (veelal de voorzitters) uit de lokale cliëntenraden en bewonerscommissies hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad. Ook de medezeggenschap van medewerkers is bij AriënsZorgpalet centraal geregeld door middel van een Ondernemingsraad met afgevaardigden uit de gehele organisatie. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden. In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de onderwerpen waarop de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in 2014 advies/instemming hebben gegeven of waarover zij zijn geïnformeerd. 2.3 Kerngegevens AriënsZorgpalet rekent het tot haar verantwoordelijkheid een breed pakket aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling aan te bieden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de individuele wensen van ouderen en/of mensen met een beperking. Hierbij is speciale aandacht voor het creëren van een veilige woonomgeving voor de cliënten. De combinatie van intramurale zorg (waarbinnen alle Wlz-functies worden geboden), Thuiszorg en een breed pakket aan welzijn en aanvullende dienstverlening, biedt de mogelijkheid om de verschillende zorgvormen vloeiend op elkaar af te stemmen en aantrekkelijke zorgarrangementen voor de doelgroep samen te stellen. Binnen de woonzorgcentra is extra aandacht voor het welzijn van cliënten, in de vorm van persoonlijke begeleiding en door een gevarieerd aanbod van welzijnsactiviteiten. Tevens biedt AriënsZorgpalet een adequaat aanbod van geestelijke zorg. Hotelmatige dienstverlening, zoals de maaltijden en sfeervolle restaurants, wordt door AriënsZorgpalet gezien als een primair proces, omdat deze vorm van dienstverlening in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten Kernactiviteiten en nadere typering AriënsZorgpalet onderscheidt een aantal kernactiviteiten: 1. Complexe, langdurige zorg met verblijf 2. Geriatrische revalidatiezorg 3. Zelfstandig, beschermd wonen met zorg 4. Zorg en service thuis 5. Expertise en behandelcentra 6. Dagactiviteiten 7. Horeca en aanvullende services Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 6/31

7 Onze locaties Hieronder zijn de locaties weergegeven waar AriënsZorgpalet wonen, zorg en/of welzijn levert, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 7/31

8 Complexe langdurige zorg met verblijf (verpleeghuis) Verblijf en behandeling worden geboden aan cliënten met een chronische psychogeriatrische en/of een somatische zorgvraag. Daarnaast is AriënsZorgpalet een grote aanbieder in Enschede van crisiszorg. Er zijn tien crisisbedden aanwezig (twee voor PG-cliënten en acht voor somatische cliënten). Tevens heeft AriënsZorgpalet zes MRSA-bedden beschikbaar (eveneens crisisbedden). Met de crisisbedden levert AriënsZorgpalet een belangrijke bijdrage aan de opvang van acute en semi-acute cliënten die in de thuissituatie niet meer verzorgd kunnen worden. Financiering vindt plaats vanuit de Wlz. Geriatrische revalidatiezorg Geriatrische Revalidatiezorg wordt aangeboden voor cliënten met een revalidatievraag. Overbruggingszorg wordt aangeboden voor cliënten die medisch uitbehandeld zijn of op de wachtlijst staan voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Geriatrische revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Zelfstandig beschermd wonen met zorg (verzorgingshuis) AriënsZorgpalet heeft van oudsher 3 locaties waar cliënten met een indicatie voor verblijf (zonder behandeling) kunnen verblijven: De Eschpoort, Ariënsstaete en Ariënshuis. In overleg met de cliënten wordt een zorgarrangement samengesteld. Binnen de verzorgingshuizen zijn speciale meerzorgafdelingen ingericht, waar cliënten met psychogeriatrische problematiek kunnen worden opgevangen. Het betreft hier cliënten zonder BOPZ-indicatie. Ook beschikt AriënsZorgpalet binnen de verzorgingshuizen over een aantal TOP kamers (tijdelijke opvang plaatsen), voor cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ook kunnen cliënten tijdelijk worden opgenomen ter ontlasting van de mantelzorger. De scheidslijn tussen verzorgingshuis en verpleeghuiszorg is ten gevolge van scheiden van wonen en zorg aan het verdwijnen. De locaties van AriënsZorgpalet waar van oudsher enkel verzorgingshuiszorg werd geboden, zijn nu ook geschikt voor wonen met een verblijfsindicatie met behandeling. Daarnaast verhuren wij op deze locaties ook appartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen, waar nodig aangevuld met zorg en servicepakketten. Zorg en service thuis (thuiszorg) AriënsZorgpalet biedt thuiszorg in de wijken van Enschede. Dit kan zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget geboden worden vanuit 6 zelforganiserende wijkteams. Tevens leveren onze wijkteams palliatief terminale zorg. Financiering van thuiszorg vindt vanuit de Zorgverzekeringswet plaats. Expertise en behandelcentra Binnen de muren van locatie De Eschpoort is een eerstelijns behandelcentrum gevestigd. Hier kunnen cliënten die zelfstandig wonen terecht voor behandelingen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie. Cliënten kunnen voor deze diensten ook binnen Ariënsstaete, Ariënshuis en Klaaskateplein terecht. De diverse behandelaars behandelen ook aan huis. Financiering vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet. Dagactiviteiten In de locaties Eschpoort, Ariënsstaete en Ariënshuis en in de villa van woonzorgcentrum Florapark biedt AriënsZorgpalet dagactiviteiten voor ouderen uit de omliggende wijken. Een bijzondere vorm van dagactiviteiten is Lalé, een dagactiviteitenproject in Ariënsstaete voor Turkse vrouwen. Een andere noemenswaardig initiatief is het Ontmoetingscentrum Glanerbrug. Dit is een initiatief van AriënsZorgpalet en Bruggerbosch en richt zich op inwoners van Glanerbrug met een lichte tot matige vorm van dementie en hun mantelzorgers. De dagactiviteiten worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 8/31

9 Horeca en aanvullende services De locaties De Eschpoort, Ariënsstaete, Ariënshuis en Klaaskateplein zijn voorzien van sfeervolle restaurants. Niet alleen cliënten van AriënsZorgpalet, maar ook ouderen uit de buurt zijn hier van harte welkom. Alle bewoners van de woonzorgcentra en wijkbewoners kunnen gebruik maken van extra services, ook wel +Plusdiensten genaamd. AriënsZorgpalet biedt een uitgebreid palet aan mogelijkheden op het gebied van extra zorg en services. Hieronder vallen onder andere horecapakketten, deelname aan welzijnsactiviteiten, diverse klussendiensten en huishoudelijke hulp. Middels de +Pluspas ontvangt men aantrekkelijke kortingen op diverse +Plusdiensten. Als onderdeel van de +Plusdiensten levert AriënsZorgpalet ook personenalarmering. Door middel van personenalarmering biedt AriënsZorgpalet de mogelijkheid om te alarmeren in nood, door middel van een personenalarmeringstoestel. Aangewezen contactpersonen worden vervolgens ingeschakeld bij een alarmroep. Voor cliënten die bij AriënsZorgpalet in zorg zijn, wordt professionele alarmopvolging geboden Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 534 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 68 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 344 verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 552 verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 994 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 609,8 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Het primaire werkgebied van AriënsZorgpalet is Enschede (inclusief Glanerbrug). AriënsZorgpalet is werkzaam in de zorgkantoorregio Twente. 2.4 Samenwerkingsrelaties AriënsZorgpalet staat open voor samenwerking met anderen en toont zich daarbij een betrouwbare samenwerkings- en contractpartner. Teneinde de stevige positie in de regio te behouden wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelaties met onder andere woningbouwcorporaties en andere zorgaanbieders. Bestaande samenwerkingsrelaties zijn in 2014 gecontinueerd en waar nodig uitgebouwd. Doelen van samenwerking zijn voor AriënsZorgpalet het kwalitatief beter bedienen van de doelgroep, het ontwikkelen van innovatiekracht, het behalen van schaalvoordelen, doelmatigheidswinst en een sterkere positionering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 9/31

10 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners van AriënsZorgpalet. Samenwerking met Bruggerbosch In 2014 hebben AriënsZorgpalet en Bruggerbosch, na enkele oriënterende gesprekken over een mogelijke fusie, geconcludeerd dat beide organisaties vooralsnog separaat aan de slag zouden gaan om te werken aan de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie. Daarbij is nadrukkelijk uitgesproken om de reeds opgebouwde samenwerking te blijven behouden en dat beide organisaties daar waar het voor de cliënten en medewerkers van meerwaarde is, de handen zeker ineen blijven slaan. In 2014 is dit geconcretiseerd door het openen van het Ontmoetingscentrum Glanerbrug. Dit ontmoetingscentrum is een gezamenlijk initiatief van AriënsZorgpalet en Bruggerbosch en is er op gericht mensen met een lichte vorm van dementie en hun mantelzorger te ondersteunen. Op 23 januari jongstleden werd het Ontmoetingscentrum Glanerbrug officieel geopend. Naast zorginhoudelijke samenwerking, trekken beide orgnisaties ook gezamenlijk op daar waar het gaat om inkoop, de ICT infrastructuur, applicatie- en systeembeheer. IZO Twente IZO (InterZorg Ouderen) Twente is een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. AriënsZorgpalet onderschrijft het belang van een dergelijk overleg, waarin een optimale regionale afstemming van ketenzorg aan ouderen wordt nagestreefd. IZO Twente kent ook een door haar ingestelde klachtencommissie. Per maakt AriënsZorgpalet gebruik van deze klachtencommissie voor alle klachten (inclusief BOPZ klachten). Samenwerking met andere zorgaanbieders in het kader van ketenzorg Vanuit de Thuiszorg van AriënsZorgpalet en de verzorgingshuizen worden contacten met huisartsen onderhouden, waarbij afspraken worden gemaakt over afstemming en samenwerking. Sinds 2012 heeft AriënsZorgpalet een samenwerkingsovereenkomst met de huisartsengroep Gezondheidshoes ten behoeve van het verzorgingshuis De Eschpoort. Hiermee is een meer nadrukkelijke samenwerking gerealiseerd ten bate van de cliënt. Met Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt met betrekking tot overbruggingszorg en het heuppad. Er zijn contacten tussen de specialisten ouderengeneeskunde en de medische staf van MST. Ook is er veelvuldig overleg op diverse niveaus rondom de geriatrische revalidatie. In het kader van de CVA zorg is AriënsZorgpalet uitvoerder van reactivering oftewel geriatrische revalidatie. Er is sprake van een CVA-keten, een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis (MST), revalidatiecentrum (Het Roessingh), VVT-instellingen (AriënsZorgpalet, Livio, Zorggroep Sint Maarten), Interakt Contour en de huisartsen. AriënsZorgpalet is ketenpartner met betrekking tot dementie. Binnen de keten wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders (Bruggerbosch, Livio, De Posten, Alifa, Zorggroep Manna, MST, Stichting Informele Zorg Twente, Mediant). Vanuit de keten is enkele jaren geleden casemanagement opgestart. AriënsZorgpalet is partner in de palliatieve zorgketen. Het Netwerk Palliatieve Zorg in Twente bestaat uit 23 partijen, waaronder VVT zorgaanbieders (o.a. Bruggerbosch, Zorggroep Manna, Livio, De Posten), huisartsen, ziekenhuis (MST), Hospice, vrijwilligersorganisaties (Leendert Vriel), revalidatiecentrum (Het Roessingh), geestelijke gezondheidszorg (Mediant), Integraal Kankercentrum Noord Oost, Alifa Welzijn, verstandelijk gehandicaptenzorg (Twentse Zorgcentra), etc. AriënsZorgpalet participeert met enkele andere ouderenorganisaties en het UMCG in het Netwerk Ouderzorg (UNO-UMCG). Doel van dit netwerk is om wetenschap en ouderenzorgpraktijk dichterbij elkaar te brengen. Het UNO-UMCG wil door innovatie en kennisdeling de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen verbeteren. Samenwerking met andere zorgaanbieders in het kader van personeelsvoorziening AriënsZorgpalet is lid van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Samen met andere regionale zorg- en welzijnsaanbieders wordt gewerkt aan een adequate personeelsvoorziening voor genoemde organisaties Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 10/31

11 Samenwerking op het gebied van Hygiëne & Infectiepreventiebeleid AriënsZorgpalet voert een structureel Hygiëne & Infectiepreventiebeleid. Het Infectiepreventiebeleid wordt gevoerd in een samenwerkingsverband tussen AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten. Stichting Bartiméus Sonneheerdt Met de Stichting Bartiméus Sonneheerdt (visueel gehandicapten) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het ontwerp van onze nieuwbouw Ariënshuis in Glanerbrug is in samenspraak tot stand gekomen. Tevens zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van het screenen van ouderen met gehoorstoornissen. Gemeente Enschede AriënsZorgpalet is deelnemer aan het overleg Wonen, Welzijn en Zorg in Enschede, waarin alle zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede participeren. Daarnaast zijn de overleggen met de gemeente Enschede geïntensiveerd gezien de ontwikkelingen betreffende het scheiden van wonen en zorg. Per 1 januari 2015 is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. De gemeente is samen met alle betrokken partijen op zoek naar de gewenste stadsbrede aanpak van de decentralisaties. AriënsZorgpalet neemt hier actief aan deel, en participeert in een pilot populatie gebonden bekostiging in Glanerbrug. Woningcorporaties Om een compleet aanbod op het gebied van zorg, welzijn én wonen te kunnen bieden, is er sprake van intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties. Samen met Wooncorporatie Ons Huis is het woonzorgcentrum Ariënsstaete gerealiseerd en met woningcorporatie De Woonplaats is de locatie Klaaskateplein tot stand gebracht. Bij de realisatie van de nieuwbouwlocatie Ariënshuis hebben we samengewerkt met wooncorporatie Domijn. Maatschappelijk plein FC Twente Samen met zorgcentrum De Posten heeft AriënsZorgpalet in 2011 besloten deel te nemen aan het Maatschappelijk Plein Twente van voetbalclub FC Twente. Het Maatschappelijk Plein Twente is een samenwerking tussen FC Twente scoren in de wijk (welke als doel heeft de kracht en uitstraling van de voetbalclub in te zetten voor maatschappelijke doeleinden) en organisaties die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld. De deelnemende organisaties komen uit diversen sectoren als werk, zorg, onderwijs en welzijn en hebben alle net als AriënsZorgpalet als doel om hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen dit Maatschappelijk Plein vorm en inhoud te geven. Samenwerking met verschillende partners binnen dit plein moet leiden tot bijzondere samenwerkingsvormen en een innovatieve aanpak van sociaal maatschappelijke vraagstukken. In 2013 en in 2014 hebben AriënsZorgpalet en de Posten de handen hiervoor ineen geslagen en cliënten van beide organisaties laten genieten van een thuiswedstrijd van FC Twente. Gezien de huidige financiële ontwikkelingen en de geringe ervaren meerwaarde van het Maatschappelijk Plein, heeft AriënsZorgpalet samen met De Posten besloten om het contract niet te verlengen. Dit betekent dat AriënsZorgpalet per geen deelnemer meer is van het Maatschappelijk Plein Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 11/31

12 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet beschouwen good governance als een vanzelfsprekendheid. AriënsZorgpalet onderschrijft de Zorgbrede Governance Code die in de sector wordt gehanteerd. AriënsZorgpalet voldoet aan de normen zoals opgenomen in deze code. Daar waar wordt afgeweken, wordt het past toe of leg uit -beginsel gehanteerd. 3.2 Raad van Bestuur De statuten bepalen over de Raad van Bestuur als volgt: De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Samenstelling Raad van Bestuur ( ) Naam Portefeuilleverdeling Nevenactiviteiten De heer Ir. E. Gramsbergen Zorg Lid Raad van Advies Personeel Fast Forward Communicatie Enschede Medezeggenschap Geestelijke zorg De heer J.J. van der Linde MBA MHA Financiën Facilitair Bedrijf Kwaliteit Inkoop Vastgoed ICT Raad van Commissarissen Stichting Wonen Wierden-Enter Lid DB inkooporganisatie Stichting Lucrum Stichting AriënsZorgpalet wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het betreft een collegiale Raad van Bestuur met een portefeuilleverdeling. De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en geconcludeerd dat deze in 2014 naar behoren heeft gefunctioneerd. De bezoldiging en declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn conform gemaakte afspraken en landelijke richtlijnen. Er is geen sprake van een belangenverstrengeling tussen de functieuitoefening van de bestuurders en hun nevenactiviteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Bestuur, evenals de uitgangspunten met betrekking tot besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacatures, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en externe verantwoording en deskundigheid. In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft een sterke verantwoordelijkheid in het uitdragen en ondersteunen van het maatschappelijke belang van AriënsZorgpalet en laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door het managementteam. De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Bezoldiging van de Raad van Bestuur is volgens de richtlijnen van de NVTZ Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 12/31

13 3.3 Raad van Toezicht De statuten bepalen over de Raad van Toezicht als volgt: De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Samenstelling Raad van Toezicht ( ) Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties De heer prof. dr. H.G. Bijker (voorzitter tot ) Eerste benoeming: Algemeen beleid / Zorg- en welzijn (lid auditcommissie) Voorzitter Raad van Commissarissen Rijnbrinkgroep Nijverdal Commissaris Centrumapotheek Enschede Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Radiotherapiegroep Hoogleraar Universiteit Twente Enschede De heer G.J.B. Beimers RA (lid) Eerste benoeming: Financiën en onroerend goed (lid auditcommissie) Adviseur Stichting VCO- Oost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland Enschede Lid Raad van Bestuur Stichting Medisch Spectrum Twente Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium voor Microbiologie Twente Achterhoek Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium voor Pathologie Oost Nederland Lid Raad van Commissarissen IZIT B.V. Lid Raad van Commissarissen Vermaat-MST Services B.V. De heer J.A.N. Mos (vicevoorzitter) Eerste benoeming: Human Resource Management (gekozen mede op voordracht OR) Directeur P&O, Apollo Vredestein B.V. Enschede Mevrouw mr. drs. Y.M. Nijhuis (lid) Eerste benoeming: De heer mr. W. Wickering (lid en beoogd voorzitter per ) Eerste benoeming: De heer dr. I.M. Matser MSc, RM (lid) Eerste benoeming: Juridische zaken (gekozen mede op voordracht CCR) Algemeen beleid/ gezondheidszorg/ juridische zaken Algemeen beleid/ economie/marketing Advocaat Kienhuis Hoving Enschede Gastdocent Gezondheidsrecht Universiteit Twente Enschede Lid-jurist MedischEthische Toetsingscommissie Twente Lid bestuur vereniging arbeidsrecht advocaten Oost-Nederland Directeur/eigenaar ZorgZakenGroep Enschede Voorzitter Rotaryclub Enschede Zuid Voorzitter of lid van diverse accreditatiecommissies nationaal en internationaal CEO TSM Business School Voorzitter Raad van Toezicht NIMA Lid Raad van Commissarissen M&I/Partners (IT-branche) Voorzitter Raad van Toezicht Zorgspectrum Het Zand Zwolle Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014/ Stichting AriënsZorgpalet 13/31

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Maatschappelijk verslag 2009 Amsterdam, mei 2010 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie