ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 AV Socio-economische initiatie (1ste jaar: 1 lestijd/week, 2de jaar: 1 lestijd/week)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 AV Socio-economische initiatie (1ste jaar: 1 lestijd/week, 2de jaar: 1 lestijd/week)"

Transcriptie

1

2 ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...2 Algemene doelstellingen...2 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...4 Pedagogisch-didactische wenken en timing...15 Minimale materiële vereisten...17 Evaluatie...17 Bibliografie...18

3 ASO 2de graad Complementair gedeelte 2 VISIE De algemeen vormende waarde van het economieonderwijs staat voorop. De kennis en het inzicht in de economische structuren en processen behoren immers tot de kern van de maatschappelijke vorming. Actuele maatschappelijk-economische verschijnselen vormen steeds de uitgangspunten bij de curriculumopbouw. Socio-economische initiatie als vak is niet alleen gericht op kennisoverdracht en verwerving, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden en het bijbrengen van attitudes die het noodzakelijk levenslang leren mogelijk maken. Het gebruik van ICT biedt kansen om leren als een actief en constructief leerproces te benaderen en het leren kritisch reflecteren over de verworven kennis te stimuleren; ook het probleemoplossend denken en het zelfstandig leren verdient hierbij de aandacht. BEGINSITUATIE Een specifieke voorkennis voor economie en boekhouden is niet vereist. De leerlingen van de 1e graad, basisoptie Moderne wetenschappen beschikken reeds over een initiërend inzicht in de basisbeginselen van de economie. De leerlingen in de 2e graad ASO zijn in staat een breed gamma van theoretische en abstracte leerinhouden te verwerken. Zij bereiden zich voor op verdere doorstroming naar de derde graad met het oog op het hoger onderwijs. De leerlingen dienen een kritische houding aan te nemen t.o.v. maatschappelijke verschijnselen, zijn bereid communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, dienen interesse te tonen voor het eigen gedrag en dat van anderen voor een goed functioneren in de maatschappij, zullen theoretische concepten en verworven inzichten moeten toepassen in verschillende concrete situaties, zijn bereid diverse media te hanteren voor de verwerving, de verwerking en de presentatie van informatie. ALGEMENE DOELSTELLINGEN De economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking met het boeiende economische leven. Het doel van de socio-economische initiatie is de leerlingen een grondige kennis en een dieper inzicht te verschaffen in de economisch mechanismen met hun onderscheiden entiteiten, markten en instellingen, hun begrippen en relaties. De leerlingen dienen tevens de nodige metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen om hun leer- en denkactiviteiten zelf actief te sturen. Het betreft hier activiteiten als het zich oriënteren op de leertaak, het plannen van de uit te voeren opdracht, het bewaken van de vooruitgang in het leerproces, het inlassen van tussentijdse evaluatiemomenten, het bijsturen, evalueren en reflecteren. De onderzoeksopdracht helpt de leerlingen vaardig te worden in het verzamelen, het analyseren en het interpreteren van economische gegevens. Zij leren hun uitspraken funderen met argumenten en scherpen hierdoor hun kritisch bewustzijn aan. Zij leren bronnenmateriaal verzamelen en raadplegen, bruikbare gegevens selecteren, geautomatiseerde zoeksystemen hanteren, vergelijkingen maken, conclusies trekken. In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs wordt van de leerlingen verwacht dat ze onder begeleiding de volgende attitudes ontwikkelen en/of nastreven: algemene belangstelling; bereidheid eigen fouten te verbeteren; kritische reflectie; openheid en respect voor andere meningen; probleemoplossend werken; verantwoordelijkheidsgevoel;

4 ASO 2de graad Complementair gedeelte 3 zelfwerkzaamheid en zin voor samenwerking; zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid. Vakoverschrijdende eindtermen De leraar economie of handelsvakken levert ook zijn bijdrage tot de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar onder meer door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten kunnen worden gerealiseerd. Zij zijn in eerste instantie een opdracht voor het hele schoolteam. Om uit te maken hoe alle vakoverschrijdende eindtermen op schoolniveau kunnen gerealiseerd worden, zijn afspraken nodig tussen de collega s van alle vakken. Het is aangewezen om deze afspraken formeel vast te leggen in het schoolwerkplan. In sommige vakken kunnen bepaalde VOET uitdrukkelijker aan de orde komen dan in andere. Leerplannen kunnen dan ook verwijzingen naar VOET bevatten als de binding tussen de vakgebonden doelstellingen en de VOET evident is. Indien de vakgroep nog andere VOET realiseerbaar acht binnen een vak, wordt dit vastgelegd in een verslag waarin zowel de visie als de planning zijn opgenomen. Heel wat VOET die behoren tot de domeinen "Leren Leren" en "Sociale Vaardigheden" zitten reeds verweven in de uitwerking van verschillende vakgebonden doelstellingen in dit leerplan. Door een doordachte keuze van thema s, teksten en lesonderwerpen kunnen ook de andere VOET (opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie, muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming) in de lessen economie of handel aan bod komen. Bij de aanvang van het schooljaar maakt de leraar een oordeelkundige keuze van de leerinhouden waarmee hij de vakgebonden en vakoverschrijdende doelstellingen wil realiseren (bij voorkeur na overleg met de vakgroep) en stelt een jaar(vorderings)plan op waarin hij de leerstof op een evenwichtige wijze verdeelt over het beschikbare aantal lestijden.

5 ASO 2de graad Complementair gedeelte 4 / SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE 1ste jaar: 1 lestijd/week 2de jaar: 1 lestijd/week De cursief vermelde doelstellingen en inhouden zijn als uitbreiding bedoeld (facultatief). 1 de basisbegrippen economie, behoeften, goederen, diensten, produceren (productie), consumeren (consumptie), arbeidsverdeling, ruil en economische kringloop omschrijven en concretiseren; het onderscheid tussen welvaart en welzijn toelichten; het belang van de vrijetijdsbesteding voor de mens aantonen; de eenvoudige economische kringloop opbouwen en de functionele samenhang tussen de elementen weergeven; de entiteiten uit de economische kringloop beschrijven; de macro-economische grootheden Nationaal Inkomen en Nationaal Product omschrijven. 1 Inleiding en situering 1.1 Basisbegrippen Economie en behoeften Goederen en diensten Produceren en consumeren Arbeidsverdeling en ruil Welvaart en welzijn - Vrijetijdsbesteding 1.2 Economische kringloop Entiteiten Nationaal Inkomen en Nationaal Product 2 de inkomensvorming en de inkomensbesteding t.o.v. elkaar situeren; de inkomensvorming uit arbeid omschrijven m.b.t. stelsels van vergoedingen van arbeid en dienstverband versus zelfstandige; verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen; de begrippen nominaal en reëel loon kunnen verwoorden; de verschillende bestanddelen van het loon (salaris) omschrijven; 2 Gezinnen 2.1 Inkomensvorming Inkomen uit arbeid: Vergoeding van arbeid Stelsels van vergoedingen Dienstverband versus zelfstandige ondernemer Nominaal en reëel loon Bestanddelen - Koopkracht Loonberekening Inkomen uit kapitaalverstrekking Goederenkapitaal versus geldkapitaal

6 ASO 2de graad Complementair gedeelte 5 3 de inkomensvorming koppelen aan koopkracht; een loonberekening uitwerken; het onderscheid tussen goederen- en geldkapitaal maken; de opbrengsten ervan omschrijven; het spanningsveld tussen inkomen en besteding toelichten; de elementen van de inkomensbesteding (consumptie, sparen en belastingen) omschrijven en onderling vergelijken; de noodzaak van de belastingen met voorbeelden aantonen; het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen aantonen en verduidelijken met voorbeelden; de algemene principes van de personenbelasting kunnen verwoorden; de verschillende inkomsten bij de personenbelastingen kunnen opsommen, omschrijven en concretiseren; de begrippen sparen en beleggen omschrijven; enkele bepalende factoren bij beleggingen opsommen (incl. ethisch beleggen); motieven voor het beleggen van spaargelden verwoorden; een beperkt aantal spaar- en beleggingsvormen toelichten (incl. enkele voor- en nadelen). het onderscheid tussen ondernemingen en bedrijven formuleren en concretiseren; de bedrijfskolom begripsmatig omschrijven en opbouwen; 2.2 Inkomensbesteding Inkomen versus besteding Consumptie Belastingen Noodzaak Directe belastingen Belasting op het gezamenlijk inkomen - personenbelasting (inclusief soorten inkomsten) Indirecte belastingen Sparen en beleggen Intrest Nut Bepalende factoren Motieven voor beleggen Spaarrekening Termijnrekening Rekening met opzegtermijn Kasbon Aandelen Obligaties Goud 3 Ondernemingen en bedrijven 3.1 Onderscheid tussen onderneming en bedrijf 3.2 Bedrijfskolom - Begrip 3.3 Bedrijven: indeling naar functies en sectoren Functies Sectoren

7 ASO 2de graad Complementair gedeelte 6 4 de sectoren (incl. de quartaire sector) aangeven en het relatieve belang ervan aantonen; de toenemende betekenis van de diensteneconomie weergeven; de economische betekenis, de impact en de ethische en juridische aspecten van de reclame toelichten; verschillende mogelijkheden van arbeidsorganisatie onderscheiden en voorbeelden geven van de wijze waarop de onderneming het personeel motiveert; rechten en plichten van werkgever en werknemer toelichten; de toenemende vermaatschappelijking van de onderneming (aandeelhouders stakeholders) aantonen en illustreren aan de hand van actuele voorbeelden; het begrip stakeholders toelichten. de begrippen m.b.t. de stappen in het verkoopproces ordenen en omschrijven; de verkoopsvoorwaarden opsommen en beknopt toelichten; Indeling en belang van primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector Toenemend belang van de dienstensector Reclame (economische betekenis, impact, ethische en juridische aspecten) 3.4 Arbeidsorganisatie Mogelijkheden Motivatie van het personeel door de onderneming 3.5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer 3.6 Vermaatschappelijking van de onderneming Stakeholders 4 Kopen en verkopen 4.1 De stappen in het verkoopproces Prijsaanvraag Prijsofferte Bestelling Levering Betaling 4.2 Verkoopsvoorwaarden Hoeveelheid Kwaliteit Prijs Levering Betaling

8 ASO 2de graad Complementair gedeelte de noodzaak en functie van de documenten aantonen; de documenten herkennen en rangschikken; een factuur invullen. de verschillende begrippen i.v.m. rechtstreekse betaling verwoorden en hanteren; de rol van de financiële instellingen bij onrechtstreekse betaling toelichten en de verschillende intresten duiden; de betalingstechnieken in geval van onrechtstreekse betaling omschrijven en hanteren (minimale aandacht voor de cheque); de nieuwe tendensen inzake betalingen toelichten. het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen; enkele courante kredietvormen begripsmatig omschrijven, de werking ervan toelichten en de intrestlasten vergelijken 4.3 Documenten Noodzaak en functie Prijsaanvraag Prijsofferte, bestek Bestelbon Leveringsbon Factuur Creditnota Debetnota 5 Betaling 5.1 Rechtstreekse betaling Kwitantie Kwijtschrift Kwijting Ontvangstbewijs 5.2 Onrechtstreekse betaling Tussenkomst van de financiële instellingen: rol - intresten Betalingstechnieken Storting Overschrijving Cheque Domiciliëring Permanente opdracht Elektronische betaling (proton, debetkaart, kredietkaart) Nieuwe tendensen 6 Krediet 6.1 Begrip en belang 6.2 Kredietvormen Begrip en werking Intresten

9 ASO 2de graad Complementair gedeelte 8 7 werking ervan toelichten en de intrestlasten vergelijken de mogelijke gevaren voor de kredietnemer toelichten; het doel van de wet op het consumentenkrediet verduidelijken. het begrip markt en haar rol omschrijven; het begrip marktprijs en de rol ervan beschrijven; vraag en aanbod omschrijven; de werking van het marktmechanisme op de productmarkt illustreren; de rol van de marktprijs bij de ruiltransacties beschrijven; de marktvormen volkomen concurrentie en monopolie omschrijven; de marktsoorten situeren in de economische kringloop; de goederen- en dienstenmarkt begripsmatig omschrijven; de organisatie van de goederen- en dienstenmarkt toelichten; de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt aan de marktvorm relateren en verklaren; de rol van de overheid in de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt schetsen; motieven aangeven voor overheidsingrijpen; voorbeelden geven van de wijze waarop de overheid corrigerend kan optreden (o.a. milieu veiligheid); de procedure van prijsopnamen schetsen; het begrip budgetenquête omschrijven en verwoorden dat Koop op afbetaling Persoonlijke lening Hypothecaire lening 6.3 Valkuilen voor de kredietnemer 6.4 Doel van de wet op het consumentenkrediet 7 Markten en prijzen 7.1 Markt - Prijs Begrip Rol van de markt Vraag Aanbod Werking van het marktmechanisme Rol van de marktprijs 7.2 Marktvormen Volkomen concurrentie Monopolie 7.3 Marktsoorten Situering in de economische kringloop Goederen- en dienstenmarkt Begrip Organisatie Prijsvorming op de markt van goederen en diensten in relatie tot de marktvormen Rol van de overheid in de prijsvorming Motieven van de overheid

10 ASO 2de graad Complementair gedeelte 9 bestedingspatronen evolueren; het begrip indexcijfer omschrijven; de betekenis van indexcijfers toelichten; indexcijfers berekenen in concrete situaties; de betekenis van het indexcijfer van de consumptieprijzen toelichten; het marktonderzoek begripsmatig omschrijven; het nut van een marktonderzoek kunnen aantonen; de werkwijze van een marktonderzoek omschrijven en toepassen; de arbeidsmarkt begripsmatig omschrijven; de organisatie van de arbeidsmarkt omschrijven; de prijsvorming op de arbeidsmarkt verklaren; de rol van het indexcijfer van de consumptieprijzen omschrijven; de rol van de sociale partners kunnen schetsen; het begrip solidariteit en de vormen ervan kunnen toelichten; het overlegmodel in België schetsen; de rol van de overheid in de prijsvorming op de arbeidsmarkt kunnen schetsen; de samenhang tussen de productmarkt en de arbeidsmarkt aan de hand van concrete situaties verklaren en oorzaken en gevolgen van onevenwichten op de arbeidsmarkt aangeven; verklaren dat de markt een ongelijke inkomensverdeling tot gevolg kan hebben en beschrijven op welke wijze de overheid een maatschappelijk ongewenste graad van inkomensongelijkheid kan corrigeren; Correctie van de overheid (o.a. inzake milieu en veiligheid) Meting van prijzen: procedure van prijsopnamen budgetenquête - bestedingspatroon betekenis van indexcijfers berekening van indexcijfers betekenis van de index van de consumptieprijzen Marktonderzoek: begrip nut - werkwijze Arbeidsmarkt Begrip Organisatie Prijsvorming op de arbeidsmarkt Rol van het indexcijfer van de consumptieprijzen Rol van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties Solidariteit (begrip vormen) Rol van de overheid Juridische grondslagen - Overlegmodel versus vrijemarktmodel Samenhang tussen productmarkt en arbeidsmarkt Oorzaken en gevolgen Ongelijke inkomensverdeling Rol van de overheid om een maatschappelijk ongewenste graad van inkomensongelijkheid te corrigeren

11 ASO 2de graad Complementair gedeelte 10 de geld- en kapitaalmarkt begripsmatig omschrijven; de organisatie van de geld- en kapitaalmarkt omschrijven; de prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt omschrijven; Geld- en kapitaalmarkt Begrip Organisatie Prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt de deposito-opneming en kredietverstrekking schematisch voorstellen; het begrip intrestmarge verklaren; De dienstverlening van de financiële instellingen kunnen omschrijven en illustreren (zoals beleggingsadvies, aanbod van verzekeringen, vreemde valuta, safes, belastingadvies, enz.) Relatie deposito-opneming en kredietverstrekking Begrip intrestmarge Bankdiensten (zoals vormen van beleggingsadvies, aanbod van verzekeringen, vreemde valuta, safes, belastingadvies)

12 ASO 2de graad Complementair gedeelte 11 8 het begrip overheid omschrijven en illustreren met voorbeelden; het begrip overheid relateren aan de federalisering, de internationalisering en de globalisering; de overheid situeren in de economische kringloop; de belangrijkste taken van de overheid opsommen, omschrijven, illustreren en motiveren; omschrijven hoe de overheid via verschillende invalshoeken het algemeen welzijn bevordert; de begrippen economische orde en economische politiek omschrijven en aan elkaar relateren; de verschijningsvormen van economische orde situeren en omschrijven; voorbeelden geven van werkgelegenheidsbeleid van de overheid ter bestrijding van de werkloosheid; de begrippen vrijhandel en protectionisme toelichten; de begrippen vrijhandel en protectionisme kaderen in de economische politiek; verschijningsvormen van protectionisme toelichten; globalisme en anti-globalisme kritisch benaderen; het begrip welvaart omschrijven en relateren aan economische politiek; 8 De overheid 8.1 Begrip Federalisering Internationalisering Globalisering 8.2 Situering in de economische kringloop 8.3 Taken van de overheid Overheid en algemeen welzijn Rechtssysteem Landsverdediging Cultuur Sociale voorzieningen Internationale betrekkingen Milieu Onderwijs Economische politiek en economische orde Relatie Economische orde: begrip situering Staatseconomie Vrije markteconomie Gemengde economie Economische politiek Werkgelegenheidsbeleid in de strijd tegen werkloosheid Vrijhandel Protectionisme Verschijningsvormen Globalisme versus anti-globalisme Welvaart De overheid als producent

13 ASO 2de graad Complementair gedeelte 12 aanduiden en motiveren in welke domeinen de overheid optreedt als producent; verklaren waarom de markt tekortschiet bij het verstrekken van publieke goederen en deze bijgevolg door de overheid ter beschikking worden gesteld; Domeinen (publieke en private goederen) Motivatie

14 ASO 2de graad Complementair gedeelte 13 9 het buitenland situeren in de economische kringloop situeren; invoer, uitvoer en intracommunautaire handel begripsmatig omschrijven; het belang van de internationale handel voor België en de regio s omschrijven; de samenstelling van onze internationale handel ontleden en bespreken op grond van statistische gegevens; de begrippen wisselmarkt en wisselkoers omschrijven; de werking van de wisselmarkt omschrijven; de invloed van veranderingen van de wisselkoers op de handel toelichten; de begrippen euro en eurozone omschrijven; de voordelen van de euro in de eurozone en daarbuiten omschrijven; de deelnemers aan de eurozone kunnen noemen. 10 het begrip economische groei omschrijven; aangeven hoe economische groei wordt gemeten; verklaren welke indicatoren de economische groei bepalen; enkele voorbeelden van indicatoren van groei (bv. internationale handel, werkloosheid, investeringen en consumptie) kritisch evalueren; aantonen dat internationale handel in belangrijke mate kan bijdragen tot economische groei; illustreren dat aan economische groei naast positieve ook negatieve aspecten verbonden zijn; 9 Het buitenland 9.1 Situering in de economische kringloop 9.2 Invoer Uitvoer - Intracommunautaire handel Begrippen Belang voor België en de regio s Samenstelling van deze handel 9.3 Verrekening van de goederentransacties Wisselmarkt (werking) en wisselkoersen Invloed van de koersschommelingen op de handel De euro en de eurozone (begrippen, voordelen, deelnemers) 10 Economische groei 10.1 Begrip 10.2 Meting Indicatoren (bv. BBP, werkloosheid, investeringen, consumptie, internationale handel) Kritische evaluatie van de indicatoren 10.3 Positieve en negatieve aspecten van economische groei

15 ASO 2de graad Complementair gedeelte op basis van welvaartsindicatoren de welvaartsongelijkheid in de wereld illustreren en factoren aangeven die aan de basis hiervan liggen; onder begeleiding voor een gegeven onderwerp onderzoeksvragen formuleren (probleemstelling); op basis van geselecteerde bronnen, voor een gegeven of zelfgekozen onderzoeksvraag, op een systematische wijze informatie verzamelen (o.a. via elektronische weg); onder begeleiding (en met behulp van ICT-middelen) informatie selecteren, ordenen, en op verschillende manieren bewerken (verbaal, grafisch, in tabelvorm, wiskundig/rekenkundig); onderzoeksresultaten formuleren en onder begeleiding interpreteren ; volgens een gegeven stramien over de resultaten van de eigen onderzoeksactiviteit rapporteren Welvaartsongelijkheid in de wereld - Oorzaken 11 Onderzoeksopdracht over een economisch thema, onder begeleiding uit te werken door de leerlingen, te kiezen uit één van de volgende items: - Thema uit de hoofdstukken - Media en communicatie economisch (commercieel) benaderd - Actueel thema Schematisch ziet de opdracht (stappenplan) er als volgt uit: probleemstelling; systematische verzameling van informatie op basis van geselecteerde bronnen; informatie selecteren, ordenen en bewerken (verbaal, grafisch, in tabelvorm, wiskundig/rekenkundig); onderzoeksresultaten formuleren en interpreteren; rapporteren over de onderzoeksactiviteit.

16 ASO 2de graad Complementair gedeelte 15 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN TIMING Nr. Pedagogisch-didactische wenken Timing 1 Dit leerplan geldt voor een lestijdenpakket van 25 weken op schooljaarbasis. Waar mogelijk wordt de leerstof vanuit een gedragswetenschappelijke en/of cultuurwetenschappelijke invalshoek benaderd. Er wordt vooral uitgegaan van de ervarings- en de belevingswereld van de leerlingen. De leerstof wordt in ruime mate aangebracht en geïllustreerd via voorbeelden en concretiseringen. 2 Leerlingen moeten leren verbaal en sociaal vaardig, alsook schriftelijk te communiceren. De leraar zal erover waken dat de leerlingen steeds de geijkte vakterminologie aanwenden. 3 De verkenning van het economische leven wordt in het eerste leerjaar aangebracht via de goederen- en geldstroom. Uitgaande van de economische kringloop kan methodologisch aangetoond worden dat in de relatie tussen de economische entiteiten (gezinnen ondernemingen) een zekere technische ordening (o.a. handelsdocumenten) noodzakelijk is. In het hoofdstuk Gezinnen wordt aandacht besteed aan het inkomen en de bestedingen. In het hoofdstuk Ondernemingen en bedrijven wordt uitgegaan van de bedrijfskolom. Vooral het toenemend belang van de dienstensector en de vermaatschappelijking (stakeholders) verdienen de aandacht. Deze laatste items kunnen via leerlingenmateriaal (documentatiemap) aangevuld worden. Ook reclame zal een aandachtspunt zijn. Kopen en verkopen laat de leerlingen kennis maken met handelsdocumenten. Leerlingen moeten zeker niet alle documenten zelf invullen. De documenten kunnen namelijk ingevuld aangeboden worden en beknopt besproken worden. Bij de betaling ligt de klemtoon op de moderne betaaltechnieken en middelen. Een uitstap naar een plaatselijke self-banking-terminal is hoogst wenselijk. Kredieten worden oppervlakkig benaderd. Aandacht gaat naar maatschappelijke gevolgen van krediet, zoals de valkuilen voor de kredietnemer. De leraar zal ook de achtergronden bij de wet op het consumentenkrediet bespreken. Het hoofdstuk Markten en Prijzen is een belangrijk hoofdstuk. Marktvormen en soorten worden kritisch benaderd. De leraar zal wijzen op het waardevolle van het overlegmodel in België en op het belang van de overheidstussenkomsten. Het begrip solidariteit zal zeker aanleiding geven tot discussie. De index van de consumptieprijzen wordt niet gedetailleerd behandeld. Het marktonderzoek kan als basis dienen voor een eventuele onderzoeksopdracht. Enkel dan wordt er meer aandacht aan besteed. Bankdiensten worden beknopt behandeld. In het hoofdstuk Overheid wordt ingegaan op de taken van de overheid. Economische orde en economische politiek kunnen stof leveren voor enige discussie. Met betrekking tot het buitenland wordt de aandacht gevestigd op het belang voor België van het verruimen van onze markt. Wisselmarkt en wisselkoersen worden beknopt benaderd, met aandacht voor de voordelen van de euro en de eurozone. Economische groei wordt vooral kritisch benaderd m.b.t. de positieve en negatieve aspecten en de welvaartsongelijkheid in de wereld. 4 Het is wenselijk dat de leerlingen oog en oor beginnen te hebben voor nieuwsfeiten. De leraar zal hen regelmatig confronteren met de actualiteit en daar ook ruimte voor maken

17 ASO 2de graad Complementair gedeelte 16 Nr. Pedagogisch-didactische wenken Timing in toetsen en examens. 5 De doelstellingen van het vak kunnen slechts bereikt worden via het actualiteitsprincipe. In deze context kan een begin gemaakt worden met een actualiteitsmap. Beide zullen zowel stukken bevatten die de leraar aanbrengt als elementen die door de leerling werden verzameld. 6 De goed voorbereide didactische uitstappen, waarbij de leerlingen kunnen betrokken worden in alle fasen van de organisatie, leveren eveneens een waardevolle bijdrage tot het actualiteitsprincipe. 7 In het kader van de onderzoeksopdracht kunnen verschillende onderzoeksmethodes aan bod komen: beschrijvend- en interpretatief onderzoek (al dan niet vergelijkend); bronnenonderzoek en literatuuronderzoek; enquêtes opstellen, afnemen en interpreteren; interviews voorbereiden, afnemen en verwerken; case- en veldstudie; statistische verwerking; enz. De opdrachten worden zeer precies begrensd en kunnen de vorm aannemen van een werkstuk, een project, groepswerk, e.d. 8 De leraar heeft een zekere vrijheid m.b.t. de invulling van het leerplan, vooral inzake tijdsbesteding. Hij zal zich richten op eventuele behoeften vanuit andere vakken. De socio-economische initiatie is geen doel op zich maar dient te kaderen in de opzet van de studierichting. Ook inzake onderzoeksopdrachten mag de leraar kiezen, bijv. i.f.v. de belangstelling van de leerlingen of op vraag van een collega. 9 De leraar dient in toenemende mate, maar op een nuttige en efficiënte wijze gebruik te maken van ICT (inoefenen van leerstof, aanvragen van informatie, opsporen van documentatie, enz.). Het bevorderen van het probleemoplossend denken dient te worden toegepast. De leerlingen worden geregeld gestimuleerd om informatie te verzamelen, te verwerken en te beoordelen. Het streefdoel is om 10 à 15 % van de beschikbare tijd te besteden aan ICT-toepassingen. 10 Hoewel kennisoverdracht een basisconcept blijft om de economische realiteit te verklaren, dient rekening gehouden te worden met een verschuiving naar kennisverwerving via zelfstandig leren en leren leren. Dit om de terugkoppeling naar de realiteit te realiseren en te beantwoorden aan de verwachting van het levenslang leren. Ook de maatschappelijke vraag naar het versterken van de attitude- en waardevorming wordt uitdrukkelijker geïmplementeerd. De overdracht van leerfuncties van de leraar naar de leerlingen dient geleidelijk te gebeuren. Wanneer de leerkracht in het eerste leerjaar opteert voor het zelfstandig werken, dient deze werkvorm verdergezet te worden in het tweede leerjaar.

18 ASO 2de graad Complementair gedeelte 17 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: - Codex - ARAB - AREI - Vlarem. Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: - de uitrusting en inrichting van de lokalen; - de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. Zij schrijven voor dat: - duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; - alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; - de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; - de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. Een uitgerust leslokaal met bord, prikbord, kast (voor documentatie en tijdschriften) en overheadprojector. Daarnaast een verscheidenheid aan documenten i.v.m. leerstofitems, en een leerboek of werkschrift. De leerlingen leggen tevens een documentatiemap aan voor toepassingen en in het bijzonder voor de uitvoering van de zelfstandige onderzoeksopdracht hebben de leerlingen toegang tot internet en een informaticalokaal. EVALUATIE Per rapportperiode: minstens 2 bondige toetsen (10 15 min.). Geregeld mondeling toetsen als controleen herhalingselementen of als aanknoping bij de nieuwe les. Het staat de leerkracht vrij klastaken en voorbereidingen op te geven, terwijl huistaken de vorm aannemen van het verzamelen van documentatie of het verder afwerken van opdrachten. Het taxonomisch niveau in de evaluatie dient uitdrukkelijk bewaakt te worden. De zelfstandige opdracht dient zowel proces- als productgericht te worden geëvalueerd. De tekorten inzake kennis, inzicht en vaardigheden t.a.v. bepaalde leerstofitems dienen gedurende het schooljaar deskundig te worden geremedieerd. In aansluiting op het Pedagogisch Project wordt van de leerlingen verwacht dat zij de vermelde attitudes ontwikkelen en/of nastreven.

19 ASO 2de graad Complementair gedeelte 18 BIBLIOGRAFIE Het is aangewezen de websites van de uitgeverijen te bezoeken om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe uitgaven. Macro-Micro, Tijdschrift van de vereniging voor leraren in de economische wetenschappen Geuens, P. en Van den Broeck, N., Optimum 2.1, Oostmalle, De Sikkel Optimum 2.2, Oostmalle, De Sikkel Didacta, Brussel, Departement Didactiek EHSAL Economische Didactiek, Antwerpen, IDEA-UFSIA Info Economie Onderwijs, Gent, RUG Rombouts, G. en Verberckt, F., Didactiek van de handels- en economische wetenschappen, Oostmalle, De Sikkel (enkel voor de leraar) De Cnuydt, I., en De Velder, S., Economie vandaag, Gent, Academia Press (enkel voor de leraar) Budget en Recht Test Aankoop Trefpunt Economie, Ministerie van Economische Zaken Het stond in de tijd, Financieel Economische Tijd (FET) Jaaroverzicht, FET De kranten De standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Volk, Het Nieuwsblad, e.a De tijdschriften Knack, Trends, Centrum voor Informatie in Assuranties (CIA), de Meeûsplantsoen 29, 1040 Brussel Kroniek voor het Economisch onderwijs, Standaarduitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen Lenaert, H., Economische Zaken,, Van In, Lier Statistische publicaties NIS en Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Publicaties van vakorganisaties en vertegenwoordigers van de bedrijven. Bedrijfsbezoeken: Select Visit: Grasslei 7 Gent Telefoon : 070/ Interessante websites Gemeenschapsonderwijs Vereniging van Leraren in de Economische Wetenschappen De Standaard (krant) Het Belang van Limburg (krant) Het Laatste Nieuws (krant) Gazet van Antwerpen (krant) De Morgen (krant) Het Volk (krant) Het Nieuwsblad (krant) Knack (tijdschrift) Trends (tijdschrift)

20 ASO 2de graad Complementair gedeelte 19 Nederlandse vereniging voor leraren in de economische wetenschappen Vlaams Economisch verbond Unizo Webgids voor accountancy en fiscaliteit Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij (+ MIM) Uitgeverij De Sikkel Uitgeverij De Boeck (= Standaard Wetenschappelijke uitgeverij + De Sikkel) Uitgeverij Kluwer Uitgeverij Den Arend VDAB KBC Fortis Dexia Belgische Vereniging van Banken Nuttige adressen Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen Economielokaal van de digitale school Internetverwijzingen (op website van het Gemeenschapsonderwijs) UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers De digitheek Links voor leraren en leerlingen Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Belgisch comité voor de Distributie Het Belgisch Staatsblad Touring Club Inventaris van de officiële Belgische sites Toerisme Dienst voor Toerisme en informatie van Brussel Toerisme Vlaanderen Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles Links naar interessante websites Planet Internet Portaalsite Ministerie van Economische Zaken Vademecum voor de beginnende ondernemer

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012)

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: ASO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting Economie Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 4/4 lt/w Leerplannummer: 2006/155 (vervangt:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-stroom Graad: eerste graad Jaar: eerste leerjaar KEUZEGEDEELTE Vak(ken): AV Economie 1e lj: 2 lt/w Vakkencode: WW-s Leerplannummer: 2005/104 nieuw Eerste graad A-stroom

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE Vak(ken): TV Kantoortechnieken/ toegepaste

Nadere informatie

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w.

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w Basisoptie: Handel Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: A-STROOM eerste graad tweede leerjaar Leerplannummer: 2010/016 (vervangt 98084) Pedagogische

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

TV KANTOORTECHNIEKEN(HT):

TV KANTOORTECHNIEKEN(HT): 1 TSO TWEEDE GRAAD Eerste leerjaar vakken TV KANTOORTECHNIEKEN(HT): 1 u/week WW-s 2000/082 (vervangt 96212) 1 Studiegebied Onderwijsvorm en graad Studierichting Handel TSO 2 e graad Handel-talen 1 Visie

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie