TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN"

Transcriptie

1 [ 1 ] TABEL

2 [ 2 ]

3 [ 3 ] TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN LEGENDE LEGENDE VAK = gesplitst vastleggingskrediet (kredietsoort 2) VEK VAK = gesplitst vastleggingskrediet vereffeningskrediet (kredietsoort (kredietsoort 2) 2) VRK VEK = gesplitst variabel vereffeningskrediet (kredietsoort 4) 2) MAC VRK = variabel vastleggingsmachtiging krediet (kredietsoort 4) (kredietsoort 5) MAC = vastleggingsmachtiging (kredietsoort 5) PR = programma programma ENT = entiteit LIT = littera Voorbeeld Voorbeeld AB0 / 1 AE - A A / WT entiteit / begrotingsafdeling programma - minister - kredietsoort - doelstelling / ESR-aggregatie (Code ORAFIN) Beleidsdomeinen Beleidsdomeinen A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR B Beleidsdomein Bestuurszaken BZ Beleidsdomein Bestuurszaken BZ C Beleidsdomein Beleidsdomein Financiën Financiën en Begroting en Begroting FB FB D Beleidsdomein Internationaal Internationaal Vlaanderen Vlaanderen IV IV E Beleidsdomein Economie, Economie, Wetenschap Wetenschap en Innovatie en Innovatie EWI EWI F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming en Vorming OV OV G Beleidsdomein Welzijn, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Gezin WVG WVG H Beleidsdomein Cultuur, Cultuur, Jeugd, Jeugd, Sport en Sport Media en Media CJSM CJSM J Beleidsdomein Werk Werk en Sociale en Sociale Economie Economie WSE WSE Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV K Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE M Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken MOW MN Beleidsdomein Beleidsdomein Ruimtelijke Mobiliteit Ordening, en Openbare Woonbeleid Werken en Onroerend Erfgoed RWO MOW V N Hogere Beleidsdomein entiteiten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed V RWO V Hogere entiteiten V Entiteiten Entiteiten ENT Benaming ENT AB0 DEPARTEMENT Benaming DAR AB0 ACJ DAR DEPARTEMENT DAB INTERNE AUDIT DARVAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE ACJ DAR DAB INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AC0 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AD0 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING BA0 VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN 80

4 [ 4 ] ENT BB0 BCJ BC0 BD0 BEH BE0 BFB BFC BFD BF0 BG0 BHJ BH0 CBK CB0 CC0 CE0 DB0 DCA DC0 DD0 EA0 EB0 EC0 FB0 FC0 FDF FDG FD0 FE0 FF0 FH0 GBF GB0 GC0 GD0 GE0 HB0 HCJ HC0 HDC HDD HDE HD0 HEC HE0 HF0 JA0 JB0 JC0 KB0 Benaming DIENST VAN DE GOUVERNEURS BZ DAB ICT (oud) DEPARTEMENT BZ AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL BZ DAB SCHOONMAAK BZ DAB CATERING BZ DAB DIGITALE DRUKKERIJ AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES BZ DAB INFORMATIE VLAANDEREN E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER FB DAB VEILING EMISSIERECHTEN DEPARTEMENT FB CENTRALE ACCOUNTING VLAAMSE BELASTINGDIENST DEPARTEMENT IV IV DAB MICROFINANCIERING VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE DEPARTEMENT EWI AGENTSCHAP ONDERNEMEN DEPARTEMENT OV AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN OV DAB HOGERE ZEEVAARTSCHOOL OV DAB FONDS INSCHRIJVINGSG. CVO AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN VORMING WVG DAB CICOV DEPARTEMENT WVG ZORGINSPECTIE JONGERENWELZIJN ZORG EN GEZONDHEID DEPARTEMENT CJSM CJSM DAB ULDK SOCIAAL-CULTUREEL WERK CJSM DAB KMSKA (oud) CJSM DAB KASTEEL VAN GAASBEEK CJSM DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN KUNSTEN EN ERFGOED CJSM DAB KMSKA IVA KMSKA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA STRATEGISCHE ADVIESRAAD DEPARTEMENT WSE VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEPARTEMENT LV

5 [ 5 ] ENT KC0 KD0 LA0 LBC LB0 LC0 LDC LD0 LE0 LH0 MBN MBP MBU MB0 MCD MCE MCU MC0 MDU MD0 NCZ NC0 ND0 NEY NEZ NE0 NFZ NF0 NGZ NG0 VA0 VB0 VC0 VD0 VE0 VF0 VG0 VH0 VI0 VJ0 VP0 VR0 Benaming AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK MINARAAD VAN VLAANDEREN LNE DAB MINA FONDS DEPARTEMENT LNE INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK LNE DAB MINA FONDS AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP VREG MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE MOW DAB VIF - DEP DEPARTEMENT MOW MOW DAB LOODSWEZEN MOW DAB VLOOT MOW DAB VIF - MDK AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST MOW DAB VIF - WV AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER RWO DAB GRONDFONDS DEPARTEMENT RWO RUIMTELIJKE ORDENING RWO FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN RWO DAB URGENTIEPROG. HUISVESTING AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED RWO DAB HERSTELFONDS INSPECTIE RWO KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR PRO MEMORIE KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING VLAAMS PARLEMENT VLAAMSE REGERING

6 [ 6 ] Programma s PR Benaming AA APPARAATKREDIETEN AD ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID AE ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING AF ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE AG INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN AH INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND AI UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN BA APPARAATKREDIETEN BB PROVISIES BF NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID BG MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID BH NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN BI NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING BJ NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID BK NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE CA APPARAATKREDIETEN CB PROVISIES CD CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN CE OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID CF HOUDBARE OPENBARE FINANCIËN REALISEREN DA APPARAATKREDIETEN DB PROVISIES DD BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN DE BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF DF INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE DG DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN- BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING EA APPARAATKREDIETEN EC EENDUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP EE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES EF MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE EG EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EH ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVELDEN

7 [ 7 ] PR FA FB FD FE FF FG FH GA GB GC GD GE GF GG GH GI HA HC HD HE HF HG HH Benaming APPARAATKREDIETEN PROVISIES FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS APPARAATKREDIETEN PROVISIES OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN APPARAATKREDIETEN ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

8 [ 8 ] PR HI JA JB JD JE JF KA KD KF KG LA LB LC LE MA MD ME MF MH MI NA ND NE NF VB VD VE Benaming INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS APPARAATKREDIETEN VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES STREVEN NAAR EEN HOOG BESCHERMINGSNIVEAU VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES VIA BESCHERMING MENS EN MILIEU, DUURZAME AANWENDING VAN GRONDSTOFFEN EN NATUUR, BEHOUD EN BEVORDERING VAN BIOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT EN ZORG VOOR HET KLIMAAT VOEREN VAN EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN APPARAATKREDIETEN UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST APPARAATKREDIETEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ONDERSTEUNEN DIE IN DE RUIMTE SAMENKOMEN BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN PROVISIES VLAAMS PARLEMENT ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

9 [ 9 ] PR VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO Benaming APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL PRO MEMORIE APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Minister A = De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, B = De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, C = De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, D = De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, E = De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, F = De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, G = De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, H = De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, I = De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Doelstellingen (3 de karakter) per programma (1 ste en 2 de karakter) CODE AAY ADA ADB ADC ADD ADE ADF Omschrijving SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN OPERATIONELE ONDERSTEUNING ALGEMENE WERKING VLAAMSE REGERING ALGEMENE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN STRUCTURELE ONDERSTEUNING VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN PROJECTONDERSTEUNING KAZERNE DOSSIN ONDERSTEUNING BELEIDSREVELANT ONDERZOEK ONDERSTEUNING VAN GEÏNFORMEERD BELEID

10 [ 10 ] CODE AEA AEB AEC AFA AFY AGA AGB AGX AGY AHA AHB AHC AHD AIA AIB AIC AID AIE AIF BAY BBA BBB BBC BFA BFB BFC BFD BFE BFF BFG BFW BFX BFY BGA BGY BHA Omschrijving COÖRDINATIE, WERKING EN EXPERTISE-UITBOUW INZAKE VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID UITBOUW KENNISCENTRUM PPS ALS NETWERKORGANISATIE UITBOUW PPS-EXPERTISE, KENNISDELING EN ONDERSTEUNING PROJECTEN EN PROGRAMMA S ONDERZOEK TER ONDERSTEUNING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND GDI-VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN ALGEMENE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID STRUCTURELE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID VLAAMS BRUSSELFONDS FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VOOR INITIATIEVEN DIE HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND BEVESTIGEN EN/OF VERSTEVIGEN TOELAGE EVA VZW DE RAND VOOR UITVOERING VAN DE TOEGEWEZEN TAKEN IN HET KADER VAN DE ONDERSTEUNING, PROMOTIE EN BEVORDERING VAN HET NEDERLANDSTALIGE KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL RING TV IN HET KADER VAN HET INFORMATIE-, DOCUMENTATIE- EN ONTHAALBELEID EN DE GEMEENSCHAPSVORMING TER VERSTERKING VAN HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND UITBOUW VAN DE FELIXSITE TE DROGENBOS TOT EEN REGIONALE AANTREKKINGSPOOL INZAKE KUNSTEN, ERFGOED, NATUUR EN TOERISME ALGEMENE ONDERSTEUNING VLAAMS GELIJKELANSENBELEID GENDER EN SEXUELE IDENTITEIT TOEGANKELIJKHEID HANDICAP NON-DISCRIMINATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK / STEUNPUNT SAR BESTUURSZAKEN RENDEMENTSONDERSTEUNING VOOR DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP ARBEIDSMOBILITEIT EN INZETBAARHEID BINNENLANDS BESTUUR PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING ENERGIE HUUR AANKOOP, BOUW, UITRUSTING EN BEHEER VAN OVERHEIDSGEBOUWEN BEHEER EN INSTANDHOUDING VAN HET KASTEEL TER HAM TE STEENOKKERZEEL ROLLEND FONDS BUITENLANDSE HUIZEN BOUWCULTUUR DAB CATERING DAB SCHOONMAAK DAB DIGITALE DRUKKERIJ ICT - DIENSTVERLENING EN E-GOVERNMENT DAB INFORMATIE VLAANDEREN BINNENLANDS BESTUUR

11 [ 11 ] CODE BHB BHC BHD BHE BHF BHG BHH BIA BIB BIC BJA BKA BKB BKC BKD BKE BKF BKG BKH BKY CBA CBB CBC CDA CDB CDC CDD CDE CDF CDG CDH CDI CDJ CDW CDX CDY CEA CEB CEC CED CEE CEF Omschrijving INITIATIEVEN MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE BESTUURSKRACHT EN DE BESTUURSEFFICIËNTIE VAN LOKAAL EN REGIONAAL BESTUUR ORGANISATIE VERKIEZINGEN VLAAMS PARLEMENT VLAAMS PROVINCIEFONDS VLAAMS GEMEENTEFONDS ELIA-COMPENSATIE SPECIFIEKE INVESTERINGSSUBSIDIES LOKALE EN REGIONALE BESTUREN BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING WERKING EN COMMUNICATIE STEDENBELEID ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN STEDENFONDS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID BELEIDSONDERSTEUNING MET BETREKKING TOT P&O, EMANCIPATIEZAKEN, WELZIJN EN BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLANNING JOBPUNT VLAANDEREN IN HET KADER VAN HET VLAAMSE REKRUTERINGS- EN SELECTIEBELEID VERLENEN VAN SOCIALE HULP EN DIENSTVERLENING AAN ACTIEVE EN GEWEZEN VLAAMSE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN P&O BELEID PENSIOENBIJDRAGEN STAGE EN WERKERVARINGSPLAATSEN REGULERINGSMANAGEMENT E-PROCUREMENT EN OVERHEIDSOPDRACHTEN DAB OVERHEIDSPERSONEEL VOOR DE UITVOERING VAN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN LIMBURG IN HET KWADRAAT (SALK) FINANCIËN EN BEGROTING VLAAMSE REGERING DOELGERICHT FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID DOELGERICHT FISCAAL BELEID, ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN EFFICIËNTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER PLANBATENHEFFING LEEGSTANDHEFFING JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING BELASTING OP INVERKEERSTELLING EUROVIGNET ONROERENDE VOORHEFFING RUBICONFONDS DAB GRONDFONDS MINA FONDS ACTIEF SCHULDBEHEER ACTIEF RISICOMANAGEMENT ACTIEF RISICOMANAGEMENT, ACHTERSTALLEN LRM IN HET KADER VAN SALK ACTIEF RISICOMANAGEMENT, RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR RECHTSPLEGING DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID

12 [ 12 ] CODE CEV CEW CEX CEY CFA CFB CFC CFD CFE CFF CFG CFH DAY DBA DDA DDB DDC DDD DDE DDF DDG DDH DDW DDX DDY DEA DEB DEC DED DEE DEF DEG DEH DEI DEY Omschrijving VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING EGALISATIEFONDS RESPONSABILISERINGSBIJDRAGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS PENSIOENFONDS VZW VLAAMS TOEKOMSTFONDS FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID FINANCIËLE AUDIT COMMUNICATIE ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT VOOR EEN PROACTIEF, ONDERBOUWD FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN TIJDELIJKE INTERNATIONALE PERSONEELSMOBILITEIT BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING INTERNATIONALE COMMUNICATIE, PROTOCOL EN PUBLIEKSDIPLOMATIE BUITENLANDS BELEID M.B.T. MULTILATERALE ORGANISATIES OVERIG BUITENLANDS BELEID VOORZITTERSCHAP VAN DE TASK FORCE HOLOCAUST EN DE HERDENKING VAN WERELDOORLOG I EXTERNE STUDIEOPDRACHTEN COFINANCIERING STEUNPUNT BUITENLANDSBELEID, INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EV ILVO VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO S EN LANDEN IN ONTWIKKELING DRAAGVLAKVERSTERKING VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT VVOB BUITENLANDSE ZENDINGEN VAN DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING PERMANENT VOORSCHOT STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN WAARBORGVERLENING AAN ONTWIKKELINGSFONDSEN STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN DAB FONDS MICROFINANCIERING

13 [ 13 ] CODE DFA DFB DFY DGA DGB DGC DGD DGE DGF DGG DGY EAY EBA ECA ECB ECC ECD ECI ECX ECY EEA EEB EEC EED EEE EEF EEG EEH EEU EEV EEW EEX EEY EFA EFB EFI EFX EFY EGA EGY EHA EHB FAY FDA FDB FDC FDD Omschrijving INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET ROND WAPENHANDEL VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN BEVOEGDE MINISTER, KABINET EN ADVIES- EN BEROEPSORGANEN TOERISME K.M.D.A. VEREFFENING VAN AFLOPENDE SUBSIDIES OP NAAM VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE SUBSIDIES AAN DERDEN HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG BEVORDERING VAN HET TOERISME IN HET ZUIDEN UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN TOERISME VLAANDEREN SAR ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE O&O BELEIDSVOORBEREIDING INTERNATIONAAL BELEID STEUNPUNTEN RESEARCHPARK ZELLIK ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM NV WAARBORGBEHEER FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING POSTINITIEEL ONDERWIJS ONDERZOEK VIA UNIVERSITEITEN EN ASSOCIATIES FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INDUSTRIEEL ONDERZOEK INTERNATIONAAL BELEID BELEIDSVOORBEREIDING ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE SAR VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE HERCULESSTICHTING SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA EN INNOVATIEPLATFORMEN FONDS VLAANDEREN-AZIË VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE SENSIBILISERING EN SAMENLEVING IVA VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN BELEIDSVOORBEREIDING BELEIDSCOMMUNICATIE APPARAATKREDIETEN VLOR LONEN BASISONDERWIJS WERKING GEWOON BASISONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

14 [ 14 ] CODE FDE FDF FDG FDH FEA FEB FEC FFA FFB FFC FFD FFE FFY FGA FGB FGC FGD FGE FGF FGG FGH FGI FGJ FGK FGV FGW FGX FGY FHA FHB FHC FHD FHE FHJ FHK FHL FHM FHY GAY GBE GCA GCB GCC GCD GCE GCF GCH GCX GCY GDA GDB Omschrijving WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEKE LOONBETALINGEN WERKING INTERNATEN HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING HOGER ONDERWIJS - ANDERE HOGER ONDERWIJS - ONDERSTEUNING LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS LONEN VOLWASSENENONDERWIJS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS - ONDERSTEUNING DAB VOLWASSENENONDERWIJS LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING NASCHOLING STUDIEFINANCIERING KWALITEIT EN KWALIFICATIES INVESTERINGEN HOGER ONDERWIJS CAPACITEIT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING GO! - INFRASTRUCTUUR AGION - INFRASTRUCTUUR GO! - WERKING AGION - WERKING PROFESSIONALISERING ONDERZOEK EN INNOVATIE INTERNATIONALISERING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT TRANSVERSALE SAMENWERKING GELIJKE KANSEN LEVENSLANG LEREN ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE ANDERE BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS VLOR SAR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW VRIJWILLIGERSWERK WELZIJNSWERK VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD INTEGRALE JEUGDHULP COÖRDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID DAB CICOV VIPA ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

15 [ 15 ] CODE GDC GDD GDE GDF GDG GDH GDI GDW GDX GDY GEA GEY GFY GGY GHA GIY HAY HCA HCB HCC HCD HCE HCF HCG HCH HCI HCY HDA HDB HDC HDD HDE HDF HDH HDI HEA HEB HEC Omschrijving BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MILIEUGEZONDHEIDSBELEID PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID THUIS- EN OUDERENZORGBELEID (EXCLUSIEF DE DIENSTEN VAN GE0/1GD-D-2-I/WT) I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS OUDERENZORGBELEID THUIS EN OUDERENZORGBELEID: DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VLAAMS ZORGFONDS INTEGRALE JEUGDHULP FONDS JONGERENWELZIJN KIND EN GEZIN VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS VIPA SAR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA VAF EN AUDIOVISUEEL BELEID BLIJVEN ONDERSTEUNEN AANDACHT VOOR CULTUURMANAGEMENT EN CULTURELE ECONOMIE E-CULTUUR EN DIGITALISERING BEVORDEREN DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN IN DE SOCIAAL-CULTURELE SECTOR IN UITVOERING VAN VIA INVESTEREN IN CULTURELE INFRASTRUCTUUR ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, -UITVOERING EN -EVALUATIE CULTUUREDUCATIE FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR SOCIAAL-CULTUREEL WERK AMATEURKUNSTEN SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK VLAAMSE GEBARENTAAL PARTICIPATIEBELEID CIRCUSKUNSTEN LOKAAL CULTUURBELEID UITVOERING DECREET HOUDENDE AANVULLENDE SUBSIDIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR - LUIK SOCIAAL- CULTUREEL WERK UITVOERING VAN DECRETEN EN OVEREENKOMSTEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE BUITENDIENSTEN, STUDIES EN ONDERZOEK EN AANKOPEN ONTWIKKELINGSGERICHTE EN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES OVERSTIJGT STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED

16 [ 16 ] CODE HED HEE HEF HEG HEH HEI HEJ HEK HEN HEO HEP HEQ HER HES HET HEU HEV HEW HEX HEY HFA HFB HFC HFD HFE HFF HFY HGA HGB HGC HGD Omschrijving ONDERSTEUNING DAC BINNEN HET PROFESSIONEEL KUNSTEN- EN CULTUREEL ERFGOEDLANDSCHAP ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD KUNSTEN- EN ERFGOEDLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS TAALBELEID ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPZETTEN EN ORGANISEREN VAN TENTOONSTELLINGEN EN VAN OPVOEDKUNDIGE ACTIVITEITEN ALSOOK VAN ALLE INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE PROFESSIONELE KUNSTEN EN DE MUSEA (BEGROTINGSFONDS) ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN UITVOERING VAN HET KUNSTENDECREET VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE - GENT DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN DAB KASTEEL VAN GAASBEEK VZW MUHKA VZW DE SINGEL VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE OPERA + KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN TOPSTUKKENFONDS TOPSPORTBELEID EEN GEZONDE SPORTBEOEFENING EN HET VRIJWAREN VAN INTEGRITEIT VAN DE SPORT OP ALLE NIVEAUS DE SPORTPARTICIPATIE VERHOGEN ZODAT MEER MENSEN LEVENSLANG SPORTEN ONTWIKKELING, PROFESSIONALISERING EN OPTIMALISERING VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN (INTERNATIONAAL) SPORTBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID D.M.V. ALTERNATIEVE FINANCIERING BLOSO WERKINGS- EN INVESTERINGSMIDDELEN JEUGDBELEID ALLERHANDE SUBSIDIES JEUGD VLAAMS JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEID JEUGDVERBLIJVEN

17 [ 17 ] CODE HGE HGF HGG HGH HGY HHA HHB HHC HHD HHE HHF HHG HHH HHI HHX HHY HIL JDA JDB JDC JDD JDE JDF JDG JDH JDY JEA JEB JEC JED JEY JFA JFX JFY KAY KDA KDB KDC Omschrijving PARTICIPATIEBELEID JEUGD LOKAAL EN PROVINCIAAL JEUGDBELEID TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR POLITIEKE JONGERENBEWEGINGEN DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD BELEIDSVOORBEREIDING EN -EVALUATIE STIMULEREN VAN MEDIAWIJSHEID BEVORDEREN VAN DE DIVERSITEIT EN PLURIFORMITEIT VAN DE MEDIA STIMULEREN VAN INNOVATIEVE MEDIA-INITIATIEVEN BEVORDEREN VAN EEN STERKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR BEVORDEREN VAN KWALITEITSJOURNALISTIEK EN TALENTMANAGEMENT IN DE MEDIA STIMULEREN VAN KWALITEITSVOLLE REGIONALE MEDIA BEVORDEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET VLAAMSE MEDIA-AANBOD PENSIOENLASTEN VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN FLANKERENDE EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN IKV HET WERKBELEID VERSTERKEN VAN PARTNERSCHAPPEN MET SECTOREN DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES BESTRIJDEN VAN STRUCTURELE WERKLOOSHEID WERKBAAR WERK VLAAMSE COFINANCIERING IKV BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK VIA HET EVA ESF- AGENTSCHAP LANDINGSBANEN IN HET KADER VAN WERKBAAR WERK HANDHAVING WERKBELEID VDAB MAATWERKEN MEER MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN REALISEREN EN KANSENGROEPEN INSCHAKELEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN LOKALE DIENSTENECONOMIE DE SOCIALE ECONOMIE FACILITEREN EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDEN REALISEREN DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET STIMULEREN VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MEER TEWERKSTELLINGSKANSEN REALISEREN VIA WERK- WELZIJNSTRAJECTEN VANUIT SOCIALE ECONOMIE - ARBEIDSZORG VDAB DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES SYNTRA VDAB SAR LANDBOUW EN VISSERIJ WERKING LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID COMMUNICATIE INZAKE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ TOELAGEN LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID

18 [ 18 ] CODE KDD KDE KDF KDG KDH KDV KDW KDX KDY KFA KGA LAR LCA LCB LCC LCD LCE LCF LCG LCH LCI LCJ LCK LCL LCM LCN LCO LCP LCQ LCR LCS LCT LCU LCV LCW LCX LCY LEA LEB LEC LES MDA MDB MDC MDD Omschrijving FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ LANDBOUWMONITORINGSNETWERK UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN UITVOERING LANDBOUW- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - PLATTELANDSFONDS VLIF FIVA EV ILVO LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING SAR MINARAAD SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR SLAGKRACHTIGE OVERHEID: INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID SLAGKRACHTIGE OVERHEID: PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID INTEGRAAL WATERBELEID BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN BIODIVERSITEITSBELEID BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT BELEID OPEN RUIMTE KLIMAATBELEID MESTBELEID PLATTELANDSBELEID PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN LUCHTBELEID INTEGRAAL WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) VLM - GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE GRINDFONDS INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO) VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) OPENBARE AFVALMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM) VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) DAB MINA-FONDS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE ENERGIE-EFFICIËNTIE IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELECTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN GROND, WATER, LUCHT LUCHTHAVENS WATERBOUWKUNDIG LABO STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN

19 [ 19 ] CODE Omschrijving MDQ LOM ANTWERPEN MDR LOM OOSTENDE MDY SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN MEY VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ (DE LIJN) (EVA) MFA ONDERSTEUNING VAN HET MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFB ONDERSTEUNING VAN HET VERKEERS- EN VERKEERSVEILIGHEIDBELEID MFC ONDERSTEUNING VAN HET WOON-WERKVERKEER MFD VOOR EEN VEILIG EN DUURZAAM VERKEERSBEHEER MFE CO- EN PREFINANCIERING MFF ONDERSTEUNING MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFW NV BAM MFX DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS MFY PENDELFONDS MHA ONDERSTEUNING WEGEN EN VERKEER MHB WEGENONDERHOUD EN WINTERDIENST MHC GEVAARLIJKE PUNTEN, MINDER HINDER EN SCHADEVERGOEDINGEN MHD INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR EN STRUCTUREEL ONDERHOUD MHE CARGOVIL MHF ONDERTUNNELING R11 MHW VLM GRONDENBANKEN MIA ONDERSTEUNING MDK MIB KUSTVERDEDIGING EN JACHTHAVENS MIC SCHELDE RADARKETEN EN HAVENKAPITEINDIENSTEN MID INVESTERINGEN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN MIE HAVEN EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG - WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIF INVESTERINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD - HAVEN- EN WATERBELEID, MARITIEME TOEGANG EN WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIG CARGOVIL MIH MARITIEME TOEGANG-TERUGBETALINGEN AAN NEDERLAND MII VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS MIJ VERKOPEN EN TERUGBETALEN GRONDEN VLAAMS GEWEST MIK INVESTERINGEN KUSTZONE MIT EV ILVO MIU VLM GRONDENBANKEN MIV WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV MIW DE SCHEEPVAART NV MIX DAB VLOOT MIY DAB LOODSWEZEN NAA INSPECTIES NAX SAR RUIMTELIJKE ORDENING NAY SAR WONEN NDA VISIEVORMING EN BRV NDB EFFECTIEVE UITVOERING VAN HET RSV EN BRV NDC HERDENKEN, VEREENVOUDIGEN EN INZETTEN VAN HET INSTRUMENTARIUM

20 CODE Omschrijving NDD VERNIEUWINGSFONDS NDE PLANSCHADEDOSSIERS NDF ACTIVERINGSPROJECTEN NDW PLANBATEN NDX DAB GRONDFONDS NDY RUBICONFONDS NEA GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN NEB AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN NEC AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - INFRASTRUCTUURSUBSIDIES NED AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - KAPITAALSUBSIDIES VMSW NEE GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEF AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEG BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING NEH BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - KAPITAALSSUBSIDIES VMSW NEI BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VMSW NEJ BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VWF NEK BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN NEL ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID NEV DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN NEW DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING NEX GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING NEY INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VLAAMS- BRABANT NFA WERKING ONROEREND ERFGOEDBELEID NFB SCHADEVERGOEDINGEN ONROEREND ERFGOEDBELEID NFC SUBSIDIES OP NAAM NFD ONDERSTEUNING INTERMEDIAIRE ORGANISATIES VOOR HET UITVOEREN EN/OF FACILITEREN VAN ERFGOEDZORG EN HET CREËREN VAN DRAAGVLAK VOOR ERFGOEDZORG NFE LANDSCHAPSZORG NFF ARCHEOLOGIEBELEID NFG MONUMENTENZORG NFH EIGEN INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN ERFGOEDSCHADE NFX VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NFY DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED VEY VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING ESR-aggregatie ESR-aggregatie Benaming PR PROVISIES LO LONEN [ 20 ]

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-B 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Activiteitenverslag over 2008

Activiteitenverslag over 2008 stuk ingediend op 38 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Activiteitenverslag over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Activiteitenverslag over 2008 Verslag van het Rekenhof aan

Nadere informatie

vooruitgaan vertrouwen verbinden

vooruitgaan vertrouwen verbinden vooruitgaan vertrouwen verbinden REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014-2019 VISIETEKST REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014-2019 Vlaanderen staat voor een moeilijke en tegelijk uitdagende periode. We worstelen

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 371 372 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2015

DOELSTELLINGENNOTA 2015 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015003799 DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren ,Ar9' Rekenhof lnstltut des *évircur d'ênireprirec tnstitr, t lt$v l ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren Keniñklijk lñst1lr ut?e Vlaamse overheid Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074 Vlaqmse

Nadere informatie

Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011

Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011 Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 211 VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 453 454 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1320 (2011-2012) Nr. 1 25 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND 214 VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND IS EEN UITGAVE VAN DE STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie