TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN"

Transcriptie

1 [ 1 ] TABEL

2 [ 2 ]

3 [ 3 ] TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN LEGENDE LEGENDE VAK = gesplitst vastleggingskrediet (kredietsoort 2) VEK VAK = gesplitst vastleggingskrediet vereffeningskrediet (kredietsoort (kredietsoort 2) 2) VRK VEK = gesplitst variabel vereffeningskrediet (kredietsoort 4) 2) MAC VRK = variabel vastleggingsmachtiging krediet (kredietsoort 4) (kredietsoort 5) MAC = vastleggingsmachtiging (kredietsoort 5) PR = programma programma ENT = entiteit LIT = littera Voorbeeld Voorbeeld AB0 / 1 AE - A A / WT entiteit / begrotingsafdeling programma - minister - kredietsoort - doelstelling / ESR-aggregatie (Code ORAFIN) Beleidsdomeinen Beleidsdomeinen A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR B Beleidsdomein Bestuurszaken BZ Beleidsdomein Bestuurszaken BZ C Beleidsdomein Beleidsdomein Financiën Financiën en Begroting en Begroting FB FB D Beleidsdomein Internationaal Internationaal Vlaanderen Vlaanderen IV IV E Beleidsdomein Economie, Economie, Wetenschap Wetenschap en Innovatie en Innovatie EWI EWI F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming en Vorming OV OV G Beleidsdomein Welzijn, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Gezin WVG WVG H Beleidsdomein Cultuur, Cultuur, Jeugd, Jeugd, Sport en Sport Media en Media CJSM CJSM J Beleidsdomein Werk Werk en Sociale en Sociale Economie Economie WSE WSE Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV K Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE M Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken MOW MN Beleidsdomein Beleidsdomein Ruimtelijke Mobiliteit Ordening, en Openbare Woonbeleid Werken en Onroerend Erfgoed RWO MOW V N Hogere Beleidsdomein entiteiten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed V RWO V Hogere entiteiten V Entiteiten Entiteiten ENT Benaming ENT AB0 DEPARTEMENT Benaming DAR AB0 ACJ DAR DEPARTEMENT DAB INTERNE AUDIT DARVAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE ACJ DAR DAB INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AC0 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AD0 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING BA0 VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN 80

4 [ 4 ] ENT BB0 BCJ BC0 BD0 BEH BE0 BFB BFC BFD BF0 BG0 BHJ BH0 CBK CB0 CC0 CE0 DB0 DCA DC0 DD0 EA0 EB0 EC0 FB0 FC0 FDF FDG FD0 FE0 FF0 FH0 GBF GB0 GC0 GD0 GE0 HB0 HCJ HC0 HDC HDD HDE HD0 HEC HE0 HF0 JA0 JB0 JC0 KB0 Benaming DIENST VAN DE GOUVERNEURS BZ DAB ICT (oud) DEPARTEMENT BZ AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL BZ DAB SCHOONMAAK BZ DAB CATERING BZ DAB DIGITALE DRUKKERIJ AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES BZ DAB INFORMATIE VLAANDEREN E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER FB DAB VEILING EMISSIERECHTEN DEPARTEMENT FB CENTRALE ACCOUNTING VLAAMSE BELASTINGDIENST DEPARTEMENT IV IV DAB MICROFINANCIERING VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE DEPARTEMENT EWI AGENTSCHAP ONDERNEMEN DEPARTEMENT OV AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN OV DAB HOGERE ZEEVAARTSCHOOL OV DAB FONDS INSCHRIJVINGSG. CVO AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN VORMING WVG DAB CICOV DEPARTEMENT WVG ZORGINSPECTIE JONGERENWELZIJN ZORG EN GEZONDHEID DEPARTEMENT CJSM CJSM DAB ULDK SOCIAAL-CULTUREEL WERK CJSM DAB KMSKA (oud) CJSM DAB KASTEEL VAN GAASBEEK CJSM DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN KUNSTEN EN ERFGOED CJSM DAB KMSKA IVA KMSKA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA STRATEGISCHE ADVIESRAAD DEPARTEMENT WSE VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEPARTEMENT LV

5 [ 5 ] ENT KC0 KD0 LA0 LBC LB0 LC0 LDC LD0 LE0 LH0 MBN MBP MBU MB0 MCD MCE MCU MC0 MDU MD0 NCZ NC0 ND0 NEY NEZ NE0 NFZ NF0 NGZ NG0 VA0 VB0 VC0 VD0 VE0 VF0 VG0 VH0 VI0 VJ0 VP0 VR0 Benaming AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK MINARAAD VAN VLAANDEREN LNE DAB MINA FONDS DEPARTEMENT LNE INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK LNE DAB MINA FONDS AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP VREG MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE MOW DAB VIF - DEP DEPARTEMENT MOW MOW DAB LOODSWEZEN MOW DAB VLOOT MOW DAB VIF - MDK AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST MOW DAB VIF - WV AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER RWO DAB GRONDFONDS DEPARTEMENT RWO RUIMTELIJKE ORDENING RWO FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN RWO DAB URGENTIEPROG. HUISVESTING AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED RWO DAB HERSTELFONDS INSPECTIE RWO KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR PRO MEMORIE KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING VLAAMS PARLEMENT VLAAMSE REGERING

6 [ 6 ] Programma s PR Benaming AA APPARAATKREDIETEN AD ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID AE ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING AF ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE AG INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN AH INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND AI UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN BA APPARAATKREDIETEN BB PROVISIES BF NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID BG MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID BH NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN BI NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING BJ NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID BK NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE CA APPARAATKREDIETEN CB PROVISIES CD CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN CE OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID CF HOUDBARE OPENBARE FINANCIËN REALISEREN DA APPARAATKREDIETEN DB PROVISIES DD BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN DE BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF DF INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE DG DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN- BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING EA APPARAATKREDIETEN EC EENDUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP EE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES EF MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE EG EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EH ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVELDEN

7 [ 7 ] PR FA FB FD FE FF FG FH GA GB GC GD GE GF GG GH GI HA HC HD HE HF HG HH Benaming APPARAATKREDIETEN PROVISIES FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS APPARAATKREDIETEN PROVISIES OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN APPARAATKREDIETEN ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

8 [ 8 ] PR HI JA JB JD JE JF KA KD KF KG LA LB LC LE MA MD ME MF MH MI NA ND NE NF VB VD VE Benaming INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS APPARAATKREDIETEN VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES STREVEN NAAR EEN HOOG BESCHERMINGSNIVEAU VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES VIA BESCHERMING MENS EN MILIEU, DUURZAME AANWENDING VAN GRONDSTOFFEN EN NATUUR, BEHOUD EN BEVORDERING VAN BIOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT EN ZORG VOOR HET KLIMAAT VOEREN VAN EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN APPARAATKREDIETEN UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST APPARAATKREDIETEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ONDERSTEUNEN DIE IN DE RUIMTE SAMENKOMEN BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN PROVISIES VLAAMS PARLEMENT ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

9 [ 9 ] PR VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO Benaming APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL PRO MEMORIE APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Minister A = De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, B = De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, C = De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, D = De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, E = De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, F = De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, G = De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, H = De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, I = De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Doelstellingen (3 de karakter) per programma (1 ste en 2 de karakter) CODE AAY ADA ADB ADC ADD ADE ADF Omschrijving SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN OPERATIONELE ONDERSTEUNING ALGEMENE WERKING VLAAMSE REGERING ALGEMENE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN STRUCTURELE ONDERSTEUNING VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN PROJECTONDERSTEUNING KAZERNE DOSSIN ONDERSTEUNING BELEIDSREVELANT ONDERZOEK ONDERSTEUNING VAN GEÏNFORMEERD BELEID

10 [ 10 ] CODE AEA AEB AEC AFA AFY AGA AGB AGX AGY AHA AHB AHC AHD AIA AIB AIC AID AIE AIF BAY BBA BBB BBC BFA BFB BFC BFD BFE BFF BFG BFW BFX BFY BGA BGY BHA Omschrijving COÖRDINATIE, WERKING EN EXPERTISE-UITBOUW INZAKE VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID UITBOUW KENNISCENTRUM PPS ALS NETWERKORGANISATIE UITBOUW PPS-EXPERTISE, KENNISDELING EN ONDERSTEUNING PROJECTEN EN PROGRAMMA S ONDERZOEK TER ONDERSTEUNING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND GDI-VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN ALGEMENE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID STRUCTURELE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID VLAAMS BRUSSELFONDS FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VOOR INITIATIEVEN DIE HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND BEVESTIGEN EN/OF VERSTEVIGEN TOELAGE EVA VZW DE RAND VOOR UITVOERING VAN DE TOEGEWEZEN TAKEN IN HET KADER VAN DE ONDERSTEUNING, PROMOTIE EN BEVORDERING VAN HET NEDERLANDSTALIGE KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL RING TV IN HET KADER VAN HET INFORMATIE-, DOCUMENTATIE- EN ONTHAALBELEID EN DE GEMEENSCHAPSVORMING TER VERSTERKING VAN HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND UITBOUW VAN DE FELIXSITE TE DROGENBOS TOT EEN REGIONALE AANTREKKINGSPOOL INZAKE KUNSTEN, ERFGOED, NATUUR EN TOERISME ALGEMENE ONDERSTEUNING VLAAMS GELIJKELANSENBELEID GENDER EN SEXUELE IDENTITEIT TOEGANKELIJKHEID HANDICAP NON-DISCRIMINATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK / STEUNPUNT SAR BESTUURSZAKEN RENDEMENTSONDERSTEUNING VOOR DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP ARBEIDSMOBILITEIT EN INZETBAARHEID BINNENLANDS BESTUUR PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING ENERGIE HUUR AANKOOP, BOUW, UITRUSTING EN BEHEER VAN OVERHEIDSGEBOUWEN BEHEER EN INSTANDHOUDING VAN HET KASTEEL TER HAM TE STEENOKKERZEEL ROLLEND FONDS BUITENLANDSE HUIZEN BOUWCULTUUR DAB CATERING DAB SCHOONMAAK DAB DIGITALE DRUKKERIJ ICT - DIENSTVERLENING EN E-GOVERNMENT DAB INFORMATIE VLAANDEREN BINNENLANDS BESTUUR

11 [ 11 ] CODE BHB BHC BHD BHE BHF BHG BHH BIA BIB BIC BJA BKA BKB BKC BKD BKE BKF BKG BKH BKY CBA CBB CBC CDA CDB CDC CDD CDE CDF CDG CDH CDI CDJ CDW CDX CDY CEA CEB CEC CED CEE CEF Omschrijving INITIATIEVEN MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE BESTUURSKRACHT EN DE BESTUURSEFFICIËNTIE VAN LOKAAL EN REGIONAAL BESTUUR ORGANISATIE VERKIEZINGEN VLAAMS PARLEMENT VLAAMS PROVINCIEFONDS VLAAMS GEMEENTEFONDS ELIA-COMPENSATIE SPECIFIEKE INVESTERINGSSUBSIDIES LOKALE EN REGIONALE BESTUREN BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING WERKING EN COMMUNICATIE STEDENBELEID ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN STEDENFONDS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID BELEIDSONDERSTEUNING MET BETREKKING TOT P&O, EMANCIPATIEZAKEN, WELZIJN EN BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLANNING JOBPUNT VLAANDEREN IN HET KADER VAN HET VLAAMSE REKRUTERINGS- EN SELECTIEBELEID VERLENEN VAN SOCIALE HULP EN DIENSTVERLENING AAN ACTIEVE EN GEWEZEN VLAAMSE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN P&O BELEID PENSIOENBIJDRAGEN STAGE EN WERKERVARINGSPLAATSEN REGULERINGSMANAGEMENT E-PROCUREMENT EN OVERHEIDSOPDRACHTEN DAB OVERHEIDSPERSONEEL VOOR DE UITVOERING VAN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN LIMBURG IN HET KWADRAAT (SALK) FINANCIËN EN BEGROTING VLAAMSE REGERING DOELGERICHT FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID DOELGERICHT FISCAAL BELEID, ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN EFFICIËNTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER PLANBATENHEFFING LEEGSTANDHEFFING JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING BELASTING OP INVERKEERSTELLING EUROVIGNET ONROERENDE VOORHEFFING RUBICONFONDS DAB GRONDFONDS MINA FONDS ACTIEF SCHULDBEHEER ACTIEF RISICOMANAGEMENT ACTIEF RISICOMANAGEMENT, ACHTERSTALLEN LRM IN HET KADER VAN SALK ACTIEF RISICOMANAGEMENT, RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR RECHTSPLEGING DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID

12 [ 12 ] CODE CEV CEW CEX CEY CFA CFB CFC CFD CFE CFF CFG CFH DAY DBA DDA DDB DDC DDD DDE DDF DDG DDH DDW DDX DDY DEA DEB DEC DED DEE DEF DEG DEH DEI DEY Omschrijving VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING EGALISATIEFONDS RESPONSABILISERINGSBIJDRAGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS PENSIOENFONDS VZW VLAAMS TOEKOMSTFONDS FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID FINANCIËLE AUDIT COMMUNICATIE ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT VOOR EEN PROACTIEF, ONDERBOUWD FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN TIJDELIJKE INTERNATIONALE PERSONEELSMOBILITEIT BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING INTERNATIONALE COMMUNICATIE, PROTOCOL EN PUBLIEKSDIPLOMATIE BUITENLANDS BELEID M.B.T. MULTILATERALE ORGANISATIES OVERIG BUITENLANDS BELEID VOORZITTERSCHAP VAN DE TASK FORCE HOLOCAUST EN DE HERDENKING VAN WERELDOORLOG I EXTERNE STUDIEOPDRACHTEN COFINANCIERING STEUNPUNT BUITENLANDSBELEID, INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EV ILVO VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO S EN LANDEN IN ONTWIKKELING DRAAGVLAKVERSTERKING VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT VVOB BUITENLANDSE ZENDINGEN VAN DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING PERMANENT VOORSCHOT STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN WAARBORGVERLENING AAN ONTWIKKELINGSFONDSEN STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN DAB FONDS MICROFINANCIERING

13 [ 13 ] CODE DFA DFB DFY DGA DGB DGC DGD DGE DGF DGG DGY EAY EBA ECA ECB ECC ECD ECI ECX ECY EEA EEB EEC EED EEE EEF EEG EEH EEU EEV EEW EEX EEY EFA EFB EFI EFX EFY EGA EGY EHA EHB FAY FDA FDB FDC FDD Omschrijving INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET ROND WAPENHANDEL VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN BEVOEGDE MINISTER, KABINET EN ADVIES- EN BEROEPSORGANEN TOERISME K.M.D.A. VEREFFENING VAN AFLOPENDE SUBSIDIES OP NAAM VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE SUBSIDIES AAN DERDEN HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG BEVORDERING VAN HET TOERISME IN HET ZUIDEN UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN TOERISME VLAANDEREN SAR ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE O&O BELEIDSVOORBEREIDING INTERNATIONAAL BELEID STEUNPUNTEN RESEARCHPARK ZELLIK ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM NV WAARBORGBEHEER FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING POSTINITIEEL ONDERWIJS ONDERZOEK VIA UNIVERSITEITEN EN ASSOCIATIES FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INDUSTRIEEL ONDERZOEK INTERNATIONAAL BELEID BELEIDSVOORBEREIDING ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE SAR VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE HERCULESSTICHTING SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA EN INNOVATIEPLATFORMEN FONDS VLAANDEREN-AZIË VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE SENSIBILISERING EN SAMENLEVING IVA VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN BELEIDSVOORBEREIDING BELEIDSCOMMUNICATIE APPARAATKREDIETEN VLOR LONEN BASISONDERWIJS WERKING GEWOON BASISONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

14 [ 14 ] CODE FDE FDF FDG FDH FEA FEB FEC FFA FFB FFC FFD FFE FFY FGA FGB FGC FGD FGE FGF FGG FGH FGI FGJ FGK FGV FGW FGX FGY FHA FHB FHC FHD FHE FHJ FHK FHL FHM FHY GAY GBE GCA GCB GCC GCD GCE GCF GCH GCX GCY GDA GDB Omschrijving WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEKE LOONBETALINGEN WERKING INTERNATEN HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING HOGER ONDERWIJS - ANDERE HOGER ONDERWIJS - ONDERSTEUNING LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS LONEN VOLWASSENENONDERWIJS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS - ONDERSTEUNING DAB VOLWASSENENONDERWIJS LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING NASCHOLING STUDIEFINANCIERING KWALITEIT EN KWALIFICATIES INVESTERINGEN HOGER ONDERWIJS CAPACITEIT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING GO! - INFRASTRUCTUUR AGION - INFRASTRUCTUUR GO! - WERKING AGION - WERKING PROFESSIONALISERING ONDERZOEK EN INNOVATIE INTERNATIONALISERING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT TRANSVERSALE SAMENWERKING GELIJKE KANSEN LEVENSLANG LEREN ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE ANDERE BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS VLOR SAR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW VRIJWILLIGERSWERK WELZIJNSWERK VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD INTEGRALE JEUGDHULP COÖRDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID DAB CICOV VIPA ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

15 [ 15 ] CODE GDC GDD GDE GDF GDG GDH GDI GDW GDX GDY GEA GEY GFY GGY GHA GIY HAY HCA HCB HCC HCD HCE HCF HCG HCH HCI HCY HDA HDB HDC HDD HDE HDF HDH HDI HEA HEB HEC Omschrijving BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MILIEUGEZONDHEIDSBELEID PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID THUIS- EN OUDERENZORGBELEID (EXCLUSIEF DE DIENSTEN VAN GE0/1GD-D-2-I/WT) I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS OUDERENZORGBELEID THUIS EN OUDERENZORGBELEID: DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VLAAMS ZORGFONDS INTEGRALE JEUGDHULP FONDS JONGERENWELZIJN KIND EN GEZIN VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS VIPA SAR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA VAF EN AUDIOVISUEEL BELEID BLIJVEN ONDERSTEUNEN AANDACHT VOOR CULTUURMANAGEMENT EN CULTURELE ECONOMIE E-CULTUUR EN DIGITALISERING BEVORDEREN DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN IN DE SOCIAAL-CULTURELE SECTOR IN UITVOERING VAN VIA INVESTEREN IN CULTURELE INFRASTRUCTUUR ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, -UITVOERING EN -EVALUATIE CULTUUREDUCATIE FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR SOCIAAL-CULTUREEL WERK AMATEURKUNSTEN SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK VLAAMSE GEBARENTAAL PARTICIPATIEBELEID CIRCUSKUNSTEN LOKAAL CULTUURBELEID UITVOERING DECREET HOUDENDE AANVULLENDE SUBSIDIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR - LUIK SOCIAAL- CULTUREEL WERK UITVOERING VAN DECRETEN EN OVEREENKOMSTEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE BUITENDIENSTEN, STUDIES EN ONDERZOEK EN AANKOPEN ONTWIKKELINGSGERICHTE EN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES OVERSTIJGT STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED

16 [ 16 ] CODE HED HEE HEF HEG HEH HEI HEJ HEK HEN HEO HEP HEQ HER HES HET HEU HEV HEW HEX HEY HFA HFB HFC HFD HFE HFF HFY HGA HGB HGC HGD Omschrijving ONDERSTEUNING DAC BINNEN HET PROFESSIONEEL KUNSTEN- EN CULTUREEL ERFGOEDLANDSCHAP ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD KUNSTEN- EN ERFGOEDLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS TAALBELEID ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPZETTEN EN ORGANISEREN VAN TENTOONSTELLINGEN EN VAN OPVOEDKUNDIGE ACTIVITEITEN ALSOOK VAN ALLE INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE PROFESSIONELE KUNSTEN EN DE MUSEA (BEGROTINGSFONDS) ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN UITVOERING VAN HET KUNSTENDECREET VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE - GENT DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN DAB KASTEEL VAN GAASBEEK VZW MUHKA VZW DE SINGEL VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE OPERA + KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN TOPSTUKKENFONDS TOPSPORTBELEID EEN GEZONDE SPORTBEOEFENING EN HET VRIJWAREN VAN INTEGRITEIT VAN DE SPORT OP ALLE NIVEAUS DE SPORTPARTICIPATIE VERHOGEN ZODAT MEER MENSEN LEVENSLANG SPORTEN ONTWIKKELING, PROFESSIONALISERING EN OPTIMALISERING VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN (INTERNATIONAAL) SPORTBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID D.M.V. ALTERNATIEVE FINANCIERING BLOSO WERKINGS- EN INVESTERINGSMIDDELEN JEUGDBELEID ALLERHANDE SUBSIDIES JEUGD VLAAMS JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEID JEUGDVERBLIJVEN

17 [ 17 ] CODE HGE HGF HGG HGH HGY HHA HHB HHC HHD HHE HHF HHG HHH HHI HHX HHY HIL JDA JDB JDC JDD JDE JDF JDG JDH JDY JEA JEB JEC JED JEY JFA JFX JFY KAY KDA KDB KDC Omschrijving PARTICIPATIEBELEID JEUGD LOKAAL EN PROVINCIAAL JEUGDBELEID TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR POLITIEKE JONGERENBEWEGINGEN DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD BELEIDSVOORBEREIDING EN -EVALUATIE STIMULEREN VAN MEDIAWIJSHEID BEVORDEREN VAN DE DIVERSITEIT EN PLURIFORMITEIT VAN DE MEDIA STIMULEREN VAN INNOVATIEVE MEDIA-INITIATIEVEN BEVORDEREN VAN EEN STERKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR BEVORDEREN VAN KWALITEITSJOURNALISTIEK EN TALENTMANAGEMENT IN DE MEDIA STIMULEREN VAN KWALITEITSVOLLE REGIONALE MEDIA BEVORDEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET VLAAMSE MEDIA-AANBOD PENSIOENLASTEN VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN FLANKERENDE EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN IKV HET WERKBELEID VERSTERKEN VAN PARTNERSCHAPPEN MET SECTOREN DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES BESTRIJDEN VAN STRUCTURELE WERKLOOSHEID WERKBAAR WERK VLAAMSE COFINANCIERING IKV BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK VIA HET EVA ESF- AGENTSCHAP LANDINGSBANEN IN HET KADER VAN WERKBAAR WERK HANDHAVING WERKBELEID VDAB MAATWERKEN MEER MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN REALISEREN EN KANSENGROEPEN INSCHAKELEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN LOKALE DIENSTENECONOMIE DE SOCIALE ECONOMIE FACILITEREN EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDEN REALISEREN DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET STIMULEREN VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MEER TEWERKSTELLINGSKANSEN REALISEREN VIA WERK- WELZIJNSTRAJECTEN VANUIT SOCIALE ECONOMIE - ARBEIDSZORG VDAB DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES SYNTRA VDAB SAR LANDBOUW EN VISSERIJ WERKING LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID COMMUNICATIE INZAKE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ TOELAGEN LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID

18 [ 18 ] CODE KDD KDE KDF KDG KDH KDV KDW KDX KDY KFA KGA LAR LCA LCB LCC LCD LCE LCF LCG LCH LCI LCJ LCK LCL LCM LCN LCO LCP LCQ LCR LCS LCT LCU LCV LCW LCX LCY LEA LEB LEC LES MDA MDB MDC MDD Omschrijving FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ LANDBOUWMONITORINGSNETWERK UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN UITVOERING LANDBOUW- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - PLATTELANDSFONDS VLIF FIVA EV ILVO LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING SAR MINARAAD SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR SLAGKRACHTIGE OVERHEID: INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID SLAGKRACHTIGE OVERHEID: PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID INTEGRAAL WATERBELEID BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN BIODIVERSITEITSBELEID BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT BELEID OPEN RUIMTE KLIMAATBELEID MESTBELEID PLATTELANDSBELEID PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN LUCHTBELEID INTEGRAAL WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) VLM - GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE GRINDFONDS INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO) VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) OPENBARE AFVALMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM) VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) DAB MINA-FONDS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE ENERGIE-EFFICIËNTIE IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELECTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN GROND, WATER, LUCHT LUCHTHAVENS WATERBOUWKUNDIG LABO STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN

19 [ 19 ] CODE Omschrijving MDQ LOM ANTWERPEN MDR LOM OOSTENDE MDY SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN MEY VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ (DE LIJN) (EVA) MFA ONDERSTEUNING VAN HET MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFB ONDERSTEUNING VAN HET VERKEERS- EN VERKEERSVEILIGHEIDBELEID MFC ONDERSTEUNING VAN HET WOON-WERKVERKEER MFD VOOR EEN VEILIG EN DUURZAAM VERKEERSBEHEER MFE CO- EN PREFINANCIERING MFF ONDERSTEUNING MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFW NV BAM MFX DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS MFY PENDELFONDS MHA ONDERSTEUNING WEGEN EN VERKEER MHB WEGENONDERHOUD EN WINTERDIENST MHC GEVAARLIJKE PUNTEN, MINDER HINDER EN SCHADEVERGOEDINGEN MHD INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR EN STRUCTUREEL ONDERHOUD MHE CARGOVIL MHF ONDERTUNNELING R11 MHW VLM GRONDENBANKEN MIA ONDERSTEUNING MDK MIB KUSTVERDEDIGING EN JACHTHAVENS MIC SCHELDE RADARKETEN EN HAVENKAPITEINDIENSTEN MID INVESTERINGEN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN MIE HAVEN EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG - WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIF INVESTERINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD - HAVEN- EN WATERBELEID, MARITIEME TOEGANG EN WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIG CARGOVIL MIH MARITIEME TOEGANG-TERUGBETALINGEN AAN NEDERLAND MII VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS MIJ VERKOPEN EN TERUGBETALEN GRONDEN VLAAMS GEWEST MIK INVESTERINGEN KUSTZONE MIT EV ILVO MIU VLM GRONDENBANKEN MIV WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV MIW DE SCHEEPVAART NV MIX DAB VLOOT MIY DAB LOODSWEZEN NAA INSPECTIES NAX SAR RUIMTELIJKE ORDENING NAY SAR WONEN NDA VISIEVORMING EN BRV NDB EFFECTIEVE UITVOERING VAN HET RSV EN BRV NDC HERDENKEN, VEREENVOUDIGEN EN INZETTEN VAN HET INSTRUMENTARIUM

20 CODE Omschrijving NDD VERNIEUWINGSFONDS NDE PLANSCHADEDOSSIERS NDF ACTIVERINGSPROJECTEN NDW PLANBATEN NDX DAB GRONDFONDS NDY RUBICONFONDS NEA GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN NEB AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN NEC AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - INFRASTRUCTUURSUBSIDIES NED AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - KAPITAALSUBSIDIES VMSW NEE GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEF AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEG BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING NEH BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - KAPITAALSSUBSIDIES VMSW NEI BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VMSW NEJ BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VWF NEK BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN NEL ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID NEV DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN NEW DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING NEX GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING NEY INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VLAAMS- BRABANT NFA WERKING ONROEREND ERFGOEDBELEID NFB SCHADEVERGOEDINGEN ONROEREND ERFGOEDBELEID NFC SUBSIDIES OP NAAM NFD ONDERSTEUNING INTERMEDIAIRE ORGANISATIES VOOR HET UITVOEREN EN/OF FACILITEREN VAN ERFGOEDZORG EN HET CREËREN VAN DRAAGVLAK VOOR ERFGOEDZORG NFE LANDSCHAPSZORG NFF ARCHEOLOGIEBELEID NFG MONUMENTENZORG NFH EIGEN INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN ERFGOEDSCHADE NFX VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NFY DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED VEY VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING ESR-aggregatie ESR-aggregatie Benaming PR PROVISIES LO LONEN [ 20 ]

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) ntwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Tekst aangenomen

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 18-A (2011-2012) Nr. 3 8 mei 2012 (2011-2012) ntwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Verslag namens

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 4122 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36772] 10 OKTOBER 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

1. Kan de minister voor alle instellingen, departementen en agentschappen die ressorteren onder zijn/haar bevoegdheid een overzicht geven van:

1. Kan de minister voor alle instellingen, departementen en agentschappen die ressorteren onder zijn/haar bevoegdheid een overzicht geven van: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 25 van WARD KENNES datum: 13 oktober 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vlaamse overheid

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei State, gecoördineerd op 12januari 1973, Gelet op advies nr. 52.670 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van 322.1034

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

bijlage2_2008_opbouw_kredieten_ngk_lopend_jaar

bijlage2_2008_opbouw_kredieten_ngk_lopend_jaar bijlage2_2008_opbouw_en_ngk_lopend_jaar Opbouw van de niet-gesplitste ordonnanceringsen (NGK) van het lopend jaar 2008. Deze tabel bevat de verschillende componenten waaruit het van de GOK is opgebouwd.

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 15 (2009-2010) Nr. 5 3 december 2009 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Amendementen Stukken

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Titel I Begrippen Volks

Titel I Begrippen Volks Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, de Vlaams Minister bevoegd voor Gezondheid, de Vlaams Minister bevoegd voor landbouwbeleid en de zeevisserij, en de Vlaams minister

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64010 BELGISCH STAATSBLAD 05.12.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: preventief medisch onderzoek 50+.

Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: preventief medisch onderzoek 50+. Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.901 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Koen Loete Voorzitter Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde Welkom& inleiding Programma Kris Snijckers Raadgever binnenlands bestuur Kabinet Minister

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 21 april 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN Stuk 16A (BZ 1992) - Nr. 3 tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 1 DECEMBER 1992 ADMINISTRATIEVE BEGROTING van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN Zie : 16-A

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

1 ACHTERGROND EN SCOPE

1 ACHTERGROND EN SCOPE VLAAMSE ERFGOEDKLUIS PRESENTATIE VASTGOEDFORUM 13 NOVEMBER 2014 1 ACHTERGROND EN SCOPE 1 INTRODUCTIE EN CONTEXT Beleidsdoelstellingen van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed in Vlaanderen ( 2009-2014):

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 3. Beleidsuitvoering

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen Handleiding VDAB-website HANDLEIDING VDAB Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen www.agoweb.be INHOUD 1.1 Aanmelden op de VDAB-website 2 1.1.1

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit. Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008

Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit. Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008 Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008 GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT PLAN 2008 Naar een evenredige vertegenwoordiging

Nadere informatie

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 " 23 4 13 1536 4

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1  23 4 13 1536 4 ! "#$ Voorwoord!"# $ % &$ ( ) % *+, # -.#-/ 0 1 " 23 4 13 1536 4 & 4 % 78 0# - &$ Samenvatting 9. / * * + & 9 #: 9 & ;. / < 9 4 + =.(>?) (:)/

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-H 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 2-P 28 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMTE XV VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 137.362 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSES VAN DE ONDERHANDE- LNGEN VAN 22 JUN 1999 DE GEVOERD WERDEN N HET SECTORCOMTE XV VLAAMSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap / werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Standplaats:

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 26.09.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 26.09.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 50171 3. Le Gouvernement flamand communique aux associations sans but lucratif concernées sa décision au plus tard pour le 15 septembre 2009. Dans le cas d une décision favorable, il sera également communiqué

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 17-A (-) Nr. 2-H 7 mei (-) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2013

Rekeningenboek over 2013 stuk ingediend op 36 (2014-2015) Nr. 1 30 oktober 2014 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2013 verzendcode: FIN Rekeningenboek over 2013 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement

Nadere informatie