KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG"

Transcriptie

1 KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Geven openheid door uitleg en duidelijkheid te verschaffen over politieke besluiten. Onze denkwijze is positief, oplossingsgericht en kijken naar de toekomst. LOKALE POLITIEK LOKAAL HOUDEN Wij willen werken aan het algemeen belang op lokaal niveau en voor iedere dorpskern. Vanzelfsprekend onafhankelijk van landelijke politieke belangen. VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING Diensten en ondersteuning willen wij meer naar de inwoner toe brengen. POLITIEK IS EEN ZAAK VAN, VOOR EN DOOR DE INWONERS Gebruik maken van kennis, kunde en creativiteit van inwoners van onze gemeente. De gemeente komt naar de inwoners toe. Het belangrijkste vinden wij de inbreng en ideeën van onze inwoners voor een breed draagvlak. KIESLOKAAL.NU

2 VERKIEZINGSPROGRAMMA KIES LOKAAL COMMUNICATIE MET DE INWONERS : Diensten en ondersteuning méér naar de inwoners toe. Gemeentelijke functies kunnen worden uitgevoerd in bijvoorbeeld dorpshuizen en/of leegstaande accommodaties of door een mobiele voorziening in de dorpen Vereenvoudigen van jaarlijks terugkerende subsidie en/of vergunningaanvragen Klacht indienen moet laagdrempelig zijn, alleen een melding maken behoort tot de mogelijkheden Bemiddeling tussen inwoners en ambtenaren eerder inzetten. Buurtbemiddelaars breder inzetten. Oplossingsgericht denken. Geen nee omdat maar JA.mits.. INSPRAAK : Voldoende inbreng van Inwoners wanneer het zijn/haar woonomgeving betreft Voldoende draagvlak met name bij projecten en/of plannen op lokaal niveau Politiek moet goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van de inwoners Intensief gebruik van moderne communicatie zoals social media. De mogelijkheden op het gebied van ICT en communicatie moeten zorgen voor een uitstekend contact tussen inwoners en overheid en zien wij als moderne politiek. WIJKGERICHT WERKEN : Meer aandacht en tijd besteden aan de wijk/dorpsverenigingen om de samenwerking me de gemeente te verbeteren. Een contract waarin afspraken tussen wijkverenigingen en gemeente staan opgenomen en indien nodig geld hiervoor reserveren.

3 WONEN : Een dynamische woningmarkt waarin doorstroming wordt bevordert Vermogenstoets toepassen bij sociale woningbouw Meer woningen voor jongeren/starters, alleenstaanden en ouderen. Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen mogelijk maken Het systeem van koopgarant-woning meer toepassen Medewerking te verlenen aan bedrijfsverplaatsing en/of wijzigen van bestemmingsplan indien dit een grote sociale en maatschappelijke meerwaarde heeft. Hierdoor kunnen beschikbare locaties voor jongeren en ouderen optimaal worden benut. Wonen op bedrijventerreinen, onder (veiligheids) voorwaarden, toestaan. NATUUR : Natuur is DE sterke kwaliteit van onze gemeente en dat willen wij koesteren. Uitbreiding van natuur/groen in de dorpen of wijken die deze wens in dorps/wijkplan hebben opgenomen. Win-win situaties creëren door natuur, cultuur en recreatie met elkaar te verbinden. Aandacht voor behoud en verbetering van groen in de dorpskernen

4 CULTUUR : Een verdeling van de middelen die beschikbaar zijn voor de3 bibliotheken en dit relateren aan het aantal inwoners. De openingstijden van de 3 bibliotheekvoorzieningen uitbreiden met ondersteuning van vrijwilligers Samenwerking bevorderen van organisaties cq verenigingen die zich bezighouden met kunst/cultuur/natuur en recreatieve organisaties Culturele activiteiten bij jeugd, met de huidige middelen, met name in het basisonderwijs stimuleren Discussie over een multifunctionele accommodatie in Egmond aan Zee moet worden losgekoppeld van de discussie over de fusie van de 3 voetbalverenigingen. Investeren in goede bewegwijzering van alle cultuuraanbod in de gemeente Bergen zowel digitaal als fysiek RECREATIE : Toegankelijke dorpen voor inwoners en toeristen Meewerken aan plannen voor kleinschalige kampeerterreinen (niet perse gekoppeld aan een agrarisch bedrijf). Opknappen van openbare ruimte die door de inwoners als onvoldoende wordt gekwalificeerd en hiervoor geld beschikbaar stellen. Een aaneengesloten fietspad van Bergen aan Zee naar Egmond aan Zee Bespreken van inbreng van de fietsersbond. Plan van aanpak schrijven waarin prioriteiten worden gesteld en zo nodig middelen voor de komende jaren wordt gereserveerd. Locatie waar toeristen met campers kunnen overnachten (de zogenaamde GOP s)

5 PARKEREN Een parkeer-jaarkaart voor Inwoners van de gemeente Bergen Voor zorgaanbieders (zoals thuiszorgmedewerkers) een parkeerjaarkaart beschikbaar stellen Lokale oplossingen om de verkeersdruk op zondag en bij bijzondere en zeer zonnige dagen lokaal op te lossen Transferium indien hier voldoende draagvlak voor is bij inwoners en ondernemers Vrij parkeren op zondag tot de winkels open zijn ECONOMIE / ONDERNEMERS : Lokale ondernemers krijgen voorrang bij openbare aanbestedingen. Bij grote financiële afwijkingen wordt dit voorgelegd aan de Gemeenteraad Bestuurlijke aandacht voor álle ondernemers door meer interactie met ondernemers en het bezoeken van bedrijven Website gemeente Bergen zodanig inrichten dat inwoners en ondernemers elkaar kunnen vinden (vacatures bedrijven en/of vrijwilligerswerk) Toeristenbelasting voor kinderen t/m 12 jaar afschaffen Ondersteunen, Faciliteren en zo nodig investeren in FOBES Ondernemers hebben één aanspreekpunt (ondernemersloket) Ondernemerschap stimuleren door bijvoorbeeld oprichten van een ondernemerscentra (concept zoals bijvoorbeeld in stichting Willibrord). Meewerken aan dergelijke initiatieven Recreatief, creatief en cultureel ondernemerschap stimuleren omdat dit de sterke kwaliteiten zijn van onze gemeente. Actieve bijdrage van de gemeente bij vervallen gebouwen. Beeldkwaliteit gemeente handhaven.

6 SAMENWERKING MET OMLIGGENDE GEMEENTEN : Geen nieuwe fusies (groter is niet altijd beter) Samenwerking zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau met omliggende gemeenten blijven onderzoeken als er win win situatie ontstaat. Samenwerking moet kostenbesparend en/of kwaliteit verhogend zijn en de dienstverlening mag beslist niet minder worden Samenwerking met andere gemeenten als er bezuinigd kan worden op personeel en huisvesting Alle Gemeenschappelijke regelingen en RUD worden jaarlijks verantwoord op een open duidelijke en eenvoudige wijze. MIDDELEN wij staan voor SOBER- DOELMATIG EN EFFICIENTY Inzicht krijgen in uitgaven per programma per kern. optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpen. Lokale lasten niet omhoog (zo nodig andere keuzes maken) Kijken naar mogelijkheden om langlopende leningen af te bouwen (lagere rentelasten). Hiervoor termijn en plan van aanpak bepalen. Geen nieuwe grote projecten met grote risico s aangaan (bijvoorbeeld nieuw gemeentehuis of brandweerkazerne) Heroverwegen van lopende projecten waarbij de gemeente een groot financieel risico loopt. Het geld wat beschikbaar is voor het tegengaan van permanente bewoning van zomerwoningen en recreatiewoningen kan gehalveerd worden. Dit heeft geen urgentie en geeft veel sociale en maatschappelijke problemen

7 VEILIGHEID Veilige woon en leefomgeving; jaarlijks worden cijfers en feiten besproken van het politiejaarplan Aanspreekbare wijkagent Voldoende duurzame straatverlichting met name op onveilige wegen/fietspaden Voldoende vrijwilligers bij de brandweer Een veiligheidsregio die bestuurd wordt door gekozen volksvertegenwoordigers Minder betutteling. Minder verkeersborden. ONDERWIJS Kwaliteit en voldoende capaciteit van het basisonderwijs. Jaarlijks apart agenderen en bespreken in de Raad de gevolgen van de bezuinigingen. Vakleerkrachten behouden en zo mogelijk uren uitbreiden. VOORZIENINGEN Goede luchtkwaliteit in de scholen Nuttig gebruik van leegstaande panden. Bijvoorbeeld als atelierruimte of verenigingsactiviteiten. Gemeente werkt actief mee aan tijdelijke oplossing van leegstaande panden (zowel particulier als gemeentelijke eigendommen). Ondernemerscentra behoort ook tot de mogelijkheden Gemeentelijke functies in dorpshuizen en/of leegstaande panden Een nieuwe sportaccommodatie met een multifunctioneel aanbod die voor zowel inwoners als toeristen als slecht weer voorziening dient.

8 HONDENBELASTING Hondenbelasting afschaffen of dit geld te investeren in voorzieningen voor honden om poep en overlast te voorkomen (hondenpoepbakken en uitlaatplekken). Ter compensatie kan intensiever gehandhaafd worden. SPORT Voldoende sportaanbod per dorp/kern en dit zo nodig aanpassen. Hierbij is de mening en de invloed van de sportraad/sportverenigingen en inwoners leidend. Aanpassen van de sportnota m.b.t. nieuwe wensen en behoeften. Voldoende aanbod voor de jeugd Een nieuw sportcomplex in Egmond realiseren als het ledenaantal groeit door nieuwe leden of door samenwerking met andere verenigingen. ZWEMVOORZIENINGEN Toegankelijk en betaalbaar voor toeristen en inwoners en verenigingen Inzicht van de jaarlijkse lasten van De Beeck en de prognose t/m 2018 Zwemdiploma voor alle kinderen in onze gemeente; ouders met een inkomen tot 120% van het minimum loon kunnen hiervoor bijstand aanvragen OPENBAAR VERVOER Voortzetting van minimaal het huidige aanbod. Onderzoek of de buurtbusvoorziening voldoende is

9 HORECATIJDEN Sluitingstijden en vanaf geen nieuwe bezoekers meer toelaten. (JEUGD)ZORG-WMO-WSW-BEGELEIDING Het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeente kan grote gevolgen hebben voor onze inwoners omdat dit gepaard gaat met bezuinigingen. Kwaliteitsmonitor ontwikkelen: door het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor willen wij kunnen aantonen of de (huishoudelijke en jeugd) zorg en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking wel/niet achteruit gaat Voor het labelen van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld Voor mensen met een beperking die voorheen onder de WSW vielen wordt actief naar mogelijkheden gezocht voor dagbesteding Het beschikbaar stellen van geld vanuit de gemeente voor de begeleiding van gehandicapten en ouderen die met deze bezuinigingen buiten de boot dreigen te vallen Betere ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers Gebruik maken van kennis (expertise) door samenwerking met andere disciplines (omliggende gemeenten en zorgaanbieders) de nadelige gevolgen te minimaliseren GLASVEZEL Glasvezelnetwerk aanleggen voor alle kernen inclusief buitengebied

10

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Jouw idealen in Groningen

Jouw idealen in Groningen Jouw idealen in Groningen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Groningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Groningen 4 Groen Groningen 8 Diervriendelijk Groningen

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie